Reglementer i bibliotekerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reglementer i bibliotekerne"

Transkript

1 B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N Reglementer i bibliotekerne BS VEJLEDNINGER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9

2 B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N Reglementer i bibliotekerne Vejledninger fra Biblioteksstyrelsen 9 København 2001 Bibliotek,Børn og Kultur 1

3 Reglementer i bibliotekerne Vejledninger fra Biblioteksstyrelsen 9 Redaktør: Ellen Warrer Bertelsen Udarbejdet af Anders K.Jensen Udgivet i 2001 af Biblioteksstyrelsen Nyhavn 31 E 1051 København K Telefon: Telefax: E-post: Hjemmeside: Vejledningen er tilgængelig på Biblioteksstyrelsens hjemmeside Layout: Stæhr Reklame og Marketing Omslag: Tao Lytzen Typografi: Times New Roman PS Tryk: D&D Grafisk,Århus Oplag: 1000 ISSN: ISBN: ISBN elektronisk: Udleveres gratis så længe oplag haves ved henvendelse til Biblioteksstyrelsen Eftertryk tilladt med kildeangivelse Bibliotek,Børn og Kultur

4 Indhold Forord 5 L 35 7 Låneridentifikation 8 Lånetiden 10 Inddrivelsesmuligheder 13 Børn og unge under 18 år 16 Bibliotek,Børn og Kultur 3

5 Forord Af Lov om biblioteksvirksomhed fremgår det at bibliotekerne forstået som folkebibliotekerne og de statslige og statsstøttede biblioteker der er omfattet af loven, skal fastsætte et reglement for brugernes benyttelse. Ifølge lovbemærkningerne skal Biblioteksstyrelsen udarbejde en vejledning om fastsættelsen af reglementer i bibliotekerne. Denne vejledning skal gerne være en inspirationskilde for bibliotekerne når de fastsætter deres reglementer. For god ordens skyld skal det understreges at det er det enkelte bibliotek der har ansvaret for udarbejdelsen af reglementet og at bibliotekerne kan og bør tage hensyn til individuelle forhold når der fastsættes et reglement. Vejledningen er baseret på loven, lovbemærkningerne, bekendtgørelsen, litteratur om emnet samt eksempler på reglementer som en række biblioteker har været så venlige at tilsende os. Tak for hjælpen! Jens Thorhauge Reglementer i bibliotekerne 5

6 L 35 Ifølge lovens 35 skal bibliotekernes reglement omfatte bestemmelser om låneridentifikation, opkrævning af depositum, lånetiden, misligholdelse af forpligtelsen til at aflevere lånt materiale i ubeskadiget stand, opkrævning af gebyrer og vederlag samt udpantning. Denne vejledning tager udgangspunkt i de ved lov fastsatte krav til reglementet. Vi har imidlertid valgt at supplere med råd om bestemmelser som efter vores opfattelse kan være nyttige i et reglement. Reglementer i bibliotekerne 7

7 Låneridentifikation Fremgangsmåden ved indmeldelse og udstedelse af lånerkort er ikke præciseret i loven. Det er derfor op til det enkelte bibliotek hvilken låneridentifikation der skal anvendes, f.eks. om der stilles krav om legitimation og personlig underskrift. En række biblioteker anvender sygesikringskortet som lånerkort. Justitsministeriet har i en udtalelse konkluderet at sygesikringskortet kan bruges som lånerkort. Det står i øvrigt bibliotekerne frit for at anvende pinkode i tilknytning til lånerkortet hvis formålet er at sikre låneren og biblioteket mod misbrug af kortet. For så vidt angår børn og unge under 18 år henvises til afsnittet nedenfor. Et folkebibliotek skriver i sit reglement: Sygesikringsbeviset anvendes som lånerkort. Der kan mod forevisning af gyldig legitimation udstedes et alternativt lånerkort, hvis sygesikringsbeviset ikke ønskes anvendt. Ethvert lån er personligt. Der må kun lånes på eget sygesikringsbevis eller lånerkort. Et andet folkebibliotek skriver: For at låne bibliotekets materiale skal man som personligt lånerkort anvende sit sygesikringsbevis tilknyttet en selvvalgt pinkode. Spørg om de særlige regler for udstedelse af midlertidige lånerkort. Opkrævning af depositum eller kaution Det overordnede hensyn er at sikre at materialet tilbageleveres til bibliotekerne. F o l ke b i b l i o t e ke rn e For folkebibliotekerne gælder det at kommunen kan opkræve depositum eller kræve kaution af en bruger som låner materiale på folkebiblioteket, såfremt brugeren ikke har fast bopæl i kommunen. S t atslige og statsstøttede biblioteke r De statslige og statsstøttede biblioteker kan i særlige tilfælde opkræve depositum eller kaution af brugere der ikke indgår i bibliotekets primære brugergruppe. Ved de primære brugere forstås forskere, studerende, ansatte og andre tilknyttet de institutioner som biblioteket betjener. Visse statslige biblioteker har haft den praksis at man opkræver depositum eller forlanger kaution når udefra kommende studerende låner på biblioteket. Denne praksis kan fortsættes, men kriterierne bør fremgå af reglementet. 8 Reglementer i bibliotekerne

8 Hvis man beslutter at der skal betales depositum eller stilles kaution, er det vigtigt at være opmærksom på at der gælder et ligebehandlingsprincip i den offentlige forvaltning. Dette medfører at man som udgangspunkt skal behandle lånere der opfylder de fastsatte kriterier for at opkræve depositum/ kaution ens. Hvis du ikke har bopæl i kommunen skal du betale depositum for at låne på biblioteket. Du kan efter aftale med biblioteket i stedet få en af biblioteket godkendt person til at kautionere for dit lån. Biblioteket kan kræve kautionsbeviset fornyet hver tredje år. Bopælsforandringer for kautionisten skal meddeles biblioteket. Et statsligt bibliotek skriver: Hvis du ikke er tilknyttet de institutioner som biblioteket betjener skal du betale depositum for at låne på biblioteket. Du kan efter aftale med biblioteket i stedet få en af biblioteket godkendt person til at kautionere for dit lån. Biblioteket kan kræve kautionsbeviset fornyet hver tredje år. Bopælsforandringer for kautionisten skal meddeles biblioteket. Er du tilknyttet en anden institution (f.eks. en uddannelsesinstitution) kan du eventuelt få institutionen til at betale depositum eller stille kaution. Reglementer i bibliotekerne 9

9 Lånetiden Reglementet skal indeholde oplysninger om lånetiden for de forskellige materialetyper. For så vidt angår materialer med særlig kort lånetid, bør man for eksempel ved mærkning af materialet eller skiltning sikre sig at lånerne er opmærksomme på at materialet kun kan hjemlånes i en kortere periode. Lånetiden er normalt 1 måned. Visse materialetyper har kun 14 dages lånetid. Lånetiden vil normalt fremgå af materialet og altid af udlånskvitteringen. Lånetiden kan forlænges, hvis materialet ikke er bestilt af andre lånere. Den samlede lånetid kan ikke overstige 3 måneder. Materialer med 14 dages lånetid kan ikke forlænges. Misligholdelse af fo rpligtigelsen til at a fl eve re mat e rialet i ubeskadiget stand Man er som låner forpligtet til at aflevere materialet i samme stand (bortset fra slitage) som man har lånt det i. Det er det almindelige gældende princip i et låneforhold. For god ordens skyld bør det imidlertid fremgå af reglementet at brugeren skal aflevere materialet til tiden og i ubeskadiget stand. Det skal endvidere fremgå at biblioteket har mulighed for at udelukke brugeren hvis brugeren i gentagne tilfælde ikke afleverer lånte materialer eller afleverer lånte materialer i beskadiget stand (se om udelukkelse side 11). Biblioteket bør forbeholde sig ret til at kræve erstatning for ikke-afleveret eller beskadiget materiale (se side 14). M at e riale der ikke er til hjemlån Bibliotekerne kan i medfør af bekendtgørelsens 13 fastsætte begrænsninger i brugerens adgang til at låne materiale der er særligt kostbart, som kun findes i få eksemplarer, eller som af andre grunde er mindre egnet til hjemlån. Som udgangspunkt er det under hensyntagen til disse principper bibliotekets egen vurdering hvorvidt materialet er uegnet til hjemlån. Det bør så vidt muligt fremgå af reglementet eller ved mærkning hvilket materiale og/eller materialetyper der ikke er til hjemlån. G e by re r Ved gebyrer forstås i denne sammenhæng skyldige gebyrer for overskridelse af lånetiden. Gebyrtaksterne i Lov om biblioteksvirksomhed er maksimumtakster. Det gælder både for folkebibliotekerne og for de statslige/statsstøttede bibliotekers vedkommende. Bibliotekerne kan derfor inden for rammerne af loven fastsætte individuelle gebyrtakster. De takster der vælges skal fremgå af reglementet således at brugerne ved hvilke krav de kan blive mødt med i tilfælde af at de afleverer for sent. Husk også at gøre opmærksom på inddrivelsesmulighederne i tilfælde af at gebyrerne ikke betales (se side 15). 10 Reglementer i bibliotekerne

10 Overskrides lånetiden, skal der betales gebyrer efter følgende satser: Lånetiden overskredet med Voksne Børn 1-7 dage 20 kr. 5 kr dage 30 kr. 10 kr dage 50 kr. 15 kr dage 100 kr. 25 kr dage 150 kr. 50 kr kr. 100 kr. 1, hjemkaldelse udsendes når lånetiden er overskredet med 14 dage 2, hjemkaldelse udsendes når lånetiden er overskredet med 28 dage. Regning på erstatningsbeløbet for de lånte materialer udsendes, når lånetiden er overskredet med 42 dage. Samtidig varsles det, at der vil blive blokeret for yderligere lån, hvis mellemværendet ikke er bragt ud af verden i løbet af 7 dage. Herefter vil sagen gå til offentlig inddrivelse, der kan medføre lønindeholdelse af skyldige gebyrer. Så snart mellemværendet med biblioteket er afviklet, vil bibliotekets tilbud igen kunne benyttes. Et andet folkebibliotek skriver: Overskrides lånetiden, skal der betales bøde efter gældende takst (se særlig folder om takster). Ved inkassosager betales endvidere omkostninger. Biblioteket henviser således til en særlig folder om takster. Det har den fordel at biblioteket senere kan ændre taksterne uden at ændre på reglementet. U d e l u k ke l s e Der er nu hjemmel til at udelukke brugere fra at låne på biblioteket. Udelukkelse kan ske hvis en bruger i gentagne tilfælde ikke afleverer lånte materialer eller afleverer lånte materialer i beskadiget stand. Hvad der forstås ved gentagne tilfælde vil være en konkret vurdering, men der må i sagens natur være tale om mere end ét tilfælde. Hvis biblioteket ønsker at udelukke en bruger fra at låne på biblioteket, skal der gives 7 dages skriftligt varsel. Vedrører misligholdelsen materiale der er særligt kostbart, som kun findes i få eksemplarer eller lignende, kan udelukkelsen dog ske uden varsel. Derudover kan biblioteket udelukke en bruger fra at låne på biblioteket, såfremt brugeren skylder gebyr for for sent afleveret materiale. Det kan dog kun ske hvis det skyldige gebyr udgør 200 kr. eller derover. Ved opgørelsen af Reglementer i bibliotekerne 11

11 beløbet på 200 kr. kan renter, gebyrer og omkostninger med videre i forbindelse med inddrivelse af kravet ikke medregnes. Også i disse tilfælde skal udelukkelsen ske med 7 dages skriftligt varsel. Varslet kan dog gives samtidig med at det skyldige gebyr opkræves f.eks. i et brev hvor der gøres opmærksom på at der skyldes gebyr på 200 kr. og at udelukkelse vil finde sted hvis beløbet ikke er betalt inden 7 dage. B o rt v i s n i n g Hvis bibliotekets brugere ikke overholder almindelige ordensforskrifter, Politivedtægten mv. kan biblioteket bortvise brugerne. For god ordens skyld kan man henvise til dette i reglementet. Brugere der ikke respekterer god ro og orden eller ikke følger personalets anvisninger, kan bortvises fra biblioteket. Lånere kan udelukkes fra at bruge biblioteket, hvis det forekommer, at lånte materialer gentagne gange ikke afleveres, eller afleveres i beskadiget stand. Udelukkelse vil blive meddelt skriftligt med 14 dages varsel. 12 Reglementer i bibliotekerne

12 Inddrivelsesmuligheder Udpantning Der er ifølge lovens 32 udpantningsret for gebyrer for overskridelse af lånetiden, såfremt det skyldige beløb udgør 200 kr. eller derover. Det skal fremgå af reglementet at der kan pantes hvis der skyldes gebyr på 200 kr. eller derover. Renter, gebyrer og omkostninger mv. i forbindelse med inddrivelsen af kravet kan ikke medregnes ved opgørelsen. Vær også opmærksom på at udpantningsretten ikke omfatter andre tilgodehavender som bibliotekerne kan have i forhold til brugerne for eksempel erstatningskrav i forbindelse med beskadiget eller bortkommet materiale. Vær opmærksom på at såfremt du skylder gebyrer for for sen aflevering af materialer og det skyldige gebyr udgør 200 kr. eller derover kan der foretages udpantning hos dig. Det fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed 32. L ø n i n d e h o l d e l s e Der er mulighed for at foretage lønindeholdelse jf. lovens 33 og 34. En afgørelse om at foretage lønindeholdelse skal træffes efter forudgående vurdering af skyldnerens personlige og økonomiske forhold. Afgørelsen træffes af inddrivelsesmyndigheden (for folkebibliotekernes vedkommende kommunen og for de statslige og statsstøttede biblioteker Finansstyrelsen). I bekendtgørelsen er der fastsat mere detaljerede regler for så vidt angår lønindeholdelse. Det mest hensigtsmæssige er formentlig i reglementet alene at henvise til at der kan foretages lønindeholdelse i henhold til lovens 33 og 34, samt bekendtgørelsens Hvis du skylder gebyr kan mellemværendet overgå til offentlig inddrivelse hvilket kan medføre at der foretages lønindeholdelse i din løn. Reglerne om lønindeholdelse finder du i Lov om biblioteksvirksomhed 33 og 34 samt i bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed Et andet folkebibliotek skriver (se også gebyrer): Herefter vil sagen gå til offentlig inddrivelse, der kan medføre lønindeholdelse af skyldige gebyrer. Ve d e rlag for særlige serv i c ey d e l s e r Både folkebiblioteker, statslige og statsstøttede biblioteker kan opkræve vederlag for særlige serviceydelser og konsulentydelser. For folkebibliotekernes vedkommende er principperne for salg af ydelser der udbydes i konkurrence med private, fastsat i bekendtgørelsens 5-7. For de statslige og statsstøttede bibliotekers vedkommende er reglerne om indtægtsdækket virksomhed gældende. Reglementer i bibliotekerne 13

13 Af reglementet bør det fremgå hvilke ydelser der tages betaling for og så vidt muligt priserne for ydelserne. Der opkræves vederlag for særlige serviceydelser. Særlige serviceydelser er dokumentationsopgaver, specielle biblioteksorienteringer samt undervisning d.v.s. opgaver, der går ud over den almindelige biblioteksmæssige vejledning, og som udtrykkeligt rekvireres af brugeren. E rs t atning for bort kommet eller beskadiget mat e ri a l e Der er ikke fastsat regler for erstatning i lov eller bekendtgørelse. Spørgsmål om erstatning skal derfor afgøres ud fra almindelige erstatningsretlige regler. Ofte vil biblioteket stå i den situation at låneren mener at have afleveret materialet, men materialet er registreret som udlånt i bibliotekssystemet. Det vil formentlig være biblioteket der som udgangspunkt skal bevise at der foreligger et lån. Dette kan gøres ved at der altid udstedes udlåns- og afleveringskvittering. Ved at udstede udlånskvittering opnås at biblioteket kan dokumentere at låneren har lånt det pågældende materiale. Ved at udstede afleveringskvittering opnås at det er låneren der skal dokumentere at det lånte materiale er tilbageleveret. Er låneren ikke i besiddelse af afleveringskvittering vil der være en formodning om at låneren ikke har afleveret materialet. Hermed vendes bevisbyrden således at låneren må bevise at han ikke har lånt det pågældende materiale. Det bør for god ordens skyld fremgå af reglementet at biblioteket kan kræve erstatning for bortkommet og/eller beskadiget materiale. En del biblioteker opkræver ved erstatningssager hvor biblioteket har betalt for at materialet er klareret til udlån også prisen for klareringen. Opkræver biblioteket den fulde pris for materialet bør det fremgå af reglementet, således at det er påregneligt for brugeren at der skal betales for klareringen af udlånsrettigheder. En anden mulighed er at mærke materialet således at det tydeligt fremgår at der skal betales en højere pris end den almindelige genanskaffelsespris i tilfælde af ikke-aflevering, bortkomst eller beskadigelse af materialet. Låneren er ansvarlig for de lånte materialer. Hvis de beskadiges eller bortkommer, skal der betales erstatning. Erstatningsprisen vil normalt være bibliotekets aktuelle indkøbspris med et tillæg til klargøring. Erstattet materiale tilhører biblioteket. Kommer materiale, der har været meldt bortkommet og er erstattet til veje igen, skal det afleveres. 14 Reglementer i bibliotekerne

14 Inden for en periode på 2 år kan erstatningsbeløbet refunderes, når det erstattede materiale afleveres og kvittering for betalt erstatningsbeløb forevises. Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået på lånerens eget maskinel eller programmel i forbindelse med benyttelsen af hjemlånte materialer. Et statsligt bibliotek skriver: Låneren er erstatningsansvarlig for udlånte værker uanset personlig skyld. For bortkomne og ødelagte værker samt værker, der trods gentagne hjemkaldelser ikke er afleveret, udstedes en regning med erstatningsbeløb omfattende genanskaffelsespris eller eventuel skønnet værdi. Hertil lægges pris for eventuel indbinding samt et administrationsgebyr for omkostningerne ved anskaffelse og indlemmelse af erstatningseksemplar i bibliotekets samlinger. Biblioteket forbeholder sig ret til efter skøn over værkets betydning og over muligheden for genanskaffelse at lade fremstille en erstatningskopi for låners regning. Hvad angår beskadigede værker forbeholder biblioteket sig på grundlag af et skøn over beskadigelsens art og omfang at afgøre, om der skal ske genanskaffelse eller reparation. I tilfælde af reparation kan biblioteket kræve dækning af udgifterne herved, herunder administrationsgebyr, hvortil eventuelt kommer tillæg af et skønnet beløb for værdiforringelse.. Biblioteket bevarer sin ejendomsret til udlånte værker, der er bortkommet, beskadiget eller ikke afleveret, uanset om der er betalt erstatning. I tilfælde af at et bortkommet værk genfindes skal det afleveres til biblioteket. Er der sket genanskaffelse af værket, og/eller låneren har betalt erstatning for værket, afgør biblioteket, hvis låneren anmoder derom, ud fra et skøn over de foreliggende omstændigheder, om det genanskaffede værk kan udgå af biblioteket og overlades til låneren til ejendom, eller om den del af det betalte beløb, der dækker bogens pris kan tilbagebetales. Afleveres et værk ikke trods gentagne rykkerskrivelser, kan biblioteket for lånerens regning lade værket afhente ved egen eller fogedens foranstaltning eller lade sagen gå til retten. Ved meddelelse om et værks bortkomst skal låneren udfylde en erklæring på tro og love med en redegørelse for de omstændigheder, hvorunder værket hævdes at være gået tabt. Reglementer i bibliotekerne 15

15 Børn og unge under 18 år Et bibliotekslån kan formentlig karakteriseres som en retshandel. Børn under 18 år er umyndige og kan derfor ikke forpligte sig ved retshandler jf. myndighedslovens regler. Det bør derfor overvejes at kræve at en af forældrene eller en værge udfylder og underskriver en indmeldelsesblanket med erklæring om at den pågældende indestår for lånet på barnets vegne. Herigennem opnår biblioteket at det er muligt at rejse erstatningskrav mod den pågældende i tilfælde af at barnet ikke afleverer lånt materiale. Hvis biblioteket vælger denne fremgangsmåde bør det fremgå af reglementet at børn under 18 år har ret til at låne på biblioteket hvis der foreligger en sådan underskreven erklæring. Børn og unge under 18 år har ret til at låne, hvis en af forældrene eller en værge udfylder og underskriver en indmeldelsesblanket med indeståelseserklæring. Børn og unge under 18 år kan vælge mellem sygesikringsbevis tilknyttet en pinkode eller et plastlånerkort, hvor det er valgfrit om man vil have en pinkode. Børn under 13 år skal anvende bibliotekets plastlånerkort, hvortil der ikke kan tilknyttes en pinkode. 16 Reglementer i bibliotekerne

16 Nyhavn 31 E 1051 København K Tlf Fax E-post ISBN:

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed

Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 64 Offentlig Kulturministeriet Udkast af 812. decembernovember 2004 1 Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed I medfør af 4, 13, stk. 4, 20, stk. 6, 22, stk. 2, 23, stk.

Læs mere

REGLEMENT. for Egedal Bibliotekerne

REGLEMENT. for Egedal Bibliotekerne REGLEMENT for Egedal Bibliotekerne Hvem er Egedal Bibliotekerne? Egedal Bibliotekerne består af fire filialer. Smørum Bibliotek, Ølstykke Bibliotek, Ganløse Bibliotek og Biblioteket i Stenløse Kulturhus.

Læs mere

www.odensebib.dk 1. udgave 2015

www.odensebib.dk 1. udgave 2015 www.odensebib.dk 1. udgave 2015 Regler Takster Åbningstider Odense Centralbibliotek www.odensebib.dk Information og omstilling Tlf.: 66 13 13 72 e-mail: teleservice-bib@odense.dk LÅNEREGLER Indmeldelse

Læs mere

odensebib.dk november 2015 REGLER ÅBNINGSTIDER

odensebib.dk november 2015 REGLER ÅBNINGSTIDER odensebib.dk november 2015 REGLER TAKSTER ÅBNINGSTIDER Odense Centralbibliotek www.odensebib.dk Information og omstilling Tlf.: 66 13 13 72 e-mail: teleservice-bib@odense.dk LÅNEREGLER Indmeldelse Alle,

Læs mere

SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET

SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET 1 2 SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET LÅNERKORT OG PINKODE Du bliver meldt ind og får en 4-cifret PIN-kode på ét af Guldborgsund-bibliotekerne. Du

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Det med småt og åbningstider

Det med småt og åbningstider Det med småt og åbningstider Gælder fra 1. oktober 2015 Gælder fra april 2015 Velkommen Velkommen på biblioteket. Vi glæder os til at se dig. Vi håber du vil bruge bibliotekets tilbud og få mange gode

Læs mere

SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET

SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET 1 2 SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET LÅNERKORT OG PINKODE Du bliver meldt ind og får en 4-cifret PIN-kode på ét af Guldborgsund-bibliotekerne. Du

Læs mere

REGLER TAKSTER ÅBNINGSTIDER

REGLER TAKSTER ÅBNINGSTIDER odensebib.dk gældende fra 7. september 2017 odensebib.dk REGLER TAKSTER Odense Bibliotekerne odensebib.dk Information og omstilling Tlf.: 66 13 13 72 e-mail: adm-bib@odense.dk LÅNEREGLER 3 Indmeldelse

Læs mere

Aalborg Bibliotekerne Det med småt og åbningstider. Februar 2014

Aalborg Bibliotekerne Det med småt og åbningstider. Februar 2014 Aalborg Bibliotekerne Det med småt og åbningstider Februar 2014 Velkommen Velkommen på biblioteket. Vi glæder os til at se dig. Vi håber du vil bruge bibliotekets tilbud og få mange gode oplevelser. Reglement

Læs mere

odensebib.dk gældende fra d. 5.december 2016 REGLER ÅBNINGSTIDER

odensebib.dk gældende fra d. 5.december 2016 REGLER ÅBNINGSTIDER odensebib.dk gældende fra d. 5.december 2016 REGLER TAKSTER ÅBNINGSTIDER Odense Bibliotekerne odensebib.dk Information og omstilling Tlf.: 66 13 13 72 e-mail: adm-bib@odense.dk LÅNEREGLER Indmeldelse Alle,

Læs mere

Inddrivelse af biblioteksbrugernes restancer til bibliotekerne - ophævelse af bibliotekslovens 32-34. 1. Indledning

Inddrivelse af biblioteksbrugernes restancer til bibliotekerne - ophævelse af bibliotekslovens 32-34. 1. Indledning 4. marts 2010 Styrelsen orienterer Christian S. Christensen Juridisk konsulent csc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3324 Inddrivelse af biblioteksbrugernes restancer til bibliotekerne - ophævelse

Læs mere

Bibliotekerne Erstatninger ved bortkomne materialer

Bibliotekerne Erstatninger ved bortkomne materialer 6 TAKSTER I Bibliotekerne Erstatninger ved bortkomne materialer Kommunalfuldmagten. Hvis det lånte materiale ikke er afleveret 30 dage efter endt lånetid, betragtes det som bortkommet og skal erstattes.

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Styrelsesloven 41a gælder IKKE Bibliotekerne Overskridelse af lånetiden (momsfritaget)

Styrelsesloven 41a gælder IKKE Bibliotekerne Overskridelse af lånetiden (momsfritaget) TAKSTER I Bibliotekerne Overskridelse af lånetiden (momsfritaget) Lov nr. 340 af 17. maj 2000 om Biblioteksvirksomhed 21. Gebyrer reguleres jf. de specielle retningslinjer og beløbsstørrelser, der er angivet

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner. Kapitel 2 De kommunale biblioteker

Kapitel 1 Formål og definitioner. Kapitel 2 De kommunale biblioteker Inatsisartutlov nr. 8 af 8. juni 2014 om biblioteksvæsenet Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Biblioteksvæsenet skal fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved vederlagsfrit at stille bøger,

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed København 2000 Bibliotek, Børn og Kultur 1 Lov om biblioteksvirksomhed Redaktion: Ellen Warrer Bertelsen

Læs mere

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed København 2000 Bibliotek, Børn og Kultur 1 Lov om biblioteksvirksomhed Redaktion: Ellen Warrer Bertelsen

Læs mere

Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål

Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål BIBLIOTEKSSTYRELSEN Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål Kriterier og vejledning VEJLEDNINGER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 17 BS Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Formateret TAKSTBILAG

Formateret TAKSTBILAG Formateret TAKSTBILAG 2008 TAKSTBILAG I dette takstbilag er opgjort de kommunale takster og de hermed forbundne indtægter, der er indarbejdet i budgetforslaget for 2008. På forsyningsområderne er taksterne

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME fra Frederiksberg Fjernvarme A/S 1 Indhold 1. Grundlag for bestemmelserne... 3 2. Information... 3 3. Ordforklaring... 3 4. Etablering af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr., samt rykkergebyrer på 200 kr. og erstatning for tort/svie

2 kontrolafgifter på 750 kr., samt rykkergebyrer på 200 kr. og erstatning for tort/svie AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0039 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: 2 kontrolafgifter på 750 kr., samt rykkergebyrer på 200 kr. og erstatning for

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER 1. Hvem kan låne kommunens lokaler Foreninger i Skanderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet til sidste del af rejsen samt to rykkere på 100 kr. hver.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet til sidste del af rejsen samt to rykkere på 100 kr. hver. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0248 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY 8680 Ry Arriva Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Lyt til Livet PLUS (Kr. 49,- pr. måned) Aftalebetingelser

Lyt til Livet PLUS (Kr. 49,- pr. måned) Aftalebetingelser Lyt til Livet PLUS (Kr. 49,- pr. måned) Aftalebetingelser Lyt til Livet PLUS aftale udbydes af: Dansk HøreCenter Nørregade 71 5000 Odense C. CVR 1015015 1. Generelle vilkår for tegning af Lyt til Livet

Læs mere

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK)

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK) Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK) 1 Aftalens genstand og parter Denne aftale om opstaldning af hesten (hestens navn og chip eller pasnr.) Hesten er undtaget fra konsum: JA NEJ Er indgået

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

AFTALE om adgang til salg via www.bibliotek.dk

AFTALE om adgang til salg via www.bibliotek.dk AFTALE om adgang til salg via www.bibliotek.dk 1. Parter Dansk BiblioteksCenter as Tempovej 7-11 2750 Ballerup (herefter DBC ) og ( herefter Forhandleren ) har dags dato indgået denne aftale (herefter

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

BEK nr 1463 af 15/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2017

BEK nr 1463 af 15/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2017 BEK nr 1463 af 15/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-959-0069 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven 2016-64084 Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven Statsforvaltningens vejledende udtalelse til en borger: Henvendelse

Læs mere

1) Materiale, der er kopieret. I stedet for originalmaterialet udlånes kopierne.

1) Materiale, der er kopieret. I stedet for originalmaterialet udlånes kopierne. SLA Råd og vejledning Emne: Udlån Dato: 16.5.1994 Om udlån SLA anbefaler medlemsarkiverne at benytte de følgende regler ved ud-/indlån af materiale til andre institutioner eller enkeltpersoner. På side

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB

AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB Aftale (herefter Aftalen ) mellem Danskerens Digitale Bibliotek /v Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V (herefter

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen.

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Anette Uttenthal Tuborg Boulevard 12, 3 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af, at

Læs mere

VILKÅR FOR ERHVERVSKORTAFTALER HOS SYDTRAFIK

VILKÅR FOR ERHVERVSKORTAFTALER HOS SYDTRAFIK VILKÅR FOR ERHVERVSKORTAFTALER HOS SYDTRAFIK 1. Erhvervskortaftalens indhold Når der er indgået en aftale om bestilling og udstedelse af Erhvervskort i henhold til disse vilkår (Erhvervskortaftale), berettiger

Læs mere

Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard

Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard FORFRAs Fjernlånskonference 31. maj 2013 Leif Andresen Chefkonsulent - biblioteker: standarder

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Husbørsen ApS v/ advokat Tom Bramminge Christensen Albanigade 30, 1 5000 Odense C

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Husbørsen ApS v/ advokat Tom Bramminge Christensen Albanigade 30, 1 5000 Odense C 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Husbørsen ApS v/ advokat Tom Bramminge Christensen Albanigade 30, 1 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om klagerne har krav på, at indklagede tilbagebetaler

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Numrene på periodekortets stamkort ulæselige. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. Numrene på periodekortets stamkort ulæselige. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0236 Klageren: Indklagede: XX 2630 Taastrup DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. Numrene

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt periodekort samt diverse gebyrer, i alt kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt periodekort samt diverse gebyrer, i alt kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0095 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt periodekort samt diverse gebyrer,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0056 Klageren: XX 2300 København S. Indklagede: Midttrafik CVRnummer: 29943176 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN Tingvej 31 8543 Hornslet Tlf. 8699 4444 Fax 8699 6644 E-mail: adv@soelgaard-knudsen.dk VÆRGEMÅL Værgemål for børn og unge: For mindreårige er indehaveren af forældemyndigheden værge. Er der fælles forældremyndighed,

Læs mere

Takstblad. OBS Takst OBS Takst Økonomiudvalget

Takstblad. OBS Takst OBS Takst Økonomiudvalget Økonomiudvalget blad Oplysninger/attester Adresseoplysninger *) 75,00 kr. Afventer udmelding fra ministeriet Bopælsattester *) 75,00 kr. Afventer udmelding fra ministeriet Sundhedskort **) 190,00 kr. Afventer

Læs mere

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love LOV nr 285 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. september 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1644685 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1002 af 24/08/2017

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0071 Klageren: XX 2610 Rødovre Indklagede: DSB S-tog A/S CVR nr.: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

LOVE Gældende fra d. 25 marts Rev. 1983, 1984, 1988, 1995, 1996, 2010, MIDTSJÆLLANDS SVÆVEFLYVEKLUB

LOVE Gældende fra d. 25 marts Rev. 1983, 1984, 1988, 1995, 1996, 2010, MIDTSJÆLLANDS SVÆVEFLYVEKLUB LOVE Gældende fra d. 25 marts 1982. Rev. 1983, 1984, 1988, 1995, 1996, 2010, 2011. MIDTSJÆLLANDS SVÆVEFLYVEKLUB LOVE. 1 Klubbens navn er: MIDTSJÆLLANDS SVÆVEFLYVEKLUB Klubbens hjemsted er svæveflyvecentret

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0257 Klageren: Indklagede: XX 1302 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Servicedeklaration for AssensBibliotekerne 2010

Servicedeklaration for AssensBibliotekerne 2010 Servicedeklaration for AssensBibliotekerne 2010 Bibliotekerne i Assens Kommune skal være et besøg værd og: Fungere som lokale væresteder og kulturcentre Være et tilbud for alle borgere Yde kvalificeret

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S RADIO- OG TV-NÆVNET Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S Bodssystem for tilsidesættelse af vilkår for tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempel. Kontrolleret på perron.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempel. Kontrolleret på perron. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0164 Klageren: XX 4600 Køge Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempel. Kontrolleret på

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene MHz og MHz

Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene MHz og MHz Bekendtgørelse nr. 1014 af 5. oktober 2006 Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene 872-876 MHz og 917-921 MHz I medfør af 8, stk.

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Anlægsejeren kan ved skriftlig meddelelse til abonnenten opsige abonnementet med 30 dages varsel til udgangen af en måned.

Anlægsejeren kan ved skriftlig meddelelse til abonnenten opsige abonnementet med 30 dages varsel til udgangen af en måned. ABONNEMENTSVILKÅR - PARKERING BLOX Anlægsejer: Realdania By & Byg A/S, CVR-nr. 10 13 07 51, Jarmers Plads 2, 1551 København V. Driftsoperatør: Securitas A/S, CVR-nr. 88 66 32 17, Sydvestvej 98, 2600 Glostrup.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet. Taske stjålet. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet. Taske stjålet. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0273 Klageren: XX på vegne YY 2665 Vallensbæk Strand Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser

UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser Indledning I bekendtgørelse nr. xx af yy. juli 2016 er der fastsat regler om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, om genoptagelse

Læs mere

Udløber eller opsiges aftalen, betaler sælger både dokumentationsomkostninger og

Udløber eller opsiges aftalen, betaler sælger både dokumentationsomkostninger og 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede efter klagernes

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0116. CVRnummer: 29896569. Ankenævnets

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0116. CVRnummer: 29896569. Ankenævnets AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0116 Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust Bjarne Lindberg Bak Ingrid

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste - Erhverv Januar 2014 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELEs leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Bekendtgørelse af værgemålsloven

Bekendtgørelse af værgemålsloven Kapitel 1 Værgemål for børn og unge Kapitel 2 Værgemål for voksne Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 3 Behandlingen af værgemåls- og værgesager vedrørende voksne Kapitel 4 Værgens beføjelser og pligter

Læs mere

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledende betingelser... 4 2.1. Oversigt... 4 2.2. Kundens indtræden i aftalen... 4 2.3. Til- og fraflytning...

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Ekspeditionsgebyr på 100 kr. opskrevet til den oprindelige kontrolafgift på 750 kr. grundet for sen betaling.

Ekspeditionsgebyr på 100 kr. opskrevet til den oprindelige kontrolafgift på 750 kr. grundet for sen betaling. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0104 Klageren: XX 6440 Augustenborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ekspeditionsgebyr

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0239 Klageren: Indklagede: XX 1762 København v DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Ikke forevist billet. Kontrolafgift 750 kr. + 100 kr.

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FERIEHUSUDLEJNING

ANKENÆVNET FOR FERIEHUSUDLEJNING Side1 AFGØRELSE FRA Ang. klagesag 2012-BVG-12 Klager Line Marcussen Rydtoften 18 2750 Ballerup Indklagede Bundviggaard Aps C/o Møllergaarden Saltøvej 136 4700 Næstved CVR 28690789 Klageemne Tvist om forbrugsafregning,

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 Byråd & Kultur Kulturafdelingen Kultur og Fritidscentret Den 23. november 2005 I:\\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION af LOKALEREGULATIVET Regulativ for benyttelse af kommunale

Læs mere

cross f t Medlemskontrakt mellem undertegnede og CrossFit Sønderborg Fulde navn Adresse Post nr Mail adresse Mobilnr Fødselsdato

cross f t Medlemskontrakt mellem undertegnede og CrossFit Sønderborg Fulde navn Adresse Post nr Mail adresse Mobilnr Fødselsdato Medlemskontrakt mellem undertegnede og CrossFit Sønderborg Fulde navn Adresse Post nr By Mail adresse Mobilnr Fødselsdato Medlemstype (se nedenfor) Har du læst betingelserne på side 2? Så skriv under her:

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd - Erhverv Januar 2014 1/6 Indholdsfortegnelse 1. Aftalevilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. FUNKTIONSKRAV

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

UDKAST TIL KØBSAFTALE

UDKAST TIL KØBSAFTALE UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDAG 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8.

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere