Ren besked om vand! Europa-Kommissionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ren besked om vand! Europa-Kommissionen"

Transkript

1 Vandrammedirektivet Ren besked om vand! Europa-Kommissionen

2 Vandrammedirektivet Vand er kilden til liv Vand er kilden til alt liv på kloden. Hele vores eksistens så vel som vores økonomiske aktiviteter afhænger udelukkende af denne dyrebare ressource. Alligevel er vand globalt set ofte en begrænset ressource. Fakta om den globale vandsituation Under 1% af klodens vand kan anvendes som drikkevand for mennesker. Over 1,2 milliarder mennesker har ikke adgang til rent drikkevand. Sammenlignet med situationen i andre dele af verden er de europæiske drikkevandsressourcers tilstand forholdsvis gunstig. Vores kontinent står ikke umiddelbart over for vandmangel eller ekstreme vandproblemer, f.eks. tørke, og oversvømmelser er sjældne. Men ved nærmere eftersyn er det tydeligt, at vandkvaliteten i Europa langt fra er tilfredsstillende. Fakta om vandsituationen i Europa 20% af alt overfladevand i EU er alvorligt truet af forurening. Omkring 65% af Europas drikkevand er grundvand. 60% af Europas byer har et overforbrug af grundvandsressourcer. 50% af vådområderne betragtes som truede på grund af overforbrug af grundvand. Kunstvandede jordarealer i Sydeuropa er steget med 20% siden I betragtning af det stærke og voksende pres på vores vandressourcer er det vigtigt, at vi har en lovgivning, som effektivt tager fat om problemerne og sikrer ressourcerne for kommende generationer. Vandrammedirektivet udvider rammerne for vandbeskyttelse til at omfatte alle vandforekomster og fastsætter klare mål om, at alle vandressourcer i EU skal være i god tilstand inden 2015, og om at sikre et bæredygtigt vandforbrug i hele Europa. Det nye overordnede system kommer på rette tid, da belastningen på de europæiske vandressourcer er stigende. Vi kunne ikke have valgt et bedre tidspunkt til at tage fat om problemerne og til at sikre vandressourcerne både nu og i fremtiden. 2

3 Samarbejde mellem alle interesserede parter Flere hundrede eksperter fra industri og landbrug, miljø- og forbrugerorganisationer og lokale og nationale myndigheder har været involveret i udarbejdelsen af direktivet. Dette samarbejde har været afgørende, fordi vand udgør grundlaget for en lang række aktiviteter fra landbrug og fiskeri til energiproduktion, industri, transport og turisme. Hvem er bedre til at rådgive om udarbejdelsen af en politik, der påvirker alle, end repræsentanter for og forbrugere af disse aktiviteter? Den lange, åbne høringsperiode førte til en bred aftale om direktivets mål og foranstaltninger samt til klare tidsfrister for gennemførelsesperioden. Direktivet indeholder også krav om samarbejde på tværs af grænser og opfordrer borgere, ngo'er og myndigheder på alle niveauer til at involvere sig og således være med til at sikre, at den stramme tidsplan overholdes. Hvordan virker direktivet? Det nye direktiv repræsenterer en ambitiøs og nyskabende holdning til vandforvaltning. Nøglepunkter i direktivet er: Beskyttelse af alle vandforekomster - vandløb, søer, kystvande og grundvand. Fastsættelse af ambitiøse mål for at sikre, at alle vandområder er i god tilstand inden Krav om grænseoverskridende samarbejde mellem lande og alle involverede parter. Sikring af aktiv deltagelse af alle interessenter, herunder ngo'er og lokalsamfund, i forvaltningsaktiviteter. Krav om vandprispolitikker samt håndhævelse af princippet om, at forureneren betaler. Balance mellem miljøhensyn og udnyttelse af af miljøet. Formålet med denne brochure er at give et overblik over målene og bestemmelserne i EU s vandrammedirektiv. 3

4 Vand kender ingen grænser Enhver, der har besøgt de store europæiske vandløbsoplande som Donau og Rhinen, ved, at vandløb er grænseoverskridende. Derfor forvaltes vandressourcerne bedst gennem internationalt samarbejde. Det har EU lært af erfaringerne fra forskellige regioner i Europa, f.eks. Rhinområdet, som har en mangeårig tradition for internationalt samarbejde. Vandrammedirektivet indeholder krav om, at alle parter vedrørende et specifikt vandløbsopland forvalter vandet i tæt samarbejde. Derudover fastsætter direktivet, at der skal udarbejdes en fælles vandområdeplan med foranstaltninger, der opfylder direktivets ambitiøse mål inden for de fastsatte tidsrammer. Planerne skal udarbejdes og gennemføres for vandløbsoplande den naturlige geologiske og hydrologiske enhed, der samler interesser fra alle dele af vandløbssystemet, dvs. lokale, regionale, nationale myndigheder samt andre interessenter, herunder ngo er. Rammedirektivets overordnede mål er skabe en ny fællesskabsånd vedrørende forvaltning af vand i vandløbsoplande. Elben: Laksen svømmer igen I mange år var Elben en af de mest forurenede floder i Europa. Efter de politiske omvæltninger i Central- og Østeuropa indgik Tjekkiet, Tyskland og EU i 1990 en aftale om at oprette Den Internationale Kommission til Beskyttelse af Elben. På baggrund af fælles principper og fremgangsmåder, som blev aftalt efter en række undersøgelser, har landene i området omkring Elben allerede opnået flotte resultater. Laksen, som er en af indikatorerne for vandets renhed, svømmer igen i Elben. To nye lande tilslutter sig nu projektet, så der er basis for endnu bedre resultater. Nu vil alle landene i området arbejde sammen om at nå rammedirektivets mål. 4

5 Vand vedrører alle Ligesom forskellige lande skal arbejde sammen om at beskytte vandressourcerne, skal aktører fra forskellige sektorer også arbejde sammen. Vi bruger alle vand i vores dagligdag og på arbejdet (på fabrikken, gården eller på kontoret), så det er vigtigt at inddrage alle i arbejdet med at nå direktivets mål. Derfor tilskynder rammedirektivet alle interesserede parter til at tage aktiv del i forvaltningen af vand. Jo mere bevidst vi er om vores indflydelse på vandmængden ogkvaliteten, jo mere kan vi gøre for at beskytte vores dyrebare vandressourcer. Vandrammedirektivet er en opfordring til alle borgere om at være med til at beskytte og forvalte vandressourcerne. I sidste ende var det en kombination af borgergrupper og beslutningstagere, der var med til at udarbejde direktivet. Næste skridt er udarbejdelsen af en "Vandområdeplan", der skal indeholde en analyse af vandløbsoplandets karakteristika, en redegørelse over følgerne af menneskelige aktiviteter samt en økonomisk analyse af vandanvendelsen. Derefter vedtages og gennemføres foranstaltninger i samarbejde med interessenter og forbrugere. Samarbejdet mellem interesssenter, f.eks. ngo'er, lokalsamfund og forskellige offentlige myndigheder, i alle faser af forløbet bidrager væsentligt til at sikre en effektiv og gennemsigtig gennemførelsesproces. Dette engagement skal fortsætte, så vi opnår balance mellem miljøhensyn og udnyttelsen af miljøet. Verdensnaturfonden - partnerskab for at øge forståelsen I arrangerede Verdensnaturfondens europæiske ferskvandsprogram, med støtte fra Europa-Kommissionen, tre seminarer om tre vigtige forhold i gennemførelsen af rammedirektivet: (1) Vandressourcer og landbrug, (2) vådområders betydning for forvaltningen af integrerede vandløbsoplande og (3) god miljøpraksis i forvaltningen af vandløbsoplande. Seminarernes hovedformål var at oplyse og skabe debat om direktivet og samtidig arbejde for større gennemsigtighed og offentlig opmærksomhed, at lette udveksling af erfaringer og ekspertise og at identificere god miljøpraksis med henblik på gennemførelse af direktivets væsentligste punkter. Et resumé af seminarerne findes på: 5

6 Vand er en sårbar ressource Belastningen ved kemiske uheld Forureningen af vandløb efter kemiske uheld viser helt tydeligt forbindelsen mellem økosystemets forskellige dele og menneskers udnyttelse af vandressourcerne. Et godt eksempel er uheldet i Sandoz-lageret i Basel, Schweiz i Vandet, som blev brugt til at slukke branden med, var forurenet med kviksølv, organisk fosfat og andre kemikalier. Vandet endte i Rhinen, og det medførte massiv forurening og en halv million døde fisk. Forureningen kunne spores hele vejen til Holland. Drikkevandsforsyningen til 9 millioner mennesker langs Rhinen blev øjeblikkelig afbrudt. En enkelt dråbe af et farligt stof er nok til at forurene flere tusinde liter vand. Forurening skabt i dag kan stadig være i det grundvand, som fremtidige generationer anvender til drikkevand. Derudover har vands mange forskellige anvendelsesområder, f.eks. i landbruget, industrien og husholdningerne, også konsekvenser for vandressourcerne. Grundlæggende sigter rammedirektivet mod at forbygge forurening ved kilden og indfører en kontrolmekanisme, der sikrer bæredygtig forvaltning af alle forureningskilder. Endvidere beskytter direktivet grundvandet og fastsætter ambitiøse mål for kvalitet og mængde. Ligeledes fastsættes ambitiøse miljømål for vandøkosystemer i vandløb, søer og kystvande. Selv om størstedelen af vores grundvand og overfladevand i dag er forurenet, skal alle vandressourcer være i god tilstand inden Et uheld i den øvre del påvirkede således hele vandløbet til den nedre del, så der gik lang tid, før Rhinens tilstand var fuldstændig genoprettet. Uheldet resulterede i et tættere samarbejde mellem de berørte lande. Det har betydet, at fisk som laksen igen er vendt tilbage til Rhinen. Donau har været udsat for lignende emissioner, f.eks. ved Baia Mare-uheldet i Rumænien i I 1998 medførte et brud på en dæmning i Aznalcóllar (Andalusien, Spanien) forurening af nationalparken Doñana. 6

7 Integrationspolitikker Beskyttelse af vandmiljøet kan kun opnås gennem yderligere integration af de forskellige politikområder. Vandrammedirektivet opfordrer til, og kræver i visse tilfælde, integrerede politikker og tiltag, der bidrager til at forbedre kvaliteten af vand. Det kan f.eks. være landmænd, der ændrer dyrkningsmetoder af landbrugsarealer for at nedbringe nedsivningen af nitrater i grundvandet, eller industriproducenter, der investerer i ny teknologi for at reducere emissionen, eller forbrugere, der køber miljøvenlige produkter (f.eks biologisk nedbrydelige vaskemidler). Derfor skal mål om bæredygtig vandanvendelse i overensstemmelse med vandrammedirektivet integreres i andre europæiske politikker om landbrug og fiskeri, energi, transport og turisme osv. I de tilfælde, hvor eksisterende lovgivning ikke har ført til en løsning på problemerne med vandkvaliteten, skal medlemsstaterne identificere disse og indføre yderligere foranstaltninger for at opfylde alle relevante mål. Dette kan f. eks. betyde strengere kontrol med emission af forurening fra industrien og landbruget. Det er vigtigt at bekæmpe forurening Med hensyn til forureningsbekæmpelse kombinerer direktivet to fremgangsmåder, nemlig størst mulig nedbringelse af emissioner og mindstekrav til kvalitet, for at sikre, at målene om god økologisk tilstand for vand nås inden Det er op til medlemsstaterne at sikre dette. Europa-Kommissionen udarbejder i øjeblikket miljøkvalitetskrav, der definerer god kemisk tilstand. Samtidig udarbejdes foranstaltninger til emissionskontrol, der spænder fra nedbringelse til udfasning af udledninger i vandmiljøet af de mest forurenende stoffer, eller prioriterede farlige stoffer, i løbet af 20 år. Her er der også behov for at integrere alle virkemidler, hvis det ambitiøse mål for de prioriterede stoffer skal nås. 7

8 Bæredygtig anvendelse af vand Når vi ved, at mange aktiviteter påvirker vandressourcerne, kan vi forstå, hvor vigtigt det er at bevare og beskytte vand mod forurenende stoffer. Det bliver endnu vigtigere, når vi indser, at efterspørgslen fortsat stiger. Det er således op til os at sørge for effektiv gennemførelse af vandrammedirektivet, så vi sikrer, at kommende generationers vandbehov er dækket, og at vandet opfylder strenge kvalitetskrav. Bæredygtig forvaltning af vandressourcerne er afgørende for vores eksistens. At leve med vandmangel Efterhånden som vandmangel opstår flere og flere steder i verden, er man nu begyndt at undersøge metoder til genanvendelse af spildevand. Det er logisk, da det giver mulighed for dobbelt anvendelse med de samme oppumpningsomkostninger og obligatoriske omkostninger til rensning af spildvand. Derudover reduceres mængden af afledt vand, og dermed bevares ressourcerne. Den eneste ulempe er, at den tilgængelige mængde vand reduceres, fordi mængden af vand, der ledes tilbage til det naturlige hydrologiske system, er mindre. Genanvendelse er en vigtig og naturlig metode at forvalte afløbsvand på. For at opnå størst muligt udbytte af en given vandforsyning og for at lette bortskaffelsen af afløbsvand er der udarbejdet strategier for genanvendelse af vand. Mange faktorer skal indgå i overvejelserne lige fra kortsigtede og langsigtede behov til områdefølsomme spørgsmål. Tørre regioner med begrænset vandforsyning til kunstvanding kan med fordel anvende afløbsvand som et supplement. Det er dog afløbsvandets kvalitet, der afgør, hvilke afgrøder der kan kunstvandes. Stærkt saltholdigt afløbsvand kan ikke anvendes til kunstvanding af afgrøder, der er følsomme over for salt. Derimod kan det genanvendes til foderafgrøder, der kan tåle salt, eller i saltholdige land- og skovbrugssystemer. Saltholdigt afløbsvand genanvendes da også i stigende grad til kunstvanding af afgrøder og træer, der kan tåle salt. Afløbsvand kan også genanvendes i naturlige vådområder, hvor der ligger et kunstvandingsprojekt i nærheden. Selv her er det dog nødvendigt at træffe forholdsregler, så kvaliteten af afløbsvandet ikke skader fisk, vandfugle eller anden fauna i vådområdet, og der strømmer en tilstrækkelig stor mængde vand gennem vådområdet til at forhindre dannelse af farlige koncentrationer. 8

9 En rimelig pris på vand Vand er ikke en almindelig handelsvare, men skal snarere opfattes som en værdi, der tilhører befolkningen. Det er dog nødvendigt at fastsætte en pris på vand som et incitament til at fremme bæredygtig anvendelse. Det er grunden til, at mange europæiske lande gennem flere år har haft en pris på vand. Undersøgelser viser, at en nøje overvejet pris på vand er et incitament til langsigtet, bæredygtig anvendelse af vandressourcerne. En undersøgelse foretaget af Det Europæiske Miljøagentur fastslog, at indførelsen af afgifter giver en øjeblikkelig skønnet besparelse på mellem 20-25% af vandforbruget. Vandrammedirektivet indfører krav om, at medlemsstaterne udarbejder vandprispolitikker, hvor alle brugere bidrager på tilfredsstillende vis. Direktivets princip er, at forureneren skal betale, fordi der altid i sidste ende er én, som skal betale for forureningen. Vandrammedirektivet indeholder krav om, at de ansvarlige myndigheder for vandløbsoplande skal udarbejde vandprissystemer, der tager hensyn til de fysiske, sociale, institutionelle og politiske forhold i det enkelte område. Med andre ord vil der blive foretaget undersøgelser af omkostningernes fordeling på forskellige sektorer, f.eks. husholdninger, industri og landbrug. Samtidig skal langtidsprognoserne for offentlige og private investeringer i infrastruktur indarbejdes i omkostningerne. Der vil også blive genenmført høringer, så det endelige vedtagne system kan skabe balance mellem udbud og efterspørgsel til gavn for offentligheden nu og i fremtiden. Da vand har så stor betydning for folkesundheden, rummer direktivet også mulighed for at indføre undtagelser for ugunstigt stillede områder, så de grundlæggende vandforsyningsydelser leveres til en overkommelig pris. Overblik over Frankrigs vandpriser Frankrig har i mange år opkrævet afgifter for vandforsyningsydelser. Der er for nylig udført en undersøgelse for at skabe overblik over vandpriserne. Ifølge undersøgelsen varierede prisen på vandforsynings- og spildevandsydelser fra 0,8 euro til 3,15 euro pr. m 3. Hvordan kan det være? Flere faktorer spiller ind, f.eks.: udstyr i vandrensningsanlæg, distributions- og produktionssystemet for drikkevand, opsamlingsanlæg til brugt vand og rensning heraf, naturlige forhold, befolkningens udbredelse eller spredning. Vil vandrammedirektivet medføre uensartede vandpriser i Europa? Da vandrammedirektivet sigter mod effektive vandpriser, er der ikke behov for én fast pris på vand i EU. Priserne vil variere fra område til område afhængig af ovennævnte faktorer og andre faktorer, f.eks. inddragelse af miljøomkostninger. Det fælles hensigt er gennemsigtigheden, der danner grundlag for beslutninger om opkrævning af vandafgifter i Europa. Vi får nu belyst, hvem forbrugerne og forurenerne er, hvad det koster, og hvem der betaler! Alle opfordres til at tage del i debatten, så der indføres hensigtsmæssige afgifter, som integrerer økonomiske, miljømæssige og sociale regler. 9

10 Fælles gennemførelse Rammedirektivet vil blive gennemført på en helt ny måde med deltagelse af alle berørte aktører. Det giver Europa- Kommissionen, medlemsstaterne, ansøgerlandene og alle interessenter en enestående chance for at etablere et nyt samarbejde for at sikre en effektiv og sammenhængende gennemførelse. Direktivets bestemmelser er komplekse og vidtrækkende, og der er bred enighed om, at der skal udarbejdes retningslinjer for en række tekniske spørgsmål for at hjælpe direktivet på vej. Denne opgave behandles inden for rammerne af den fælles gennemførelsesstrategi for vandrammedirektivet, som er udarbejdet i samarbejde mellem medlemsstaterne og Europa-Kommissionen og vedtaget i maj Vigtige tidsfrister i direktivet: December 2003 National og regional vandlovgivning skal være tilpasset rammedirektivet. Samarbejde om vandløbsoplande iværksættes. December 2004 En analyse af belastninger og indvirkninger på vandressourcer udføres sammen med en økonomisk analyse. December 2006 Overvågningsprogrammer gennemføres som udgangspunkt for vandforvaltning. December 2008 Vandområdeplaner fremlægges for offentligheden. December 2009 De første vandområdeplaner offentliggøres. December 2015 Vandressourcerne skal opfylde målet om god tilstand. 10

11 Europa-Kommissionen Vandrammedirektivet: Ren besked om vand! Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer s X 21 cm ISBN

12 Eksemplarer af denne publikation er gratis, så længe lager haves og kan rekvireres fra folgende adresse: Informationscentret (BU-9 0/11) Generaldirektoratet for Miljø Europa-Kommissionen B-1049 Bruxelles Fax: (32-2) Yderligere oplysninger fås på: KH DA-C Generaldirektoratet for Miljø Yderligere oplysninger om EU fås på internet via Europa-serveren ( Bibliografiske data findes bagest i denne publikation. Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2002 ISBN De Europæiske Fællesskaber, 2002 Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Printed in Belgium TRYKT PÅ GENBRUGSPAPIR KONTORET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS OFFICIELLE PUBLIKATIONER L-2985 Luxembourg Design by Qwentès

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1)

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1) (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4200-00029 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om indholdet

Læs mere

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.2.2006 KOM(2006) 50 endelig 20003/0210 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

ZA5779. Flash Eurobarometer 344 (Attitudes of Europeans towards Water related Issues) Country Questionnaire Denmark

ZA5779. Flash Eurobarometer 344 (Attitudes of Europeans towards Water related Issues) Country Questionnaire Denmark ZA779 Flash Eurobarometer (Attitudes of Europeans towards Water related Issues) Country Questionnaire Denmark EB FLASH - Water - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99')

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt J.nr. M Den 27 juni 2005 Besvarelse af spørgsmål 1-10 vedr. rådsmøde nr. 2670 (miljøministre) den 24. juni 2005. Spørgsmål

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/60/EF

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/60/EF 22.12.2000 L 327/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Forord [ 5 ] kort. Alle kort, der er udarbejdet til basisanalysen - del 1, findes på

Forord [ 5 ] kort. Alle kort, der er udarbejdet til basisanalysen - del 1, findes på Forord Foto: Scanpix / Gert Laursen Denne rapport beskriver resultatet af basisanalysen del 1 udarbejdet for vanddistrikt 35 i henhold til Miljømålsloven. Basisanalysen del 1 er første trin i det arbejde,

Læs mere

7144/16 ams/fh/hm 1 DGE 1A

7144/16 ams/fh/hm 1 DGE 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. marts 2016 (OR. en) 7144/16 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet ENV 170 FIN 177 AGRI 136 IND 54 SAN 100 De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner?

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Lasse Baaner lb@foi.ku.dk Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KU / Science Vandrammedirektivets vandområdeplaner Formål: Give overblik over

Læs mere

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) 10435/09 I/A-PUNKTS-NOTE fra: generalsekretariatet til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Klimaændringer Mod en overordnet

Læs mere

OVERVÅGNING AF GRUNDVAND I DANMARK LOVMÆSSIGE FORPLIGTIGELSER

OVERVÅGNING AF GRUNDVAND I DANMARK LOVMÆSSIGE FORPLIGTIGELSER OVERVÅGNING AF GRUNDVAND I DANMARK LOVMÆSSIGE FORPLIGTIGELSER Seniorforsker Carsten Langtofte Larsen Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) ATV MØDE GRUNDVANDSMONITERING - TEORI, METODER

Læs mere

Grundvand og statslige vandområdeplaner

Grundvand og statslige vandområdeplaner Grundvand og statslige vandområdeplaner Kolding / Natur- og Miljø 2017 Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil Disposition Den juridiske ramme Andre dokumenter Målsætning og (kvantitativ) tilstandsvurdering EU samarbejde

Læs mere

Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger

Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger Vidste du, at EU har verdens mest intensive pesticidanvendelse? Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger Men det kræver en ændring af EU s pesticidpolitik - og at Danmark udnytter

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 28.3.2012 2011/2297(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelse af EU's vandlovgivning før en nødvendig overordnet tilgang

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Årets miljøøkonomiske vismandsrapport har tre kapitler: Kapitel I indeholder en gennemgang af målopfyldelsen i forhold

Læs mere

Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union. Frikaldsnummer (*):

Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union. Frikaldsnummer (*): Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union Frikaldsnummer (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) Nogle mobiloperatører tillader ikke opkald

Læs mere

ZA4890. Flash Eurobarometer 261 (Flash eurobarometer on water) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4890. Flash Eurobarometer 261 (Flash eurobarometer on water) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4890 Flash Eurobarometer 261 (Flash eurobarometer on water) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 261 WATER Q1. Hvor informeret føler du dig om problemer med søer, floder og kystnære farvande

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre

miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre Checkliste til brug for stillingtagen til miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag Checklisten har til formål at foretage en hurtig vurdering af, hvorvidt et forslag har væsentlige

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer bek. nr. 1398 af 22. oktober 2007 Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering

Læs mere

Vandrammedirektivet fremtidens udfordringer

Vandrammedirektivet fremtidens udfordringer Vandrammedirektivet fremtidens udfordringer Af DANVA's tværgående udvalg vedrørende Vandrammedirektivet: Gyrite Brandt formand Københavns Energi, Allan Bruus Odense Vandselskab as, Søren Dall Silkeborg

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4200-00035 Ref. maric/bho/spe Den 18. december 2014 Udkast til Bekendtgørelse om indsatsprogrammer Bilag 5 Grundlæggende foranstaltninger Indsatsprogrammernes grundlæggende

Læs mere

Miljømål, jura og nedsivning af tagog overfladevand

Miljømål, jura og nedsivning af tagog overfladevand Miljømål, jura og nedsivning af tagog overfladevand Lasse Baaner lb@ifro.ku.dk Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KU / Science Den EU-retlige regulering Vandrammedirektivet Grundvandsdirektivet

Læs mere

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN Cand.scient. Martin Skriver Miljøstyrelsen ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN 21. november 2006

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer bek. nr. 936 af 24. september 2009 Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM MILJØ REGERINGEN. Møde i Vækstforum den februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM MILJØ REGERINGEN. Møde i Vækstforum den februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM MILJØ Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM MILJØ Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Fakta om miljø Udviklingen på luftområdet For

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

Erklæring fra Danmark, Tyskland, Finland, Litauen, Letland, Polen, Estland og Sverige om lystfiskeri af torsk

Erklæring fra Danmark, Tyskland, Finland, Litauen, Letland, Polen, Estland og Sverige om lystfiskeri af torsk Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. oktober 2015 (OR. en, es, fr) Interinstitutionel sag: 2015/0184 (NLE) 13404/15 ADD 1 PECHE 388 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder

Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder Overblik og udfordringer Thomas Hansen Geolog,, ATV-møde 20. november 2008 Forurenede grunde over overfladevand: Udfordringer og samarbejder? Oplæg - Vandrammedirektivet

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder 1

Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder 1 Vandplanlægning J.nr. SVANA-400-00013 Ref. SPe Den 5. januar 2017 Udkast til Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder

Læs mere

Vandløb - definitioner af god kvalitet samt naturlige og modificerede vandløb. Trine Balskilde Stoltenborg

Vandløb - definitioner af god kvalitet samt naturlige og modificerede vandløb. Trine Balskilde Stoltenborg Vandløb - definitioner af god kvalitet samt naturlige og modificerede vandløb Trine Balskilde Stoltenborg Fokuspunkter Processen omkring udpegningen af vandløbene, herunder særligt vedr. undtagelsesbestemmelserne

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Europa-Kommissionen. KH-40-01-117-DA-C Tre hemmeligheder om miljøet. L-2985 Luxembourg

Europa-Kommissionen. KH-40-01-117-DA-C Tre hemmeligheder om miljøet. L-2985 Luxembourg 14 KH-40-01-117-DA-C Tre hemmeligheder om miljøet KONTORET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS OFFICIELLE PUBLIKATIONER L-2985 Luxembourg Europa-Kommissionen Europa-Kommissionen Tre hemmeligheder om miljøet

Læs mere

Høring af EU Kommissionens forslag til afgørelse om 6. miljøhandlingsplan

Høring af EU Kommissionens forslag til afgørelse om 6. miljøhandlingsplan Høring af EU Kommissionens forslag til afgørelse om 6. miljøhandlingsplan Generelt Med udløbet af det seneste miljøhandlingsprogram har Kommissionen taget initiativ til en handlingsplan for den næste tiårs-periode.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Oversvømmelsesdirektivet

Oversvømmelsesdirektivet Oversvømmelsesdirektivet Kirsten Flemming Hansen By- og Landskabsstyrelsen Oversvømmelsesdirektivet Europa-parlamentets og rådets direktiv om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser Trådte

Læs mere

Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for

Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for Miljøstyrelsen den 14. december 2015 Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for 2008-2015 Baggrund Nitratdirektivet 1 EU s medlemsstater

Læs mere

Status over institutionernes behandling af forordningen om markedsføringen af plantebeskyttelsesmidler

Status over institutionernes behandling af forordningen om markedsføringen af plantebeskyttelsesmidler Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 31. maj 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Status over institutionernes behandling af forordningen om markedsføringen

Læs mere

Europaudvalget 1997 KOM (1997) 0049 Offentligt

Europaudvalget 1997 KOM (1997) 0049 Offentligt Europaudvalget 1997 KOM (1997) 0049 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.06.2000 COM (2000) 219 endelig udg. 1997/0067 (COD) UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.1.2008 KOM(2007) 871 endelig 2006/0129 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1

Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1 Forslag til Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1 I medfør af 1, stk. 2 i lov om kystbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan.

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan. Bilag 1, scoping skema Landskab Landskabelig værdi/ Byarkitektonisk værdi Ved placering af regnvandsbassiner for landskabelige og geologiske interesseområder. Nyanlæg indpasses således ift. disse områder.

Læs mere

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Disposition ver-, under-, eller simpelthen implementering af direktivkrav? se: Udvælgelse (identifikation)

Læs mere

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF)

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) 2 3 17. marts 2005 Vandrammedirektivets Artikel 5 rapportering om karakterisering

Læs mere

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2%

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2% 1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde 1 46.3% 2. Mand 2 52.4% 3. Kan/vil ikke tage stilling 3 1.2% 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du? 1. 20 29 år 2. 30 39 år 3. 40 49 år 4. 50 59 år 1. 1 2. 2 3. 3 5. 60 6. Kan

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte planers og programmers

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

KH-47-02-260-DA-C Laksen fra den røde kilde. Europa-Kommissionen

KH-47-02-260-DA-C Laksen fra den røde kilde. Europa-Kommissionen 14 16 KH-47-02-260-DA-C Laksen fra den røde kilde Europa-Kommissionen Denne publikation udgives af Generaldirektoratet for Miljø. Den udgives på alle officielle EU-sprog: spansk, dansk, tysk, græsk, engelsk,

Læs mere

FREMTIDENS PRODUKTION

FREMTIDENS PRODUKTION FREMTIDENS PRODUKTION DN mener, at Danmark i 2040 skal have en produktion, som ikke er til skade for natur og miljø og som i mange tilfælde derimod vil bidrage til et bedre miljø. Dette skal ske ved en

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Forbedret rensning af husspildevand i Herning Kommune Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet, Indgang C 7400 Herning Tlf.: 96 28 28 28 Fax: 96 28 80 19 E-mail: teknik@herning.dk

Læs mere

Bedre Miljø i Byerne. EU s temastrategi for bymiljøet

Bedre Miljø i Byerne. EU s temastrategi for bymiljøet Bedre Miljø i Byerne EU s temastrategi for bymiljøet Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Hvorfor fokus på bymiljøet? Miljøproblemerne koncentreres i byerne støj, luftforurening, kemikalier, overforbrug

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 12. november 2002 PE 319.376/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 319.376) Patricia McKenna Akvakultur

Læs mere

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Politik Dansk Akvakultur arbejder proaktivt for at sikre et bæredygtigt Dansk opdræt af ål. Det kræver tiltag på en række centrale områder,

Læs mere

Lov om vandplanlægning 1)

Lov om vandplanlægning 1) LOV nr 1606 af 26/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. NST-4200-00012 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1251

Læs mere

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø Danmarks miljømålsætninger for et godt vandmiljø i 2015 Danmark skal have et godt vandmiljø fjorde og hav rig på natur, planter og fisk. Det er

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets miljø- og planlægningsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets miljø- og planlægningsudvalg Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 213 Offentligt Notat J.nr. MST-600-00008 Ref. Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets miljø- og planlægningsudvalg Spørgsmål

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

Forhold af betydning for den til rådighed værende grundvandsressource Seniorrådgiver Susie Mielby Seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen

Forhold af betydning for den til rådighed værende grundvandsressource Seniorrådgiver Susie Mielby Seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen Forhold af betydning for den til rådighed værende grundvandsressource Seniorrådgiver Susie Mielby Seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen Møde i GrundvandsERFAmidt Silkeborg den 19. marts 2014 Indhold 1.

Læs mere

10381/17 ef 1 DGB 2C

10381/17 ef 1 DGB 2C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juni 2017 (OR. en) 10381/17 SAN 254 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 16. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Den lovgivningsmæssige vinkel

Miljøvurdering af planer og programmer. Den lovgivningsmæssige vinkel Miljøvurdering af planer og programmer Den lovgivningsmæssige vinkel af Specialkonsulent Gert Johansen Introduktion Intentionerne med loven og direktivet bæredygtighed sammenhæng mellem projekter bedre

Læs mere

Grundvandsressourcen i Køge Kommune 2016

Grundvandsressourcen i Køge Kommune 2016 Grundvandsressourcen i Køge Kommune 2016 Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Vurdering af grundvandsressourcen i forbindelse med fornyelse af vandindvindingstilladelser i Køge

Læs mere

Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne

Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne - En netværksstyringsstrategi 2 3 Hvorfor netværksstyringsstrategi Vi lever i dag i et meget mere komplekst samfund end nogensinde før. Dette skyldes

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Anmeldelsespligt

Udkast til. Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Anmeldelsespligt Udkast til Bekendtgørelse om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller

Læs mere

Et godt liv i en ressourcebegrænset

Et godt liv i en ressourcebegrænset isstock Et godt liv i en ressourcebegrænset verden EU s 7. Miljøhandlingsprogram (MHP) frem til 2020 Miljøhandlingsprogrammerne har været ledetråden for udviklingen af EU s miljøpolitik siden begyndelsen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Fiskeriudvalget 2009 21.6.2007 PE 390.768v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 Udkast til betænkning (PE 378.735v02-00) Carmen Fraga Estévez Opnåelse af bæredygtighed i EU's fiskeri ved hjælp

Læs mere

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Januar 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING

SCREENING FOR MILJØVURDERING Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Baggrund og formål Indsatsplanen for Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Europaudvalget 2005 2670 - miljø Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2005 2670 - miljø Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2005 2670 - miljø Bilag 4 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 30. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Vandkredsløbet og håndtering af sekundavand muligheder og begrænsninger

Vandkredsløbet og håndtering af sekundavand muligheder og begrænsninger Vandkredsløbet og håndtering af sekundavand muligheder og begrænsninger Anvendelse af sekundavand Industrielle symbioser (vand) Ref.: GEUS 1 Hvorfor skal vi arbejde på hele vandets kredsløb? Fordi vi skal

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Scoping. Ved Gert Johansen

Scoping. Ved Gert Johansen Scoping Ved Gert Johansen Forskellen på scoping og screening Screening er en sorteringsproces væsentligt? - må anlægget antages at kunne påvirke miljøet Scoping er en fastlæggelse af hvilke miljøvurderinger,

Læs mere

Erfaringer fra EU. Debat og input om

Erfaringer fra EU. Debat og input om Erfaringer fra EU - Opsamling fra 4. Europæiske Drikkevandskonference DANVA Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg T: 7021 0055 E:danva@danva.dk www.danva.dk Debat og input om Implementering af Vandramme- og

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0810 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0810 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0810 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.12.2004 KOM(2004) 810 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING Om følgerne af Den Tjekkiske Republiks

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0015 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0015 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0015 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag til EUROPA-PARLEMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om vurdering og forvaltning af oversvømmelser

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0414 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0414 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0414 Bilag 1 Offentligt Notat Vand Den 5. oktober 2007 GRUNDNOTAT Kommissionens meddelelse om vandmangel og tørke i den europæiske union COM(2007) 414 final Resumé Tørke

Læs mere

Vandområdeplanerne. - implementering af vandrammedirek4vet. Thomas Bruun Jessen Kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne. - implementering af vandrammedirek4vet. Thomas Bruun Jessen Kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - implementering af vandrammedirek4vet Thomas Bruun Jessen Kontorchef i Naturstyrelsen 1 Den europæiske miljødebat miljøgaran4en Danmark fik i 1986 indført den såkaldte miljøgaran4,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere