Side: 13. *** * * * * * * * Retten i Thisted. Akt.nr.: E 627

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side: 13. *** * * * * * * * Retten i Thisted. Akt.nr.: E 627"

Transkript

1 *** * * * * * * * Retten i Thiste * * * * * * Tinglysningsafelingen Sie: 3 Akt.nr.: E 627 Påtegning på Skøe. Verørene atr.nr. 45, Thiste Bygrune Ejensejer: Grethe egelun l Lyst første gang en: uner nr. 927 Senest ænret en : uner nr. 927 Strkune pkrævning Dkk.600 Skøet er eneligt Retten i Thiste en Bente Ltzfelt Peersen,.ass Fr. 267 G MALUNGBECK&

2 Akt: skab nr. (Ufyles af tinglysningskntret) ADVKATFIRMAET ADVNRD FJERRITSLEV / LØGSTØR Reg.afg. kr..600,00 Matr.nr.: 45 Købers bpæl: Ejerlav: Thiste Bygrune Glbak Vesløs CVR.nr Aneler: Beliggene: Elegae Thiste Avkatfiraet Avnr Østergae Fjerritslev Tlf J.nr.:F294kMN KØBESUMMEN ØNSKES IKKE FFENTLIGGJRT Betinget skøe Unerskrevne, Birte Melgaar Peersen, Elegae 2, 7700 Thiste, sælger, verrager g betinget skøer betinget af e i nævnte betingelser herve til eunerskrevne Grethe egelun l Glbak Vesløs en ig tilhørene ejen: atr.nr. 45 Thiste Bygrune, af areal 324 Ejenen er beliggene Elegae 2, 7700 Thiste. Avnr Fjerritslev / Løgstør er et interessentskab beståene af persner g avkatselskaber.

3 2 Ejensværien ugør pr.. ktber 2005 kr ,00, heraf grunværi kr ,00. verragelsen sker på følgene nærere vilkår:. EJENDMMEN: Ejenen verrages e påståene bygninger, isses grun, ur g nagelfaste tilbehør, heruner in g nelagte leninger g installatiner, ejenens vareinstallatin e fjernvare, faste lapesteer, fastskruet baeværelsesustyr, heruner laper, spejle g hyler, keraisk kfur, ehætte, køleskab, pvaskeaskine, alle hegn, træer, plantninger g alt anet ejenens rette tilliggene g tilhørene, alt i en stan, hvri et slgte er g frefines g af køber vertages s beset g gtaget. Køber vertager terruerne i ejenen s beset g antaget uen fretiigt ansvar fra sælgers sie. Køber er bekent e, at er i Thiste Kune er vetaget vareplan. Vanåler er psat. Køber er gjrt bekent e "Lv afgift af spilevan" Lv nr. 490 af 2. juni 996, hvri er vetaget, at er skal betales en afgift på spilevan. Det beærkes, at er ikke er grunejerfrening fr rået. Parterne har af Al. Bran taget tilbu på flyttefrsikring. Sælger er gjrt bekent e, at er er ulighe fr at tegne en tillægsfrsikring e ekstra ækning verørene ansvarsfrsikringen, hvilket p.t. kster ca. kr..500,00.

4 Akt: skabnr. (Ufyles af tinglysningskntret) Sælger er ansvarlig fr at psige alle aftaler verørene abnneenter (eks. kabeltv, Viasat, alaranlæg g lignene), såfret er ikke er aftalt, at køber ønsker at viereføre isse. Køber er bekent e, at kunen på et tispunkt laer fretage lægning af klaknettet e heraf følgene frpligtelse til separering af spilevan g verflaevan. Ugifterne ve enne separering er sælger uvekene. På ejenen frefines negravet afblænet lietank fra LV M MSÆTNING AF FAST EJENDM: Køber erklærer herve, at frinen unerskrivelse af nærværene skøe er er uleveret g unerskrevet stk. blanket benævnt: "plysning frtryelsesret". Sælger er af ejensægleren gjrt bekent e reglerne tilstansrapprt g inhentelse af frsikringstilbu. Køber g sælger har enviere taget rågivning i henhl til "Lv frbrugerbeskyttelse ve erhvervelse af fast ejen.v. kapitel " g er gjrt bekent e e retsvirkninger, er er anført i nævnte lvs kapitel. Køber har inen ingåelse af nærværene hanel taget kpi af tilstansrapprt, uarbejet en 6. nveber 2006 af Teknikergruppen Nr v/carl Jhan Sørensen, Christiansgae 7, 9700 Brønerslev, er er beskikket af Bliginisteriet g fattet af en ansvarsfrsikring. Køber har enviere inen ingåelse af nærværene hanel taget plysning ejerskiftefrsikring uarbejet en 7. nveber 2006 af Al. Bran, iet beærkes, at køber af rågiver er pfrret til at tegne ejerskiftefrsikring. Køber er af ejensægleren rienteret binene tilbu fra sælgers sie betaling af halvelen af ejerskiftefrsikringspræie e løbeti på iniu 5 år g selvrisik på ax ,00 kr. Tilbuet er frelagt køber frinen unerskrivelse af købsaftalen.

5 4. vis køber har taget et frsikringstilbu på en ejerskiftefrsikring, har køber ulighe fr at tegne en ejerskiftefrsikring i frbinelse e hanelen. Denne frsikring kan enten tegnes i et frsikringsselskab, hvrfra tilbuet staer, eller køber kan alternativt tegne ejerskiftefrsikring i et anet frsikringsselskab. Uanset hvilket selskab køber vælger, skal frsikringen tegnes inen en frist, er fregår af frsikringstilbuet, g i alle tilfæle inen køber ispnerer ver ejenen. Køber er gjrt bekent e, at hun ve erhvervelse af ejenen ikke verfr sælger vil kunne påberåbe sig, at en bygnings fysiske tilstan er angelful, at hun verfr sælger ikke kan påberåbe sig, at en fejl bure have været nævnt i tilstansrapprten. Det er enviere aftalt elle parterne, at køber ikke skal kunne påberåbe sig frhl, s er pstået efter uarbejelse eller frnyelse af tilstansrapprten, i et fang isse ville være ækket af en tilbute ejerskiftefrsikring. Dette gæler g ikke frhl, s fattes af nøvenig veligehlelse, iet sælger veligehler ejenen fre til vertagelsesagen, at hun verfr en byggesagkynige, er har uarbejet tilstansrapprten, kan fresætte krav skaeserstatning fr fejl, er bure have været talt i rapprten, g senest 5 år fra vertagelsesagen g 6 år fra rapprtens atering, at køber i øvrigt vil kunne rejse krav i sælger fr e frhl, s sælger ikke frigøres fr i h.t. Lv frbrugerbeskyttelse ve erhvervelse af fast ejen. 3. ENERGIMÆRKNING: Sælger har pligt til at ulevere energiærkning til køber. Energiærket er gyligt i 3 år efter uarbejelsen, hvis et er uarbejet før. april Energiærket er gyligt i 5 år efter uarbejelsen, hvis et er uarbejet efter. septeber Er energiærket uarbejet i perien

6 Akt: skab nr. ^ (Ufyles af tinglysningskntret) fra en. april 2006 til en. septeber 2006, er et gyligt i 3 eller 5 år afriængigt af, et er uarbejet efter e gale (lv nr. 485/996) eller e nye (585/2005) regler. Køber har ret til efter påkrav at lae energiærkning uarbeje fr sælgers regning, såfret ette sker inen fr en rielig frist. Det er elle parterne, at køber ikke ønsker energiærkning uarbejet. 4. SÆLGERS PLYSNINGER: Sælger plyser, at er sælger bekent ikke verserer sager eller består upfylte krav fra et ffentlige eller private verørene ejenen, at sælger ikke har begæret ejenen vureret eller ingivet klage ver en fastsatte vurering, at er sælger bekent ikke inenfr e seneste 0 år, g højst i sælgers ejerti, har været knstateret eller afhjulpet skaer på grun af svape g/eller insektangreb, einre anet er plyst i tilstansrapprten, at er sælger bekent ikke påhviler ejenen utinglyste rettigheer eller frpligtelser, at al frfalen gæl verørene anlægsarbejer g tilslutninger til vej, frtv, fælles anlæg, fællesantenne, el, gas, vare, van, klak, rensnings g leningsanlæg vil være betalt i frbinelse e hanlens afslutning. Sælger bekent er er ikke uført arbejer, afsagt kenelser, eller truffet beslutninger af ffentlige ynigheer, fr hvilke ugifterne senere vil blive pålagt ejenen. Agang til ejenen sker a ffentlig vej. Ejenen frsynes e van fra ffentligt vanværk. Ejenen er tilsluttet ffentlig klak.

7 6. 5. VERTAGELSESDAG: Ejenen vertages en 5. juli 2007 e enne at s skæringsat fr satlige ejenen påhvilene skatter g afgifter, g en slgte ejen henligger fra enne at fr købers regning g risik. Sælger erklærer, at ejenen er ful g nyværi frsikret i Bauta Frsikring uner plice nr. B Risik i skaestilfæle er vergået til køber fra uløbet af fristen fr frtryelsesretten, sålees at køber ppebærer eventuelle assurancesuer til anrningsæssig anvenelse pfylelse af sine frpligtelser ifølge nærværene skøe. Køber frpligter sig til at tegne frsikring på et købte til ikrafttræen pr. vertagelsesagen. Det nye selskab skal psige sælgers frsikring. Sælger fraflytter senest vertagelsesagen kl. 2, hvr ejenen afleveres i ryeliggjrt stan. Ejenen vertages fri fr lejeål. 6. REFUSIN: Me vertagelsesagen s skæringsag ufæriges sævanlig refusinspgørelse, hvis sal berigtiges kntant. Køber rager srg fr rettiig betaling af alle ejensskatter, er frfaler efter vertagelsesagen, g ette gæler uanset pkrævningskrtene åtte lye på sælgers navn. Dette er gså tilfælet, selv køber ikke tager pkrævninger. Sælger frpligter sig til straks at viereekspeere pkrævninger, hun åtte tage.

8 Akt: skab nr. (Ufyles af tinglysningskntret) KØBESUM: Købesuen er kr ,00 hvilke krner en illin seks hunree niti tusine 00/00 berigtiges ve at A. Senest en epneres hs EDC anne g ug Larsen, 7700 Thiste, et beløb strt kr ,00 B. Senest en epneres i sælgers pengeinstitut Jyske Bank, 7700 Thiste, et beløb strt kr ,00 Senest en stiller købers pengeinstitut uigenkalelig bankgaranti fr restkøbesuens erlæggelse pr. vertagelsesagen. KØBESUM I ALT kr ,00 Den er berigtiger hanlen, eller epsitar har pligt til af købesuen at franleige betaling af følgene: pantegæl, er ikke skal vertages, ejerskiftegebyr g ejerskifteafrag e rente til betalingsagen, restancer, frfalen refusinssal i købers favør, beløb, s ifølge hanlens vilkår skal betales af sælger eller regnes i købesuen, sælgers anel af hanlens kstninger, salgsveerlag g ulæg.v. til ejensægler, hvis et epneree beløb hs ejensægler ikke er tilstrækkeligt til ækning heraf. Disse betalinger å g først ske, når købers akst er fri fr præjuicerene retsanærkninger, eller hvis epsitar inestår fr, at retsanærkningee kan slettes. vis skøet er tinglyst e retsanærkninger, senes kpi heraf til epsitar, når et tages fra tinglysning.

9 8 Den, er berigtiger hanlen, eller epsitar har pligt til at frigive købesuen til sælger alene e frarag af e anførte ugifter/infrielser, når eneligt skøe er tinglyst uen præjuicerene retsanærkninger. 8. SERVITUTTER: Når købesuen sålees er berigtiget, vil er være at ustee eneligt g anærkningsfrit skøe, hvrve beærkes, at er på ejenen er tinglyst følgene servitut, er respekteres af køber: en 9/ Dkuent fjernvare/anlæg.v. 9. GÆLD UDENFR KØBESUMMEN: Der påhviler ikke ejenen utinglyste gælsfrpligtelser. 0. FRSYNINGSSELSKABER: Sælger franleiger frbrugsålere aflæst på vertagelsesagen. Afeling af sælgers PBSrning eller lignene rning fretages af sælger. Køber intræer i sælgers rettigheer g frpligtelser verfr e lkale frsyningsselskaber g betaler alle afgifter hertil fra vertagelsesagen at regne.

10 Akt: skab nr. {Ufyles af tinglysningskntret) Q, BETINGELSER: Nærværene hanel er betinget af købesuens berigtigelse sat købers betaling af refusinstilsvar. Intil ette er sket, bevarer sælgeren ejensretten til et verragne e e heraf flyene sævanlige retsvirkninger. I tilfæle af islighlelse fra købers sie har sælger ret til uner en uielbar fgefrretning at tilbagetage ejenen g på grunlag heraf begære nærværene betingee skøe uslettet af tingbgen. 2. BEMYNDIGELSE: Parterne beyniger avkat M. Nørgaar eller avkat Erik Braa, 9690 Fjerritslev eller avkat Mgens Kjær, 9670 Løgstør, til at unerskrive eneligt skøe, når betingelserne herfr er til stee. 3. MKSTNINGER: Registreringsafgift verørene skøe afhles af parterne e halvelen til hver. kstningerne ve hanlens berigtigelse, heruner fr uarbejelse af skøe g refusinspgørelse.v., sat avkatsalær til købers avkat, afhles af køber. Sælger betaler æglersalær sat salær til eventuelle egne rågivere. I øvrigt veståes inhlet af købsaftale af

11 0. Fjerritslev, en / S køber: ØKMJL V&CI irl^ Grethe egelun l S sælger: Birte Melgaar Peersen Til vitterlighe unerskriftens ægthe, ateringens rigtighe sat unerskriverens ynighe fr så vit angår sælger: Navn: M ^ ^ ' ^ " Navn: ^ W ^ ^ stilling: ug Larsen s ^ "TtSfJ^" Bpæl' tdc Mægler Bpæl* unbrgvej 29 unbrgvej Thiste 7700 Thiste

12 Akt: skab nr. (Ufyles af tinglysningskntret) ]_ Frannævnte ejen er uner reg. nr pr. /005 vureret til ejensværi Kr heraf grunværi Kr Ejenen, en hverken ugør en lanbrugsejen eller fatter ngen el af en såan, er ikke i atriklen nteret s el af en salet ejen. Thiste Kune, en 7/207

13 Eneligt skøe Da betingelserne s fran anført nu er berigtiget gøres skøet herve eneligt. Fjerritslev, en. august 2007 S sælger iflg. fulagt: Erik Braa avkat Til vitterlighe ateringens rigtighe, unerskriftens ægthe g unerskriverens he: Navn: Stilling: Bpæl: Else lesen Avkatsekretær Sr. Øksevej 9460 Brvst Navn: Stilling: Bpæl: Rfi^arfeen78, 969frl^éråtSie\r t

14

15 "%$F ADVDAN r ADVKATFIRMAET ADVDAN NRDVESTJYLLAND X J.nr /EP ANMELDER: ADVKATFIRMAET ADVDAN NRDVESTJYLLAND Stregae Thiste Tlf Fax 97 «>2 SM "'S Nærværene skifteretsattest begæres tinglyst s akst fr Birte Melgaar Peersen, Elegae 2, 7700 Thiste, på ejenene, nelig; alvparten af atr. nr. 45, Thiste bygrune af areal ifølge tingbgen g Trejeparten af atr. nr. 8 ae, Skælskør verrev af areal ifølge tingbgen iet er e hensyn til e ejenene påhvilene hæftelser, servitutter g anre byrer henvises til ejenenes blae i tingbgen. Thiste, en 9. februar 2004 Fr vekene: Ebba Peersen avkatsekretær Teglbakken 0,7700 Thiste 7$tM%&ik>uJ Tve Peersen avkatsekretær Bakkeraget 9,7700 Thiste Preben Bjerre Avkat Rasus B. Krnbrg Avkat, Meeret fr øjesteret Inga San Sørensen Avkat Tina W. V. Nielsen Avkat fuln vegt tg Jacb Schusgaar Avkat, Meret fur ljiisicl Aul llxrsiyier Carsten Lyngs Avkat, Meret tr øjesteret Mrten Søjbrg Mrtensen Avkatfulægtig

16 Akt: skab nr. (Ufyles af tinglysningskntret) R«le Frannævnte ejen er uner re«, nr. J!iU?J]L. pr. //5x, vureret tii ejensværi.. kr. ^'QQ heraf grunværi!::.../..'(fejfiig ir'jl'nen, er hverken uger en lanbrugsejen eller tti" tafter ngen el?.f en såan, er ikk i atriklen nteret s el af en salet ejen. TISTED KMMUNE, en? 7 F Frannævnte ejen er uner løbenr. _ f=g? l^i pr. ^ vureret til ki]{antejensværi...!æ*^j^^2_kr. heraf kntantgaværi S94.,gV5S> kr Ejenen ugør ikke en lanbrugsejen g er ikke i atriklen nteret s en el af en salet fast ejen. Z*?t>2. SKÆLSKØR E.TENDM.S5KATTEKNTR, en ^. s&r**~i*? 2*rz>y.

17 Sie: 4 rk * * "k * * Retten i Thiste *** *** Tinglysningsafelingen Akt.nr.: E 627 Påtegning på Skøe. Dkk Verørene atr.nr. 45, Thiste Bygrune Ejensejer: Birte Melgaar Peersen Lyst første gang en: uner nr Senest ænret en : uner nr. 530 Strkune pkrævning Dkk.400 Nteret Retten i Thiste en Lene Bangsgaar Møller, ass MALLJNGBECK^>

18 ANS LC Møeret fr øjesteret p^v Akt: skab ^ nr. (Ufyles af tinglysningskntret) ADVKATERNE P. BRØNDBERG Møeret fr Lansret Auktinsleer Stregae 9, 7700 Thiste telf.nr gir Matr. nr.: 45 Thiste bygrune Gae: Elegae /tp Købers bpæl: Thiste ftfeais94*q063q3 ANMELDER: Avkaterne ans lch P. Brønberg Stregae 9, 7700 Thiste Erklæring ejenens anvenelse. Ejenen er uelukkene til helårsbebelse, g en var intil verragelsen eller bliver ve verragelsen bestet til brug fr ejeren. Tinglysningsafgift: kr. 700,00 BETINGET SKØDE Unerskrevne enriette Masen g le Trben Masen Elegae Thiste sælger g betinget skøer herve til eunerskrevne Birte Melgaar Peersen g Peter Melsn Nørrevænge Thiste en s ifølge tinglyst akst tilhørene ejen, nelig: Matr. nr. 45 Thiste bygrune af areal ifølge tingbgen 324 2^ e e på grunen værene bygninger e grun, ur g nagelfast tilbehør, heruner leninger g installatiner, hegn, træer, plantninger g alt ejenens øvrige rette tilliggene g tilhø

19 rene. Uver et i slutselens alinelige betingelser nævnte tilbehør efølger elkfur, ehætte, køleskab. fryser, pvaskeaskine g skabe i sveværelset. Sælger etager br i hbbyru. verragelsen sker iøvrigt på følgene vilkår:. vertagelsen finer ste en , fra hvilken at ejenen henligger fr købers risik. Me hensyn til ilsvåe har ejenen henligget fr købers risik fra slutselens at, heruner e regres til assurancesuen ^frinen at pfyle nærværene betingee skøe. 2. vertagelsesagen er skæringsag e hensyn til e af ejenen gåene intægter g ugifter, heruner skatter, ffentlige afgifter. Der ufæriges sævanlig refusinspgørelse, hvis sal berigtiges kntant. $ 3. Købesuen er aftalt til kr ,00, skriver krner ttehun ree tusine 00/00, er berigtiges på følgene åe: A. Sælger ptager snarest størst uligt kntantlån i kreitfrening, baseret på 6 % bligatiner e en løbeti på 20 år, hvrve berigtiges kr ,00 Satlige lånekstninger, heruner stepel, insku.v., betales af sælger. Beløbet frrentes af køber e en enelige fastsatte kntantlånsrente fra vertagelsesagen g intil en at, hvrfra er svares rente af beløbet til kreitfreningen. Såfret lånet er kurssikret, betales g rente fra vertagelsesagen til betalingsagen. Renten betales ve påkrav. B. Et beløb strt kr ,00 er betalt kntant en 5/ 993 til ejensæglerfiraet Jørgen Gravesen, Stregae 22, Thiste. transprt kr ,00

20 Akt: skab nr. (Ufyles af tinglysningskntret) transprt C. Restbeløbet betales kntant g uen renter på vertagelsesagen. kr ,00 kr ,00 Købesu ialt kr ,00 4. Når købesuen g e venfr i 3 A nævnte renter er berigtiget, ustees eneligt skøe på et slgte, er herefter skal tilhøre køber i lige saeje e e sae alinelige rettigheer, byrer g frpligtelser, hvre et hitil har tilhørt sælger uner ennes hjeelsansvar efter lven, fri fr frhæftelser. Køber er bekent e, at er på ejenen er lyst fjernvareeklaratin en 9/ Det slgte verrages i en stan, hvri et er g frefines g sålees, s et er besigtiget af køber. Sælger plyser, at e på ejenen værene bygninger e eriværene installatiner sælger bekent er lvligt pført, inrettet g benyttet. Lvligheen af bygningsarbejer, er er fattet af Bygningsregleentet fr såhuse af. april 985, kan ikke frventes kuenteret i fr af ibrugtagningstillaelse, at er sælger bekent ikke fines skjulte fejl g angler ve ejenen, at er sælger bekent ikke er eller har været knstateret eller afhjulpet skaer frårsaget ve angreb af svap eller insekter, at eventuelle terruer ikke er punkteree på vertagelsesagen. Købers insigelse eventuelle punkteree terruer skal være fresat skriftligt verfr sælger senest 8 age efter vertagelsesagen, at installatiner g efølgene løsøre er gælfri g afleveres i brugbar stan på vertagelsesagen, at er på ejenen ikke fines skv eller freskvpligtigt areal, at er sælger bekent ikke påhviler ejenen utinglyste rettigheer eller byrer, at ejenen sælger bekent ikke er uner vurering, at er sælger bekent ikke verserer sager eller er ustet påbu, er verører ejenen, at satlige frfalne beløb verørene tilslutning g anlægsarbejer, heruner vej, frtv, fælles anlæg, fællesantenne, el, gas, vare, van, klak, rensnings g leningsanlæg er betalt, g at er sælger bekent ikke er uført arbeje eller afsagt kenelser verørene frnævnte, fr hvilke ugifterne senere

21 vil blive pålagt ejenen, at ejensværien pr. / 993 anrager kr ,00, hvraf grunværien ugør kr ,00, at er ikke er uarbejet varesynsrapprt. Køber afstår fra at frlange en såan uarbejet g at er ikke i ineværene år er søgt eller pnået støtte i henhl til Bygge g Bligstyrelsens bekentgørelse nr. 230 af 26. april 993 bligfrberinger. 6. Køber intræer i sælgers rettigheer g frpligtelser verfr ejenens frsyningsselskaber g betaler faste afgifter g frbrug fra vertagelsesagen at regne. Mulige anele i e pågælene selskaber efølger. Sælger sørger fr aflæsning af frbrugsålere pr. vertagelsesagen, eeler ejerskiftet sat afeler eventuel betalingsservice. 7. Kene gæl g birag verørene van, vej, klak, rensningsanlæg g leninger af enhver art, eruner prjekteree g nyuførte anlæg er sælger uvekene. Sælger plyser, at er ikke fr tien påhviler ejenen gæl af nævnte art. 8. kstningerne ve skøets prettelse, heruner stepel g tinglysningsafgift, betales af parterne hver e en halvel. Sælger betaler alene æglersalær, eens køber alene betaler kstningerne ve gælsvertagelsen, heruner eventuelt gebyr fr frhånsgkenelse. kstningerne ve ansøgning gælsvertagelse verørene et fran i 3 anførte lån betales ligelees af køber, såfret gælsvertagelse/frhånsgkenelse ikke bevilges. 9. Sælger beyniger avkat ans lch, avkat P. Brønberg g avkat Søren Kll Espensen, Thiste, til^hver fr sig e ful fr binene virkning at unerskrive eneligt skøe sat til at tiltræe et i 3A nævnte pantebrev på enelig skøehavers vegne. 0. Køber er gjrt bekent e en fr Thiste Kune vetagne vareplan. Såfret køber ønsker at kurssikre et i 3nævnte^ejerskiftelån, er et aftalt, at sælger/skål være behjælpelig here i frnøent fang. Køber skal*g alene afhple alle ekstra kstninger i frbinelse here. " År:.,

22 Akt: skab (Ufyles af tinglysningskntret) nr. Sælger er enviere gjrt bekent e, at er i frbinelse e infrielse af ikke vertagen pantegæl i realkreitinstitutin gså kan tegnes kurskntrakt. kstningerne herve betales af sælger. Køber er bekent e, at er på grunen fines en 2500 negravet lietank, er er afblænet. 2. Køber er gjrt bekent e, at Thiste Kune har truffet beslutning, at er skal nteres vanålere på e ejene, er frsynes e van fra Thiste kunale vanfrsyning, g at er kan være truffet tilsvarene besteelser, såfret ejenen frsynes e van fra et fælles privat vanværk. Køber betaler alene kstningerne herve. Parterne tiltræer satiig ve eres unerskrift af nærværene skøe erklæring ejenens anvenelse, er er anført på skøets frsie. Thiste, en fyiy S køber: S sælger f 7 SJ t Birthe Mélgaa Peersen / 7. // Peter v Melsn enriette Masen le Trben Masen Til vitterlighe unerskrifternes ægthe, ateringens rigtighe g unerskrivernes ynighe: P/ / ^ / Tve Peersen sekretær Thiste Ebba Peersen sekretær Thiste Frannævnte ejen er uner reg. nr. ^ ^fr 9 *' vaeret ti ejensværi _ kr 'Jy\0Q_^ZI~~ heraf grunværi. kr " ' ^ E*nlen, er hverken ugør en lanbrugsejen eller Laer ngen el af en såan, er ikke i atriklen nteret sm af..,en salet ejen. TISTED KMMUNE, en.z.c>, MTJ/» ' ^ 7

23 j^rt agbgen fr retten ii.i5.s c ~ n 9FEB LYST.^/^.i^^øi^^y^^^ s ^^'^tøet^r'fettåw, ass.

24 Matr. nr. 45 Thiste bygrune P^^ & Akt: skab < nr. (Ufyles af tinglysningskntret) ^ ^ Aneler ADVKATERNE ANS LCR BRØWDBFR' STREGADE TESTED "f LEFW Påtegning på betinget skøe fra enriette Masen g le Trben Masen til Birte Melgaar Peersen g Peter Melsn, tinglyst 9. feb :MRl3lt*043? ENDELIGT SKØDE Da købesuen nu er berigtiget g betingelserne iøvrigt nu er pfylt, så sælger g eneligt skøer unerskrevne avkat P. Brøn«berg, Stregae 9, 7700 Thiste, s befulægtiget fr sælgerne, herve til Birte Melgaar Peersen g Peter Melsn, nu bene Elegae 2, 7700 Thiste en i et betingee skøe elte ejen. verragelsen sker iøvrigt på e i et betingee skøe nævnte vilkår. Nærværene begæres tinglyst g retsanærkninger af en 9. februar 99* begæres phævet. Thiste, en 8. arts 99* ifølge fulagt: P^Brøh Til vitterlighe4nrtaherskriftens ægthe, ateringens rigtighe sat unerskrivernes ynighe: Sekretær Thiste. Sekretær [y Thiste '^^^^^^^^såmiéi^i^^^^é^ ;ÆU^;K^ ^:«^^

25 i l T?Ste la8b0a6nf0rretten *n 22 MM. LYST r. assc

26 *** * *** Sie: * * * * * * * * * * * Retten i Thiste Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafelingen E 627 Påtegning på Pantebrev. Dkk Verørene atr.nr. 45, Thiste Bygrune Ejensejer: Grethe egelun l Lyst første gang en: uner nr. 939 Senest ænret en : uner nr Retten i Thiste en Bente Ltzfelt Peersen,.ass MALLING BECK ^

27 Ej erlav: Thiste Bygrune Matr. nr.:45 Gae g husnr. Elegae Thiste Sie af 0 Afgift. : kr. %52<*> Aneler Akt: skab nr. (Ufyles af.tinglysningskntret) inistratin 3 tsiev ebh I bank a/s Vestes Statinsvej 27 * 7742 Vestøs TTf.: Fax Ttalkreit hæfter fr følgene afgiftsberegning: Pålyene, nyt lån kr. Frhlsæssigt kurstab, nyt lån kr. Infrielsessu, infriee lån kr. kstninger, infriee lån kr. Frhlsæssige kstninger, nyt lån kr. Afgiftspligtigt beløb Der er anvent ninel væris ete _ PANTEBREV BLIGATINSLÅN kr. kursværiete. pant nr Debitrs navn g bpæl: Grethe egelun l Glbak Vesløs Knu Erik R. Nielsen Glbak Vesløs GENPART ET ?00 erkener herve at skyle Kreitrs navn g bpæl: Ttalkreit A/S, CVRnr ! elgeshøj Alle 53, Taastrup Lånets størrelse: kr ,00. 30årigt bligatinsannuitetslån Rente g betalingsvilkår: Lånets pålyene rente er 6,0000%. S følge af kvartårlig renteberegning svarer ette til en årlig ninel rente på 6,3 64%. Lånet afvikles s annuitetslan. Yelsen frfaler til betaling hver en.3,.6,.9 g.2 g erlægges, kntant e siste rettiige betalingsag en siste hverag (bankag) i arts, juni, septeber g eceber. Yelsen anvenes til ækning af renter af restgælen, afrag på enne sat birag. Biraget beregnes s en prcentel af pantebrevets restgæl g er fr nærværene lån fastsat til NB. Bpælsfranring skal eeles til kreitr. Ve frsinket betaling af renter g afrag kan kreitr frlange kapitalen infriet, se siste sie punkt 9a.

28 3DVXAU ViniNUJ Sie 2 af 0 0,50% p.a. af pantebrevets restgæl. psigelse: Lånet er upsigeligt fra Ttalkreits sie e e ifikatiner, er følger.af punkt 3, 6 g 7 uner "Særlige besteelser" g punkt 9 i "Justitsinisteriets frular B". Fr så vit angår ebitrs psigelse af lånet til hel eller elvis infrielse henvises til punkt 8 uner "Særlige besteelser". Den pantsatte ejen: Matr. nr.. 45 Thiste Bygrune GRUNDAREAL: 324 kv. prykkene panteret efter: Kr.: Ingen Rte. % Kreitr Respekteree De før lyste e untagelse af servitutter.v.: såanne, er efter eres inhl respekterer (henvisning til Ttalkreits panteret.. tingbgen tilstrækkelig) SÆRLIGE BESTEMMELSER:. æftelse g vilkår Fr lånet gæler e af Ttalkreits bestyrelse til enhver ti fastsatte vilkår fr långivningen g bligatinsusteelsen. envisningen til vetægterne i Justitsinisteriets pantebrevs frular B skal frstås s en henvisning til besteelser fastsat af Ttalkreits bestyrelse e hjeel i Ttalkreits vetægter. Der henvises i øvrigt til e til ebitr uleveree "Alinelige frretningsbetingelser" sat "Særlige besteelser" i nærværene pantebrev. Fr lånet hæfter ebitr båe e et pants.atte g persnligt ver fr Ttalkreit. Såfret ejenen har flere ejere, skal satlige ejere tiltræe pantebrevet s sliarisk hæftene ebitrer. Debitr vertager satiig e sin unerskrift på nærværene pantebrev et persnlige gælsansvar fr ælre lån til Ttalkreit e pant i ejenen, einre såan vertagelse alleree har funet ste. Lånets bligatiner er eitteret i serie 03D, Nykreit Realkreit (Ttalkreit). Debitr har ve infrielse af lånet såvel rinært s ekstrari nært ikke krav på at få ubetalt en anel af seriereservefnen. 2. Garanti Alle Ttalkreitlån er helt eller elvis ækket af en selvskylnergaranti stillet af et lånefrilene pengeinstitut. I et fang garantien gøres gælene, intræer garanten i alle henseener i

29 Sie 3 af 0 Ttalkreits persnlige frring g panteret e ertil hørene rettigheer g frpligtelser fr en el af lånet, s garanten har infriet. 3. Frhånslån Yelse af frhånslån frusætter, at er u ver pant i ejenen er stillet supplerene sikkerhe i fr af garanti fra et af Ttalkreit anerkent pengeinstitut. Ttalkreit vil frlange frhånslån helt eller elvis infriet, såfret et ikke inen 2 år fra ubetalingsagen kuenteres, at ejenen yer en frusatte sikker. he, heruner at lånets sikkerhesæssige placering er inen fr gælene belåningsgrænser fr pågælene ejenskategri, eller byggeriet ikke er påbegynt senest 6 åneer efter, lånet er ubetalt. 4. Birag Biraget beregnes s en prcentel af pantebrevets restgæl. Biragssatsen fr nærværene lån er angivet uner "Rente g betalingsvilkår". Ttalkreit kan frhøje biragssatsen g ænre beregningsprincipperne herfr. Meelelse her vil i så fal blive givet til ebitr(er) e inst 3 åneers varsel fru fr en terin. Ve ænring af biragssats eller beregningsete ænres lånets yelser. 5. Første g siste terinsyelse Den første yelse frfaler førstkene terin efter lånets ubetaling g inehler afrag, rente g birag, er beregnes frhlsæssigt fra g e ubetalingsagen. Lånet frfaler til ful infrielse i siste terin, i hvilken er beregnes rente g birag intil ugangen af terinsåneen. Ttalkreit vil i siste terin pkræve en yelse, er ækker rente, birag g en på frfalstispunktetværene bligatinsrestgæl. 6. Ejenens anvenelse Et Ttalkreitlån er stanaræssigt yet uner en frusætning, at en belånte ejen er en ejerblig, heruner fritishus eller grun, er agtes bebygget e ejerblig. Er ejenen en helårsblig, frusættes en bebet af ejer(ne). vergår ejenen til anen anvenelse f. eks', erhverv eller ulejes en helt eller elvis skal ette straks eeles Ttalkreit, er herefter kan frlange lånet infriet. Såfret en pantsatte ejen er en bygning på lejet grun, epantsættes satlige ebitrs rettigheer i henhl til lejekntrakten verørene grunen, heruner bl.a. epsitu, frubetalt leje, afståelses g frelejeret. Pantebrevet giver sikkerhe fr betaling af leje, insku, epsitu, inrivelseskstninger eller anen pligtig yelse i henhl til lejekntrakten eller lejelven, s Ttalkreit åtte betale til grunejeren i henhl til en ingåee lejekntrakt, jf. punkt 8 i Justitsinisteriets pantebrevsfrularb.' vis ebitr pfører yerligere bebyggelse på et lejee areal eller

30 Sie 4 af 0 U39VXAU vinwa erhverver ejensret til arealet, skal Ttalkreit straks efter igangsættelsen af byggeriet/erhvervelsen unerrettes her. Ttalkreit skal på begæring være berettiget til at få panteretten uviet i tilsvarene fang g e sae priritetsstilling s. i en/ e hitiige bygning(er). Ttalkreit kan frlange lånet infriet, såfret lejekntrakten psiges, islighles, ænres eller bringes til phør. Såfret en knkret ulejning af ejenen til helårsbebelse er frusat i. lånetilbuet, skal ænring eller phør af ulejningen straks eeles Ttalkreit, er herefter kan frlange lånet infriet. vergår ejenen til anen anvenelse f.eks. erhverv skal ette straks eeles Ttalkreit, er herefter kan frlange lånet infriet.. 7. Ttalkreits psigelse af lånet til infrielse g lægning Ttalkreit kan enviere frlange lånet infriet helt eller elvis i følgene tilfæle: a) Debitr, har frtiet plysninger eller afgivet urigtige plysninger, s ville have haft betyning fr lånets bevilling, heruner vurering g væriansættelse af ejenen. b) Når en belånte ejen hanles. Den nye ejer kan g søge Ttalkreit bevilling af gælsvertagelse.. Ve anning gælsvertagelse fretager Ttalkreit en vurering af en nye ejer, ejenens væri g belåning g vilkårene fr hanlen. Er en nye ejer registreret i RKI Kreitinfratin eller lignene kreitplysningsbureau, vil gælsvertagelse ikke kunne bevilges. Debitr er frpligtet til at acceptere en hel eller elvis lægning af realkreitlånet til et lån, er ikke er et realkreitlån, yet på tilsvarene vilkår, såfret realkreitlånet er yet i stri e lvgivningens, regler fr realkreitbelåning. 8. Debitrs psigelse af lånet til hel eller elvis infrielse Ttalkreitlån kan infries på en af neenståene åer: a) Infrielse e bligatiner. Lånet kan infries e bligatiner svarene til lånets bligatiner,.v.s. bligatiner af sae årgang g e sae ninelle rente s lånets bligatiner (sae fnske). Ttalkreit kan ikke påtage sig at pkøbe lånets bligatiner på ebitrs vegne, eller bistå ebitr i frbinelse e pkøb af lånets bligatiner, en henviser ebitr til selv at købe lånets bligatiner på gælene arkesvilkår. b) psigelse af lånet til infrielse til kurs 00. Et lån kan psiges til en såkalt pariinfrielse,.v.s. at lånets bligatinsrestgæl infries til kurs 00 pr. en.,.4,.7, eller..0. Ttalkreit skal inen 2 åneer før en af nævnte ater have taget eelelse, at lånet psiges til pariinfrielse. Der betales rente g birag fre til infrielses

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

G/F Dams Have Søren Steen Thomsen Dams Have 23 4652 Hårlev. Den 16. oktober 2014. Police for Bygningsforsikring

G/F Dams Have Søren Steen Thomsen Dams Have 23 4652 Hårlev. Den 16. oktober 2014. Police for Bygningsforsikring G/F Dams Have Søren Steen Thmsen Dams Have 23 4652 Hårlev alka Kundecenter Erhverv Engelhlm Allé 1, Høje Taastrup 2630 Taastrup Telefn: 43 58 55 73 Telefax: 43 58 58 57 E-mail: KCE@alka.dk Internet: www.alka.dk

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H?

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H? Mtr. nr., ejerhv, sogn: (i København kvarter) \ eller (i de sønderjydske lands- ' dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: $»m*.jm«mb..m/m Stempel: T&^kr. øre Akt: Skab Købers

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE . IOLHOFF & USSING V 1. Reg.afgift kr. 100,00 Retsafgift kr. 1.400,00 I alt kr. 1.500,00 M'atr. nr.: 14 n og 25 q Ramløse by, Ramløse Beliggende: Anmelder: Skovsvinget 2 Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang Palm City Prperties A/S Skagensvej 100A 9900 Frederikshavn Att. Ott Stavad Frederikshavn Frsyning A/S Knivhltvej 15, 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 60 00 Fax 98 43 93 88 Lkal tlf. 98 45 60 97 Sagsbeh.:

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 MinBilDinBil Frretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 1. Intrduktin 1.1 MinbilDinbil lader registrerede brugere af MinbilDinbil udbyde biler til leje, fretage bkinger g leje biler af hinanden via

Læs mere

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne:

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne: Købstilbud Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg Underskrevne: Sælger: Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge.

Læs mere

Jens NieLSen. lln~~unaeling~ ~ryj/n~i~ Torben P. Jensen & Ruth Jensen Heidesvej 1. Afregning af varme i Ejerforeningen Hallssti 37

Jens NieLSen. lln~~unaeling~ ~ryj/n~i~ Torben P. Jensen & Ruth Jensen Heidesvej 1. Afregning af varme i Ejerforeningen Hallssti 37 Jens NieLSen Ejendmsadministratin Danmark Optimal v rd, ilf ejendmsinvesteringen Abulevarden 22 5 8000 Aarhus C Tlf. + 45861851 00 E-mail: adm@jensnielsen.dk WWW: www.jensnielsen.dk CVR-nr. 17630148 Trben

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE

GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE Når du køber erhvervsjrd af Randers Kmmune skal du betale følgende udver købesummen: (taksterne er fr 2009 g reguleres én gang årligt) Tilslutningsbidrag

Læs mere

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings-og Boligregistret) Modtager. BBR. Den Danske Børnehave I højt

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings-og Boligregistret) Modtager. BBR. Den Danske Børnehave I højt kbs31 7 212OU211 \ Aabenraa Kmmune Teknik g Miljø JULI 211 BBR-Meddelelse (Udskrift af plysninger fra Bygnings-g Bligregistret) Afsender Aabenraa Kmmune Teknik g Miljø Skelbækvej 2 62 Aabenraa Mdtager.

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads. Sogn. Stempel: Kr. Øre. Deklaration.

Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads. Sogn. Stempel: Kr. Øre. Deklaration. 0[ Ki.éi Akt: Skab (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o.!., Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I.

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev)

PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev) Tinglysningsafgift: kr. 95.900,00 PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev) Anmelder: Advokat Peer B. Petersen Vognmagergade 7 1120 København K Tlf. 33 13 11 12 Debitors navn og bopæl og CPR/CVR-or.: CVR-nr. 24

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Flere registreres i RKI

Flere registreres i RKI 20. ktber 2009 Antallet af dårlige betalere stiger: Flere registreres i RKI Det højeste antal danskere i tre år er registreret i Experians RKI register, g mere end 202.000 står nu pført sm dårlig betalere.

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 A d v o k a t a k t i e s e I s k a b Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 8.2( 3 f inglysningsafgift Tinglysning af servitutretteu. jfi. Iov onr atgill og registrering af e.ier-

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet "Parterne")

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet Parterne) Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014 BETINGET KØBSAFTALE Mellem og Bygningsstyrelsen CVR nr. 58182516 Carl Jacobsens Vej 39 2500 Valby (herefter "Sælger") Navn: CVR-nummer:

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== PANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015 Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Vedtægt fr Harbøre Digelag af 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Vestersø 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Lagets navn g hjemsted... 3 3. Anlægget...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

EJENDOM: ----------------------------- Adresse: Havørnen 100 9280 Storvorde Landsejerlav: Egense By, Mou Matrikelnummer: 0019fk

EJENDOM: ----------------------------- Adresse: Havørnen 100 9280 Storvorde Landsejerlav: Egense By, Mou Matrikelnummer: 0019fk SKØDE Prøvetinglysning - Tinglysning er ikke gennemført EJENDOM: Adresse: Havørnen 100 9280 Storvorde Landsejerlav: Egense By, Mou Matrikelnummer: 0019fk SÆLGER/OVERDRAGER: ZELOT REAL ESTATE ApS Holmegårdsvej

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg Betingelser fr handel med værdipapirer i Sparekassen Faabrg Gældende fra 1. nvember 2007. Intrduktin Handel med værdipapirer er et vigtigt frretningsmråde fr Sparekassen Faabrg, hvrfr vi ønsker at give

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

Carsten Mejer 29424380

Carsten Mejer 29424380 Emne Ordinær generalfrsamling i Strøby Ladeplads Vandværk Dat fr møde Tidspunkt Sted 26. maj 2013 09.30 Strøby frsamlingshus Referat udarbejdet af Telefn Carsten Mejer 29424380 Mødedeltagere Frede Zeiler

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 11 71 53

Læs mere

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende Januar 2013 Nyhedsbrev Crprate/M&A Erhvervsfndsudvalgets rapprt m fremtidens regulering af erhvervsdrivende fnde Erhvervsfndsudvalget ( Udvalget ) afleverede den 18. december 2012 sin rapprt m fremtidens

Læs mere

28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro

28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro J.nr. 99-8095 TIL SALG 28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro - sælges ved budgivning Jorden sælges fra ejendommen beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro, og udbydes til salg

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som KØBSAFTALE l. PARTERNE Underskrevne sælger til lohn Staaling Eksport ApS CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg * * * 2. ElENDOMMEN 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som Matr.nr.: * af areal ifølge

Læs mere

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Højbjerg Huse 3, 8840 Rødkærsbro. Dok. 13/102032-1 1/9

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Højbjerg Huse 3, 8840 Rødkærsbro. Dok. 13/102032-1 1/9 Købsaftale bolig Vedrørende ejendommen beliggende Højbjerg Huse 3, 8840 Rødkærsbro. Dok. 13/102032-1 1/9 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (i det følgende

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov (\i { REVISIOSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR. HD HØEGH.CULDBERGS GADE 67. SOOO ARHUS C Ejerfreningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskv Årsrapprt 27 Freningsplysninger Freningen Ejerfreningen

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

VEDTÆGT FOR CHRISTIANSGAVES GRUNDEJERLAUG. 1. NAVN OG HJEMSTED. Laugets navn er Christiansgaves Grundejerlaug, dets hjemsted er Hørsholm kommune.

VEDTÆGT FOR CHRISTIANSGAVES GRUNDEJERLAUG. 1. NAVN OG HJEMSTED. Laugets navn er Christiansgaves Grundejerlaug, dets hjemsted er Hørsholm kommune. 1 VEDTÆGT FOR CHRISTIANSGAVES GRUNDEJERLAUG 1. NAVN OG HJEMSTED. Laugets navn er Christiansgaves Grundejerlaug, dets hjemsted er Hørsholm kommune. 2. FORMÅL. Laugets formål er at administrere de til Christiansgave

Læs mere

Nye VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN OKSEVEJ SYD

Nye VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN OKSEVEJ SYD Nye VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN OKSEVEJ SYD 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Oksevej Syd. 2 Foreningens hjemsted er Frederikshavn kommune. Hjørring retskreds er foreningens værneting. 3

Læs mere

J.nr. 65167 cp/ts. Tff.nr. 14 43 43 63

J.nr. 65167 cp/ts. Tff.nr. 14 43 43 63 Advokaterne Kongevej 64 Tff.nr. 14 43 43 63 J.nr. 65167 cp/ts Undertegnede ejer af ejendommen matr. nr. 3c Broager, Broager pålægger herved ejendommen og de fra ejendommen udstykkede parceller følgende

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

SERVITUT EJENDOM: Matrikelnummer: EJER: Tønder kommune. 29.08.2014 07:43:20 Side 1 af 16

SERVITUT EJENDOM: Matrikelnummer: EJER: Tønder kommune. 29.08.2014 07:43:20 Side 1 af 16 SERVITUT 0030af 0030ag 0030ah 0030ai 0030ak 0030al 0030am 2480m 2480n 2480o 2480p 2480q 2480r 2480s 2480t 29.08.2014 07:43:20 Side 1 af 16 29.08.2014 07:43:20 Side 2 af 16 PÅTALEBERETTIGET: 29.08.2014

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr.

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr. V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening 1 Navn og medlemmer Foreningens navn er Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr.

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe Købmand I.C. Sørensen Fribolig tilhørende ejendom

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft. Dok. 13/102026-3 1/9

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft. Dok. 13/102026-3 1/9 Købsaftale bolig Vedrørende ejendommen beliggende Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft. Dok. 13/102026-3 1/9 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (i det følgende benævnt

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Deloitte" Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012

Deloitte Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012 " Missin Afrik Revisinsprtkllt til årsrpprt 2012 Indhldsfrtegnelse Side 1. Revisin f årsregnskbet 1.1 Ä.rsregnskbet L2 Frhld f væsentlig betydning fr vurdering f årsregnskbet 1.2.1 Generelle it-kntrller

Læs mere

Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning. Sted:

Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning. Sted: REFERAT Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning Ejendm: E/F Dmmervænget 4-'14 Sted: Strandberg Cafå g Spisehus, Skmagergade 11-15, Rskilde Tidspunkt: 10. april2003, kl. 19.00 Til stede var

Læs mere