Beskæftigelsesplan 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2014"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2014

2 Indhold 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for Krav til indholdet i beskæftigelsesplan Beskæftigelsesministerens mål for Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats... 9 Tillæg nr. 1 til beskæftigelsesplanen Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for Tillæg nr. 2 til beskæftigelsesplanen Det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede initiativer Tidsfrister BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 Jobcenter Bornholm Dato: 19. september

3 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2014 Kommunen skal i 2013 udarbejde en beskæftigelsesplan for Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplanen skal ifølge bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, 12, som minimum indeholde 2 : 1) Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2) En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer 3) Strategi og mål for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats 3 4) Budget for beskæftigelsesindsatsen 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske mål for 2014: Mål 1. Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Mål 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. 1 For de kommuner, der indgår i et forpligtende kommunalt samarbejde, jf. lov om forpligtende kommunale samarbejder, skal der udarbejdes en beskæftigelsesplan, der beskriver det kommende års beskæftigelsesindsats for hver enkel af de kommuner, der indgår i samarbejdet. 2 Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 340 af 22/03/2013 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. 3 Strategi og mål for at inddrage andre aktører kan indarbejdes i afsnittet vedr. strategi og mål for den borgerettede og virksomhedsrettede indsats. Der skal ikke opstilles måltal for anvendelsen af anden aktør. BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 Jobcenter Bornholm Dato: 19. september

4 Mål 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Mål 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen De beskæftigelsespolitiske mål skal indgå som et centralt omdrejningspunkt i beskæftigelsesplanen. Kommunen skal opstille konkrete niveaumål for alle fire beskæftigelsespolitiske mål, og de konkrete niveaumål skal formuleres på følgende måde: MÅL 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2014 (år til dato) være på 25 %, svt. en stigning på 6 procentpoint fra december 2012 til december MÅL 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 147 personer i december 2014 (rullende år), svt. et fald på 21 % fra december 2012 til december Mål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til 305 personer (antal personer) i december 2014, svt. et fald på 18,7 % fra december 2012 til december Mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Samarbejdsgraden 4 (andelen af virksomhedskontakter i kommunen) skal i december 2014 (år til dato) være på X pct, svt. en stigning på X procentpoint fra december 2012 til december Den præcise opgørelsesmetode for målingen af samarbejdsgraden vil blive udmeldt snarest muligt. BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 Jobcenter Bornholm Dato: 19. september

5 Kommunen kan vente med at fastsætte endelige konkrete niveaumål for de beskæftigelsespolitiske mål indtil beskæftigelsesplanen skal offentliggøres. Det skal ske senest 31. januar De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Bornholms regionskommune indgår i beskæftigelsessammenhæng med 4 andre jobcentre: Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg, jf. figur 1.1. Kommunerne i netværket er generelt kendetegnet ved at have nogle af landets dårligste rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen dette gælder især for Bornholm og Lolland, der placerer sig som hhv. nr. 91 og 92 i rangordenen over de 94 jobcentres rammevilkår. BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 Jobcenter Bornholm Dato: 19. september

6 Rammevilkår Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune har samlet set haft et fald i personer på midlertidige ydelser det seneste år (tabel 1). I marts 2013 var 11,9 % af befolkningen i den erhvervsaktive alder på midlertidige ydelser, hvilket ligger på niveau med klyngen på 12 %. Det seneste år er antal dagpengemodtagere faldet med 9,2 %. Faldet er kommet i en periode, hvor lønmodtagerbeskæftigelsen også har været faldende på Bornholm, hvilket indikerer, at en del af faldet skyldes en faldende arbejdsstyrke. Befolkningens uddannelsesniveau er et vigtigt rammevilkår for Bornholms Regionskommune Unge under 30 år Tabel 2. Unge under 30 år på offentlig forsørgelse i Bornholms Regionskommune opgjort efter ydelse. BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 Jobcenter Bornholm Dato: 19. september

7 Krisen på arbejdsmarkedet har ført til, at flere unge end tidligere starter en ordinær uddannelse. Jobmulighederne for de unge på det ufaglærte arbejdsmarkedet er generelt mindre, og de unge under 25 år mødes tidligt med et pålæg fra Jobcentret om at gå i uddannelse. Siden august 2009 har Jobcentrene haft til opgave at pålægge de uddannelsesegnede unge under 25 år at gå i gang med en ordinær uddannelse. Samlet set har der været et fald i unge på offentlig forsørgelse på Bornholm, men der er sket en stigning i antallet af unge dagpengemodtagere det seneste år (tabel 2). Stigningen skyldes dels at antallet af unge under 25 år er øget. Resultater viser, at der er et potentiale for at styrke indsatsen for at få kanaliseret flere unge fra offentlig forsørgelse til ordinær uddannelse. Det vil blandt andet kræve at målgruppen motiveres til at påbegynde uddannelse. Hvis potentialet i ungeindsatsen skal indfries, vil der være brug for, at flere aktører i ungeindsatsen samarbejder om at motivere og understøtte de unges uddannelsesvalg. Et indsatsområde er, at sætte fokus på at mindske de unges uddannelsesfrafald. Der er potentiale i at styrke indsatsen for at fastholde de unge i uddannelse i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, UU vejledningen og eventuelt hjælp af mentorstøtte Førtidspension Tabel 3. Tilgangen af førtidspension Fra april 2012 til april 2013 blev 187 personer tilkendt førtidspension på Bornholm Dette er et fald på 7 % i forhold til året før. Antallet af tilkendelser af førtidspension faldt på Bornholm gennem 2012 men i slutningen af 2012 og begyndelsen af 2013 var der en kraftig stigning af tilkendelser. Denne stigning har været medvirkende til, at faldet i tilgangen af førtidspension har været mindre på Bornholm (-7 %) end i klyngen (-27,6 %) det seneste år. De beskæftigelsesmæssige udfordringer ved indfrielse af dette mål er vigtigheden af, at ressourceforløbene indeholder elementer der er med til at afhjælpe forskellige diagnosegrupper og som sikrer en tilstrækkelig kapacitet af tilbud. Derudover er det vigtigt at sikre målretningen af ressourceforløbene, så de ikke bliver en mellemstation før førtidspension. Det er vigtigt at den forebyggende indsats har fokus på at sætte tidligere ind overfor de borgere, der har særlig risiko for at ende med en førtidspension. Herudover skal den forebyggende indsats med fordel have sigte mod langvarige kontanthjælps- og sygedagpengefor- BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 Jobcenter Bornholm Dato: 19. september

8 løb, idet det handler om at der sættes ind på et langt tidligere tidspunkt med en tværgående indsats, der kan kombinere beskæftigelsesrettede og sociale-og sundhedsfremmende indsatser Langtidsledighed Tabel 4. Langtidsledigheden opgjort efter ydelse Antallet af langtidsledige er faldet med 13,8 % det seneste år så i marts 2013 var der i alt 324 langtidsledige på Bornholm (tabel 4). Der er sket et markant fald i antallet af langtidsledige dagpengemodtagere, mens der er sket en stigning i antallet af langtidsledige jobklare kontanthjælpsmodtagere. Det markante fald i langtidsledige dagpengemodtagere og stigningen i kontanthjælpsmodtagere kan hænge sammen med, at en del dagpengemodtagere har opbrugt dagpengeretten i begyndelsen af Trods lavkonjunktur skabes der løbende jobåbninger på arbejdsmarkedet. Det er en udfordring for de ledige og for beskæftigelsesindsatsen, at mange jobåbninger ikke synliggøres. Det er derfor vigtigt at beskæftigelsesindsatsen har fokus på at hjælpe de langtidsledige ind på arbejdsmarkedet og for mange vil det handle om, at få hjælp til at åbne døre ind til virksomhederne. En øget dialog med arbejdsgiverne kan bidrage til at øge gennemsigtigheden på arbejdsmarkedet til fordel for både virksomhederne, de ledige og ikke mindst de svage grupper. Det vil styrke jobcentrenes muligheder for at imødekomme virksomhedernes behov for jobformidling (synliggøre jobåbninger), vejledning af ledige og målrette opkvalificeringen af ledige. En beskæftigelsesmæssig udfordring er også at komme i dialog med virksomhederne for at styrke mulighederne for at skabe plads til eller fastholde udsatte grupper, sygemeldte og hvor der kan samarbejdes om at håndtere opkvalificeringsbehov og jobbarrierer. I lyset af det stigende kvalifikationskrav på arbejdsmarkedet er der perspektiv i en øget dialog om opkvalificering, efteruddannelse og jobrotation i virksomhederne. En øget anvendelse af jobrotation vil sikre, at flere beskæftigede bliver opkvalificeret eller efteruddannet, mens der skabes plads til ledige som vikarer. BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 Jobcenter Bornholm Dato: 19. september

9 2.3. Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats Den borgerrettede indsats Kommunen skal beskrive, hvilken strategi og indsats der iværksættes ift. borgerne for at sikre opfyldelsen, af de udmeldte beskæftigelsespolitiske mål. Den virksomhedsrettede indsats Kommunen skal beskrive, hvilken strategi og indsats der iværksættes ift. virksomhederne for at sikre opfyldelse af de udmeldte beskæftigelsespolitiske mål 5. I beskæftigelsesplanen skal desuden indgå det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede lokale initiativer LBR s plan for særlige virksomhedsrettede initiativer skal være vedlagt beskæftigelsesplanen senest ved offentliggørelsen af beskæftigelsesplanen den 31. januar Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Unge på offentlig forsørgelse: Strategi: Jobcenter Bornholms strategi overfor unge uden uddannelse er at gøre en ekstra indsats for, at de påbegynder en uddannelse samt fastholder og gennemfører denne. Uddannelse er vejen til en mere permanent og varig tilknytning til arbejdsmarkedet for unge. Jobcenter Bornholm ønsker at sætte fokus på de unges fremtidige beskæftigelse og selvforsørgelse men altid via uddannelse! Jobcenter Bornholm ønsker med øget fokus at nedbryde eventuelle barrierer mellem Bornholms Regionskommunes virksomheder og arbejder for at fremme tværgående og helhedsorienteret indsats. Et skridt hertil er allerede taget pr. 1. januar 2013 med sammenlægning af Jobcenter Bornholms ungeindsats og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Bornholm og arbejdet skal nu koncentreres yderligere om en sammenhængende indsats på beskæftigelse via uddannelse allerede fra de unge går i grundskolen. Denne strategi med stærkt fokus på beskæftigelse og selvforsørgelse via uddannelse kræver et tæt samarbejde mellem Jobcenter Bornholm, uddannelsesinstitutioner og de bornholmske virksomheder. Men også et styrket samarbejde i forhold til myndighedsovergangen fra barn til voksen må sættes yderligere i fokus fremover. Således vil Jobcenter Bornholm også arbejde for at styrke samarbejdet med andre virksomheder/myndighedsområder i 5 Inden for rammerne af det fjerde beskæftigelsespolitiske mål vil Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemføre en halvårlig virksomhedssurvey for, at få en indikation på hvordan virksomhederne oplever kvaliteten af samarbejdet med jobcentrene. Surveyen gennemføres i tilknytning til Arbejdsmarkedsstyrelsens halvårlige rekrutteringsundersøgelse, første gang i 2. halvår Resultaterne fra surveyen vil kun blive fordelt regionalt og ikke på det enkelte jobcenter. Offentliggørelsen af resultaterne fra surveyen vil ske på Arbejdsmarkedsstyrelsens og de fire beskæftigelsesregionernes hjemmesider. Surveyens spørgsmål vil blive stillet til rådighed for jobcentrene, så de evt. selv kan gennemføre lokale survey. Jobcentrene skal i beskæftigelsesplanen fremadrettet overveje, hvordan de kan styrke kvaliteten af samarbejdet med virksomhederne. BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 Jobcenter Bornholm Dato: 19. september

10 Bornholms Regionskommune og vil arbejde for at fokus også i andre virksomheders/myndigheders indsats bliver rettet endnu skarpere mod beskæftigelse og selvforsørgelse via uddannelse. Jobcenter Bornholm har løbende fokus på frafaldsproblematikken og vil løbende følge op på de unge, der falder fra uddannelsesforløbet. Jobcenter Bornholm vil i den forbindelse styrke samarbejdet med i særdeleshed ungdomsuddannelserne, i bestræbelserne på at fastholde endnu flere unge i den uddannelse, de er gået i gang med. Som en afledt konsekvens af dette ønske, vil Jobcenter Bornholm arbejde mere målrettet med de unges valg af uddannelse. Indsatsområder: Fokus på uddannelse for unge uden uddannelse UngePorten er en tværfaglig enhed under Jobcenter Bornholm bestående af jobcentrets myndighedsindsats og UU Bornholm, hvis formål er at varetage den aktive beskæftigelsesindsats for ledige under 30 år undtagen unge på sygedagpenge. For at sende et strategisk signal til de unge om, at uddannelse er afgørende for de fremtidige jobmuligheder, har UngePorten fysisk beliggenhed tæt på uddannelsesinstitutionen i lejede lokaler på Campus Bornholm. Herudover er Jobcenter Bornholms afklaringstilbud til uddannelsesparate unge, UddannelsesPorten, beliggende i lejede lokaler på Campus. UddannelsesPorten er et kort (2-4 uger) afklaringsforløb, der har til formål at afklare den unges uddannelsesønske med det mål at flere unge fastholdes i den valgte uddannelse. UddannelsesPortens kursusforløb bliver varetaget af flere af jobcentrets faglige kompetencer. Således bemandes UddannelsesPorten af både vejledere, UU-vejledere og sagsbehandlere, der i fællesskab har tilrettelagt kursusforløbets indhold. Herudover trækkes på eksterne kompetencer, hvor dette skønnes relevant. Det er Jobcenter Bornholms overbevisning, at der med UngePortens og UddannelsesPortens fysiske placering på Campus skabes meget synergi ligesom den fysiske placering lever op til den kommende kontanthjælpsreforms (ikrafttræden 1. januar 2014) forudsætninger om, at vejledning af unge uddannelsesparate ikke skal ske i de traditionelle jobcenterlokaliteter, men i et uddannelsesmiljø. I UngePorten vejledes alle uanset om den unge er uddannelsesparat her og nu eller ej i et uddannelsesmiljø! Det er Jobcenter Bornholms forventning, at UngePorten på sigt vil danne rammen således, at de unge kun skal henvende sig et sted for at få kontakt til Bornholms Regionskommune og Jobcenter Bornholm. Dette er kommet et skridt nærmere realisationen med UU Bornholms flytning til UngePorten. Uddannelsespålæg Kontanthjælpsreformen vil udvide målgruppen for uddannelsespålægget til fremover også at omfatte unge mellem 25 og 30 år samt forsørgere. En væsentlig forudsætning for at kunne give et relevant og realistisk uddannelsespålæg og dermed lægge en relevant og realistisk uddannelsesplan er uanset målgruppen for uddannelsespålægget at den unge har fået en kompetent vejledning til uddannelsesmulighederne. Jobcenter Bornholm vil gerne sikre at også de nye målgrupper for uddannelsespålægget kan modtage den bedste uddannelsesvejledning og det er Jobcenter Bornholm vurdering at den bedste uddannelsesvejledning til unge, gives af UU-vejledere. Derfor er det Jobcenter Bornholms forventning, at der samtidig med kontanthjælpsreformens ikrafttræden ligeledes åbnes op for UU Bornholms adgang til at vejlede de nye målgrupper; unge over 25 år samt unge, der allerede har gennemført en BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 Jobcenter Bornholm Dato: 19. september

11 ungdomsuddannelse, da en ungdomsuddannelse i sig selv ikke kvalificerer til beskæftigelse på det nugældende arbejdsmarked Jobcenter Bornholm vil også fremover fokusere på anvendelse af uddannelsespålæg i forhold til unge uden uddannelse. Et led i denne strategi er naturligvis samarbejdet i UddannelsesPorten, men det er også nødvendigt at styrke samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne i forhold til at sikre, at flere unge begynder og gennemfører den uddannelse som uddannelsespålægget pålægger dem. I den forbindelse vil Jobcenter Bornholms særligt fokusere på samarbejde omkring overgangen fra grundforløb til hovedforløb, herunder overgangen til skolepraktik. Et andet led i den fokuserede anvendelse af uddannelsespålægget er en styrkelse af dialogen med ungdomsuddannelserne, dels om de unge, der starter på en uddannelse ifølge et uddannelsespålæg, dels i forhold til fastholdelse i uddannelsen generelt, herunder fokus på gruppen af unge, der er i risiko for at falde ud af uddannelsessystemet. En afgørende parameter i forhold til sidstnævnte er et styrket samarbejde og en styrket dialog om brug af diverse mentorordninger dels således at der skabes klarhed over rammerne for de forskellige mentorordninger, dels således at der skabes en mere effektiv mentor indsats på tværs af kommune og uddannelsessektoren. Indsats for de årige Det er Jobcenter Bornholm, herunder UU Bornholms, erfaring at der hidtil har manglet kvalificerede tilbud til den gruppe af unge mellem 15 og 17 år, der af den ene eller den anden årsag, er fritaget for undervisningspligten. Jobcenter Bornholm vil således gå målrettet ind i det tværfaglige samarbejde, der skal være med til at sikre at der skabes en kvalificeret tilbudsvifte til de unge, der ikke umiddelbart findes at kunne rummes inden for de nuværende skoletilbud, herunder en synliggørelse af tilbudsviften. Et sådant tværfagligt samarbejde kræver som minimum en styrkelse af samarbejdet mellem Jobcenter Bornholm, familiecentret og ungecentret i Bornholms Regionskommune. Samarbejdet mellem de nævnte skal styrkes for så vidt angår tilbudsdelen, men der er ligeledes behov for en styrkelse af myndighedsdelen. Herudover vil en styrkelse af samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne om netop tilbud til denne udsatte målgruppe af unge også være et væsentligt fokusområde. Samarbejdet med virksomhederne Der er for alle målgrupper af unge på offentlig forsørgelse behov for at styrke samarbejdet med virksomhederne. Det gælder for de unge, der har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse. Denne gruppe af unge har ind i mellem brug for en støtte/sparring i forhold til jobsøgning for igen at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet - og for en dels vedkommende at få den nødvendige første erfaring med den pågældende branche. Denne gruppe af unge er særdeles følsomme for konjunktursvingninger og fokus i indsatsen må være på at fastholde/vedligeholde og gerne praksis-udbygge den unges allerede erhvervede kompetencer. Det gælder også for unge, der er usikre på deres fremtidige beskæftigelsesmål og dermed uddannelsesretning. Denne gruppe af unge har brug for en periode, hvor forskellige områder/brancher prøves af i virksomhedsrettede tilbud med det formål at blive mere afklaret i forhold til beskæftigelsesmål og uddannelsesretning. Det gælder også for den gruppe af unge, der ikke p.t. er uddannelsesparate. Denne gruppe af unge har brug for at komme ud i et virksomhedsrettet tilbud primært med det formål at få tilegnet sig de kompetencer, der skal til for at blive uddannelsesparat, men også med et formål om at blive afklaret i forhold til fremtidigt beskæftigelsesmål. For alle disse grupper af unge gælder der dog én fællesnævner: en hurtig og effektiv virksomhedsrettet indsats er afgørende for om og i givet fald i hvilket omfang den unge er moti- BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 Jobcenter Bornholm Dato: 19. september

12 veret. Det er således kendetegnende for en stor del af de unge, at de hurtigt mister motivationen for det fremtidige perspektiv, såfremt den unge ikke tilbydes en hurtig indsats som de tilskriver mening. Uddannelse til alle (projekt: UTA) Jobcenter Bornholm har været en aktiv deltager i UTA-projektets indsats for at forebygge frafald og fastholde i uddannelsessystemet en indsats, der i projektet er døbt Task Force. I Task Force har Jobcenter Bornholm deltaget med et par sagsbehandlere. Herudover har der været tilknyttet en sagsbehandler og en psykolog fra Familiecenteret. Erfaringerne fra Task Force er ved at blive opsamlet i en evaluering og Jobcenter Bornholm vil fremover vurdere i hvilket omfang anbefalingerne herfra skal implementeres i indsatsen i UngePorten. Erfaringerne viser også at de frafaldstruede unge har en flerhed af udfordringer, som de tilknyttede/deltagende organisationer ikke umiddelbart har mulighed for at imødegå. Dette er i særdeleshed udfordringer i forhold til bolig, økonomi samt egentlig behandlingstilbud. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år Strategi: Målgruppen af unge med problemer ud over ledighed er en meget broget gruppe. En stor del af målgruppen har psykiske barrierer (depression, stress og egentlige diagnoser som OCD, Asperger, Autisme, Spiseforstyrrelse m.v.) og en forholdsvis stor del af denne gruppe har kombineret disse udfordringer med misbrug af rusmidler. Tilbuddene i henhold til Serviceloven m.v. til denne målgruppe på Bornholm er ikke i tilstrækkelig grad tilpasset unge, hvilket naturligvis indvirker på effektiviteten i beskæftigelsesindsatsen. En del af målgruppen særlig blandt de unge mænd har diagnoser indenfor ADHD/ADDområderne (også her en del i kombination med misbrug/selvmedicinering), hvilket bevirker at beskæftigelsesindsatsen for denne samt ovenstående målgruppe må tilrettelægges meget individuelt og håndholdt. Ofte må tilbuddet til den enkelte unge opfindes i den konkrete sag for at tilgodese den unges særlige behov. Jobcenter Bornholm har etableret et internt særligt tilbud til sygemeldte kontanthjælpsmodtagere, hvor matchkategoriseringen ligger et sted mellem 2 og 3. Dette tilbud gennemfører en meget håndholdt og individuel indsats samtidig med at den enkelte gradvist gøres klar til at indgå i sociale sammenhænge og endeligt nærme sig målet i form af uddannelse eller beskæftigelse (ofte på særlige vilkår). Indsatsområder: Håndholdt indsats tilpasset redskabsvifte I 2013 har vi opprioriteret mentorkorpset således at det består af 6 mentorer. De aktivitetsparate borgere vil hurtigt få tilkoblet en mentor, der kan yde den rigtige hjælp for, at de kan følge deres individuelle plan mod arbejdsmarkedet. Jobcenter Bornholm vil fortsætte med denne håndholdte indsats for denne sårbare målgruppe, men vil også nytænke det mere almene tilbud til målgruppen. Således vil Jobcenter Bornholm etablere et nyt ungested i Jobcenter Bornholms interne tilbudsenhed Center for Afklaring og Kompetenceudvikling. Her vil målgruppens meget forskellige behov alt fra behov for individuel indsats, social opkvalificering til aktivering i form af mere håndværksorienterede tilbud kunne tilgodeses meget mere kvalificeret end tilfældet er i dag, hvor disse aktiviteter/indsatser er fordelt på forskellige tilbud. BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 Jobcenter Bornholm Dato: 19. september

13 Parallelindsats Jobcenter Bornholm vil ligeledes intensivere samarbejdet mellem UU-vejledere og sagsbehandlere, jfr. beskrivelse af etablering af UngePorten, for derigennem dels at kunne give den unge en mere kvalificeret indsats, dels at kunne forebygge ledighed i forhold til den målgruppe, der p.t. er tilknyttet uddannelsessystemet. Jobcentret vi udbygge samarbejdet med kommunens socialområde, hvor der aktuelt arbejdes på to konkrete initiativer a) sammentænke den pædagogiske støtteperson ordning efter Serviceloven og mentorordningen efter LAB-loven for at opnå en mere sammenhængende indsats b) tilpasse den forebyggende indsats i forhold til unges misbrug, således at den kan finde sted sideløbende med de beskæftigelsesrettede tilbud og tilbydes, hvor de unge er. Konsekvenser af fleks- og førtidsreformen En af de væsentligste konsekvenser af Fleks- og Førtidspensionsreformen i forhold til beskæftigelsesindsatsen for unge under 30 år er at jobcentret fremover vil skulle arbejde målrettet i en potentiel årelang periode med en gruppe af unge, som tidligere ville blive godkendt til førtidspension. Denne gruppe omfatter især mentalt retarderede, stærkt psykisk syge samt unge med fysiske funktionsnedsættelser af ikke ubetydeligt omfang. En indsats for denne gruppe kræver et andet fokus på tværfaglighed, men også et andet fokus på progression end jobcentret tidligere har praktiseret i en fast struktur. Jobcentret vil fortsætte styrkelsen af det tværfaglige samarbejde dels interkommunalt, dels på tværs af sektorer i bestræbelserne på at få lagt den bedst mulige plan for den unge og dennes vej til selvforsørgelse. Jobcentret vil ligeledes sætte fokus på den (meget begrænsede) gruppe af unge, der ved det fyldte 18. år skal tilkendes førtidspension. Dette fokus kræver et øget samarbejde med familiecentret, der vil være den myndighed i kommunen, der kender den unge og dennes barrierer og derved også er den nærmeste til at kunne vurdere beskæftigelsespotentialet i forhold til disse barrierer/funktionsnedsættelser. Det er således jobcentrets mål for dette øgede samarbejde at så mange unge som muligt i målgruppen kan blive tilkendt pension umiddelbart inden det fyldte 18. år på baggrund af den dokumentation, der uvilkårligt vil forelægge i familiecentrets børnesag. Jobcenter Bornholms målsætning: Jobcenter Bornholm: Unge uden uddannelse Udgangspunkt: Januar-december 2012: 19,2 % Målbart ved: Mål: Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2014 (år til dato) være på 25 % svarende til en stigning på 6 procentpoint fra december 2012 til december Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension. Jobcentrene skal forebygge at så mange personer førtidspensioneres. Strategi: Jobcenter Bornholms strategi er fortsat øget fokus på at mindske tilgangen af personer til førtidspension. I forhold til at kommunen skal begrænse tilgangen af borgere til førtidspension, er det vigtigt at nævne at Jobcenter Bornholm ser en udfordring i det øgede pres på tilkendelserne til bå- BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 Jobcenter Bornholm Dato: 19. september

14 de ressourceforløb og fleksjob, som dette og den nye fleks- og førtidspensionsreform vil medføre. Ydermere forventes en kommende sygedagpengereform også at ligge yderligere pres på ressourceforløb og fleksjob. Dette bevirker at jobcentret har et behov for løbende at kunne tilpasse sig denne udvikling ift. indsats, ressourceforbrug og organisering. Indsatsområder: Samarbejde med ekstern konsulent Jobcenter Bornholm ønsker at indgå et samarbejde med en ekstern konsulent, på baggrund af meget positive erfaringer fra et tidligere og lignende samarbejde. Samarbejdet har tidligere været på sygedagpengeområdet med fokus på 7-vurderinger (rådighedsvurdering) og den generelle tilgang i sagerne. Dette bevirkede en markant nedgang i langvarige sygedagpengesager og en større kommunal besparelse på udbetalingen af sygedagpenge. På baggrund af disse erfaringer ønsker Jobcenter Bornholm at indgå et lignende samarbejde med ekstern konsulent; denne gang med fokus på de langvarige kontanthjælpssager, for på én gang at få rykket disse tættere på arbejdsmarkedet og uddannelse samtidigt med at vi igennem dette arbejde også får fokuseret på en mere koordineret tværfaglig indsats tidligt i de nye kontanthjælpssager. Således mener Jobcenter Bornholm at ved en tidlig, tværfaglig og fokuseret indsats, vil få færre personer der tilkendes førtidspension. Udvikling af personer visiteret til fleksjob Vi vil udvide det ovnnævnte samarbejde med en ekstern konsulent til også at omfatte indsatsen for borgere på ledighedsydelse, således at vi kan fastholde disse i match 1, samt rykke dem i match 2 og 3 tættere på arbejdsmarkedet. Dette vil vi arbejde med igennem faglig sparring, øget fokus og tværfagligt kommunalt samarbejde. Denne indsats skal ses i sammenhæng med de andre projekter som jobcentret indgår i indenfor dette område. Fleksjobambassadørerne nævnes andetsteds i beskæftigelsesplanen, og senest har jobcentret indgået i projektet omkring indgåelse af særlige fleksjobansættelser Ressourceforløb Integreringen af Førtidspensionsreformen forventes fuldt ud implementeret i Da tilgangen til førtidspension fremover bliver markant mindre, er der naturligt også en forventning om et øget pres på vores interne og eksterne tilbud til de borgere som skal i ressourceforløb. Det bliver vigtigt i takt med erfaringerne fra forløbene, at holde stort fokus på borgernes progression i forhold til de fastsatte målsætninger. Ressourceforløbene må ikke blive et opbevaringssted, hvor der kun er tilgang og ingen afgang. Forløbene skal sikre en helhedsorienteret indsats og en effektiv vej tilbage mod arbejdsmarkedet. Jobcenter Bornholms målsætning: Jobcenter Bornholm: Færre tilkendes førtidspension Udgangspunkt: December personer, december personer Målbart ved: Statistik ved færre tilgange til førtidspension Mål: Reduceret med 21 % i 2014 svarende til 147 tilkendelser. BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 Jobcenter Bornholm Dato: 19. september

15 Mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Strategi: Jobcenter Bornholms strategi er at sikre fokus på indsatsområder, der kan begrænse antallet af langtidsledige mest muligt, herunder gruppen, der er i risiko for at miste rettet til dagpenge samt borgere, der får forlænget dagpengeperioden pga. længere sygefravær (risikogrupper for at miste tilknytning til arbejdsmarkedet i en længere periode). Herudover vil Jobcenter Bornholm sikre at de borgere, der har problemstillinger udover ledigheden, får den korrekte hjælp, råd og vejledning ift. at skulle vende tilbage til arbejdsmarkedet eller påbegynde en uddannelse. Indsatsområder: Kompetenceudvikling fra ufaglært til faglært Det forventes at antallet af ufaglærte stillinger vil være faldende. Arbejdsmarkedet vil således i de kommende år stille større og større krav til de lediges kompetencer. Det forventes samtidig, at der om få år vil være en generel mangel på arbejdskraft på tværs af brancher og særlig mangel på arbejdskraft inden for specifikke brancher. Det lokale forskningscenter peger på, at den største mangel vil være inden for de erhvervsfaglige uddannelser på handels- og kontorområdet. Jobcenter Bornholm har i 2013 iværksat et udviklingsprojekt, der skal bidrage til opkvalificering af langtidsledige. Projektet af delvist finansieret af beskæftigelsesregionen. De indledende faser af projektet er: En kortlægning af virksomhedernes behov for medarbejderkompetencer aktuelt og i fremtiden. Skabe viden om hvilke uddannelses- og opkvalificeringsforløb, der er behov for i fremtiden. Styrke samarbejdet mellem Jobcenter Bornholm og uddannelsesinstitutioner. Skabe match mellem de lediges kompetencer og virksomhedernes behov. Kortlægge virksomhedernes vurderinger af kommende vækstmuligheder og Undersøger muligheden for at arbejde målrettet med jobrotation som en del af beskæftigelses- og vækstdagsordenen. Jobcenter Bornholm påbegynder opkvalificering af de ledige i efteråret Opkvalificeringen af de ledige i projektet fortsætter i 2014 og samarbejdsmodellerne med uddannelsesinstitutionerne forventes at være implementeret i foråret Samarbejde med a-kasserne Jobcenter Bornholm vil i 2014 fortsætte samarbejdet med a-kasserne for ledige, som er i risiko for at miste tilknytning til arbejdsmarkedet. Målgruppen for samarbejdet er borgere, som mister dagpengeretten efter 2 års ledighed og borgere, som får forlænget ledighedsperioden på baggrund af en sygeperiode på mere end 6 uger. Der er indgået en aftale mellem Jobcenter Bornholm og a-kasserne, hvor der tidligt søges at hjælpe borgerne i disse målgrupper gennem et øget og intensiveret samarbejde. Sygedagpengeteamet vil med denne indsats tidligt screene sygemeldte fra a-kasserne for at give den rigtige råd og vejledning, mindske sygedagpengeperioden og sikre at borgerne fast-holder en tilknytning til arbejdsmarkedet. BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 Jobcenter Bornholm Dato: 19. september

16 Mentorordningen (risikogruppen) CAK har etableret en mentorordning for borgere med problemer udover ledigheden, og som er i risikogruppe for at miste tilknytning til arbejdsmarkedet. Borgeren får tilknyttet en mentor, hvis opgave er at holde borgerens fokus på arbejdsmarkedsperspektiv og eventuelt være borgerens sparringspartner i forhold til ex misbrugseller andre barrierer, der forhindrer borgeren i en arbejdsmarkedstilknytning. Borgeren vil via mentoren blive tilknyttet et tilbud i CAK, en praktikplads i et Virksomhedscenter eller blive opstartet i et uddannelsesforløb. Denne ordning ønskes udvidet, idet erfaringen viser, at flere og flere unge i mentorordningen vil kunne begynde et uddannelsesforløb alternativt begynde i et Virksomhedscenter først. Jobrotation Et af de initiativer, som Jobcenter Bornholm vil anvende i forhold til bekæmpelse af langtidsledighed er jobrotationsordningen. Således har Jobcenter Bornholm oprettet en projektstilling på baggrund af de erfaringer, Jobcenter Bornholm har gjort sig i forbindelse med tidligere rotationsforløb. Projektmedarbejderen skal således være understøttende i forhold til de lokale virksomheder både i beslutnings-, planlægnings- og gennemførelsesfasen af et jobrotationsforløb. Jobcenter Bornholm vil i forbindelse med det udvidede fokus på jobrotationsordningen ligeledes øge samarbejde med relevante a-kasser i forsøget på at få etableret flere jobrotationsordninger i de bornholmske virksomheder, ligesom et øget samarbejde med uddannelsesinstitutionerne i denne forbindelse er afgørende. Jobcenter Bornholms målsætning: Jobcenter Bornholm: Færre langtidsledige Udgangspunkt: December personer Målbart ved: Statistik. Mål: Reduceres med 18,7 % i 2014 svarende til 305 personer Mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Strategi: Jobcenter Bornholms strategi er at styrke virksomhedssamarbejdet og øge professionaliseringen ved et øget ledelsesfokus, bedre planlægning og styring af den samlede virksomhedskontakt og arbejde på en tættere kontakt med Bornholmske virksomheder. Jobcenter Bornholms strategi er at sikre et præcist match mellem de lediges kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Herudover ønsker Jobcenter Bornholm at styrke indsatsen for at opkvalificere de ledige til de opgaver, der efterspørges af virksomhederne. Dette rette match skal skabes ved at styrke samarbejdet og kursusudbuddet mellem Jobcenter Bornholm og uddannelsesinstitutionerne på Bornholm. BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 Jobcenter Bornholm Dato: 19. september

17 Indsatsområder: Virksomhedsdialog Jobcenter Bornholm vil, gennem opsøgende virksomhedsbesøg etablere, en systematisk opsamling af virksomhedernes ønsker og behov for støtte. Rekruttering Jobcenter Bornholm iværksatte i 2013 en øget service i forbindelse med virksomhedernes rekruttering, hvilket indebærer at Jobcenter Bornholm gennemfører en opfølgning på samtlige privat jobopslag på jobnet. I de tilfælde, hvor virksomhederne har svært ved, at finde kvalificeret medarbejdere, gennemfører Jobcenter Bornholm i samarbejde med arbejdsgiver, A-kasse/fagforbund en intensiv indsats i forsøget på, at finde kvalificeret arbejdskraft. Denne indsats vil Jobcenter Bornholm i 2014 videreudvikle og implementere. Branchekontakt Jobcenter Bornholm ønsker at inddrage udvalgte brancheforeninger for at kunne tilrettelægge indsatsområder. Dette gøres ved at sikre, at disse udvalgte brancher får en direkte kontakt til Jobcenter Bornholm, og at Jobcenter Bornholm ligeledes får en direkte kontakt til udvalgte brancher. Etablering af den direkte kontakt skal være med til at sikre, at Jobcenter Bornholm får et øget kendskab til udviklingen i udvalgte brancher. Virksomhedskontakt For de virksomheder som har en tæt kontakt med Jobcenter Bornholm (Key-accountvirksomhederne) ønskes etableret en indgang/kontaktperson. Virksomhederne vil hermed nemt kunne komme i kontakt og få svar på eventuelle tvivlsspørgsmål. Kontaktpersonen vil have til opgave, at skulle undersøge sagen internt. Med virksomheder menes både offentlige og private. Jobcenter Bornholm gennemfører opsøgende virksomhedsbesøg overfor virksomheder, som ikke i forvejen anvender Jobcenter Bornholm både i forbindelse med rekruttering og opkvalificering Andre aktører For at Bornholms Regionskommune, herunder også Jobcenter Bornholm, kan fremstå som en professionel samarbejdspartner overfor Key-account-virksomhederne, ønsker Jobcenter Bornholm at organisere indsatsen/fremmødet på disse virksomheder således, at al kontakt til og fra virksomheden går gennem en kontaktperson. Det gode samarbejde med de aktører som er repræsenteret på Bornholm, skal fastholdes og der skal aftales en fælles strategi for virksomhedskontakten mellem aktørerne. Virksomhedsaftaler Jobcenter Bornholm ønsker at etablere faste aftaler med virksomheder om samarbejdsaftaler. Antallet af virksomhedscentre øges med henblik på, at imødekomme et forventet øget behov for virksomhedsrettede tilbud, gennem ændring af kontanthjælpsområdet. BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 Jobcenter Bornholm Dato: 19. september

18 Jobcenter Bornholms målsætning: Jobcenter Bornholm vil øge andelen af anvendte Bornholmske virksomheder i virksomhedsindsatsen. Udgangspunkt: 35 % af de bornholmske virksomheder Målbart ved: Grad af virksomhedsanvendelse. Statistik på jobindsats Mål: 40 % af de bornholmske virksomheder Jobcenter Bornholm vil øge antallet af aftaler med virksomheder omkring partnerskaber/virksomhedscentre. Udgangspunkt: Målbart ved: Løbende opfølgning ved internt statistisk materiale. Mål: Jobcenter Bornholm vil styrke samarbejdet med de bornholmske virksomheder. Udgangspunkt: Målbart ved: Spørgeskemaundersøgelser Mål: Rekruttering jobcenteret vil gennemfører og offentlige gøre resultaterne for stillinger opslået på jobnet. Udgangspunkt: Målbart ved: Mål: Lokalt mål: Sygedagpenge Jobcenter Bornholm ønsker at sikre et fortsat fokus på en tidlig og hurtig indsats i sygedagpengesagerne. Strategi: Jobcenter Bornholm har siden 2011 haft et øget fokus på en tidlig indsats overfor sygemeldte borgere. Dette fokus indebærer en tidlig kontakt til de ny-sygemeldte for, så tidligt som muligt i forløbet at iværksætte en afklarende indsats i forhold til at fastholde borgeren på arbejdspladsen eller bringe borgeren tilbage til rådighed for arbejdsmarkedet. Jobcenter Bornholm vil videreføre og skærpe dette fokus i 2014, men afventer den kommende sygedagpengereform, som forventes at træde i kraft 1. januar Ift. de politiske udmeldinger medio 2013, så forventer vi at reformen i stor grad kommer til at være i stil med den nuværende indsats på sygedagpengeområdet i Jobcenter Bornholm. Dermed forventer jobcentret at der vil være et fortsat og måske øget fokus på den tidlige indsats på dette område. Indsatsområder: Ny-sygemeldte screenes dels i forhold til, hvordan Jobcenter Bornholm kan hjælpe, støtte og vejlede borgeren til at fastholde tilknytningen til arbejdspladsen og arbejdsmarkedet og dels, om de opfylder betingelserne for at modtage sygedagpenge (uarbejdsdygtighed). Indsatsen er en tidlig kontakt med borgeren, hurtig rekvirering af lægelige oplysninger og efterfølgende socialfaglig vurdering. Dette åbner også op for muligheden for at iværksætte en tidlig afklarende, støttende eller andre tilbud for at fastholde borgeren på arbejdspladsen eller bringe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet. Siden indsatsen blev iværksat i 2011 oplevede jobcentret det første år et markant fald på 12 % i antal af sygedagpengesager under 13 uger. Målet for 2013 blev sat med et tilsvaren- BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 Jobcenter Bornholm Dato: 19. september

19 de ambitiøst fald på 18 % for at sikre et motiverende fokus på området. Halvvejs inden i 2013, må vi erkende at det mål var ambitiøst og at vi med indsatsen har fundet et mere naturligt leje ift. hvad den tidligere indsats kan afstedkomme. Jobcenter Bornholm ønsker dog fortsat at have fokus på den tidlige indsats og vil med målet for 2014 fastholde dette. Jobcenter Bornholms målsætning: Jobcenter Bornholm: Færre antal sygedagpengesager med varighed under 13 uger Udgangspunkt: Antallet af sygedagpengeforløb under 13 uger var i december sygedagpengeforløb. Målbart ved: Mål: I december 2014 forventes det, at antallet af sygedagpengeforløb under 13 uger vil være faldet til 282 sygedagpengeforløb, svarende til et fald på 10 %. Lokalt mål: Fleksjob Jobcenter Bornholm ønsker at sikre et fortsat fokus på borgere på ledighedsydelse, og sikre at disse i så høj grad som muligt matches med de muligheder der er på det bornholmske arbejdsmarked. Strategi: Fleks og ledighedsydelsesområdet er 2 områder som vi forventer, vil blive påvirket af den nye reform på fleks og førtidspension i stor stil. Vi forventer et øget pres på netop dette område, hvilket øger forventningerne og kravene til både virksomhedskontakten samt sagsbehandlingen i jobcentret. Jobcenter Bornholm har valgt at fokusere på dette område og har med ansættelsen af 3 fleksjobambassadører opprioriteret området. Dette er en nødvendighed for at kunne følge med det forventede pres der kommer på at få det stigende antal borgere på ledighedsydelse ud på arbejdsmarkedet. Indsatsområder: Jobcenter Bornholm ønsker at fokusere på at få flest mulige i kontakt med arbejdsmarkedet, men er klar over at der ligger en stor udfordring i at tilpasse det stigende antal borgere på ledighedsydelse med det bornholmske arbejdsmarked. Samtidigt ønsker vi at lægge et ambitiøst mål for 2014 for at fastholde fokus på den virksomhedsrettede indsats. Jobcenter Bornholms målsætning: Jobcenter Bornholm: Fastholde den nuværende procentvise beskæftigelsesgrad Udgangspunkt: Antallet af forløb på ledighedsydelse var i december forløb mens der samme måned var 411 i fleksjob. Det giver en beskæftigelsesgrad på 66 % Målbart ved: Mål: I december 2014 forventes det, at Jobcenter Bornholm øger beskæftigelsesgraden til 75 %. Lokalt mål: Kontanthjælp Jobcenter Bornholm ønsker at sikre et intensiveret fokus på de langvarige kontanthjælpssager, samtidig med at den tværfaglige tilgang indtænkes så tidlige i sagsforløbet som muligt. Strategi: Jobcenter Bornholm har de senere år været med i en række projekter og er senest i 2012 og 2013 med i projekt Brug for Alle. Dette projekt har i lighed med andre projekter fokus på de langvarige kontanthjælpssager, og senest igennem en tværfaglig indsats. Projektet indikerer en ny tilgang i samtlige kontanthjælpssager, nemlig den tværfaglige tilgang; en tilgang som Bornholms Regionskommune ønsker at fortsætte. I samtlige sager som er omfattet af dette projekt, vil der på et tværfagligt møde blive lagt en handlingsplan, som er en individuel plan lavet i samråd med borgeren med det fokus at borgeren kan blive afklaret ift. arbejdsmarkedet. BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 Jobcenter Bornholm Dato: 19. september

20 Indsatsområder: Som led i denne strategi ønsker Jobcenter Bornholm at fastholde og yderligere fokusere på de langvarige kontanthjælpssager. Dette skal også ses i lyset af den nye fleks- og førtidspensionsreform som trådte i kraft ved årsskiftet 2013, hvor flere borgere vil kunne blive afklaret til fleksjob. Jobcentret ønsker igennem en tværfaglig indsats at belyse indsatsmulighederne i de langvarige kontanthjælpssager, således at de kan blive afklaret ift. arbejdsmarkedet. Dette vil betyde et forventeligt fald i antallet af langvarige kontanthjælpssager, som ellers har ligget stabilt i mange år. Jobcenter Bornholms målsætning: Jobcenter Bornholm: Færre antal kontanthjælpssager med varighed over 2 år. Udgangspunkt: Antallet af kontanthjælpsforløb over 2 år var i december forløb. Målbart ved: Mål: I december 2014 forventes det, at antallet af kontanthjælpsforløb over 2 år vil være faldet til 17 forløb, svarende til et fald på 25 %. BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 Jobcenter Bornholm Dato: 19. september

21 Tillæg nr. 1 til beskæftigelsesplanen 2014 Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2014 Her indsættes kommunens samlede oversigt over alle målene i beskæftigelsesplanen dvs. både de fire udmeldte beskæftigelsespolitiske mål samt eventuelt lokale mål. A) Kommunens mål i forhold til de udmeldte beskæftigelsespolitiske mål Flere unge skal have en uddannelse Jobcenter Bornholm: Unge uden uddannelse Udgangspunkt: Januar-december 2012: 19,2 % Målbart ved: Mål: Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2014 (år til dato) være på 25 % svarende til en stigning på 6 procentpoint fra december 2012 til december Færre personer på førtidspension Jobcenter Bornholm: Færre tilkendes førtidspension Udgangspunkt: December personer, december personer Målbart ved: Statistik ved færre tilgange til førtidspension Mål: Reduceret med 21 % i 2014 svarende til 147 tilkendelser. Færre langtidsledige Jobcenter Bornholm: Færre langtidsledige Udgangspunkt: December personer Målbart ved: Statistik. Mål: Reduceres med 18,7 % i 2014 svarende til 305 personer Tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Endnu ikke fastsat B) Kommunens øvrige lokale mål: Færre antal sygedagpenge under 13 uger Jobcenter Bornholm: Færre antal sygedagpengesager med varighed under 13 uger Udgangspunkt: Antallet af sygedagpengeforløb under 13 uger var i december sygedagpengeforløb. Målbart ved: Mål: I december 2014 forventes det, at antallet af sygedagpengeforløb under 13 uger vil være faldet til 282 sygedagpengeforløb, svarende til et fald på 10 %. Færre personer på ledighedsydelse Jobcenter Bornholm: Fastholde den nuværende procentvise beskæftigelsesgrad Udgangspunkt: Antallet af forløb på ledighedsydelse var i december forløb mens der samme måned var 411 i fleksjob. Det giver en beskæftigelsesgrad på 66 % Målbart ved: Mål: I december 2014 forventes det, at Jobcenter Bornholm øger beskæftigelsesgraden til 75 %. Færre antal kontanthjælpssager over 2 år BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 Jobcenter Bornholm Dato: 19. september

22 Jobcenter Bornholm: Færre antal kontanthjælpssager med varighed over 2 år. Udgangspunkt: Antallet af kontanthjælpsforløb over 2 år var i december forløb. Målbart ved: Mål: I december 2014 forventes det, at antallet af kontanthjælpsforløb over 2 år vil være faldet til 17 forløb, svarende til et fald på 25 %. BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 Jobcenter Bornholm Dato: 19. september

23 Tillæg nr. 2 til beskæftigelsesplanen 2014 Det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede initiativer I beskæftigelsesplanen skal indgå det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, jf. 47, stk. 2, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LBR s plan for særlige virksomhedsrettede initiativer skal være vedlagt beskæftigelsesplanen senest ved offentliggørelsen af beskæftigelsesplanen den 31. januar BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 Jobcenter Bornholm Dato: 19. september

24 Tidsfrister Tidsfrister i forbindelse med udarbejdelse af Beskæftigelsesplanen for Beskæftigelsesplanen for 2014 skal fremsendes til det lokale beskæftigelsesråd (LBR) senest den 1. juli 2013 med henblik på, at LBR kan afgive bemærkninger til planen senest den 31. august Kommunerne skal drøfte beskæftigelsesplanen med beskæftigelsesregionen forud for den endelige vedtagelse af beskæftigelsesplanen i kommunalbestyrelsen. Beskæftigelsesplanen med LBR s og beskæftigelsesregionens bemærkninger skal behandles og vedtages på møde i kommunalbestyrelsen senest den 15. oktober Jobcentret skal senest den 31. oktober 2013 fremsende beskæftigelsesplanen til det regionale beskæftigelsesråd (RBR) med LBR s bemærkninger. Jobcentret skal senest offentliggøre den godkendte beskæftigelsesplan for 2014 den 31. januar 2014, enten på kommunens eller jobcentrets hjemmeside. Inden offentliggørelsen skal budgettet og endelige kvantitative niveau mål, samt det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede lokale initiativer indføjes i beskæftigelsesplanen. Tidspunkt Senest juni 2013 Senest 1. juli 2013 Senest 31. august 2013 Senest 15. oktober 2013 Senest 31. oktober 2013 Aktivitet Afholdelse af møde med beskæftigelsesregionen om kommunens udkast til beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplanen skal sendes til høring i LBR LBR og Beskæftigelsesregionen skal afgive bemærkninger til beskæftigelsesplanen Godkendelse af beskæftigelsesplanen på møde i kommunalbestyrelsen Fremsendelse af beskæftigelsesplanen mv. til RBR med LBR og Beskæftigelsesregionens bemærkninger 31. januar 2014 Den endelige beskæftigelsesplan inkl. budget, endelige kvantitative niveau mål og LBR s virksomhedsplan skal offentliggøres BESKÆFTIGELSESPLAN 2014 Jobcenter Bornholm Dato: 19. september

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesplan for 2013 Jobcenter Bornholm

Beskæftigelsesplan for 2013 Jobcenter Bornholm Beskæftigelsesplan for 2013 Jobcenter Bornholm 22. januar 2013 Fremsendt Beskæftigelsesudvalget Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013... 3 2. Krav

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014 Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 214 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 214 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beskæftigelsesplan Læsø

Beskæftigelsesplan Læsø Beskæftigelsesplan Læsø 2017 Indhold Om Beskæftigelsesplan 2017... 2 Processen omkring beskæftigelsesplan 2017... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 Læsø Kommunes samlede strategi

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 - Sorø. Sorø kommune

Beskæftigelsesplan 2014 - Sorø. Sorø kommune Sorø kommune Beskæftigelsesplan 2014 1 Indhold Indledning... 3 Opbygning af planen... 4 Ministerens fire beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål... 4 De beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2015 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 10. Juni 2014 J.nr. : 2014-0020119/AHE Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 3. juni 2014 Mødedeltagere:

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for den virksomhedsrettede indsats. I forbindelse med Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere