Beretn i n g. La n d sbygg e f o n d e n

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretn i n g. La n d sbygg e f o n d e n"

Transkript

1 Beretn i n g 2003 La n d sbygg e f o n d e n

2 Landsbyggefondens bestyrelse: Jesper Nygård, København, formand Nis Christian Sørensen, Grindsted, næstformand Uffe Petersen, Greve Orla Jensen, Aabenraa Knud Jørgensen, Randers Dorte Larsen, Brøndby Finn Oddermose, Næstved Jens Ole Nielsen, København Eske Groes, København 1-5 er valgt af Boligselskabernes Landsforening 6-7 er valgt af Lejernes Landsorganisation i Danmark 8 er valgt af Københavns og Frederiksberg kommuner i fællesskab 9 er valgt af Kommunernes Landsforening Direktion: Gert Nielsen, direktør Birger R. Kristensen, sekretariatschef Revision: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Landsbyggefonden er oprettet i henhold til lov og varetager bl.a. forvaltning af grundkapital til offentligt støttet boligbyggeri samt administration for den almene boligsektor af pligtmæssige bidrag, og opkrævning af indbetalinger til landsdispositionsfonden m.v. Desuden forestår fonden en regnskabskonsulenttjeneste, den særlige driftsstøtte, støtte til byggeskaderenovering m.v. samt en garantiordning m.v.

3 Beretn ing La n d sbyg g e f o n d e n

4 I n d h o l d 2 Side Virksomheden Nybyggeri 6 Byggeri af familieboliger, almene boligorganisationer 11 Byggeri af ungdomsboliger, almene boligorganisationer 12 Byggeri af ældreboliger, almene boligorganisationer 14 Byggeri af ældreboliger, selvejende almene ældreboliginstitutioner, kommuner og amtskommuner 16 Pligtmæssige bidrag 17 Nye indbetalinger til landsdispositionsfonden 19 Tilskud til forbedringsarbejder m.v. 22 Renoveringsstøtteordningen 24 Særlig driftsstøtte Omprioriteringsloven Omprioriteringsloven 34 Afløsning af tilbagekøbsrettigheder 37 Udlejningsstatistik 38 Regnskabskonsulenttjenesten 40 Landsbyggefondens administration 42 Lovgivningen m.v. 44 Ordforklaringer 46 Hovedtal fra fondens regnskaber 48

5 Ta b e l o v e r s i g t Nybyggeri Tabel 1. Støttet nybyggeri , almene boligorganisationer samt støttet nybyggeri , selvejende ældreboliginstitutioner, kommuner og amtskommuner 6 Tabel 2. Fordeling af byggeri på amter og tilsagnsår Side 3 Familieboliger almene boligorganisationer Tabel 3. Nybyggeri af familieboliger fordelt på tilsagnsår Tabel 4. Gennemsnitligt antal familieboliger pr. lånesag 11 Tabel 5. Geografisk/type fordeling (i procent) 11 Tabel 6. Anskaffelsessum/lån 11 Ungdomsboliger almene boligorganisationer Tabel 7. Gennemsnitligt antal ungdomsboliger pr. lånesag fordelt på tilsagnsår Tabel 8. Geografisk fordeling (i procent) 12 Tabel 9. Anskaffelsessum/lån 12 Ældreboliger almene boligorganisationer Tabel 10. Gennemsnitligt antal ældreboliger pr. lånesag fordelt på tilsagnsår Tabel 11. Geografisk/type fordeling (i procent) 14 Tabel 12. Anskaffelsessum/lån 14 Ældreboliger selvejende almene ældreboliginstitutioner, kommuner og amtskommuner Tabel 13. Antal ældreboliger Tabel 14. Gennemsnitligt antal ældreboliger pr. byggesag Tabel 15. Geografisk fordeling (i procent) 16 Pligtmæssige bidrag Tabel 16. Udviklingen i de pligtmæssige bidrag Nye indbetalinger til landsdispositionsfonden Tabel 17. De nye indbetalinger Forbedrings- og opretningsarbejder Tabel 18. Bevægelserne på trækningsretsmidlerne Tabel 19. Udviklingen i trækningsrettens anvendelse Renoveringsstøtteordningen Tabel 20. Tilsagn 2003, skema A 27 Landsdispositionsfonden Tabel 21. Fordelingsmodel ved kapitaltilførsel 28 Tabel 22. Kapitaltilførsel m.v Tabel 23. Bevægelser Omprioritering Tabel 24. Årlige støttebeløb Udlejningsstatistik Tabel 25. Samlet antal ledige boliger i alment byggeri

6 Virksomheden Administration Folketinget har vedtaget en midlertidig nedsættelse af grundkapitallånets andel ved alment nybyggeri fra 14 % til 7 %. Nedsættelsen er nu gældende i perioden 15. juni december Folketinget har fastlagt Landsbyggefondens overtagelse af andel af statens udgifter ved det almene nybyggeri Landsdispositionsfonden skal refundere statens udgifter til ydelsesstøtte som følge af forøgelsen af realkreditbelåningen fra 84 % til 91 % (p.g.a. nedsættelse af grundkapitallånet) af en samlet anskaffelsessum på ca. 5,5 mia. kr. i hvert af årene 2002, 2003 og Herudover refunderer fonden statens udgifter til ydelsesstøtte vedrørende den del af anskaffelsessummen, der overstiger ca. 5,5 mia. kr. i hvert af årene 2002, 2003 og Staten betaler først sin andel ud fra en kapitaliseret nutidsberegning, fonden betaler sin andel i den sidste ende. Landsdispositionsfonden fremskaffer midlerne fra de nye indbetalinger, eventuelt i en overgangsperiode ved lån med statsgaranti. Regnskabskonsulenttjenesten I 2003 er der bl.a. arbejdet med tema-undersøgelse om administrationsforhold. 15 boligorganisationer bredt repræsenterende den almene boligsektor deltager i undersøgelsen, der forventes publiceret medio Fondens bevillinger til disse undersøgelser tillader ikke store fuldt repræsentative stikprøver, men kan dog give et billede af boligorganisationernes forvaltning som led i opbygningen af en referenceramme (forvaltningsrevision). Der arbejdes med forberedelse af ny særlig temaundersøgelse om erfaringer fra forvaltningsrevisionen og etablering af benchmarking m.v. Den ny generation af fondens regnskabsindberetningsprogram, der blev frigivet i 2002, har vist sig mere brugervenlig og effektiv. Problemerne ved regnskabsindberetningen er derfor mindsket i Yderligere forbedringer af programmet er g e n- nemført. Revisorattest af kontrol er omlagt. Regnskabsindberetningerne har stor betydning f o r bl.a. økonomiske beregninger i relation til samfundspolitiske overvejelser. Søgefunktionerne i regnskabsdatabasen er omlagt for at gøre brugen mere tilgængelig og nemmere. Fonden vil desuden videreudvikle de bearbejdede statistikker til belysning af omkostningsudviklingen i sektoren. Der arbejdes videre med en regnskabsindberetning på internettet med automatisk validering. Særlig driftsstøtte Fra 1. januar 2003 trådte lovændring om ny renoveringsstøtteordning i kraft, jf. bl.a. fondens rapport fra 2001 om renoveringsbehovene i forskellige årgange af det almene byggeri set ud fra en konkurrencemæssig synsvinkel. Gennem den daglige kontakt med bygherrer og kommuner samt støtte til bl.a. udgivelse for publikationerne»smukkere renoveringer«og»22 overfrakker«har fonden søgt at bidrage til en styrkelse af den arkit e k t o n i s k e kvalitet af renoveringsprojekterne. I 2003 blev en række endelige helhedsplaner for»omberegningssagerne«i henhold til omprioriteringsloven indstillet til godkendelse. Projekterne under de enkelte helhedsplaner behandles særskilt. Der udestår efter tilsagnsåret 2003 godt 4 mia. kr. i anlægssummer fysiske projekter, der er overført som overgangssager til den ny renoveringsstøtteordning. Nyordningen af støtte til beboerrådgiverordningerne blev gennemført ved lovændring i 2003, hvor fondens støtte er forøget fra 40 % til 50 %. Resten dækkes af beliggenhedskommunen og boligorganisationen. Der er i 2003 meddelt tilsagn for en ny femårs periode til i alt 66 beboerrådgivere. Boligforeningen Ringgården, afd. Casa Nova i Lystrup. De 35 nybyggede familieboliger er opført med hovedkonstruktioner i træ og fremtræder som et æstetisk hele, også om aftenen. Foto: Asbjørn Halskov

7 5

8 N y b y g g e r i 6 Tabel 1. Støttet nybyggeri, almene boligorganisationer samt selvejende almene ældreboliginstitutioner, kommuner og amtskommuner Lån til nybyggeri m.v. Landsbyggefonden forestår grundkapitallån til offentligt støttet byggeri med almene boligorganisationer som driftsherrer. Støttet boligbyggeri, som opføres af private andelsboligforeninger, falder uden for fondens forvaltningsområde og indgår derfor ikke i opgørelsen af nybyggeriets omfang. Fra 1. januar 1999 er selvejende institutioner, kommuner og amtskommuner med almene ældreboliger en del af fondens forvaltningsområde, idet fonden dog ikke ekspederer grundkapitallån til denne gruppe af bygherrer. Omfanget af alment boligbyggeri er mere end halveret fra 2002 til Finansieringsændringer og ophævelse af kommunal låneadgang fra 2003 har formentlig specielt påvirket byggeriets fordeling over de senere år. Grundkapitalandelen er nedsat fra 14 % til 7 % med virkning fra den 15. juni 2001 og efter seneste lovændring gældende frem til 31. december Hjemfaldsklausuler, afslutning af byggesager m.v. Fra 1. juli 2000 er det ikke længere tilladt at opføre nybyggeri på ejendom med tilbagekøbsklausul. Bygherren er ansvarlig for rettidig fremsættelse af udbetalingsbegæringer o. lign. Eventuelle renteindtægter indtil udbetaling af grundkapital tilfalder Landsbyggefonden. Uanset årsagen, er en boligorganisation forpligtet til tilbagebetaling af et grundkapitallån, hvis det offentlige støttetilsagn bortfalder på grund af manglende skema B-godkendelse. På grund af de tre omgange af påbudte konverteringer og omprioriteringer har fonden efterfølgende skullet ekspedere et betydeligt antal rykningspåtegninger vedrørende ydede grundkapitallån m.v. Kalundborg almennyttige Boligselskab, afd. Kystparken. Det gamle kystsanatorium ved Refnæs er en blanding af ombygninger og nybyggeri. Foto: Jørgen Jørgensen

9 7

10 Tabel 2. Antal familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger fordelt på amter og tilsagnsår

11

12 10

13 Byggeri af familieboliger, almene boligorganisationer Reduceret familieboligbyggeri Siden 1994 er det de enkelte kommuner, som meddeler tilsagn om støtte ud fra en vurdering af de lokale boligbehov. I perioder har der dog været en statslig styring af bygge- og anlægsvirksomhed på grund af frygt for overophedning af byggesektoren. Rammebeløbsordningen blev afskaffet pr. 1. januar 1998 og afløst af totaløkonomiske beregninger. Anskaffelsessummen pr. bolig er afhængig af flere faktorer, bl.a. spiller boligstørrelser ind. Beløb er anført i løbende priser. Geografisk fordeling af familieboliger Boligselskabet KSB, afd. Blækhuset i Vanløse. Afdelingen er indpasset i et gammelt boligkvarter og indeholder medejerboliger. Foto: Landsbyggefonden Tabel 3. Nybyggeri af familieboliger fordelt på tilsagnsår Familieboliger Forsøgsbyggeri 1 )80 2 )174 3 )145 4 )168 5 )460 6 ) ) 146 med 2 tilsagn på 20 og 60 familieboliger 2) 144 på 12 familieboliger og 146 på 162 familieboliger (heraf 34 medejerboliger) 3) 144 på 34 familieboliger (heraf 7 medejerboliger) og 146 på 111 familieboliger 4) 146 på 168 familieboliger (heraf 18 medejerboliger) 5) 144 på 460 familieboliger (heraf 177 medejerboliger) 6 ) 144 på 86 familieboliger Tabel 4. Gennemsnitligt antal familieboliger pr. lånesag Antal Antal lånesager Gnms. antal fam.boliger»rene«integrerede i alt fam.bol. pr. sag ) ) ) ) ) ) Incl. 4 tilsagn på i alt 7 familieboliger 2 ) Incl. 5 tilsagn på i alt 7 familieboliger 3 ) Incl. 3 tilsagn på i alt 6 familieboliger 4 ) Incl. 12 tilsagn på i alt 21 familieboliger 5 ) Incl. 4 tilsagn på i alt 8 familieboliger Tabel 5. Geografisk/type fordeling (i procent) Antal Hovedstads- Øvrige Etage- Tæt-lavt fam.bol. området land byggeri byggeri ) ) ) Excl. 545 boliger i blandet byggeri, som ikke er fordelt 2 ) Excl. 344 boliger i blandet byggeri, som ikke er fordelt Tabel 6. Anskaffelsessum/lån Lån Anskaf- Antal Anskaf- (grund- felsesfamilie- felses- kapital) sum pr. boliger sum fra LBF bolig Index mill. kr. % t. kr )14 / ) Procentsatsen ændret d. 15. juni 2001 fra 14 % til 7 % 11

14 Byggeri af ungdomsboliger, almene boligorganisationer 12 Færre ungdomsboliger Der er tale om store variationer i antallet af ungdomsboliger pr. sag, idet det varierer fra få ungdomsboliger i de integrerede byggerier til større kollegielignende bebyggelser. Rammebeløbsordningen blev afskaffet pr. 1. januar 1998 og afløst af totaløkonomiske beregninger. Anskaffelsessummen pr. bolig er afhængig af flere faktorer, bl.a. spiller boligstørrelser ind. Beløb er anført i løbende priser. Tabel 7. Gennemsnitligt antal ungdomsboliger pr. lånesag Antal Antal lånesager Gnms. antal ungungdomsb.»rene«integrerede i alt domsbol. pr. sag ) ) ) ) ) ) Incl. 4 forsøgsbyggerier 146 på 203 ungdomsboliger og et mertilsagn på 1 bolig 2) Incl. et forsøgsbyggeri 144 på 39 ungdomsboliger og et byggeri på 252 ungdomsboliger i Roskilde 3 ) Incl. et forsøgsbyggeri 146 på 14 ungdomsboliger og 4 tilsagn på i alt 11 ungdomsboliger 4 ) Incl. 3 tilsagn på 330 ungdomsboliger (2 kollegier i Århus og 1 kollegium i Roskilde) 5 ) Incl. 2 forsøgsbyggeri 144 på 80 ungdomsboliger Tabel 8. Geografisk fordeling (i procent) Antal Hovedstads- Øvrige ungdomsboliger området land Geografisk fordeling af ungdomsboliger Tabel 9. Anskaffelsessum/lån Antal Anskaf- Lån Anskafung- felses- (grund- felsesdomsb. sum kapital) sum pr. fra LBF bolig Index mill. kr. % t. kr )14/ ) Procentsatsen ændret d. 15. juni 2001 fra 14 % til 7 %

15 Ungbo - Vejle, afd. Grejsdalen. Den gamle tæppefabrik tæt op ad Grejs Å er ombygget til 58 ungdomsboliger. Foto: Christian Asbøl 13

16 Byggeri af ældreboliger, almene boligorganisationer 14 Nedgang i ældreboligbyggeri Omfanget af ældreboligbyggeri har i perioden været påvirket af finansieringsændringer. Rammebeløbsordningen blev afskaffet pr. 1. januar 1998 og afløst af totaløkonomiske beregninger. Anskaffelsessummen pr. bolig er afhængig af flere faktorer, bl.a. spiller boligstørrelser ind. Beløb er anført i løbende priser. Tabel 10. Gennemsnitligt antal ældreboliger pr. lånesag Antal Antal lånesager Gnms. antal ældreældrebol.»rene«integrerede i alt boliger pr. sag ) ) ) ) ) Incl. 3 tilsagn på i alt 5 ældreboliger 2) Incl. et forsøgsbyggeri 146 på 54 ældreboliger 3)Incl. et forsøgsbyggeri 144 på 48 ældreboliger og 1 tilsagn på ombygning af 1 ældrebolig 4)Incl. 2 tilsagn på i alt 4 ældreboliger Tabel 11. Geografisk/type fordeling (i procent) Antal Hovedstads- Øvrige Etage- Tæt-lavt ældreb. området land byggeri byggeri ) )50 50 Geografisk fordeling af ældreboliger 1) Excl. 128 boliger i blandet byggeri, som ikke er fordelt 2 ) Excl. 16 boliger i blandet byggeri, som ikke er fordelt Tabel 12. Anskaffelsessum/lån Antal Anskaf- Lån Anskafældre- felses- (grund- felsesboliger sum kapital) sum pr. fra LBF bolig Index mill. kr. % t. kr ) 14/ ) Procentsatsen ændret den 15. juni 2001 fra 14 % til 7 %

17 Nørresundby Boligselskab, afd. Lions Park. De renoverede og ombyggede ældreboliger/plejecenter blev på»arkitekturens dag«den 1. oktober 2003 præmieret af Aalborg Kommune. Foto: Anne Mette Welling 15

18 Byggeri af ældreboliger, selvejende almene ældreboliginstitutioner, kommuner og amtskommuner 16 Fald i ældreboligbyggeri Tilsvarende det øvrige almene boligbyggeri, hvor bygherren er en almen boligorganisation, er antallet af almene ældreboliger med anden bygherre, der er givet tilsagn til i 2003, faldet i forhold til tilsagn i 2002 dog kun i begrænset omfang. Det bemærkes, at Landsbyggefonden ikke ekspederer grundkapitallån til denne gruppe af driftsherrer. Geografisk fordeling Tabel 13. Antal almene ældreboliger opført af selvejende institutioner, kommuner og amtskommuner i Selvej. Amts- År institution Kommune kommune I alt Tabel 14. Gennemsnitligt antal ældreboliger pr. byggesag i Gnms. antal Bygherre- Antal Antal ældreboliger type År ældreboliger byggesager pr. sag Selvejende institution Kommune Amts kommune Tabel 15. Geografisk fordeling i (i procent) Bygherre Antal Hovedstads- Øvrige type År ældreboliger området land Selvejende institution Kommune Amts kommune

19 Pligtmæssige bidrag Vurderingsbidrag De oprindelige pligtmæssige bidrag efter vurdering (A-indskud) er i henhold til 79 i lov om almene boliger m.v. opkrævet med 68 mill. kr. Tabel 16. Udviklingen i de pligtmæssige bidrag for perioden : I alt mill. kr. A-indskud G-indskud Arealbidrag I henhold til 80 i almenboligloven er arealbidrag (G-indskud) opkrævet med 45,60 kr. pr. m 2 for afdelinger, som er taget i brug før 1. januar 1965, og med 20,40 kr. pr. m 2 for afdelinger med kommunal fritagelse for bidrag samt for afdelinger, som er taget i brug i perioden 1. januar 1965 til 31. december Bidrag for afdelinger, som opfylder betingelserne i lovens 80, stk. 4, og som fonden derfor har bevilget fritagelse for forhøjet bidrag, vil fortsat være 12,30 kr. pr. m 2. G-indskud har herefter i alt andraget ca. 642 mill. kr. I perioden er 60 % af de pligtmæssige bidrag overført med ca mill. kr. til bidragsydernes egen trækningsret, mens 40 % er overført til landsdispositionsfonden med ca kr. De samlede pligtmæssige bidrag i 2003 har andraget ca. 710 mill. kr., hvoraf ca. 426 mill. kroner (60 %) er overført til konti med trækningsret, og restbeløbet på ca. 284 mill. kroner (40 %) er overført til landsdispositionsfonden (særlig driftsstøtte). De stigende udgifter for fonden til dækning af ydelsesstøtte i forbindelse med renovering m.m. har medført, at der tidligere er varslet over for de almene boligorganisationer, at yderligere ændringer kan blive nødvendige fra 1. januar Fondens bestyrelse besluttede i 2002 at ophæve dette varsel. Erhvervs- og Boligstyrelsen ville dog kun godkende en udsættelse af varslet i første omgang til 1. januar Udsættelsen er i 2003 forlænget til 1. januar Der meddeles således indtil videre ikke trækningsretstilsagn til mere end 50 % af bidragene efter 1. januar For 2004 påregnes de samlede pligtmæssige bidrag efter regulering på basis af udviklingen i reguleringsindekset for boligbyggeri at andrage ca. 725 mill. kr., hvoraf ca. 435 mill. kr. (60 %) overføres til konti med trækningsret, og ca. 290 mill. kr. (40 %) overføres til landsdispositionsfonden (særlig driftsstøtte). Ibrugtagelsesår Selvejende institutioner omdannet til afdelinger af almene boligorganisationer får ibrugtagelsesår registreret efter skæringsdato ved det offentlige støttetilsagn. I forbindelse med store renoveringer/ombygninger til»moderne«boliger af nybyggeri-standard kan der ansøges om ændring af ibrugtagelsesår til skæringsår for overgangen fra ombygning til ny drift. 17

20 18 Solrød Boligselskab, afd. Elmelyparken. Afdelingen er omfattet af omprioriteringsloven fra 2000 og skal foretage nye indbetalinger til Landsbyggefonden. En større renovering, elevatorbetjening mv. er under forberedelse. Foto: Landsbyggefonden

21 Nye indbetalinger til l a n d s d i s p o s i t i o n s f o n d e n Lovgivning Siden 1. januar 2000 har en andel af indbetalinger til boligorganisationens dispositionsfond ved udamortisering af lån fra en afdelings oprindelige finansiering skulle videreindbetales til Landsbyggefonden (landsdispositionsfonden). De nye regler om indbetalingerne vedrørende udamortiserede lån har krævet registrering af, hvornår hvilke lån udløber, og hvilken forpligtelse det medfører for boligorganisationerne til at indbetale til fonden. Forpligtelsen omfatter alle betalinger på udamortiserede lån efter 1. januar 2000, uanset hvornår lånene er udamortiserede. Den gælder altså også for lån, som er udamortiseret før år Pligten til at indbetale til Landsbyggefonden gælder også for almene ældreboliger ejet af en kommune, en amtskommune eller en selvejende institution. Til gengæld er de også blevet omfattet af Landsbyggefondens dækning i forhold til eventuelle opståede problemer. Grundlag I medfør af almenboligloven har Landsbyggefonden fastsat et regulativ om indbetalinger til landsdispositionsfonden fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner samt kommunale og amtskommunale ældreboliger. Regulativet omhandler kun de bebyggelser og deres lån vedrørende den oprindelige finansiering, hvor halvdelen af de likvide midler som fremkommer ved udamortisering, skal videreindbetales til Landsbyggefonden. Der vil om et antal år blive udarbejdet et andet regulativ om indbetalinger fra det byggeri, der bliver finansieret efter de nye regler efter finansieringsreformen (nybyggerifond, tredelingen af beboerbetalingen efter 35 år o.s.v.). Indberetning Den enkelte almene boligorganisation, selvejende ældreboliginstitution, kommune eller amtskommune, er selv ansvarlig for korrekt selvangivelse af lån, som udamortiseres. Landsbyggefonden forventer i løbet af en periode at få oplysninger til rådighed, som kan støtte boligorganisationernes, institutionernes og kommunernes indberetning til fonden. Fonden påtager sig dog ikke ansvaret for rigtigheden af en indberetning. Dette ansvar påhviler boligorganisationen, institutionen eller kommunen. Indberetningen attesteres i øvrigt af henholdsvis boligorganisationens, institutionens eller kommunens revision. Der foretages indberetning til fonden for en bebyggelse, hvis bebyggelsen inden for resten af pågældende eller de følgende fem år forventer udamortisering af lån vedrørende den oprindelige finansiering. Indbetalingspligten omfatter kun nettokapitaludgiften (beboerbetalingen) ved udamortiseringen af et lån. Lån vedrørende den oprindelige finansiering omfatter realkreditlån (beregnet efter sidste lånekonvertering), banklån, pantebrevslån, statslån, grundkapitallån, A-lån fra Landsbyggefonden o. lign. Økonomistyrelsen nedsætter ved udamortisering af rentesikringsbærende lån statens rentesikringstilskud ekstraordinært svarende til ydelsen på de(t) udamortiserede lån. Der fremkommer således ikke nødvendigvis likvide midler ved en sådan udamortisering, og der skal derfor Tabel 17. Faktiske indbetalinger til landsdispositionsfonden og prognose for indbetalinger til landsdispositionsfonden År Mill. kr Anm.: Fondens registrering Ministerielle beregninger Løbende priser. Inflation 2,5 % p.a. 19

22 20 ikke indbetales til boligorganisationens dispositionsfond/landsdispositionsfonden. Først når rentesikringen er endeligt afviklet, vil udamortisering af lån medføre indbetaling til boligorganisationens dispositionsfond/ landsdispositionsfonden. Der er ikke indbetalingspligt vedrørende realkreditlån m.v. optaget til finansiering af forbedringsarbejder, byggeskaderenovering m.v., men de indberettes af hensyn til opbygning af låneregistreret og sammenligning med modtagne oplysninger fra Økonomistyrelsen og realkreditinstitutterne. Hasseris Boligselskab, afd. Bundgårdsvej. Grønne områder er blevet forbedrede som led i kvarterløftprojektet i Aalborg Øst. Foto: Anne Mette Welling Indbetalingspligten omfatter alene lån optaget til finansiering af anskaffelsessummen, (almene boligorganisationer). Den oprindelige anskaffelsessum skal kun tillægges yderligere beløb ved til- og påbygninger samt andre arbejder, der kan finansieres som nybyggeri. Anlægssummen for nybyggeriet tillægges anskaffelsessummen og lån optaget til finansiering heraf posteres på afdelingens balance (almene boligorganisationer). Beboerbetalingen på nye lån vil således ved udamortisering være omfattet af indbetalingspligten. Indbetaling Landsbyggefonden har indlæst de meddelte låneoplysninger m.v. i et elektronisk låneregister. Stikprøvevis er et antal indberetninger gennemgået, og modtagne støtteoplysninger brugt til at opklare eventuelle misforståelser m.m. Fonden har ved udsendelse af indberetningen søgt at»fortrykke«de allerede registrerede oplysninger om udamortiserede lån m.v., således at det kun er

23 eventuelle korrektioner og nye udamortiseringer, der i praksis skal registreres af boligorganisationerne. Indbetaling sker i fire rater svarende til opkrævningstidspunkterne for de pligtmæssige bidrag. Med hensyn til fritagelse for indbetalingspligten er det muligt for Landsbyggefonden at videreføre en fritagelse for hele indbetalingen til dispositionsfonden, hvis kommunalbestyrelsen har meddelt denne fritagelse før den 20. oktober Sådanne fritagelser er f.eks. meddelt i alle landsdispositionsfondssager i perioden Efter lovændringens ikrafttræden og ændring af driftsbekendtgørelsen pr. 1. januar 1999 kan Landsbyggefonden efter indstilling fra kommunalbestyrelsen alene meddele fritagelse for den del af dispositionsfondsindbetalingerne, som ikke skal videreindbetales til landsdispositionsfonden. Beliggenhedskommunen kan dog uden Landsbyggefondens medvirken fritage vedrørende selvstændige institutionsafdelinger. Der indbetales ikke til Landsbyggefonden vedrørende selvstændige erhvervs- og institutionsafdelinger samt sideaktivitetsafdelinger. Lån vedrørende erhvervsarealer i boligafdelinger er omfattet af indbetalingspligten til Landsbyggefonden. Hvis en boligafdeling har en lånefinansiering, som afviger væsentligt i forhold til byggeri opført på samme tidspunkt med hensyn til lånenes løbetid og forrentning m.v., kan Landsbyggefonden fastsætte en normalfinansiering for bebyggelsen på grundlag af den finansieringsordning, som var gældende for støttet byggeri på opførelsestidspunktet. Denne bestemmelse kan f.eks. have betydning for boligafdelinger (almene boligorganisationer), der er opført uden offentlig støtte. Særlige forhold Ved hel eller delvis afståelse af (f.eks. erhvervsarealer i) boligafdelinger tilhørende almene boligorganisationer skal afdelingens kreditorer primært inddækkes af provenuet. Overskydende beløb overføres til boligorganisationen efter gældende bestemmelser. Ved afståelsen reduceres normalt fremtidige indbetalinger til Landsbyggefonden. Fonden vil derfor beregne en kapitaliseret nutidsværdi af disse indbetalinger i ejendommens restlevetid og anmelde et krav i nettoprovenuet efter afståelsen. Anvendes provenuet til nedbringelse af statslån eller statsgaranterede lån kan boligafdelingens låneydelser blive nedbragt så meget, at der opstår løbende likvide midler ved den ekstraordinære udamortisering af lån selv efter modregning af den bortfaldne huslejeindtægt ved afståelsen (af f.eks. erhvervsarealer). I denne situation skal der løbende foretages videreindbetaling af halvdelen af de fremkomne likvide midler til landsdispositionsfonden. Erhvervs- og Boligstyrelsen samt Økonomistyrelsen har tilladt, at boligafdelinger med institutionsarealer opdeles og videreføres som to afdelinger, en afdeling bestående af boliger og eventuelt øvrigt erhverv samt en afdeling bestående af institutionsarealerne. Hermed ophører indbetalingspligten til landsdispositionsfonden vedrørende udamortiserede lån i relation til institutionsarealerne. Der er på sigt beregnet et provenuetab på et halvt hundrede millioner pr. år. 21

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN TIL OPRETNING, UDBEDRING, VEDLIGEHOLDELSE, FORBEDRING, OMBYGNING, SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER OG MILJØFORBEDRING I ALMENT BYGGERI SAMT INFRASTRUKTURÆNDRINGER I

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 23. januar 2008 Nr. 42. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44, 50, 75, 169, stk. 2, 177 og 184 i lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. GÆLDENDE Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Nr. 1540 af 16. december 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44,

Læs mere

Den almene boligsektors effektivisering. Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor

Den almene boligsektors effektivisering. Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor Den almene boligsektors effektivisering Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel:

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen)

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Socialministeriet Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Capacent 27. august 2007 Indhold Forord 1 Resume 2 Del I. Baggrund og formål 5 1. Salgsordningerne og deres

Læs mere

Socialministeriet 5. november 2006

Socialministeriet 5. november 2006 Socialministeriet 5. november 2006 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om anvendelsen af den almene boligsektors midler og den fremtidige

Læs mere

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer SBi 2008:02 Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer Sammenfatning Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer Sammenfatning Thorkild Ærø Hans Skifter Andersen Georg Gottschalk

Læs mere

Forsidefoto Fotograf Carsten Ingemann

Forsidefoto Fotograf Carsten Ingemann Beretning Forsidefoto Fotograf Carsten Ingemann Vinder af RENOVER prisen 2014 blev sportshallen Diamanten i byen Fyns Havn på Als. Med renoveringen har sportshallen fået flere brugere og mere liv. GI og

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE DE PRIVATE SKOLERS BYGNINGSMÆSSIGE FORHOLD. BETÆNKNING om DE PRIVATE SKOLERS ØKONOMI. En vurdering af de bygningsmæssige forhold

UDVALGET VEDRØRENDE DE PRIVATE SKOLERS BYGNINGSMÆSSIGE FORHOLD. BETÆNKNING om DE PRIVATE SKOLERS ØKONOMI. En vurdering af de bygningsmæssige forhold UDVALGET VEDRØRENDE DE PRIVATE SKOLERS BYGNINGSMÆSSIGE FORHOLD BETÆNKNING om DE PRIVATE SKOLERS ØKONOMI En vurdering af de bygningsmæssige forhold BETÆNKNING NR. 1013 MAJ 1984 trykt pé genbrugspapir ISBN

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118, stk. 4, 143, stk. 3, 149, 157, stk. 4, 160, 178, stk. 3 og 4, og 184 i lov

Læs mere

Den almene boligsektors fremtid

Den almene boligsektors fremtid b o l i g Den almene boligsektors fremtid Den almene boligsektors fremtid Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende fremtidsperspektiver for en mere selvbærende almen sektor Socialministeriet 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren (Karen Jespersen) Udkast af 17. december 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

KONCEPT for billige boliger Andelsboliger

KONCEPT for billige boliger Andelsboliger KONCEPT for billige boliger Andelsboliger FONDEN FOR BILLIGE BOLIGER RAGNAGADE 7 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 8833 2211 WWW.BILLIGEBOLIGER.DK KEB/DBO-E-070201-KONCEPT-rev0 Side 2 af 48 Indhold / 1/ Sammenfatning...4

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejervilkår i Danmark Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejernes Landsorganisation 8. udgave, December 2004 Indhold... SIDE FORORD... 3 1. LEJERBOLIGEN HOLDER STAND... 4 2. BEBOERSAMMENSÆTNINGEN

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere