Side: 13. *** * * * * * * * Retten i Thisted. Akt.nr.: E 627

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side: 13. *** * * * * * * * Retten i Thisted. Akt.nr.: E 627"

Transkript

1 *** * * * * * * * Retten i Thiste * * * * * * Tinglysningsafelingen Sie: 3 Akt.nr.: E 627 Påtegning på Skøe. Verørene atr.nr. 45, Thiste Bygrune Ejensejer: Grethe egelun l Lyst første gang en: uner nr. 927 Senest ænret en : uner nr. 927 Strkune pkrævning Dkk.600 Skøet er eneligt Retten i Thiste en Bente Ltzfelt Peersen,.ass Fr. 267 G MALUNGBECK&

2 Akt: skab nr. (Ufyles af tinglysningskntret) ADVKATFIRMAET ADVNRD FJERRITSLEV / LØGSTØR Reg.afg. kr..600,00 Matr.nr.: 45 Købers bpæl: Ejerlav: Thiste Bygrune Glbak Vesløs CVR.nr Aneler: Beliggene: Elegae Thiste Avkatfiraet Avnr Østergae Fjerritslev Tlf J.nr.:F294kMN KØBESUMMEN ØNSKES IKKE FFENTLIGGJRT Betinget skøe Unerskrevne, Birte Melgaar Peersen, Elegae 2, 7700 Thiste, sælger, verrager g betinget skøer betinget af e i nævnte betingelser herve til eunerskrevne Grethe egelun l Glbak Vesløs en ig tilhørene ejen: atr.nr. 45 Thiste Bygrune, af areal 324 Ejenen er beliggene Elegae 2, 7700 Thiste. Avnr Fjerritslev / Løgstør er et interessentskab beståene af persner g avkatselskaber.

3 2 Ejensværien ugør pr.. ktber 2005 kr ,00, heraf grunværi kr ,00. verragelsen sker på følgene nærere vilkår:. EJENDMMEN: Ejenen verrages e påståene bygninger, isses grun, ur g nagelfaste tilbehør, heruner in g nelagte leninger g installatiner, ejenens vareinstallatin e fjernvare, faste lapesteer, fastskruet baeværelsesustyr, heruner laper, spejle g hyler, keraisk kfur, ehætte, køleskab, pvaskeaskine, alle hegn, træer, plantninger g alt anet ejenens rette tilliggene g tilhørene, alt i en stan, hvri et slgte er g frefines g af køber vertages s beset g gtaget. Køber vertager terruerne i ejenen s beset g antaget uen fretiigt ansvar fra sælgers sie. Køber er bekent e, at er i Thiste Kune er vetaget vareplan. Vanåler er psat. Køber er gjrt bekent e "Lv afgift af spilevan" Lv nr. 490 af 2. juni 996, hvri er vetaget, at er skal betales en afgift på spilevan. Det beærkes, at er ikke er grunejerfrening fr rået. Parterne har af Al. Bran taget tilbu på flyttefrsikring. Sælger er gjrt bekent e, at er er ulighe fr at tegne en tillægsfrsikring e ekstra ækning verørene ansvarsfrsikringen, hvilket p.t. kster ca. kr..500,00.

4 Akt: skabnr. (Ufyles af tinglysningskntret) Sælger er ansvarlig fr at psige alle aftaler verørene abnneenter (eks. kabeltv, Viasat, alaranlæg g lignene), såfret er ikke er aftalt, at køber ønsker at viereføre isse. Køber er bekent e, at kunen på et tispunkt laer fretage lægning af klaknettet e heraf følgene frpligtelse til separering af spilevan g verflaevan. Ugifterne ve enne separering er sælger uvekene. På ejenen frefines negravet afblænet lietank fra LV M MSÆTNING AF FAST EJENDM: Køber erklærer herve, at frinen unerskrivelse af nærværene skøe er er uleveret g unerskrevet stk. blanket benævnt: "plysning frtryelsesret". Sælger er af ejensægleren gjrt bekent e reglerne tilstansrapprt g inhentelse af frsikringstilbu. Køber g sælger har enviere taget rågivning i henhl til "Lv frbrugerbeskyttelse ve erhvervelse af fast ejen.v. kapitel " g er gjrt bekent e e retsvirkninger, er er anført i nævnte lvs kapitel. Køber har inen ingåelse af nærværene hanel taget kpi af tilstansrapprt, uarbejet en 6. nveber 2006 af Teknikergruppen Nr v/carl Jhan Sørensen, Christiansgae 7, 9700 Brønerslev, er er beskikket af Bliginisteriet g fattet af en ansvarsfrsikring. Køber har enviere inen ingåelse af nærværene hanel taget plysning ejerskiftefrsikring uarbejet en 7. nveber 2006 af Al. Bran, iet beærkes, at køber af rågiver er pfrret til at tegne ejerskiftefrsikring. Køber er af ejensægleren rienteret binene tilbu fra sælgers sie betaling af halvelen af ejerskiftefrsikringspræie e løbeti på iniu 5 år g selvrisik på ax ,00 kr. Tilbuet er frelagt køber frinen unerskrivelse af købsaftalen.

5 4. vis køber har taget et frsikringstilbu på en ejerskiftefrsikring, har køber ulighe fr at tegne en ejerskiftefrsikring i frbinelse e hanelen. Denne frsikring kan enten tegnes i et frsikringsselskab, hvrfra tilbuet staer, eller køber kan alternativt tegne ejerskiftefrsikring i et anet frsikringsselskab. Uanset hvilket selskab køber vælger, skal frsikringen tegnes inen en frist, er fregår af frsikringstilbuet, g i alle tilfæle inen køber ispnerer ver ejenen. Køber er gjrt bekent e, at hun ve erhvervelse af ejenen ikke verfr sælger vil kunne påberåbe sig, at en bygnings fysiske tilstan er angelful, at hun verfr sælger ikke kan påberåbe sig, at en fejl bure have været nævnt i tilstansrapprten. Det er enviere aftalt elle parterne, at køber ikke skal kunne påberåbe sig frhl, s er pstået efter uarbejelse eller frnyelse af tilstansrapprten, i et fang isse ville være ækket af en tilbute ejerskiftefrsikring. Dette gæler g ikke frhl, s fattes af nøvenig veligehlelse, iet sælger veligehler ejenen fre til vertagelsesagen, at hun verfr en byggesagkynige, er har uarbejet tilstansrapprten, kan fresætte krav skaeserstatning fr fejl, er bure have været talt i rapprten, g senest 5 år fra vertagelsesagen g 6 år fra rapprtens atering, at køber i øvrigt vil kunne rejse krav i sælger fr e frhl, s sælger ikke frigøres fr i h.t. Lv frbrugerbeskyttelse ve erhvervelse af fast ejen. 3. ENERGIMÆRKNING: Sælger har pligt til at ulevere energiærkning til køber. Energiærket er gyligt i 3 år efter uarbejelsen, hvis et er uarbejet før. april Energiærket er gyligt i 5 år efter uarbejelsen, hvis et er uarbejet efter. septeber Er energiærket uarbejet i perien

6 Akt: skab nr. ^ (Ufyles af tinglysningskntret) fra en. april 2006 til en. septeber 2006, er et gyligt i 3 eller 5 år afriængigt af, et er uarbejet efter e gale (lv nr. 485/996) eller e nye (585/2005) regler. Køber har ret til efter påkrav at lae energiærkning uarbeje fr sælgers regning, såfret ette sker inen fr en rielig frist. Det er elle parterne, at køber ikke ønsker energiærkning uarbejet. 4. SÆLGERS PLYSNINGER: Sælger plyser, at er sælger bekent ikke verserer sager eller består upfylte krav fra et ffentlige eller private verørene ejenen, at sælger ikke har begæret ejenen vureret eller ingivet klage ver en fastsatte vurering, at er sælger bekent ikke inenfr e seneste 0 år, g højst i sælgers ejerti, har været knstateret eller afhjulpet skaer på grun af svape g/eller insektangreb, einre anet er plyst i tilstansrapprten, at er sælger bekent ikke påhviler ejenen utinglyste rettigheer eller frpligtelser, at al frfalen gæl verørene anlægsarbejer g tilslutninger til vej, frtv, fælles anlæg, fællesantenne, el, gas, vare, van, klak, rensnings g leningsanlæg vil være betalt i frbinelse e hanlens afslutning. Sælger bekent er er ikke uført arbejer, afsagt kenelser, eller truffet beslutninger af ffentlige ynigheer, fr hvilke ugifterne senere vil blive pålagt ejenen. Agang til ejenen sker a ffentlig vej. Ejenen frsynes e van fra ffentligt vanværk. Ejenen er tilsluttet ffentlig klak.

7 6. 5. VERTAGELSESDAG: Ejenen vertages en 5. juli 2007 e enne at s skæringsat fr satlige ejenen påhvilene skatter g afgifter, g en slgte ejen henligger fra enne at fr købers regning g risik. Sælger erklærer, at ejenen er ful g nyværi frsikret i Bauta Frsikring uner plice nr. B Risik i skaestilfæle er vergået til køber fra uløbet af fristen fr frtryelsesretten, sålees at køber ppebærer eventuelle assurancesuer til anrningsæssig anvenelse pfylelse af sine frpligtelser ifølge nærværene skøe. Køber frpligter sig til at tegne frsikring på et købte til ikrafttræen pr. vertagelsesagen. Det nye selskab skal psige sælgers frsikring. Sælger fraflytter senest vertagelsesagen kl. 2, hvr ejenen afleveres i ryeliggjrt stan. Ejenen vertages fri fr lejeål. 6. REFUSIN: Me vertagelsesagen s skæringsag ufæriges sævanlig refusinspgørelse, hvis sal berigtiges kntant. Køber rager srg fr rettiig betaling af alle ejensskatter, er frfaler efter vertagelsesagen, g ette gæler uanset pkrævningskrtene åtte lye på sælgers navn. Dette er gså tilfælet, selv køber ikke tager pkrævninger. Sælger frpligter sig til straks at viereekspeere pkrævninger, hun åtte tage.

8 Akt: skab nr. (Ufyles af tinglysningskntret) KØBESUM: Købesuen er kr ,00 hvilke krner en illin seks hunree niti tusine 00/00 berigtiges ve at A. Senest en epneres hs EDC anne g ug Larsen, 7700 Thiste, et beløb strt kr ,00 B. Senest en epneres i sælgers pengeinstitut Jyske Bank, 7700 Thiste, et beløb strt kr ,00 Senest en stiller købers pengeinstitut uigenkalelig bankgaranti fr restkøbesuens erlæggelse pr. vertagelsesagen. KØBESUM I ALT kr ,00 Den er berigtiger hanlen, eller epsitar har pligt til af købesuen at franleige betaling af følgene: pantegæl, er ikke skal vertages, ejerskiftegebyr g ejerskifteafrag e rente til betalingsagen, restancer, frfalen refusinssal i købers favør, beløb, s ifølge hanlens vilkår skal betales af sælger eller regnes i købesuen, sælgers anel af hanlens kstninger, salgsveerlag g ulæg.v. til ejensægler, hvis et epneree beløb hs ejensægler ikke er tilstrækkeligt til ækning heraf. Disse betalinger å g først ske, når købers akst er fri fr præjuicerene retsanærkninger, eller hvis epsitar inestår fr, at retsanærkningee kan slettes. vis skøet er tinglyst e retsanærkninger, senes kpi heraf til epsitar, når et tages fra tinglysning.

9 8 Den, er berigtiger hanlen, eller epsitar har pligt til at frigive købesuen til sælger alene e frarag af e anførte ugifter/infrielser, når eneligt skøe er tinglyst uen præjuicerene retsanærkninger. 8. SERVITUTTER: Når købesuen sålees er berigtiget, vil er være at ustee eneligt g anærkningsfrit skøe, hvrve beærkes, at er på ejenen er tinglyst følgene servitut, er respekteres af køber: en 9/ Dkuent fjernvare/anlæg.v. 9. GÆLD UDENFR KØBESUMMEN: Der påhviler ikke ejenen utinglyste gælsfrpligtelser. 0. FRSYNINGSSELSKABER: Sælger franleiger frbrugsålere aflæst på vertagelsesagen. Afeling af sælgers PBSrning eller lignene rning fretages af sælger. Køber intræer i sælgers rettigheer g frpligtelser verfr e lkale frsyningsselskaber g betaler alle afgifter hertil fra vertagelsesagen at regne.

10 Akt: skab nr. {Ufyles af tinglysningskntret) Q, BETINGELSER: Nærværene hanel er betinget af købesuens berigtigelse sat købers betaling af refusinstilsvar. Intil ette er sket, bevarer sælgeren ejensretten til et verragne e e heraf flyene sævanlige retsvirkninger. I tilfæle af islighlelse fra købers sie har sælger ret til uner en uielbar fgefrretning at tilbagetage ejenen g på grunlag heraf begære nærværene betingee skøe uslettet af tingbgen. 2. BEMYNDIGELSE: Parterne beyniger avkat M. Nørgaar eller avkat Erik Braa, 9690 Fjerritslev eller avkat Mgens Kjær, 9670 Løgstør, til at unerskrive eneligt skøe, når betingelserne herfr er til stee. 3. MKSTNINGER: Registreringsafgift verørene skøe afhles af parterne e halvelen til hver. kstningerne ve hanlens berigtigelse, heruner fr uarbejelse af skøe g refusinspgørelse.v., sat avkatsalær til købers avkat, afhles af køber. Sælger betaler æglersalær sat salær til eventuelle egne rågivere. I øvrigt veståes inhlet af købsaftale af

11 0. Fjerritslev, en / S køber: ØKMJL V&CI irl^ Grethe egelun l S sælger: Birte Melgaar Peersen Til vitterlighe unerskriftens ægthe, ateringens rigtighe sat unerskriverens ynighe fr så vit angår sælger: Navn: M ^ ^ ' ^ " Navn: ^ W ^ ^ stilling: ug Larsen s ^ "TtSfJ^" Bpæl' tdc Mægler Bpæl* unbrgvej 29 unbrgvej Thiste 7700 Thiste

12 Akt: skab nr. (Ufyles af tinglysningskntret) ]_ Frannævnte ejen er uner reg. nr pr. /005 vureret til ejensværi Kr heraf grunværi Kr Ejenen, en hverken ugør en lanbrugsejen eller fatter ngen el af en såan, er ikke i atriklen nteret s el af en salet ejen. Thiste Kune, en 7/207

13 Eneligt skøe Da betingelserne s fran anført nu er berigtiget gøres skøet herve eneligt. Fjerritslev, en. august 2007 S sælger iflg. fulagt: Erik Braa avkat Til vitterlighe ateringens rigtighe, unerskriftens ægthe g unerskriverens he: Navn: Stilling: Bpæl: Else lesen Avkatsekretær Sr. Øksevej 9460 Brvst Navn: Stilling: Bpæl: Rfi^arfeen78, 969frl^éråtSie\r t

14

15 "%$F ADVDAN r ADVKATFIRMAET ADVDAN NRDVESTJYLLAND X J.nr /EP ANMELDER: ADVKATFIRMAET ADVDAN NRDVESTJYLLAND Stregae Thiste Tlf Fax 97 «>2 SM "'S Nærværene skifteretsattest begæres tinglyst s akst fr Birte Melgaar Peersen, Elegae 2, 7700 Thiste, på ejenene, nelig; alvparten af atr. nr. 45, Thiste bygrune af areal ifølge tingbgen g Trejeparten af atr. nr. 8 ae, Skælskør verrev af areal ifølge tingbgen iet er e hensyn til e ejenene påhvilene hæftelser, servitutter g anre byrer henvises til ejenenes blae i tingbgen. Thiste, en 9. februar 2004 Fr vekene: Ebba Peersen avkatsekretær Teglbakken 0,7700 Thiste 7$tM%&ik>uJ Tve Peersen avkatsekretær Bakkeraget 9,7700 Thiste Preben Bjerre Avkat Rasus B. Krnbrg Avkat, Meeret fr øjesteret Inga San Sørensen Avkat Tina W. V. Nielsen Avkat fuln vegt tg Jacb Schusgaar Avkat, Meret fur ljiisicl Aul llxrsiyier Carsten Lyngs Avkat, Meret tr øjesteret Mrten Søjbrg Mrtensen Avkatfulægtig

16 Akt: skab nr. (Ufyles af tinglysningskntret) R«le Frannævnte ejen er uner re«, nr. J!iU?J]L. pr. //5x, vureret tii ejensværi.. kr. ^'QQ heraf grunværi!::.../..'(fejfiig ir'jl'nen, er hverken uger en lanbrugsejen eller tti" tafter ngen el?.f en såan, er ikk i atriklen nteret s el af en salet ejen. TISTED KMMUNE, en? 7 F Frannævnte ejen er uner løbenr. _ f=g? l^i pr. ^ vureret til ki]{antejensværi...!æ*^j^^2_kr. heraf kntantgaværi S94.,gV5S> kr Ejenen ugør ikke en lanbrugsejen g er ikke i atriklen nteret s en el af en salet fast ejen. Z*?t>2. SKÆLSKØR E.TENDM.S5KATTEKNTR, en ^. s&r**~i*? 2*rz>y.

17 Sie: 4 rk * * "k * * Retten i Thiste *** *** Tinglysningsafelingen Akt.nr.: E 627 Påtegning på Skøe. Dkk Verørene atr.nr. 45, Thiste Bygrune Ejensejer: Birte Melgaar Peersen Lyst første gang en: uner nr Senest ænret en : uner nr. 530 Strkune pkrævning Dkk.400 Nteret Retten i Thiste en Lene Bangsgaar Møller, ass MALLJNGBECK^>

18 ANS LC Møeret fr øjesteret p^v Akt: skab ^ nr. (Ufyles af tinglysningskntret) ADVKATERNE P. BRØNDBERG Møeret fr Lansret Auktinsleer Stregae 9, 7700 Thiste telf.nr gir Matr. nr.: 45 Thiste bygrune Gae: Elegae /tp Købers bpæl: Thiste ftfeais94*q063q3 ANMELDER: Avkaterne ans lch P. Brønberg Stregae 9, 7700 Thiste Erklæring ejenens anvenelse. Ejenen er uelukkene til helårsbebelse, g en var intil verragelsen eller bliver ve verragelsen bestet til brug fr ejeren. Tinglysningsafgift: kr. 700,00 BETINGET SKØDE Unerskrevne enriette Masen g le Trben Masen Elegae Thiste sælger g betinget skøer herve til eunerskrevne Birte Melgaar Peersen g Peter Melsn Nørrevænge Thiste en s ifølge tinglyst akst tilhørene ejen, nelig: Matr. nr. 45 Thiste bygrune af areal ifølge tingbgen 324 2^ e e på grunen værene bygninger e grun, ur g nagelfast tilbehør, heruner leninger g installatiner, hegn, træer, plantninger g alt ejenens øvrige rette tilliggene g tilhø

19 rene. Uver et i slutselens alinelige betingelser nævnte tilbehør efølger elkfur, ehætte, køleskab. fryser, pvaskeaskine g skabe i sveværelset. Sælger etager br i hbbyru. verragelsen sker iøvrigt på følgene vilkår:. vertagelsen finer ste en , fra hvilken at ejenen henligger fr købers risik. Me hensyn til ilsvåe har ejenen henligget fr købers risik fra slutselens at, heruner e regres til assurancesuen ^frinen at pfyle nærværene betingee skøe. 2. vertagelsesagen er skæringsag e hensyn til e af ejenen gåene intægter g ugifter, heruner skatter, ffentlige afgifter. Der ufæriges sævanlig refusinspgørelse, hvis sal berigtiges kntant. $ 3. Købesuen er aftalt til kr ,00, skriver krner ttehun ree tusine 00/00, er berigtiges på følgene åe: A. Sælger ptager snarest størst uligt kntantlån i kreitfrening, baseret på 6 % bligatiner e en løbeti på 20 år, hvrve berigtiges kr ,00 Satlige lånekstninger, heruner stepel, insku.v., betales af sælger. Beløbet frrentes af køber e en enelige fastsatte kntantlånsrente fra vertagelsesagen g intil en at, hvrfra er svares rente af beløbet til kreitfreningen. Såfret lånet er kurssikret, betales g rente fra vertagelsesagen til betalingsagen. Renten betales ve påkrav. B. Et beløb strt kr ,00 er betalt kntant en 5/ 993 til ejensæglerfiraet Jørgen Gravesen, Stregae 22, Thiste. transprt kr ,00

20 Akt: skab nr. (Ufyles af tinglysningskntret) transprt C. Restbeløbet betales kntant g uen renter på vertagelsesagen. kr ,00 kr ,00 Købesu ialt kr ,00 4. Når købesuen g e venfr i 3 A nævnte renter er berigtiget, ustees eneligt skøe på et slgte, er herefter skal tilhøre køber i lige saeje e e sae alinelige rettigheer, byrer g frpligtelser, hvre et hitil har tilhørt sælger uner ennes hjeelsansvar efter lven, fri fr frhæftelser. Køber er bekent e, at er på ejenen er lyst fjernvareeklaratin en 9/ Det slgte verrages i en stan, hvri et er g frefines g sålees, s et er besigtiget af køber. Sælger plyser, at e på ejenen værene bygninger e eriværene installatiner sælger bekent er lvligt pført, inrettet g benyttet. Lvligheen af bygningsarbejer, er er fattet af Bygningsregleentet fr såhuse af. april 985, kan ikke frventes kuenteret i fr af ibrugtagningstillaelse, at er sælger bekent ikke fines skjulte fejl g angler ve ejenen, at er sælger bekent ikke er eller har været knstateret eller afhjulpet skaer frårsaget ve angreb af svap eller insekter, at eventuelle terruer ikke er punkteree på vertagelsesagen. Købers insigelse eventuelle punkteree terruer skal være fresat skriftligt verfr sælger senest 8 age efter vertagelsesagen, at installatiner g efølgene løsøre er gælfri g afleveres i brugbar stan på vertagelsesagen, at er på ejenen ikke fines skv eller freskvpligtigt areal, at er sælger bekent ikke påhviler ejenen utinglyste rettigheer eller byrer, at ejenen sælger bekent ikke er uner vurering, at er sælger bekent ikke verserer sager eller er ustet påbu, er verører ejenen, at satlige frfalne beløb verørene tilslutning g anlægsarbejer, heruner vej, frtv, fælles anlæg, fællesantenne, el, gas, vare, van, klak, rensnings g leningsanlæg er betalt, g at er sælger bekent ikke er uført arbeje eller afsagt kenelser verørene frnævnte, fr hvilke ugifterne senere

21 vil blive pålagt ejenen, at ejensværien pr. / 993 anrager kr ,00, hvraf grunværien ugør kr ,00, at er ikke er uarbejet varesynsrapprt. Køber afstår fra at frlange en såan uarbejet g at er ikke i ineværene år er søgt eller pnået støtte i henhl til Bygge g Bligstyrelsens bekentgørelse nr. 230 af 26. april 993 bligfrberinger. 6. Køber intræer i sælgers rettigheer g frpligtelser verfr ejenens frsyningsselskaber g betaler faste afgifter g frbrug fra vertagelsesagen at regne. Mulige anele i e pågælene selskaber efølger. Sælger sørger fr aflæsning af frbrugsålere pr. vertagelsesagen, eeler ejerskiftet sat afeler eventuel betalingsservice. 7. Kene gæl g birag verørene van, vej, klak, rensningsanlæg g leninger af enhver art, eruner prjekteree g nyuførte anlæg er sælger uvekene. Sælger plyser, at er ikke fr tien påhviler ejenen gæl af nævnte art. 8. kstningerne ve skøets prettelse, heruner stepel g tinglysningsafgift, betales af parterne hver e en halvel. Sælger betaler alene æglersalær, eens køber alene betaler kstningerne ve gælsvertagelsen, heruner eventuelt gebyr fr frhånsgkenelse. kstningerne ve ansøgning gælsvertagelse verørene et fran i 3 anførte lån betales ligelees af køber, såfret gælsvertagelse/frhånsgkenelse ikke bevilges. 9. Sælger beyniger avkat ans lch, avkat P. Brønberg g avkat Søren Kll Espensen, Thiste, til^hver fr sig e ful fr binene virkning at unerskrive eneligt skøe sat til at tiltræe et i 3A nævnte pantebrev på enelig skøehavers vegne. 0. Køber er gjrt bekent e en fr Thiste Kune vetagne vareplan. Såfret køber ønsker at kurssikre et i 3nævnte^ejerskiftelån, er et aftalt, at sælger/skål være behjælpelig here i frnøent fang. Køber skal*g alene afhple alle ekstra kstninger i frbinelse here. " År:.,

22 Akt: skab (Ufyles af tinglysningskntret) nr. Sælger er enviere gjrt bekent e, at er i frbinelse e infrielse af ikke vertagen pantegæl i realkreitinstitutin gså kan tegnes kurskntrakt. kstningerne herve betales af sælger. Køber er bekent e, at er på grunen fines en 2500 negravet lietank, er er afblænet. 2. Køber er gjrt bekent e, at Thiste Kune har truffet beslutning, at er skal nteres vanålere på e ejene, er frsynes e van fra Thiste kunale vanfrsyning, g at er kan være truffet tilsvarene besteelser, såfret ejenen frsynes e van fra et fælles privat vanværk. Køber betaler alene kstningerne herve. Parterne tiltræer satiig ve eres unerskrift af nærværene skøe erklæring ejenens anvenelse, er er anført på skøets frsie. Thiste, en fyiy S køber: S sælger f 7 SJ t Birthe Mélgaa Peersen / 7. // Peter v Melsn enriette Masen le Trben Masen Til vitterlighe unerskrifternes ægthe, ateringens rigtighe g unerskrivernes ynighe: P/ / ^ / Tve Peersen sekretær Thiste Ebba Peersen sekretær Thiste Frannævnte ejen er uner reg. nr. ^ ^fr 9 *' vaeret ti ejensværi _ kr 'Jy\0Q_^ZI~~ heraf grunværi. kr " ' ^ E*nlen, er hverken ugør en lanbrugsejen eller Laer ngen el af en såan, er ikke i atriklen nteret sm af..,en salet ejen. TISTED KMMUNE, en.z.c>, MTJ/» ' ^ 7

23 j^rt agbgen fr retten ii.i5.s c ~ n 9FEB LYST.^/^.i^^øi^^y^^^ s ^^'^tøet^r'fettåw, ass.

24 Matr. nr. 45 Thiste bygrune P^^ & Akt: skab < nr. (Ufyles af tinglysningskntret) ^ ^ Aneler ADVKATERNE ANS LCR BRØWDBFR' STREGADE TESTED "f LEFW Påtegning på betinget skøe fra enriette Masen g le Trben Masen til Birte Melgaar Peersen g Peter Melsn, tinglyst 9. feb :MRl3lt*043? ENDELIGT SKØDE Da købesuen nu er berigtiget g betingelserne iøvrigt nu er pfylt, så sælger g eneligt skøer unerskrevne avkat P. Brøn«berg, Stregae 9, 7700 Thiste, s befulægtiget fr sælgerne, herve til Birte Melgaar Peersen g Peter Melsn, nu bene Elegae 2, 7700 Thiste en i et betingee skøe elte ejen. verragelsen sker iøvrigt på e i et betingee skøe nævnte vilkår. Nærværene begæres tinglyst g retsanærkninger af en 9. februar 99* begæres phævet. Thiste, en 8. arts 99* ifølge fulagt: P^Brøh Til vitterlighe4nrtaherskriftens ægthe, ateringens rigtighe sat unerskrivernes ynighe: Sekretær Thiste. Sekretær [y Thiste '^^^^^^^^såmiéi^i^^^^é^ ;ÆU^;K^ ^:«^^

25 i l T?Ste la8b0a6nf0rretten *n 22 MM. LYST r. assc

26 *** * *** Sie: * * * * * * * * * * * Retten i Thiste Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafelingen E 627 Påtegning på Pantebrev. Dkk Verørene atr.nr. 45, Thiste Bygrune Ejensejer: Grethe egelun l Lyst første gang en: uner nr. 939 Senest ænret en : uner nr Retten i Thiste en Bente Ltzfelt Peersen,.ass MALLING BECK ^

27 Ej erlav: Thiste Bygrune Matr. nr.:45 Gae g husnr. Elegae Thiste Sie af 0 Afgift. : kr. %52<*> Aneler Akt: skab nr. (Ufyles af.tinglysningskntret) inistratin 3 tsiev ebh I bank a/s Vestes Statinsvej 27 * 7742 Vestøs TTf.: Fax Ttalkreit hæfter fr følgene afgiftsberegning: Pålyene, nyt lån kr. Frhlsæssigt kurstab, nyt lån kr. Infrielsessu, infriee lån kr. kstninger, infriee lån kr. Frhlsæssige kstninger, nyt lån kr. Afgiftspligtigt beløb Der er anvent ninel væris ete _ PANTEBREV BLIGATINSLÅN kr. kursværiete. pant nr Debitrs navn g bpæl: Grethe egelun l Glbak Vesløs Knu Erik R. Nielsen Glbak Vesløs GENPART ET ?00 erkener herve at skyle Kreitrs navn g bpæl: Ttalkreit A/S, CVRnr ! elgeshøj Alle 53, Taastrup Lånets størrelse: kr ,00. 30årigt bligatinsannuitetslån Rente g betalingsvilkår: Lånets pålyene rente er 6,0000%. S følge af kvartårlig renteberegning svarer ette til en årlig ninel rente på 6,3 64%. Lånet afvikles s annuitetslan. Yelsen frfaler til betaling hver en.3,.6,.9 g.2 g erlægges, kntant e siste rettiige betalingsag en siste hverag (bankag) i arts, juni, septeber g eceber. Yelsen anvenes til ækning af renter af restgælen, afrag på enne sat birag. Biraget beregnes s en prcentel af pantebrevets restgæl g er fr nærværene lån fastsat til NB. Bpælsfranring skal eeles til kreitr. Ve frsinket betaling af renter g afrag kan kreitr frlange kapitalen infriet, se siste sie punkt 9a.

28 3DVXAU ViniNUJ Sie 2 af 0 0,50% p.a. af pantebrevets restgæl. psigelse: Lånet er upsigeligt fra Ttalkreits sie e e ifikatiner, er følger.af punkt 3, 6 g 7 uner "Særlige besteelser" g punkt 9 i "Justitsinisteriets frular B". Fr så vit angår ebitrs psigelse af lånet til hel eller elvis infrielse henvises til punkt 8 uner "Særlige besteelser". Den pantsatte ejen: Matr. nr.. 45 Thiste Bygrune GRUNDAREAL: 324 kv. prykkene panteret efter: Kr.: Ingen Rte. % Kreitr Respekteree De før lyste e untagelse af servitutter.v.: såanne, er efter eres inhl respekterer (henvisning til Ttalkreits panteret.. tingbgen tilstrækkelig) SÆRLIGE BESTEMMELSER:. æftelse g vilkår Fr lånet gæler e af Ttalkreits bestyrelse til enhver ti fastsatte vilkår fr långivningen g bligatinsusteelsen. envisningen til vetægterne i Justitsinisteriets pantebrevs frular B skal frstås s en henvisning til besteelser fastsat af Ttalkreits bestyrelse e hjeel i Ttalkreits vetægter. Der henvises i øvrigt til e til ebitr uleveree "Alinelige frretningsbetingelser" sat "Særlige besteelser" i nærværene pantebrev. Fr lånet hæfter ebitr båe e et pants.atte g persnligt ver fr Ttalkreit. Såfret ejenen har flere ejere, skal satlige ejere tiltræe pantebrevet s sliarisk hæftene ebitrer. Debitr vertager satiig e sin unerskrift på nærværene pantebrev et persnlige gælsansvar fr ælre lån til Ttalkreit e pant i ejenen, einre såan vertagelse alleree har funet ste. Lånets bligatiner er eitteret i serie 03D, Nykreit Realkreit (Ttalkreit). Debitr har ve infrielse af lånet såvel rinært s ekstrari nært ikke krav på at få ubetalt en anel af seriereservefnen. 2. Garanti Alle Ttalkreitlån er helt eller elvis ækket af en selvskylnergaranti stillet af et lånefrilene pengeinstitut. I et fang garantien gøres gælene, intræer garanten i alle henseener i

29 Sie 3 af 0 Ttalkreits persnlige frring g panteret e ertil hørene rettigheer g frpligtelser fr en el af lånet, s garanten har infriet. 3. Frhånslån Yelse af frhånslån frusætter, at er u ver pant i ejenen er stillet supplerene sikkerhe i fr af garanti fra et af Ttalkreit anerkent pengeinstitut. Ttalkreit vil frlange frhånslån helt eller elvis infriet, såfret et ikke inen 2 år fra ubetalingsagen kuenteres, at ejenen yer en frusatte sikker. he, heruner at lånets sikkerhesæssige placering er inen fr gælene belåningsgrænser fr pågælene ejenskategri, eller byggeriet ikke er påbegynt senest 6 åneer efter, lånet er ubetalt. 4. Birag Biraget beregnes s en prcentel af pantebrevets restgæl. Biragssatsen fr nærværene lån er angivet uner "Rente g betalingsvilkår". Ttalkreit kan frhøje biragssatsen g ænre beregningsprincipperne herfr. Meelelse her vil i så fal blive givet til ebitr(er) e inst 3 åneers varsel fru fr en terin. Ve ænring af biragssats eller beregningsete ænres lånets yelser. 5. Første g siste terinsyelse Den første yelse frfaler førstkene terin efter lånets ubetaling g inehler afrag, rente g birag, er beregnes frhlsæssigt fra g e ubetalingsagen. Lånet frfaler til ful infrielse i siste terin, i hvilken er beregnes rente g birag intil ugangen af terinsåneen. Ttalkreit vil i siste terin pkræve en yelse, er ækker rente, birag g en på frfalstispunktetværene bligatinsrestgæl. 6. Ejenens anvenelse Et Ttalkreitlån er stanaræssigt yet uner en frusætning, at en belånte ejen er en ejerblig, heruner fritishus eller grun, er agtes bebygget e ejerblig. Er ejenen en helårsblig, frusættes en bebet af ejer(ne). vergår ejenen til anen anvenelse f. eks', erhverv eller ulejes en helt eller elvis skal ette straks eeles Ttalkreit, er herefter kan frlange lånet infriet. Såfret en pantsatte ejen er en bygning på lejet grun, epantsættes satlige ebitrs rettigheer i henhl til lejekntrakten verørene grunen, heruner bl.a. epsitu, frubetalt leje, afståelses g frelejeret. Pantebrevet giver sikkerhe fr betaling af leje, insku, epsitu, inrivelseskstninger eller anen pligtig yelse i henhl til lejekntrakten eller lejelven, s Ttalkreit åtte betale til grunejeren i henhl til en ingåee lejekntrakt, jf. punkt 8 i Justitsinisteriets pantebrevsfrularb.' vis ebitr pfører yerligere bebyggelse på et lejee areal eller

30 Sie 4 af 0 U39VXAU vinwa erhverver ejensret til arealet, skal Ttalkreit straks efter igangsættelsen af byggeriet/erhvervelsen unerrettes her. Ttalkreit skal på begæring være berettiget til at få panteretten uviet i tilsvarene fang g e sae priritetsstilling s. i en/ e hitiige bygning(er). Ttalkreit kan frlange lånet infriet, såfret lejekntrakten psiges, islighles, ænres eller bringes til phør. Såfret en knkret ulejning af ejenen til helårsbebelse er frusat i. lånetilbuet, skal ænring eller phør af ulejningen straks eeles Ttalkreit, er herefter kan frlange lånet infriet. vergår ejenen til anen anvenelse f.eks. erhverv skal ette straks eeles Ttalkreit, er herefter kan frlange lånet infriet.. 7. Ttalkreits psigelse af lånet til infrielse g lægning Ttalkreit kan enviere frlange lånet infriet helt eller elvis i følgene tilfæle: a) Debitr, har frtiet plysninger eller afgivet urigtige plysninger, s ville have haft betyning fr lånets bevilling, heruner vurering g væriansættelse af ejenen. b) Når en belånte ejen hanles. Den nye ejer kan g søge Ttalkreit bevilling af gælsvertagelse.. Ve anning gælsvertagelse fretager Ttalkreit en vurering af en nye ejer, ejenens væri g belåning g vilkårene fr hanlen. Er en nye ejer registreret i RKI Kreitinfratin eller lignene kreitplysningsbureau, vil gælsvertagelse ikke kunne bevilges. Debitr er frpligtet til at acceptere en hel eller elvis lægning af realkreitlånet til et lån, er ikke er et realkreitlån, yet på tilsvarene vilkår, såfret realkreitlånet er yet i stri e lvgivningens, regler fr realkreitbelåning. 8. Debitrs psigelse af lånet til hel eller elvis infrielse Ttalkreitlån kan infries på en af neenståene åer: a) Infrielse e bligatiner. Lånet kan infries e bligatiner svarene til lånets bligatiner,.v.s. bligatiner af sae årgang g e sae ninelle rente s lånets bligatiner (sae fnske). Ttalkreit kan ikke påtage sig at pkøbe lånets bligatiner på ebitrs vegne, eller bistå ebitr i frbinelse e pkøb af lånets bligatiner, en henviser ebitr til selv at købe lånets bligatiner på gælene arkesvilkår. b) psigelse af lånet til infrielse til kurs 00. Et lån kan psiges til en såkalt pariinfrielse,.v.s. at lånets bligatinsrestgæl infries til kurs 00 pr. en.,.4,.7, eller..0. Ttalkreit skal inen 2 åneer før en af nævnte ater have taget eelelse, at lånet psiges til pariinfrielse. Der betales rente g birag fre til infrielses

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Aftale om overførsel af ferie i henhold til ferieaftalen af 21. juni 2012

Aftale om overførsel af ferie i henhold til ferieaftalen af 21. juni 2012 Aftale om overførsel af ferie i henhol til ferieaftalen af 21. juni 2012 Arbejsgiver CVR-nummer 54 P-nummer 4 Navn 54 Vejnavn 54 Husnummer Etage 4 Sie/Dør Postnummer By Mearbejer Uenlansk aresse Fornavn(e)

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

G/F Dams Have Søren Steen Thomsen Dams Have 23 4652 Hårlev. Den 16. oktober 2014. Police for Bygningsforsikring

G/F Dams Have Søren Steen Thomsen Dams Have 23 4652 Hårlev. Den 16. oktober 2014. Police for Bygningsforsikring G/F Dams Have Søren Steen Thmsen Dams Have 23 4652 Hårlev alka Kundecenter Erhverv Engelhlm Allé 1, Høje Taastrup 2630 Taastrup Telefn: 43 58 55 73 Telefax: 43 58 58 57 E-mail: KCE@alka.dk Internet: www.alka.dk

Læs mere

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne Mr. nr. Anmelder: 4 dg og 4 eg, begge Struer Smith Knudsen Advokfirma Store Torv 6 Gade og hus nr.: 7500 Holstebro Park Alle 4, 7600 Struer Tlf. nr. 9742 6333 J.nr. 21008658 /gj Værdi- og registreringsafgift:

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01164.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01 Fredningen vedrører: Linde Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-06-1948, 17-12-1948 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03 Fredningen vedrører: Fly Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer ti FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

Haslev kommune. Lokalplan nr. 11. For et område beliggende mellem Søndre Gangsti og. boligblokkene ved Grøndalsvej. Januar 1981.

Haslev kommune. Lokalplan nr. 11. For et område beliggende mellem Søndre Gangsti og. boligblokkene ved Grøndalsvej. Januar 1981. Haslev kmmune Lkalplan nr. 11 Fr et mråde beliggende mellem Søndre Gangsti g bligblkkene ved Grøndalsvej Januar 1981. REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 11. Denne redegarelse har til frmål at rientere m de

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Ratebeløb NÆRMERE OPLYSNINGER - SE VENLIGST BAGSIDEN

Ratebeløb NÆRMERE OPLYSNINGER - SE VENLIGST BAGSIDEN .. *.*..,. AM c KØ1bem~avnsKmmune erservice pkrævning & ejen t Nyrpsga 11;1)9-tCIbenhavn V ~ Girkntnummer 0401749. PBS-kreditrnr. 00749508 - grp. 00188. PBS-kundenr.: Se indbetalingskrt. Mdtager 1015100004703

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen Danske Funktionærers Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøe nr. 81 Manag en 31. august 2015 kl. 17.00 Hos Domea.k, Olenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup Dagsoren: 1 Gokenelse af agsoren... 2

Læs mere

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE . IOLHOFF & USSING V 1. Reg.afgift kr. 100,00 Retsafgift kr. 1.400,00 I alt kr. 1.500,00 M'atr. nr.: 14 n og 25 q Ramløse by, Ramløse Beliggende: Anmelder: Skovsvinget 2 Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Ejerlejlighedens areal: 66 kvm Fordelingstal: 7/280. Nummer: 13 Appr.dato: Udenbys Klædebo Kvarter, København Matrikelnummer: 5546

Ejerlejlighedens areal: 66 kvm Fordelingstal: 7/280. Nummer: 13 Appr.dato: Udenbys Klædebo Kvarter, København Matrikelnummer: 5546 ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 14.11.2011 17:04:11

Læs mere

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger)

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 Ejerlav: Matr. nr.: Beliggende: Paderup By, Kristrup 6Y Neptunvej 20, 8960 Randers SØ KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 - Parterne... 1 2 Det solgte... 2 3 Købesummen... 2

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01863.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00 Fredningen vedrører: Rom Kirke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse ver fr TDC A/S vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med salg af tjenester på fastnetmrådet

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR Anmelder: TDC Services A/S Ejendomsjura Telehøjen 1 5220 Odense SØ Tlf.: 66 66 35 02 Navneændring TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR. 25 76 75 35 har pr. 1. januar 2003 ændret navn til TDC Totalløsninger A/S,

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H?

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H? Mtr. nr., ejerhv, sogn: (i København kvarter) \ eller (i de sønderjydske lands- ' dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: $»m*.jm«mb..m/m Stempel: T&^kr. øre Akt: Skab Købers

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne:

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne: Købstilbud Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg Underskrevne: Sælger: Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge.

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune Annncering af bærbare cmputere - Bilag E, Kvittering [ Annnceringsmateriale - Annncering af Cmputere til skler i Silkebrg Kmmune Tidsplan 13.3.2012 Annncering 27.3.2012, kl. 12.00 Frist fr afgivelse af

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hindborg Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hindborg Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n. 01782.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01782.00 Fredningen vedrører: Hindborg Kirke Domme Taksations komm iss ione n Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-12-1951, 28-12-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

SERVITUT. PÅTALEBERETTIGET: Den Selvejende Institution Sognefogedgården Hjørringvej 180B 9900 Frederikshavn CVR: 34686491

SERVITUT. PÅTALEBERETTIGET: Den Selvejende Institution Sognefogedgården Hjørringvej 180B 9900 Frederikshavn CVR: 34686491 SERVITUT EJENDOM: Adresse: Flade Engvej 7 Landsejerlav: Flade, Frederikshavn Jorder Matrikelnummer: 0014a EJER: Frederikshavn kommune Rådhus Alle 100 CVR: 29189498 PÅTALEBERETTIGET: Den Selvejende Institution

Læs mere

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG Svendborg Kommune sælger matr. nr. 32f, Bjerreby by, Bjerreby. Adresse: BJERREBY MØLLEBAKKE 1, 5700 SVENDBORG Areal: 1.050 m 2 Køber betaler alle

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang Palm City Prperties A/S Skagensvej 100A 9900 Frederikshavn Att. Ott Stavad Frederikshavn Frsyning A/S Knivhltvej 15, 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 60 00 Fax 98 43 93 88 Lkal tlf. 98 45 60 97 Sagsbeh.:

Læs mere

Labofaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse

Labofaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse HD Ejendmme Unsbjergvej 2B 5220 Odense SØ Huslejenævnet Rådhuset Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse Tlf.: 58 57 36 00 isbri@slagelse.dk www.slagelse.dk Labfaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse Baggrund

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Bystævnet 3, 5474 Veflinge

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Bystævnet 3, 5474 Veflinge 29. september 2015 Udbudsmateriale Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg Bystævnet 3, 5474 Veflinge Sagsnunmmer: 480-2015-93532 Side 1 af 5 Dokumentnummer: 480-2015-335981 Afdeling: Strategi

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

EJENDOM: ----------------------------- Adresse: Havørnen 100 9280 Storvorde Landsejerlav: Egense By, Mou Matrikelnummer: 0019fk

EJENDOM: ----------------------------- Adresse: Havørnen 100 9280 Storvorde Landsejerlav: Egense By, Mou Matrikelnummer: 0019fk SKØDE Prøvetinglysning - Tinglysning er ikke gennemført EJENDOM: Adresse: Havørnen 100 9280 Storvorde Landsejerlav: Egense By, Mou Matrikelnummer: 0019fk SÆLGER/OVERDRAGER: ZELOT REAL ESTATE ApS Holmegårdsvej

Læs mere

Købsaftale ubebygget grund

Købsaftale ubebygget grund Købsaftale ubebygget grund Vedrørende ejendommen beliggende Skibelundvej 1, 6500 Vojens. Dok. 13/101748-2 1/8 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

DEKLARATION. Aalborg Kommune, Vandforsyningen, Sønderbro 53, 9000 Aalborg

DEKLARATION. Aalborg Kommune, Vandforsyningen, Sønderbro 53, 9000 Aalborg Matr.nr.: Ejerlav : Kommune: Amt: 2b og 3b mfl. Uttrup, Aalborg Jorder Aalborg Nordjyllands 3 Anmelder: Landinspektør-firmaet Nellemann & Bjørnkjær Strandvejen 18 9 Aalborg Tlf. 98134655 Sagsnr. 1632 Afgift

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

REGULARITET AF LØSNINGER M.M.

REGULARITET AF LØSNINGER M.M. REGULARITET AF LØSNINGER M.M. E. SKIBSTED Inhol 1. Plan og forusætninger 1 2. Generalisering af [B, Theorem 3.8] 1 3. Autonomt tilfæle 3 3.1. Mængen D er åben 3 3.2. Strømmen er kontinuert på D 4 4. Tisafhængige

Læs mere

Købstilbud. Erhvervsejendom Danmarksgade Svendborg. Underskrevne:

Købstilbud. Erhvervsejendom Danmarksgade Svendborg. Underskrevne: Købstilbud Erhvervsejendom Danmarksgade 1 5700 Svendborg Underskrevne: Sælger: Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge. Sælger, skøder og betinget

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Principbeslutning omkring tolerancetærskel for ændringer af boliger i renoveringsprojektet Afdeling Fruehøj

Principbeslutning omkring tolerancetærskel for ændringer af boliger i renoveringsprojektet Afdeling Fruehøj Principbeslutning mkring tlerancetærskel fr ændringer af bliger i renveringsprjektet Afdeling Fruehøj Princip fr, hvrnår bebere SKAL flytte blig (midlertidig genhusning) Bligen får færre antal rum, OG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

e k 'lte DTE VÆGGE PLA,EBEK TR SKELE LYD 3 udarbejdet af BAM Blblioteksekeemplar STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT Jørgen Kristensen og Filip Wanning

e k 'lte DTE VÆGGE PLA,EBEK TR SKELE LYD 3 udarbejdet af BAM Blblioteksekeemplar STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT Jørgen Kristensen og Filip Wanning UDK 699.844:69.022.53 PLA,EBEK TR SKELE e k 'lte Jørgen Kristensen g Filip Wanning DTE VÆGGE pstalt 00 i lil ttpp cijlj Cl li dl f l l 1M, i rtl ) li'iii lj u l!li i "'! ()(] iiii i ii i (J li"'"') i l

Læs mere

Købstilbud. Erhvervsejendom Lunde Kursuscenter Højevej Stenstrup. Underskrevne:

Købstilbud. Erhvervsejendom Lunde Kursuscenter Højevej Stenstrup. Underskrevne: Købstilbud Erhvervsejendom Lunde Kursuscenter Højevej 29 5771 Stenstrup Underskrevne: Sælger: Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge. Sælger,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Langebyende 21, 5471 Søndersø

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Langebyende 21, 5471 Søndersø 29. september 2015 Udbudsmateriale Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg Langebyende 21, 5471 Søndersø Sagsnunmmer: 480-2015-332722 Side 1 af 5 Dokumentnummer: 480-2015-84593 Afdeling: Strategi

Læs mere