Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål og Midler Beskæftigelsestilbud"

Transkript

1 Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer. De 3 største områder inden for politikområdet er: Ungdommens uddannelsesvejledning, Beskyttet beskæftigelse og løn til forsikrede ledige, ansat i løntilskudsjob hos Viborg Kommune. Ungdommens Uddannelsesvejledning: Unge indsatsen i Viborg Kommune har høj prioritet og i 2015 er der nedsat en politisk styregruppe i forhold til en tværgående indsats for ledige unge under 30 år i Viborg Kommune. Styregruppen varetager den politiske ledelse af indsatsen, og organiseres i henhold til Styrelseslovens 17, stk. 4. Formålet med den tværgående indsats er at nedbringe ungeledigheden i Viborg Kommune. Indsatsen vil bestå af to hovedspor: 1.Den aktuelle udfordring: Nedbringelse af det nuværende antal unge under 30 år på offentlig forsørgelse 2. Forebyggende indsats: Forebyggelse med henblik på, at færre unge under 30 år starter på offentlig forsørgelse Ungdommens Uddannelsesvejledning indgår naturligvis i denne tværgående indsats og bidrager til at fasholde et konstant fokus på at unge kommer i uddannelse. Ungdommens Uddannelsesvejledning samarbejder med Jobcenter og erhvervsskolerne om at øge gennemførelsesgraden for unge der begynder en uddannelse. Endvidere skal Ungdommens Uddannelsesvejledning fokusere sin vejledningsindsatsen på en tidligere, bedre og mere målrettet indsats over for unge med risiko for ikke at fortsætte i en ungdomsuddannelse. Vejledningsindsatsen skal ske gennem introduktionskurser til de erhvervsrettede uddannelser og ved fremrykning og forbedring af vurdering af uddannelsesparathed. Det forventes at betyde, at der fremover kun tilbydes personlig vejledning til de ca. 20 % unge, der har særlige vejledningsbehov. Vejledningen af øvrige unge baseres på digitale midler som UddannelsesGuiden og e- vejledning. Beskytte beskæftigelse: Antallet af borgere i beskyttet beskæftigelse vil fortsat være faldende. Tilgangen vil komme via unge, der afslutter STU-forløb og som har brug for opkvalificering og træning i arbejdspladskultur m.v. forud for evt. ansættelse i løntilskudsjob for førtidspensionister eller som en del af et ressourceforløb. Løn til forsikrede ledige ansat i løntilskudsjob hos Viborg kommune: Den faldende ledighed kombineret med frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet betyder, at kun få ledige vil blive ansat i kommunale løntilskudsjob. Regeringens oplæg til ny beskæftigelsesindsats overfor de jobparate ledige understøtter denne udvikling ligesom ændringen i 2015 af statsrefusionen til de kommunale løntilskudsjob også begrænser den økonomiske ramme på området.

2 Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Målsætninger og indsatsområder Her gengives målsætninger og indsatsområder fra vedtagne politikker og strategier. Disse målsætninger og indsatsområder vil ofte være flerårige. Minister mål lokale målsætninger Regeringen har en målsætning om, at mindst 95 % skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Den aktuelle prognose viser at 92 % forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse. Kontanthjælpsreformen, hvor unge under 30 ved tilmeldingen i Jobcentret opdeles i 2 grupper alt efter om de har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse eller ej understøtter målet, idet indsatsen på det grundlag kan specialiseres og målrettes. Målet er, at antallet af unge på offentlig forsørgelse skal reduceres og samtidig skal unge understøttes i at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det er nødvendigt at sikre uddannet arbejdskraft jf. kompetencebehovet på arbejdsmarkedet og understøttelse af virksomhedernes vækstmuligheder. Ungdommens Uddannelsesvejledning Med udgangspunkt i målsætning og visionen: De unge aktive borgere på vej til uddannelse eller beskæftigelse vil Jobcenter Viborg videreføre arbejdet med at sikre ungdomsuddannelse til alle unge i Viborg Kommune. For at realisere visionen har Jobcenter Viborg udvalgt en række strategiske indsatsområder: Fortsat styrke samarbejdet med ungdomsuddannelserne og det lokale erhvervsliv og i sammenhæng hermed udbygge og styrke en bred koordinering blandt aktørerne omkring de unge, så der er garanti for, at de unge altid har et tilbud om uddannelse eller et forløb, som fører til uddannelse Sikre, at tilbud til unge har fokus på styrkelse og vedligeholdelse af kompetencer Udbygge og styrke overgangsinitiativer. Tage udgangspunkt i det demokratiske medborgerskab, og dermed tydeliggøre mulighederne, give lige muligheder, men forskellig indsats alt efter behov og øge muligheder for selv at tilrettelægge indsatsen. Et vigtigt initiativ er, at der i starten af 2015 startede en produktionsskole i Viborg Kommune. Beskyttet Beskæftigelse Som nævnt i fokusområder er det nødvendigt at udvikle indsatsen for de institutioner, som i dag tilbyder beskyttet beskæftigelse, fordi antallet af førtidspensionister reduceres til fordel for flere borgere i ressourceforløb. Fokus i denne udvikling er fortsat: at samtænke beskyttet beskæftigelse med ressourceforløb, at fokusere på at få flest mulige borgere på førtidspension i skånejob og samtænke dette med beskyttet beskæftigelse.

3 Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Effektmål i Effektmål er målbare målsætninger, som retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne og samfundet. Effektmålene er ofte flerårige, og i budgettet sættes måltal for de enkelte budgetår. Beskæftigelsesministerens mål for 2016 ikke udmeldt forslag at bibeholde fra 2015: Flere unge skal have en uddannelse Nationalt mål om 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Faktisk opnået ungdomsuddannelse i år efter 9. kl. Status: 73,2 % Mål: 95 % Mål: 95 % Mål: 95 % Mål: 95 % Lokalt: Flere unge i job/uddannelse dvs. færre tilmeldt jobcentret. Status dec incl. forsikrede: 1382 Mål: 1100 Mål: 1050 Mål: 1000 Mål: 950 UU har kontakt til alle årige, der ikke er i gang med uddannelse, job eller aktiviteter, der understøtter målet. (Måles 2 gange årligt via stikprøve ud fra lister over unge, der ikke følger deres uddannelsesplan) UU orienterer alle forældre om unges karriere og uddannelsesmuligheder gennem orienteringsarrangementer. (Måles via udlevering og optælling af billetter til arrangementerne) Løntilskud til førtidspensionister (skånejob) En stigning af antallet af løntilskud til førtidspensionister (skånejob) på 5 % pr. år. Status dec. 2014: 184 mål 2015: 206 Mål: 100 % Mål: 100 % Mål: 100 % Mål: 100 % Mål: 85 % deltager Mål: 90 % deltager Mål: 95 % deltager. Mål: 95 % deltager. Mål: 216 Mål: 227 Mål: 238 Mål: 250 Målingen af de 95 % af en ungdomsårgang, der gennemfører en ungdomsuddannelse opgøres én gang årligt.

4 Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Budgetramme Budgettet i 2016 er 11,5 mio. kr. Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (i procent) 775 5% % % 888 6% Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskoler Beskyttet beskæftigelse % Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Servicejob Udvikling i udgifter fra 2010 til 2019 (1.000 kr., 2016 P/L) Bemærkning: er realiseret forbrug er det oprindelige budget Faldet fra 2012 til 2013 skyldes at myndighedsudgiften til egne tilbud til beskyttet beskæftigelse ( 103), blev flyttet fra politikområde Beskæftigelsestilbud til politikområde Socialområdet. Denne flytning er ikke indeholdt i det oprindelige budget for 2014, men er med i budgettet for

5 Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Nøgletal (Beløb er i hele i 2014 PL) Serviceniveau Nettodriftsudgifter til forsørgelse pr årig (tal fra 2013) Faglig udvikling Andel kontant- og uddannelshjælpsmodtagere u/30 år (i procent) Andel dagpengemodtagere ledige efter 3 mdr. (i procent, tal fra 2013) Sygedagpengeforløb over 26 uger (antal forløb) Andel aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere (i procent) Andel forsikrede ledige i øvrige vejledning og opkvalificering (i procent, tal fra 2013) Viborg Komme Midtjyske kommuner 2014 Hele landet Herning Skive Holstebro Horsens Randers Silkeborg ,1 2,2 2,1 1,9 1,6 2,3 2,3 1,8 1,6 1,7-49,1-49,4 43,6 52,7 51,1 52,2 42,0 51,7 14,2 13,0 12,3 13,3 11,3 11,4 9,7 12,3 11,5 10,9 4,6 4,8 3,1 2,9 2,6 3,9 4,6 3,4 2,5 3,5 1,1 0,8-1,1 1,1 1,4 1,9 1,0 2,4 1,0

6 Mål og Midler Socialområdet Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer. Organisation Politikområdet Socialområdet består af de tre driftsområder - Handicap, Psykiatri og Udsatte - samt Socialafdelingen, der er myndighed på området. Inden for Socialområdet leveres en bred vifte af tilbud til borgere, der har eller er i risiko for at få begrænsninger i deres fysiske, psykiske og/ eller sociale funktionsevne. Der leveres hvert år tilbud til i alt ca borgere. For nogle borgere er der tale om kortvarige forløb, mens andre borgere har behov for en længerevarende og mere omfattende støtte. Målgrupper, faglige metoder og teknologiske løsninger er under stadig udvikling, hvorfor der kontinuerligt arbejdes på at udvikle og levere fleksible og målrettede tilbud til borgene ud fra nærhedsprincippet og princippet om mindst mulig indgriben. Fokusområder på tværs af Socialområdet Der vil blive arbejdet med følgende tværgående fokusområder i 2016: Implementering af Viborg Kommunes kommende socialpolitik Styrkelse af borgernes recovery og egenmestning via rehabiliterende faglige indsatser Styrkelse af borgerens sociale relationer og netværk via samarbejdet med frivillige Øget brug af velfærdsteknologi og informationsteknologi, hvor det skaber værdi for den enkelte borger Mere smidig sagsbehandling og øget inddragelse af borgerne i eget forløb Fortsat fokus på økonomisk styring med henblik på at sikre balance og optimal udnyttelse af de afsatte midler Fokusområderne vil 2016 blive revideret på baggrund af konkrete visioner og målsætninger i den kommende socialpolitik, som fremsættes til politisk godkendelse i efteråret Samtidig vil tilbuddene i Socialområdet fortsat blive udviklet via realisering af tiltagene i de politisk godkendte kapacitetsanalyser inden for hhv. handicapområdet (maj 2013) og psykiatriområdet (juni 2014), samt beskrivelsen af fremtidens forsorgsindsats inden for udsatteområdet (september 2013). Øget recovey og egenmestring Det arbejdes ud fra en recovery-orienteret tilgang og med rehabilitering som den overordnede faglige ramme i tilbuddene i Socialområdet. Rehabilitering handler om, at den enkelte borger i størst muligt omfang genvinder, udvikler eller vedligeholder sin funktionsevne, så borgeren opnår størst mulig grad af selvhjulpenhed ( Dette fordrer en tæt kobling til den beskæftigelsesrettede indsats. Tendensen, særligt for de unge, er at der med afsæt i de nye beskæftigelsesreformer arbejdes hen mod en højere grad af fastholdelse og inklusion på arbejdsmarkedet i eksempelvis mikrofleksjob. Med den nye førtidspensionsreform fra 2013 er udgangspunktet, at borgere under 40 år ikke skal tilkendes førtidspension, men skal støttes i at bevare en tilknytning på arbejdsmarkedet ved et bedre tværsektorielt samarbejde mellem beskæftigelsesområdet og tilbuddene i Socialområdet. Denne tendens betyder, at tilbuddene i Socialområdet er under stadig forandring, hvor trenden går mod understøtning af egenmestring, samt af et mere rummeligt arbejdsmarked.

7 Mål og Midler Socialområdet Effektmål i Implementering af Viborg Kommunes Socialpolitik. Her gengives målsætninger og indsatsområder fra vedtagne politikker og strategier. Disse målsætninger og indsatsområder vil ofte være flerårige Udarbejdelse af effektmål inden for socialpolitikkens fire overordnede temaer. Øget recovery og egenmestring Øget livskvalitet Aktør i eget liv Øget mestring af eget liv Øget beskæftigelse Min. 50 % af borgerne i midlertidige botilbud oplever en forbedring af deres selvvurderede livskvalitet Min. 50 % af borgerne i midlertidige botilbud oplever, at de i højere grad er blevet aktør i eget liv og har fået større tro på egne evner Min. 50 % af borgerne i midlertidige botilbud opnår øget egenmestring med deraf følgende reduceret støttebehov Der etableres en struktureret samarbejdsmodel med Jobcenter Viborg om fleks- og skånejobs for borgere inden for HPU

8 Mål og Midler Socialområdet Styrket frivillighedsindsats Styrkelse af borgerens sociale relationer og netværk via samarbejdet med frivillige Øget rekruttering og fastholdelse af frivillige via indsamling af viden om motivation og tilfredshed blandt frivillige i Socialområdet Socialområdet som et attraktivt sted at være frivillig Min. 10 % af de adspurgte borgerne oplever, at de har fået styrket deres sociale relationer i betydningsfulde fællesskaber i samspillet med frivillige Antallet af frivillige i Socialområdet skal samlet øges med min. 10 % (ifht. baseline 2014) Alle ledelsesområder formulerer mål for deres frivillighedsindsats Forebyggelse af livstilssygdomme Rygning Andelen af daglige rygere blandt borgere i tilbud inden for socialområdet skal reduceres via en målrettet indsats. Kost og motion Øget fokus på at skabe sundshedsfremmende aktiviteter i samarbejde med borgere og frivillige Alle rygere inden for Socialområdet gives tilbud om til at deltage i et rygestopforløb Min. 25 % af deltagerne i rygestopforløbene er røgfrie ½ år efter endt forløb Der afvikles min. 5 sundhedsfremmende aktiviteter inden for hvert ledelsesområde (hhv. handicap, psykiatri og udsatte)

9 Mål og Midler Socialområdet Styrket indsats for implementering af velfærdsteknologi Forbedret livskvalitet Øget egenmestring Forbedret arbejdsmiljø Min. 25 % af borgerne indenfor Socialområdet oplever en forbedring af deres selvvurderede livskvalitet ved hjælp af IPads i arbejdet med borgerne Min. 25 % af Socialområdets borgere får mulighed for at få mere struktur på hverdagen ved hjælp af infoskærme og derigennem øget egenmestring Min. 5 % af medarbejderne i Socialområdets tilbud oplever en reducering af fysisk belastende arbejdsopgaver ved hjælp af velværdsteknologiske arbejdsredskaber

10 Mål og Midler Socialområdet Budgetramme Budgettet i 2016 er 426,0 mio. kr. Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., procent) % % % % % % Udvikling i udgifter fra 2019 til 2019 (1.000 kr., 2016 P/L) % % % Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Aktivitets- og samværstilbud Andet Bemærkning: er realiseret forbrug er det oprindelige budget. Stigningen fra 2012 til 2013 skyldes at myndighedsudgiften til egne tilbud til beskyttet beskæftigelse ( 103), blev flyttet til politikområde Socialområdet fra politikområde Beskæftigelsestilbud. Denne flytning er ikke indeholdt i det oprindelige budget for 2014, men er med i budgettet for Faldet fra 2015 til 2016 skyldes primært rammebesparelsen på 1,5% samt korrektion af pris- og lønudviklingen.

11 Mål og Midler Socialområdet Nøgletal (Beløb er i hele kr., løbende priser) Serviceniveau Nettodriftsudgifter voksne handicappede pr årig Viborg Komme Midtjyske kommuner 2014 Hele landet Herning Skive Holstebro Horsens Randers Silkeborg Ressourcer Antal visiterede timer til hjemmehjælp pr. uge under 65 år 8,3 6,1 5,6 6, ,5 9,0-5,2

12 Mål og Midler Socialområdet Budgetforudsætninger Udvikling i pris og mængde (1000kr., 2016 P/L) Pris (nettoudgift) i kr. Mængde Totale nettoudgifter i kr. Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Voksne handicappede (pris pr. årsperson) (antal årspersoner) Institutioner med døgndækning Institutioner uden døgndækning Bostøtte Dagbehandling Psykiatri Institutioner med døgndækning Institutioner uden døgndækning Bostøtte Dagbehandling Udsatte Salg af pladser Køb af pladser Øvrige nettoudgifter I alt

13 Mål og Midler Socialområdet Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2016 P/L) Totale nettoudgifter i kr. Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Statsrefusion, forsorgshjem og krisecentre Puljemidler Psykologsamtaler Administrationsomkostninger (5.42) Pulje afdelingsledere (udsatte) Puljemidler alkoholbehandling TUBA Behandling af stofmisbrugere Kontakt-og støttepersonordning Special pædagogisk bistand til voksne STU Specialtandplejen Refusion Særlig dyre enkeltsager m.v Handicaphjælpere Pleje og omsorg handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Aktivitets- og samværstilbud Driftssikring af boligbyggeri Andre sundhedsudgifter Ældreboliger JV Visitation Social Øvrige sociale formål HPU Administrationsomkostninger Efterværn 76A Afrunding I alt

14 Mål og Midler Socialområdet Forklaring af budgetforudsætninger Udvikling i pris og mængde Køb af pladser stiger en del i budgetforslaget for 2016 i forhold til budget Det drejer sig om køb af pladser på eksterne tilbud hos andre kommuner, regioner og private tilbud. Væsentlige ændringer i budgettet Indenfor budgetrammen: Der er indregnet følgende større ændringer indenfor rammen: Stigende køb af pladser på eksterne tilbud med 6,2 mio. kr. Faldende udgifter til BPA på 2,8 mio. kr. Udgifter til efterværn efter 76 (ikke budgetteret tidligere) på 1,9 mio. kr. Øvrige mindre ændringer med 0,7 mio. kr. det niveau, den enkelte person er visiteret til. Der opereres med 5 niveauer plus tillægsydelser for personer, der har behov for yderlige hjælp. Takst 2 består af faste udgifter og omkostninger, såsom husleje, forbrugsafgifter, løn til ledelse, nattevagt, afskrivninger, forrentning, over-/underskud fra tidligere år. Strukturen med takst 1 og 2 anvendes dog ikke på udsatteområdet og på bostøtte- og aktivitetsområdet er der i 2014 indført rammestyring. Der arbejdes med at udvikle en revideret/ny tildelingsmodel med vægt på incitamentstrukturen. I alt en ubalance på 6 mio. kr., som forventes hentet via effektiviserings- og styringsmæssige tiltag. Ressourcetildelingsmodeller På området anvendes en Bestiller-, Udfører-, Modtagermodel, hvor myndighedsdelen er adskilt fra udførerdelen. Der afregnes mellem myndighedsdelen og udførerdelen efter en struktur med en takst 1, som er behovsrelateret og en takst 2, som er pladsrelateret. Den behovsrelaterede takst 1 afhænger af

15 Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Beskæftigelsesplan 2016 og fokusområder Beskæftigelsespolitiske udfordringer Udviklings tendenserne for arbejdsmarkedet i Viborg viser at arbejdsstyrken er faldende, samtidig med at der forventes en stigende arbejdskraftefterspørgsel, en arbejdskraft som skal være fagligt veluddannet. Over for dette scenarie bliver udfordringen, dels at modvirke afgang fra arbejdsstyrken dels at holde arbejdsstyrkens kompetencer oppe på et niveau, så de matcher virksomhedernes behov for viden og færdigheder. Øget efterspørgsel på arbejdskraft vil ikke automatisk betyde at flere ledige i Viborg kommer i arbejde. De ledige skal kunne opfylde virksomhedernes behov for viden og færdigheder, for at komme i betragtning til et job. Det er således en stor udfordring, at få flere ledige motiveret til at bruge de nye muligheder for uddannelse. Flere unge skal ud af kontanthjælp og i uddannelse, og vi skal i samarbejde med uddannelsesinstitutioner sikre en høj gennemførelsesgrad. Herudover er der også brug for, at få efteruddannet de ansatte på virksomhederne, for herved at understøtten at virksomhederne kan udvikle sig og skabe øget vækst. Indsatsen stiller krav om effektfulde samarbejder mellem jobcenter, Viborgegnens erhvervskontor, virksomhederne, uddannelsesinstitutioner og de faglige organisationer. Vores værdigrundlag bag indsatsen - Et demokratisk medborgerskab Viborg Kommune som frikommune har givet mulighed for nye rammer. Det betyder at indsatsen bygger på borgernes evne, vilje og muligheder og kontaktforløbet forenkles for alle målgrupper. Endvidere kan borgene, inden for en fastsat ramme, vælge tilbud med høj effekt. Vores mål for beskæftigelsesindsatsen under frikommune forsøget har fokus på fire områder 1. Resultaterne her er målet at opnå minimum det samme som før 2. Borgerne får og tager ansvar for eget forløb måles på forberedelse, selvbetjening 3. Mere for pengene 4. Opsamle viden om hvad der virker for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere Politiske principper for indsatsen Mødet med borgeren er vigtigt, herunder også forebyggelse af fravær fra arbejdsmarkedet Helhedstænkning er vigtigt dels at arbejde på tværs af kommunale forvaltningsområder, men også at se det hele individ i et livslangt perspektiv Borgerens arbejdsidentitet er vigtig den skal opbygges for de unge, og for de udsatte, der har været uden for arbejdsmarkedet længe, og den skal bevares for de erfarne, der bliver udsat for ledighed eller sygdom Indsatsen i 2016 Der er med de nye reformer inden for beskæftigelse, sygedagpenge og kontanthjælp lagt op til en individuel tidlig indsats, uanset forsørgelsesgrundlag. Indsatsen har fokus på kvalitet i tidlig afklaring og opfølgning af den sygemeldte, målrettethed og virksomhedsrettet fokus i tilbuddene for ledige i forhold til job og uddannelse. Vi tager, afsæt i at borgerne tager ansvar for deres eget forløb, ud fra tankerne om det aktive medborgerskab. Det indebærer også at borgerne vil få øgede muligheder for selvbetjening, når jobcenteret implementerer det nye selvbooking-system. Målet er, at vores indsats, skal reducere den gennemsnitlige ledighed samt nedbringe antallet af borgere, der modtager offentlig forsørgelsesydelser Vores hovedfokus på indsatsen er, dels en tidlig indsats og dels et fokus på de langvarige sager. Færre på varige offentlige ydelser Unge

16 Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Indsatsen over for unge ledige i Viborg Kommune har højprioritet. Derfor er der til gennemførelsen af en tværgående indsats for unge ledige i Viborg Kommune, nedsat et nyt politiske udvalg som skal tilrettelægge indsatsen i henhold til udarbejdet kommissorium. Fokus i unge indsatsen er, en tidlig indsats De uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere skal i uddannelse så hurtigt som muligt. Vi vil i samarbejde med UU og erhvervsvejlederne give en målrettet uddannelsesindsats til ufaglærte og unge med fokus på jobrettet uddannelse. Øget fokus på tidlig og uddannelsesfremmende indsats for 18 års debutanter Øget fokus på forberedelse til og fastholdelse i uddannelse Flere unge i uddannelsesrettet tilbud på virksomheder Sygedagpenge Tidlig indsats Servicemål for øget tilgængelighed og tidlig indsats skal udarbejdes Fast-track løsning for virksomheder og borgere med henblik på at fastholde den syge på arbejdspladsen Fastholde opmærksomhed på delvise raskmeldinger med henblik på at forebygge, at den syge mister forbindelsen til arbejdspladsen eller arbejdsmarkedet Udbygge et tæt samarbejde med jobkonsulenter til at få flere syge tilbage på arbejde gennem en delvis raskmelding, via viden om virksomheder, Indsats for langvarige ydelsesmodtagere Antallet af sager med over 52 ugers varighed skal nedbringes. Indsatsen tager udgangspunkt i delvise raskmeldinger eller virksomhedspraktik kombineret med et parallelt behandlings- og understøttende forløb. Altid sat i relation den aktuelle sygdomssituation Vi har fokus på et samarbejde, hvor vi inddrager jobkonsulenter, erhvervsvejledere, a- kasser og virksomheder med henblik på at sikre, at fleste mulige vender tilbage til job eller ordinær uddannelse. Ledighedsydelse Tidlig indsats Udvikle og øge ansættelser i fleksjob med progression. Progression i forhold til at øge den ugentlige arbejdstid i fleksjob med få timers arbejde pr. uge. Indsats for langvarige ydelsesmodtager Antal ledige med over 18. måneders ledighed skal nedbringes. Det gør vi ved at, Fastholde en jobrettet indsats over for den enkelte Give tilbud på virksomheder kombineret med en parallel understøttende indsats mhp. løsning af borgerens barrierer/problemer Fokusere på at få skabt plads til de ledige på virksomhederne, ved at bruge de små fleksjob. Ressourceforløb Forløbene tilbydes vores langvarige ydelsesmodtagere med henblik på at udvikle deres arbejdsevne. Forløbene skal have øget fokus på den virksomhedsrettede indsats for at øge andelen af borgere der i deres ressourceforløb deltager i et eller flere virksomhedsrettede tilbud Parallel hermed understøtte indsatsen med tilbud der hjælper borgeren til at overvinde eventuelle barrierer Måler er, at 25 % af de aktiveringsberørte ressourceforløbsborgere skal være i virksomhedsrettede tilbud Kontant- / uddannelseshjælp De jobparate ledige på kontanthjælp gives større indflydelse og ansvar for deres ledighedsperiode, det sker blandt andet gennem øget selvbetjening. Til yderligere at understøtte de jobparate lediges ansvar og indflydelse, implementeres JOB-loggen som de ledige skal bruge til registrering af deres jobsøgningsaktiviteter. Frikommune betyder ikke, at vi ikke skal sætte rammen for muligheder, ansvar og aktivitet. Vi skal sætte en tydelig ramme for alle nye jobparate ledige, og det indebærer, At den ledige kan tilrettelægge sit eget forløb, men skal, senest efter 3 måneder, i gang med en virksomhedspraktik, med mindre den ledige har aftaler om start af job/ uddannelse

17 Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Sikre at de ledige så hurtigt som muligt får deres CV på jobnet, og hermed tilgængelig for jobformidling. De aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er en målgruppe med forskellig artede problemer og udfordringer. Indsatsen over for denne gruppe vil i særlig grad have fokus på, en stærk intern og ekstern koordinering med inddragelse af kommunale, regionale, frivillige aktører og borgernes egnet netværk en evidensbaseret indsats en differentieret indsats målrettet målgruppens specifikke behov en virksomhedsforberedende indsats, hvor målet kan være, at den aktivitetsparate opnår en stabil tilknytning til en arbejdsplads. Forsikrede ledige De ledige gives større indflydelse og ansvar for deres ledighedsperiode, det sker blandt andet gennem øget selvbetjening. Til yderligere at understøtte de lediges ansvar og indflydelse, implementeres JOB-loggen som de ledige skal bruge til registrering af deres jobsøgningsaktiviteter. Frikommune betyder ikke, at vi ikke skal sætte rammen for muligheder, ansvar og aktivitet. Vi skal sætte en tydelig ramme for alle nyledige, og det indebærer, At den ledige kan tilrettelægge sit eget forløb, men skal, senest efter 3 måneder, i gang med en virksomhedspraktik, med mindre den ledige har aftaler om start af job/ uddannelse Sikre i samarbejde med a-kasserne, at de ledige så hurtigt som muligt får deres CV på jobnet, og hermed tilgængelig for jobformidling. Samlet for indsatsen over for de jobprate kontanthjælpsmodtagere og de forsikrede ledige er, at vi har fokus på virksomhederne. Vi vil gennem vores virksomhedsrettede indsats have fokus på jobåbninger og uddannelsesbehov. Vi vil, Prioriterer høj at få udbygget vores jobformidling, hjælpe virksomhederne med screening og rekruttering samt opkvalificering af ledige inden for flaskehalsområder Forøge vores kontakt til virksomhederne med henblik på, at flere ledige kommer i tilbud på en virksomhed Styrke fokus på jobrettet uddannelse af ufaglærte Sikre et velfungerende samarbejde med a-kasser om jobrettede samtaler Langvarige sager Styrket indsats sidst i dagpengeperioden, for forsikrede ledige. Det indebærer blandt andet fælles samtaler mellem a-kassen og jobcenteret. Herudover tilbydes en særlig indsats for ledige over 50 år. Indsatsen skal være præget af en helorienteret, tværfaglig og sammenhængende indsats, hvor den ledige er aktivt medinddraget. Flygtninge og indvandrere Regeringen har præsenteret sit lovforslag om et nyt integrationsprogram. Integrationsprogrammet har fokus på en jobrettet indsats og lægger op til at flygtninge og indvandrere skal hurtigst muligt i arbejde. Indsatsen skal altid kombineres med danskundervisning, og den skal så vidt muligt tilrettelægges med udgangspunkt i den enkeltes uddannelse og erfaringer fra hjemlandet. Regeringens lovforslag forventes at træde i kraft 1. juli Viborg kommune forventer at skulle modtagere flere flygtninge i 2016 og indsatsen tilrettelægges efter de fokusområder der peges på i lovforslaget. Virksomhedsstrategi og overordnede målsætninger Gennem en intensiveret og koordineret virksomhedsrettet indsats skal der, skabes de bedste vækstmuligheder for virksomhederne i Viborg Kommune. Vi vil gennem vores samarbejder med Viborgegnens Erhvervskontor, Mercantec, de faglige organisationer og andre jobcentre herunder KUBE Viborg Rekrutteringsnet Viborg I-værkstedet Alliance mellem 8 jobcentre i RAR- Vestjylland. understøtte væksten i virksomhederne. Jobcenter Viborgs virksomhedsservice Nedenstående strategi vil i 2015 bliver integreret i en samlet beskæftigelsesstrategi.

18 Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Vores Mission Gennem en professionel virksomhedsrettet indsats at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked Vores Vision Vi ønsker at være virksomhedernes foretrukne samarbejdspartner ift. Rekruttering, fastholdelse og uddannelse Vores overordnede strategi Vi ønsker gennem en intensiveret og koordineret virksomhedsrettet indsats at skabe de bedste vækstmuligheder for virksomhederne i Viborg Kommune. Fokusområder for den virksomhedsrettede indsats i 2016 Virksomhedsservice og jobformidling er med beskæftigelsesreformen en kerneopgave for jobcenteret. Kerneopgaven er, at bistå de ledige med at komme i arbejde og virksomhederne med at få den kvalificerede arbejdskraft de har brug for. Herudover bistå virksomhederne med opkvalificering af dens medarbejdere (ufaglærte til faglærte) / efteruddannelse af faglærte. Det forudsætter øget kontakt til virksomhederne med henblik på dels at opnå bedre viden om virksomhedernes servicebehov, dels at udbrede kendskabet til den service jobcenteret kan tilbyde virksomhederne. Jobcenterets virksomhedsrettede indsats tilrettelægges med udgangspunkt i et nyt og styrket servicekoncept. Et servicekoncept hvor jobcenteret tilbyder at arbejde tæt sammen med virksomhederne omkring, Rekruttering med udsøgning og screening af ledige forud for henvisning til virksomhederne Opkvalificering og uddannelse af ansatte, hvor fokus er på de ufaglærte samt videreuddannelse af faglærte (Jobrotation, Voksenlærlingeordning) Arbejdsplads fastholdelse af sygemeldte og forebyggelse af sygefravær på virksomhederne Virksomhedskontakten skal koordineres på tværs af kommuner, så virksomhedernes behov ved rekruttering af arbejdskraft, understøttes bedst muligt.

19 Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Effektmål i Beskæftigelsesministerens mål for 2016 er ikke udmeldt. Forslag at fastholde fra 2015: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. Lokale mål: Antal på ledighedsydelse o. 18 mdr. skal reduceres. Status jan 2015: 128 Der skal skabes flere fleksjob. Status jan 2015: Mål: max. 75 pers. Mål: 1575 fleksjob Mål: max. 50 pers. Mål: 1900 fleksjob Mål: max. 50 pers. Mål: 2200 fleksjob Mål: max. 50 pers. Mål: 2500 fleksjob Reducere langtidsledigheden (Ledig 80 % af tiden inden for 52 uger) Status januar 2015: 448 personer. Mål: 350 personer. Mål: 300 personer. Mål: 250 personer. Mål: 220 personer. Virksomhedsstrategi og målsætninger. 1. Der skal etableres en koordineret kontakt til en større del af kommunens virksomheder. Årlig kontakt til mindst 75 % af de 1529 virksomheder med over 5 ansatte og med 50 % af de 1365 virksomheder med 2-4 ansatte). Mål: Kontakt med min. 75 % af de 1529 virksomheder med over 5 ansatte. Mål: Kontakt med min. 80 % af de 1529 virksomheder med over 5 ansatte. Mål: Kontakt med min. 80 % af de 1529 virksomheder med over 5 ansatte. Mål: Kontakt med min. 80 % af de 1529 virksomheder med over 5 ansatte. Mål: kontakt med min. 50 % af de 1365 virksomheder med 2-4 ansatte. Mål: kontakt med min. 55 % af de 1365 virksomheder med 2-4 ansatte. Mål: kontakt med min. 60 % af de 1365 virksomheder med 2-4 ansatte. Mål: kontakt med min. 60 % af de 1365 virksomheder med 2-4 ansatte. 2. Virksomhederne skal opfatte Jobcenter Viborg som en foretrukken og professionel samarbejdspartner. Mål: Tilfredshed blandt virk- Mål: Tilfredshed Mål: Tilfredshed Mål: Tilfredshed

20 Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet (Årlig survey og/eller opsamling via andre undersøgelser DI/Dansk byggeri/erhvervskontoret f.eks.) somhederne med Jobcentrets service på landsplan ligger vi blandt de 25 bedste. blandt virksomhederne med Jobcentrets service på landsplan ligger vi blandt de 20 bedste. blandt virksomhederne med Jobcentrets service - på landsplan ligger vi blandt de 15 bedste. blandt virksomhederne med Jobcentrets service på landsplan ligger vi blandt de 15 bedste. Andel af ledige og sygemeldte Andelen af ledige og sygemeldte er lavere eller minimum på samme niveau som i Kontant-/uddannelseshjælp:2,9 % Forsikrede ledige:3,2 % Sygedagpenge: 2,6 % Status 2014: Kontanthjælp: 2,3 % Udd.hjælp: 1,3 % Forsikrede: 2,3 % Sygedagp.: 2,2 % Mål: Kontanthjælp: 2 % Udd.hjælp: 0,9 % Forsikrede ledige: 2,0 % Sygedagpenge: 2,0 % Mål: Kontanthjælp: 1,8 % Udd.hjælp: 0,7 % Forsikrede ledige: 1,8 % Sygedagpenge: 1,9 % Mål: Kontanthjælp: 1,6 % Udd.hjælp: 0,6 % Forsikrede ledige: 1,6 % Sygedagpenge: 1,8 % Mål: Kontanthjælp: 1,5 % Udd.hjælp: 0,5 % Forsikrede ledige: 1,5 % Sygedagpenge: 1,8 % Gennemsnitlig varighed på offentlig forsørgelse Den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse er bedre eller minimum på samme niveau som i Kontant-/uddannelseshjælp:31,5 uger Forsikrede ledige:18,5 uger Sygedagpenge: 10,9 uger Status 2014: Kontanthjælp: 34,6 uger Uddannelseshjælp:28,2 uger Forsikrede ledige:15,6 uger Sygedagpenge: 10,8 uger Kontanthjælp: 34 uger Udd.hjælp: 27 uger Forsikrede ledige: 13,5 uger Sygedagpenge: 10,5 uger Kontanthjælp: 33 uger Udd.hjælp: 26 uger Forsikrede ledige: 13 uger Sygedagpenge: 10 uger Kontanthjælp: 32,5 uger Udd.hjælp: 25,5 uger Forsikrede ledige: 12,5 uger Sygedagpenge: 9,5 uger Kontanthjælp: 32 uger Udd.hjælp: 25 uger Forsikrede ledige: 12 uger Sygedagpenge: 9 uger Fastholdelse i job/uddannelse Fastholdelsen i job/uddannelse 3 mdr. efter afslutningen på offentlig forsørgelse er bedre eller minimum på samme niveau som i 2011: Kontanthjælp:60 % Forsikrede ledige:60 % Sygedagpenge:55 % Kontanthjælp:65 % Forsikrede ledi- Kontanthjælp:65 % Forsikrede ledi- Kontanthjælp:65 % Forsikrede ledi-

21 Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Kontanthjælp:49,3 % Forsikrede ledige:54,1 % Sygedagpenge:52,9 % *Status 2013: Kontanthjælp:57,3 % Forsikrede ledige:57,2 % Sygedagpenge:53 % ge:65 % Sygedagpenge:60 % ge:65 % Sygedagpenge:65 % ge:65 % Sygedagpenge:65 % * Der foreligger i maj 2015 ingen data for år 2014 og da uddannelseshjælp startede jan heller ingen data for fastholdelse i job/uddannelse for denne målgruppe.

22 Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Budget 2016 Refusionsomlægninger 1. januar 2016 indføres en ny model for statens refusion til kommunerne af udgifter på arbejdsmarkeds- og overførselsområdet. Den kommunale medfinansiering af udgifterne på beskæftigelsesområdet betyder, at kommunen gøres økonomisk medansvarlig for udgifterne på beskæftigelsesområdet. I den nye model gøres refusionen afhængig af hvor lang tid borgeren har modtaget offentlig forsørgelse. Jo længere tid borgeren samlet set har modtaget offentlig forsørgelse, jo mindre betaler staten af kommunens udgifter til overførselsindkomsterne. De nye refusionsregler er opbygget som en 4-trins refusionstrappe, hvor staten dækker mellem 80 og 20 procent af kommunens udgifter til forsørgelse afhængig af hvor længe borgeren har været på offentlig forsørgelse. De nye refusionsregler vedrørende forsørgelsesudgifterne forventes at træde i kraft den 1. januar På dette tidspunkt indplaceres alle, der modtager offentlig forsørgelse i kommunen, på et af refusionstrappens fire trin. Varighed på offentlig forsørgelse opgøres for perioden 1. juli 2014 til 1. januar De fire trin i den nye refusionsmodel Refusionssatserne aftrappes over tid i den samlede ydelsesperiode Fakta om den nye refusionsmodel SAMLET VARIGHED I OFFENTLIG FORSØRGELSE TRIN 1: DE FØRSTE 4 UGER TRIN 2: UGER TRIN 3: UGE TRIN 4: OVER 52 UGER REFUSIONSSATS 80 PCT. 40 PCT. 30 PCT. 20 PCT. I den nye refusionsmodel vil satserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter være ens på tværs af ydelser.

23 Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Ny start på refusionstrappen Når en borger har haft ét år uden for offentlig forsørgelse inden for de seneste 3 år, tælles der forfra og udgifterne til forsørgelse refunderes igen på trin 1 på refusionstrappen. Indfasningen af de nye refusionsregler Når den nye refusionsmodel træder i kraft 1. januar 2016 skal alle borgere, der modtager offentlig forsørgelse, indplaceres på et af de 4 refusionstrin på baggrund af borgernes hidtidige varighed i offentlig forsørgelse siden 1. juli Alle jobcentrets ydelser vil være omfattet af de nye refusionsregler. For fleksjob og førtidspension vil de nye regler alene omfatte tilkendelser efter 1. juli Det forventes, at der kommer regler om et særligt fleksbidrag som supplerende finansiering af fleksjob. Konsekvenserne af refusionsomlægningen for økonomien på området i Viborg er endnu ikke beregnet. I forbindelse med budgetseminaret i august 2015 vil der foreligge en beregning holdt op mod den nuværende budget og finansieringsmodel. Bilag: Ny refusionsmodel Skab resultater og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen

24 Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Om politikområdet Der beskrives ikke fokusområder og effektmål for politikområdet, pensioner og boligstøtte. I stedet beskrives opgaver og opgavefordeling i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark. Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for en stor gruppe borgere, og pensionen kan suppleres med bl.a. helbredstillæg og trangsbestemt personlige tillæg. Et stort udbud af lejeboliger både til unge og til pensionister er en del af tilbuddet til borgerne, og boligstøtteområdet giver mulighed for, at alle borgerne har mulighed for at bo i lejlighederne. Ydelserne inden for pensioner (førtids- og folkepension) og boligstøtte er overvejende lovbestemte. Der er med virkning fra 1. januar 2013 indført nye regler om førtidspensioner. De nye regler adskiller sig blandt andet ved, at unge under 40 år ikke længere skal have førtidspension, men i stedet skal have en helhedsorienteret og tværfaglig indsats i et eller flere ressourceforløb. Personer over 40 år kan fortsat få tilkendt førtidspension. Men som udgangspunkt skal de først deltage i et ressourceforløb. Hvis det helt åbenbart ikke tjener noget formål at forsøge at udvikle arbejdsevnen, kan kommunen tilkende førtidspension, uden at borgeren først har været igennem et ressourceforløb. Udbetaling Danmark Udbetaling Danmark administreres af ATP og har siden primo 2013 overtaget ansvaret for følgende sagsområder: folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og familieydelser. Opgaver, der fortsat varetages af kommunen: Personlige tillæg og enkeltydelser, almindelige helbredstillæg f.eks. medicin, udvidet helbredstillæg til fodpleje, tandproteser og briller.

25 Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Budgetramme Budgettet i 2016 er 484,2 mio. kr. Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., procent) % % % % % Udvikling i udgifter fra 2010 til 2019 (1.000 kr., 2016 P/L) % Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt før 1. Januar 2003 Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter 1. januar 2003 Boligydelse til pensionister Boligsikring Øvrige* * Personlige tillæg, øvrige sociale formål Bemærkning: er realiseret forbrug er det oprindelige budget Faldet i 2011 skyldes, at der blev oprettet et nyt overførelsesområde med tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter vedrørende børn under Børne- og Ungeudvalget. På baggrund af den nye sygedagpengereform, der trådte i kraft den 1. juli 2014, blev der indarbejdet en skønnet stigning i antallet af førtidspensionister. Det har efterfølgende vist sig, at stigningen ikke blev helt så markant, hvilket kan aflæses af budgetsøjlerne

Mål og Midler Socialområdet

Mål og Midler Socialområdet Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Mål og Midler kombineret med Beskæftigelsesplan 2017 Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet og beskæftigelsestilbud

Mål og Midler kombineret med Beskæftigelsesplan 2017 Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet og beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2017 Beskæftigelsespolitiske udfordringer Udviklings tendenserne for arbejdsmarkedet i Viborg viser at arbejdsstyrken er faldende, samtidig med at der forventes en stigende arbejdskraftefterspørgsel

Læs mere

Mål og Midler Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Mål og Midler Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Mål og Midler Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har i 2015 et samlet nettodriftsbudget på 1.682,7 mio. kr. tet udgør 32,2 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Udvalgets

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Viborg

Beskæftigelsesplan Jobcenter Viborg Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Viborg De overordnede udfordringer for Viborg Kommunes arbejdsmarked Udviklingen i befolkningen og den samlede tilknytning til arbejdsmarkedet har længe været en udfordring

Læs mere

Mål og Midler Voksenhandicapområdet

Mål og Midler Voksenhandicapområdet Fokusområder i Derudover fremhæves følgende fokusområder inden for de tre driftsområder: Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Fokusområder Ifølge visionen er Viborg en kommune, der er attraktiv for nye borgere og hvor borgerne har gode muligheder for at trives og leve sundt. Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Om politikområdet Der er ikke beskrevet fokusområder for politikområdet, pensioner og boligstøtte, i. I stedet beskrives uddrag af vision, opgaver og opgavefordeling i forbindelse med etablering af Udbetaling

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Om politikområdet Der beskrives ikke fokusområder og effektmål for politikområdet, pensioner og boligstøtte. I stedet beskrives opgaver og opgavefordeling i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Status for Mål og Midler Voksenhandicapområdet

Status for Mål og Midler Voksenhandicapområdet Fokusområder i 2014 Status Mål forventes at blive realiseret Mål forventes at blive delvist realiseret Mål forventes ikke at blive realiseret Fokusområde Organisation Politikområdet voksenhandicap består

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Status for Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Status for Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Status for Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområde Status pr. 30.06.2015 Status Ungdommens Uddannelsesvejledning: Fra august 2014 forventes en reform af UU-vejledningen at træde

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015 Resultatrevision 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i resume af fremgår nedenfor. Resultatrevisionen

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret - januar 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Introduktion til Social- & Arbejdsmarkedsudvalgets forvaltningsområde

Introduktion til Social- & Arbejdsmarkedsudvalgets forvaltningsområde Introduktion til Social- & Arbejdsmarkedsudvalgets forvaltningsområde Introduktion til Social- & Arbejdsmarkedsudvalgets forvaltningsområde Job & Velfærd - Organisering Kilde: Jobindsats Fakta om Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2017 prisniveau Regnska b 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Drift 767,8 787,7 787,4 793,3 796,2 796,2 Arbejdsmarked 714,4

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.000,7 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET Beskæftigelses- og Socialudvalget består af følgende delområder: beskæftigelsesindsats kontant- og uddannelseshjælp fleksjob, revalidering og ressourceforløb dagpenge

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Maj 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-501 X Generel driftsreduktion af Ungdommens Uddannelsesvejledning Politikområde 502 Arbejdsmarkedsindsats Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 21-06-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 4. september 2015

Sagsnr.: 2015/ Dato: 4. september 2015 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 4. september 2015 Titel: Beskæftigelsesplan 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Uddannelseskonsulent Byrådet skal hvert år vedtage en beskæftigelsesplan,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland December 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere