Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer"

Transkript

1 Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Januar 2008

2 Kære medlemmer Her er en informationsskrivelse til medlemmerne. Indholdet er fordelt på følgende punkter: 1. Indledning 2. Referat fra MOG Generalforsamlingen 3. Foreningens regnskab 4. Bestyrelsen 5. Foreningens hjemmeside 6. Sager i foreningen 7. Næste generalforsamling 8. Orientering fra LS 1. Indledning Bestyrelsen vil med denne skrivelse orientere medlemmerne om hvad der sker i vores forening. Vi vil orientere om hvilke sager vi beskæftiger os med i bestyrelsen Datoerne for storskraldsordningen i kommunen, er på nuværende tidspunkt ikke tilgængelige, men vil fremkomme på vores hjemmeside, når de er klar. Med mange hilsner og ønsket om et godt nytår fra Bestyrelsen i MOG

3 2. Referat fra MOG Generalforsamlingen MELBY-OMRÅDETS GRUNDEJERFORENING Referat: Generalforsamling søndag den 5. august Generalforsamlingen, hvortil 13 medlemmer var mødt frem, startede kl Valg af dirigent Formanden foreslog Hans Buur. Denne blev valgt, og konstaterede, at indkaldelsen var lovligt varslet. 2. Formandens beretning. Medlemstal Medlemstallet i foreningen er en smule lavere end sidste år, omkring 200 medlemmer. Kassereren har gjort et stort stykke arbejde for at få fulgt op på medlemskredsen. Sager Der har ikke i årets løb været præsenteret nye sager for bestyrelsen. Indsatsen har været rettet mod de løbende sager. a) Skovens tilstand Efter fornyet henvendelse til skovdistriktet, var det formandens opfattelse, at omlægningen af adgangsvejene nok ville tage ca. 2-3 år. Distriktets planer syntes dog at indebære, at støvgenerne ved Peder Jensensvej ville blive elimineret. Til støtte for fremstillingen blev der omdelt et kort over området fra Asserbo til Slotsruinen. b) Stien langs Nyvej Efter at hækken langs stien er fjernet, vil skovdistriktet alene holde den nuværende sti farbar for cyklister fra Asserbo frem til parkeringspladsen ved stængehusvejen. Skal der ske yderligere, vil det være en kommunal opgave. Bestyrelsen så gerne, at der blev fundet en løsning på strækningen fra Peder Jensensvej til Søren Madsensvej, hvorfra en cykelrute kunne føres til Absalonsvej. Målet må være, at man kan cykle sikkert fra Asserbo frem til købmandsforretningen v. L.A. Møllersvej/Frederiksværkvej. Nyvej er snorlige og med tæt og hurtig trafik c) MOG s synlighed Formanden kunne berette, at der netop var blevet etableret en hjemmeside (forsøgsudgave), som ville blive udbygget. Formanden havde undersøgt, hvad en større annonce i Liseleje Magasinet ville koste. Prisen var oplyst at være kr. og bladet bliver trykt i eksemplarer og omdelt i sommerlandet i forsommeren. Bestyrelsen var af den opfattelse, at det ville være en fornuftig investering. Formanden var endvidere af den opfattelse, at der på foreningens vegne burde skrives læserbreve i de lokale medier om f.eks. problemerne med Nyvej.

4 Formanden gjorde endvidere opmærksom på ordningen med afhentning af haveaffald. Det kunne overvejes at dette blev en slags medlemsservice, men ville kræve nøjere planlægning herunder retningslinier for tilmelding. I den generelle drøftelse af disse punkter fremkom en række synspunkter fra medlemmerne Der var generel tilslutning til at der på Nyvej blev etableret chikaner, så der blev skabt grundlag for en skiltning med lavere tilladt hastighed. Per Hansen ønskede, at der hurtigt blev etableret cykelstriber i begge sider af Nyvej. Lone Stjerneklar støttede ideen om en cyklesti som formanden havde foreslået. Hans Buur kommenterede, at kommunen generelt havde været imod etableringen af bump (undtagen på Hyllingebjergvej). Thorsten Kruse nævnte, at der i bl.a. Odense Kommune havde været gjort mange erfaringer med forskellige typer bump. Hvis de var rigtigt udført, gav de ikke gener for biltrafikken, hvis hastigheden blev overholdt. Inga Andersen orienterede om, at Nordkyststien (gennem plantagen) ikke var et brugbart alternativ for en cyklesti langs Nyvej, da den regelmæssigt bliver brugt af heste, og dels ikke ligger i den ønskede linieføring.(ml. Asserbo og købmandsbutikken) Svend Bjørnebo (som bemærkede, at det netop på den aktuelle dato og tidspunkt 13:30 var nøjagtigt 62 år siden, at MOG blev stiftet) spurgte til, hvilke erfaringer bestyrelsen havde med den nye kommune, - bl.a. aktualiseret af brev fra kommunen om rydning af alle rabatter ind til skel. Hans Buur kommenterede, at reglerne for eksempelvis en 8-meter vej var, at selve vejbanen skulle være 4 meter bred og i hver side ville der være 2 meter rabat, hvoraf den inderste 1 meter (mod skel) kunne være lavt bevokset. Kommenterede i øvrigt en række sager, hvor ejere havde henlagt byggematerialer etc. i rabatten. Per Hansen bemærkede, at cyklestierne langs Stængehuslinien og Rævehuslinien er misligholdte. De ligger lavere end grusvejen og danner nærmest afløbsrender. Skovdistriktet bør prioritere den cyklende trafik ikke kun bilisterne. Inga Andersen havde med bekymring noteret sig, at skydeterrainet (Melby Overdrev) var ved at springe i løv. Der bør skrives til Skov- og Naturstyrelsen. Hun udleverede en artikel fra Frederiksborg Amts Avis ( 5. juli 2007, 2. sektion, side 8) hvoraf det fremgik, at Danmarks Naturfredningsforening netop presser på for at for Skov- og Naturstyrelsen til at iværksætte en plejeplan for området. Naturfredningsforeningen har udgivet en folder Fremtidens natur i Frederiksværk-Hundested Kommune som kan hentes på linket: klik på lokale afdelinger. I drøftelsen om foreningens synlighed fremkom bl.a. følgende synspunkter: Poul Nielsen ønskede såvel hjemmeside som annoncering i Liseleje Magasinet

5 Lone Stjerneklar var klar over, at MOG måtte benytte andre virkemidler end f.eks. vejlaug og geografisk definerede grundejerforeninger. Var åben for formandens forslag. Lili Hesselberg erindrede om den mærkbare interesse, der havde været for år tilbage, da kloakeringssagen samlede medlemmerne. Nyvejsprojekterne burde kunne være en tilsvarende samlende sag. Med disse bemærkninger blev formandens beretning godkendt 3. regnskab Driftsregnskabet for perioden 1. april 2006 til 31. marts 2007 var viste et lille driftsoverskud på godt kr. og solide aktiver. Kassereren havde flg. bemærkninger: MOG bør fastholde medlemskabet af Landliggersammenslutningen, med uændret bidrag. Bestyrelsens medlemmer (som bor meget spredt) får kørselsgodtgørelse efter statens regler i forbindelse med bestyrelsesmøder. Bestyrelsens medlemmer får betalt abonnement på Frederiksværk Ugeavis for at være tæt orienteret. Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 4. Vedtagelse af kontingent Bestyrelsen indstillede, at kontingentet fortsat skulle være på 100 kr. om året. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens indstilling. 5. Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer For en 2-årig periode : Poul Nielsen (genvalg) Lili Hesselberg (genvalg) Herudover er flg. medlemmer af bestyrelsen valgt i 2006 for en 2-årig periode: Jørgen Damm Pedersen (formand) Thorsten Kruse Marianne Müller Bestyrelsen ville konstituere sig ved førstkommende møde.

6 7. Valg af revisorer Posterne som revisorer blev besat som følger: Jens Peter Pedersen (genvalg) Inga Andersen (genvalg) 8. Eventuelt Der blev udvekslet mange forslag til bekæmpelse af dræbersnegle Der synes at være behov for at se på problemer med stigende vandstand ved Pilevangsvej. Grøfterne trænger til oprensning og underløbsrør skal efterses. Dirigenten erklærede Generalforsamlingen for sluttet kl / Referat ved Thorsten Kruse 3. Foreningens regnskab Foreningens regnskab fremlagt på generalforsamlingen gengivet i kopi:

7 Bestyrelsen På et efterfølgende møde i den nye bestyrelse blev de enkelte poster fordelt således: Formand Sekretær Jørgen Damm Pedersen Thorsten Kruse Hegnstoften 77 Vibevej Tåstrup 4200 Slagelse Tlf.: Tlf.: Sommerhus: Sommerhus: Chr. F. Becksvej 11 Jens Simonsensvej Liseleje 3360 Liseleje Kasserer Poul Nielsen Brunevang 29, II. th Rødovre Tlf.: Sommerhus: Lars Holmsvej Frederiksværk Bestyrelsesmedlem Lili Inge Hesselberg Bakkebøllevej Vordingborg Tlf.: Sommerhus: Ved Diget Frederiksværk Bestyrelsesmedlem Marianne Müller Rothesgade København Ø Tlf: Sommerhus: Sandtornsvej Frederiksværk

8 4. Foreningens hjemmeside Foreningens hjemmeside er nu I drift og vil løbende blive opdateret. Hjemmesiden indeholder foreningens historie, vedtægter og information til medlemmerne. På hjemmesiden er der også link til: Landliggersammenslutningen Kommunen Frederiksværk avis DN s lokalafdeling Skoven Vandværkerne Samt andre link der kan have interesse for medlemmerne Hjemmesiden har adressen 5. Sager i foreningen Der er ikke nogen presserende sager i foreningen, men der arbejdes videre med de emner der blev behandlet på generalforsamlingen, her kan blandt andet nævnes: Skoven Genoprettelsesplan for Melby Overdrev Cykelsti langs med Nyvej MOG s synlighed 6. Næste generalforsamling Som noget nyt vil vi bestyrelsen allerede på dette tidspunkt orientere om datoen for næste generalforsamling i foreningen, der bliver: Lørdag den 9. august 2008 kl på Eventyrkroen i Melby

9 7. Orientering fra LS Beretning 2006/2007 oktober 2007 Organisationen Sammenslutningen tæller pr. 1. oktober 2007 i alt 33 foreninger fra nord og 11 foreninger fra syd. Foreningerne Hyllingebjerggård og Ølstykke Nordstrand har varslet udmeldelse, som vil være gældende pr. 31/ Grundejerforeningen Bakkegården er pr. 31/ udmeldt. Til gengæld har Sammenslutningen optaget Grundejerforeningen Muldstensgården fra 1/ Der er udsendt kontingentopkrævninger til i alt 44 foreninger repræsenterende sommerhusejere. Alle foreninger har betalt kontingent for afvigte regnskabsår. Årets aktiviteter Markedsføring af Sammenslutningen I flere forretninger i sommerlandet har der været placeret løbesedler med information om Landliggersammenslutningen, hvilket dog ikke har givet henvendelser fra foreninger eller sommerhusejere. Kontakt til grundejerforeninger i Hundested 20 foreninger er kontaktet med henblik på information om mulighederne for medlemskab af Sammenslutningen. Tre foreninger har reageret positiv og er inviteret som observatører til Delegeretmødet. Lokalplaner En gruppe af Forretningsudvalget medlemmer arbejder på opstilling af rammer for indholdet af lokalplaner i sommerhusområderne. Et oplæg vil senere blive drøftet med kommunens tekniske forvaltning. Hegnsregler Forretningsudvalget har udarbejdet en oversigt over de vigtigste bestemmelser i Hegnsloven. Dokumentet kan læses på Sammenslutningens hjemmeside. Oversvømmelse Den senere tids mange regnskyl har betydet oversvømmelser af huse og grunde hos mange beboere i sommerhusområderne. Reglerne for hjælp fra det offentlige eller ansvarsregler i forhold til forsikringsselskaber er ikke umiddelbart klare. Forretningsudvalget har derfor igangsat et analysearbejde i håb om, at kunne opstille nogle letforståelige regler som kunne blive tilgængelige via hjemmesiden. Veje og grønne rabatter Forretningsudvalget har været konsulteret om hjælp til oprettelse af vejlaug og grundejerforeninger i område, hvor kommunen har forlangt istandsættelse af private veje, eller der har været problemer med vedligeholdelse af de grønne rabatter. Hjemmesiden Opmærksomheden henledes fortsat på Sammenslutningens hjemmeside, hvor der kan findes nyttige informationer bl.a. fra kommunen omkring storskraldsordningen, brændeovne og pejse m.m.

10 Landliggersammenslutningens fremtid Landliggersammenslutningen har desværre gennem de senere år modtaget udmeldelser fra en del foreninger, uden at der som årsag gives udtryk for utilfredshed med foreningens virksomhed. Sammenslutningen kan med den frivillige arbejdskraft og de begrænsede økonomiske midler ikke gennemføre opsøgende aktiviteter overfor foreningerne, men er afhængige af henvendelser fra sammenslutningens medlemmer. Vi er vidende om, at der er mange direkte henvendelser fra foreningerne til kommunens forvaltning nogle henvendelser om problemstillinger kunne måske resultere i bedre resultater, hvis der stod en større kreds af grundejere bag. Det er således også konstateret, at forvaltningen slet ikke har svaret på henvendelser, før der er sket rykning gennem Landliggersammenslutningen. Forretningsudvalget har undersøgt, om der var mulighed for igen at etablere det gamle Landliggerudvalg; men det er ikke modtaget positivt fra Byrådets side. Venlig hilsen Hans Buur Formand for FU Referat 2006/2007 Referat fra Delegeretmøde lørdag den 20. oktober 2007 på Eventyrkroen i Melby. I alt 22 fremmødte, deraf 15 stemmeberettigede og 3 gæster fra Hundested: Nr. Grundejerforening Stemmeberettiget Flere deltagere N 07 Bøgebjerggård Henry Chabert N 09 Fyrrelunden Kitty Avnsø N 16 Lisevang 73 Flemming Fries Margit Larsen FU N 18 Melby-Områdets Poul Nielsen N 18 Melby-Områdets Jørgen Damm Pedersen FU N 26 Strandagergård Hans Buur FU N 27 Toftemosen Jørgen Nørgaard FU Knud Malec N 29 Topstien/Topsvinget Jørgen Schwartz Børge Rasmussen N 30 Torndalsvej Tollerup Flemming Døhn FU N 34 Østergården Erling Poulsen N 36 Orehøjgråd Leif Jensen N 40 Rymosen Henrik Nielsen Kirsten Meleschko FU S 02 Arrenæs Peer Martin Larsen FU S 13 Strandsegård Egon Pedersen FU S 22 Granhøjen O.A.K. Nielsen FU

11 Hans Buur byder velkommen og et specielt velkommen til Anni Tofte og Peter Engmose, GF Enggården og Kjeld Arp, GF Strandgården fra 2 af de 4 inviterede grundejerforeninger fra Hundested. Ifølge Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Peer Martin Larsen. 2. Beretning ved formanden Hans Buur, hvorefter den skriftlige beretning deles ud. Kommentarer: Leif Jensen fra Orehøjgård Foreslår at hjemmesideadressen flyttes op i brevhovedet på papiret. Forespørger desuden til, hvordan LSF s forhold er til lokalavisen Frederiksværk Ugeblad. Opfordrer til at grundejerne anmodes om at sende en kopi til LSF hver gang de selvstændigt har været i kontakt med kommunen. Desuden at vi gør noget for at få flere grundejere ind i LSF. Foreslår at vi mindst ½ år før invitere borgmesteren til at deltage i næste delegeretmøde. Hans Buur svarer: at hjemmesideadressen vil blive flyttet. Frederiksværk Ugeblad har i udtalt grad altid været velvilligt indstillet overfor LSF. God ide med kopier fra grundejerforeningerne til LSF ved deres henvendelser til kommunen. Ikke for at gå dem i bedene, men for at få bedre kendskab til, hvad der foregår rundt om i området. Vi vil bestemt overveje, at invitere borgmesteren til næste delegeretmøde - god ide. Knud Malec, Toftemosen: Forespørger hvordan det går med klager over de meget store renovationsvogne og postbude der kører for hurtigt. Hans Buur svarer, at man har lovet at tage sagen op, når nuværende kontrakt udløber i 2009 ifølge Erling Poulsen fra Østergården. LSF vil tage sagen op i god tid inden da. LSF har skrevet til postmesteren, men ikke fået svar. Vi vil gentage henvendelsen. Børge Rasmussen fra Topstien vil gerne informere om: Liseleje Havn, Aktionsgruppen Halsnæs og Hyllingebjergstenen: Liseleje Havn: Der er generalforsamling i Melbyhallen. På nuværende tidspunkt har allerede 300 personer tegnet andele á 2000 kr. stk. således at der nu er økonomi til at iværksætte den nødvendige VVM-undersøgelse. Andelene er nummererede og kan ikke frit sælges, men de kan ved hushandel overgå til køber, hvis dette ønskes. Af de indtil nu solgte andele er 45 % interesseret i havneplads. Tegningspspapirer ligger stadig hos bagere, købmand og ejendomsmægler i Liselejeområdet. Projektets hjemmeside er Aktionsgruppen Halsnæs: Børge Rasmussen er formand og kan oplyse, at Staten giver projekt tilskud på 15 mil. kr. i tiden indenfor land- og fiskeriområder, dvs. At eksempelvis Liseleje (men ikke Frederiksværk) kan komme i betragtning ligesom Melbylejren og Torup økologisk Marked. Hvis nogle organisationer har ideer om projekter, kan man forsøge at søge om tilskud. Hyllingebjergstenen: Det har vist sig at stenen ikke er af granit men af en art sandsten og derfor skal opbevares indendørs. Aktionsgruppen Halsnæs har intentioner om et bronzealdercenter og synes Melbylejren ville være et ideelt sted, når dens forhold er afklaret med Militæret. Det blev aftalt at Landliggersammenslutningen og Liseleje Havn vil oprette links til hinandens hjemmesider. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse samt forslag om decharge. Bortset fra et par slåfejl vedr. datoer under status kan årsregnskabet godkendes til decharge. 4. Behandling af indkomne forslag: der er ikke indkommet forslag.

12 5. Valg af medlemmer til Forretningsudvalget (FU). Jørgen Damm Pedersen, Margit Larsen, Kirsten Meleschko, O.A.K. Nielsen og Hans Buur på valg. Alle villige til genvalg. Og bliver valgt. 6. Valg af LSF s formand, som skal være medlem af FU. Hans Buur genvælges. 7. Valg af 3 suppleanter: Børge Rasmussen villig til genvalg og vælges. Da tidl. suppleant s GF har udmeldt sig af LSF og derfor ikke kan genvælges er man enige om at lade 2 suppleanter være vakante. 8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant: Henry Chabert villig til genvalg og vælges. Suppleanten stadig vakant. 9. Forslag til budget samt fastlæggelse af kontingent for 2008/2009. Trods et mindre underskud i regnskabsåret 2006/2007 foreslås uændret kontingent på 10 kr. pr. medlem i endnu et år. Godkendes. 10. Eventuelt: O.A.K. Nielsen informerer: Efter at Amterne er nedlagt må kommunen ansøge sig selv om godkendelse vedr. eksempelvis overfladevand! Dansk Naturfredning, som O.A.K. er formand for, vil arbejde for at det nu skal for Regionsrådet. Har grundejerforeninger eller sommerhusbeboere problemer kan der rettes henvendelse til ham. Vedr. vedligeholdelse af veje blev der visse steder vedtaget asfaltbelægning i 1950 og dette vil fortsat være gældende. Trods mange gøremål er O.A.K. interesseret i at fortsætte som medlem af Forretningsudvalget i endnu 2 år (med hans grundejerforenings bestyrelses accept). Dirigenten Peer Larsen giver udtryk for, at FU støtter sig meget til O.A,K. s ekspertise. Jørgen Nørgaard, Toftemosen Foreningen har 100 Sommerhuse, hvoraf 15 er helårsbeboere. - heraf 6-7 lovlige, resten ikke. Hvordan håndterer Frederiksværk kommune dette? Og vil tidl. års indflytninger af sociale klienter blive gentaget? Hans Buur: De relevante kommunalbestyrelser har ret til at dispensere for 10 års reglen og give lov til fortsat helårsbeboelse og Frederiksværk kommune er large her. Vi er ikke berettigede til at få informationer herom. Men de tidligere tiders accept af indflytninger i sommerhuse forekommer ikke i kommunen. Slut Hans Buur takker alle for god ro og orden og på gensyn næste år. Margit Larsen, referent

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune Halsnæs november 2013 Til formænd og kasserere for grundejerforeninger samt vej og trappelaug, tilsluttet Landliggersammenslutningen. Hermed fremsendes referat og beretning fra Landliggersammenslutningens

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Januar 2009 Kære medlemmer Her er en informationsskrivelse til medlemmerne. Indholdet er fordelt på følgende punkter: 1. Velkommen 2. Sager i

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Marts 2012 Kære medlemmer Her er en informationsskrivelse til medlemmerne. Indholdet er fordelt på følgende punkter: 1. Velkommen 2. Ny service

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Januar 2010 Kære medlemmer Her er en informationsskrivelse til medlemmerne. Indholdet er fordelt på følgende punkter: 1. Velkommen 2. Information

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN En sørgelig meddelelse vedr. vores tidligere formand Kirsten Meleshko Har den 13/1 haft en opringning fra Kirstens mand, Kirsten er her ikke mere. Efter et kraftigt hosteangreb, brast lungerne med blødning

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Marts 2011 Kære medlemmer Her er en informationsskrivelse til medlemmerne. Indholdet er fordelt på følgende punkter: 1. Velkommen 2. Nekrolog

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 1 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 19. april 2014 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Victor Jørgensen, som derefter blev valgt som

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening 2008 Hjemmeside: www.melby-grund.dk Kontakt: mail@melby-grund.dk 1 Foreningens navn Foreningens navn er Melby Områdets Grundejerforening Dens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted:

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted: Vedtægter for Hasle Fællesråd Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Hasle Fællesråd og har hjemsted i Århus Kommune. Hasle Fællesråd ledes til dagligt af en bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Halsnæs Idrætsråd. Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.30. I kantinen på Magleblikskolen

Repræsentantskabsmøde i Halsnæs Idrætsråd. Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.30. I kantinen på Magleblikskolen Repræsentantskabsmøde i Halsnæs Idrætsråd Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.30 I kantinen på Magleblikskolen Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent Christian Brolle Sørensen blev foreslået som dirigent

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Tilstede: 27 stemmeberettigede og medbragt 8 fuldmagter. Ad 1. Valg af dirigent Mogens Nielsen blev valgt som dirigent. Kim og Iben blev valgt

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2012 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 24. februar 2011. Laugstuen, Alleen 1, Sorø Antal deltagere 10. (deltagerliste se bilag 2) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup.

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 11. marts 2006, kl. 14.00 Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 20 virksomheder Michael H. Nielsen (dirigent)

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Bestyrelsesmøde 1/3-2015 hos Niels Jørgen Deltagere: Hans, Jørgen, Jeppe, Niels Jørgen, Peter Afbud: HP Dagsorden: 1. Bemærkninger til sidste referat 2. Økonomi, herunder forslag til kontingent for 2016

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Nørresundby Grundejerforening

Nørresundby Grundejerforening Nørresundby Grundejerforening Generalforsamling Torsdag den. 18.April 2013 i Nørresundby Bank, Torvet, 9400 Nørresundby Generalforsamlingen starter kl. 18.30 ( se dagsordenen på side 4 ) Når generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Fight Center Herning. 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts.

Fight Center Herning. 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts. Fight Center Herning Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts. 2. Foreningen er hjemmehørende i Herning. Sandagervej

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ Navn og formål. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gerbredgaard, Enø" 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes Bækkene og Havbakken,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk

Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk Referat ordinær generalforsamling den 05. juli 2009 på Restaurant Lisestuen Bestyrelsen var repræsenteret ved Kirsten Vilhelmsen (51), Jan Heisterberg (63)

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

FC Grenaa, som er stiftet den , er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune.

FC Grenaa, som er stiftet den , er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune. VEDTÆGTER FOR FC GRENAA 1 FORENINGENS NAVN: FC Grenaa, som er stiftet den 5.11.1973, er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune. 2 FORMÅL: Stk. 1: FC Grenaa har som formål at fremme den almene interesse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ Generalforsamling mandag den 27. marts 2017 kl. 19, foreningslokalet i Multihallen i Veksø Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år 3. Regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 Formanden, Poul Lauridsen, bød velkommen. Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 1. Ole Ryttersgaard blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Der var mødt 28 stemmeberettiget medlemmer op. Formand Mogens Brandt byder alle fremmødte medlemmer velkommen. 1. Valg af dirigent - Bestyrelsen forslår Lars

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012 phermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 27. november 2012. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere