Vedr. anvendelsen af Dansk Ejendomsmæglerforenings Standard Købsaftale for andel i andelsboligforening m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr. anvendelsen af Dansk Ejendomsmæglerforenings Standard Købsaftale for andel i andelsboligforening m.v."

Transkript

1 Albertslund, den 11. oktober Til ejendomsmæglere, der formidler salg af en andel i Andelsboligforeningen Milebuen Vedr. anvendelsen af Dansk Ejendomsmæglerforenings Standard Købsaftale for andel i andelsboligforening m.v. Andelsboligforeningen Milebuen har i 23 stk 2, 1. punktum i foreningens vedtægter fastslået at der Mellem sælger og køber oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der oprettes på en af bestyrelsen udarbejdet kontrakt. Denne kontrakt, betegnet Købsaftale Andel i Andelsboligforeningen Milebuen, er udarbejdet så den til fulde dækker kravene i: LBK nr 1716 af 16. december 2010, Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber LBK nr 1717 af 16. december 2010, Lov om omsætning af fast ejendom, 17 stk 1, nr 5. BEK nr 733 af 27. juni 2006, Bekendtgørelse om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af private andelsboliger m.v., 15 sidstnævnte under forudsætning af, at De giver de fornødne oplysninger til opfyldelse af 15, stk 2, nr 5 og 15 stk 3 i det hertil udarbejdede bilag til købsaftalen. Købsaftalen opdateres ved behov, normalt 1-3 gange om året, for at sikre at lovgivningen overholdes samt at de generelle og specifikke oplysninger indeholdt i aftalen er de til enhver tid gældende. Når en andelshaver i foreningen ønsker at sælge sin andel, skal vedkommende først rette henvendelse til bestyrelsen, der: Udleverer en papirkopi af foreningens købsaftale udfyldt med de gældende specifikke oplysninger for den pågældende andelsbolig Udleverer en papirkopi af den gældende venteliste for den pågældende andel/andelstype Udleverer en papirkopi af nærværende skrivelse Giver en mundtlig orientering om regler og retningslinier for salget med henvisning til foreningens folder: Vejledning om køb og salg af andel i Andelsboligforeningen Milebuen der også kan findes på foreningens hjemmeside 1. Hvis en andelshaver i Andelsboligforeningen Milebuen henvender sig til Dem for at indgå en formidlingsaftale om salg af en andel i foreningen, bør vedkommende derfor medbringe ovennævnte papirkopier. Vi ser dog gerne at De eller sælger retter henvendelse til foreningen med oplysning om at De er ejendomsmægler på salget, således at vi kan sikre os, at de modtager opdaterede versioner af Købsaftalen m.v. såfremt denne opdateres i salgsforløbet. Vi har på foreningens hjemmeside et specielt menu punkt for ejendomsmæglere 2, hvor De kan finde: Nærværende skrivelse Besvarelse af Dansk Ejendomsmæglerforenings 3 Andelsboligskema i det omfang denne kan besvares generelt for alle andele i foreningen

2 Link til pdf versioner af de dokumenter, der skal udleveres i forbindelse med et salg Link til foreningens prisliste for dokumentkopier og gebyrer I det omfang de ønsker spørgsmål, der er specifikke for den enkelte andel, i Andelsboligskema besvaret beder vi dem rette henvendelse til foreningen pr brev eller . Hvis De i denne forbindelse ønsker papirkopier af et eller flere af de dokumenter, der skal udleveres i forbindelse med et salg, fremsendt, prissættes dette efter foreningens prisliste, hvortil lægges porto for fremsendelsen. Da andelsboligforeningens købsaftale, som nævnt, dækker lovgivningens krav til en købsaftale vedrørende en andelsbolig, er det foreningens holdning, at Dansk Ejendomsmæglerforenings standard Købsaftale for andel i andelsboligforening eller andre lignende standard købsaftaler er unødvendige i forbindelse med salg af en andel i Andelsboligforeningen Milebuen. Vi anbefaler derfor, at det alene er foreningens Købsaftale Andel i Andelsboligforeningen Milebuen der anvendes. Vælger De alligevel at anvende Dansk Ejendomsmæglerforenings standard Købsaftale for andel i andelsboligforening, skal De være opmærksom på følgende: Andelsboligforeningens vedtægter fastslår, som ovenfor nævnt, at foreningens Købsaftale Andel i Andelsboligforeningen Milebuen skal anvendes, så bestyrelsens godkendelse af kommende andelshaver og aftale efter Andelsboliglovens 6 påbegyndes først når den nævnte købsaftale er modtaget i udfyldt stand og underskrevet af parterne, samt Dem som ejendomsmægler i bilaget til aftalen med Deres oplysninger til parterne Hvis yderligere materiale indgår i aftalen mellem køber og sælger, f.eks. Deres salgsopstilling eller Dansk Ejendomsmæglerforenings standard Købsaftale for andel i andelsboligforening skal dette modtages i endelig og underskreven stand senest samtidigt med foreningens Købsaftale Andel i Andelsboligforeningen Milebuen i udfyldt og underskrevet stand for at indgå i bestyrelsens behandling efter Andelsboliglovens 6, og dermed i retsgrundlaget for handelen. Hvis De anvender Dansk Ejendomsmæglerforenings standard Købsaftale for andel i andelsboligforening har foreningen en række bemærkninger/krav til denne, som vi forventer efterlevet. Disse gennemgås nedenfor. Hvis foreningen finder anledning hertil, vil vi udfærdige en alonge til den mellem parterne indgåede aftale, som vi, alt efter karakteren af indholdet af denne, vil kunne kræve underskrevet af parterne som en betingelse for aftalens godkendelse. Hvis behovet for en alonge er helt eller delvist forårsaget af, at De ikke har efterlevet foreningens bemærkninger/krav vedr. anvendelsen af Dansk Ejendomsmæglerforenings standard Købsaftale for andel i andelsboligforening eller på anden måde ikke har sikret at foreningens godkendelse er af ekspeditionsmæssig karakter, forbeholder andelsboligforeningen sig ret til at fakturere Dem for et ekspeditionsgebyr på kr for mangelfuld opfyldelse af Deres forpligtelser som ejendomsmægler. Andelsboligforeningen Milebuen har følgende bemærkninger/krav ved anvendelsen af Dansk Ejendomsmæglerforenings standard Købsaftale for andel i andelsboligforening 4 som bilag til foreningens Købsaftale Andel i Andelsboligforeningen Milebuen Punkt 2 Andelsboligen med tilhørende brugsret til: her kan anføres, at der til andelen hører et skur, samt for andelsboliger af typerne 2A, 3B, 3C og 4A brugsret over havearealer foran boligs indgangsdør som reguleret af bilag 5 til foreningens vedtægter. Vedligeholdelsespligten for de i andelen værende hårde hvidevarer påhviler: her anføres andelshaveren Punkt 4 Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Da de samme oplysninger skal gives i bilag til foreningens Købsaftale Andel i Andelsboligforeningen Milebuen, kan der under dette punkt henvises til bilaget til nævnte af foreningen udarbejdede aftale. 3 Således som den er optrykt som bilag i abf håndbogen for private andelsboligforeninger Således som den er optrykt som bilag i abf håndbogen for private andelsboligforeninger Citater fra aftalens standardtekst er anført i kursiv i citationstegn

3 Punkt 5 Forkøbsret Det anføres at ifølge 14 i foreningens vedtægter er der forkøbsret for personer i henhold til stk 1 litra a-d. Punkt 7 Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. og energimærkning Salg af en andel i Andelsboligforeningen Milebuen er omfattet af Lov om forbrugerbeskyttelse. Foreningen er omfattet af Lov om fremme af energibesparelser i bygninger, og der er udarbejdet energimærke, der findes i pdf format på foreningens hjemmeside. Punkt 8 Andelsboligforeningen Sidste afsnit Generalforsamling: Muligheden for at sælger giver fuldmagt til køber til at møde/stemme på foreningens generalforsamlinger hvis denne finder sted efter fortrydelsesfristens udløb men før overtagelsesdagen findes hverken i nogen af de eksisterende normalvedtægter for andelsboligforeninger eller i Andelsboligforeningen Milebuens vedtægter. Der skal derfor under punkt 12. Individuelle vilkår anføres følgende: I Andelsboligforeningen Milebuens vedtægter indehaves stemmeretten på foreningens ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger af den, der på dagen er andelshaver til en andel. Denne stemmeret kan alene ved fuldmagt overdrages til andre efter vedtægternes 26 stk 4. Sælger kan derfor ikke ved fuldmagt eller på anden måde overdrage møde og stemmeretten til køber, med mindre køber i forvejen er andelshaver i foreningen eller er ægtefælle eller et myndigt husstandsmedlem til den sælgende andelshaver. Andelsboligforeningen inviterer normalt købere, hvor købsaftalen er godkendt af bestyrelsen, til at deltage som gæst på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger med talemed uden stemmeret. Punkt 9 Overtagelse, aflevering og risikoovergang 2. afsnit under overskriften Risikoovergang: Teksten Hvis ejendommens bygninger er fuld- og nyværdiforsikrede mod brandskade, overgår risikoen herfor dog allerede til køber ved købsaftalens underskrift. Eventuel udgift til selvrisiko ved udbetaling af erstatning i forbindelse med brandskade afholdes af sælger. Køber er da berettiget til erstatningen fra brandforsikringen efter de herom gældende regler og forpligtet til at opfylde den indgåede handel. giver ikke mening, da det er foreningen der er ejer af ejendommen og dermed forsikringstager, også på forsikring mod bradskade. Der skal derfor under punkt 12. Individuelle vilkår anføres følgende: I en andelsboligforening er det foreningen, der ejer ejendommen, og som grundejer er forpligtiget til at tegne de fornødne forsikringer, herunder mod brandskade. Det er dermed også foreningen, der skal betale evt. selvrisiko, og som vil modtage erstatningen i tilfælde af en forsikringsbegivenhed, som f.eks. brand. Der skal derfor ses bort fra 2. afsnit under overskriften Risikoovergang under punkt 9. Overtagelse, aflevering og risikoovergang Punkt 11 Parterne Sælgers pligter: Det påpeges at el, vand, spildevand og varme afregnes efter forbrug. Andelsboligforeningen er efter aftale med Albertslund Kommune forpligtiget til at aflæse vand og varme ved overtagelsen og fremsende aflæsningen til forsyningsselskaberne sammen med oplysninger om den nye andelshaver. Sælger skal således alene foranledige aflæsning af el og fremsende dette til el-selskabet. Under Købers pligter: svares Nej til såvel solidarisk som pro rata hæftelse. Punkt 12 Andre vilkår Andelsboligforeningen Milebuen har såvel oven- son nedenfor angivet en række tekstafsnit, der skal fremgå af dette punkt. Derudover skal det endnu en gang påpeges, at købsaftalen regulerer forholdet mellem køber og sælger. Eventuelle markedsføringsaftaler, vedrørende finansiering, forsikring eller andet mellem Dem og enten køber eller sælger må derfor ikke indgå under dette eller andre punkter i aftalen, men skal udformes som en selvstændig aftale mellem Dem og enten køber eller sælger. Endvidere skal De ved advokat-, bank- eller andre forbehold sikre at indsigelsesfristens udløb ligger indenfor Deres åbningstid, samt at forbeholdene, såfremt der er mere end et,

4 er koordinerede, således at der ikke kan opstå tvivl om betingelserne for aftalens bindende karakter. Punkt 13 Parternes pengeinstitutter Andelsboligforeningens pengeinstitut: angives til Danske Bank, Taastrup afdeling kontonr Punkt 14 Købsprisen Herudover betaler køber gebyr / depositum / forudbetalt boligafgift til andelsboligforeningen i overensstemmelse med dennes regler, jf. salgsopstillingen.. Andelsboligforeningen Milebuen opkræver hverken gebyr, depositum eller forudbetalt boligafgift hos en køber. Der skal derfor under punkt 12 Individuelle vilkår anføres følgende: Køber skal ikke i forbindelse med købet af en andel i Andelsboligforeningen Milebuen betale nogen form for gebyr, depositum eller forudbetalt boligafgift. Under Købsprisen berigtiges således: skal det fremgå at 10% af overtagelsessummen dog minimum kr , jf. foreningens Købsaftale Andel i Andelsboligforeningen Milebuen, indbetales på foreningens konto i Danske Bank, Taastrup afdeling kontonr ved købsaftalens underskrift, samt at restbeløbet indbetales til samme konto senest 14 dage før overtagelsesdatoen. Hvis køber stiller pengeinstitutsgaranti skal original garantien fremsendes til foreningen. Sidste afsnit før overskriften Maksimal belåning: Senest på overtagelsesdagen andelsboliglovens 6, stk 7. er dermed irrelevant, da det under punkt 1 nævnte beløb skal indbetales til foreningens pengeinstitut ved aftalens underskrift. Maksimal belåning: På spørgsmålet om regler for maksimal belåning er svaret Nej. Punkt 16 Deponering Afsnittet indledes med en henvisning til Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr 164 af 22. februar 2007, hvorefter 2. punktum i afsnittet lyder: Beløb som ejendomsmægleren herudover modtager, skal indsættes i andelsboligforeningens pengeinstitut.. Da Andelsboliglovens 6 stk 7 indledes med Overdragelsessummen indbetales til foreningen,, og loven har forrang for forannævnte bekendtgørelse skal der ved handel med andelsboliger ses bort fra ordet herudover, idet alle beløb skal indbetales i andelsboligforeningens pengeinstitut. Dette skal præciseres under punkt 12 Individuelle vilkår på følgende måde: Berigtigelsen af købsprisen kan alene ske ved indbetaling til Andelsboligforeningen Milebuens konto i Danske Bank, Taastrup afdeling kontonr jf. punkt 14 Købsprisen. Der skal under punkt 12 Individulle vilkår endvidere anføres følgende: Deponering: Renter af beløb indsat på andelsboligforeningens konto tilfalder fuldt og helt andelsboligforeningen uanset bestemmelserne i punkt 16 Deponering. Punkt 18 Frigivelse af deponerede beløb og refusionsopgørelse Sidste punktum i første afsnit under dette punkt Forinden frigivelse fratrækkes desuden salær og udlæg til den medvirkende ejendomsmægler. er for det første i modstrid med 7, stk 1, 3. punktum ( Der kan ikke uden tinglysning anvises eller meddeles fuldmagt til nogen anden end andelshaveren til at modtage og kvittere for afregning af et evt. tilgodehavende efter en overdragelse. ) i foreningens vedtægter. For det andet er det i modstrid med 6 stk 7 1. punktum i Andelsboligloven ( Overdragelsessummen indbetales til foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender hos den fraflyttede andelshaver udbetaler resten til den fraflyttede andelshaver og eventuelle andre rettighedshavere. ), idet teksten og eventuelle andre rettighedshavere blev tilføjet ved lov nr 204 af 29. marts I den skriftlige forelæggelse ( ) af lovforslaget til denne lov bemærkes omkring den tilføjede tekst: Som noget nyt i 1. pkt. pålægges foreningen at fordele udbetalingen af den del af den indbetalte købesum, som er tilbage efter foreningens modregningsadgang mellem sælgeren og eventuelle rettighedshavere. Ved rettighedshavere forstås panthavere, udlægshavere og et eventuelt (konkurs- eller døds)bo., altså ikke den medvirkende ejendomsmægler. For det tredje skal købsaftalen regulere forholdet mellem køber og sælger og ikke mellem sælger og ejendomsmægler, idet det i såvel bekendtgørelse 733 af 27. juni 2006 som bekendtgørelse nr 695 af 22. juni 2006 slås fast at hvad og hvornår sælger skal betale den medvirkende ejendomsmægler skal være en del af den mellem dem indgående formidlingsaftale.

5 Der skal derfor under punkt 12 Individuelle vilkår anføres følgende:

6 Bilag 1: Bemærkninger ved anvendelsen af Dansk Ejendomsmæglerforenings standard Købsaftale for andel i andelsboligforening optrykt som bilag 3.3 i abf håndbogen for private andelsboligforeninger Hvis den i overskriften nævnte tidligere udgave af Dansk Ejendomsmæglerforenings standard Købsaftale for andel i andelsboligforening anvendes er foreningens kommentarer til denne som angivet nedenfor: Punkt 2 Andelsboligen med tilhørende brugsret til: her kan anføres, at der til andelen hører et skur, samt for andelsboliger af typerne 2A, 3B, 3C og 4A brugsret over havearealer foran boligs indgangsdør som reguleret af bilag 5 til foreningens vedtægter. Vedligeholdelsespligten for de i andelen værende hårde hvidevarer påhviler: her anføres andelshaveren Punkt 3 Overdragelsen lovebekendtgørelse nr. 960 af 19. juni 2006 det påpeges at seneste lovbekendtgørelse af Andelsboligloven er nr 1716 af 16. december Næstsidste afsnit vedr. besigtigelse. Det påpeges at Andelsboligforeningen normalt arrangerer en fælles besigtigelse af andelen mellem køber, sælger og foreningen på eller tæt på overtagelsesdagen, således at eventuelle tvister kan afgøres på stedet. Muligheden for at sælger giver fuldmagt til køber til at møde/stemme på foreningens generalforsamlinger hvis denne finder sted efter fortrydelsesfristens udløb men før overtagelsesdagen findes hverken i nogen af de eksisterende normalvedtægter for andelsboligforeninger eller i Andelsboligforeningen Milebuens vedtægter. Der skal derfor under punkt 13. Andre vilkår anføres følgende: I Andelsboligforeningen Milebuens vedtægter indehaves stemmeretten på foreningens ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger af den, der på dagen er andelshaver til en andel. Denne stemmeret kan alene ved fuldmagt overdrages til andre efter vedtægternes 26 stk 4. Sælger kan derfor ikke ved fuldmagt eller på anden måde overdrage møde og stemmeretten til køber, med mindre køber i forvejen er andelshaver i foreningen eller er ægtefælle eller et myndigt husstandsmedlem til den sælgende andelshaver. Andelsboligforeningen inviterer normalt købere, hvor købsaftalen er godkendt af bestyrelsen, til at deltage som gæst på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger med talemed uden stemmeret. Punkt 4 Forkøbsret Det anføres at ifølge 14 i foreningens vedtægter er der forkøbsret for personer i henhold til stk 1 litra a-d. Punkt 5 Købsprisen Herudover betaler køber gebyr / depositum / forudbetalt boligafgift til andelsboligforeningen i overensstemmelse med dennes regler.. Andelsboligforeningen Milebuen opkræver hverken gebyr, depositum eller forudbetalt boligafgift hos en køber. Der skal derfor under punkt 13 Andre vilkår anføres følgende: Køber skal ikke i forbindelse med købet af en andel i Andelsboligforeningen Milebuen betale nogen form for gebyr, depositum eller forudbetalt boligafgift. Under Købsprisen berigtiges således: skal det fremgå at 10% af overtagelsessummen dog minimum kr , jf. foreningens Købsaftale Andel i Andelsboligforeningen Milebuen, indbetales på foreningens konto i Danske Bank, Taastrup afdeling kontonr ved købsaftalens underskrift, samt at restbeløbet indbetales til samme konto senest 14 dage før overtagelsesdatoen. Hvis køber stiller pengeinstitutsgaranti skal original garantien fremsendes til foreningen. 2. afsnit under punkt 1 Senest på overtagelsesdagen andelsboliglovens 6, stk 7. er dermed irrelevant, da det under punkt 1 nævnte beløb skal indbetales til foreningens pengeinstitut ved aftalens underskrift. Andelsboligforeningens pengeinstitut: angives til Danske Bank, Taastrup afdeling kontonr Punkt 6 Andet løsøre Under dette punkt anføres - Se særskilt bilag!. Da teksten er fremhævet med fed tekst og udråbstegn skal der, såfremt løsøre bilaget ikke indeholder noget løsøre, under punkt 13 Andre vilkår anføres følgende: Der indgår ikke løsøre i handelen!

7 Punkt 7 Deponering Afsnittet indledes med en henvisning til Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr 164 af 22. februar 2007, hvorefter 2. punktum i afsnittet lyder: Beløb som ejendomsmægleren herudover modtager, skal indsættes i andelsboligforeningens pengeinstitut.. Da Andelsboliglovens 6 stk 7 indledes med Overdragelsessummen indbetales til foreningen,, og loven har forrang for forannævnte bekendtgørelse skal der ved handel med andelsboliger ses bort fra ordet herudover, idet alle beløb skal indbetales i andelsboligforeningens pengeinstitut. Dette skal præciseres under punkt 13 Andre vilkår på følgende måde: Berigtigelsen af købsprisen kan alene ske ved indbetaling til Andelsboligforeningen Milebuens konto i Danske Bank, Taastrup afdeling kontonr jf. punkt 5 Købsprisen. Der skal under punkt 13 Andre vilkår endvidere anføres følgende: Deponering: Renter af beløb indsat på andelsboligforeningens konto tilfalder fuldt og helt andelsboligforeningen uanset bestemmelserne i punkt 7 Deponering. Punkt 8 Garanti 1. dot i afsnittet er meningsløst, da punkt 7 Deponering ikke indeholder betingelser for frigivelse eller anvendelse. Det er ligeledes meningsløst i 7. dot at henvise til den i afsnit 13 anførte dato når denne skal fremgå af punkt 2 under købsprisens berigtigelse i afsnit 5 Købsprisen. Endeligt er det i 13 stk 2 i bekendtgørelse nr 164 af 22. februar 2007 Bekendtgørelse om ansvar, garantistillelse og behandling af deponerede midler m.v. ved omsætning af fast ejendom, fastlagt at der skal benyttes en standardgaranti udarbejdet af Advokatrådet, Andelsboligernes Fællesrepræsentation, DE, Dansk Byggeri, Finansrådet og Realkreditrådet. Der skal derfor under punkt 13 Andre vilkår anføres følgende: Uanset bestemmelserne under punkt 8 Garanti skal der ved en garantistillelse benyttes en standardgaranti udarbejdet af Advokatrådet, Andelsboligernes Fællesrepræsentation, DE, Dansk Byggeri, Finansrådet og Realkreditrådet, jf. 13 stk 2 i bekendtgørelse nr 164 af 22. februar 2007 uden fravigelse af de i standardgarantien anførte vilkår. Garantistillende pengeinstitut eller forsikringsselskab skal fremsende den originale garanti til foreningen, der returnerer denne til garantistiller når der er betalt under garantien eller denne på anden måde er ophørt. Punkt 9 Frigivelse af deponerede beløb Sidste afsnit under dette punkt Forinden frigivelse fratrækkes desuden salær og udlæg til den medvirkende ejendomsmægler. er for det første i modstrid med 7, stk 1, 3. punktum ( Der kan ikke uden tinglysning anvises eller meddeles fuldmagt til nogen anden end andelshaveren til at modtage og kvittere for afregning af et evt. tilgodehavende efter en overdragelse. ) i foreningens vedtægter. For det andet er det i modstrid med 6 stk 7 1. punktum i Andelsboligloven ( Overdragelsessummen indbetales til foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender hos den fraflyttede andelshaver udbetaler resten til den fraflyttede andelshaver og eventuelle andre rettighedshavere. ), idet teksten og eventuelle andre rettighedshavere blev tilføjet ved lov nr 204 af 29. marts I den skriftlige forelæggelse ( ) af lovforslaget til denne lov bemærkes omkring den tilføjede tekst: Som noget nyt i 1. pkt. pålægges foreningen at fordele udbetalingen af den del af den indbetalte købesum, som er tilbage efter foreningens modregningsadgang mellem sælgeren og eventuelle rettighedshavere. Ved rettighedshavere forstås panthavere, udlægshavere og et eventuelt (konkurs- eller døds)bo., altså ikke den medvirkende ejendomsmægler. For det tredje skal købsaftalen regulere forholdet mellem køber og sælger og ikke mellem sælger og ejendomsmægler, idet det i såvel bekendtgørelse 733 af 27. juni 2006 som bekendtgørelse nr 695 af 22. juni 2006 slås fast at hvad og hvornår sælger skal betale den medvirkende ejendomsmægler skal være en del af den mellem dem indgående formidlingsaftale. Der skal derfor under punkt 13 Andre vilkår anføres følgende: Uanset teksten Forinden frigivelse fratrækkes desuden salær og udlæg til den medvirkende ejendomsmægler. i sidste afsnit af punkt 9 Frigivelse af deponerede beløb fratrækker andelsboligforeningen ikke salær og udlæg til den medvirkende ejendomsmægler. Den medvirkende ejendomsmægler henvises derfor til at fakturere sælger for salær og udlæg efter den mellem dem indgåede formidlingsaftale.

8 Punkt 10 Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Da de samme oplysninger skal gives i bilag til foreningens Købsaftale Andel i Andelsboligforeningen Milebuen, kan der under dette punkt henvises til bilaget til nævnte af foreningen udarbejdede aftale. Punkt 11 Sælgers forpligtelser Det påpeges at el, vand, spildevand og varme afregnes efter forbrug. Andelsboligforeningen er efter aftale med Albertslund Kommune forpligtiget til at aflæse vand og varme ved overtagelsen og fremsende aflæsningen til forsyningsselskaberne sammen med oplysninger om den nye andelshaver. Sælger skal således alene foranledige aflæsning af el og fremsende dette til el-selskabet. Punkt 12 Købers forpligtelser Det første afsnit er en gentagelse af indholdet af det under første dot vedrørende punkt 5 Købsprisen overfor behandlede, og der henvises derfor til bemærkningerne m.v. hertil. I forhold til 3. afsnit skal det påpeges, at der ikke er krav om personlig hæftelse for nogen af foreningens lån i ejendommen. Punkt 13 Andre vilkår Andelsboligforeningen Milebuen har ovenfor angivet en række tekstafsnit, der skal fremgå af dette punkt. Derudover skal det endnu en gang påpeges, at købsaftalen regulerer forholdet mellem køber og sælger. Eventuelle markedsføringsaftaler, vedrørende finansiering, forsikring eller andet mellem Dem og enten køber eller sælger må derfor ikke indgå under dette eller andre punkter i aftalen, men skal udformes som en selvstændig aftale mellem Dem og enten køber eller sælger. Det er på samme måde, jf. bemærkningerne til punkt 9 Frigivelse af deponerede beløb ovenfor, heller ikke acceptabelt at sælger ved sin underskrift pålægges at underskrive en transporterklæring til Dem vedrørende Deres tilgodehavende hos sælger. Endvidere skal De ved advokat-, bank- eller andre forbehold sikre at indsigelsesfristens udløb ligger indenfor Deres åbningstid, samt at forbeholdene, såfremt der er mere end et, er koordinerede, således at der ikke kan opstå tvivl om betingelserne for aftalens bindende karakter. Punkt 14 Dokumenter Andelsboligforeningen skal påpege, at foreningens regnskabsår løber fra 1/7 til 30/6 og tilsvarende for budgetåret Hvis De under Herudover har køber modtaget kopi af: anfører dokumenter skal disse specificeres på en sådan måde, at entydig identifikation er mulig. Andelsboligforeningens accept Det skal understreges at andelsboligforeningen betragter den udfyldte og underskrevne Købsaftale Andel i Andelsboligforeningen Milebuen som det aftalebærende dokument, og derfor ved en godkendelse af køber og aftale alene underskriver dette. Det skal endvidere påpeges, at foreningen alene kopierer og fremsender kopi af den af bestyrelsen godkendte Købsaftale Andel i Andelsboligforeningen Milebuen til køber og sælger. Kopi af Købsaftale for andel i andelsboligforening, salgsopstilling m.v. til køber og sælger skal De som ejendomsmægler sørge for.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Når en andelsbolig skal overdrages, gælder denne standardprocedure for andelsboligforeninger, som er administreret af DEAS A/S. Proceduren er en del af

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

Revideret 10.11.2015 af administrator Ejd. 1045

Revideret 10.11.2015 af administrator Ejd. 1045 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Nørrebrogade 233-237 Under henvisning til vedtægternes 13, 14 og 15. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. september 2011 blev der i sag 129-2010 Andelsboligforeningen KK mod Ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden JJ afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. maj 2010 har Andelsboligforeningen

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1035

Revideret af administrator Ejd. 1035 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelsboliger i AB Elmeparken II Under henvisning til vedtægternes 14, 20 og 23 Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar og administrator

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom FINANSTILSYNET - ÅRHUSGADE 110-2100 KØBENHAVN 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom Garantien er udstedt på foranledning af (købers navn) ("køber")

Læs mere

Ejendomsmæglertillæg til overdragelsesaftalen (køb/salg af andelsbolig)

Ejendomsmæglertillæg til overdragelsesaftalen (køb/salg af andelsbolig) Ejendomsmæglertillæg til overdragelsesaftalen (køb/salg af andelsbolig) Indledning Dette er et tillæg til overdragelsesaftalen (køb af andelsbolig). Tillægget indeholder yderligere standardvilkår for handlen

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Matr. nr. 16 dm Melby by, Melby Plovvænget 3, 3300 Frederiksværk Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe.

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe. Fremgangsmetoden ved salg af andelslejligheder (boliger) i AB Kornblomsten Under henvisning til vedtægternes 13. udarbejdet 26.5.08 af administrator Bente Naver Ejendomsadministration v/bente Naver Statsaut.

Læs mere

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen.

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Anette Uttenthal Tuborg Boulevard 12, 3 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af, at

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1067

Revideret af administrator Ejd. 1067 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelsboliger i Andelsboligforeningen Tøpkilde I Under henvisning til vedtægternes 13-15 Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar og

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1057

Revideret af administrator Ejd. 1057 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Møllebakkehus Under henvisning til vedtægternes 13-15. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar og

Læs mere

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i Sdr. Fasanvej 96-98 & Valby Langgade 44 A-B Opdateret den 14-02-13 Opsigelse

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i Sdr. Fasanvej 96-98 & Valby Langgade 44 A-B Opdateret den 14-02-13 Opsigelse Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i Sdr. Fasanvej 96-98 & Valby Langgade 44 A-B Opdateret den 14-02-13 Opsigelse 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1068

Revideret af administrator Ejd. 1068 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelsboliger i AB Lykkesminde Under henvisning til vedtægternes 14, 15, 16 og 17. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar og administrator

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1068

Revideret af administrator Ejd. 1068 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelsboliger i AB Lykkesminde Under henvisning til vedtægternes 14, 15, 16 og 17. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar og administrator

Læs mere

Revideret 10.11.2015 af administrator Ejd. nr. 1030

Revideret 10.11.2015 af administrator Ejd. nr. 1030 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Emilievej 13-30 Under henvisning til vedtægternes 14, 16, 20 og 23. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

Forslag samt dagsorden

Forslag samt dagsorden Frederiksberg, fredag d. 17. maj 2013 Forslag samt dagsorden Til ekstraordinær generalforsamling - d. 29. maj 2013 - kl.19.00 Sted: I gården, Godthåbsvej 64 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af

Læs mere

Standardgaranti ved køb af nybygget andelsbolig (Entreprenørstyret)

Standardgaranti ved køb af nybygget andelsbolig (Entreprenørstyret) 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af nybygget andelsbolig (Entreprenørstyret) Til sikkerhed for [andelsboligkøbers navn]s (køber) opfyldelse af tegningsaftale af [xx.xx.xxxx]

Læs mere

Du skal bruge de nyeste vedtægter. De ligger i onlinearkivet. Vedtægterne er altid gældende.

Du skal bruge de nyeste vedtægter. De ligger i onlinearkivet. Vedtægterne er altid gældende. Vejledning til Salg Du skal bruge de nyeste vedtægter. De ligger i onlinearkivet. Vedtægterne er altid gældende. Du skal bruge det nyeste regnskab/budget, som er blevet godkendt på Generalforsamlingen.

Læs mere

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Side 1 af 5 AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Undertegnede opsiger hermed min andelsbolig beliggende POPPELVÆNGT nr., 5700 Svendborg til fraflytning den / 20, og sælger min andel

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1021

Revideret af administrator Ejd. 1021 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Willemoesgade 35 Under henvisning til vedtægternes 11-14. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1064

Revideret af administrator Ejd. 1064 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Hostrup Under henvisning til vedtægternes 13, 14 og 15. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar og

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1043

Revideret af administrator Ejd. 1043 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelsboliger i AB Herregårdsparken III Under henvisning til vedtægternes 13-15 Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar og administrator

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015

A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015 Udtrædelse Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. 2) ATB fremsender

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1048

Revideret af administrator Ejd. 1048 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Bøgeparken Under henvisning til vedtægternes 13, 14 og 15. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1058

Revideret af administrator Ejd. 1058 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Hallandsgade 3-5A Under henvisning til vedtægternes 14-17. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2010 blev der i sag 107-2009 KK mod ejendomsmægler PP og ejendomsmægler GG og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 2. november 2009 har KK indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1037

Revideret af administrator Ejd. 1037 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Nørrebrogade 239-243 Under henvisning til vedtægternes 14-17. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1013

Revideret af administrator Ejd. 1013 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i Andelsboligforeningen Falkoner Allé 102/Franckesvej 1 Under henvisning til vedtægterne 14-17. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

OVERDRAGELSES PROCEDUREN

OVERDRAGELSES PROCEDUREN OVERDRAGELSES PROCEDUREN a. Sælger og køber udarbejder sammen denne aftale om overdragelse af en andel i Centerparken, med den tilknyttede boligret. Den udarbejdes i 1 eksemplar. Ønsker køber og sælger

Læs mere

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 1 København, den 19. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 2 Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere. Sagen angår

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Stig Rimaas Violvangen 3 2670 Greve

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Stig Rimaas Violvangen 3 2670 Greve 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Stig Rimaas Violvangen 3 2670 Greve Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har undladt at udføre det aftalte mæglerarbejde og derfor skal tåle en salærreduktion,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jesper Struckmann Frederiksborggade 24 3600 Frederikssund Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2011. Klagen angår bl.a.

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1033

Revideret af administrator Ejd. 1033 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelsboliger i Andelsboligforeningen Herregårdsparken II Under henvisning til vedtægternes 12-14 Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 247 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Børge Storm Hansen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler Børge

Læs mere

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 Vejledning i handel med andele Hvis du overvejer eller ønsker at sælge dine andele, vil vi som bestyrelse, anbefale at du læser denne vejledning grundigt.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klagerne) ctr. EDC Niels Kofoed A/S Østergade 14 7400 Herning Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at indklagede

Læs mere

Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom

Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom Til sikkerhed for [købers navn]s (køber) opfyldelse af købsaftale af [xx.xx.xxxx] vedrørende køb af ejendommen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1038

Revideret af administrator Ejd. 1038 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Ewaldsgården Under henvisning til vedtægternes 14-17. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar og

Læs mere

Salgsopstilling. Gothersgade 43 1123 København K Tel. 33 11 66 22 Fax 33 11 66 29 www.skbolig.dk post@skbolig.dk

Salgsopstilling. Gothersgade 43 1123 København K Tel. 33 11 66 22 Fax 33 11 66 29 www.skbolig.dk post@skbolig.dk Salgsopstilling Beskrivelse af andelsboligen Inventar og løsøre Følgende hårde hvidevarer og andet inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen: Gaskomfur, Vaskemaskine, Køle/fryseskab, Emhætte, Opvaskemaskine

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1012

Revideret af administrator Ejd. 1012 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Kornblomsten Under henvisning til vedtægternes 13, 14 og 15. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

Aftale om overdragelse af andel

Aftale om overdragelse af andel Aftale om overdragelse af andel Undertegnede (sælger) Udtræder af andelsboligforeningen AB Rørmosen 2. Og overdrager min andel til medunderskrevne (køber) Samtidig opsiger jeg brugsretten til min bolig

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

25.100 APRIL 2011 COPYRIGHT DE

25.100 APRIL 2011 COPYRIGHT DE Salgsopstilling Beskrivelse af andelsboligen Dejlig lys andelslejlig med stor altan. Inventar og løsøre Følgende særligt tilpasset inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen (fabrikat): Lejligheden

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1033

Revideret af administrator Ejd. 1033 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Herregårdsparken II Under henvisning til vedtægternes 12-14 Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 272 2014 AA (på vegne af BB) mod Ejendomsmægler CC [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden DD [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. maj 2014 har

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

Proces for overdragelse af andel

Proces for overdragelse af andel I dette dokument gennemgås det generelle forløb, regler og procedurer ved lejlighedsoverdragelser i Boligselskabet Isafjord A.m.b.a. gældende for alle overdragelser fra den 31. marts 2014. Følgende punkter

Læs mere

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1)

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) Undersevne køber: Navn: Adresse: Postnr./by: Tlf/fax/mail: Ventelistenr.: køber herved af undersevne sælger: Navn: Ny adresse: Postnr./by: Ny Tlf/fax/mail: en

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1009

Revideret af administrator Ejd. 1009 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Paludan Müllers Vej 6 Under henvisning til vedtægternes 13-15. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede har oplyst fejlagtigt om ejendommens varmeforbrug.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede har oplyst fejlagtigt om ejendommens varmeforbrug. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Morten Dahl Skomagergade 1 9240 Nibe Nævnet har modtaget klagen den 7. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagedes

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Vesterlunds Ejendomskontor Kalundborg ApS Vænget 17 4400 Kalundborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at medtage

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med dennes indfrielse

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Ida og Peter Frølich Hovedgaden 85 4420 Regstrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1008

Revideret af administrator Ejd. 1008 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Randborg Under henvisning til vedtægternes 14-18. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar og administrator

Læs mere

Salgsopstilling. Mynstersvej 3, 3. sal 1827 Frederiksberg C Tlf. : 70 228 288 CVR nr. 33160437 info@fairsquare.dk www.fairsquare.

Salgsopstilling. Mynstersvej 3, 3. sal 1827 Frederiksberg C Tlf. : 70 228 288 CVR nr. 33160437 info@fairsquare.dk www.fairsquare. Mynstersvej 3, 3. sal 1827 Frederiksberg C Tlf. : 70 228 288 CVR nr. 33160437 info@fairsquare.dk www.fairsquare.dk Salgsopstilling Adresse Heinesgade 6, 4. th., 2200 København N Sag nr. 12TS002F Dato:

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

Kastrupvej 151, 1. tv. 2300 København S

Kastrupvej 151, 1. tv. 2300 København S Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Kastrupvej 151, 1. tv. 2300 København S Ejendomsmæglerens oplysning til parterne

Læs mere

Købsaftale. Ca. 800 m 2

Købsaftale. Ca. 800 m 2 Købsaftale Del af matr. nr. 1 dn Ullerup by, Torup Bogbinderivej 15, 3390 Hundested Ca. 800 m 2 Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Storegade 19 8850 Bjerringbro Sagen angår spørgsmålet, om indklagede indgik aftale om berigtigelse af handlen

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der har været anvendt til lærerbolig og kontorformål, beliggende Østerbro 31, 5985 Søby.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der har været anvendt til lærerbolig og kontorformål, beliggende Østerbro 31, 5985 Søby. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-17678/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Dejlig andelsbolig i Risskov!

Dejlig andelsbolig i Risskov! Dejlig andelsbolig i Risskov! Julsøvej 122, 8240 Risskov For yderligere oplysninger eller ønske om fremvisning kontakt venligst ejer på telefon 30 29 19 77 eller 86 18 29 19. Ejendomstype............ Andelsbolig.........

Læs mere

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme.

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Runo Østervold 24 8900 Randers og Palle Konggaard Irisvej 7 Assentoft 8900 Randers Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING VEDRØRENDE SALG AF EN ANDELSLEJLIGHED

GENEREL VEJLEDNING VEDRØRENDE SALG AF EN ANDELSLEJLIGHED GENEREL VEJLEDNING VEDRØRENDE SALG AF EN ANDELSLEJLIGHED Ved salg af en andel skal andelshaveren forholde sig til følgende punkter i den nævnte rækkefølge og det bemærkes indledningsvis, at der i de enkelte

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden Rådgivningsaftale Sagsnr.: KOBERRADGIVNING Dato: 05-04-2015 Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. 1. Parterne Kunden Kunden Navn: Adresse:

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2015 blev der i sag 229 2013 AA v/ advokat BB mod Ejendomsmægler Torben Erland Larsen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 12. juli 2013 har AA v/ advokat BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager. 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Louise Lillelund Østergade 16 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 10. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere