Reglementer i bibliotekerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reglementer i bibliotekerne"

Transkript

1 B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N Reglementer i bibliotekerne BS VEJLEDNINGER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9

2 B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N Reglementer i bibliotekerne Vejledninger fra Biblioteksstyrelsen 9 København 2001 Bibliotek,Børn og Kultur 1

3 Reglementer i bibliotekerne Vejledninger fra Biblioteksstyrelsen 9 Redaktør: Ellen Warrer Bertelsen Udarbejdet af Anders K.Jensen Udgivet i 2001 af Biblioteksstyrelsen Nyhavn 31 E 1051 København K Telefon: Telefax: E-post: Hjemmeside: Vejledningen er tilgængelig på Biblioteksstyrelsens hjemmeside Layout: Stæhr Reklame og Marketing Omslag: Tao Lytzen Typografi: Times New Roman PS Tryk: D&D Grafisk,Århus Oplag: 1000 ISSN: ISBN: ISBN elektronisk: Udleveres gratis så længe oplag haves ved henvendelse til Biblioteksstyrelsen Eftertryk tilladt med kildeangivelse Bibliotek,Børn og Kultur

4 Indhold Forord 5 L 35 7 Låneridentifikation 8 Lånetiden 10 Inddrivelsesmuligheder 13 Børn og unge under 18 år 16 Bibliotek,Børn og Kultur 3

5 Forord Af Lov om biblioteksvirksomhed fremgår det at bibliotekerne forstået som folkebibliotekerne og de statslige og statsstøttede biblioteker der er omfattet af loven, skal fastsætte et reglement for brugernes benyttelse. Ifølge lovbemærkningerne skal Biblioteksstyrelsen udarbejde en vejledning om fastsættelsen af reglementer i bibliotekerne. Denne vejledning skal gerne være en inspirationskilde for bibliotekerne når de fastsætter deres reglementer. For god ordens skyld skal det understreges at det er det enkelte bibliotek der har ansvaret for udarbejdelsen af reglementet og at bibliotekerne kan og bør tage hensyn til individuelle forhold når der fastsættes et reglement. Vejledningen er baseret på loven, lovbemærkningerne, bekendtgørelsen, litteratur om emnet samt eksempler på reglementer som en række biblioteker har været så venlige at tilsende os. Tak for hjælpen! Jens Thorhauge Reglementer i bibliotekerne 5

6 L 35 Ifølge lovens 35 skal bibliotekernes reglement omfatte bestemmelser om låneridentifikation, opkrævning af depositum, lånetiden, misligholdelse af forpligtelsen til at aflevere lånt materiale i ubeskadiget stand, opkrævning af gebyrer og vederlag samt udpantning. Denne vejledning tager udgangspunkt i de ved lov fastsatte krav til reglementet. Vi har imidlertid valgt at supplere med råd om bestemmelser som efter vores opfattelse kan være nyttige i et reglement. Reglementer i bibliotekerne 7

7 Låneridentifikation Fremgangsmåden ved indmeldelse og udstedelse af lånerkort er ikke præciseret i loven. Det er derfor op til det enkelte bibliotek hvilken låneridentifikation der skal anvendes, f.eks. om der stilles krav om legitimation og personlig underskrift. En række biblioteker anvender sygesikringskortet som lånerkort. Justitsministeriet har i en udtalelse konkluderet at sygesikringskortet kan bruges som lånerkort. Det står i øvrigt bibliotekerne frit for at anvende pinkode i tilknytning til lånerkortet hvis formålet er at sikre låneren og biblioteket mod misbrug af kortet. For så vidt angår børn og unge under 18 år henvises til afsnittet nedenfor. Et folkebibliotek skriver i sit reglement: Sygesikringsbeviset anvendes som lånerkort. Der kan mod forevisning af gyldig legitimation udstedes et alternativt lånerkort, hvis sygesikringsbeviset ikke ønskes anvendt. Ethvert lån er personligt. Der må kun lånes på eget sygesikringsbevis eller lånerkort. Et andet folkebibliotek skriver: For at låne bibliotekets materiale skal man som personligt lånerkort anvende sit sygesikringsbevis tilknyttet en selvvalgt pinkode. Spørg om de særlige regler for udstedelse af midlertidige lånerkort. Opkrævning af depositum eller kaution Det overordnede hensyn er at sikre at materialet tilbageleveres til bibliotekerne. F o l ke b i b l i o t e ke rn e For folkebibliotekerne gælder det at kommunen kan opkræve depositum eller kræve kaution af en bruger som låner materiale på folkebiblioteket, såfremt brugeren ikke har fast bopæl i kommunen. S t atslige og statsstøttede biblioteke r De statslige og statsstøttede biblioteker kan i særlige tilfælde opkræve depositum eller kaution af brugere der ikke indgår i bibliotekets primære brugergruppe. Ved de primære brugere forstås forskere, studerende, ansatte og andre tilknyttet de institutioner som biblioteket betjener. Visse statslige biblioteker har haft den praksis at man opkræver depositum eller forlanger kaution når udefra kommende studerende låner på biblioteket. Denne praksis kan fortsættes, men kriterierne bør fremgå af reglementet. 8 Reglementer i bibliotekerne

8 Hvis man beslutter at der skal betales depositum eller stilles kaution, er det vigtigt at være opmærksom på at der gælder et ligebehandlingsprincip i den offentlige forvaltning. Dette medfører at man som udgangspunkt skal behandle lånere der opfylder de fastsatte kriterier for at opkræve depositum/ kaution ens. Hvis du ikke har bopæl i kommunen skal du betale depositum for at låne på biblioteket. Du kan efter aftale med biblioteket i stedet få en af biblioteket godkendt person til at kautionere for dit lån. Biblioteket kan kræve kautionsbeviset fornyet hver tredje år. Bopælsforandringer for kautionisten skal meddeles biblioteket. Et statsligt bibliotek skriver: Hvis du ikke er tilknyttet de institutioner som biblioteket betjener skal du betale depositum for at låne på biblioteket. Du kan efter aftale med biblioteket i stedet få en af biblioteket godkendt person til at kautionere for dit lån. Biblioteket kan kræve kautionsbeviset fornyet hver tredje år. Bopælsforandringer for kautionisten skal meddeles biblioteket. Er du tilknyttet en anden institution (f.eks. en uddannelsesinstitution) kan du eventuelt få institutionen til at betale depositum eller stille kaution. Reglementer i bibliotekerne 9

9 Lånetiden Reglementet skal indeholde oplysninger om lånetiden for de forskellige materialetyper. For så vidt angår materialer med særlig kort lånetid, bør man for eksempel ved mærkning af materialet eller skiltning sikre sig at lånerne er opmærksomme på at materialet kun kan hjemlånes i en kortere periode. Lånetiden er normalt 1 måned. Visse materialetyper har kun 14 dages lånetid. Lånetiden vil normalt fremgå af materialet og altid af udlånskvitteringen. Lånetiden kan forlænges, hvis materialet ikke er bestilt af andre lånere. Den samlede lånetid kan ikke overstige 3 måneder. Materialer med 14 dages lånetid kan ikke forlænges. Misligholdelse af fo rpligtigelsen til at a fl eve re mat e rialet i ubeskadiget stand Man er som låner forpligtet til at aflevere materialet i samme stand (bortset fra slitage) som man har lånt det i. Det er det almindelige gældende princip i et låneforhold. For god ordens skyld bør det imidlertid fremgå af reglementet at brugeren skal aflevere materialet til tiden og i ubeskadiget stand. Det skal endvidere fremgå at biblioteket har mulighed for at udelukke brugeren hvis brugeren i gentagne tilfælde ikke afleverer lånte materialer eller afleverer lånte materialer i beskadiget stand (se om udelukkelse side 11). Biblioteket bør forbeholde sig ret til at kræve erstatning for ikke-afleveret eller beskadiget materiale (se side 14). M at e riale der ikke er til hjemlån Bibliotekerne kan i medfør af bekendtgørelsens 13 fastsætte begrænsninger i brugerens adgang til at låne materiale der er særligt kostbart, som kun findes i få eksemplarer, eller som af andre grunde er mindre egnet til hjemlån. Som udgangspunkt er det under hensyntagen til disse principper bibliotekets egen vurdering hvorvidt materialet er uegnet til hjemlån. Det bør så vidt muligt fremgå af reglementet eller ved mærkning hvilket materiale og/eller materialetyper der ikke er til hjemlån. G e by re r Ved gebyrer forstås i denne sammenhæng skyldige gebyrer for overskridelse af lånetiden. Gebyrtaksterne i Lov om biblioteksvirksomhed er maksimumtakster. Det gælder både for folkebibliotekerne og for de statslige/statsstøttede bibliotekers vedkommende. Bibliotekerne kan derfor inden for rammerne af loven fastsætte individuelle gebyrtakster. De takster der vælges skal fremgå af reglementet således at brugerne ved hvilke krav de kan blive mødt med i tilfælde af at de afleverer for sent. Husk også at gøre opmærksom på inddrivelsesmulighederne i tilfælde af at gebyrerne ikke betales (se side 15). 10 Reglementer i bibliotekerne

10 Overskrides lånetiden, skal der betales gebyrer efter følgende satser: Lånetiden overskredet med Voksne Børn 1-7 dage 20 kr. 5 kr dage 30 kr. 10 kr dage 50 kr. 15 kr dage 100 kr. 25 kr dage 150 kr. 50 kr kr. 100 kr. 1, hjemkaldelse udsendes når lånetiden er overskredet med 14 dage 2, hjemkaldelse udsendes når lånetiden er overskredet med 28 dage. Regning på erstatningsbeløbet for de lånte materialer udsendes, når lånetiden er overskredet med 42 dage. Samtidig varsles det, at der vil blive blokeret for yderligere lån, hvis mellemværendet ikke er bragt ud af verden i løbet af 7 dage. Herefter vil sagen gå til offentlig inddrivelse, der kan medføre lønindeholdelse af skyldige gebyrer. Så snart mellemværendet med biblioteket er afviklet, vil bibliotekets tilbud igen kunne benyttes. Et andet folkebibliotek skriver: Overskrides lånetiden, skal der betales bøde efter gældende takst (se særlig folder om takster). Ved inkassosager betales endvidere omkostninger. Biblioteket henviser således til en særlig folder om takster. Det har den fordel at biblioteket senere kan ændre taksterne uden at ændre på reglementet. U d e l u k ke l s e Der er nu hjemmel til at udelukke brugere fra at låne på biblioteket. Udelukkelse kan ske hvis en bruger i gentagne tilfælde ikke afleverer lånte materialer eller afleverer lånte materialer i beskadiget stand. Hvad der forstås ved gentagne tilfælde vil være en konkret vurdering, men der må i sagens natur være tale om mere end ét tilfælde. Hvis biblioteket ønsker at udelukke en bruger fra at låne på biblioteket, skal der gives 7 dages skriftligt varsel. Vedrører misligholdelsen materiale der er særligt kostbart, som kun findes i få eksemplarer eller lignende, kan udelukkelsen dog ske uden varsel. Derudover kan biblioteket udelukke en bruger fra at låne på biblioteket, såfremt brugeren skylder gebyr for for sent afleveret materiale. Det kan dog kun ske hvis det skyldige gebyr udgør 200 kr. eller derover. Ved opgørelsen af Reglementer i bibliotekerne 11

11 beløbet på 200 kr. kan renter, gebyrer og omkostninger med videre i forbindelse med inddrivelse af kravet ikke medregnes. Også i disse tilfælde skal udelukkelsen ske med 7 dages skriftligt varsel. Varslet kan dog gives samtidig med at det skyldige gebyr opkræves f.eks. i et brev hvor der gøres opmærksom på at der skyldes gebyr på 200 kr. og at udelukkelse vil finde sted hvis beløbet ikke er betalt inden 7 dage. B o rt v i s n i n g Hvis bibliotekets brugere ikke overholder almindelige ordensforskrifter, Politivedtægten mv. kan biblioteket bortvise brugerne. For god ordens skyld kan man henvise til dette i reglementet. Brugere der ikke respekterer god ro og orden eller ikke følger personalets anvisninger, kan bortvises fra biblioteket. Lånere kan udelukkes fra at bruge biblioteket, hvis det forekommer, at lånte materialer gentagne gange ikke afleveres, eller afleveres i beskadiget stand. Udelukkelse vil blive meddelt skriftligt med 14 dages varsel. 12 Reglementer i bibliotekerne

12 Inddrivelsesmuligheder Udpantning Der er ifølge lovens 32 udpantningsret for gebyrer for overskridelse af lånetiden, såfremt det skyldige beløb udgør 200 kr. eller derover. Det skal fremgå af reglementet at der kan pantes hvis der skyldes gebyr på 200 kr. eller derover. Renter, gebyrer og omkostninger mv. i forbindelse med inddrivelsen af kravet kan ikke medregnes ved opgørelsen. Vær også opmærksom på at udpantningsretten ikke omfatter andre tilgodehavender som bibliotekerne kan have i forhold til brugerne for eksempel erstatningskrav i forbindelse med beskadiget eller bortkommet materiale. Vær opmærksom på at såfremt du skylder gebyrer for for sen aflevering af materialer og det skyldige gebyr udgør 200 kr. eller derover kan der foretages udpantning hos dig. Det fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed 32. L ø n i n d e h o l d e l s e Der er mulighed for at foretage lønindeholdelse jf. lovens 33 og 34. En afgørelse om at foretage lønindeholdelse skal træffes efter forudgående vurdering af skyldnerens personlige og økonomiske forhold. Afgørelsen træffes af inddrivelsesmyndigheden (for folkebibliotekernes vedkommende kommunen og for de statslige og statsstøttede biblioteker Finansstyrelsen). I bekendtgørelsen er der fastsat mere detaljerede regler for så vidt angår lønindeholdelse. Det mest hensigtsmæssige er formentlig i reglementet alene at henvise til at der kan foretages lønindeholdelse i henhold til lovens 33 og 34, samt bekendtgørelsens Hvis du skylder gebyr kan mellemværendet overgå til offentlig inddrivelse hvilket kan medføre at der foretages lønindeholdelse i din løn. Reglerne om lønindeholdelse finder du i Lov om biblioteksvirksomhed 33 og 34 samt i bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed Et andet folkebibliotek skriver (se også gebyrer): Herefter vil sagen gå til offentlig inddrivelse, der kan medføre lønindeholdelse af skyldige gebyrer. Ve d e rlag for særlige serv i c ey d e l s e r Både folkebiblioteker, statslige og statsstøttede biblioteker kan opkræve vederlag for særlige serviceydelser og konsulentydelser. For folkebibliotekernes vedkommende er principperne for salg af ydelser der udbydes i konkurrence med private, fastsat i bekendtgørelsens 5-7. For de statslige og statsstøttede bibliotekers vedkommende er reglerne om indtægtsdækket virksomhed gældende. Reglementer i bibliotekerne 13

13 Af reglementet bør det fremgå hvilke ydelser der tages betaling for og så vidt muligt priserne for ydelserne. Der opkræves vederlag for særlige serviceydelser. Særlige serviceydelser er dokumentationsopgaver, specielle biblioteksorienteringer samt undervisning d.v.s. opgaver, der går ud over den almindelige biblioteksmæssige vejledning, og som udtrykkeligt rekvireres af brugeren. E rs t atning for bort kommet eller beskadiget mat e ri a l e Der er ikke fastsat regler for erstatning i lov eller bekendtgørelse. Spørgsmål om erstatning skal derfor afgøres ud fra almindelige erstatningsretlige regler. Ofte vil biblioteket stå i den situation at låneren mener at have afleveret materialet, men materialet er registreret som udlånt i bibliotekssystemet. Det vil formentlig være biblioteket der som udgangspunkt skal bevise at der foreligger et lån. Dette kan gøres ved at der altid udstedes udlåns- og afleveringskvittering. Ved at udstede udlånskvittering opnås at biblioteket kan dokumentere at låneren har lånt det pågældende materiale. Ved at udstede afleveringskvittering opnås at det er låneren der skal dokumentere at det lånte materiale er tilbageleveret. Er låneren ikke i besiddelse af afleveringskvittering vil der være en formodning om at låneren ikke har afleveret materialet. Hermed vendes bevisbyrden således at låneren må bevise at han ikke har lånt det pågældende materiale. Det bør for god ordens skyld fremgå af reglementet at biblioteket kan kræve erstatning for bortkommet og/eller beskadiget materiale. En del biblioteker opkræver ved erstatningssager hvor biblioteket har betalt for at materialet er klareret til udlån også prisen for klareringen. Opkræver biblioteket den fulde pris for materialet bør det fremgå af reglementet, således at det er påregneligt for brugeren at der skal betales for klareringen af udlånsrettigheder. En anden mulighed er at mærke materialet således at det tydeligt fremgår at der skal betales en højere pris end den almindelige genanskaffelsespris i tilfælde af ikke-aflevering, bortkomst eller beskadigelse af materialet. Låneren er ansvarlig for de lånte materialer. Hvis de beskadiges eller bortkommer, skal der betales erstatning. Erstatningsprisen vil normalt være bibliotekets aktuelle indkøbspris med et tillæg til klargøring. Erstattet materiale tilhører biblioteket. Kommer materiale, der har været meldt bortkommet og er erstattet til veje igen, skal det afleveres. 14 Reglementer i bibliotekerne

14 Inden for en periode på 2 år kan erstatningsbeløbet refunderes, når det erstattede materiale afleveres og kvittering for betalt erstatningsbeløb forevises. Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået på lånerens eget maskinel eller programmel i forbindelse med benyttelsen af hjemlånte materialer. Et statsligt bibliotek skriver: Låneren er erstatningsansvarlig for udlånte værker uanset personlig skyld. For bortkomne og ødelagte værker samt værker, der trods gentagne hjemkaldelser ikke er afleveret, udstedes en regning med erstatningsbeløb omfattende genanskaffelsespris eller eventuel skønnet værdi. Hertil lægges pris for eventuel indbinding samt et administrationsgebyr for omkostningerne ved anskaffelse og indlemmelse af erstatningseksemplar i bibliotekets samlinger. Biblioteket forbeholder sig ret til efter skøn over værkets betydning og over muligheden for genanskaffelse at lade fremstille en erstatningskopi for låners regning. Hvad angår beskadigede værker forbeholder biblioteket sig på grundlag af et skøn over beskadigelsens art og omfang at afgøre, om der skal ske genanskaffelse eller reparation. I tilfælde af reparation kan biblioteket kræve dækning af udgifterne herved, herunder administrationsgebyr, hvortil eventuelt kommer tillæg af et skønnet beløb for værdiforringelse.. Biblioteket bevarer sin ejendomsret til udlånte værker, der er bortkommet, beskadiget eller ikke afleveret, uanset om der er betalt erstatning. I tilfælde af at et bortkommet værk genfindes skal det afleveres til biblioteket. Er der sket genanskaffelse af værket, og/eller låneren har betalt erstatning for værket, afgør biblioteket, hvis låneren anmoder derom, ud fra et skøn over de foreliggende omstændigheder, om det genanskaffede værk kan udgå af biblioteket og overlades til låneren til ejendom, eller om den del af det betalte beløb, der dækker bogens pris kan tilbagebetales. Afleveres et værk ikke trods gentagne rykkerskrivelser, kan biblioteket for lånerens regning lade værket afhente ved egen eller fogedens foranstaltning eller lade sagen gå til retten. Ved meddelelse om et værks bortkomst skal låneren udfylde en erklæring på tro og love med en redegørelse for de omstændigheder, hvorunder værket hævdes at være gået tabt. Reglementer i bibliotekerne 15

15 Børn og unge under 18 år Et bibliotekslån kan formentlig karakteriseres som en retshandel. Børn under 18 år er umyndige og kan derfor ikke forpligte sig ved retshandler jf. myndighedslovens regler. Det bør derfor overvejes at kræve at en af forældrene eller en værge udfylder og underskriver en indmeldelsesblanket med erklæring om at den pågældende indestår for lånet på barnets vegne. Herigennem opnår biblioteket at det er muligt at rejse erstatningskrav mod den pågældende i tilfælde af at barnet ikke afleverer lånt materiale. Hvis biblioteket vælger denne fremgangsmåde bør det fremgå af reglementet at børn under 18 år har ret til at låne på biblioteket hvis der foreligger en sådan underskreven erklæring. Børn og unge under 18 år har ret til at låne, hvis en af forældrene eller en værge udfylder og underskriver en indmeldelsesblanket med indeståelseserklæring. Børn og unge under 18 år kan vælge mellem sygesikringsbevis tilknyttet en pinkode eller et plastlånerkort, hvor det er valgfrit om man vil have en pinkode. Børn under 13 år skal anvende bibliotekets plastlånerkort, hvortil der ikke kan tilknyttes en pinkode. 16 Reglementer i bibliotekerne

16 Nyhavn 31 E 1051 København K Tlf Fax E-post ISBN:

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

www.odensebib.dk 1. udgave 2015

www.odensebib.dk 1. udgave 2015 www.odensebib.dk 1. udgave 2015 Regler Takster Åbningstider Odense Centralbibliotek www.odensebib.dk Information og omstilling Tlf.: 66 13 13 72 e-mail: teleservice-bib@odense.dk LÅNEREGLER Indmeldelse

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed København 2000 Bibliotek, Børn og Kultur 1 Lov om biblioteksvirksomhed Redaktion: Ellen Warrer Bertelsen

Læs mere

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd - Erhverv Januar 2014 1/6 Indholdsfortegnelse 1. Aftalevilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Husbørsen ApS v/ advokat Tom Bramminge Christensen Albanigade 30, 1 5000 Odense C

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Husbørsen ApS v/ advokat Tom Bramminge Christensen Albanigade 30, 1 5000 Odense C 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Husbørsen ApS v/ advokat Tom Bramminge Christensen Albanigade 30, 1 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om klagerne har krav på, at indklagede tilbagebetaler

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0257 Klageren: Indklagede: XX 1302 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FERIEHUSUDLEJNING

ANKENÆVNET FOR FERIEHUSUDLEJNING Side1 AFGØRELSE FRA Ang. klagesag 2012-BVG-12 Klager Line Marcussen Rydtoften 18 2750 Ballerup Indklagede Bundviggaard Aps C/o Møllergaarden Saltøvej 136 4700 Næstved CVR 28690789 Klageemne Tvist om forbrugsafregning,

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Medlemsvilkår for Albertslund Delebil

Medlemsvilkår for Albertslund Delebil for Side 1 af 5 1. Generelle rettigheder og pligter 1.1. Efter at have betalt indmeldelsesgebyr, depositum samt det månedlige kontingent, jf. den til enhver tid gældende prisliste, har medlemmet ret til

Læs mere

Vedtægter for Låneforeningen for lærere. Vedtægter for Låneforeningen for lærere

Vedtægter for Låneforeningen for lærere. Vedtægter for Låneforeningen for lærere Nuværende tekst Vedtægter for Låneforeningen for lærere 1 Navn Foreningens navn er Låneforeningen for lærere under Københavns Kommune (LfL). Hjemstedet er Københavns Kommune 2 Formål Foreningen har til

Læs mere

KØGE BONUSKORT. Overfor den kortholder, der har tiltrådt disse specifikke rabatkort-betingelser (herefter Bruger )

KØGE BONUSKORT. Overfor den kortholder, der har tiltrådt disse specifikke rabatkort-betingelser (herefter Bruger ) KØGE BONUSKORT BRUGERVILKÅR gældende for KØGE BONUSKORT(herefter Betingelserne ), der udbydes af: Udbyder: Køge Handelsstandsforening Vestergade 1 DK-4600 Køge Cvr 85279416 (herefter Foreningen ) Overfor

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Bekendtgørelse af værgemålsloven

Bekendtgørelse af værgemålsloven Kapitel 1 Værgemål for børn og unge Kapitel 2 Værgemål for voksne Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 3 Behandlingen af værgemåls- og værgesager vedrørende voksne Kapitel 4 Værgens beføjelser og pligter

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet abonnementskort samt rykkergebyrer på 300 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet abonnementskort samt rykkergebyrer på 300 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0264 Klageren: XX 2635 Ishøj Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet abonnementskort samt rykkergebyrer

Læs mere

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014.

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Maj 2014 13. reviderede udgave 1 Foreningens navn er : Haveforeningen Hjortespring. Foreningens hjemsted er: Hjortespring by, Herlev Sogn. 2 Foreningens formål

Læs mere

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen)

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen) TREFORs restanceprocedure (Restancevejledningen) TREFORs RETNINGSLINJER FOR NETVIRKSOMHEDERS REGNINGSUDSENDELSE OG RESTANCEINDDRIVELSE Denne vejledning beskriver vejledende regler vedrørende betalingsfrist,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af helt skolekort. Kontrolafgift udstedt til mindreårig uden information til forældre.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af helt skolekort. Kontrolafgift udstedt til mindreårig uden information til forældre. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0059 Klageren: Indklagede: Klagen vedrører: XX på vegne af YY 6950 Ringkøbing Midttrafik 29 94 31 76 Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV).

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Regler for interne hævekort Opbevar dit interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort,

Læs mere

1) Materiale, der er kopieret. I stedet for originalmaterialet udlånes kopierne.

1) Materiale, der er kopieret. I stedet for originalmaterialet udlånes kopierne. SLA Råd og vejledning Emne: Udlån Dato: 16.5.1994 Om udlån SLA anbefaler medlemsarkiverne at benytte de følgende regler ved ud-/indlån af materiale til andre institutioner eller enkeltpersoner. På side

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0069 Klageren: XX på vegne YY 2635 Ishøj Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet for få zoner. Ankenævnets

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste - Erhverv Januar 2014 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELEs leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Regler for interne hævekort Dronninglund Sparekasse, Slotsgade 42, 9330 Dronninglund, TLF: 98841722, CVR:58943010, www.dronspar.dk Gode råd om interne hævekort Opbevar dit interne

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT 1.1. For at en Korttransaktion med Kort kan godkendes af VALITOR, har Forhandleren pligt til at gennemføre kontrolprocedurerne som beskrevet i denne sektion,

Læs mere

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Maj 2014 Høringsudgave Version 1.0 Træder i kraft den 1.10.2015 Jan. 2014 April 2014 April 2014 DATE MFA HSF SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Maj 2015 Version 1.3 Træder i kraft den 1.4.2016 April 2015 April 2015 Maj 2015 DATE LJD HSF MHS NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice MUNK I HARTZ ADVOKATER Inkassoservice En effektiv inddrivelse kan ses direkte på virksomhedens likviditet. Så har du problemer med dårlige betalere, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter MUNK I

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V.

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. PEQQISSUTSIMUT PISORTAQARFIK DIREKTORATET FOR SUNDHED NR. 16 CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. 1. Dette cirkulære regulerer de vilkår, hvorunder sundhedsvæsenets

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev s fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år Forældre / værge Navn Cpr-nummer Adresse

Læs mere

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning

Læs mere

Lån af PC er til elever i Roskilde Kommune 8. og 9. klasse

Lån af PC er til elever i Roskilde Kommune 8. og 9. klasse Lån af PC er til elever i Roskilde Kommune 8. og 9. klasse K ære elever og forældre Vi er glade for at kunne udlåne PC er til eleverne i 8. og 9. klasse. PC en bliver et vigtigt arbejdsredskab i skolen.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone og rykkergebyr på 100 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone og rykkergebyr på 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0423 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: CVRnummer: Metro Selskabet I/S v/metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG A D VO KAT OL E F ISCH E R Møderet for Landsret A D VO KAT H ENRIK RA VNILD Møderet for Højesteret Advokat Henrik Ravnild Frederikssundsvej 159 2700 Brønshøj Telefon: 38 28 43 12 Telefax: 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk

Læs mere

Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark

Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark Kolofon Titel: Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark Resume: Formålet med Principper og retningslinjer

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale

Læs mere