Skat En opslagsbog med skattesatser og beløbsgrænser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skat 2011. En opslagsbog med skattesatser og beløbsgrænser"

Transkript

1 Skat 2011 En opslagsbog med skattesatser og beløbsgrænser

2 BDo // Skat 2011 Copyright BDo Statsautoriseret reisionsaktieselskab Januar 2011 Denne publikation er skreet i generelle endinger og skal alene betragtes som generel ejledning. Publikationen dækker ikke specifikke situationer, og du bør ikke handle - eller undlade at handle - uden at hae fået professionel rådgining. Kontakt enligst BDO for at drøfte de specifikke problemstillinger. BDO, ores partnere og medarbejdere påtager os ikke ansar for tab foranlediget af en handling, der er taget - eller ikke er taget - på baggrund af oplysningerne i denne publikation. Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden form for gengielse eller mangfoldiggørelse af denne folder eller dele heraf er ikke tilladt uden BDO s skriftlige samtykke ifølge gældende dansk lo om ophasret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug for omtale.

3

4 FORORd I dit arbejde med økonomi, løn, skat eller moms støder du sikkert på spørgsmål om for eksempel de gældende skattesatser og beløbsgrænser. Derfor er denne håndbog med de igtigste oplysninger om skat og moms god at hae ed hånden i dit daglige arbejde på et kompliceret fagområde. Skatte og momsområdet er omfattende, og håndbogen er ikke udtømmende. Den kan derfor ikke erstatte indiiduel rådgining, og i opfordrer dig til at tage kontakt til os i konkrete og indiiduelle sager. BDO Statsautoriseret reisionsaktieselskab udgør sammen med ores datterselskab BDO Kommunernes Reision en af de største reisionsog rådginingsirksomheder i Danmark. Vores kunder består af små og mellemstore irksomheder, kommuner, regioner og andre offentlige institutioner. Vores skatte og momsafdeling dries som en selstændig rådginingsenhed med højtuddannede eksperter inden for skat og moms. BDO Statsautoriseret reisionsaktieselskab er en del af det internationale BDO netærk, som består af uafhængige medlemsfirmaer. BDO i Danmark beskæftiger godt medarbejdere, mens BDO netærket har næsten medarbejdere i 119 lande. Vil du ide mere om os, kan du finde yderligere oplysninger på BdO Statsautoriseret reisionsaktieselskab Januar 2011 Redaktionen er sluttet den 3. januar BDO Statsautoriseret reisionsaktieselskab tager forbehold for trykfejl og eentuelle ændringer efter redaktionens slutning.

5 Indholdsfortegnelse Den skattepligtige indkomst Skattesatser Beløbsgrænser - lønmodtagere Beløbsgrænser - erhersdriende Ejendomsærdiskat Priatforbrugsposter Skatte- og momsfradrag - udalgte poster Kantinemoms Personalegoder Skattefri godtgørelse Geinst/tab på aktier Udbytte Kursgeinst/-tab på fordringer og gæld Dødsboer Gaeafgift Selangielsesfrister Oerskydende skat/restskat m

6

7 Den skattepligtige indkomst Personer Den skattepligtige indkomst er nettoresultatet af den personlige indkomst +/ kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag. Foruden den skattepligtige indkomst opgøres der aktieindkomst. Som personlig indkomst beskattes som hoedregel alt, had der ikke beskattes som kapitalindkomst eller aktieindkomst. Personlig indkomst er især lønindtægt og driftsresultat edrørende erhersmæssig irksomhed. Arbejdsmarkedsbidrag (8 %) fragår i personlig indkomst. Kapitalindkomst er for eksempel renteindtægter og renteudgifter, skattepligtige geinster og fradragsberettigede tab efter kursgeinstloen og fortjeneste ed salg af fast ejendom. Ligningsmæssige fradrag er blandt andet befordringsfradrag, kontingent til arbejdsløshedskasse og fagforening og andre udgifter, der er afholdt for at erhere lønindtægten. Aktieindkomst omfatter aktieudbytte og fortjeneste/tab på aktier. Der skal udfyldes en særlig selangielse for udenlandsk indkomst. Selskaber Selskaber opgør alene den skattepligtige indkomst. Underskud Underskud, der fremkommer ed opgørelsen af den skattepligtige indkomst for et indkomstår, kan uden tidsbegrænsning fremføres til fradrag i efterfølgende indkomstår. Sambeskatning For sambeskattede selskaber udnyttes underskud efter følgende prioriterede rækkefølge: Først udnyttes selskabets egne underskud fra tidligere år (særunderskud). Dernæst udnyttes selskabets egne underskud under sambeskatningen. Herefter udnyttes underskud fra samme år fra de andre selskaber i sambeskatningen. Til sidst udnyttes tidligere års underskud under sambeskatningen fra de andre selskaber. 5

8 Kildeartsbegrænsede underskud Visse underskud edrørende aktier, ejendomme og kursgeinstloen er kildeartsbegrænsede. Det betyder, at sådanne underskud alene kan modregnes i geinster edrørende samme aktier, som underskuddet hidrører fra. Uudnyttede underskud kan fremføres til modregning uden tidsbegrænsning. Et kildeartsbegrænset underskud under en sambeskatning kan alene modregnes i samme selskabs geinster edrørende samme aktier. 6

9 Skattesatser Selskaber Selskabsskat, betaler acontoskat 25 % 25 % Selskabsskat, betaler ikke acontoskat 1) 25 % 25 % Personer Personfradrag 2) - for alle fyldt 18 år for børn og unge under 18 år Bundskat 3,67% 3,64% - beregnes af personlig indkomst med tillæg af positi nettokapitalindkomst Topskat 15 % 15 % - beregnes af personlig indkomst med tillæg af positi kapitalindkomst samt bidrag til kapitalpension ud oer Bundfradrag for positi nettokapitalindkomst i topskattegrundlaget - ugifte ægtepar Skatteloft - personlig indkomst ekskl. kirkeskat 51,5 % 51,5 % - kapitalindkomst 49,5 % 47,5 % Aktieindkomst 2) - 28 % af beløb indtil % af beløb derudoer Arbejdsmarkedsbidrag 3) 8 % 8 % Særlig pensionsopsparing 0 % 0 % Sundhedsbidrag 8 % 8 % Udligningsskat af store pensionsudbetalinger (ny regel fra 2011) - 6 % 7

10 Bundfradrag for udligningsskat (ny regel fra 2011) Maksimum for oerførsel af bundfradrag for udligningsskat fra ægtefælle (ny regel fra 2011) Noter 1) Herudoer betales et ikke-fradragsberettiget tillæg på 4,8 % til årets restskat (2011). 2) Uudnyttede beløb oerføres til ægtefælle. 3) Arbejdsmarkedsbidrag betales af personlig indkomst uden fradrag for indbetalinger til priate pensionsordninger. Der betales dog ikke arbejdsmarkedsbidrag af pensionsudbetalinger, folkepension, førtidspension, arbejdsløshedsunderstøttelse o.l. 8

11 Beløbsgrænser - lønmodtagere Maks. indskud på kapitalpension Pensionsindbetalinger, opfyldningsfradrag Maks. fradrag for indskud på ratepension og ophørende lirenter Befordring, hjem/arbejde km inkl. 0 kr. 0 kr km inkl. 1,90 kr. 2,00 kr. - oer 100 km 0,95 kr. 1,00 kr. - oer 100 km i isse udkantskommuner 1,90 kr. 2,00 kr. Indkomstgrænse for tillæg til befordringsfradrag Loft oer rejsefradrag Bundgrænse for lønmodtagerfradrag Bagatelgrænse for frynsegodebeskatning Multimediebeskatning % rabat på multimediebeskatning for ægtefæller for 2011 Maks. beskæftigelsesfradrag Maks. fradrag for faglige kontingenter (ny regel fra 2011) Omfatter ikke kontingenter til A-kasse Bundgrænse for jubilæumsgratialer og fratrædelsesgodtgørelser Udenlandske forskere m., minimumsløn pr. måned efter AM-bidrag Fra 2011 opgøres minimumslønnen før fradrag af AM-bidrag

12 Grænsegængerfradrag (ophæet fra 2011) Etableringskonto, indskud i % af nettoløn 1) 40 % 40 % Etableringskonto, minimumsindskud Etableringskonto, dog altid tilladt Etableringsgrænse Samme regler gælder for indskud på en iærksætterkonto. Indskud på en etableringskonto fratrækkes som ligningsmæssigt fradrag. Indskud på en iærksætterkonto fratrækkes i personlig indkomst. Note 1) Der kan opnås fradrag for indskud for det indkomstår, hori etablering finder sted, og de nærmest efterfølgende 4 indkomstår i % af nettolønindtægten eller i % af oerskud fra den selstændige erhersirksomhed. 10

13 Beløbsgrænser - erhersdriende Straksfradrag for småaktier/-saldi Maks. årlig afskrining på bygninger og installationer 4 % 4 % Maks. årlig afskrining på driftsmidler (Hoedregel i AL 5) 25 % 25 % Maks. årlig afskrining på isse infrastrukturanlæg (AL 5 C) 7 % 7 % Maks. årlig afskrining på driftsmidler med lang leetid (AL 5 C) 21 % 21 % Medarbejdende ægtefælle Virksomhedsordningen, kapitalafkastsats 4 % kendes ikke pt. Virksomhedsordningen, acontoskat 25 % 25 % Maks. kapitalafkast som personlig indkomst Kapitalafkastordning - henlæggelse til konjunkturudligning, maks. 25 % 25 % - minimumshenlæggelse konjunkturudligningsskat af henlæggelse 25 % 25 % Min. for køb af aktier eller anparter for anendelse af særlig kapitalafkastberegning Min. indkomst efter kunstnerindkomstudjæning Maks. henlæggelse til kunstnerindkomstudjæning Maks. pensionsindskud fra irksomhedssalg Bundfradrag ed ejendomssalg for isse ejendomme Mindsterenten - 1/1-30/ % - 11

14 Reglen om mindsterenten er ophæet med irkning fra den 1. juli 2010 Erhersmæssig kørsel km årligt, kr. pr. km 3,56 3,67 - ud oer km årligt, kr. pr. km 1,90 2,00 12

15 Ejendomsærdiskat Ejendomsærdiskat op til beløbsgrænse 1 % 1 % Ejendomsærdiskat oer beløbsgrænse 3 % 3 % Beløbsgrænse Nedslag 1) For ejendomme erheret senest den 1. juli 1998 ydes et nedslag på 0,2 % 0,2 % For isse ejendomme erheret senest den 1. juli 1998 ydes et yderligere nedslag på 0,4 % 0,4 % dog maks. dog maks Pensionister ydes et nedslag på 2) 0,4 % 0,4 % dog maks. dog maks / /6.000 Indkomstgrænser for reduktion af pensionistnedslag - enlige ægtepar reduktionssats 5 % 5 % Noter 1) Nedslaget bortfalder ed ejerskifte, bortset fra ejerskifte mellem ægtefæller. 2) kr. s fradraget edrører fritidsboliger, mens kr. s fradraget edrører helårsboliger. 13

16 Priatforbrugsposter Priat andel af telefon (multimedier 2010) Brød, mel, gryn, kager, pasta, ris o.l Kød og kødarer Fisk og fiskearer Mælk, fløde, ost, æg, smør, olier m Frugt, grøntsager og kartofler Kaffe, te, kakao og sukker Andre fødearer Fødearer i alt Sodaand o.l Spiritus og likør Vin, port-, frugt-, hedin, champagne o.l Øl Andre drikkearer Drikkearer i alt Rengøringsmidler, pudsemidler og -udstyr Blomster, planter, gødning o.l Aiser og tidsskrifter Toiletartikler m Andet i alt Tobak Beklædning Fodtøj Andre arer, der ikke er nænt, medregnes efter et konkret skøn. Alle tal er eksklusi moms og sarer til 1 forbrugsenhed. Værdien af husstandens samlede skønnede forbrug opgøres således: - Første person i husstanden oer 14 år medregnes med 1 forbrugsenhed. - Alle efterfølgende personer oer 14 år medregnes her med 0,5 forbrugsenhed. - Børn under 14 år medregnes her med 0,3 forbrugsenhed. - Ved drikkearer indeholdende alkohol medregnes kun oksne, der er fyldt 18 år. - Ved tobak medregnes kun oksne, der er fyldt 18 år. Det er alderen ed indkomstårets begyndelse, der er afgørende for ægtningen. 14

17 Skatte- og momsfradrag - udalgte poster Rejse- og oernatningsudgifter - personale - udenlandske forretningsforbindelser - danske forretningsforbindelser Skattefradrag 25 % 100 % 4) Momsfradrag 0 % 50 % 100 % 1) 1) 1) Bespisning i irksomhedens lokaler - personale, herunder fester m. - generalforsamling, bestyrelse m. - forretningsforbindelser ude i byen (restaurant, kro m.) - personale, herunder fester m. - generalforsamling, bestyrelse m. - forretningsforbindelser 25 % 100 % 0 % 25 % 100 % 5) Receptioner / jubilæer - indbudt kreds i irksomhedens lokaler - kun personale - kun forretningsforbindelser - blandet deltagelse - primært personale - blandet deltagelse - primært forretningsforb. ude i byen (restaurant, kro m.) - kun personale - kun forretningsforbindelser - blandet deltagelse - primært personale - blandet deltagelse - primært forretningsforb. 25 % 100 % 2) 2) 0 % 25 % 100 % Åbent hus arrangementer - ubestemt kreds i irksomhedens lokaler - mindre traktement - egentlig bespisning ude i byen (restaurant, kro m.) - mindre traktement - egentlig bespisning 25 % 100 % 3) 3) 0 % 25 % 100 % 3) 3) Gaer - til personale - til forretningsforbindelser 25 % 100 % 0 % 25 % 100 % 1) Kun oernatning. 2) Forholdsmæssig fordeling. 3) Efter en konkret urdering kan der opnås fuld fradragsret. 4) Fra og med ) Der kan opnås fuld fradragsret for bespisning af personale i forbindelse med møder af streng erhersmæssig karakter. 15

18 Kantinemoms Virksomhedsdrene kantiner, der sælger mad og drikkearer til medarbejdere til en pris, der ligger under indkøbs-/fremstillingsprisen, har siden den 1. januar 2009 ikke kunnet anende den faktiske salgspris som grundlag for beregning af moms. Momsgrundlaget fastsættes i stedet for på baggrund af kostprisen, der skal beregnes efter følgende retningslinjer: Kostprisen er defineret som: Alle udgifter, der medgår til og kan henføres til fremstilling af mad og drikkearer. Som eksempler på disse udgifter kan nænes: Indkøb og transport af arer. Lokaleudgifter. Driftsudgifter, som fx and, arme og elektricitet. Arbejdsydelser og løn, der medgår til forarbejdning og salg. Benyttelse af driftsmidler og inentar m.m. Sind. Udgifter, der kan henføres til afrydning og til indkøb og rengøring af serice og inentar i frokoststuen, skal ikke indgå i beregningen. Opgørelse efter de nye regler (egenproduktion) - eksempel: Kr. pr. person om måneden Indkøb af mad og drikkearer, inkl. moms Momsfradrag for irksom heden på 250 kr. Tillæg lønandel m. (beregnet) 500 Kalkuleret kostpris Virksomheden skal afregne 375 kr. i salgsmoms Tilskud fra irksomheden Udgift, medarbejder 875 Salgsmoms efter tidligere regler 175 kr. 16

19 Forenklet ordning Virksomheder, der blier berørt af reglerne, kan som alternati til oenstående udregning fastsætte momsgrundlaget på baggrund af én af de to nedenfor angine forenklede beregningsmetoder: Ordning 1 Virksomheder, der ikke indkøber en samlet ydelse fra en underleerandør: Momsgrundlaget opgøres som: Indkøb af råarer ekskl. moms + 5 % (til dækning af køb af køkkenmaskiner m.) + Indkøbspris af ekstern arbejdskraft til beskæftigelse med indkøb, tilberedning og salg i kantinen. + Lønninger til eget personale, der helt eller delist er beskæftiget i kantinen, med fradrag af 25 % (der anses at udgøre lønninger til afrydning m., som er en generel omkostning for irksomheden). His irksomheden faktisk opgør den andel af lønudgiften til eget personale, der edrører afrydning m. kontra indkøb, tilberedning og salg i kantinen, kan irksomheden anende denne konkrete fordeling i stedet for 75/25 -fordelingen. Ordning 2 Virksomheder, hor kantineydelsen indkøbes fra en underleerandør som en samlet ydelse: Virksomhedskantiner, der fra en underleerandør indkøber en samlet ydelse, som består af råarer, arbejdskraft, køkkenmaskiner m., skal beregne momsgrundlaget på baggrund af: Den samlede indkøbspris for mad- og drikkearer (ekskl. moms) + Lønninger til eget personale, der helt eller delist er beskæftiget i kantinen, med fradrag af 25 %. Virksomheder, der anender den forenklede ordning til opgørelse af momsgrundlag for beregning af kantinemoms, er fortsat omfattet af de almindelige regler for udtagning til ikke-fradragsberettigede formål, fx repræsentation. Mulighed for reduktion Der skal ikke længere ske begrænsning i fradragsretten/beregnes udtagningsmoms ed gratis bespisning af forretningsforbindelser og personale i forbindelse med møder. Det er et kra, at måltiderne sereres med henblik på formål af streng erhersmæssig karakter. Virksomheder, der beregner moms i henhold til én af de to forenklede ordninger, kan således foretage en reduktion i momsgrundlaget, 17

20 opgjort som andelen af gratis bespisning af forretningsforbindelser og personale. Reduktionen kan for indeærende år ske med samme andel, som irksomheden i det forudgående år leerede gratis kantineydelser til nænte formål. Nystartede irksomheder kan anende et elbegrundet skøn. His irksomheden i 2010 anendte 10 % af irksomhedens kantineleerancer til gratis bespisning af forretningsforbindelser og personale i forbindelse med møder i arbejdet, kan irksomheden i 2011 beregne salgsmoms ( kantinemoms ) af 90 % af det beregnede momsgrundlag. I det følgende regnskabsårs første momsafregningsperiode skal irksomheden regulere momsgrundlaget for 2011 i oerensstemmelse med årets (2011) faktiske andel af gratis leerede kantineydelser til formål, for hilke der ikke skal betales udtagningsmoms. Der skal ikke ske nogen regulering, his udsinget er mindre end 5 procentpoint. Virksomheder, der ikke ønsker at opgøre en faktisk procentandel, kan anende en reduktionsprocent på 3, der dog så ikke kan efterreguleres. 18

21 Personalegoder Skattefrie goder Følgende eksempler på personalegoder er skattefrie: Parkeringsplads til rådighed ed arbejdspladsen. Arbejdsgiers udgift til kreditkort til erhersmæssig anendelse. Arbejdsgiers udgift til ansattes skolegang - herunder transport og anendelse af bøger. Deltagelse i firmafest. Tilskud af forholdsis begrænset omfang til kaffe-, te-, og frugtordninger samt tilsarende ordninger, der kun er til rådighed på arbejdspladsen. Bagatelgrænse Personalegoder, som arbejdsgieren i oerejende grad stiller til rådighed af hensyn til den ansattes arbejde, beskattes kun, his den samlede ærdi af disse goder i 2011 oerstiger kr. (2010: kr.). 19

22 Personalegoder Beskrielse af godet Arbejdstøj/ uniform Almindeligt tøj ønsket af arbejdsgieren med tydeligt logo Skattepligtig B-indkomst Nej, his omfattet af bagatelgrænsen Værdiansættelse Indeholde A-skat og AM-bidrag Bagatelgrænsen kr. Arbejdsgiers udgift Nej Ja Nej Arbejdsgiers indberetning Arbejdstøj/ uniform Kedeldragter, kitler og sikkerhedssko m. Normalt skattefrit Ais Til brug for arbejdet Nej, his under bagatelgrænsen Ingen Nej Nej Nej Arbejdsgiers udgift Nej Ja Nej Barnepige Priat hjælp Ja Arbejdsgiers udgift Nej Nej Ja, rubrik 55 Bonuspoint Priat udnyttelse af flyselskabers bonuspoint Ja Markedsærdi Nej Nej Nej Broafgifter Kørsel hjem/arbejde eller erhersmæssig kørsel Nej Ingen Nej Nej Nej Bøder Arbejdsgier beta ling af priate bøder Nej Arbejdsgiers udgift Ja Nej Ja, rubrik 13 20

23 Personalegoder Beskrielse af godet Skattepligtig B-indkomst Værdiansættelse Indeholde A-skat og AM-bidrag Firmabil Til priat rådighed Nej Ny: 25 % af nyognspris mindre end kr. og 20 % af resten + miljøtillæg. Fra 4. kalenderår reduceres beregningsgrundlaget med 25 %. Købsprisen anendes for brugt bil mere end 36 mdr. Altid af minimum kr. Bagatelgrænsen kr. Arbejdsgiers indberetning Ja Nej Ja, rubrik 13 og 19. For hoedaktionærer kode 61 i rubrik 68. Visse direktører kode 60 i rubrik 68. Udbytte rubrik 36 + kode 61 i rubrik 68 Firmafester På arbejdspladsen Nej Normalt skattefri Nej Nej Nej Firmasport og motion Firmasport/motionsfaciliteter Fitness / golfkontingent Flytte og rejseudgifter Til rådighed på arbejdet Priate fitnesskort o.l. hos eksterne Anses for en priat udgift Forflyttelse betalt af arbejdsgier efter regning Nej Ingen Nej Nej Nej Ja Arbejdsgiers udgift Nej Nej Ja, rubrik 55 Ja Arbejdsgiers udgift Nej Nej Ja, rubrik 55 Nej Ingen Nej Nej Nej Flytteudgifter Priat flytning Nej Arbejdsgiers udgift Ja Nej Ja, rubrik 55 Arbejdsgiers udgift Nej Ja Nej Fortæring ed oerarbejde Gratis mad og drikke ed oerarbejde Nej, his under bagatelgrænsen 21

24 Personalegoder Beskrielse af godet Fratrædelsesgodtgørelse Fri befordring Frikort m.. til offentlig transport Skattepligtig B-indkomst Værdiansættelse Indeholde A-skat og AM-bidrag Bagatelgrænsen kr. Arbejdsgiers indberetning Nej Beløb udoer kr. Ja Nej Ja, rubrik 69 + rubrik 71, his det er en tingsgae Nej, his der ikke tages befordringsfradrag Ingen Nej Nej Ja, afkrydsning i rubrik 63 Fri sommerbolig For medarbejdere Ja 1/2 % af ejd. urdering i Nej Nej Ja, rubrik 51 ugerne og 1/4 % i resten af ugerne Gartner Priat assistance Ja Arbejdsgiers udgift Nej Nej Ja, rubrik 55 Gaer jul/ nytår/lejlighed Årlige naturalie gaer til jul eller nytår GPS I oerejende grad til brug for arbejdet Nej, his under 700 kr. Nej, his under bagatelgrænsen Ingen Nej Nej Nej Arbejdsgiers udgift Nej Ja Nej Helårsbolig For almindelige medarbejdere Indkøb hos arbejdsgier med rabat Indkøbsordninger hos andre firmaer Ja Skatterådets skematiske satser Priate indkøb Nej Skattefri, his købspris ikke er laere end arbejdsgiers kostpris Aftaler indgået af arbejdsgier uden udgift for arbejdsgier Nej Nej Ja, rubrik 50 Nej Nej Nej Nej Ingen Nej Nej Nej 22

25 Personalegoder Beskrielse af godet Skattepligtig B-indkomst Værdiansættelse Indeholde A-skat og AM-bidrag Bagatelgrænsen kr. Arbejdsgiers indberetning Jagt Betaling af jagtret Ja Arbejdsgiers udgift Nej Nej Ja, rubrik 55 Jubilæumsgratialer/ gaer (25, 35 år eller større deleligt med 5) Godtgørelse/gaer ed medarbejders jubilæum Nej Beløb med fradrag af kr. Ja Nej Ja, rubrik 69 + rubrik 71, his det er en tingsgae Kantineordning Egenbetaling fra medarbejder for normal mad efter SKATs minimumssatser 15/20 kr. Kontingenter til loger m. Arbejdsgier beta ler kontingentet Nej Ingen Nej Nej Nej Nej Arbejdsgiers udgift Ja Nej Ja, rubrik 13 Kost og logi For isse personalegrupper, landbrug og sygehuspersonale Nej Skatterådets satser Ja Nej Ja, rubrik 13 Kreditkort Gebyr ed udstedelse samt fornyelse Kunstforening Tilskud fra arbejdsgier Ja Arbejdsgiers udgift Nej Ja, forudsat til brug for arbejdet Ja, rubrik 55, his ikke omfattet af bagatelgrænsen Uafklaret Uafklaret Nej Nej Uafklaret Kørekort Erherskørekort Nej Ingen Nej Nej Nej 23

26 Personalegoder Beskrielse af godet Kørselstilskud til egen bil Kørselsgodtgørelse Benzintilskud eller faste månedlige tilskud Erhersmæssig kørsel op til Skatterådets satser Skattepligtig B-indkomst Værdiansættelse Indeholde A-skat og AM-bidrag Bagatelgrænsen kr. Arbejdsgiers indberetning Nej Arbejdsgiers udgift Ja Nej Ja, rubrik 13 Nej Ingen Nej Nej Ja, rubrik 48 Lystbåd For medarbejdere Ja 2 % pr. uge af bådens Nej Nej Ja, rubrik 52 anskaffelsessum inkl. moms og leering Løsøre til rådighed i hjemmet For medarbejdere Ja Markedsærdi for leje Nej Nej Ja, rubrik 55 Motorcykel Til priat kørsel Ja Markedsærdi for leje Nej Nej Ja, rubrik 55 Multimedieskat telefon/pc/ datakommunikation Rådighed oer multimedie til priat brug Nej kr. årligt Ja Nej Ja, rubrik Parkeringsplads Parkering ed arbejdspladsen Nej Ingen Nej Nej Nej Personalelån Renten er lig med eller højere end markedsrenten Nej Ingen Nej Nej Nej 24

27 Personalegoder Beskrielse af godet Radio/t / medielicens Anses for en priat udgift Skattepligtig B-indkomst Værdiansættelse Indeholde A-skat og AM-bidrag Bagatelgrænsen kr Arbejdsgiers indberetning Ja Arbejdsgiers udgift Nej Nej Ja, rubrik 53 Rejser ferier belønning Ikke erhersmæssig Skærmbriller Begrundet i arbejdet Normalt skattefrie Sundhedsbehandling, alkohol og rygeafænning Syge og ulykkesforsikringer Ja Arbejdsgiers udgift Nej Nej Ja, rubrik 55 Ingen Nej Nej Nej Generel ordning Nej Ingen Nej Nej Nej Heltidsdækning sum mindre end kr. Nej Ingen Nej Nej Nej Tøjtilskud Nej Arbejdsgiers udgift Ja Nej Ja, rubrik 13 Tyerialarm På medarbejderens bopæl Uddannelsesog kursus udgifter Medarbejderens grund, efter eller idereuddannelse Vaccination Generel ordning Nej, his under bagatelgrænsen Ja Arbejdsgiers udgift Nej Nej Ja, rubrik 55 Nej Ingen Nej Nej Nej. Kun diæter og kørselsgodtgørelse i rubrik 48 Arbejdsgiers udgift Nej Ja Nej 25

28 Skattefri godtgørelse 2011 Befordringsgodtgørelse Ved befordringsgodtgørelse forstås beløb, der udbetales til dækning af lønmodtagerens udgifter til erhersmæssig kørsel. Befordringsgodtgørelse kan udbetales skattefrit, når der er tale om erhersmæssig kørsel, og udbetaling sker efter regler fastsat af Skatterådet. Erhersmæssig kørsel er: a) kørsel mellem sædanlig bopæl og samme arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder b) kørsel mellem arbejdspladser (for samme arbejdsgier) c) kørsel inden for samme arbejdsplads. His der køres mere end 60 arbejdsdage mellem bopælen og en arbejdsplads, blier kørslen priat fra arbejdsdag nr. 61. Alle arbejdsdage tælles med uanset længde. Personligt erhersdriende, som benytter egen bil til erhersmæssig kørsel, kan uden dokumentation for udgiftens størrelse fratrække udgiften til erhersmæssig kørsel med samme satser, som lønmodtagere kan modtage befordringsgodtgørelse (2011-satser): - kørsel indtil km i året 3,67 kr. pr. km - kørsel ud oer km i året 2,00 kr. pr. km. Satsen for brug af egen motorcykel er den samme som for egen bil. Der kan også udbetales skattefri befordringsgodtgørelse ed brug af egen cykel, knallert eller EU-knallert til erhersmæssig kørsel. Godtgørelsen må ikke oerstige 0,49 kr. pr. km. 60-dages reglen Det skal bemærkes, at 60-dages reglen kun skal urderes oer 12 måneder mod tidligere 24 måneder. Herudoer er der en formodningsregel om, at his den skattepligtige har et kørselsmønster, der indebærer befordring til så mange forskellige arbejdspladser, at det ikke er sandsynligt, at der køres mellem sædanlig bopæl og arbejdsplads i mere end 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder, så anses befordringen for at ære erhersmæssig. Rejsegodtgørelse Ved rejsegodtgørelse forstås beløb, der udbetales til dækning af lønmodtagerens merudgifter til ophold og fortæring under rejse. En lønmodtager er på rejse i arbejdsgierens tjeneste, når rejsen er forbundet med oernatning æk fra bopælen, og rejsen har en arighed 26

29 på minimum 24 timer. Det er således ikke muligt at udbetale skattefri rejsegodtgørelse for endagsrejser. Godtgørelsessatserne til dækning af fortæring og småfornødenheder udbetales pr. døgn, og derefter kan der udbetales en skattefri rejsegodtgørelse for tilsluttede rejsetimer på 1/24 af satsen pr. time. Det er generelt en betingelse for at udbetale skattefri rejsegodtgørelse, at der rejses til en midlertidig arbejdsplads. Satsen til kost og småfornødenheder er 455 kr. pr. døgn ed rejse i Danmark og i udlandet. Der er fastsat en tidsbegrænsning på 12 måneder for udbetaling af skattefrie godtgørelser ed ophold på samme sted. Efter 12-månedersperioden kan eentuelle merudgifter enten refunderes skattefrit af arbejdsgieren efter dokumentation, eller de dokumenterede merudgifter kan fratrækkes som ligningsmæssige fradrag, his der fortsat er tale om en midlertidig arbejdsplads. Fra og med 2010 gælder der et maksimum for fradrag for rejseudgifter på kr. årligt, og bundgrænsen for lønmodtagerfradrag finder ikke anendelse. Der er altså fradrag for første krone. Reduktion for fri fortæring sker med 15 %, 30 % og 30 % af satsen for henholdsis morgenmad, frokost og middag. Ved rejse med oernatning kan der til logi udbetales 195 kr. pr. døgn. Logigodtgørelsen er ikke omfattet af 12-måneders tidsbegrænsningen, men det er et kra for udbetalingen, at arbejdsstedet er midlertidigt. His arbejdsgieren betaler lønmodtagerens udgifter ed rejse i Danmark eller i udlandet efter regning, kan arbejdsgieren som tillæg til lønnen udbetale indtil 25 % af satsen for kost og småfornødenheder pr. døgn som skattefri godtgørelse, hilket sarer til 113,75 kr. Der er mulighed for at tage fradrag med 25 %-satsen i det omfang, arbejdsgieren ikke udbetaler godtgørelsen. Det er ikke muligt at få udbetalt skattefri rejsegodtgørelse herunder 25 %-godtgørelse mod lønreduktion. Selstændigt erhersdriende kan foretage fradrag med satserne for skattefri godtgørelse ed rejse med oernatning. Fradraget sker i personlig indkomst. Idrætsforeninger - skattefri godtgørelse Idrætsforeninger kan udbetale skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer og til friillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand til foreningens skattefri irksomhed. 27

30 Skattefriheden er betinget af: a) at godtgørelsen udbetales for arbejde udført som led i foreningens skattefri irksomhed b) at godtgørelsen udbetales til dækning af udgifter, som modtageren afholder på foreningens egne c) at godtgørelsen ikke oerstiger Skatterådets satser. Er betingelserne ikke opfyldt, eller sker der udbetaling til lønnede bestyrelsesmedlemmer eller lønnede medhjælpere, er godtgørelserne som udgangspunkt skattepligtige. Der kan udbetales skattefri godtgørelse med følgende beløb 1) : Kørsel i egen bil indtil km i året 3,56 3,67 Kørsel ud oer km i året 1,90 2,00 Rejsegodtgørelse Se satserne under Skattefri godtgørelse 2011 på foregående sider Fortæring ed endagsarrangementer, udenbys kampe, stæner m. af mindst 5 timers arighed (pr. dag) Telefonsamtaler, herunder internetforbrug (årligt) Multimedier Skattefri 2) Skattefri 2) Andre udgifter - Administratie omkostninger, fx kontorartikler, porto og møder (årligt) Til køb, ask og edligeholdelse af særlig beklædning, fx sportstøj o.l. (årligt) Idrætsdommere kan i stedet for dækning af Andre udgifter få udbetalt pr. kamp dog maks. pr. dag Noter 1) Udbetales godtgørelse med beløb, der oerstiger de nænte satser, blier alle godtgørelser, der er udbetalt, skattepligtige. De almindelige regler om indeholdelse af A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og indberetningspligt il herefter ære gældende. 28

31 Der kan ikke for et indkomstår udbetales skattefri godtgørelse samtidig med, at udgifter refunderes efter regning. Dette gælder for her af de anførte udgiftstyper. 2) His en ulønnet får stillet multimedier til rådighed i forbindelse med foreningens skattefri irksomhed, anses edkommende fortsat som ulønnet og er ikke skattepligtig af de pågældende multimedier. Der kan ikke samtidigt udbetales skattefri godtgørelse for udgifter, som edkommende afholder til tilsarende ydelser. 29

32 Geinst/tab på aktier Personer - Hoedregler Alle aktier uanset ejertid Geinst Tab Beskattes som aktieindkomst (28 % / 42 %) Unoterede aktier: Tab fradrages i aktieindkomst. Ved negati aktieindkomst beregnes en negati skat, som modregnes i slutskatten. Børsnoterede aktier: Tab kan modregnes i udbytter og geinster fra børsnoterede aktier. Oerskydende tab kan fremføres uden tidsbegrænsning. Oergangsregler for børsnoterede aktier Beholdning 31/ Under / kr. Under / kr. Oer / kr. Oer / kr. Urealiseret geinst/tab Geinst Tab Geinst Tab Salg Skattefri Kan ikke udnyttes Aktieindkomst Modregningsberettiget 30

33 Selskaber - Hoedregler fra og med indkomståret 2010 Datterselskabsaktier Koncernselskabsaktier Egne aktier Porteføljeaktier Næringsaktier Aance Tab Udbytte Indgangsærdi ed oergang til lagerbeskatning fra 2010 Ingen beskatning Beskatning efter lagerprincippet 1) Beskatning efter lagerprincippet Intet fradrag Fradrag efter lagerprincippet 1) Ingen beskatning - Beskatning Beskatning Handelsærdi primo indkomståret ) Fradrag for nettotabskonto. Fradrag efter lagerprincippet Anskaffelsessum. Indgår ikke i nettotabskonto. Formueplejeaktier, Hedgefonde o.lign. (ABL 19) Beskatning efter lagerprincippet Beskatning Fradrag efter lagerprincippet Lagerbeskattes fra Ingen oergangsregel til Indgår ikke i nettotabskonto. Noter 1) Realisationsprincippet kan dog ælges for unoterede aktier. 2) Dog anskaffelsessummen for selskaber, der 25. maj 2009 ikke ejede porteføljeaktier og ikke ar startet på indkomståret 2010 og selskaber, der er stiftet 25. maj 2009 eller senere. 31

34 Udbytte Personer Personers beskatning af aktieudbytte: Personlig indkomst Aktieindkomst Kapitalindkomst Udbytte af aktier erheret som led i næringsirksomhed samt isse personalegoder til hoedaktionærer Udbytte af danske og udenlandske aktier, bortset fra udbytte af ABL 19-aktier ABL 19-aktier (inesteringsselskaber) Personers beskatning af aktieindkomst: 2010 og % kr. 42 % Ud oer kr. Lempelse for udenlandsk skat Ved erherelse af indtægter fra udlandet, herunder udenlandske udbytter, sker der som hoedregel lempelse - nedsættelse - af den danske skat efter én af følgende metoder: Lempelsesmetode Credit (ifølge skatteaftale eller efter ligningsloens 33) Matching credit (ifølge skatteaftale) Exemption (ifølge skatteaftale) Kildeland (udland) Beskatter helt eller delist Gør ikke brug af sin fulde beskatningsret Beskatter helt eller delist Bopælsland (Danmark) Lemper for det mindste beløb af den udenlandske eller den danske skat af indtægten Lemper for den skat, kildelandet kunne hae opkræet af indtægten Lemper for den skat, som forholdsmæssigt edrører den udenlandske indtægt - medfører reelt, at indtægten er skattefri 32

35 Kursgeinst/-tab på fordringer og gæld Kursgeinstloen er kendt for sine mange oergangsregler. Derfor er det anskeligt i skemaform at gie et fuldstændigt oerblik oer loens regler. Nedenfor har i i 5 skemaer anført loens HOVEDREGLER. Vi anbefaler, at der ikke foretages dispositioner alene på grundlag af nedenstående skemaer. Det skal bemærkes, at der er sket æsentlige ændringer for personers beskatning af kursgeinst/-tab på fordringer erheret den 27. januar 2010 eller senere. Tilsarende er der sket mindre ændringer for selskabers fradrag for kurstab på gæld optaget den 27. januar 2010 eller senere. Skemaerne nedenfor beskrier kun reglerne for fordringer og gæld erheret/optaget den 27. januar 2010 eller senere. FORDRINGER Kursgeinster Obligationer Gældsbree Valutafordringer Koncernforbundne selskaber Præmieobligationer Konertible obligationer Personer Skattepligt, men bagatelgrænse på kr. Selskaber Skattepligt Er ikke omfattet af kursgeinstloen Beskattes efter reglerne i aktieaancebeskatningsloen FORDRINGER Kurstab Obligationer Gældsbree Indekserede fordringer Valutafordringer Koncernforbundne selskaber Erhersmæssige fordringer eller erheret i tilknytning til erhersmæssig drift Personer Fradrag. Dog ikke fradrag for kurstab på gæld til hoedaktionærselskaber eller til nærtstående familiemedlemmer. Bagatelgrænse på kr. Fradrag Selskaber Fradrag Fradrag Ikke fradrag Fradrag 33

36 GÆLD Kursgeinster Obligationslån Gældsbree Kontantlån Valutagæld Koncernforbundne selskaber Personer Skattefri Skattepligt, dog ikke i forbindelse med ejerskifte af ejendom Skattepligt inkl. alutakursændringer, men bagatelgrænse på kr. Selskaber Skattepligt Skattepligt inkl. alutakursændringer Skattepligt, dog skattefri, his kreditorselskabet ikke har fradrag for det modsarende tab GÆLD Kurstab Obligationslån Gældsbree Kontantlån og pari-pari-lån Valutagæld Koncernforbundne selskaber Personer Ikke fradrag Fradrag inkl. alutakursændringer, men bagatelgrænse på kr. Selskaber Fradrag Fradrag Fradrag LÅNE- OMKOST- NINGER Løbetid under 2 år Kontantlån og pari-pari-lån Personer Selskaber Låneomkostninger Omkostninger ed sikkerhedsstillelse Låneomkostninger Omkostninger ed sikkerhedsstillelse Fradrag Ikke fradrag Fradrag Fradrag Obligationslån Fradrag Ikke fradrag Fradrag Fradrag Valutalån Fradrag Ikke fradrag Fradrag Fradrag Løbetid på 2 år eller mere Kontantlån og pari-pari-lån Ikke fradrag Ikke fradrag Fradrag Fradrag Obligationslån Ikke fradrag Ikke fradrag Fradrag Fradrag Valutalån Fradrag Fradrag Fradrag Fradrag 34

37 Dødsboer Beløbsgrænser for dødsboers skattefrihed - boets aktier ed boafslutning og 1) boets nettoformue ed boafslutning Grænse for medregning af irksomhedsog konjunkturopsparing Bundgrænse for opkræning af restskat Grænse for udbetaling af oerskydende skat Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. mdr Bofradrag, fradrag i skat pr. mdr Bofradrag ed skifte af uskiftet bo Boafgift Boafgiften påhiler dødsboet. Størrelsen af boafgiften afhænger af, hem der skal are. Boafgiften beregnes under ét af de ærdier, som afdøde efterlader sig. Aring Boafgift Ægtefælle Almennyttige fonde (efter ansøgning) Børn, stedbørn og disses afkom Forældre Barns eller stedbarns ikke fraseparerede ægtefælle Fælles bopæl med afdød i 2 år Fraskilt/frasepareret ægtefælle Visse plejebørn Ingen 15 % af beløb oer kr. (2010: kr.) Alle andre 15 % af beløb oer (2010: kr.) + tillægsafgift på 25 % efter fradrag af boafgift, ds. maksimalt 36,25 % Note 1) Heri medregnes ikke fast ejendom, der kan sælges skattefrit efter parcelhusreglen. 35

38 Gaeafgift Gaeafgift Gaeafgiften er på 15 % af årlige gaer ud oer det afgiftsfrie beløb på kr. i Ægtefæller anses for to selstændige giere og modtagere. Det il sige, at de i 2011 her kan gie et barn kr. afgiftsfrit, eller i alt kr. Et sigerbarn kan afgiftsfrit få kr. fra her af sigerforældrene. Gaer mellem ægtefæller er afgiftsfrie. Gaer og areforskud til personer, som ikke er omfattet af gaeafgiftsreglerne, blandt andet gaer til søskende 1), er indkomstskattepligtige. Modtager Afgiftsfrit pr. år Afgiftssats Ægtefælle - 0 % Børn, stedbørn og deres afkom Forældre Afdødt barns eller stedbarns efterleende ægtefælle Fælles bopæl med gaegier i 2 år 1) Visse plejebørn 1) Stedforældre Bedsteforældre % ,25 % Sigerbørn i ørigt % Alle andre Intet Indkomstskat Note 1) Visse ugifte samleende og isse plejebørn er ligestillet med andre nærtstående i afgiftsmæssig henseende. 36

39 Selangielsesfrister Personer For indkomståret 2010 modtager ikke-erhersdriende skatteydere i marts/april 2011 en årsopgørelse med de oplysninger, som SKAT allerede er i besiddelse af. Kan årsopgørelsen med de anførte oplysninger accepteres, behøer man ikke at foretage sig noget. His man har rettelser eller tilføjelser til de anførte oplysninger, har man pligt til at indsende selangielse senest den 1. maj Personer, der får tilsendt en årsopgørelse, kan senest den 1. maj 2011 fraælge denne ordning ed en skriftlig anmodning herom til SKAT. Selangielsesfristen udskydes herefter til den 1. juli Bogførings- og regnskabspligtige personer skal indsende selangielse senest den 1. juli Ægtefæller har samme selangielsesfrist - ds. den seneste frist gælder for begge. Foreligger en selangielse ikke rettidigt, betales et skattetillæg på 200 kr. for her dag, fristen oerskrides, dog højst på kr. i alt. Selskaber Selskaber skal indsende selangielse senest 6 måneder efter indkomstårets udløb. Udløber selskabets indkomstår i perioden 1. februar marts, skal selangielsen indsendes senest den 1. august i samme kalenderår. 37

40 Oerskydende skat/restskat m. Personer Anmodning om udbetaling af oerskydende skat ( 55-udbetaling) skal for 2011 ære fremsat oer for skattemyndighederne senest den 30. december Der ydes ikke renter af sådanne tilbagebetalinger. Oerskydende skat for 2010 tilbagebetales i perioden 1. marts - 1. oktober 2011 med et skattefrit rentetillæg på 0,2 % pro anno. For helt at undgå rentetillæg skal restskatten indbetales inden årets udgang. Betalingen af restskat efter årets udgang og indtil den 1. juli pålægges en dag-til-dag rente, som for 2010 er fastsat til 4,2 % pro anno. Ved betaling efter den 1. juli blier restskatten for 2010 pålagt et rentetillæg på 6,2 % pro anno. Restskat for 2010, som ikke oerstiger kr. (2011: kr.), oerføres til opkræning sammen med forskudsskatten for Der skal betales et ikke-fradragsberettiget procenttillæg på 6,2 %. Restskat for 2010 ud oer kr. (2011: kr.) opkræes sammen med et ikke-fradragsberettiget procenttillæg på 6,2 % i 3 rater i september, oktober og noember Selskaber Indbetaling af acontoskat senest den 21. marts 2011 godskries et procenttillæg på 0,3 %, og indbetalinger efter den 21. marts 2011, men senest den 21. noember 2011, fratrækkes et procenttillæg på 0,3 %. Oerskydende skat for 2011 tillægges en skattefri godtgørelse på 1,3 % og modregnes som hoedregel i den ordinære acontoskat til betaling senest den 20. noember Restskat for 2011 opkræes med et ikke-fradragsberettiget tillæg på 4,8 % den 1. noember Ændringer til forskudsopgørelsen 2011 (tast sel) Ændringer til forskudsopgørelsen kan indtastes ia internettet eller telefon indtil udgangen af

41

42 KontaKt Du er altid elkommen til at kontakte os. Find det nærmeste BDO-kontor på BDO Statsautoriseret reisionsaktieselskab og BDO Kommunernes Reision, Godkendt reisionsaktieselskab, begge danskejede reisions- og rådginingsirksomheder, er medlemmer af BDO International Limited - et UKbaseret selskab med begrænset hæftelse - og dele af det internationale BDO netærk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er aremærke for både BDO netærket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt medarbejdere, mens det erdensomspændende BDO netærk har næsten medarbejdere i 119 lande. Januar 2011

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017 SKATS SATSER 2017 Skat 2017 2016 Aktieindkomst (progressionsgrænse) Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen) 51.700 kr 50.600 27/42 pct. 27/42 pct. Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. 8 pct.

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Vores kunder er selskaber, personligt ejede små og mellemstore virksomheder (SMV er), kommuner, regioner og andre offentlige institutioner.

Vores kunder er selskaber, personligt ejede små og mellemstore virksomheder (SMV er), kommuner, regioner og andre offentlige institutioner. FORORD I arbejdet med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser samt skatte- og momsregler for personalegoder. Vi kender sikkert svaret. I denne

Læs mere

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler SKAT OG PERSONALEGODER 2014 En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler FORORD I jeres arbejde med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser

Læs mere

14. april Indberetning af oplysninger til det fælles skatteregnskab for virksomheder med mere end 10 ejere. Gaveanmeldelser

14. april Indberetning af oplysninger til det fælles skatteregnskab for virksomheder med mere end 10 ejere. Gaveanmeldelser 2002/2003 Listen Skattekalender 2003 PERSONER Restskat 17. marts Sidste frist for indbetaling af restskat for 2002 på over 40.000 kr. uden 7% s tillæg. Ved indbetaling af restskat på over 40.000 kr. fratrækkes

Læs mere

Skattesatser AM-bidrag af arbejdsindkomst mv. 8% 8% Kommune- og kirkeskat af skattepligtig indkomst * *

Skattesatser AM-bidrag af arbejdsindkomst mv. 8% 8% Kommune- og kirkeskat af skattepligtig indkomst * * 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst Personlig indkomst (efter fradrag af AM-bidrag) +/- Nettokapitalindkomst - Ligningsmæssige fradrag = Skattepligtig indkomst Aktieindkomst opgøres særskilt. 2013 2014

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2012/2013 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gaver samt Gebyrer December 2012 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppendk Hjemmeside: wwwrevisorgruppendk Skattekalender 2002 PERSONER Restskat 15 marts Sidste

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2013/2014 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gave samt Gebyrer December 2013 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.600 12.800 Dok

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.800 12.900 Dok

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.300 12.600 Dok

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2015/2016 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gave samt Gebyrer December 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2011/2012 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgiver, Arv og gave samt Gebyrer Januar 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Amts-, kommune- og kirkeskat Bundskatten Mellemskatten Topskatten Skatteloft

Amts-, kommune- og kirkeskat Bundskatten Mellemskatten Topskatten Skatteloft Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst... 2 Amts-, kommune- og kirkeskat... 2 Bundskatten... 2 Mellemskatten... 2 Topskatten... 2 Skatteloft... 2 Personfradrag... 2 Restskat... 3 Overskydende skat...

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Skat 2012. Skatten 2011/2012.

Skat 2012. Skatten 2011/2012. Skat 2012 Skatten 2011/2012. Indhold 1. Personer 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag/bundgrænser 1.4 Skattenedslag 1.5 Aktieindkomst 1.6 Ejendomsværdiskat 1.7 Sommerhusudlejning

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 13.200 13.500 Dok

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15 SKATTETABEL 2006 Indhold Personer 2 Den skattepligtige indkomst...2 Amts-, kommune- og kirkeskat...2 Bundskatten...2 Mellemskatten...2 Topskatten...2 Skatteloft...2 Personfradrag...2 Restskat...3 Overskydende

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.900 13.200 Dok

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Satser og beløbsgrænser

Satser og beløbsgrænser Satser og beløbsgrænser 2009/2010 Dahl, Rask & Partnere Stoholm Revisionskontor Statsautoriseret revisionsaktieselskab Vestergade 6 7850 Stoholm Tlf. 97 54 16 00 Fa 97 54 16 37 Kontorhuset Jebjerg Statsautoriseret

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Skat 2014. Skatten 2013/2014.

Skat 2014. Skatten 2013/2014. Skat 2014 Skatten 2013/2014. 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst 1.7 Ejendomsværdiskat

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 Dok og beddingsanlæg, AL 10 Forskudsafskrivning,

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Skatten 2014/2015. Skat 2015

Skatten 2014/2015. Skat 2015 Skatten 2014/2015 Skat 2015 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst 1.7 Ejendomsværdiskat

Læs mere

Skat 2013. Skatten 2012/2013.

Skat 2013. Skatten 2012/2013. Skat 2013 Skatten 2012/2013. 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst 1.7 Ejendomsværdiskat

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Skatten 2015/2016. Skat 2016

Skatten 2015/2016. Skat 2016 Skatten 2015/2016 Skat 2016 1. Personer 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst 1.7 Ejendomsværdiskat

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011

Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011 pwc.dk Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011 Skatteguide 2011 indeholder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2011, samt de nye satser og

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Forskudsregistrering 2011 Landbrugets skattemæssige beholdninger herunder salgsbeholdninger Ekstra skat på store pensionsudbetalinger fra 2011 Forskudsregistreringen

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

SKAT, MOMS OG PERSONALEGODER 2017

SKAT, MOMS OG PERSONALEGODER 2017 SKAT, MOMS OG PERSONALEGODER 2017 En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler FORORD I arbejdet med økonomi, løn, skat eller moms støder du sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser

Læs mere

REVISOR P O S T E N. Satser og beløbsgrænser 2005/2006. Det konstruktive alternativ:

REVISOR P O S T E N. Satser og beløbsgrænser 2005/2006. Det konstruktive alternativ: S TAT S A U T O R I S E R E D E R E V I S O R E R REVISOR P O S T E N Satser og beløbsgrænser 2005/2006 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK. Et landsdækkende netværk af uafhængige stats autoriserede

Læs mere

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger - 1 Kørselsrefusioner i idrætsforeninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny sag sætter fokus på beskatningen af kørselsrefusioner og andre udgiftsrefusioner, som foreninger udbetaler

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Emne side A-kasse, fagligt kontingent og

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Skat indsamler oplysninger fra arbejdsgiveren, pengeinstitutter. for årsopgørelsen for 2015

Skat indsamler oplysninger fra arbejdsgiveren, pengeinstitutter. for årsopgørelsen for 2015 Pengenyt 2/2016 PÅ CD-ROM SKATTEKALENDER 2016 Pengenyt fås også indtalt på cdrom, så blinde og svagtseende Der kan frit indbetales restskat for 2015. Beløbet vil dog blive tillagt en dag-til-dag rente

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst...

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Skatteguide 2008/2009

Skatteguide 2008/2009 Skatteguide 2008/2009 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Produktion: PwC M&C 093208 Foto: Bertrand Clech Tryk: Trykbureauet Oplag: 12.000 eksemplarer 2008 PricewaterhouseCoopers. Med forbehold af alle rettigheder.

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2016

Forskerordningen. Skat 2016 Forskerordningen Skat 2016 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 34/2013 05.09 19.09.2013

TimeTax NYHEDSBREV 34/2013 05.09 19.09.2013 Udlån af midler beskattet efter reglerne i virksomhedsskatteloven Side 1 Beløbsgrænser gældende for 2014 Side 2 Aktuelt moms Side 6 Udlån af midler beskattet efter reglerne i virksomhedsskatteloven Det

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

samarbejde mellem Member of Kreston International A global association of independent accountants

samarbejde mellem Member of Kreston International A global association of independent accountants 7 8 samarbejde mellem Member of Kreston International A global association of independent accountants Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst... 2 Sundhedsbidrag, kommune- og kirkeskat... 2 Mellemskat...

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

SKEMA SIDERNE. 20 aug. 5 sep. 21 sep. 20 okt. 31 dec. 1 januar. 7 marts. 1 maj. 1 juli SKATTEKALENDER. nov. til 1 juli. til 6 marts. feb. feb.

SKEMA SIDERNE. 20 aug. 5 sep. 21 sep. 20 okt. 31 dec. 1 januar. 7 marts. 1 maj. 1 juli SKATTEKALENDER. nov. til 1 juli. til 6 marts. feb. feb. SKATTEKALENDER 205 20 aug. Bopæl den 5. september afgør, hvilken skattekommune der er gældende for 206 Forskudsopgørelse for 206 kan ses i TastSelv af skat for 205 for at undgå at betale renter af beløbet

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE MEDLEMSGODER 2010 Revisionsinstituttet I I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 INDLEDNING...1 ALKOHOLAFVÆNNING...2 BEGRAVELSESHJÆLP...2 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...2 FRI BIL...3 FRI BOLIG - SOMMER...4

Læs mere

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest - 1 Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Julen er hjerternes og gavernes fest. Med store gaver kan det også blive til skattevæsenets

Læs mere

Indhold Personer 11:34:30 January 7, 2008 11:34:30 January 7, 2008 _0257A_1074708_16s_indhold.pdf _0257A_1074708_16s_indhold.

Indhold Personer 11:34:30 January 7, 2008 11:34:30 January 7, 2008 _0257A_1074708_16s_indhold.pdf _0257A_1074708_16s_indhold. 2007/2008 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst...

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

2008/2009 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2008/2009 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2008/2009 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst...

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2015

Rejseudgifter. Skat 2015 Rejseudgifter Skat 2015 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Satser og beløbsgrænser

Satser og beløbsgrænser Satser og beløbsgrænser 2009/2010 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere