Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling onsdag den 23. april 2009 kl i Lille Friheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling onsdag den 23. april 2009 kl. 19.00 i Lille Friheden"

Transkript

1 Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling onsdag den 23. april 2009 kl i Lille Friheden Side 1 af 11

2 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. Formandens beretning 3. Godkendelse af regnskab Forslag fra bestyrelsen 4.1 Forslag til budget Forslag til vedligeholdelsesplan Forslag om afgift for parkering af campingvogn. 5. Indkomne forslag 6. Valg 6.1 Valg til bestyrelsen Valg af formand for 2 år Valg af kasserer for 1 år Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år 6.2 Valg af bestyrelsessuppleanter Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år 6.3 Valg af revisorer Valg af revisor for 2 år 6.4 Valg af revisorsuppleanter Valg af revisorsuppleant for 2 år 7. Eventuelt Side 2 af 11

3 Formanden Peter Knub indledte generalforsamlingen med at byde de fremmødte medlemmer velkommen. Ad 1.1. Valg af dirigent Foreningens advokat Torben Lund blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig. Der var 21 stemmeberettigede medlemmer til stede. Ad 1.2. Valg af stemmetællere Drivkær 32 - Tom Jonsson og Grundkær 18 - Jørgen Møller blev valgt med akklamation. Ad 2. Bestyrelsens beretning Velkommen Velkommen til generalforsamlingen. En særlig velkomst til vores nye beboere, - det er dejligt at se, at der trods de kølige vinde på boligmarkedet stadig er mange købere til vores huse. Det vidner for mig om, at det stadig er attraktivt at bo i og måske endnu mere nu, for få steder finder man en bedre sammenhæng mellem størrelse, beliggenhed og pris. Jeg er derfor overbevist om, at de vil føle sig hjemme her og få den samme glæde af at bo her som vi andre. I. Eksterne aktiviteter Efter et problemfyldt 2007 er det glædeligt at konstatere, at 2008 har været et godt år for grundejerforeningen. Vi har genskabt balancen i økonomien og det har atter været muligt at lægge planer for fremtiden og den fortsatte udvikling af vores område. Entreprenøren I modsætning til de to foregående år er det glædeligt, at der ikke længere er problemer med vedligeholdelsen. Entreprenøren fylder derfor ikke så meget i beretningen i år i forhold til de senere år. Egentlig uretfærdigt, for HP Ejendomsservice, der siden 1. maj 2007 haft ansvaret for vedligeholdelsen af området har leveret et godt stykke arbejde og har efterhånden fået bugt med det vedligeholdelsesefterslæb, som den forrige entreprenør havde efterladt. Lad mig blot konstatere, at vi generelt er godt tilfredse med vores entreprenør, og det synspunkt står vi ikke alene med, det er også det altovervejende indtryk fra samtaler med tilfredse beboere. Jeg er f.eks. sikker på, at mange beboere har værdsat den flotte vinterservice, som vores entreprenør har ydet med flot ryddede stier og fællesarealer. Har man været i tvivl om forskellen, skulle man blot begive sig ud på Rebæk Allé eller Kærmark for at erfare forskellen mellem kommunal snerydning og s. Affald og haveaffald Lad mig også her starte med en glædelig konstatering: Der ligger ikke affald og flyder i vores område. Dette skyldes dog mest, at den løbende grundige oprydning i området har gjort, at affaldet ikke får lov at blive liggende længe. Der er desværre stadig enkelte beboere der tror, at fællesarealerne er en affaldsplads, hvilket svineriet på Dunkær nytårsdag var et tydeligt bevis på. Trist, for det ødelægger indtrykket af vores område for de mange, der godt kan finde ud af at rydde op og det koster os alle sammen penge til ekstra renholdelse. Men vi vil ikke gå på kompromis med områdets udseende. Svineri og affald fører til generelt forfald og gør vores område mindre attraktivt at bo og leve i. Side 3 af 11

4 Siden 1. januar 2008 har vores entreprenør stået for indsamling af haveaffaldet. I den forbindelse flyttede vi indsamlingsdagen til mandag ligesom storskrald, og det er vores indtryk, at beboerne har taget godt imod den udvidede service, som det er nok værd at bemærke - ydes til en lavere pris end det, vi hver især betalte i afgift til kommune tidligere. Mængden af storskrald er meget stor, men efter lidt indkøringsproblemer med de nye kommunale regler, der forbød anvendelsen af sorte sække, fungerer ordningen tilfredsstillende. Kravet om anvendelse af klare sække har i øvrigt gjort det sværere for de få beboere, der ikke respekterer, at husholdningsaffald ikke må stilles ud som storskrald. Vedligeholdelse Bestyrelsen har i mange år arbejdet med en langsigtet vedligeholdelsesplan. Formålet er at skabe et samlet overblik over vedligeholdelsesforpligtelserne, give budget sikkerhed, at synliggøre vedligeholdelsesaktiviteterne, samt at udnytte de markedsmæssige muligheder. Herved sikres en årlig gennemgang og prioritering af alle aktiviteter, samt en årlig forelæggelse for generalforsamlingen af de planlagte aktiviteter. Vedligeholdelsesaktiviteterne er grupperet i 6 kategorier, - asfalt, fliser, bygninger, beplantning, legepladser og hegn og omfatter eksempelvis p-pladser, stier, hegn, legepladser, træer m.m. At det er vigtigt at bruge megen tid og mange kræfter på at prioritere og overveje vedligeholdelsen nøje, illustreres bedst af, at vi i perioden i alt har investeret 1,7 mill. kr. i den langsigtede vedligeholdelse. I begyndelsen af 2008 blev piletræerne på Runde P blevet beskåret, hvilket de har trængt til i mange år. Der er sket en længe tiltrængt beskæring af træer og buske bl.a. kastanjerne. Herudover er der sket nødvendig vedligeholdelse af legepladserne, herunder naturlegepladsen og reparation af svævebane og gynger. Endvidere er nogle kant- og kampesten, samt stolper blevet repareret, ligesom nogle af vores stiskilte er blevet udskiftet eller repareret. Og Materialegården har fået en ny dør, da den gamle var slidt op. Foreningens beplantningsplan er blevet opdateret. Dette har været nødvendigt, idet en række af træerne og buskene i den oprindelige plan gennem årene er gået til, blevet fjernet eller erstattet med andre planter. Med oversigten har vi atter et overblik over foreningens planter. Det er tanken at lægge oversigten på vores hjemmeside, så beboerne let kan orientere sig om, hvilke buske og træer, de selv skal vedligeholde, og hvilke foreningen tager sig af. Carporte Vi valgte i årets løb at tilskrive carportejerne og minde dem om deres pligt til løbende at vedligeholde carportene, hvoraf mange var i miserabel tilstand. Effekten har været meget positiv rigtig mange carportejere valgte i årets løb at give carporten en tiltrængt omgang maling. Mange lavede det til en fælles begivenhed og derved opnåede vi både at forskønne området og forhåbentlig skabe endnu bedre sociale relationer i området. Tak for indsatsen! Økonomi Efter et uroligt 2007 for foreningen er økonomien som nævnt i balance i 2008, og det er vores forventning, at det også vil være tilfældet i de kommende år. Den såkaldte finanskrise medfører dog, at vi for første gang i flere år må imødese en risiko for fremtidige tab, i takt med at økonomien strammer til for beboerne. Side 4 af 11

5 Forsikringsaftaler gennemgås Som led i den løbende optimering af vores økonomi, laver bestyrelsen i 2009 en gennemgang af vores forsikringsaftaler med henblik på at indhente tilbud. Det er vores håb, at vi derigennem kan opnå en bedre dækning og forhåbentlig til en attraktiv pris. Jernbanen København-Ringsted - borgermøde 11/11 og vores høringssvar Sagen om udbygning af jernbanekapaciteten på strækningen København-Ringsted blev for alvor aktuel i I løbet af efteråret gennemførte Trafikstyrelsen borgermøder i de områder, der eventuelt berøres af den kommende linjeføring. Grundejerforeningen deltog i borgermødet i Hvidovre den 11. november 2008, hvor de to forslag blev gennemgået. 5. spors-løsningen indebærer en udbygning af den eksisterende tracé i Hvidovre Nord og berører os således ikke direkte. Den anden løsning nybygningsløsningen indebærer en linjeføring langs Allingvej på nordsiden af Holbækmotorvejen med krydsning under Avedøre Havnevej og berører os således anderledes direkte. Foreningen har derfor i sit høringssvar fokuseret på konsekvenserne af at vælge nybygningsløsningen. Vi har anbefalet, at nybygningsløsningen fravælges, men såfremt løsningen alligevel gennemføres, har vi formuleret en række krav og forventninger til såvel anlægsfasen som den kørende løsning. Hovedpunkterne i vores høringssvar var: - Mulighed for kørende adgang til Allingvej i anlægsperioden - Begrænsninger på anlægsarbejder der giver støjgener - Krav om fotoregistrering af vores huse til dokumentation af bygningsskader - Krav om tunnelføring på strækningen fra Ulstrupvej til Avedøre havnevej - Krav om fremlæggelse af løsningsforslag med mulighed for overdækning af motorvejen - Krav om støjmålinger, der omfatter den samlede støjoplevelse fra jernbane og motorvej og garanti for yderligere sikring, hvis det viser sig at, at støjbilledet bliver forværret i forhold til det forventede - Reetablering af det grønne bælte på Allingvej, når jernbanen er anlagt Legepladser hærværk - naturlegepladsen Nytåret bød desværre på omfattende hærværk på vores naturlegeplads, hvor det store klatretræ blev sprængt i stykker formentlig af nogle skolebørn. Da ingen børn eller deres forældre - har haft mod og mandshjerte nok til at melde sig, hænger vi alle sammen på regningen, der som det vil fremgå af vedligeholdelsesplanen for 2009 bliver meget stor ca kr. Vi taler meget om at tage ansvar for samfund og miljø, men det kniber desværre gevaldigt med bare at tage ansvar for sine egne handlinger i nærmiljøet. Parkering Med indførelsen af de nye bomme skete der en klar forbedring af problemerne med parkering på stierne. Men alle problemer er ikke løst og der er fortsat problemer med parkering på vores område. Det drejer sig især om parkering af lastvogne på p-pladserne, og ikke mindst varevogne på 3,5 ton. Biler med en vægt over 3 ton må ikke parkeres på vores område, hvilket fremgår af store skilte ved alle indkørsler, men de bliver åbenbart overset. Side 5 af 11

6 Indbrud og tyverier Igen et tilbagevendende emne. Vi har fortsat problemer med indbrud i biler og huse. Vær derfor opmærksomme, når I færdes i området f.eks. ved luftning af hunden. Vi får desværre også fortsat klager over hensynsløs knallertkørsel på stier og sågar på legepladserne! Fastelavnsfest Igen i år blev der afholdt fastelavnsfest med deltagelse af mange af børn på den store legeplads. Festen var en stor succes for både børn og voksne, selv om det måske ikke helt uventet, årstiden taget i betragtning - var en kold fornøjelse. II. Opfølgning på generalforsamling 2008 Forslaget fra generalforsamling 2008 hvad skete der med det? På generalforsamlingen sidste år blev der vedtaget forslag om opgradering af antenneanlægget, så beboerne fremover ville få mulighed for frit at vælge mellem de tre tv-pakker fra YouSee Grund-, Mellem- eller Fuldpakken. Efterfølgende viste det sig, at YouSee ændrede vilkårene, så modtagerne af Fuldpakken ville få en prisstigning begrundet i valgfriheden. Da dette var i strid med, hvad der blev oplyst på generalforsamlingen, vurderede bestyrelsen, at planerne om omlægning af antenneanlægget måtte stilles i bero, indtil der blev fundet en alternativ løsning eller indtil generalforsamling godkendte den ændrede aftale. Gennem resten af 2008 har vi været i dialog med YouSee om mulighederne for en opgradering af vores kabelnet i lyset af den forestående overgang til digitale tv-signaler. Konklusionen har været, at den tidligere planlagte opgradering ikke kan forrente sig, da YouSee inden for få år forventer, at alle beboere vil få en række pakker at vælge i mellem i takt med indførelsen af digitalt tv. Foreningen afholdt et Informationsmøde herom den 16. marts 2009, hvor YouSee redegjorde for de nye muligheder med digitalt tv. Spørgelysten var stor blandt de fremmøde 31 beboere, og konklusionen var, at foreningen står godt rustet til at udnytte de nye muligheder, idet alle har Fuldpakken, - der er en forudsætning for fuld udnyttelse af de digitale muligheder - til en meget favorabel pris. Bestyrelsen vil fortsat følge udviklingen tæt. III. Interne aktiviteter Hjemmesiden Vores hjemmeside er det faste kommunikationsled mellem bestyrelsen og beboerne og mellem beboerne indbyrdes. Siden er velbesøgt også af ejendomsmæglerne. Tom Johnsson har gennem hele året været webmaster for hjemmesiden, der løbende er blevet opdateret og udbygget, så den fortsat kan fungere som bindeled mellem foreningen og beboerne. Jeg får jævnligt henvendelser fra beboere med spørgsmål om alt fra p-regler, kabel-tv, belysning, storskrald m.v. Mange af disse svar findes imidlertid også på hjemmesiden. Her ligger også, referater af generalforsamlinger, vedtægter m.v. For et par år siden tog bestyrelsen initiativ til en gradvis overgang til brug af i forbindelse med indkaldelser, nyheder, breve m.v. til beboerne. I dag er ca. 80 beboere kommet på maillisten. Jeg vil gerne benytte anledningen til at opfordre alle beboere til at oplyse deres mailadresse til foreningen. Det sparer både tid og penge for os alle informationerne kommer hurtigere ud og foreningen sparer penge til kopiering og distribution. Og så giver det jo også et lille bidrag til et bedre miljø. Og blot for en god ordens skyld: Vi udleverer naturligvis ikke mailadressen til andre. Side 6 af 11

7 Bestyrelsens arbejde Vi har haft et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen, om end bestyrelsen har været ramt af sygdom. Det kræver meget at sidde i vores bestyrelse, fordi et så stort område hele tiden byder på nye udfordringer, som kræver hurtig og grundig stillingtagen. I år har vores dygtige kasserer Inge Nielsen efter 4 år på posten valgt at stoppe midt i valgperioden. Inge har ydet en fantastisk indsats, men synes ikke længere, at kræfterne rækker til det krævende arbejde som kasserer. Inge er både dygtig og samvittighedsfuld og har som kasserer siddet tungt på pengekassen og krævet mådehold, når vi andre blev for vidtløftige i vores tanker. En meget stor tak til dig Inge for dit virke vi vil savne dig og dit gode humør på vores møder. Endvidere har vores bestyrelsessuppleant Helle Tidemann valgt at stoppe som følge af sygdom. Også en stor tak til Helle for indsatsen i bestyrelsen. Det er i den forbindelse værd at nævne, at alle i bestyrelsen også suppleanterne - deltager aktivt i løsningen af arbejdsopgaverne. Til slut en stor tak til alle øvrige bestyrelsesmedlemmer. Tak for jeres store indsats for foreningen og tak for et godt samarbejde og for jeres gode humør. Det gør, at man altid går glad bestyrelsesmøderne, - selv en mørk og sen vinteraften lige efter arbejde. Ligeledes tak til alle, der bakker op om foreningens arbejde. Hermed indlader jeg beretningen for generalforsamlingen. Debat om beretningerne a) 0: Information om at indbrud i campingvogn er startet igen i år, der er blandt andet stjålet gasflasker med mere. b) Allingvej 64: Er klatretræet på den store legeplads dækket af foreningens forsikring? c) Grundkær 18: fliserne på Rebæk Alle, fra Grundkær til Allingvej er skæve, hvem står for at rette dem op? d) Grundkær 19: information om at 4-5 personer går rundt i området og prøver om døre står åbne. Bestyrelsens svar b) træet er ikke forsikret, men vi går nu i gang med at undersøge vores forsikringer og om vi eventuelt i fremtiden kan få vores legepladser forsikret. c) Det er formentlig kommunens ansvar, - bestyrelsen vil undersøge det nærmere. Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt. Ad 3. Godkendelse af regnskab 2008 I Inges fravær gennemgik Nina Petersen regnskabet. Kabel-tv og entreprenøren har de største poster på regnskabet. Posten med entreprenøren er større fordi vi som nævnt på sidste års generalforsamling - i årets løb har ændret proceduren, så det nu er vores entreprenør der henter affald og ikke kommunen hvor udgiften er blevet mindre for den enkelte. Vi har et lille overskud på ca kr. for år Side 7 af 11

8 Regnskabet er gennemgået og godkendt af revisoren. Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt. Ad 4.1. Forslag til budget 2010 I Inges fravær gennemgik Nina Petersen budgettet. Der har været et underskud, som vi har rettet op på ved hjælp af den kontingent stigning, der har været. Entreprenøren stiger med 3 % om året, og YouSee stiger indeks reguleret, som er max 10 %, vi håber det bliver mindre. Vores kontingent med YouSee er nu kr. årligt og vi vil gerne forhøje beløbet til kr. i 2010 på grund af de prisstigninger der er. Spørgsmål til budgettet a) Engkær 14: vedligeholdelsen stiger meget, hvorfor den store stigning? b) Allingvej 92: er stigningen til entreprenøren medregnet? Bestyrelsens svar a) kr. er meget lavt sat i forhold til det store grønne område vi har, samt hvad vi i realiteten bruger på vedligeholdelse i løbet af et år, samtidig er der prisudviklingen. b) Ja, det er den Budgettet blev enstemmigt vedtaget. Ad Forslag til vedligeholdelsesplan Poul Poulsen forklarede om planen. I 2009 skal følgende gennemføres: 1. Naturlagepladsen skal renoveres - udbedring af rådskader og et nyt klatrestativ 2. Hegnet ved Bredkær øst udskiftes i samarbejde med naboerne (udgiften deles imellem os og naboerne). I 2010 skal følgende gennemføres: 1. Renovering af 1 af de små legepladser 2. Påbegynde udskiftning af hækbeplantning langs Rebæk Allé Små vedligeholdelsesreparationer forløber sig til minimum kr. pr. år. Spørgsmål til vedligeholdelsesplanen a) Engkær 14: opfordring om at skiltning om at hunde ikke må luftes på legepladserne. b) Drivkær 29: hvad er der galt med hegnet, det er jo ikke lang til siden det blev renoveret? og hvorfor har man lige prioriteret hegnet i år? c) Allingvej 64: Dong ville udskifte belysning ved stikvej, hvornår sker det? d) 0: ved reparationer/renovering er det så entreprenøren eller bliver der indhentet tilbud Side 8 af 11

9 Bestyrelsens svar b) Hegnet blev lavet i år 2000 og brædderne falder af og er rådne flere steder, det er en prioritering vi har lavet i forhold til de reparationer der kommer løbende på det. c) Vi har tidligere haft diskussioner med Dong om at få mere belysning på Runde P, men Dong vil ikke betale for udskiftning, den skal foreningen selv stå for. Det tog ca. 1 år og endte uden resultat. I stedet fik vi gennemgået og repareret alle de eksisterende lamper. Det kan være vi skal gøre det igen. d) Der bliver indhentet flere tilbud Vedligeholdelsesplanen blev enstemmigt vedtaget. Ad 4.3. Forslag om afgift for parkering af campingvogn For at sikre at campingvognspladserne udnyttes mest muligt og dermed kommer flest mulig beboere til glæde, foreslår bestyrelsen, at reglerne for brug af campingvognspladserne ændres således: Beboerne kan leje en af foreningens campingvognspladser for et år ad gangen Tildelingen sker efter først-til-mølle princippet, idet dog nuværende lejere, der fortsat benytter pladsen til deres campingvognsplads, kommer først Tildeling kan kun ske til indregistrerede campingvogne. Foreningen skal derfor have vognens registreringsnummer oplyst. Grundejerforeningen opsætter og vedligeholder nummerskilte på alle campingvognspladserne Beboerne betaler et gebyr på 250 kr. årligt for benyttelse af campingvognspladsen. Gebyret betales forud i forbindelse med første opkrævning i kalenderåret, første gang i januar 2010 for leje i Manglende betaling af gebyret betragtes som opsigelse af lejemålet, hvorefter campingvognspladsen med rimeligt varsel vil blive udlejet til andre interesserede beboere. Pladsen må kun benyttes til henstilling af den indregistrerede campingvogn. Hensætter lejeren andre køretøjer, campingvogne, containere eller andet på pladsen, betragtes dette som en opsigelse af lejemålet, hvorefter campingvognspladsen med rimeligt varsel vil blive udlejet til andre interesserede beboere. Spørgsmål til forslaget a) Allingvej 64: meget billigt og en god ide, har man tænkt over opsigelsesvarsel så nye kan komme ind og jeg syns ikke der skal være nogen refundering af indbetalt beløb. b) Engkær 14: jeg har haft en vogn stående uden indregistrering da den skulle sælges, må man så det? Bestyrelsens svar b) Svar fra advokat Torben Lund: der må ikke stå vogne på offentlig ved som ikke er indregistreret. Bestyrelsen tilføjede, at Vesterskel er vores, i salgssituation eller hvis nummerplader er stjålet kan man kontakte bestyrelsen så finder vi en løsning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Side 9 af 11

10 Ad 5. Indkomne forslag Ingen forslag var modtaget. Ad 6. Valg Ad 6.1. Valg af formand for 2 år Peter fortalte at han var villig til genvalg også selvom han har sat sit hus til salg. Bestyrelsen har snakket sammen om problemet og hvis huset bliver solgt, finder bestyrelsen en løsning. Det kræver ikke en ekstra ordinær generalforsamling at vælge en ny formand i løbet af året. Peter Knub (Grundkær 41) blev herefter genvalgt med akklamation. Ad 6.2. Valg af kasserer for 1 år Inge Nielsen (Engkær 2) afgår før tid. Bestyrelsen foreslog Nina Petersen (Drivkær 12), som blev genvalgt med akklamation. Ad Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Jørn Henningsen (Bredkær 5) blev genvalgt med akklamation Ad Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Poul Poulsen (Stendam 22) blev genvalgt med akklamation. Ad Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år Bente Staalø (Grundkær 44) blev nyvalgt med akklamation. Ad 6.4. Valg af bestyrelsessuppleanter Ad Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år Vibeke Larsen (0) blev genvalgt for 2 år med akklamation. Ad Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år Helle Tidemann (Stråkær 4) afgår før tid. Jytte Murphy (Allingvej 92) blev nyvalgt for 1 år med akklamation. Ad 6.5. Valg af revisorer Ad Valg af revisor for 2 år Valther Højgaard Larsen (Allingvej 64) blev genvalgt for 2 år med akklamation. Ad 6.6. Valg af revisorsuppleanter Ad Valg af revisorsuppleant for 2 år Jens Peter Andersen (Stråkær 6) blev genvalgt for 2 år med akklamation. Ad 7 Eventuelt Spørgsmål og kommentarer fra salen a) Grundkær 6, når man parkerer på Allingvej har jeg fået flere anonyme sedler om at disse parkeringspladser tilhører Stendam, men der er ingen skiltning så det må være offentlig vej. Stendam er der 2 pladser der er opmærket, disser er malet op af en beboer? Side 10 af 11

11 b) Stendam 15: kunne man overveje at der ikke blev hentet storskrald/haveaffald så tit eller at man selv afleverede skraldet i containerne, på den måde kunne man spare penge til entreprenøren? c) Allingvej 64: hvem overtager efter Peter, hvor grundigt er det snakket igennem? d) Grundkær 6, vedr. parkering, der er nogen der har fået parkeringsbøder, på de 2 pladser på Allingvej? e) Engkær 12, kan der komme en udbygning af carporte på Runde P? f) Stendam 15, omkring hærværk, jeg har boet her i 3 år har man tænkt på tiltag i forbindelse med alt den graffiti og hærværk? g) Grundkær 18, entreprenøren glemmer at lukke bommene, hvad gøres der ved skuret på den store legeplads? h) Grundkær 19, politiet gider ikke tage sig af henvendelser med indbrud i) Allingvej 92, kan man eventuelt lægge anmeldelseslink på vores egen hjemmeside, hvis det kan anmeldes via hjemmeside eller så bestyrelsen kan samle anmeldelser på vores hjemmeside? Bestyrelsens svar a) Hvis kommunen skal ind og afmærke pladser på Allingvej så bliver der færre pladser end der er nu. Vi vil på vores hjemmeside lægge informationer omkring hvem der må parkere på Allingvej. Der er også bil, der ofte parkerer for tæt på bommen så entreprenøren ikke kan komme ind i vintersæsonen og rydde sne. b) Vi vil ved næste kontrakt med entreprenøren få 2 tilbud, et med afhentning hver uge og et med afhentning hver 14 dag. Vi er dog nød til at have inde i overvejelserne, om der kan komme til at henligge affald i længere tid nogen steder. c) Det er snakket grundigt igennem, og bestyrelsen finder en løsningen imellem de medlemmer der er. d) Bestyrelsen kender ikke til hverken uddeling af bøder eller opmalingen. e) Hvis der er carporte i forvejen må der gerne bygges til, ellers er det minimum 4 der skal bygges samtidig. Der er meget papirarbejde i forbindelse med byggeriet, blandet andet til kommunen og bestyrelsen. f) Vi har i mange år diskuteret, hvad vi kunne gøre, eventuelt mere lys, et tyveri udvalg (som kunne gå rundt i område), skiltning med ingen leg efter kl. 22 (hjemmel til at man ikke må være på legepladserne efter kl. 22) o.s.v., men man har ikke fået en god løsning. Men vi vil opfordre til, at man melder alt til politiet, så det kommer med i statistikkerne og at der kommer mere fokus fra politiet. g) Bestyrelsen tager kontakt til entreprenøren. Der er ingen, der har nøglen til skuret, men det bliver et af de første punkter for den nye bestyrelse h) En oplysning fra salen om, at man måske kan anmelde på politiets hjemmeside. i) Bestyrelsen undersøger det nærmere. Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet kl Formanden takkede dirigenten for indsatsen. Til sidst takkede formanden for fremmødet og debatten. Advokat Torben Lund Peter Knub Connie Markussen Dirigent Formand Referent Side 11 af 11

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling onsdag den 25. april 2007 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 19 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinær generalforsamling torsdag den 23. marts 2017 kl. 18.00 på Avedøre Kaserne Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Fremmødte: 28 parceller repræsenteret, 27 personer, 1 gæst og 7 fra bestyrelsen. Punkt 1 - Valg af ordstyrer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 22. marts 2012 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Rikke Olesen/Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling onsdag den 24. april 2013 kl. 19.00 på Biblioteks Cafe'en

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling onsdag den 24. april 2013 kl. 19.00 på Biblioteks Cafe'en Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling onsdag den 24. april 2013 kl. 19.00 på Biblioteks Cafe'en Side 1 af 13 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til Grundejerforeningen LILLEMARKEN Gevninge Indkaldelse til: 44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus torsdag den 8. april 2010 kl. 19.30 Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 27. april 2006, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 27 husstande, 26 stemmeberettigede: 5, 12, 13, 14, 20, 30,

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2006, onsdag den 25. oktober, kl. 18,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 hos Strandberg, Skomagergade 11 4000 Roskilde. Tilstede

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19. Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Valg af referent b. Afgørelse om

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Resumé af referatet fra generalforsamling Tirsdag den 27. april 2010 kl. 19.00 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Pkt 1. - valg af dirigent Jan Johansen blev valgt som dirigent og erklærede generalforsamling lovligt indvarslet.

Pkt 1. - valg af dirigent Jan Johansen blev valgt som dirigent og erklærede generalforsamling lovligt indvarslet. referat Ordinær generalforsamling 25.2.2013 28 parceller repræsenteret, heraf 8 ved fuldmagt Pkt 1. - valg af dirigent Jan Johansen blev valgt som dirigent og erklærede generalforsamling lovligt indvarslet.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Attebjerghøj torsdag den 25. februar 2016

Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Attebjerghøj torsdag den 25. februar 2016 Generalforsamling Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Attebjerghøj torsdag den 25. februar 2016 1. Valg af dirigent Bestyrelsens forslog Jens Rasmussen fra Æblevænget 20 A som dirigent, og

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 25. april 2006 kl. 19.00 på Sønderkær skolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 27. april 2010 kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

GENERALFORSAMLING E/F Storløkke Søndag den 13. marts 2016 kl. 10.15 i Storløkke Feriepark

GENERALFORSAMLING E/F Storløkke Søndag den 13. marts 2016 kl. 10.15 i Storløkke Feriepark GENERALFORSAMLING E/F Storløkke Søndag den 13. marts 2016 kl. 10.15 i Storløkke Feriepark Tilstede: Bestyrelse: Lars Kure (LK) Bitten Grønbech (BG) Bent Elling (BE) Edvard Holm (EH) Per Dettlaff (PD) Suppleanter:

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling Dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af bestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af årsregnskab 5. Fremlæggelse af budget a. Forslag til investering

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015

Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015 Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling, og gik derefter over til første punkt på dagsordenen: 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Syren-, Jasmin- og Gyvelparken onsdag den 26. marts 2008.

Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Syren-, Jasmin- og Gyvelparken onsdag den 26. marts 2008. Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Syren-, Jasmin- og Gyvelparken onsdag den 26. marts 2008. Foreningens formand Hans-Arne Lauridsen bød velkommen til de 12 fremmødte medlemmer (inkl.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Viggo Krogstrup som dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Frederikshavn, Maj 2015 Formandens beretning Indledning Jeg vil gerne byde velkommen til alle, der er mødt frem til generalforsamling i Suderbo 1 Vanen tro vil jeg byde en særlig velkomst til nye medlemmer

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 39 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2013 19. april 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto onsdag den 20. marts 2013. i Pilegården, lokale 5, Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN Gnaverhavens Grundejerforening Referat fra GENERALFORSAMLING Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30 på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen Krudthuset

Grundejerforeningen Krudthuset Grundejerforeningen Krudthuset 19. marts 2013 Ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2013 1. Valg af dirigent Bestyrelsen forslog Charlotte Simonÿ som dirigent. Charlotte Simonÿ (nr. 14) blev

Læs mere