Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk"

Transkript

1 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i bioteknologi Masteruddannelsen i bioteknologi godkendes hermed i henhold til bekendtgørelse nr. 682 af 16. august 2002 om visse masteruddannelser ved universiteterne, herunder 5. Akkrediteringsrådet har på rådsmøde den 30. oktober behandlet Aalborg Universitets (herefter universitet) anmodning om akkreditering og godkendelse af den ansøgte masteruddannelse. Masteruddannelsen i bioteknologi sigter primært på efter- og videre uddannelse af professionsbachelorer og kandidater herunder gymnasielærere, som har minimum 2 års erhvervserfaring. Gennem uddannelsen vil du få en dybdegående forståelse af og indsigt i den nyeste viden og seneste teknologi inden for - Bioprocesteknologi og cellebiologi - Celle- og molekylærbioteknologi - Bioproces- og levnedsmiddelteknologi - Proteinkemi og proteomics Akkrediteringsrådet har akkrediteret uddannelsen positivt, jf. 9 i Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport, udarbejdet af ACE Denmark, ved Det Faglige Sekretariat. Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Akkrediteringsrådet 30. november 2009 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler David Metz Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/3 Vurderingen af uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med fastsatte kriterier for kvalitet og relevans, jf. Bekendtgørelse nr af 22. august 2007 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af nye universitetsuddannelser. Afgørelse fra Universitets- og Bygningsstyrelsen Akkrediteringsrådet har den 6. november 2009 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

2 Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet afgørelse om 1. uddannelsens titel/betegnelse, 2. uddannelsens normerede studietid, 3. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering samt 4. en eventuel fastsættelse for maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen, jf. brev af 18. november 2009 fra Universitets- og Bygningsstyrelsen til ACE Denmark med kopi til universitetet. Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte brev: Titel Dansk: Engelsk: Master i bioteknologi Master in Biotechnology Uddannelsens normerede studietid Uddannelsens normerede studietid er 60 ECTS. Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Masteruddannelsen indplaceres på deltidstakst 3. Aktivitetsgruppekoden er ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 2/3 Til brug for indberetning til Danmarks Statistik er der fastsat følgende koder: Danmarks Statistik: UDD 8899 AUDD 8899 Evt. fastsættelse af maksimumrammer Der er ikke maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen. Tilknytning til censorkorps Uddannelsen tilknyttes censorkorpset for kemiingeniører. Akkrediteringsrådets godkendelse På baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering og Universitets- og Bygningsstyrelsens afgørelse vedrørende de fire ovennævnte punkter godkendes masteruddannelsen i bioteknologi, jf. Akkrediteringslovens 10, med opstart i september Akkrediteringen er gældende til og med den 31. december 2013, jf. akkrediteringslovens 9, stk. 3. Adgangskrav - Bacheloruddannelse (BSC) i bioteknologi - Bacheloruddannelse (BSC) i biologi - Bacheloruddannelse (BSC) i biokemi - Tilsvarende professionsbacheloruddannelse eller anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau. Universitets- og Bygningsstyrelsen bemærker, at det af hensyn til de studerendes retssikkerhed tydeligt skal angives, hvad der ved "tilsvarende professionsbacheloruddannelse eller anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme

3 niveau" menes med "relevant", f.eks. ved angivelse af hovedområde eller ECTSpoint. Styrelsen har ingen bemærkninger til kravet om to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende eksamen, idet det svarer til masterbekendtgørelsens 9. Styrelsen bemærker i øvrigt, at kravene til ansøgernes erhvervserfaring og uddannelsesmæssige forudsætninger forudsættes at fremgå af uddannelsens studieordning. Udbudssted Uddannelsen udbydes i Aalborg. Forudsætning for godkendelsen Uddannelsen og dennes studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder særligt bekendtgørelse nr. 682 af 16. august 2002 om visse masteruddannelser ved universiteterne. Uddannelsen er dansksproget, og udbydes ikke på andre universiteter. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 3/3 Universitetet er velkommen til at kontakte direktør Jette Frederiksen på eller telefon: , såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Jette Frederiksen Direktør ACE Denmark Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Kopi af dette brev er sendt til: Undervisningsministeriet til orientering samt Universitets- og Bygningsstyrelsen

4 Akkrediteringsrapport Ny masteruddannelse i bioteknologi Aalborg Universitet SOMMER 2009

5 Ny masteruddannelse i Bioteknologi Sommer 2009 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Publikationen er udgivet elektronisk på 2

6 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Sagsgangen...5 Indstilling...6 Resumé af vurderingen...7 Juridiske opmærksomhedspunkter...7 Grundoplysninger...8 Uddannelsens kompetenceprofil...9 Uddannelsens struktur...10 Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet...11 Kriterium 1: Behov for uddannelsen...11 Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation...13 Kriteriesøjle II: Forskningshøjden (forskningsbasering)...14 Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret...14 Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø...15 Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø...16 Kriteriesøjle III: Uddannelsesdybden (uddannelsens organisering og tilrettelæggelse)...17 Kriterium 6: Uddannelsesstruktur...17 Kriterium 7: Undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer...19 Kriterium 8: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen...21 Kriteriesøjle IV: Uddannelsens resultater (de studerendes læringsudbytte) Kriterium 9: Uddannelsens faglige profil Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen Tilskudsmæssig indplacering Titel Den normerede studietid Legalitetskontrol Bekendtgørelsesforhold Censorkorps Sprog Adgang Dimensionering Parallelforløb og fællesuddannelser Andre forhold

7 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af en ny universitetsuddannelse. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget på baggrund af en dokumentationsrapport, udarbejdet af universitetet. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelserne er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr af 22. august 2007 (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrapporten består af fem dele: - ACE Denmarks indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger, oplysninger om uddannelsens kompetenceprofil samt struktur - Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen - Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen - Legalitetskontrol Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. På baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling træffer Universitets- og Bygningsstyrelsen afgørelse om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning. 4

8 Sagsgangen Ansøgning modtaget 2. juni 2009 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 25. august 2009 Høringssvar modtaget 3. september 2009 Sagsbehandling afsluttet 13. oktober 2009 Bemærkninger Modtaget svar på supplerende oplysninger vedrørende uddannelsens kompetenceprofil, struktur og prøveformer d. 31. juli

9 Indstilling ACE Denmark indstiller masteruddannelsen i bioteknologi til Positiv akkreditering Afslag på akkreditering Begrundelse Samlet set vurderes masteruddannelsen i bioteknologi at opfylde akkrediteringskriterierne. Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om dimittendernes behov for uddannelsen (kriterium 1) arbejdsmarkedssituation (kriterium 2) uddannelsen er forskningsbaseret (kriterium 3) uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø (kriterium 4) kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø (kriterium 5) uddannelsens struktur (kriterium 6) undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer (kriterium 7) løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 8) uddannelsens faglige profil (kriterium 9) 6

10 Resumé af vurderingen Vurderingen af de enkelte kriterier for masteruddannelsen i bioteknologi Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Juridiske opmærksomhedspunkter ACE Denmark bemærker: 7

11 Grundoplysninger Antal forventede studerende 20 Uddannelsen ønskes udbudt første gang 1. september 2010 Uddannelsen udbydes på sproget Dansk 8

12 Uddannelsens kompetenceprofil Viden - Skal indenfor bioteknologi som multidisciplinært fagområde sat i bredt kontekstuelt perspektiv have viden og forståelse, der indenfor bioprocesteknologi, molekylærbiologi og proteinteknologi er baseret på international forskning af højeste kvalitet - Skal kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over viden indenfor bioprocesser, molekylærbiologi, proteinkemi og -analyse samt kunne identificere videnskabelige og udviklingsmæssige problemstillinger Færdigheder - Skal kunne anvende procesteknologiske, molekylærbiologiske og proteinanalytiske metoder og redskaber samt mestre generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for det bioteknologiske område. - Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt på et videnskabeligt grundlag udføre analyser og udvikle nye løsningsmodeller. - Skal kunne formidle og diskutere såvel forskningsbaseret som anvendt bioteknologisk viden og bioteknologiske løsningsmodeller til både fagfæller og ikke-specialister. Kompetencer - Skal kunne styre forsknings-, udviklings- og analysemæssige opgaver, der er komplekse, uforudsigelige og kræver nye løsningsmodeller, i forbindelse med udvikling, analyse, afprøvning og produktion af bioteknologiske og farmaceutiske produkter. - Skal kunne varetage undervisningsopgaver indenfor bioteknologi og hertil knyttet industri og offentlige opgaver. - Skal selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig et professionelt ansvar. - Skal selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling. 9

13 Uddannelsens struktur 10

14 Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende ACE Denmarks begrundelse Universitetet påpeger i sin ansøgning et generelt samfundsmæssigt behov for kandidater med kvalifikationer inden for bioteknologi. Der peges på en global udvikling, hvor bioteknologisk industri skal udvikle nye metoder både med henblik på at erstatte tidligere teknologier (fx. baseret på fossile brændsler), og med henblik på at håndtere miljøproblemer forbundet med eksisterende industrier. Universitetet peger i ansøgningen på to målgrupper, hvor uddannelsen dækker et behov: - Den ene målgruppe er biologi- og kemilærere i de gymnasiale skoler, hvor der i STX og HTX for nyligt er indført faget bioteknologi, ligesom viden om bioteknologi også udpeges som relevant at videreformidle i lyset af det overordnede samfundsmæssige behov. (Ansøgningen s. 1f) Det bemærkes, at det af UVM s hjemmeside fremgår at bioteknologi kan tilbydes som studieretning som en forsøgsordning, der udløber i 2012 (oplysning herom fremkommet under sagsbehandlingen). - Den anden målgruppe er professionsbachelorer ansat i medicin- enzym- eller fødevareproducerende virksomheder. Disse vil med uddannelsen kunne få et kompetenceløft, således at de vil kunne varetage nye arbejdsopgaver. (Ibid. s. 1) Til at afprøve universitetets analyse er der nedsat et aftagerpanel for uddannelsen med repræsentanter for aftagere af uddannelsens to målgrupper. Panelet består af fire fra gymnasieskolerne, heraf tre rektorer og en lærer som er medlem af et bioteknologi-læreplan udvalg udpeget af undervisningsministeriet. Derudover er der en direktør fra CMC Biopharmaceuticals, en direktør fra Novozymes og en administrerende direktør fra NatImmunes A/S, som samtidig er bestyrelsesmedlem i Dansk Biotek (interesseorganisation for mere end 50 store og små, nationale og multinationale bioteknologiske virksomheder). Som ottende medlem af panelet er formanden for Dansk Bioteknologisk Selskab (for forskere, ingeniører og biokemikere stiftet i et samarbejde mellem Biokemisk Forening, Dansk Bioteknologisk Forum og IDA). (Ibid. s. 2) Universitetet forklarer, at aftagerpanelet har medvirket ved at gennemgå, vurdere og kommentere indholdet i uddannelsen. (Ibid. s. 2) og det vurderes på baggrund af oplysninger i bilag 1 om dialogen med panelet, at medlemmerne har forholdt sig til uddannelsens faglige profil. Det præciseres i Bilag 1a: at uddannelsen (...) ikke tilsigter, at der opnås formel undervisningskompetence i gymnasiet. Det medlem af aftagerpanelet, som er med i læreplan-udvalget, påpeger i sin kommentar til studieordningen, at dimittender uden adgangsgivende eksamen med biologi vil stå svagt (bilag 1b) for at kunne undervise i bioteknologi i gymnasiet på grund af kravene til kvalifikationer i biologi. På baggrund heraf vurderes det, at uddannelsen vil kunne dække et behov for opkvalificering af gymnasielærere med undervisningskompetence i biologi og/eller kemi til generelt at udvide deres kvalifikationer og til specifikt at kunne varetage undervisning i forsøgsordningen med studieretningen i bioteknologi. Fra erhvervslivsrepræsentanterne i aftagerpanelet er der fra de to af dem en skriftlig kommentar og fra en tredje et kort telefonnotat. På baggrund af studieordningens beskrivelse af uddannelsen ser de alle at uddannelsen kan dække behov for opkvalificering af medarbejdere i virksomheder i sektoren, fx skriver Ole Kirk, direktør i Novozymes: Kandidaterne vil have en faglig profil, der er særdeles relevant for Novozymes forskningsmæssige og forretningsmæssige aktiviteter.. På baggrund heraf vurderes det at universitetet har sandsynliggjort et behov for uddannelsen i 11

15 erhvervslivet. Det bemærkes at flere i aftagerpanelet undrer sig over de få eller ingen øvelseskurser. Universitetet beskriver i sine kommentarer til aftagerpanelets kommentarer (bilag 1a), at laboratoriearbejde også kan indgå i projektarbejdet i uddannelsen. Universitetet påpeger i ansøgningen at der ikke findes beslægtede uddannelser i Danmark. Det bemærkes at der findes en række beslægtede kandidatuddannelser, men ingen masteruddannelser. Det vurderes på denne baggrund at uddannelsen adskiller sig fra eksisterende uddannelser ved som masteruddannelse at henvende sig til personer der er i beskæftigelse og har en bachelor- eller professionsbachelorgrad. Samlet set vurderes det, at kriterium 1 er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation: Ansøgningen s. 1-2 Bilag 1: Aftagere F/Bioteknologi%20forsoeg%20-%20stx%20og%20htx.aspx 12

16 Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation Kriterium 2 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende ACE Denmarks begrundelse I ansøgningen redegøres for beskæftigelsessituationen for ingeniører og herunder for kemiingeniører, som dimittender fra beslægtede uddannelser kategoriseres som. Ledighedstallene og -udviklingen af dem over de seneste 4 år viser en lav arbejdsløshed (under 2 %). Kilden til arbejdsløshedsstatistikken er Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse. Der redegøres også i ansøgningen for udviklingen i efterspørgsel efter gymnasielærere generelt med henvisning til statistik fra undervisningsministeriet, der viser stigende efterspørgsel. Derudover gengives ledigheden for magistre i kemi, biokemi samt biologi, baseret på statistik fra Magistrenes A-kasse. Ledighedsprocenterne er mellem 2 og 4 i 2009 og var mellem 2 og 6 i Samlet set vurderes det, at kriterium 2 er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation: Ansøgningen s

17 Kriteriesøjle II: Forskningshøjden (forskningsbasering) Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret Kriterium 3 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende ACE Denmarks begrundelse Ansøgningen angiver en hovedansvarlig forsker for hver af de fire fagpakker, som uddannelsen sættes sammen af: Det fremgår af dokumentationen til kriterium 4, at de ansvarlige for fagpakkerne A og C er projektledere inden for instituttets forskning i bioprocesteknologi, mens de ansvarlige for fagpakkerne B og D er projektledere inden for instituttets forskning i proteinkemi, proteomanalyse og transscriptomics. Der er en tredje gruppe ved instituttet, der forsker i miljøbioteknologi, som ikke er repræsenteret her. Det vurderes på denne baggrund sandsynliggjort at uddannelsen og de studerendes læringsresultat vil være baseret på forskning inden for uddannelsens fagområder. Det fremgår af målbeskrivelserne i studieordningen for henholdsvis kurserne og projekterne i fagpakkerne, at de studerende vil opnå viden om videnskabelige teorier og erfaring med at anvende videnskabelige metoder inden for fagområdet. Det fremgår, at uddannelsen indeholder en stor andel projektarbejde, som tilrettelægges praksisnært og med vejledning af aktive forskere (jævnfør kriterium 4). Det vurderes på denne baggrund, at uddannelsen vil tilbyde de studerende viden, færdigheder og kompetencer, der baserer sig på interaktion mellem forskning og praksis. Samlet set vurderes det, at kriterium 3 er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation: Ansøgningen s. 5-6 Bilag 3: Foreløbigt studieordningsudkast 14

18 Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø Kriterium 4 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende ACE Denmarks begrundelse Ansøgningen redegør for at uddannelsen er opbygget og tilrettelagt af studielederen, viceinstitutlederen samt den for fagpakke C ansvarlige lektor. Som beskrevet under kriterium 3 er der derudover 3 andre forskere fra forskningsmiljøet, som vil have det løbende ansvar for fagpakkerne. De undervisere, der bliver involveret i masteruddannelsen i bioteknologi, vil således være aktive forskere (CV vedlagt i bilag 2), som primært underviser inden for deres respektive forskningsområder. (Ansøgningen s. 6) Det fremgår, af bilag 2 at 11 forskere vil undervise på uddannelsen. Deres CV med publikationer sandsynliggør, at undervisernes forskning er relateret til uddannelsen, samt at de er en del af de relevante forskningsmiljøer. Samlet set vurderes det, at kriterium 4 er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation: Ansøgningen s. 6 Bilag 2: CV er for uddannelsens undervisere 15

19 Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø Kriterium 5 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende ACE Denmarks begrundelse Ansøgningen redegør for, at universitetet siden 1995 har udbudt en kandidatuddannelse i bioteknologi og karakteriserer det bagvedliggende forskningsmiljø: Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi har en veletableret internationaliseringspolitik. I praksis deltager alle instituttets undervisere og forskere i internationale samarbejder. Over de seneste 5 år har instituttets forskningsindsats resulteret i en jævnt stigende publikationsrate. Porteføljen af forskningsprojekter udgjorde i 2007 en samlet værdi af ca. 40 mio. kr., mens den i 2008 udgjorde en værdi af ca. 50 mio. kr. Udover bilaterale samarbejdsaftaler mellem instituttets forskningsmiljøer og udenlandske forskningsgrupper er der indgået samarbejdskontrakter mellem Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi og et stort antal internationale grupper, der spænder fra andre universiteter til medicinske virksomheder. Forskningsmiljøet bag uddannelsen har et aktivt internationalt samarbejde inden for de i kriterium 3 nævnte forskningsområder, som alle har relevans for uddannelsen. Dette samarbejde udøves såvel via EU ramme- og COSTprogrammer som bilaterale projekter. Eksempler på forskningssamarbejder er projekter vedr. transcriptomics i kartoffel og i mennesker, der foregår således i samarbejde med Max Planck Institute, Köln; Wageningen Universitet og Uppsala Universitet mikrobiel økologi der udføres i samarbejde med Universitetet i Wien biokatalyse inden for EU COST CM0701 med bl.a. Universitet i Dortmund, NTNU og TU Darmstadt medicinsk bioteknologi med fokus på hormoner og vækstfaktorer, der b.la. udføres i samarbejde med Stanford University Medical School (Ansøgningen s. 7) I bilag 4 er vedlagt et udtræk af publikationer for 10 personer, der skal undervise på uddannelsen. Det fremgår heraf blandt andet, at de hver har mellem 3 og 31, anslået typisk omkring 8 per person, peer reviewede artikler i årene fra 2006 til 2009, foruden en ikke nærmere optalt mængde øvrige publikationer. Samlet set vurderes det, at kriterium 5 er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation: Ansøgningen s. 6-7 Bilag 4: VBN-udtræk af aktive forskere tilknyttet masteruddannelsen i bioteknologi 16

20 Kriteriesøjle III: Uddannelsesdybden (uddannelsens organisering og tilrettelæggelse) Kriterium 6: Uddannelsesstruktur Kriterium 6 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende ACE Denmarks begrundelse Ansøgningen redegør for sammenhængen mellem uddannelsens indhold og de overordnede mål for uddannelsen. Om sammensætningen af fagpakker skriver universitetet: Den 2-årige masteruddannelse udgøres af fire semestre og er opbygget af to ud af fire mulige fagpakker på hver 30 ECTS (svarende til i alt 1 års fuldtidsstudium),(...) Uddannelsen er således fleksibel, idet den studerende har udstrakt mulighed for at sammensætte en profil tilpasset den studerendes efterfølgende erhvervsfunktion. (Ansøgningen s. 7f) Der er ikke i ansøgningen eller i studieordningen redegjort for eventuelle bindinger i forhold til valg af fagpakker. Af de supplerende oplysninger modtaget d. 31. juli fremgår det, at: [d]et er muligt at kombinere fagpakke A eller B med C eller D. Det er ikke muligt at kombinere A og B eller C og D, da der er overlap i kurser mellem hhv. A og B-pakkerne og C og D-pakkerne.(...) fagpakkerne er forhåndsgodkendte forløb. Såfremt en studerende ud fra en vurdering af egne behov ønsker at sammensætte et samlet uddannelsesforløb inden for rammerne af kursusporteføljen, kan dette lade sig gøre under forudsætning af forhåndsgodkendelse af studienævnet. (Supplerende oplysninger side 2) Med hensyn til progression fra adgangsgivende eksamen skriver ansøgningen: Uddannelsens struktur og opbygning er tilpasset de for uddannelsen specifikke adgangskrav, idet der bygges videre på den grundfaglighed, som de studerende har opnået på deres forudgående adgangsgivende uddannelse. (Ansøgningen s. 7). Det bemærkes, at der ikke er redegjort for kriterier for relevant erhvervserfaring. Det fremgår (Ansøgningen s. 7), at fagpakkerne A og B udbydes med semesterstart i efteråret og de to andre i foråret. Af de supplerende oplysninger modtaget d. 31. juli fremgår det, hvordan et studieforløb kan se ud for henholdsvis deltids- go fuldtidsstuderende: Opbygning af uddannelsen på deltid (2 år) ved start på et efterårssemester: Mulighed Efterår Forår Efterår Forår 1 Fagpakke A kurser 16 ECTS Fagpakke C kurser 16 ECTS Fagpakke A eller C projekt 14 ECTS Masterprojekt 14 ECTS inden for A eller C 2 Fagpakke A kurser 16 ECTS Fagpakke D kurser 16 ECTS Fagpakke A eller D projekt 14 ECTS Masterprojekt 14 ECTS inden for A eller D 3 Fagpakke B kurser 16 ECTS Fagpakke C kurser 16 ECTS Fagpakke B eller C projekt 14 ECTS Masterprojekt 14 ECTS inden for B eller C 4 Fagpakke B kurser 16 ECTS Fagpakke D kurser 16 ECTS Fagpakke B eller D projekt 14 ECTS Masterprojekt 14 ECTS inden for B eller D Ved start på et forårssemester er rækkefølgen af fagpakkerne byttet om på det første år. Masterprojektet kan tilknyttes den fagpakke, hvorunder der endnu ikke er skrevet projekt, eller tage udgangspunkt i en særskilt problemstilling. Opbygning af uddannelsen på fuldtid (1 år) ved start på et efterårssemester: 17

21 Mulighed Efterår Forår 1 Fagpakke A Fagpakke C 2 Fagpakke A Fagpakke D 3 Fagpakke B Fagpakke C 4 Fagpakke B Fagpakke D Ved start på et forårssemester er rækkefølgen af fagpakkerne byttet om. Masterprojektet kan tilknyttes den 2. fagpakke eller tage udgangspunkt i en særskilt problemstilling. (Supplerende oplysninger s. 2f) Inden for de enkelte fagpakker er målene med fagelementerne beskrevet i studieordningen. Det vurderes sandsynliggjort, at der er progression og sammenhæng inden for den enkelte fagpakke. Det bemærkes dog at de fagelementer, der har karakter af kursus, består af mellem 2 og 4 ECTS. De faglige mål sandsynliggør som nævnt progression mellem disse ret små fagelementer. Af de supplerende oplysninger modtaget d. 31. juli 2009 fremgår det, at: Kursusstrukturen er normeret til 5 forelæsninger per ECTS. Én kursusgang (0,2 ECTS) svarer til 2x45 min med efterfølgende opgaveregning i 2x45 min + 2 timers forberedelse. Pensum tilpasses dette omfang, og læringsmålene vil afspejle pensummets centrale dele. (Supplerende oplysninger s. 3) Knap halvdelen af uddannelsens fagelementer opgjort i ECTS består af projektarbejde. Det fremgår af ansøgningen, herunder studieordningen, at det er muligt at inddrage praksisfeltet her. Der er ikke redegjort eksplicit for forpligtende aftaler med aktører i praksisfeltet, men dels vil flere af de studerende arbejde der selv, dels må det formodes at fagmiljøet allerede har kontakter i medfør af sin forskning og involvering i den beslægtede uddannelsesportefølje. Om internationalt studiemiljø står i ansøgningen: Studerende på masteruddannelser deltager ikke i udlandsophold på lige fod med bachelor- og kandidatstuderende. Dette vil således heller ikke gøre sig gældende for studerende på denne masteruddannelse (se endvidere bilag 3, studieordning). Dog lægges det internationale perspektiv ind i uddannelsen gennem opbygning af en international lærerstab og internationalt forskningssamarbejde som de studerende på masteruddannelsen i bioteknologi også vil drage nytte af gennem deres undervisning. (Ansøgningen s. 8) Samlet set vurderes det, at kriterium 6 er tilfredsstillende opfyldt, fordi der er sandsynliggjort sammenhæng mellem uddannelsens overordnede mål for læringsudbytte og målene for uddannelsens dele. Der er også sandsynliggjort sammenhæng og progression mellem uddannelsens indhold og adgangskrav. Endelig er det sandsynliggjort at uddannelsen kan gennemføres inden for de tidsrammer der er fastsat i studieordningen. Dokumentation: Ansøgningen s. 7-8 Bilag 3: Foreløbigt studieordningsudkast Supplerende oplysninger modtaget d. 31. juli

22 Kriterium 7: Undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer Kriterium 7 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende ACE Denmarks begrundelse Det vurderes sandsynliggjort at de påtænkte undervisningsmetoder understøtter realiseringen af uddannelsens mål. I ansøgningen redegøres for almene overvejelser over samspillet mellem kurser og projekter inden for rammerne af flerfagligt problemorienteret projektarbejde og fagstruktureret kursusundervisning. (Ansøgningen s. 8) I forlængelse heraf redegøres der for hvilke af de overordnede læringsmål der understøttes af de specifikke undervisningsformer. I samme redegørelse er prøveformerne også noteret som skriftlige og/eller mundtlige. Alle fagelementer udprøves separat uanset deres størrelse. I supplerende oplysninger modtaget d. 31. juli 2009 begrundes dette: Der foretages en bedømmelse i et afgrænset og overskueligt pensum. I tilfælde af at et kursus ikke bestås første gang, forventes denne overskuelighed at lette forberedelsen til re-eksamen. De studerende opnår derudover en detaljeret beskrivelse af deres gennemførte studium. (Supplerende oplysninger s. 4) For flere af kursuselementerne står fx: Skriftlig eller mundtlig prøve efter studienævnets bestemmelser (bilag 3). Herom forklares i supplerende oplysninger modtaget d. 31. juli 2009: De overordnede regler og referencerammer for uddannelsen fremgår af Rammestudieordningen og Eksamensordningen For projekter kan man eksempelvis i Rammestudieordningens afsnit 5.1 læse specifikt om udarbejdelsen af projekter, emnevalg, gruppestørrelse mv., mens man i Eksamensordningens afsnit 4.2 kan læse specifikt om projekteksamener, herunder projektafslutningen. Hvor der for kurser i studieordningen står Intern mundtlig eller skriftlig prøve efter studienævnets bestemmelser henvises til Eksamensordningens afsnit 4.1, hvor det fremgår: Er prøveformen i et kursus ikke nærmere fastlagt i studieordningen, giver kursusholderen, senest anden kursusdag, meddelelse til de studerende og studienævnet om kursets prøveform og prøvens varighed. Dette er valgt for at bibeholde studieordningens fleksibilitet, således at prøveformen kan varieres uden at ændre i studieordningen. (Supplerende oplysninger s. 4) På baggrund af ovenstående vurderes det sandsynliggjort at uddannelsens tilrettelæggelse og prøveformer understøtter de studerendes realisering af uddannelsens mål. Ansøgningen redegør for universitets organisering af udvikling af undervisernes pædagogiske kvalifikationer. Redegørelsen omfatter universitetets Pædagogisk Udviklingscenter, der står for adjunktpædagogikum og temadage, samt udviklingskontrakten, hvor et af målene omfatter kvalitetssikring af uddannelse, herunder undervisningsevaluering og pædagogisk opkvalificering af undervisere. Det vurderes sandsynliggjort, at universitetet har fokus på udviklingen af undervisernes pædagogiske kompetencer. Ansøgningen redegør for uddannelsen tænkes ind i den eksisterende infrastruktur, hvor også beslægtede uddannelser foregår. Det vurderes derfor sandsynliggjort at uddannelsen kan gennemføres i den eksisterende infrastruktur. Samlet set vurderes det, at kriterium 7 er tilfredsstillende opfyldt. 19

23 Dokumentation: Ansøgningen s Bilag 3: Foreløbigt studieordningsudkast Supplerende oplysninger modtaget d. 31. juli

24 Kriterium 8: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen Kriterium 8 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende ACE Denmarks begrundelse Ansøgningen beskriver kvalitetssikringspolitikken og -systemet på universitetet. Herefter beskrives hvordan studienævnet for den ansøgte uddannelse vil anvende kvalitetssikringssystemet for den ansøgte uddannelse. Dette indbefatter en plan for allokering af undervisere og udpegelse af fagansvarlige, indhentning af studenterevalueringer og procedure for behandling af og opfølgning på resultaterne af evalueringerne. Derudover nævnes studienævnets dialog med censorer. Det vurderes på denne baggrund at universitetet har en strategi for, hvordan uddannelsen forventes at indgå i det eksisterende kvalitetssikringssystem. Det fremgår af ansøgningens beskrivelse af det overordnede kvalitetssikringssystem og den tiltænkte anvendelse på den ansøgte uddannelse, hvilke organer der har ansvar for de enkelte mål og procedurer i systemet. Det vurderes på denne baggrund, at universitetets relevante organer og medarbejdere, herunder undervisere, vil kunne benytte den indsamlede viden til løbende kvalitetsudvikling af eksisterende forhold, men også at den indsamlede viden kan udnyttes ved nye tiltag og ændringer Samlet set vurderes det, at kriterium 8 er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation: Ansøgningen s

25 Kriteriesøjle IV: Uddannelsens resultater (de studerendes læringsudbytte) Kriterium 9: Uddannelsens faglige profil Kriterium 9 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende ACE Denmarks begrundelse Universitetet redegør i ansøgningen for at niveauet for uddannelsens kompetenceprofil svarer til niveauet i typebeskrivelsen af en masteruddannelse i Den Danske Kvalifikationsramme. Uddannelsens indhold vurderes også at svare til fagbeskrivelsen idet de faglige mål for de enkelte moduler ligger inden for det bioteknologiske område. Samlet set vurderes det, at kriterium 9 er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation: Ansøgningen s. 13 Bilag 3: Foreløbigt studieordningsudkast 22

26 Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen Tilskudsmæssig indplacering Universitetet indstiller følgende takstindplacering af uddannelsen 3 Universitetets begrundelse: Uddannelsen er rent teknisk-videnskabelig ACE Denmarks vurdering: Ingen bemærkninger Titel Universitetet indstiller følgende danske titel/betegnelse: Master i bioteknologi Universitetets begrundelse: Masteruddannelsen i bioteknologi ønskes indplaceret inden for det teknisk-videnskabelige hovedområde. Begrundelsen herfor består i, at bioteknologisk, procesteknologisk, mikrobiologisk og molekylærbiologisk faglighed i denne uddannelse danner grundlaget for at forstå og beskæftige sig med ingeniørvidenskabelige løsninger og modeller, hvorfor kernefagligheden må karakteriseres som teknisk-videnskabelig. Universitetet indstiller følgende engelske titel/betegnelse: Master in Biotechnology Universitetets begrundelse: Ingen særskilt for den engelske titel ACE Denmarks vurdering: Titlen vurderes relevant Den normerede studietid Universitetet indstiller følgende normerede studietid for uddannelsen: 60 ECTS og en varighed på to år på deltid. Uddannelsen kan også gennemføres som heltidsuddannelse på ét år. ACE Denmarks vurdering: Ingen bemærkninger 23

27 Legalitetskontrol Bekendtgørelsesforhold Masteruddannelsen i bioteknologi er tilrettelagt i henhold til videnskabsministeriets bekendtgørelse nr. 682 af 16. august 2002 om visse masteruddannelser ved universiteterne samt bekendtgørelse nr. 560 af 19. juni 2003 om deltidsuddannelse. ACE Denmarks vurdering: Ingen bemærkninger Censorkorps Censorkorps for kemiingeniører. ACE Denmarks vurdering: Censorkorpstilknytningen vurderes at svare til uddannelsens kernefaglighed. Sprog Uddannelsen udbydes på: Dansk ACE Denmarks vurdering: Ingen bemærkninger Adgang Uddannelsens adgangskrav: En bacheloruddannelse i bioteknologi, biologi, biokemi eller tilsvarende professionsbacheloruddannelse eller anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau samt mindst to års relevant erhvervsfaring. Optagelse af studerende med anden baggrund vil bero på en individuel vurdering og godkendelse fra studienævnet. Hvilke bacheloruddannelser giver direkte adgang til uddannelsen (minimum 1)? En bacheloruddannelse i bioteknologi, biologi, biokemi. ACE Denmarks vurdering: Ingen bemærkninger Dimensionering Er der fastsat et krav til minimumsoptag for uddannelsen? Nej 24

28 Parallelforløb og fællesuddannelser Er uddannelsen tilrettelagt som et parallelforløb eller en fællesuddannelse? Nej Andre forhold Finder universitetet at der er andre forhold, der er relevante i forhold til legalitet? Ingen angivet. 25

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Der fremsendes hermed nyt godkendelsesbrev i medfør af ændret notation af titel, jf. afgørelsen fra UBST.

Der fremsendes hermed nyt godkendelsesbrev i medfør af ændret notation af titel, jf. afgørelsen fra UBST. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i bæredygtig bioteknologi Der fremsendes hermed nyt godkendelsesbrev

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse) ACE Denmark Københavns Universitet Att. Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser Vejledning om akkreditering og godkendelse Forord... 3 Del 1... 8 Kriterium 1 Behov for uddannelsen... 8 Kriterium 2 Dimittendernes arbejdsmarkedssituation... 9 Kriterium 3 Uddannelsen er forskningsbaseret...10

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser 1. udgave, december 2009 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen 1. udgave, december 2009 Bemærk: Rammevejledningen

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i afdelingsbaseret hospitalsmanagement ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge

Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge Masteruddannelsen i udsatte børn og

Læs mere

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik Syddansk Sdu@sdu.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk s ansøgning

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i filosofi og videnskabsteori

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi med tilvalg Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Syddansk Universitet Jens Oddershede. Sent pr. e-mail til: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Jens Oddershede. Sent pr. e-mail til: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Jens Oddershede Sent pr. e-mail til: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i moderne tysklandsstudier Masteruddannelsen i moderne tysklandsstudier

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medicinalkemi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i energiteknologi Bacheloruddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i Oplevelsesteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Et nyt kvalitetssikringssystem for nye og eksisterende uddannelser skal tilgodese tre meget forskellige hensyn:

Et nyt kvalitetssikringssystem for nye og eksisterende uddannelser skal tilgodese tre meget forskellige hensyn: AC - Sekretariatet Den 12. august 2010 BBA Forslag til nyt kvalitetssikringssystem Akkrediteringssystemet blev indført med virkning fra 2007. I sin korte levetid har det danske akkrediteringssystem allerede

Læs mere

- Det er problematisk, at der hverken er blevet udbudt Astrofysik på bacheloruddannelsen

- Det er problematisk, at der hverken er blevet udbudt Astrofysik på bacheloruddannelsen Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i fysik Kandidatuddannelsen i fysik

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk rektor@cbs.dk ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i skat Masteruddannelsen

Læs mere

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes:

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes: Høringsudkast Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12.

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 26. september 2008 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 26. september 2008 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt per e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Afgørelse om positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i fysik Akkrediteringsrådet

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forvaltning

Læs mere

Akkrediteringsrådet Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i bæredygtig bioteknologi ACE Denmark -

Akkrediteringsrådet Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i bæredygtig bioteknologi ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Heidi Linnemann Prehn Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk hlp@adm.aau.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse i international

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi med

Læs mere

- Det er problematisk, at den studerende ikke med valg af alle kombinationsfag

- Det er problematisk, at den studerende ikke med valg af alle kombinationsfag Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail til: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i fysik og andet fag Kombinationskandidatuddannelse

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i etik og værdier i organisationer Masteruddannelsen i etik og

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse CBS cbs@cbs.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af CBS ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet følgende udkast

Læs mere

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen) BEK nr 1187 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i jordbrug, natur og miljø. Engelsk titel Master of Science in Agro-environmental Management

Dansk titel Cand.scient. i jordbrug, natur og miljø. Engelsk titel Master of Science in Agro-environmental Management Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrug, natur og miljø ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i statskundskab. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi-erhvervsret Bacheloruddannelsen

Læs mere

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk ACE Denmark Professionshøjskolen University College Att.: Marianne Kemény Hviid Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Læs mere