Tillæg 03 Kommuneplan 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg 03 Kommuneplan 2001"

Transkript

1 Tillæg 03 Kommuneplan 2001 Tema: centerstruktur og detailhandel Gentofte Kommune

2 TILLÆG 03 TIL KOMMUNEPLAN 2001 CENTERSTRUKTUR OG DETAILHANDEL CENTEROMRÅDER I GENTOFTE KOMMUNE Dyrehavevej S Jægersborg Torv S Skovshoved ORDRUP S Ordrup Jagtvej CHARLOTTENLUND DECENTRALT CENTER S S VANGEDE Bernstorffsvej Nord GENTOFTE S S Hellerup Nord Vangede Station Kildegårds Plads S Helleruplund DYSSEGÅRD S Hellerup Station HELLERUP S Bydelscentre Lokalcentre Decentral centerdannelse

3 TILLÆG 03 TIL KOMMUNEPLAN 2001 REDEGØRELSE TILLÆGGETS BAGGRUND OG FORMÅL Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. september 2001 Kommuneplan 2001 for Gentofte Kommune. I kommuneplanen fastlægges bl.a. kommunens centerstruktur og de overordnede retningslinier for detailhandelens udvidelsesmuligheder. Disse muligheder er fastlagt inden for de rammer, som regionplanlægningen giver. Kommunalbestyrelsen har ønsket at fastlægge mere detaljerede retningslinier for anvendelsen i kommunens center og lokalcenterområder. Derfor har Kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal udarbejdes lokalplaner for kommunens 6 bydelscentre. For at gøre planlægningen af centerområderne og detailhandelen mest mulig overskuelig har Kommunalbestyrelsen besluttet, at der parallelt med lokalplanerne udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2001, der beskriver den overordnede planlægning og indeholder de nødvendige retningslinier for centerområderne. Samtidigt har Kommunalbestyrelsen fundet det hensigtsmæssigt at gøre rammerne for lokalplanlægningen i bydelscentrene mere entydige og samtidigt reducere antallet af rammeområder. Kommuneplantillæg 03 får herved karakter af et tematillæg. Tillægget erstatter bestemmelserne i Kommuneplan 2001 for så vidt angår centerstruktur og detailhandel. Det drejer sig om følgende sider i Kommuneplan 2001: Afsnit om centerstruktur og detailhandel under kommuneplanens redegørelse side Afsnit om centerstruktur og detailhandel under kommuneplanens hovedstruktur side Herunder kortbilag vedr. strøggaders beliggenhed side 91, 101, 102, 111, 117 og 123. Generelle rammer nr. 22, 23, 24, 25 samt nr. 35 (for så vidt angår tagetager i centerområder ) under kommuneplanens rammer for lokalplanlægning side Rammebestemmelser for samtlige Cområder under kommuneplanens rammer for lokalplanlægning side , side , side 213, side 230 og side

4 REGIONPLANMÆSSIGE RETNINGSLINIER Gentofte Kommunes centerstruktur og detailhandelsplanlægning skal holdes inden for de rammer, regionplanlægningen fastlægger. Amtsrådet vedtog den 21. juni 2000 et tillæg nr. 8 til Regionplan Regionplantillægget er fortsat det gældende grundlag for detailhandelen, nu som et tillæg til Regionplan Tillægget beskriver de gældende regionplanmæssige retningslinier for detailhandelen. Der opereres med 4 niveauer for centre i den regionale centerstruktur: Regionalt center Knudepunktscenter Overordnet center Lokalt center Målet med den fastlagte, regionale centerstruktur er: At centerstrukturen skal sikre gode indkøbsmuligheder overalt i amtet, og butikkernes størrelse skal svare til befolkningsunderlaget i centrenes opland. At indkøbsmiljøet i amtets detailhandelscentre bevares. Derfor skal nye og større butikstyper indpasses i de eksisterende centre. At de største butikker med store geografiske oplande skal placeres i centre, som har den bedste tilgængelighed med både kollektiv og individuel trafik for at modvirke, at fremtidens indkøbsvaner alene baseres på privatbilisme. I Gentofte Kommune er Hellerup bydelscenter udpeget som knudepunktscenter og Ordrup og Charlottenlund bydelscentre er udpeget som overordnede centre. Centeret ved Nybrovej er udpeget som decentral centerdannelse. Disse centres afgrænsning er fastlagt i regionplantillægget. De resterende bydels og lokalcentre er i forhold til regionplanlægningen udpeget til lokale centre. Afgrænsningen af disse skal foretages i kommuneplanlægningen. Regionplantillægget fastlægger en grænse for de maksimale butiksstørrelser for henholdsvis dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker. Endvidere fastlægges en ramme for, hvor meget bruttoetagearealet til butiksformål kan udvides ved nybyggeri og omdannelse i planperioden. Denne ramme er inklusiv eventuel restrummelighed i eksisterende lokalplaner. Ved bruttoetageareal forstås samtlige arealer til butiksformål. Det vil sige salgsareal, baglokaler, lager, overdækket varegård, interne adgangsarealer, personalerum, cafeteria m.v. Bruttoetagearealet beregnes efter bygningsreglementets bestemmelser om beregning af bebyggelsens etageareal, idet dog den del af kælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre end 1,25 m under loftet i kælderen, også medregnes. Eventuelle parkeringsarealer medregnes ikke til butiksarealet. 2

5 CENTERSTRUKTUR, MAKSIMALE BUTIKSSTØRRELSER OG UDVIDELSESMULIGHEDER Centerstrukturen i Gentofte Kommune udgøres af 6 bydelscentre og 10 lokalcentre. Derudover findes der en decentral centerdannelse ved Nybrovej (IKEA m.fl.) og en række detailhandelsbutikker uden for centerområderne til forsyning af nærområderne. Disse butikker indgår ikke i centerstrukturen, ligesom der ikke tillades nyetablering af detailhandelsbutikker i disse områder. Bydelscentrenes udstrækning defineres som de områder, der i rammerne for lokalplanlægningen er benævnt Cområder, jf. kortbilagene side Lokalcentrene udgør ikke selvstændige rammeområder, men deres beliggenhed og afgrænsning er vist på kortbilagene side Med dette kommuneplantillæg fastlægges de overordnede rammer for de maksimale butiksstørrelser, der kan tillades i lokalplaner for kommunens forskellige centerområder samt de enkelte centerområders udvidelsesmuligheder. Regionplanmyndigheden HUR har efter anmodning fra Gentofte Kommune meddelt, at en reduktion af rammerne for Ordrup og Charlottenlund bydelscentre med hver m 2 og en tilsvarende forøgelse af Hellerup bydelscenter med m 2, anses for at være af underordnet betydning for den regionale detailhandelsstruktur. De overordnede rammer for detailhandelsstrukturen er således i overensstemmelse med regionplanen. Fordelingen på de enkelte centerområder fremgår af nedenstående tabel. Rammer for maksimalt tilladte butiksstørrelser samt udvidelsesmuligheder i kommunens centerområder Max. etageareal til butikker Center (m 2 ) Dagligvarer/udvalgsvarer Udvidelsesmuligheder (m 2 ) Nybyggeri og omdannelse inkl. restrummelighed i eksist. lokalplaner Bydelscentre Hellerup bydelscenter 3.000/ Ordrup bydelscenter 3.000/ Charlottenlund bydelscenter 3.000/ Gentofte bydelscenter** 1.200/500 Vangede bydelscenter** 1.200/500 Dyssegård bydelscenter** 1.200/500 Andel af (max ) Lokalcentre* 1.200/500 Decentral centerdannelse Nybrovej Som nuværende * Lokalcentrene er: Bernstorffsvej Nord, Helleruplund, Dyrehavevej, Hellerup Nord, Hellerup Station, Jægersborg Torv, Kildegårds Plads, Ordrup Jagtvej, Skovshoved og Vangede Station. Jf. kortbilag side ** Disse 3 bydelscentre og de 10 lokalcentre skal deles om en udvidelsesmulighed på m 2, men kan hver især maksimalt udbygges med m 2 til butiksformål. 3

6 Kommuneplantillæggets fordeling af tildelte rammer for maksimalt tilladte udvidelsesmuligheder i de 3 bydelscenterområder Gentofte, Vangede og Dyssegård samt de 10 lokalcenterområder fremgår af nedenstående tabel. Center Udvidelsesmuligheder (m 2 ) Nybyggeri og omdannelse inkl. restrummelighed i eksist. lokalplaner Bydelscentre Gentofte Vangede Dyssegård Lokalcentre Generelt er der begrænsede muligheder i centerområderne for etablering af nyt detailhandelsareal i større omfang ved nybyggeri uden påvirkning af områdernes bymiljø, herunder den eksisterende bebyggelse, friarealer og de trafikale forhold. Bortset fra centerområdet ved Tuborg Syd, er Gentofte Kommunes centerområder stort set fuldt udbyggede. Det må derfor forventes at behovet for nyetablering af detailhandel primært sker ved omdannelse og ændret anvendelse inden for rammerne af den eksisterende bebyggelse. Det er ikke muligt at etablere detailhandelsareal uden for kommunens centerområder, bydelscentre og lokalcentre. Muligheden for at etablere store butiksenheder i Gentofte Kommune er generelt begrænset. Der er således ikke mulighed for at etablere butikker, der på grund af størrelsen har et opland, der rækker ud over et naturligt, lokalt opland. Denne centerstruktur har gennem årene vist sig bæredygtig i forhold til at sikre de lokale indkøbsmuligheder. Mere end 2/3 af samtlige boliger i kommunen har under 500 m til et supermarked eller minimarked. Den decentrale centerstruktur betyder korte daglige indkøbsrejser med et lavt transportbehov med bil internt i kommunen. Centerstrukturen er således med til at opfylde trafikale og miljømæssige målsætninger om trafiksikkerhed, lavt energiforbrug og begrænsning af luftforurening og trafikstøj. Med den decentrale centerstruktur er behovet for lokale indkøbsmuligheder tilgodeset i størst muligt omfang og i højere grad prioriteret frem for indkøbsmuligheder, som betjener et opland der rækker ud over kommunegrænsen. Der er dog tidligere givet enkelte tilladelser til større butikker. Storbutikscenteret ved Nybrovej er opført uden for kommunens centerstruktur og har et opland, der omfatter en stor del af Hovedstadsregionen. Butikscentret blev opført inden for rammerne af den dagældende Regionplan Centerområderne indeholder mange, forskellige funktioner. Blandingen af og alsidigheden i disse funktioner er med til at sikre centerområderne som attraktive og velfungerende byområder. Det overordnede plangrundlag fastlægger differentierede bestem 4

7 melser for de enkelte funktioner. Af denne årsag er det nødvendigt indledningsvis at fastlægge definitioner af funktionerne, herunder detailhandelen, inden for centerområderne. Eksempler på de forskellige funktioner fremgår af efterfølgende skema: Detailhandel Erhverv defineret som salg til privat brug. Butik Supermarked Lokale med detailhandel. En større butik med et bredt varesortiment, primært dagligvarer. Dagligvare Produkt der indgår i husholdningers daglige brug. Udvalgsvare Langvarigt forbrugsgode, der bliver ved med at eksistere samtidig med brugen. Publikumsorienteret service Publikumsorienteret service, herunder særlige offentlige formål, defineres som funktioner, der ikke er detailhandel, men som med fordel kan lokaliseres i strøggader sammen med detailhandel. Publikumsorienteret service er typisk erhverv, men kan således også udgøre visse typer af offentlige formål. Liberalt erhverv Erhvervsgrupper som læger, tandlæger, fysioterapeuter, advokater, ingeniører, arkitekter og kontorvirksomheder, som ikke er eller umiddelbart kan blive til gene for de omboende. Bruttoetageareal Begrebet bruttoetageareal er defineret i Bygningsreglement 95. For så vidt angår opgørelse af areal til detailhandel er definitionen af bruttoetageareal skærpet ved en planlovsændring, idet kælderareal altid medregnes. Ved bruttoetageareal forstås således samtlige arealer til butiksformål. Det vil sige salgsarealer, baglokaler, lager, kælder, overdækket varegård, interne adgangsarealer, personalerum, cafeteria o.lign., men ikke parkeringsarealer. Strøggade Et bydelscenter (centerområde) rummer mange funktioner. Det område, som indeholder den største koncentration af publikumsorienterede funktioner, benævnes strøggade. En strøggade indeholder funktioner, der med udstillingsvinduer udgør en del af det levende bymiljø. 5

8 Kommunalbestyrelsen ønsker at opretholde og videreføre centerområdernes koncentration af publikumsorienterede funktioner. De vigtigste publikumsorienterede funktioner er detailhandelen og den publikumsorienterede service, som primært ønskes lokaliseret og koncentreret langs centerområdernes strøggader, hvis beliggenhed og udstrækning nærmere skal fastlægges ved lokalplanlægningen. Samtidig giver Kommunalbestyrelsen mulighed for lokalisering af mindre åbne funktioner i yderkanten af centerområderne. Kommunalbestyrelsen har fastlagt kriterier for lokalisering af de enkelte funktioner inden for bydelscenterområderne, jf. nedenstående skema: Strøggadeorienteret bebyggelse Anden gadeorienteret bebyggelse Ikke gadeorienteret bebyggelse Stueplan 1. sal Øvrige etager detailhandel pub. service off. formål 1 detailhandel pub. service liberalt erhverv off. formål 1 bolig pub. service liberalt erhverv off. formål 1 bolig liberalt erhverv bolig bolig bolig bolig bolig bolig 1 Kun som publikumsorienteret service Kommunalbestyrelsen har ligeledes fastlagt kriterier for lokalisering af de enkelte funktioner inden for lokalcenterområderne, jf. nedenstående skema: Forhusbebyggelse Stueplan 1. sal Øvrige etager detailhandel pub. service liberalt erhverv off. formål bolig bolig bolig Øvrig bebyggelse bolig bolig bolig 6

9 ANALYSE AF DETAILHANDELEN I 1997 blev der i forbindelse med regionplanlægningen gennemført en analyse af detailhandelen i hele Københavns Amt. Analysen omfattede bl.a. butikkernes lokalisering, antal, art, størrelse, omsætning og forbrugernes indkøbsadfærd. Analysen viste, at der i Gentofte Kommune var en god sammenhæng mellem den faktiske detailhandelsstruktur og Kommunalbestyrelsens målsætning. Langt den overvejende del af det bruttoetageareal, der benyttes til detailhandel, ligger i kommunens bydelscentre eller lokalcentre. Kun en mindre del ligger uden for centerområderne. Dette gælder både for butikker, der handler med dagligvarer og udvalgsvarer, jf. diagrammet. Det samme mønster gør sig gældende for antallet af butikker Bydelscentre Lokalcentre Uden for centre Nybrovej Dagligvarer Udvalgsvarer Den særlige centerdannelse ved Nybrovej, som kun rummer 8 butikker med udvalgsvarer og ingen butikker med dagligvarer, har dog så stort et samlet bruttoetageareal til butiksformål, at det udgør 40 % af kommunens samlede bruttoetageareal til butikker med udvalgsvarer. Omsætningen i kommunen var på knap 12 % af den samlede omsætning i Amtet. Omsætningen i Gentofte Kommune blev kun overgået af de regionale centre i Kgs. Lyngby og Høje Taastrup. Oplandet for detailhandelen i Gentofte Kommune er hovedsageligt lokalt. Butikkerne betjener fortrinsvis de enkelte bydeles borgere. Centerdannelsen ved Nybrovej har dog et opland, der strækker sig ud over kommunens grænse. Borgernes indkøb af dagligvarer foregår hovedsageligt lokalt i kommunen, mens der for udvalgsvarerne er tale om, at en del indkøb foretages uden for kommunen sandsynligvis især i Kgs. Lyngby og Københavns City. Analysen viste dog, at kommunen i perioden fra 1968 til 1997 havde øget sin betydning som indkøbssted, både hvad angår dagligvarer og udvalgsvarer. 7

10 KOMMUNALBESTYRELSENS MÅLSÆTNING Kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at kommunens decentrale struktur for detailhandelen videreføres. Nyetablering af butikker skal ske i bydelscentrene og lokalcentrene for at styrke disse som attraktive indkøbsområder. Udgangspunktet er, at alle bydelscentre skal være ligestillede inden for de rammer, som den overordnede planlægning i form af regionplanlægningen fastlægger. Kommunens bydelscentre skal fortsat betjene et lokalt opland. Kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at adgangsvejene til bydels og lokalcentrene indrettes med størst mulig hensyntagen til cyklister og gående, og at der i centerudformningen og indretningen tages udstrakt hensyn til bløde trafikanter. Bybilledet i kommunens centerområder skal søges forbedret. Det er et mål, at handelsstrøgene har et rart og livligt bymiljø med arkitektonisk kvalitet i gadebilledet. 8

11 Eksempler på funktioner i bydelscentrene Detailhandel Erhverv, defineret som salg til privat brug. Dagligvarebutikker Butik der forhandler produkter, der indgår i husholdningers daglige brug. Udvalgsvarebutikker Butik der forhandler længerevarende forbrugsgode. Publikumsorienteret service herunder særlige offentlige formål Funktioner der ikke er detailhandel, men som med fordel kan lokaliseres i strøggader sammen med detailhandel Liberalt erhverv apotek antikviteter/antikvariat avisredaktion kontor bager beklædning bank administration blomster charcuteri chokolade/konfekture delikatesse kiosk fisk/vildt frugt/grønt helsekost kolonial materialist ost pizzaria u. restaurant servicestation med kiosksalg slagter/viktualie smørrebrød supermarked tobak/vin videobånd/salg/leje bøger/papir boligudstyr cykler/knallerter detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler dyrehandel elinstallatør m. butik farve/tapet foto gaveartikler genbrug glarmester m. butik guldsmed/juveler gulvbelægning hælebar isenkram kunst/galleri køkken/badeudstyr legetøj låseservice med butik mobiltelefonsalg bedemand bibliotek biograf café ejendomsmægler fitnesscenter fotoatelier frisør hotel hundesalon museum netcafé pizzaria m. restaurant posthus rejsebureau renseri restaurant solcenter teater vaskeri klinik (læge, tandlæge, dyrlæge, hudpleje, akupunktur, fysioterapi m.m.) køreskole reklamebureau tegnestue optiker pejseudstyr plader/musik radio/tv skotøj sportsudstyr tunghøreudstyr tæpper udlejning af varer urmager vvsinstallatør m. salg 9

12 TILLÆG 03 TIL KOMMUNEPLAN 2001 GENERELLE RAMMER Lokalplaner omfattende bydelscenterområder skal sikre: at beliggenhed og udstrækning af strøggadeorienteret bebyggelse defineres, at etagearealet i bebyggelsens stueetage i strøggadeorienteret bebyggelse kun anvendes til detailhandel eller publikumsorienteret service, at etagearealet på 1. sal (2. etage) kan anvendes til boliger og liberalt erhverv samt at etagearealet i øvrigt kun anvendes til boliger og at der i lokaler, der tidligere har været anvendt til detailhandel, efter Kommunalbestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde kan indrettes liberalt erhverv i den del af bebyggelsen, der ikke er strøggadeorienteret. Lokalplaner omfattende lokalcenterområder skal sikre: at etagearealet i forhusbebyggelsens stueetage kun anvendes til detailhandel, publikumsorienteret service, liberalt erhverv og lignende samt boligformål og at etagearealet i øvrigt kun anvendes til boliger. Lokalplaner omfattende bydelscenterområder og lokalcenterområder, skal sikre: at facadeudformning, vindues og altanudskiftning m.v., samt skiltning, belysning og opsætning af markiser, baldakiner og lignende, skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, at Kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde, (enkeltejendomme og bygninger), kan tillade at samtlige etagearealer anvendes til erhverv og/eller offentlige formål, at Kommunalbestyrelsen kan frafalde krav til maksimal bebyggelsesprocent, maksimalt etageantal samt krav til friarealer (ophold og parkering) i forbindelse med nyindretning af beboelse i eksisterende tagetager og at bevaringsværdier sikres. 10 Lokalcentres beliggenhed i Gentofte Kommune, jf. efterfølgende kort: Bernstorffsvej Nord Høeghsmindevej Bernstorffsvej Helleruplund Kildegårdsvej Bernstorffsvej Hellerupvej 10

13 Dyrehavevej Hellerup Nord Strandvejen Kystvejen Dyrehavevej Tranegårdsvej Hellerup Station Jægersborg Torv Gersonsvej j Jægersborg Allé Hellerupvej Helsingørmotorvejen Smakkegårdsvej Kildegårds Plads Ordrup Jagtvej Ellegårdsvej Kildegårdsvej Ordrup Jagtvej Teglgårdsvej Lyngbyvejen Skovshoved Vangede Station Kystvejen Kildebakkegårds Allé Ellegårdsvej Teglgårdsvej Skovshoved Havn 11

14 TILLÆG 03 TIL KOMMUNEPLAN 2001 RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNING I henhold til 22 i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000) ændres bestemmelserne hermed for følgende enkeltområder i Kommuneplan 2001 for Gentofte Kommune således: Enkeltområderne 1.C1 C7 i Kommuneplan 2001 sammenlægges til ét enkeltområde, som benævnes 1.C1 STRANDVEJEN. Enkeltområde 1.C8 i Kommuneplan 2001 benævnes 1.C2 TUBORG NORD. Enkeltområde 1.C9 i Kommuneplan 2001 benævnes 1.C3 TUBORG SYD. Enkeltområderne 3.C7 C14 i Kommuneplan 2001 sammenlægges til ét enkeltområde, som benævnes 3.C1 JÆGERSBORG ALLÉ. Fra enkeltområde 3.B9 i Kommuneplan 2001 overføres matr.nre. 3dr, 3ds, 3dt og 3du, alle Ordrup, til enkeltområde 3.C1. Enkeltområderne 3.C1 C6 i Kommuneplan 2001 sammenlægges til ét enkeltområde, som benævnes 3.C2 ORDRUPVEJ. Fra enkeltområde 3.C6 i Kommuneplan 2001 (enkeltområde 3.C2 i Kommuneplantillæg 03) overføres matr.nre. 10au, 10bl og 10cb, alle Ordrup, til nyt enkeltområde, som benævnes 3.B17 HYLDEGÅRDSVEJ. Enkeltområderne 5.C1 C5 i Kommuneplan 2001 sammenlægges til ét enkeltområde, som benævnes 5.C1 GENTOFTEGADE. Fra enkeltområde 5.C4 i Kommuneplan 2001 (enkeltområde 5.C1 i Kommuneplantillæg 03) overføres matr.nre. 3bf, 3hy, 3hz, 3hæ, 3hø, 3ia, 3ib, 3ic, 3id og 3ig, alle Gentofte, til nyt enkeltområde, som benævnes 5.B26 BREGNEVEJ. Fra enkeltområde 5.C5 (enkeltområde 5.C1 i Kommuneplantillæg 03) overføres matr.nr. 3ht, Gentofte til nyt enkeltområde, som benævnes 5.B26. Enkeltområde 6.C1 i Kommuneplan 2001 benævnes 6.C1 VANGEDE BYGADE. Fra enkeltområde 6.C1 i Kommuneplan 2001 overføres matr.nre. 1e og 1q, begge Vangede, til enkeltområde 6.B4 i Kommuneplan Fra enkeltområde 6.C1 i Kommuneplan 2001 overføres matr.nr. 45c, Vangede, til enkeltområde 6.B5 i Kommuneplan Enkeltområderne 7.C1 C5 i Kommuneplan 2001 sammenlægges til ét enkeltområde, som benævnes 7.C1 SØBORG HOVEDGADE. Ændringerne i bestemmelserne for enkeltområderne gennemgås i det følgende. 12

15 Enkeltområderne 1.C1 C7 i Kommuneplan 2001 sammenlægges til ét enkeltområde, som benævnes 1.C1 STRANDVEJEN. 1.B45 1.D17 1.B9 1.B53 1.B41 1.B46 1.B3 1.B47 1.B51 1.D18 1.C1 1.B10 ØRESUND 1.E4 1.D8 1.EB2 1.B11 1.F7 1.F2 1.B52 1.D19 1.D20 1.EB4 1.B14 1.D9 KØBENHAVNS KOMMUNE 1.B54 Rammebestemmelser for lokalplanlægning af område 1.C1 STRANDVEJEN: Områdets fremtidige anvendelse: CENTERFORMÅL Detailhandel Publikumsorienteret service Liberale erhverv Off. formål Boliger Bebyggelsens art: Etagehuse Maks. bebyggelsesprocent: 100 for den enkelte ejendom Maks. antal etager: 5 Maks. bygningshøjde: 18 meter Mindste opholdsareal: 10% af etageareal til erhverv 50% af etageareal til bolig 25% af off. etageareal Mindste antal parkeringspladser: 1 pr. bolig 1 pr. 50 m 2 etageareal til erhverv 1 pr. 25 m 2 etageareal til butik 1 pr. 12½ m 2 etageareal til supermarked 1 pr. 50 m 2 etageareal til off. formål eller et efter Kommunalbestyrelsens skøn passende antal Butikkers indpasning i bebyggelsen: Maks. opførelse og indpasning af nyt bruttoetageareal til detailhandel på m 2 Varetagelse af særlige bevaringsinteresser: Andet: Maks. bruttoetageareal for den enkelte detailhandelsbutik: dagligvarer m 2 udvalgsvarer m 2 Plads med pavilloner (Strandvejen ), bygninger og facader Stationsnært 13

16 Enkeltområde 1.C8 i Kommuneplan 2001 benævnes 1.C2 TUBORG NORD. 1.B52 1.D19 1.C1 1.B54 1.D21 1.C2 1.EB1 ØRESUND KØBENHAVNS KOMMUNE 1.E8 1.F8 1.E6 1.C3 1.EB3 1.B16 1.E7 1.B12 1.D24 1.B15 Rammebestemmelser for lokalplanlægning af område 1.C2 TUBORG NORD: Områdets fremtidige anvendelse: CENTERFORMÅL Detailhandel Publikumsorienteret service Liberale erhverv Off. formål Boliger Bebyggelsens art: Etagehuse Maks. bebyggelsesprocent: 100 for området som helhed Maks. antal etager: 5 Maks. bygningshøjde: 22 meter bortset fra enkelte bygningsdele Mindste opholdsareal: 10% af etageareal til erhverv 50% af etageareal til bolig 25% af off. etageareal Mindste antal parkeringspladser: 1 pr. bolig 1 pr. 50 m 2 etageareal til erhverv 1 pr. 25 m 2 etageareal til butik 1 pr. 12½ m 2 etageareal til supermarked 1 pr. 50 m 2 etageareal til off. formål eller et efter Kommunalbestyrelsens skøn passende antal Butikkers indpasning i bebyggelsen: Maks. opførelse og indpasning af nyt bruttoetageareal til detailhandel på 500 m 2 Varetagelse af særlige bevaringsinteresser: Andet: Maks. bruttoetageareal for den enkelte detailhandelsbutik: dagligvarer m 2 udvalgsvarer m 2 Bygninger og facader Stationsnært Servicestation kun med nuværende beliggenhed. 14

17 Enkeltområde 1.C9 i Kommuneplan 2001 benævnes 1.C3 TUBORG SYD. 1.B52 1.D19 1.C1 1.B54 1.D21 1.C2 1.EB1 ØRESUND KØBENHAVNS KOMMUNE 1.E8 1.F8 1.E6 1.C3 1.EB3 1.B16 1.E7 1.B12 1.D24 1.B15 Rammebestemmelser for lokalplanlægning af område 1.C3: Områdets fremtidige anvendelse: CENTERFORMÅL Detailhandel Publikumsorienteret service Liberale erhverv Off. formål Bebyggelsens art: Etagehuse Maks. bebyggelsesprocent: 130 for området som helhed Maks. antal etager: 7 Maks. bygningshøjde: 30 meter bortset fra enkelte bygningsdele Mindste opholdsareal: 10% af etageareal til erhverv 25% af off. etageareal Mindste antal parkeringspladser: 1 pr. 50 m 2 etageareal til erhverv 1 pr. 25 m 2 etageareal til butik 1 pr. 12½ m 2 etageareal til supermarked 1 pr 50 m 2 etageareal til off. formål eller et efter Kommunalbestyrelsens skøn passende antal Butikkers indpasning i bebyggelsen: Maks. opførelse og indpasning af nyt bruttoetageareal til detailhandel på m 2 Varetagelse af særlige bevaringsinteresser: Andet: Maks. bruttoetageareal for den enkelte detailhandelsbutik: dagligvarer m 2 udvalgsvarer m 2 Det gamle bryghus ved Strandvejen skal bevares. Der skal etableres kanal i området. Stationsnært 15

18 Enkeltområderne 3.C7 C14 i Kommuneplan 2001 sammenlægges til ét enkeltområde, som benævnes 3.C1 JÆGERSBORG ALLÉ. Fra enkeltområde 3.B9 i Kommuneplan 2001 overføres matr.nre. 3dr, 3ds, 3dt og 3du, alle Ordrup, (eksisterende parkeringsplads) til enkeltområde 3.C1. 3.B8 3.B6 3.B13 3.B12 3.D16 3.B47 3.D1 2.B47 3.B48 3.B10 3.C1 3.B9 Overført fra 3.B9 3.F6 3.F8 Rammebestemmelser for lokalplanlægning af område 3.C1 JÆGERSBORG ALLÉ: Områdets fremtidige anvendelse: CENTERFORMÅL Detailhandel Publikumsorienteret service Liberale erhverv Off. formål Boliger Bebyggelsens art: Etagehuse Maks. bebyggelsesprocent: 100 for den enkelte ejendom Maks. antal etager: 5 Maks. bygningshøjde: 18 meter Mindste opholdsareal: 10% af etageareal til erhverv 50% af etageareal til bolig 25% af off. etageareal Mindste antal parkeringspladser: 1 pr. bolig 1 pr. 50 m 2 etageareal til erhverv 1 pr. 25 m 2 etageareal til butik 1 pr. 12½ m 2 etageareal til supermarked 1 pr. 50 m 2 etageareal til off. formål eller et efter Kommunalbestyrelsens skøn passende antal Butikkers indpasning i bebyggelsen: Maks. opførelse og indpasning af nyt bruttoetageareal til detailhandel på m 2 Varetagelse af særlige bevaringsinteresser: Andet: Maks. bruttoetageareal for den enkelte detailhandelsbutik: dagligvarer m 2 udvalgsvarer m 2 Bygninger og facader Servicestation kun med nuværende beliggenhed. Stationsnært 16

19 Enkeltområderne 3.C1 C6 i Kommuneplan 2001 sammenlægges til ét enkeltområde, som benævnes 3.C2 ORDRUPVEJ. 3 3.F3 3.D4 3.B21 3.B42 3.D6 3.D19 3.B2 3.B25 3.B3 3.B15 3.F4 3.C2 3.B46 3.B14 3.B45 3.B27 3.D10 2.B44 2.B4 2.B23 2.B5 3.B23 3.B22 3.B44 3.B24 3.B5 3.D13 3.F5 3.D12 3.B16 3.B17 3.D11 3.B4 2.B46 2.E1 2.B25 2.B47 Rammebestemmelser for lokalplanlægning af område 3.C2: Områdets fremtidige anvendelse: CENTERFORMÅL Detailhandel Publikumsorienteret service Liberale erhverv Off. formål Boliger Bebyggelsens art: Etagehuse Maks. bebyggelsesprocent: 100 for den enkelte ejendom Maks. antal etager: 5 Maks. bygningshøjde: 18 meter Mindste opholdsareal: 10% af etageareal til erhverv 50% af etageareal til bolig 25% af off. etageareal Mindste antal parkeringspladser: 1 pr. bolig 1 pr. 50 m 2 etageareal til erhverv 1 pr. 25 m 2 etageareal til butik 1 pr. 12½ m 2 etageareal til supermarked 1 pr. 50 m 2 etageareal til off. formål eller et efter Kommunalbestyrelsens skøn passende antal Butikkers indpasning i bebyggelsen: Maks. opførelse og indpasning af nyt bruttoetageareal til detailhandel på m 2 Varetagelse af særlige bevaringsinteresser: Andet: Maks. bruttoetageareal for den enkelte detailhandelsbutik: dagligvarer m 2 udvalgsvarer m 2 Bygninger og facader Stationsnært 17

20 Fra enkeltområde 3.C6 i Kommuneplan 2001 (enkeltområde 3.C2 i Kommuneplantillæg 03) overføres matr.nre. 10au, 10bl og 10cb, alle Ordrup,(boligformål) til nyt enkeltområde, som benævnes 3.B17 HYLDEGÅRDSVEJ. 3.B42 3.B46 3.C2 3.B16 3.B17 3.B4 3.D11 3.D12 3.B47 Rammebestemmelser for lokalplanlægning af område 3.B17: Områdets fremtidige anvendelse: BOLIGFORMÅL Off. formål institutioner til betjening af kommunen Bebyggelsens art: Etagehuse Maks. bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom: 80 Maks. antal etager: 4 Maks. bygningshøjde: 15 meter Mindste opholdsareal: 50% af etageareal til bolig Mindste antal parkeringspladser: 1 pr. bolig Butikkers indpasning i bebyggelsen: Varetagelse af særlige bevaringsinteresser: Andet: Stationsnært 18

21 Enkeltområderne 5.C1 C5 i Kommuneplan 2001 sammenlægges til ét enkeltområde, som benævnes 5.C1 GENTOFTEGADE. 5.F3 5.F5 5.B24 5.B4 5.D10 5.B5 5.F4 5.C1 5.F6 5.D11 5.B23 5.B47 5.D1 5.B51 5.B6 5.F7 5.D12 6.B45 5.D18 5.B26 5.B48 Rammebestemmelser for lokalplanlægning af område 5.C1: Områdets fremtidige anvendelse: CENTERFORMÅL Detailhandel Publikumsorienteret service Liberale erhverv Off. formål Boliger Bebyggelsens art: Etagehuse Maks. bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom: 100 for den enkelte ejendom Maks. antal etager: 5 Maks. bygningshøjde: 18 meter Mindste opholdsareal: 10% af etageareal til erhverv 50% af etageareal til bolig 25% af off. etageareal Mindste antal parkeringspladser: 1 pr. bolig 1 pr. 50 m 2 etageareal til erhverv 1 pr. 25 m 2 etageareal til butik 1 pr. 12½ m 2 etageareal til supermarked 1 pr. 50 m 2 etageareal til off. formål eller et efter Kommunalbestyrelsens skøn passende antal Butikkers indpasning i bebyggelsen: Maks. opførelse og indpasning af nyt bruttoetageareal til detailhandel på m 2 Varetagelse af særlige bevaringsinteresser: Andet: Maks. bruttoetageareal for den enkelte detailhandelsbutik: dagligvarer m 2 udvalgsvarer 500 m 2 Bygninger og facader Servicestation kun med nuværende placering Stationsnært 19

22 Fra enkeltområde 5.C4 i Kommuneplan 2001 (enkeltområde 5.C1 i Kommuneplantillæg 03) overføres matr.nre. 3bf, 3ht, 3hy, 3hz, 3hæ, 3hø, 3ia, 3ib, 3ic, 3id og 3ig, alle Gentofte, (rækkehuse) til nyt enkeltområde, som benævnes 5.B26 BREGNEVEJ. 5.F4 5.B6 5.B23 5.B47 5.C1 5.D12 5.B26 5.D18 5.B48 Rammebestemmelser for lokalplanlægning af område 5.B26: Områdets fremtidige anvendelse: BOLIGFORMÅL Bebyggelsens art: Rækkehuse Maks. bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom: 35 Maks. antal etager: 2 Maks. bygningshøjde: 9 meter Mindste opholdsareal: Mindste antal parkeringspladser: 1 pr. bolig Butikkers indpasning i bebyggelsen: Varetagelse af særlige bevaringsinteresser: Andet: Stationsnært 20

23 Enkeltområde 6.C1 i Kommuneplan 2001 benævnes 6.C1 VANGEDE BYGADE. 6.D5 6.E6 6.D3 6.B1 6.B2 6.B27 6.B22 6.D4 6.F3 6.C1 6.B3 6.F4 6.D7 6.B23 5.B2 6.E4 5.B43 5.B52 5.F2 6.B41 6.B4 6.B5 6.B44 5.F3 6.B25 6.B42 6.D8 6.D9 6.B45 Rammebestemmelser for lokalplanlægning af område 6.C1: Områdets fremtidige anvendelse: Bebyggelsens art: Maks. bebyggelsesprocent: Maks. antal etager: Maks. bygningshøjde: Mindste opholdsareal: Mindste antal parkeringspladser: Butikkers indpasning i bebyggelsen: Varetagelse af særlige bevaringsinteresser: Andet: CENTERFORMÅL Detailhandel Publikumsorienteret service Liberale erhverv Off. formål Boliger Etagehuse 100 for den enkelte ejendom 3½ 15 meter 10% af etageareal til erhverv 50% af etageareal til bolig 25% af off. etageareal 1 pr. bolig 1 pr. 50 m 2 etageareal til erhverv 1 pr. 25 m 2 etageareal til butik 1 pr. 12½ m 2 etageareal til supermarked 1 pr. 50 m 2 etageareal til off. formål eller et efter Kommunalbestyrelsens skøn passende antal Maks. opførelse og indpasning af nyt bruttoetageareal til detailhandel på m 2 Maks. bruttoetageareal for den enkelte detailhandelsbutik: dagligvarer m 2 udvalgsvarer 500 m 2 Bygninger Stationsnært 21

24 Fra enkeltområde 6.C1 i Kommuneplan 2001 overføres matr.nre. 1e og 1q, begge Vangede, til enkeltområde 6.B4 VED SNOGEGÅRDSVEJ OG SNOGEGÅRDS VÆNGE i Kommuneplan B4 6.C1 6.B44 6.B41 6.B5 6.B42 6.B25 6.D8 Rammebestemmelser for lokalplanlægning af område 6.B4 i Kommuneplan 2001 justeres ikke og er fortsat gældende. 22

25 Fra enkeltområde 6.C1 i Kommuneplan 2001 overføres matr.nr. 45c, Vangede, til enkeltområde 6.B5 VED VANGEDE BYGADE i Kommuneplan B4 6.C1 6.B44 6.B41 6.B5 6.B42 6.B25 6.D8 Rammebestemmelser for lokalplanlægning af område 6.B5 i Kommuneplan 2001 justeres ikke og er fortsat gældende. 23

26 Enkeltområderne 7.C1 C5 i Kommuneplan 2001 sammenlægges til ét enkeltområde, som benævnes 7.C1 SØBORG HOVEDGADE. GLADSAXE KOMMUNE 7.B42 7.F2 7.C1 7.B2 7.B21 7.B44 7.B3 7.B45 KØBENHAVNS KOMMUNE Rammebestemmelser for lokalplanlægning af område 7.C1: Områdets fremtidige anvendelse: CENTERFORMÅL Detailhandel Publikumsorienteret service Liberale erhverv Off. formål Boliger Bebyggelsens art: Etagehuse Maks. bebyggelsesprocent: 100 for den enkelte ejendom Maks. antal etager: 5 Maks. bygningshøjde: 18 meter Mindste opholdsareal: 10% af etageareal til erhverv 50% af etageareal til bolig 25% af off. etageareal Mindste antal parkeringspladser: 1 pr. bolig 1 pr. 50 m 2 etageareal til erhverv 1 pr. 25 m 2 etageareal til butik 1 pr. 12½ m 2 etageareal til supermarked 1 pr. 50 m 2 etageareal til off. formål eller et efter Kommunalbestyrelsens skøn passende antal Butikkers indpasning i bebyggelsen: Maks. opførelse og indpasning af nyt bruttoetageareal til detailhandel på m 2 Varetagelse af særlige bevaringsinteresser: Andet: Maks. bruttoetageareal for den enkelte detailhandelsbutik: dagligvarer m 2 udvalgsvarer 500 m 2 Stationsnært 24

27 VEDTAGELSESPÅTEGNING Således vedtaget af Gentofte Kommunalbestyrelse den 25. august Hans Toft (sign.) Jørgen Steen Knudsen (sign.) 25

28

LOKALPLAN 213. for Vangede bydelscenter

LOKALPLAN 213. for Vangede bydelscenter LOKALPLAN 213 for Vangede bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 213 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

LOKALPLAN 214. for Dyssegård bydelscenter

LOKALPLAN 214. for Dyssegård bydelscenter LOKALPLAN 214 for Dyssegård bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 214 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

LOKALPLAN 212. for Gentofte bydelscenter

LOKALPLAN 212. for Gentofte bydelscenter LOKALPLAN 212 for Gentofte bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 212 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

Lokalplan 284. for Trunnevangen 4A og 4B

Lokalplan 284. for Trunnevangen 4A og 4B Lokalplan 284 for Trunnevangen 4A og 4B INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 284 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

LOKALPLAN 210. for Ordrup Bydelscenter

LOKALPLAN 210. for Ordrup Bydelscenter LOKALPLAN 210 for Ordrup Bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 210 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

LOKALPLAN 211. for Charlottenlund bydelscenter

LOKALPLAN 211. for Charlottenlund bydelscenter LOKALPLAN 211 for Charlottenlund bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 211 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

LOKALPLAN 211. for Charlottenlund bydelscenter

LOKALPLAN 211. for Charlottenlund bydelscenter LOKALPLAN 211 for Charlottenlund bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg Rettelsesblad til lokalplan 211 Supplerende bestemmelser til lokalplan 211 for Charlottenlund bydelscenter: Med

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Indkaldelse af ideer og forslag Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Høringsfrist 29. august Teknik & Miljø, 1. juli 2011 1 Indkaldelse af ideer og forslag Baggrund Bornholms

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

LOKALPLAN 199. for del af Tuborg Syd og del af Hellerup bydelscenter

LOKALPLAN 199. for del af Tuborg Syd og del af Hellerup bydelscenter LOKALPLAN 199 for del af Tuborg Syd og del af Hellerup bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE Strandvejen INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 199 LOKALPLANENS BAGGRUND LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD EKSISTERENDE

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

selvbetjeningsvaskeri og lign.) anden detailhandelslignende funktion (apotek, bank og lign.) hotel, restaurant og forlystelser. Liberalt erhverv: klin

selvbetjeningsvaskeri og lign.) anden detailhandelslignende funktion (apotek, bank og lign.) hotel, restaurant og forlystelser. Liberalt erhverv: klin 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 generelt specifik Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Bebyggelsesprocent 45% Bebyggelsesprocent af Max. antal etager Max. bygningshøjde rammeområde

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Plan og Byg Januar 2015 Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Redegørelse for udlæg af nyt bydelscenter ved Ndr. Ringgade/Valbyvej i Slagelse Kommuneplantillæg nr. 16 omfatter

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. 07 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2010 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Hellerupvej Tranegårdsvej Tranegårdsvej og Charlottenlundvej. den enkelte ejendom MAKS. ETAGER 3½ 3½ 3½ 3 3 3 4. den enkelte ejendom

Hellerupvej Tranegårdsvej Tranegårdsvej og Charlottenlundvej. den enkelte ejendom MAKS. ETAGER 3½ 3½ 3½ 3 3 3 4. den enkelte ejendom 1.B1 1.B2 1.B3 1.B4 1.B5 1.B6 1.B7 Bernstorffsparken og Høeghsmindevej Bernstorffsvej og Kildegårdsvej Hellerupvej Tranegårdsvej Tranegårdsvej og Charlottenlundvej Tranegårdsvej og Gersonsvej Blidahpark

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper 4.10 Detailhandel pladskrævende varegrupper Kortbilag nr. 4.10.1 Beliggenhed af detailhandel i Sønderborg Kommune Analyse af detailhandlen Der er i forbindelse med kommuneplanen foretaget en analyse af

Læs mere

Til: Ejere, brugere og naboer til planområdet, offentlige myndigheder, visse foreninger og andre høringsberettigede efter planlovens 25 og 26.

Til: Ejere, brugere og naboer til planområdet, offentlige myndigheder, visse foreninger og andre høringsberettigede efter planlovens 25 og 26. Til: Ejere, brugere og naboer til planområdet, offentlige myndigheder, visse foreninger og andre høringsberettigede efter planlovens 25 og 26. Forslag til Lokalplan 111 med Kommuneplantillæg nr. 6 - Butik

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 Forslag 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes

Læs mere

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03 TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE 19.01.B04 OG 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2012 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS HESSELBJERG SEJERSLEV EJERSLEV FLADE SØNDER DRÅBY SUNDBY BJERGBY SOLBJERG ØSTER JØLBY ERSLEV TØDSØ DRAGSTRUP ERSLEV INDUSTRI VODSTRUP FRØSLEV ELSØ TÆBRING OVTRUP MOLLERUP LØDDERUP NYKØBING FREDSØ RAKKEBY

Læs mere

Kommuneplan 2009. Forord... 5 INDLEDNING... 7

Kommuneplan 2009. Forord... 5 INDLEDNING... 7 Kommuneplan 2009 Forord... 5 INDLEDNING... 7 HOVEDSTRUKTUR... 11 Strategi for den fysiske planlægning i Gentofte Kommune, 12 Særlige temaer i Gentofte-Plan 2008, 14 Bymønster, 14 Rammeændringer, 16 Arealreservationer,

Læs mere

*! + '"!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! ".&/!! /& &.&!!&! &" 1"! /!& 1"&! /& /

*! + '!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! .&/!! /& &.&!!&! & 1! /!& 1&! /& / !" #!"#! # $%&! '!$&(! ) &&!!!! #" *! + '"!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! ".&/!! /& &.&!!&! &" 1"! /!& 1"&! /& /!-1"! &&/ "!1"!!!. 0!!!& 1"&0 &!222%!&!&/!&!/& )!&/!!!.& && &!.&& & 56 78 222 9 $!% 4."'& /!6 6

Læs mere

LOKALPLAN 209. for Hellerup bydelscenter

LOKALPLAN 209. for Hellerup bydelscenter LOKALPLAN 209 for Hellerup bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 209 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg

Lokalplan Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg Lokalplan 218.1 Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 218.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur Samlet detailhandelsstruktur Ved nedlæggelsen af Hovedstadsrådet i 1989 blev Regionplan 1989 for hovedstadsområdet fastlagt som en fælles ramme for de 5 amters videre regionplanlægning. Den trafikale og

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE STENFISKERKAJEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Centerområde ved Hovedgaden Agerskov 420.71.5 420.71.4 420.51.2 420.41.1 420.11.3 420.51.1 420.11.2 420.11.1 420.71.3 420.31.7 420.11.5 420.71.2

Læs mere

Centerområde Aastrupvej

Centerområde Aastrupvej 21 2013 Centerområde Aastrupvej Status Plannavn Baggrund og formål Kladde 21 2013 Centerområde Aastrupvej Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et invester ønske om at omdanne dele af de eksisterende

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006 Bilag Lokalplan nr. 1091 OER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFELINGEN, APRIL 2006 FOROR Forslag til tillæg nr. 38 til kommuneplan 1994-2006 er en mindre ændring af planens

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0 Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Rugårdsvej Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005

Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005 Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005 I medfør af Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse 81 af 21. juni 2007) ændres hovedstrukturens retningslinier for byudviklingspolitik, for rækkefølge for byudvikling

Læs mere

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder.

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder. Notat om detailhandel og engroshandel Dette notat har til formål, at give en introduktion til nogle af begreberne i forbindelse med detailhandel med udgangspunkt i planlovens bestemmelser (bek. nr. 587

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandelsplan Kommuneplantillæg nr. 5 Sydfalster Kommune 2003 Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandel/butiksstruktur i Sydfalster Kommune REDEGØRELSE Indledning I 1997 vedtog Folketinget en ændring af

Læs mere

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af 7.1.40 Taarbæk Havn Plannummer 7.1.40 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Taarbæk Havn Rekreativt område Lystbådehavn Taarbæk bydel Bebyggelsesprocent

Læs mere

Ny bydelscenter på Københavnsvej

Ny bydelscenter på Københavnsvej Forslag Politisk behandling Ny bydelscenter på Københavnsvej Tillæg 17 til Roskilde Kommuneplan 2009 Dagligvarebutik på Københavnsvej 85 Lokalplan 585 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision Justering af detailhandelsrammer og -struktur

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision Justering af detailhandelsrammer og -struktur Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision 213 Justering af detailhandelsrammer og -struktur Dragør Kommune - Februar 217 1 Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision 213, er vedtaget af Dragør

Læs mere

Kolding bymidte. Tillæg til Kommuneplan. Tillæg 71 til Kommuneplan 2001-2009

Kolding bymidte. Tillæg til Kommuneplan. Tillæg 71 til Kommuneplan 2001-2009 Tillæg 71 til Kommuneplan 2001-2009 Tillæg til Kommuneplan Kommuneplanen fastlægger mål for udviklingen i Kolding Kommune, og består af 2 dele: Hovedstruktur, der beskriver de overordnede mål og indsatsområder

Læs mere

Zonestatus. Butiksforsyning. Lokalplaner. Strandparken. B: Transportsti C: Mulighed for Camping D: Rekreativ sti. By- og landzone

Zonestatus. Butiksforsyning. Lokalplaner. Strandparken. B: Transportsti C: Mulighed for Camping D: Rekreativ sti. By- og landzone Greve Kommuneplan 2005-2017 Vis byzone opdater 1B5, NORDLIGE DEL AF HUNDIGE STRANDOMRÅDE Åben/lav boligbebyggelse og grønne områder samt nærmere fastlagt butiks- og erhvervsformål. for delområde: 1: Butikker

Læs mere

Forudsætninger. Odder by

Forudsætninger. Odder by sag nr. 120104 dok nr. 118657 TILLÆG NR 24 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 DETAILHANDEL I ODDER KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 Forudsætninger...4 Fordeling af eksisterende butikker medio 1998 i Odder

Læs mere

Ørestad City Center: Indsigelse mod VVM-redegørelse for et regionalt detailhandelscenter. 258473

Ørestad City Center: Indsigelse mod VVM-redegørelse for et regionalt detailhandelscenter. 258473 Pkt.nr. 3 Ørestad City Center: Indsigelse mod VVMredegørelse for et regionalt detailhandelscenter. 258473 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at principgodkende

Læs mere

Byrådscentret Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at;

Byrådscentret Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at; NOTAT Byrådscentret 09-04-2014 Redaktionel justering af detailhandelstabeller til Kommuneplan 2014 Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at; Den samlede eksisterende

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Forslag til tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde SE1 Erhvervsområde ved Godsbanevej i Herning 2. Tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillægget til Herning Kommuneplan

Læs mere

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015.

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 9: Detailhandelsudviklingen i København 2008-2014 Udviklingen inden for den fysiske detailhandel har de seneste år været præget

Læs mere

Kommuneplantillæg 9/2009 for DTU

Kommuneplantillæg 9/2009 for DTU Dato: 2. august 2012 Lyngby-Taarbæk Kommuneplan 2009 Kommuneplantillæg 9/2009 for DTU Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 9/2009

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 68 til Rammeområder 81.C3 Centerområde ved Nørregade og Bredgades nordlige del og 81.BL1 Blandet bolig og erhvervsområde ved Bødkervej Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Centerområder 1.C.1 Torvet Østergade Fremtidig anvendelse Butikker til detailhandel, liberalt erhverv, hotel og restaurationsvirksomhed, håndværksmæssige

Læs mere

Tillæg nr. 56 til Kommuneplan

Tillæg nr. 56 til Kommuneplan Tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2013-2025 Rammebestemmelser for Falkevej Rammeområde VIBM.C1.19_T56, VIBM.C1.21_T56 og VIBM.C1.22_T56 Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG Tillæg nr. 56 Tillæg nr. 56 KOMMUNEPLANTILLÆG

Læs mere

LOKALPLAN 28. For en strækning af Lyngby Hovedgade. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 28. For en strækning af Lyngby Hovedgade. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 28 For en strækning af Lyngby Hovedgade Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen........ 1 Lokalplanens indhold.............. 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning............

Læs mere

Detailhandelsstrukturen i Viborg Kommune

Detailhandelsstrukturen i Viborg Kommune Tillæg nr. 17 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd August 2005 Detailhandelsstrukturen i Viborg Kommune - udvidelse af et byggemarked i Overlund VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-4-03 Tillæg

Læs mere

Notat til Trælasthandlerunionen - TUN om planlovens regler om placering af detailhandelsbutikker og maksimale butiksstørrelser.

Notat til Trælasthandlerunionen - TUN om planlovens regler om placering af detailhandelsbutikker og maksimale butiksstørrelser. DEPARTEMENTET LANDSPLANAFDELINGEN 5. Kontor J.nr. D 3012-0512 Ref. HW/AL Den 23. januar 1998 Notat til Trælasthandlerunionen - TUN om planlovens regler om placering af detailhandelsbutikker og maksimale

Læs mere

Lokalplan for Vangedevej 132

Lokalplan for Vangedevej 132 Lokalplan 309.1 for Vangedevej 132 Vangedevej INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 309.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i Lokalplan 91 og 91A samt Lokalplanforslag SK 46 med henblik på sammenligning

Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i Lokalplan 91 og 91A samt Lokalplanforslag SK 46 med henblik på sammenligning Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i og 91A samt med henblik på sammenligning Nye Bestemmelser i i forhold til gældende lokalplaner er markeret med fremhævet skrift i kolonnerne for

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

Biografcenter ved Jomfrustien, Haderslev

Biografcenter ved Jomfrustien, Haderslev Biografcenter ved Jomfrustien, Haderslev Dato for offentliggørelse af forslag Startdato, Offentlighedsperiode Slutdato, Offentlighedsperiode Vedtaget Biografcenter ved Jomfrustien, Haderslev 30. juni 2016

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 1 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 Tillæg til Kommuneplan 1998-2009 Ballerup Idrætsby Ballerup Kommunalbestyrelse juni 2004 Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 1998-2009 2 Dette forslag til Tillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 082 Område til dagligvarebutik ved Bork Havn

Lokalplan nr. 082 Område til dagligvarebutik ved Bork Havn Lokalplan nr. 082 Område til dagligvarebutik ved Bork Havn Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Indholdsfortegnelse Redegørelse Hvad erenlokalplan... 3 Baggrundenforlokalplanen...

Læs mere

TILLÆG NR. 01 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 01 TIL KOMMUNEPLAN BLAABJERG KOMMUNE TILLÆG NR. 01 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 BLAABJERG KOMMUNE TILLÆG NR. 01 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 RAMMEBESTEMMELSER Erhvervsområde Outrup område 02E2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Formål 21

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Tillæg 18 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 omfatter følgende ændringer af Kommuneplan 2009-2020:

Tillæg 18 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 omfatter følgende ændringer af Kommuneplan 2009-2020: TILLÆG 18 Baggrund og formål Tillæg 18 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i tilknytning til lokalplan 10-012. Tillægget omfatter hele Østerportkarréen. Tillægget giver mulighed for at der

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F:

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F: Notat Dragør Kommune SYDSTRANDSCENTERET 15. november 2011 Udarbejdet af MST Kontrolleret af Godkendt af 1 BAGGRUND FOR OPGAVEN På Kommunalbestyrelsens møde den 27. oktober blev det besluttet at opfordre

Læs mere

Centerområde ved Laurids Skaus Gade

Centerområde ved Laurids Skaus Gade 18 2013 Centerområde ved Laurids Skaus Gade Status Plannavn Dato for offentliggørelse af forslag Startdato, Offentlighedsperiode Slutdato, Offentlighedsperiode Forslag 18 2013 Centerområde ved Laurids

Læs mere

Høring af forslag til ophævelse af Lokalplan for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/Centervej i Græsted

Høring af forslag til ophævelse af Lokalplan for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/Centervej i Græsted - Sag: 2016/13065 016 Id: 004804 Afdelingsnavn By og Bolig Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 04. oktober 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge tlf: 7249 6009 e-mail: BEE@Gribskov.dk

Læs mere

Ændring af rammeområde ved Søndre Ringvej

Ændring af rammeområde ved Søndre Ringvej Ændring af rammeområde ved Søndre Ringvej Tillæg 13 til Kommuneplan 2009 /Forslag til høring 3.B.4 4.B S.3 4.B P.1 3.B E.6 3.D.9 3.B S.7 3.F.10 P.5 3.D.10 3.B E.7 3 3.B E.8 3.E P.1 3.C B.1 3.B E.9 3.E

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Sønderborg Kommuneplan 2013-2025

Kommuneplantillæg nr. 3 til Sønderborg Kommuneplan 2013-2025 4.1-6 Hotel på Lille Rådhusgade > Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg nr. 3 til Sønderborg Kommuneplan 2013-2025 Dette kommuneplantillæg er udarbejdet for at muliggøre en ændring af ramme 4.1.013.C i Plandistrikt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8. Detailhandel DETAILHANDEL. Kommuneplantillæg nr. 8 EBELTOFT KOMMUNE

Kommuneplantillæg nr. 8. Detailhandel DETAILHANDEL. Kommuneplantillæg nr. 8 EBELTOFT KOMMUNE DETAILHANDEL Kommuneplantillæg nr. 8 EBELTOFT KOMMUNE 1 Forord Byrådet vedtog i møde den 22. februar 2001 nærværende kommuneplantillæg om detailhandel endeligt. Med planen fastlægges retningslinier for

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 02-11-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 17:40 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Tillæg nr. 35. Kommuneplan Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro

Tillæg nr. 35. Kommuneplan Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro Tillæg nr. 35 Kommuneplan 2009 Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til kommuneplantillægget Byrådet

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan 2007 2018 Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. 1 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplantillæg: Kommuneplanen

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18 FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 18 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 28. marts godkendt

Læs mere