Side: 13. *** * * * * * * * Retten i Thisted. Akt.nr.: E 627

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side: 13. *** * * * * * * * Retten i Thisted. Akt.nr.: E 627"

Transkript

1 *** * * * * * * * Retten i Thiste * * * * * * Tinglysningsafelingen Sie: 3 Akt.nr.: E 627 Påtegning på Skøe. Verørene atr.nr. 45, Thiste Bygrune Ejensejer: Grethe egelun l Lyst første gang en: uner nr. 927 Senest ænret en : uner nr. 927 Strkune pkrævning Dkk.600 Skøet er eneligt Retten i Thiste en Bente Ltzfelt Peersen,.ass Fr. 267 G MALUNGBECK&

2 Akt: skab nr. (Ufyles af tinglysningskntret) ADVKATFIRMAET ADVNRD FJERRITSLEV / LØGSTØR Reg.afg. kr..600,00 Matr.nr.: 45 Købers bpæl: Ejerlav: Thiste Bygrune Glbak Vesløs CVR.nr Aneler: Beliggene: Elegae Thiste Avkatfiraet Avnr Østergae Fjerritslev Tlf J.nr.:F294kMN KØBESUMMEN ØNSKES IKKE FFENTLIGGJRT Betinget skøe Unerskrevne, Birte Melgaar Peersen, Elegae 2, 7700 Thiste, sælger, verrager g betinget skøer betinget af e i nævnte betingelser herve til eunerskrevne Grethe egelun l Glbak Vesløs en ig tilhørene ejen: atr.nr. 45 Thiste Bygrune, af areal 324 Ejenen er beliggene Elegae 2, 7700 Thiste. Avnr Fjerritslev / Løgstør er et interessentskab beståene af persner g avkatselskaber.

3 2 Ejensværien ugør pr.. ktber 2005 kr ,00, heraf grunværi kr ,00. verragelsen sker på følgene nærere vilkår:. EJENDMMEN: Ejenen verrages e påståene bygninger, isses grun, ur g nagelfaste tilbehør, heruner in g nelagte leninger g installatiner, ejenens vareinstallatin e fjernvare, faste lapesteer, fastskruet baeværelsesustyr, heruner laper, spejle g hyler, keraisk kfur, ehætte, køleskab, pvaskeaskine, alle hegn, træer, plantninger g alt anet ejenens rette tilliggene g tilhørene, alt i en stan, hvri et slgte er g frefines g af køber vertages s beset g gtaget. Køber vertager terruerne i ejenen s beset g antaget uen fretiigt ansvar fra sælgers sie. Køber er bekent e, at er i Thiste Kune er vetaget vareplan. Vanåler er psat. Køber er gjrt bekent e "Lv afgift af spilevan" Lv nr. 490 af 2. juni 996, hvri er vetaget, at er skal betales en afgift på spilevan. Det beærkes, at er ikke er grunejerfrening fr rået. Parterne har af Al. Bran taget tilbu på flyttefrsikring. Sælger er gjrt bekent e, at er er ulighe fr at tegne en tillægsfrsikring e ekstra ækning verørene ansvarsfrsikringen, hvilket p.t. kster ca. kr..500,00.

4 Akt: skabnr. (Ufyles af tinglysningskntret) Sælger er ansvarlig fr at psige alle aftaler verørene abnneenter (eks. kabeltv, Viasat, alaranlæg g lignene), såfret er ikke er aftalt, at køber ønsker at viereføre isse. Køber er bekent e, at kunen på et tispunkt laer fretage lægning af klaknettet e heraf følgene frpligtelse til separering af spilevan g verflaevan. Ugifterne ve enne separering er sælger uvekene. På ejenen frefines negravet afblænet lietank fra LV M MSÆTNING AF FAST EJENDM: Køber erklærer herve, at frinen unerskrivelse af nærværene skøe er er uleveret g unerskrevet stk. blanket benævnt: "plysning frtryelsesret". Sælger er af ejensægleren gjrt bekent e reglerne tilstansrapprt g inhentelse af frsikringstilbu. Køber g sælger har enviere taget rågivning i henhl til "Lv frbrugerbeskyttelse ve erhvervelse af fast ejen.v. kapitel " g er gjrt bekent e e retsvirkninger, er er anført i nævnte lvs kapitel. Køber har inen ingåelse af nærværene hanel taget kpi af tilstansrapprt, uarbejet en 6. nveber 2006 af Teknikergruppen Nr v/carl Jhan Sørensen, Christiansgae 7, 9700 Brønerslev, er er beskikket af Bliginisteriet g fattet af en ansvarsfrsikring. Køber har enviere inen ingåelse af nærværene hanel taget plysning ejerskiftefrsikring uarbejet en 7. nveber 2006 af Al. Bran, iet beærkes, at køber af rågiver er pfrret til at tegne ejerskiftefrsikring. Køber er af ejensægleren rienteret binene tilbu fra sælgers sie betaling af halvelen af ejerskiftefrsikringspræie e løbeti på iniu 5 år g selvrisik på ax ,00 kr. Tilbuet er frelagt køber frinen unerskrivelse af købsaftalen.

5 4. vis køber har taget et frsikringstilbu på en ejerskiftefrsikring, har køber ulighe fr at tegne en ejerskiftefrsikring i frbinelse e hanelen. Denne frsikring kan enten tegnes i et frsikringsselskab, hvrfra tilbuet staer, eller køber kan alternativt tegne ejerskiftefrsikring i et anet frsikringsselskab. Uanset hvilket selskab køber vælger, skal frsikringen tegnes inen en frist, er fregår af frsikringstilbuet, g i alle tilfæle inen køber ispnerer ver ejenen. Køber er gjrt bekent e, at hun ve erhvervelse af ejenen ikke verfr sælger vil kunne påberåbe sig, at en bygnings fysiske tilstan er angelful, at hun verfr sælger ikke kan påberåbe sig, at en fejl bure have været nævnt i tilstansrapprten. Det er enviere aftalt elle parterne, at køber ikke skal kunne påberåbe sig frhl, s er pstået efter uarbejelse eller frnyelse af tilstansrapprten, i et fang isse ville være ækket af en tilbute ejerskiftefrsikring. Dette gæler g ikke frhl, s fattes af nøvenig veligehlelse, iet sælger veligehler ejenen fre til vertagelsesagen, at hun verfr en byggesagkynige, er har uarbejet tilstansrapprten, kan fresætte krav skaeserstatning fr fejl, er bure have været talt i rapprten, g senest 5 år fra vertagelsesagen g 6 år fra rapprtens atering, at køber i øvrigt vil kunne rejse krav i sælger fr e frhl, s sælger ikke frigøres fr i h.t. Lv frbrugerbeskyttelse ve erhvervelse af fast ejen. 3. ENERGIMÆRKNING: Sælger har pligt til at ulevere energiærkning til køber. Energiærket er gyligt i 3 år efter uarbejelsen, hvis et er uarbejet før. april Energiærket er gyligt i 5 år efter uarbejelsen, hvis et er uarbejet efter. septeber Er energiærket uarbejet i perien

6 Akt: skab nr. ^ (Ufyles af tinglysningskntret) fra en. april 2006 til en. septeber 2006, er et gyligt i 3 eller 5 år afriængigt af, et er uarbejet efter e gale (lv nr. 485/996) eller e nye (585/2005) regler. Køber har ret til efter påkrav at lae energiærkning uarbeje fr sælgers regning, såfret ette sker inen fr en rielig frist. Det er elle parterne, at køber ikke ønsker energiærkning uarbejet. 4. SÆLGERS PLYSNINGER: Sælger plyser, at er sælger bekent ikke verserer sager eller består upfylte krav fra et ffentlige eller private verørene ejenen, at sælger ikke har begæret ejenen vureret eller ingivet klage ver en fastsatte vurering, at er sælger bekent ikke inenfr e seneste 0 år, g højst i sælgers ejerti, har været knstateret eller afhjulpet skaer på grun af svape g/eller insektangreb, einre anet er plyst i tilstansrapprten, at er sælger bekent ikke påhviler ejenen utinglyste rettigheer eller frpligtelser, at al frfalen gæl verørene anlægsarbejer g tilslutninger til vej, frtv, fælles anlæg, fællesantenne, el, gas, vare, van, klak, rensnings g leningsanlæg vil være betalt i frbinelse e hanlens afslutning. Sælger bekent er er ikke uført arbejer, afsagt kenelser, eller truffet beslutninger af ffentlige ynigheer, fr hvilke ugifterne senere vil blive pålagt ejenen. Agang til ejenen sker a ffentlig vej. Ejenen frsynes e van fra ffentligt vanværk. Ejenen er tilsluttet ffentlig klak.

7 6. 5. VERTAGELSESDAG: Ejenen vertages en 5. juli 2007 e enne at s skæringsat fr satlige ejenen påhvilene skatter g afgifter, g en slgte ejen henligger fra enne at fr købers regning g risik. Sælger erklærer, at ejenen er ful g nyværi frsikret i Bauta Frsikring uner plice nr. B Risik i skaestilfæle er vergået til køber fra uløbet af fristen fr frtryelsesretten, sålees at køber ppebærer eventuelle assurancesuer til anrningsæssig anvenelse pfylelse af sine frpligtelser ifølge nærværene skøe. Køber frpligter sig til at tegne frsikring på et købte til ikrafttræen pr. vertagelsesagen. Det nye selskab skal psige sælgers frsikring. Sælger fraflytter senest vertagelsesagen kl. 2, hvr ejenen afleveres i ryeliggjrt stan. Ejenen vertages fri fr lejeål. 6. REFUSIN: Me vertagelsesagen s skæringsag ufæriges sævanlig refusinspgørelse, hvis sal berigtiges kntant. Køber rager srg fr rettiig betaling af alle ejensskatter, er frfaler efter vertagelsesagen, g ette gæler uanset pkrævningskrtene åtte lye på sælgers navn. Dette er gså tilfælet, selv køber ikke tager pkrævninger. Sælger frpligter sig til straks at viereekspeere pkrævninger, hun åtte tage.

8 Akt: skab nr. (Ufyles af tinglysningskntret) KØBESUM: Købesuen er kr ,00 hvilke krner en illin seks hunree niti tusine 00/00 berigtiges ve at A. Senest en epneres hs EDC anne g ug Larsen, 7700 Thiste, et beløb strt kr ,00 B. Senest en epneres i sælgers pengeinstitut Jyske Bank, 7700 Thiste, et beløb strt kr ,00 Senest en stiller købers pengeinstitut uigenkalelig bankgaranti fr restkøbesuens erlæggelse pr. vertagelsesagen. KØBESUM I ALT kr ,00 Den er berigtiger hanlen, eller epsitar har pligt til af købesuen at franleige betaling af følgene: pantegæl, er ikke skal vertages, ejerskiftegebyr g ejerskifteafrag e rente til betalingsagen, restancer, frfalen refusinssal i købers favør, beløb, s ifølge hanlens vilkår skal betales af sælger eller regnes i købesuen, sælgers anel af hanlens kstninger, salgsveerlag g ulæg.v. til ejensægler, hvis et epneree beløb hs ejensægler ikke er tilstrækkeligt til ækning heraf. Disse betalinger å g først ske, når købers akst er fri fr præjuicerene retsanærkninger, eller hvis epsitar inestår fr, at retsanærkningee kan slettes. vis skøet er tinglyst e retsanærkninger, senes kpi heraf til epsitar, når et tages fra tinglysning.

9 8 Den, er berigtiger hanlen, eller epsitar har pligt til at frigive købesuen til sælger alene e frarag af e anførte ugifter/infrielser, når eneligt skøe er tinglyst uen præjuicerene retsanærkninger. 8. SERVITUTTER: Når købesuen sålees er berigtiget, vil er være at ustee eneligt g anærkningsfrit skøe, hvrve beærkes, at er på ejenen er tinglyst følgene servitut, er respekteres af køber: en 9/ Dkuent fjernvare/anlæg.v. 9. GÆLD UDENFR KØBESUMMEN: Der påhviler ikke ejenen utinglyste gælsfrpligtelser. 0. FRSYNINGSSELSKABER: Sælger franleiger frbrugsålere aflæst på vertagelsesagen. Afeling af sælgers PBSrning eller lignene rning fretages af sælger. Køber intræer i sælgers rettigheer g frpligtelser verfr e lkale frsyningsselskaber g betaler alle afgifter hertil fra vertagelsesagen at regne.

10 Akt: skab nr. {Ufyles af tinglysningskntret) Q, BETINGELSER: Nærværene hanel er betinget af købesuens berigtigelse sat købers betaling af refusinstilsvar. Intil ette er sket, bevarer sælgeren ejensretten til et verragne e e heraf flyene sævanlige retsvirkninger. I tilfæle af islighlelse fra købers sie har sælger ret til uner en uielbar fgefrretning at tilbagetage ejenen g på grunlag heraf begære nærværene betingee skøe uslettet af tingbgen. 2. BEMYNDIGELSE: Parterne beyniger avkat M. Nørgaar eller avkat Erik Braa, 9690 Fjerritslev eller avkat Mgens Kjær, 9670 Løgstør, til at unerskrive eneligt skøe, når betingelserne herfr er til stee. 3. MKSTNINGER: Registreringsafgift verørene skøe afhles af parterne e halvelen til hver. kstningerne ve hanlens berigtigelse, heruner fr uarbejelse af skøe g refusinspgørelse.v., sat avkatsalær til købers avkat, afhles af køber. Sælger betaler æglersalær sat salær til eventuelle egne rågivere. I øvrigt veståes inhlet af købsaftale af

11 0. Fjerritslev, en / S køber: ØKMJL V&CI irl^ Grethe egelun l S sælger: Birte Melgaar Peersen Til vitterlighe unerskriftens ægthe, ateringens rigtighe sat unerskriverens ynighe fr så vit angår sælger: Navn: M ^ ^ ' ^ " Navn: ^ W ^ ^ stilling: ug Larsen s ^ "TtSfJ^" Bpæl' tdc Mægler Bpæl* unbrgvej 29 unbrgvej Thiste 7700 Thiste

12 Akt: skab nr. (Ufyles af tinglysningskntret) ]_ Frannævnte ejen er uner reg. nr pr. /005 vureret til ejensværi Kr heraf grunværi Kr Ejenen, en hverken ugør en lanbrugsejen eller fatter ngen el af en såan, er ikke i atriklen nteret s el af en salet ejen. Thiste Kune, en 7/207

13 Eneligt skøe Da betingelserne s fran anført nu er berigtiget gøres skøet herve eneligt. Fjerritslev, en. august 2007 S sælger iflg. fulagt: Erik Braa avkat Til vitterlighe ateringens rigtighe, unerskriftens ægthe g unerskriverens he: Navn: Stilling: Bpæl: Else lesen Avkatsekretær Sr. Øksevej 9460 Brvst Navn: Stilling: Bpæl: Rfi^arfeen78, 969frl^éråtSie\r t

14

15 "%$F ADVDAN r ADVKATFIRMAET ADVDAN NRDVESTJYLLAND X J.nr /EP ANMELDER: ADVKATFIRMAET ADVDAN NRDVESTJYLLAND Stregae Thiste Tlf Fax 97 «>2 SM "'S Nærværene skifteretsattest begæres tinglyst s akst fr Birte Melgaar Peersen, Elegae 2, 7700 Thiste, på ejenene, nelig; alvparten af atr. nr. 45, Thiste bygrune af areal ifølge tingbgen g Trejeparten af atr. nr. 8 ae, Skælskør verrev af areal ifølge tingbgen iet er e hensyn til e ejenene påhvilene hæftelser, servitutter g anre byrer henvises til ejenenes blae i tingbgen. Thiste, en 9. februar 2004 Fr vekene: Ebba Peersen avkatsekretær Teglbakken 0,7700 Thiste 7$tM%&ik>uJ Tve Peersen avkatsekretær Bakkeraget 9,7700 Thiste Preben Bjerre Avkat Rasus B. Krnbrg Avkat, Meeret fr øjesteret Inga San Sørensen Avkat Tina W. V. Nielsen Avkat fuln vegt tg Jacb Schusgaar Avkat, Meret fur ljiisicl Aul llxrsiyier Carsten Lyngs Avkat, Meret tr øjesteret Mrten Søjbrg Mrtensen Avkatfulægtig

16 Akt: skab nr. (Ufyles af tinglysningskntret) R«le Frannævnte ejen er uner re«, nr. J!iU?J]L. pr. //5x, vureret tii ejensværi.. kr. ^'QQ heraf grunværi!::.../..'(fejfiig ir'jl'nen, er hverken uger en lanbrugsejen eller tti" tafter ngen el?.f en såan, er ikk i atriklen nteret s el af en salet ejen. TISTED KMMUNE, en? 7 F Frannævnte ejen er uner løbenr. _ f=g? l^i pr. ^ vureret til ki]{antejensværi...!æ*^j^^2_kr. heraf kntantgaværi S94.,gV5S> kr Ejenen ugør ikke en lanbrugsejen g er ikke i atriklen nteret s en el af en salet fast ejen. Z*?t>2. SKÆLSKØR E.TENDM.S5KATTEKNTR, en ^. s&r**~i*? 2*rz>y.

17 Sie: 4 rk * * "k * * Retten i Thiste *** *** Tinglysningsafelingen Akt.nr.: E 627 Påtegning på Skøe. Dkk Verørene atr.nr. 45, Thiste Bygrune Ejensejer: Birte Melgaar Peersen Lyst første gang en: uner nr Senest ænret en : uner nr. 530 Strkune pkrævning Dkk.400 Nteret Retten i Thiste en Lene Bangsgaar Møller, ass MALLJNGBECK^>

18 ANS LC Møeret fr øjesteret p^v Akt: skab ^ nr. (Ufyles af tinglysningskntret) ADVKATERNE P. BRØNDBERG Møeret fr Lansret Auktinsleer Stregae 9, 7700 Thiste telf.nr gir Matr. nr.: 45 Thiste bygrune Gae: Elegae /tp Købers bpæl: Thiste ftfeais94*q063q3 ANMELDER: Avkaterne ans lch P. Brønberg Stregae 9, 7700 Thiste Erklæring ejenens anvenelse. Ejenen er uelukkene til helårsbebelse, g en var intil verragelsen eller bliver ve verragelsen bestet til brug fr ejeren. Tinglysningsafgift: kr. 700,00 BETINGET SKØDE Unerskrevne enriette Masen g le Trben Masen Elegae Thiste sælger g betinget skøer herve til eunerskrevne Birte Melgaar Peersen g Peter Melsn Nørrevænge Thiste en s ifølge tinglyst akst tilhørene ejen, nelig: Matr. nr. 45 Thiste bygrune af areal ifølge tingbgen 324 2^ e e på grunen værene bygninger e grun, ur g nagelfast tilbehør, heruner leninger g installatiner, hegn, træer, plantninger g alt ejenens øvrige rette tilliggene g tilhø

19 rene. Uver et i slutselens alinelige betingelser nævnte tilbehør efølger elkfur, ehætte, køleskab. fryser, pvaskeaskine g skabe i sveværelset. Sælger etager br i hbbyru. verragelsen sker iøvrigt på følgene vilkår:. vertagelsen finer ste en , fra hvilken at ejenen henligger fr købers risik. Me hensyn til ilsvåe har ejenen henligget fr købers risik fra slutselens at, heruner e regres til assurancesuen ^frinen at pfyle nærværene betingee skøe. 2. vertagelsesagen er skæringsag e hensyn til e af ejenen gåene intægter g ugifter, heruner skatter, ffentlige afgifter. Der ufæriges sævanlig refusinspgørelse, hvis sal berigtiges kntant. $ 3. Købesuen er aftalt til kr ,00, skriver krner ttehun ree tusine 00/00, er berigtiges på følgene åe: A. Sælger ptager snarest størst uligt kntantlån i kreitfrening, baseret på 6 % bligatiner e en løbeti på 20 år, hvrve berigtiges kr ,00 Satlige lånekstninger, heruner stepel, insku.v., betales af sælger. Beløbet frrentes af køber e en enelige fastsatte kntantlånsrente fra vertagelsesagen g intil en at, hvrfra er svares rente af beløbet til kreitfreningen. Såfret lånet er kurssikret, betales g rente fra vertagelsesagen til betalingsagen. Renten betales ve påkrav. B. Et beløb strt kr ,00 er betalt kntant en 5/ 993 til ejensæglerfiraet Jørgen Gravesen, Stregae 22, Thiste. transprt kr ,00

20 Akt: skab nr. (Ufyles af tinglysningskntret) transprt C. Restbeløbet betales kntant g uen renter på vertagelsesagen. kr ,00 kr ,00 Købesu ialt kr ,00 4. Når købesuen g e venfr i 3 A nævnte renter er berigtiget, ustees eneligt skøe på et slgte, er herefter skal tilhøre køber i lige saeje e e sae alinelige rettigheer, byrer g frpligtelser, hvre et hitil har tilhørt sælger uner ennes hjeelsansvar efter lven, fri fr frhæftelser. Køber er bekent e, at er på ejenen er lyst fjernvareeklaratin en 9/ Det slgte verrages i en stan, hvri et er g frefines g sålees, s et er besigtiget af køber. Sælger plyser, at e på ejenen værene bygninger e eriværene installatiner sælger bekent er lvligt pført, inrettet g benyttet. Lvligheen af bygningsarbejer, er er fattet af Bygningsregleentet fr såhuse af. april 985, kan ikke frventes kuenteret i fr af ibrugtagningstillaelse, at er sælger bekent ikke fines skjulte fejl g angler ve ejenen, at er sælger bekent ikke er eller har været knstateret eller afhjulpet skaer frårsaget ve angreb af svap eller insekter, at eventuelle terruer ikke er punkteree på vertagelsesagen. Købers insigelse eventuelle punkteree terruer skal være fresat skriftligt verfr sælger senest 8 age efter vertagelsesagen, at installatiner g efølgene løsøre er gælfri g afleveres i brugbar stan på vertagelsesagen, at er på ejenen ikke fines skv eller freskvpligtigt areal, at er sælger bekent ikke påhviler ejenen utinglyste rettigheer eller byrer, at ejenen sælger bekent ikke er uner vurering, at er sælger bekent ikke verserer sager eller er ustet påbu, er verører ejenen, at satlige frfalne beløb verørene tilslutning g anlægsarbejer, heruner vej, frtv, fælles anlæg, fællesantenne, el, gas, vare, van, klak, rensnings g leningsanlæg er betalt, g at er sælger bekent ikke er uført arbeje eller afsagt kenelser verørene frnævnte, fr hvilke ugifterne senere

21 vil blive pålagt ejenen, at ejensværien pr. / 993 anrager kr ,00, hvraf grunværien ugør kr ,00, at er ikke er uarbejet varesynsrapprt. Køber afstår fra at frlange en såan uarbejet g at er ikke i ineværene år er søgt eller pnået støtte i henhl til Bygge g Bligstyrelsens bekentgørelse nr. 230 af 26. april 993 bligfrberinger. 6. Køber intræer i sælgers rettigheer g frpligtelser verfr ejenens frsyningsselskaber g betaler faste afgifter g frbrug fra vertagelsesagen at regne. Mulige anele i e pågælene selskaber efølger. Sælger sørger fr aflæsning af frbrugsålere pr. vertagelsesagen, eeler ejerskiftet sat afeler eventuel betalingsservice. 7. Kene gæl g birag verørene van, vej, klak, rensningsanlæg g leninger af enhver art, eruner prjekteree g nyuførte anlæg er sælger uvekene. Sælger plyser, at er ikke fr tien påhviler ejenen gæl af nævnte art. 8. kstningerne ve skøets prettelse, heruner stepel g tinglysningsafgift, betales af parterne hver e en halvel. Sælger betaler alene æglersalær, eens køber alene betaler kstningerne ve gælsvertagelsen, heruner eventuelt gebyr fr frhånsgkenelse. kstningerne ve ansøgning gælsvertagelse verørene et fran i 3 anførte lån betales ligelees af køber, såfret gælsvertagelse/frhånsgkenelse ikke bevilges. 9. Sælger beyniger avkat ans lch, avkat P. Brønberg g avkat Søren Kll Espensen, Thiste, til^hver fr sig e ful fr binene virkning at unerskrive eneligt skøe sat til at tiltræe et i 3A nævnte pantebrev på enelig skøehavers vegne. 0. Køber er gjrt bekent e en fr Thiste Kune vetagne vareplan. Såfret køber ønsker at kurssikre et i 3nævnte^ejerskiftelån, er et aftalt, at sælger/skål være behjælpelig here i frnøent fang. Køber skal*g alene afhple alle ekstra kstninger i frbinelse here. " År:.,

22 Akt: skab (Ufyles af tinglysningskntret) nr. Sælger er enviere gjrt bekent e, at er i frbinelse e infrielse af ikke vertagen pantegæl i realkreitinstitutin gså kan tegnes kurskntrakt. kstningerne herve betales af sælger. Køber er bekent e, at er på grunen fines en 2500 negravet lietank, er er afblænet. 2. Køber er gjrt bekent e, at Thiste Kune har truffet beslutning, at er skal nteres vanålere på e ejene, er frsynes e van fra Thiste kunale vanfrsyning, g at er kan være truffet tilsvarene besteelser, såfret ejenen frsynes e van fra et fælles privat vanværk. Køber betaler alene kstningerne herve. Parterne tiltræer satiig ve eres unerskrift af nærværene skøe erklæring ejenens anvenelse, er er anført på skøets frsie. Thiste, en fyiy S køber: S sælger f 7 SJ t Birthe Mélgaa Peersen / 7. // Peter v Melsn enriette Masen le Trben Masen Til vitterlighe unerskrifternes ægthe, ateringens rigtighe g unerskrivernes ynighe: P/ / ^ / Tve Peersen sekretær Thiste Ebba Peersen sekretær Thiste Frannævnte ejen er uner reg. nr. ^ ^fr 9 *' vaeret ti ejensværi _ kr 'Jy\0Q_^ZI~~ heraf grunværi. kr " ' ^ E*nlen, er hverken ugør en lanbrugsejen eller Laer ngen el af en såan, er ikke i atriklen nteret sm af..,en salet ejen. TISTED KMMUNE, en.z.c>, MTJ/» ' ^ 7

23 j^rt agbgen fr retten ii.i5.s c ~ n 9FEB LYST.^/^.i^^øi^^y^^^ s ^^'^tøet^r'fettåw, ass.

24 Matr. nr. 45 Thiste bygrune P^^ & Akt: skab < nr. (Ufyles af tinglysningskntret) ^ ^ Aneler ADVKATERNE ANS LCR BRØWDBFR' STREGADE TESTED "f LEFW Påtegning på betinget skøe fra enriette Masen g le Trben Masen til Birte Melgaar Peersen g Peter Melsn, tinglyst 9. feb :MRl3lt*043? ENDELIGT SKØDE Da købesuen nu er berigtiget g betingelserne iøvrigt nu er pfylt, så sælger g eneligt skøer unerskrevne avkat P. Brøn«berg, Stregae 9, 7700 Thiste, s befulægtiget fr sælgerne, herve til Birte Melgaar Peersen g Peter Melsn, nu bene Elegae 2, 7700 Thiste en i et betingee skøe elte ejen. verragelsen sker iøvrigt på e i et betingee skøe nævnte vilkår. Nærværene begæres tinglyst g retsanærkninger af en 9. februar 99* begæres phævet. Thiste, en 8. arts 99* ifølge fulagt: P^Brøh Til vitterlighe4nrtaherskriftens ægthe, ateringens rigtighe sat unerskrivernes ynighe: Sekretær Thiste. Sekretær [y Thiste '^^^^^^^^såmiéi^i^^^^é^ ;ÆU^;K^ ^:«^^

25 i l T?Ste la8b0a6nf0rretten *n 22 MM. LYST r. assc

26 *** * *** Sie: * * * * * * * * * * * Retten i Thiste Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafelingen E 627 Påtegning på Pantebrev. Dkk Verørene atr.nr. 45, Thiste Bygrune Ejensejer: Grethe egelun l Lyst første gang en: uner nr. 939 Senest ænret en : uner nr Retten i Thiste en Bente Ltzfelt Peersen,.ass MALLING BECK ^

27 Ej erlav: Thiste Bygrune Matr. nr.:45 Gae g husnr. Elegae Thiste Sie af 0 Afgift. : kr. %52<*> Aneler Akt: skab nr. (Ufyles af.tinglysningskntret) inistratin 3 tsiev ebh I bank a/s Vestes Statinsvej 27 * 7742 Vestøs TTf.: Fax Ttalkreit hæfter fr følgene afgiftsberegning: Pålyene, nyt lån kr. Frhlsæssigt kurstab, nyt lån kr. Infrielsessu, infriee lån kr. kstninger, infriee lån kr. Frhlsæssige kstninger, nyt lån kr. Afgiftspligtigt beløb Der er anvent ninel væris ete _ PANTEBREV BLIGATINSLÅN kr. kursværiete. pant nr Debitrs navn g bpæl: Grethe egelun l Glbak Vesløs Knu Erik R. Nielsen Glbak Vesløs GENPART ET ?00 erkener herve at skyle Kreitrs navn g bpæl: Ttalkreit A/S, CVRnr ! elgeshøj Alle 53, Taastrup Lånets størrelse: kr ,00. 30årigt bligatinsannuitetslån Rente g betalingsvilkår: Lånets pålyene rente er 6,0000%. S følge af kvartårlig renteberegning svarer ette til en årlig ninel rente på 6,3 64%. Lånet afvikles s annuitetslan. Yelsen frfaler til betaling hver en.3,.6,.9 g.2 g erlægges, kntant e siste rettiige betalingsag en siste hverag (bankag) i arts, juni, septeber g eceber. Yelsen anvenes til ækning af renter af restgælen, afrag på enne sat birag. Biraget beregnes s en prcentel af pantebrevets restgæl g er fr nærværene lån fastsat til NB. Bpælsfranring skal eeles til kreitr. Ve frsinket betaling af renter g afrag kan kreitr frlange kapitalen infriet, se siste sie punkt 9a.

28 3DVXAU ViniNUJ Sie 2 af 0 0,50% p.a. af pantebrevets restgæl. psigelse: Lånet er upsigeligt fra Ttalkreits sie e e ifikatiner, er følger.af punkt 3, 6 g 7 uner "Særlige besteelser" g punkt 9 i "Justitsinisteriets frular B". Fr så vit angår ebitrs psigelse af lånet til hel eller elvis infrielse henvises til punkt 8 uner "Særlige besteelser". Den pantsatte ejen: Matr. nr.. 45 Thiste Bygrune GRUNDAREAL: 324 kv. prykkene panteret efter: Kr.: Ingen Rte. % Kreitr Respekteree De før lyste e untagelse af servitutter.v.: såanne, er efter eres inhl respekterer (henvisning til Ttalkreits panteret.. tingbgen tilstrækkelig) SÆRLIGE BESTEMMELSER:. æftelse g vilkår Fr lånet gæler e af Ttalkreits bestyrelse til enhver ti fastsatte vilkår fr långivningen g bligatinsusteelsen. envisningen til vetægterne i Justitsinisteriets pantebrevs frular B skal frstås s en henvisning til besteelser fastsat af Ttalkreits bestyrelse e hjeel i Ttalkreits vetægter. Der henvises i øvrigt til e til ebitr uleveree "Alinelige frretningsbetingelser" sat "Særlige besteelser" i nærværene pantebrev. Fr lånet hæfter ebitr båe e et pants.atte g persnligt ver fr Ttalkreit. Såfret ejenen har flere ejere, skal satlige ejere tiltræe pantebrevet s sliarisk hæftene ebitrer. Debitr vertager satiig e sin unerskrift på nærværene pantebrev et persnlige gælsansvar fr ælre lån til Ttalkreit e pant i ejenen, einre såan vertagelse alleree har funet ste. Lånets bligatiner er eitteret i serie 03D, Nykreit Realkreit (Ttalkreit). Debitr har ve infrielse af lånet såvel rinært s ekstrari nært ikke krav på at få ubetalt en anel af seriereservefnen. 2. Garanti Alle Ttalkreitlån er helt eller elvis ækket af en selvskylnergaranti stillet af et lånefrilene pengeinstitut. I et fang garantien gøres gælene, intræer garanten i alle henseener i

29 Sie 3 af 0 Ttalkreits persnlige frring g panteret e ertil hørene rettigheer g frpligtelser fr en el af lånet, s garanten har infriet. 3. Frhånslån Yelse af frhånslån frusætter, at er u ver pant i ejenen er stillet supplerene sikkerhe i fr af garanti fra et af Ttalkreit anerkent pengeinstitut. Ttalkreit vil frlange frhånslån helt eller elvis infriet, såfret et ikke inen 2 år fra ubetalingsagen kuenteres, at ejenen yer en frusatte sikker. he, heruner at lånets sikkerhesæssige placering er inen fr gælene belåningsgrænser fr pågælene ejenskategri, eller byggeriet ikke er påbegynt senest 6 åneer efter, lånet er ubetalt. 4. Birag Biraget beregnes s en prcentel af pantebrevets restgæl. Biragssatsen fr nærværene lån er angivet uner "Rente g betalingsvilkår". Ttalkreit kan frhøje biragssatsen g ænre beregningsprincipperne herfr. Meelelse her vil i så fal blive givet til ebitr(er) e inst 3 åneers varsel fru fr en terin. Ve ænring af biragssats eller beregningsete ænres lånets yelser. 5. Første g siste terinsyelse Den første yelse frfaler førstkene terin efter lånets ubetaling g inehler afrag, rente g birag, er beregnes frhlsæssigt fra g e ubetalingsagen. Lånet frfaler til ful infrielse i siste terin, i hvilken er beregnes rente g birag intil ugangen af terinsåneen. Ttalkreit vil i siste terin pkræve en yelse, er ækker rente, birag g en på frfalstispunktetværene bligatinsrestgæl. 6. Ejenens anvenelse Et Ttalkreitlån er stanaræssigt yet uner en frusætning, at en belånte ejen er en ejerblig, heruner fritishus eller grun, er agtes bebygget e ejerblig. Er ejenen en helårsblig, frusættes en bebet af ejer(ne). vergår ejenen til anen anvenelse f. eks', erhverv eller ulejes en helt eller elvis skal ette straks eeles Ttalkreit, er herefter kan frlange lånet infriet. Såfret en pantsatte ejen er en bygning på lejet grun, epantsættes satlige ebitrs rettigheer i henhl til lejekntrakten verørene grunen, heruner bl.a. epsitu, frubetalt leje, afståelses g frelejeret. Pantebrevet giver sikkerhe fr betaling af leje, insku, epsitu, inrivelseskstninger eller anen pligtig yelse i henhl til lejekntrakten eller lejelven, s Ttalkreit åtte betale til grunejeren i henhl til en ingåee lejekntrakt, jf. punkt 8 i Justitsinisteriets pantebrevsfrularb.' vis ebitr pfører yerligere bebyggelse på et lejee areal eller

30 Sie 4 af 0 U39VXAU vinwa erhverver ejensret til arealet, skal Ttalkreit straks efter igangsættelsen af byggeriet/erhvervelsen unerrettes her. Ttalkreit skal på begæring være berettiget til at få panteretten uviet i tilsvarene fang g e sae priritetsstilling s. i en/ e hitiige bygning(er). Ttalkreit kan frlange lånet infriet, såfret lejekntrakten psiges, islighles, ænres eller bringes til phør. Såfret en knkret ulejning af ejenen til helårsbebelse er frusat i. lånetilbuet, skal ænring eller phør af ulejningen straks eeles Ttalkreit, er herefter kan frlange lånet infriet. vergår ejenen til anen anvenelse f.eks. erhverv skal ette straks eeles Ttalkreit, er herefter kan frlange lånet infriet.. 7. Ttalkreits psigelse af lånet til infrielse g lægning Ttalkreit kan enviere frlange lånet infriet helt eller elvis i følgene tilfæle: a) Debitr, har frtiet plysninger eller afgivet urigtige plysninger, s ville have haft betyning fr lånets bevilling, heruner vurering g væriansættelse af ejenen. b) Når en belånte ejen hanles. Den nye ejer kan g søge Ttalkreit bevilling af gælsvertagelse.. Ve anning gælsvertagelse fretager Ttalkreit en vurering af en nye ejer, ejenens væri g belåning g vilkårene fr hanlen. Er en nye ejer registreret i RKI Kreitinfratin eller lignene kreitplysningsbureau, vil gælsvertagelse ikke kunne bevilges. Debitr er frpligtet til at acceptere en hel eller elvis lægning af realkreitlånet til et lån, er ikke er et realkreitlån, yet på tilsvarene vilkår, såfret realkreitlånet er yet i stri e lvgivningens, regler fr realkreitbelåning. 8. Debitrs psigelse af lånet til hel eller elvis infrielse Ttalkreitlån kan infries på en af neenståene åer: a) Infrielse e bligatiner. Lånet kan infries e bligatiner svarene til lånets bligatiner,.v.s. bligatiner af sae årgang g e sae ninelle rente s lånets bligatiner (sae fnske). Ttalkreit kan ikke påtage sig at pkøbe lånets bligatiner på ebitrs vegne, eller bistå ebitr i frbinelse e pkøb af lånets bligatiner, en henviser ebitr til selv at købe lånets bligatiner på gælene arkesvilkår. b) psigelse af lånet til infrielse til kurs 00. Et lån kan psiges til en såkalt pariinfrielse,.v.s. at lånets bligatinsrestgæl infries til kurs 00 pr. en.,.4,.7, eller..0. Ttalkreit skal inen 2 åneer før en af nævnte ater have taget eelelse, at lånet psiges til pariinfrielse. Der betales rente g birag fre til infrielses

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k "" 0 - ENDELIGT SKØDE

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k  0 - ENDELIGT SKØDE a a,,.,giødesen, advokat (H) :-Iella Hammerby, advokat NICOLAI GIØDESEN C _ 257 I. C. Mortensens Eftf. Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Ç to Tlf. 33 15 84 45 R cl A c) c, Fax 33 13 79 20 4-( cru

Læs mere

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 * v -.- *** * *** Side: 11 * * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 Påtegning på Skøde. Dkk 5.3 00.000 Vedrørende matr.nr. 5 CP, Fårvang By, Tvilum Ejendomsejer:

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. ( Købers bopæl : Vesterbrogade 97 1620 København V Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V BETINGET SKØDE Underskrevne Enemærke & Petersen A/S

Læs mere

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale)

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale) MOLTKE-LETH ADVOKATER 88 I9 J.nr. 12455 mb/hd Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. Ejerlav og matr. nr.: Vallerød by, Hørsholm, 4 cs Bygning 1 på lejet grund Beliggenhed: Stadionallô 9 2960 Rungsted Kyst

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af n ul Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015 Udbudsmateriale For Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder i offentligt udbud Søkvæsthuset Overgaden

Læs mere

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT. Endeligt skøde. Bjerringbro Kommune Rådhuset Realskolevej 8850 Bjerringbro

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT. Endeligt skøde. Bjerringbro Kommune Rådhuset Realskolevej 8850 Bjerringbro ADVOKATERNE IB FRANK ARNE NORDLYNG Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) NINA HYGUM KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT Tinglysningsafgift kr. 1.9, Matr.nr.: 5 k Højbjerg by, Højbjerg Beliggende:

Læs mere

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen Købstilbud: 1. Ejendommen 1.1 Overdragelse omfatter den ifølge tinglyste adkomst tilhørende i Svendborg Kommune bygning kaldet i det følgende kaldet bolig matr.nr. 70l Sørup, Svendborg Jorder med grundareal

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED)

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) SÆLGER OG KØBER: Undertegnede Sælger herved til: Admiralgaarden Frederikshavn A/S (CVR nr. 27228844) Øster Kringelvej 2 C, 8250 Egå EJENDOMMEN / EJERLEJLIGHED:

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

DS ^",åå,"'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S

DS ^,åå,'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S / /_ Årsrapprt L-T Andelsbl igfren i n g en gegade l4-t6 Årsrapprt fr 1.1.211-31. I2.2tt Vest Administratinen A/S Vesterbrgad e t2, 2.. 162 København V Tlf: 3324 6126 Web: www.vestadm.cm DS ^",åå,"'å (nltft(,ri

Læs mere

FOREBYG INDBRUD. - gode råd. Undgå indbrud. Hvis skaden er sket. eller lignende - lidt rod får din lejlighed til at se beboet ud.

FOREBYG INDBRUD. - gode råd. Undgå indbrud. Hvis skaden er sket. eller lignende - lidt rod får din lejlighed til at se beboet ud. FORBYG INDBRUD - gde råd Undgå indbrud Frtæl dine nærmeste naber, hvrnår du er på ferie Luk kun persner du kender ind i pgangen Br du i en stuelejlighed, så efterlad legetøj, vasketøj, pvask, en kaffekp

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande Ejerlav: Skærbæk by, Taulov Matr. nr.: 15 a m.fl. Anmelder: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Tlf.nr.: Retsafgift: Kr. 1.200,-^ Akt: ^ skab *«9x nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempelafgift:

Læs mere

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I København kvarter) 20 tr eller (i de sønderjydske lands- Hvidovre.by, dele)bd. og bl. I tingbogen, Strandmarks sogn. art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: 3K kr. Øfure Gade og hus

Læs mere

DSS 88317229 1 G-Il 296 Bulk So-rt / Hvid II I II III II I I

DSS 88317229 1 G-Il 296 Bulk So-rt / Hvid II I II III II I I DSS 88317229 1 G-Il 296 Bulk So-rt / Hvid I 1110024 II I II III II I I KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen Hestemollestrde 4, 1464 København K Fax: 33 93 31 90 Den Z, Û g. "?' Telf.: 33 93 32 33 lokal:

Læs mere

Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager

Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager Det indre selskab Persnselskaberne samt valg af selskabsfrm Indledning Prblemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab g stille deltager Tidligere har betegnelsen stille selskab været anvendt i tre frskellige

Læs mere

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier En brugerhånbog for kørestolsbrugere En brugerhånbog for kørestolsbrugere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FORMÅL SKADER PÅ KROPPEN 03 04 05 Skaer på bevægeapparatet(vs skelet, muskler og le) Skaer på eller

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene September 2005 55. årgang nr. 3

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene September 2005 55. årgang nr. 3 Nyt fra Brealparken og Grenhuene September 2005 55. årgang nr. 3 1 Ugiver: Afelingbetyrelen Reaktionen: Børge Jenen Connie Wei Karin Degnebolig Maria M. Jenen Artikler: Reaktionen forbeholer ig ret til

Læs mere