UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM"

Transkript

1 - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden ApS under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og

2 - 2 - P Ejendomsselskabet Onsgaarden ApS under konkurs mod JBJ Invest A/S under konkurs og P Strandvejen A/S under konkurs mod JBJ Invest A/S under konkurs Indledning og påstande Disse fire sager, der er fordringsprøvelsessager i forbindelse med behandling af JBJ Invest A/S under konkurs og Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs, er indbragt for Sø- og Handelsrettens skifteret i medfør af konkurslovens 133 af to fordringshavere henholdsvis Strandvejen A/S under konkurs og Ejendomsselskabet Onsgaarden ApS under konkurs, og er behandlet i forening med hinanden. Strandvejen A/S under konkurs og Ejendomsselskabet Onsgaarden ApS under konkurs har, som berigtiget ved hovedforhandlingens begyndelse, nedlagt følgende påstande: 1. JBJ Invest A/S under konkurs tilpligtes at anerkende, at det af Strandvejen A/S under konkurs anmeldte krav på kr. med tillæg af renter fra 20. december 2007 til 7. september ,18 kr., i alt ,18 kr., subsidiært et mindre beløb efter rettens skøn, skal godkendes som et krav i konkursboet efter JBJ Invest A/S i medfør af konkurslovens 97.

3 Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs tilpligtes at anerkende, at det af Strandvejen A/S under konkurs anmeldte krav på kr. med tillæg af renter fra 20. december 2007 til 9. juni 2010, ,62 kr. i alt ,62 kr., subsidiært et mindre beløb efter rettens skøn, skal godkendes som et krav i konkursboet efter Joacim Lars Bruus-Jensen i medfør af konkurslovens JBJ Invest A/S under konkurs tilpligtes at anerkende, at det af Ejendomsselskabet Onsgaarden ApS under konkurs anmeldte krav på kr. med tillæg af renter fra 20. december 2007 til 7. september ,09 kr. i alt ,09 kr., subsidiært et mindre beløb efter rettens skøn, skal godkendes som et krav i konkursboet efter JBJ Invest A/S i medfør af konkurslovens Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs tilpligtes at anerkende, at det af Ejendomsselskabet Onsgaarden ApS under konkurs anmeldte krav på kr. med tillæg af renter fra 20. december 2007 til 9. juni ,05 kr. i alt ,05 kr., subsidiært et mindre beløb efter rettens skøn, skal godkendes som et krav i konkursboet efter Joacim Lars Bruus-Jensen i medfør af konkurslovens 97. JBJ Invest A/S under konkurs har i forhold til Strandvejen A/S under konkurs påstået frifindelse og i forhold til Ejendomsselskabet Onsgaarden ApS under konkurs påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod anerkendelse af et mindre beløb end kr. som simpelt krav i boet. Joacim Lars Bruus-Jensen har i forhold til Strandvejen A/S under konkurs og Ejendomsselskabet Onsgaarden ApS under konkurs principalt påstået frifindelse, subsidiært at de sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøgerne har et simpelt krav svarende til det beløb JBJ Invest A/S under konkurs måtte blive tilpligtet at anerkende i de sambehandlede sager med fradrag af opgjorte renter og den dividende sagsøgerne modtager fra JBJ Invest A/S under konkurs ved konkursboets endelige udlodning. Påstandene nedlægges med sædvanlig subsidiær reservation. Der er til brug for hovedforhandlingen udarbejdet renteopgørelser i hver af sagerne. Der er enighed om den beløbsmæssige opgørelse af rentekravene.

4 - 4 - Af hensyn til sagsgenstandenes værdi er dividenden i JBS Invest A/S under konkurs anslået til mellem 1,2 % og 3,2 %, mens dividenden i Joacim Bruus-Jensen under konkurs er anslået til mellem 2 % og 2,1 %. De fire parter benævnes i det følgende JBJ Invest, Bruus-Jensen, Strandvejen A/S og Onsgaarden ApS, bortset fra de tilfælde, hvor navnene fremgår af citat. Problemstillinger I. Sagerne mellem Strandvejen A/S mod JBJ Invest og Bruus-Jensen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt JBJ Invest skal betale et beløb med tillæg af renter i forbindelse med, at aktierne i Strandvejen A/S i 2006/2007 blev overdraget mellem JBJ Invest som sælger og Thorion Ejendomsholding ApS som køber. (Sidstnævnte benævnes i det følgende Thorion ApS, uanset at selskabet har skiftet navn, jf. nedenfor). Da køberen af aktierne senere er taget under konkursbehandling, drejer disse sager sig om, hvorvidt Strandvejen A/S kan rejse krav mod sælgeren og dennes ejer i medfør af den dagældende aktieselskabslovs 115, stk. 5, jf. stk. 2, erstatningsreglerne i 142/ 140 samt dansk rets almindelige erstatningsretlige regler. II. Sagerne mellem Onsgaarden ApS mod JBJ Invest og Bruus-Jensen vedrører ligeledes spørgsmålet om, hvorvidt JBJ Invest skal tilbagebetale et beløb med tillæg af renter i forbindelse med, at anparterne i Onsgaarden ApS i 2006/2007 blev overdraget mellem JBJ Invest som sælger og Thorion ApS som køber. Disse sager drejer sig således om, hvorvidt Onsgaarden ApS kan rejse krav mod sælgeren og dennes ejer i medfør af den dagældende anpartsselskabslov 49, stk. 5, erstatningsreglerne i 80c/ 80a samt dansk rets almindelige erstatningsretlige regler. De involverede parter og øvrige hertil knyttede aktører 1. Strandvejen A/S Strandvejen A/S er ifølge en fuldstændig rapport fra Erhvervsstyrelsen stiftet den 1. august 1988 og havde som formål at udleje fast ejendom. Selskabet var således ejer af ejendommen beliggende Strandvejen i Hellerup. Selskabets seneste bestyrelse bestod af Kenneth

5 - 5 - Schwartz Thomsen (i det følgende benævnt Schwartz Thomsen) og to andre bestyrelsesmedlemmer, der indtrådte den 20. december 2007, hvor de afløste den hidtidige bestyrelse, der bl.a. bestod af Bruus-Jensen og Jens Storkfelt. Samme dag fratrådt Bruus-Jensen som direktør, og samtidig indtrådte Schwartz Thomsen som ny direktør. Den 28. august 2008 traf Erhvervs- og Selskabsstyrelsen beslutning om tvangsopløsning af selskabet, og den 5. november 2008 tog Sø- og Handelsretten selskabet under konkursbehandling. Skifteretten udpegede samme dag bl.a. advokat Boris Frederiksen som kurator. Aktierne i selskabet var oprindelig ejet af JBJ Invest, der var 100 % ejet af Bruus-Jensen. Da selskabet blev taget under konkursbehandling, var aktierne overdraget til Thorion ApS, der var 100 % ejet af Schwartz Thomsen. Thorion ApS er ifølge en fuldstændig rapport fra Erhvervsstyrelsen stiftet den 29. august Selskabet har den 20. november 2007 skiftet navn til Blackbriar ApS og er taget under konkursbehandling af Sø- og Handelsretten den 24. september 2008 under dette navn. Ifølge en redegørelse fra kurator i medfør af konkurslovens 125, stk. 4, fra den 15. december 2014 er der ikke registreret realisable aktiver i boet. 2. Onsgaarden ApS Onsgaarden ApS er ifølge en fuldstændig rapport fra Erhvervsstyrelsen stiftet den 1. maj 1991 og havde som formål at investerer i og udleje fast ejendom. Selskabet ejede således et ejendomskompleks beliggende Strandvejen , Aurehøjvej 1-5 A-B og Margrethevej 4-6A i Hellerup. Selskabets seneste bestyrelse bestod bl.a. af Schwartz Thomsen og to andre bestyrelsesmedlemmer, der indtrådte den 20. december 2007, hvor de afløste den hidtidige bestyrelse, der bestod af bl.a. Bruus-Jensen og Jens Storkfelt. Samme dag fratrådt Bruus- Jensen tillige som direktør. Schwartz Thomsen udtrådte atter af bestyrelsen den 16. juni Den 28. august 2008 traf Erhvervs- og Selskabsstyrelsen beslutning om tvangsopløsning af selskabet, og den 5. november 2008 tog Sø- og Handelsretten selskabet under konkursbehandling. Skifteretten udpegede samme dag bl.a. advokat Boris Frederiksen som kurator. Anparterne i selskabet var oprindelig ejet af JBJ Invest. Da selskabet senere blev taget under konkursbehandling, var anparterne overdraget til Thorion ApS.

6 JBJ Invest JBJ Invest er ifølge en fuldstændig rapport fra Erhvervsstyrelsen stiftet den 1. maj 1989 og havde som formål at drive handel, investering, finansiering og yde finansiel rådgivning og dermed beslægtet virksomhed. Bruus-Jensen har siden den 10. maj 2007 været registreret som direktør. Selskabet havde en bestyrelse på tre personer, herunder bl.a. Bruus-Jensen, der var indtrådt heri den 26. marts 1991 som bestyrelsesformand. Den 26. april 1999 indtrådte Jens Storkfelt i bestyrelsen, der atter er udtrådt heraf den 3. november Selskabet tegnedes bl.a. af en direktør eller bestyrelsesformanden alene. Selskabet var 100 % ejet af Bruus- Jensen, og selskabet var oprindelig 100 % ejer af de to sagsøgende datterselskaber. Selskabet anmeldte betalingsstandsning den 21. april 2009 og er taget under konkursbehandling den 7. september Advokat Pernille Bigaard blev udpeget som kurator. 4. Bruus-Jensen Bruus-Jensen anmeldte betalingsstandsning den 1. maj 2009 og er taget under konkursbehandling i Sø- og Handelsretten den 9. juni Advokat Søren Aamann Jensen er udpeget som den ene af to kuratorer. Bruus-Jensen har udover sin bestyrelses- og direktørpost i Strandvejen A/S tillige været direktør og medlem af bestyrelsen i JBJ Invest, jf. ovenfor. De nærmere omstændigheder i relation til sagerne anlagt af Strandvejen A/S A. Aftalegrundlaget I marts 2006 udbød JBJ Invest aktierne i Strandvejen A/S til salg, og den 9. og 11. maj samme år blev der indgået en aktieoverdragelsesaftale med Ejendomsselskabet Sandgården ApS (i det følgende benævnt Sandgården) om overtagelse af 100 % af aktierne. På grund af uoverensstemmelser ophævede JBJ Invest aftalen som misligholdt, og i stedet blev der i den anledning foretaget et dækningssalg til Thorion ApS. Da salgssummen var mindre end den købesum, der var aftalt med Sandgården, rejste JBJ Invest krav om erstatning over for Sandgården, der bestred kravet. Der blev derfor i april 2007 indledt en voldgiftssag mellem JBJ Invest og Sandgården, og den 30. maj 2008 blev der afsagt en voldgiftskendelse, jf. nærmere

7 - 7 - herom nedenfor. Kendelsen omfattede tillige krav i forbindelse med Sandgårdens køb af anparter i Onsgaarden ApS. Om dækningssalget fremgår det, at aktieoverdragelsesaftalen var betinget, og at denne er underskrevet den 28. august 2006 af Bruus-Jensen på vegne af JBJ Invest og af Schwartz Thomsen på vegne af Thorion ApS. Overtagelsesdagen var fastsat til den 15. oktober Det hedder i aftalen bl.a.: 3.1 Købesummen for Aktierne udgør egenkapitalen i Selskabet pr. 30. september Forud for Overtagelsesdagen udloddes ekstraordinært udbytte svarende til at egenkapitalen efter udlodning og før opskrivningshenlæggelsen udgør kr Egenkapitalen pr. 30. september 2006 udgøres på grundlag af Selskabets resultat efter skat for perioden 1. januar 2006 til 30. september 2006, med tillæg af opskrivning af Ejendommene på baggrund af en aftalt værdi af Ejendommen på kr , og til brug herfor opskrives Ejendommene til kr Købesummen for aktierne er på det foreliggende grundlag uden forbindende skønnet til kr. 8,8 mio. 3.2 Selskabet skal i Overdragelsesbalancen pr. 30. september 2006 ikke have aktiver udover Ejendommen og sædvanlige tilgodehavender vedrørende lejemålene i Ejendommen. Selskabet skal i Overdragelsesbalancen pr. 30. september 2006 ikke have gæld udover anlægsgæld til bank, deposita, forudbetalt leje, skyldig skat samt øvrige gældsposter, som relaterer sig specifikt til Ejendommene. Selskabet har en mellemregning med moderselskabet, som afregnes sammen med Købesummen. Sælger påser at balancen for Selskabet renses i overensstemmelse med ovenstående med henblik på, at overtagelsesbalancen alene indeholder de poster, som fremgår af vedhæftede udkast til overtagelsesbalance, 3.3 Egenkapitalen pr. 30. september 2006 fastsættes efter følgende procedure A. Selskabets revisor d.v.s. statsautoriseret revisor Mads Thomsen fra AP Revision (tidl. Grant Thornton) udarbejder udkast til Overtagelsesbalance pr. 30. september Senest den 15. september 2006 deponerer Køber kr i Sælgers konto i Forstædernes Bank, reg. nr. konto nr. Det deponerede beløb stort kr tjener til sikkerhed for Købers opfyldelse af Aftalen. 4.2 Ved Closing betales Købesummen for Aktierne med fradrag af det deponerede beløb jf. pkt. 4.1 ved overførsel til Sælgers konto i Forstædernes Bank, reg. nr. konto nr Sælger er forpligtet til at videreføre Selskabet i tiden fra Aftalens indgåelse indtil Closing efter de hidtil gældende forretningsprincipper og Sælger må ikke uden Købers forudgående skriftlige samtykke træffe beslutninger, indgå aftaler eller foretage

8 - 8 - dispositioner som har væsentlig betydning for Selskabet eller Selskabets aktiver og passiver, og som ikke måtte være forudsat i Aftalen Sælger skal inden Overtagelsesdagen medvirke til, at Ejendommen kan prioritetsbelånes bedst muligt efter Købers ønsker, men uden hæftelse og omkostninger for Sælger. Sælgers medvirken til Ejendommens prioritetsbelåning er dog ingen betingelse for Købers opfyldelse af aftalen. Sælger optager uden omkostninger for sælger nyt realkreditlån stort kr. 30,5 mio. i BRF Kredit. Lånet er af typen Cibor 6. Evt. tillægsbelåning, ud over ovennævnte realkreditbelåning, kan bruges til modregning i kontantdeponering i henhold til Closing af Aftalen finder sted på Overtagelsesdagen hos JBJ Group, dvs. den 15. oktober 2006 kl eller på sådant andet tidspunkt og sted som Parterne måtte blive enige om. 6.2 Ved Closing skal Sælger overgive Følgende til Køber: A. Kopi at protokollat over en ekstraordinær generalforsamling i Selskabet, hvor den af Sælger udpegede generalforsamlingsvalgte ledelse og revisor er fratrådt, og der er blevet valgt ny ledelse samt revisor i Selskabet efter Købers anvisninger; B. Erklæringer fra Selskabets hidtidige revisor og ledelse om, at disse fratræder ved Closing, og at de ikke ved Closing har udestående honorarkrav mod Selskabet; C. Selskabets regnskabsmateriale samt generalforsamlingsprotokol, revisionsprotokol og Aktiebog, alt i ajourført stand og for Aktiebogens vedkommende med Køber indført som ejer af Aktierne og underskrevet at Selskabets ledelse; 6.3 Ved Closing skal Køber: A. Frigive den deponerede del af Købesummen, jf. pkt. 4.1 til Sælger og betale den resterende del af Købesummen til Sælger, jf. pkt. 4.2; B. Udpege og vælge ny ledelse og ny revisor i Selskabet, jf. pkt. 6.2.A De i pkt anførte opfyldelseshandlinger skal anses for gennemført samtidigt, således at ingen af opfyldelseshandlingerne skal anses for gennemført, før samtlige opfyldelseshandlinger er gennemført Årsrapport for 2005 ( Regnskabet ) giver et retvisende billede af Selskabets aktiver og passiver samt økonomiske stilling. Visse af Regnskabernes aktiver og passiver skal udgå inden Overtagelsesdagen, jf. ovenfor. Regnskaberne er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabslovens og god regnskabsskik Køberen er bekendt med aftalen underskrevet henholdsvis den 9. maj 2006 og den 11. maj 2006 mellem JBJ Invest A/S som sælger og Ejendomsselskabet Sandgården ApS eller ordre som køber. Ifølge denne aftale skulle Ejendomsselskabet Sandgår-

9 - 9 - den ApS eller ordre erhverve 100 % et aktierne Ejendomsselskabet Strandvejen A/S Sælger meddeler Sandgården ApS eller ordre frist til fredag den 1. september 2006 til endelig stillingtagen til erhvervelsen af Selskabet/Ejendommen. Såfremt Sandgården ApS eller ordre ikke indenfor denne frist har betalt købesummen i henhold den i pkt nævnte aftale, vil nærværende handel og Aftale være at betragte som endelig. Den 20. december 2007 underskrev Bruus-Jensen og Schwartz Thomsen et Closing Memorandum, hvori det hedder: Hellerup den 20. december 2007 afholdtes closingmøde hos JBJ Invest A/S,. Følgende dokumenter blev fremlagt Parterne accepterede dokumenterne og erklærede sig enige i, at Closing afholdtes på ovennævnte tid og sted. 1.1 I henhold til Aftalen blev følgende dokumenter fremlagt af Sælger: Selskabets originale fortegnelser over aktionærer i fuldt opdateret stand med Køber registreret som ejer Selskabets opdaterede og komplette originale vedtægter og forhandlingsprotokoller med referater af generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og revisionsprotokol Erklæring underskrevet af Selskabets statsautoriserede revisor, hvori denne bekræfter ikke at have honorartilgodehavender for sit hverv indtil Closing Erklæring underskrevet af medlemmerne af Selskabets bestyrelse og direktionen, hvori bestyrelsesmedlemmerne og direktionen erklærer, at de fratræder og bekræfter, at de ikke har vederlagskrav for deres hverv indtil Closing Erklæring fra Sælger om, at der i perioden mellem Overtagelsesdagen og Closing ikke er indtrådt begivenheder, der på nogen måde har forringet eller ændret Selskabets økonomiske stilling, herunder Selskabets virksomhed i forhold til de i Aftalen anførte forudsætninger Erklæring fra Selskabernes hidtidige statsautoriserede revisor om, at han i perioden mellem Overtagelsesdagen og Closing ikke har modtaget oplysninger om, at der er indtrådt begivenheder, der på nogen måde har forringet eller ændret Selskabets økonomiske stilling, herunder Selskabet virksomhed Oplysninger om Selskabets konti hos pengeinstitutter Dokumentation for at Sælgerne har opkrævet leje og øvrige ydelser frem til og med Closing.

10 Ejendommens originale dokumenter i form at lejekontrakter, skøde, original forsikringspolice og administrationsaftale. Dokumenterne gav ikke anledning til bemærkninger og blev accepteret at Køber. 1.2 Herefter blev følgende dokumenter fremlagt af Køber: Uigenkaldelig betalingsinstruks til Fioniabank A/S vedr. restbetaling tiltrådt at køber og sælger Protokollat vedrørende afholdelse af ekstraordinær generalforsamling i Selskabet, hvor der blandt andet udpeges nye bestyrelsesmedlemmer og revisor i Selskabet, samt Telefax til Selskabets bank med instruks om ændring at fuldmagtsindehavere til Selskabets konti. Køber og Sælger erklærede herefter, at betingelserne for Closing af aftalen var opfyldt og at Closing således gennemføres i henhold til Aftalens pkt. 6. Købesummen for Aktierne (Købesummen) er i henhold til Aftalen aftalt til samlet at udgøre kr , I konsekvens heraf gennemførtes følgende dispositioner: - Sælger udleverede de under punkt til anførte dokumenter til Køber. - Sælger erklærer ved underskrift at nærværende Closing Memorandum, at Sælgers Garantier og specifikke indeståelser, jf. Aftalen og nærværende Closing Memorandum, alle fortsat er korrekte og opfyldte pr. Closing. - Tilbagekaldelse af fuldmagter til selskabets bankkonti blev underskrevet og telefaxet til Selskabets bankforbindelser. B. Nærmere om voldgiftssagen med Sandgården I en redegørelse af 8. februar 2008, der er udarbejdet af de statsautoriserede revisorer Mads Thomsen og Tore Kolby, til JBJ Invests tidligere advokat Poul Jagd Mogensen til brug for voldgiftssagen mellem Strandvejen A/S og Onsgaarden ApS på den ene side og Sandgården på den anden side hedder det bl.a.: Strandvejen A/S har i november 2006 optaget obligationslån hos BRF Kredit Obligationslånet udgør nominelt kr Herudover er der i november 2006 optaget 5 lån, Ovenstående lån er optaget med sikkerhed i ejendommen Strandvejen

11 Det samlede låneprovenu vedrørende obligationslånet udgør kr , mens låneprovenuet vedrørende de 5 øvrige lån udgør kr , hvilket er indsat på selskabets bankkonto i Forstædernes Bank den 16. november Af det samlede låneprovenu på kr er kr anvendt til indfrielse af selskabets kassekredit konto i Forstædernes Bank, mens kr er overført til JBJ Invest A/S. Pr. 31. december 2007 kan JBJ Invest A/S mellemværende (tilgodehavende) med Thorion Ejendomsholding ApS opgøres til t.kr , der fremkommer således (t.kr.) Salgssum for aktier inkl. renter Deponeret salgssum I alt Herudover har JBJ Invest pr. 31. december 2007 en mellemregning (gld) til Strandvejen A/S på t. kr Under voldgiftssagen blev der endvidere afgivet en række forklaringer både i relation til Strandvejen A/S og Onsgaarden ApS. Bruus-Jensen forklarede i den forbindelse bl.a.: at han er direktør og ejer af JBJ Invest A/S. Ejendomsmægler Jytte Bille kontaktede ham i foråret 2006, idet hun mente, at hun kunne sælge de to ejendomsselskaber til en attraktiv pris. Han tilkendegav at være interesseret i et salg, hvis han kunne få 400 mio. kr. for Onsgaarden ApS, hvilket Jytte Bille fandt i orden. I så fald ville det være en rigtig god handel for ham. Efter kort tids forløb skabte Jytte Bille kontakt til Martin Klüts. Under deres første møde, hvor også Jytte Bille deltog, blev de enige om prisen og om, at der skulle gives en prisreduktion til istandsættelse af ejendommen. De drøftede ikke mange detaljer, heller ikke m²-pris. De mødtes kun 2-3 gange yderligere. Han gjorde først misligholdelsen gældende efter den 1. juni, da det var fristen for gennemførelse af handlen. Han kontaktede herefter advokat og gik i gang med dækningssalg. Der blev brugt mange mæglere og kontakter fra hans eget netværk. Markedet udviklede sig imidlertid skævt. I slutningen af sommeren mødte Jytte Bille op med Kenneth Thomsen, som han ikke kendte i forvejen. Kenneth Thomsen var interesseret i at købe Strandvejen A/S, som ikke krævede så stort kapitalbehov. Der var ikke mange, der kunne løfte finansieringen af Onsgaarden, men der blev forhandlet med forskellige I december 2006 blev han enig med Kenneth Thomsen om salg af Onsgaarden. Der var nu gået 6 måneder, og han havde brug for at få det afsluttet. Der var endvidere ikke andre bud, der nåede op på niveauet for Kenneth Thomsens bud. Efter indgåelsen af købsaftalen skulle der laves syn og skøn for at opfylde tilbudspligten over for lejerne. Først i oktober blev det klart, at lejerne ikke ønskede at overtage, og de kunne nu gå i gang med at færdiggøre handlen. Han havde i et tillæg til Købsaftalen forpligtet sig til at medvirke ved mellemfinansiering med min. 90 mio. kr. Han havde fået indikation på de lånebeløb, der blev nævnt i købsaftalen. Markedet ændrede sig imidlertid, så han måtte i gang med at skaffe supplerende finansiering. Han forhandlede med

12 Fionia Bank, hvor det endte med, at han påtog sig en række forpligtelser for at nå op på de aftalte beløb. Han havde intet ønske om at forpligte sig som sket, men alternativet var, at Kenneth Thomsen havde kunnet kræve sig frigjort fra aftalen. Dette ville have været en rigtig dårlig forretning for ham, da ejendommene var faldet yderligere i værdi. Han havde ikke noget særligt kendskab til Kenneth Thomsen, men kunne se, at denne var blevet godkendt at banken, hvor han havde et stort engagement Han havde ikke set regnskab for køber-selskabet. Ved closing blev hans gæld til Onsgaarden udlignet. Closing blev foretaget i december 2007 for begge ejendomme, da det var mest hensigtsmæssigt, at administrationen blev overdraget samlet. I den mellemliggende periode havde Kenneth Thomsen accepteret, at han fik købesummen betalt forlods, da han havde brug for pengene. Provenuet kom fysisk fra Onsgaarden, herunder hovedparten fra et BRF-lån. Han måtte rekonstruere anpartsbogen for Onsgaarden, da den var blevet væk. Det var en ren forglemmelse, at han ikke fik skrevet, at han havde pant i anparterne. Pantsætningen giver ham ingen stemmeret. Afviklingen af salget af Strandvejen foregik på stort set samme måde. Dog var der ikke tilsvarende problemer med finansieringen. Han lånte i 2. halvdel af 2006 penge i dette selskab. Der eksisterer ikke andre aftaler mellem ham og Kenneth Thomsen end de foreliggende. Schwartz Thomsen forklarede under voldgiftssagen bl.a.:... det var en betingelse for hans køb af Onsgaarden, at Joacim Bruus-Jensen som sælger påtog sig at tilvejebringe den finansiering, som fremgår af købsaftalen. Han ville kun have givet 245 mio. kr. for selskabet, hvis der ikke havde været denne finansieringsaftale. Det endte med, at Joacim Bruus-Jensen måtte kautionere for at leve op til finansieringsaftalen. Han ejer på godt og ondt ejendomsselskaberne i dag. Han har den bestemmende indflydelse, og Joacim Bruus-Jensen kan ikke give instrukser. Der foreligger ingen aftaler om tilbagesalg. Salget blev gennemført på den måde, at Joacim Bruus-Jensen lånte penge i Onsgaarden, som havde likvider i kraft af yderligere realkreditbelåning. Ved closing blev købesummen betalt. Det blev ordnet bogholderimæssigt. Joacim Bruus-Jensen har pant i anparterne, men det er ham, der har stemmeretten. Det er hans plan at udvikle ejendommene. For så vidt angår købet af Strandvejen skylder han stadig købesummen, og Joacim Bruus-Jensen har stadig en gæld til selskabet. Det er korrekt, at Thorion Ejendomsholding ApS egenkapital var negativ med 70,6 mio. kr. Han er selv god for ca. 400 mio. kr. og mener, at han er i stand til at opfylde de betalingsforpligtelser, som han har påtaget sig. Hans koncerns samlede engagement med BRF Kredit er på ca. 1 mia. kr.... Endelig forklarede statsautoriseret revisor Mads Thomsen bl.a., at:... han er revisor for Joacim Bruus-Jensen. Han har lavet redegørelserne til brug for denne sag på grundlag af bogføringen pr. 31. december 2007 i JBJ Invest og Onsgaarden. Onsgaarden har på den ene side et tilgodehavende hos Thorion, og på den anden side er der udbetalt beløb fra Onsgaarden til JBJ Invest. Han er ikke bekendt med, om der stadig er en mellemregning. Han har set bilag hos JBJ Invest, der viser, at de to mellemregninger skulle modregnes. Onsgaarden har med egne midler betalt købesummen for selskabet.

13 Det er selskabsretligt et problem. Opgørelsen for Strandvejen er lavet på samme måde, og der er anvendt samme metode i forbindelse med købet. Det hedder endvidere i voldgiftskendelsens begrundelse: Uanset den måde, hvorpå Thorion Ejendomsholdings erhvervelse af Onsgaarden blev finansieret, er der efter voldgiftsrettens opfattelse ikke grundlag for at antage, at salget til Thorion Ejendomsholding ikke er reelt. I voldgiftssagen havde JBJ Invest nedlagt to påstande om betaling af henholdsvis ca. 46 mio. kr. og 3 mio. kr. og fik medhold med hensyn til knap 36,5 mio. kr. og knap 2 mio. kr. C. Årsrapporter i relation til sagerne om Strandvejen A/S Ifølge en årsrapport for Strandvejen A/S for 2006, der er godkendt på selskabets generalforsamling den 30. maj 2007, fremgår det af revisionspåtegningen fra de statsautoriserede revisorer Mads Thomsen og Tore Kolby den 24. maj 2007, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. I resultatopgørelsen er der medtaget Værdiregulering af investeringsejendom med 11,5 mio. kr., og under aktiver er ejendommen medtaget med kr., ligesom der er medtaget Tilgodehavende hos associerede virksomheder med kr. Egenkapitalen er pr. 31. december 2006 opgjort til kr. Af en intern årsrapport for 2007 for Strandvejen A/S fra den 16. september 2008 fremgår, at Schwartz Thomsen nu var angivet som direktionen og en del af bestyrelsen. Under materielle anlægsaktiver er anført Investeringsejendomme med kr., og under specifikation af andre tilgodehavender er det anført, at der den 31. december 2007 bl.a. var et tilgodehavende på kr. hos JBJ Invest. Årsrapporten er ikke indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Af en udskrift af Strandvejen A/S mellemregningskonti med JBJ Invest fremgår, at Strandvejen A/S den 31. december 2007 havde et tilgodehavende hos JBJ Invest på kr. Det fremgår af en årsrapport for JBJ Invest for 2007, at denne i forbindelse med en revisionspåtegning den 28. april 2008 er forsynet med forbehold for værdiansættelsen af et erstatningskrav på knap 44 mio. kr. hidrørende fra voldgiftssagen. Årsregnskabet er godkendt på en generalforsamling den 19. maj 2008, og det fremgår, at der under aktiver er medtaget investeringsejendomme med kr. Det fremgår endvidere, at der er samlede til-

14 godehavender på kr., og herunder er der bl.a. anført Tilgodehavender fra salg med kr. og Andre tilgodehavender med kr. Det er ikke specifikt nævnt, at der er et tilgodehavende hos Thorion ApS. Under kortfristet gæld er bl.a. anført Gæld til tilknyttede virksomheder med kr. Ifølge en årsrapport for Thorion ApS for perioden 29. august december 2006 (1. regnskabsår), der er godkendt på selskabets generalforsamling den 31. juli 2007, fremgår det af revisionspåtegningen fra den 31. juli 2007 fra statsautoriseret revisor Bjørn Bengtsson, In- Revision A/S, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Under supplerende oplysning er anført, at selskabet havde tabt mere end 50 % af anpartskapitalen. Det fremgår endvidere af årsrapporten, at regnskabsårets resultat var negativt med kr., og at egenkapitalen var negativ med kr. Ifølge Thorion ApS årsrapport for 2007 der er forsynet med en revisionspåtegning af statsautoriseret revisor Bjørn Bengtsson den 7. april 2008, og hvori det er oplyst, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold fremgår det, at årets resultat andrager kr., og at egenkapitalen er negativ med kr. Der er under aktiver medtaget Kapitalandele i associerede virksomheder med kr. I en note er der medtaget en specifikation over Kapitalandele i dattervirksomheder, hvor hverken Strandvejen A/S eller Onsgaarden ApS er nævnt. D. Strandvejen A/S konkurs den 5. november 2008 I forbindelse med behandlingen af konkursbegæringen mod Strandvejen A/S forklarede Schwartz Thomsen under et møde i skifteretten den 5. november 2008 bl.a., at: selskabet ejer to udlejningsejendomme beliggende Strandvejen i Hellerup. Der foreligger en købsaftale med... Købesummen er fastsat til ejendommens restgæld på 36,75 mio. kr. Selskabet har endvidere et tilgodehavende på 8,9 mio. kr. hos JBJ Gruppen. Det fremgår endvidere af retsbogen, at de omtalte aktiver blev registreret i boet. Efter at selskabet på mødet var taget under konkursbehandling sendte kurator på vegne af Strandvejen A/S og Onsgaarden ApS, der samme dag var taget under konkursbehandling, et

15 brev af 7. november 2008 til advokat Poul Jagd Mogensen på vegne af JBJ Invest. Det hedder heri bl.a.: I henhold til selskabernes bogholderimateriale er Deres klient JBJ Invest A/S - Ejendomsselskabet Onsgaarden ApS et beløb, stort kr skyldig og Strandvejen A/S et beløb, stort kr skyldig. Jeg skal anmode om, at beløbene indbetales til konkursboerne inden 10 dage fra dato. Advokat Poul Jagd Mogensen på vegne JBJ Invest bestred i et brev af 14. november 2008 kravene. I brevet hedder det bl.a.: Tilvejebringelse af finansieringen til købet var grundlæggende købers, dvs. Thorion Ejendomsholding ApS, ansvar. Thorion Ejendomsholding ApS havde dog betinget sig, at der kunne opnås finansiering af ejendommene inde i selskaberne på et givet niveau, idet køber havde tilkendegivet, at i hvert fald en del af finansieringen ville blive tilvejebragt via belåning af ejendommene og udlodning af disse beløb til dækning at købesummen. Hvis den forudsatte belåning i selskaberne ikke kunne opnås, kunne Thorion Ejendomsholding ApS træde tilbage fra handlerne. Disse vilkår var kendt hos både BRF Kredit og Fionia Bank. JBJ Invest A/S var af hensyn til voldgiftssagen med Ejendomsselskabet Sandgården A/S meget interesseret i at få handlerne med Thorion Ejendomsholding ApS afsluttet. Closing forsinkedes imidlertid af tilbudspligtsproceduren på ejendommen Onsgaarden, og da ejendomsmarkedet i samme periode udviklede sig negativt, reducerede BRF Kredit og Fionia Bank de tidligere fremsatte lånetilsagn. JBJ Invest A/S stod derfor overfor beslutningen om at lade Thorion Ejendomsholding ApS træde tilbage fra handlerne eller acceptere at bidrage til finansieringen i et videregående omfang. JBJ Invest A/S valgte sidstnævnte model, idet JBJ Invest A/S var bekymret over yderligere forsinkelse af voldgiftssagen med Ejendomsselskabet Sandgården ApS. JBJ Invest A/S accepterede derfor at afdække den manglende finansiering, som opstod i konsekvens af de reducerede lånetilsagn fra BRF Kredit og Fionia Bank. Endvidere måtte JBJ Invest A/S konstatere, at Thorion Ejendomsholding ApS var ude af stand til at få gældsovertagelse på plads med den konsekvens, at JBJ Invest A/S vedblev at hæfte for hele førsteprioritetslånet hos BRF Kredit på ejendommen Onsgaarden. Det var som nævnt købers ønske, at der skulle anvendes låneprovenuer fra de købte selskaber til finansiering af købesummen. Så længe købesummerne ikke blev betalt, havde Thorion Ejendomsholding ApS en meget betydelig renteudgift på købesummerne, og Thorion Ejendomsholding ApS var derfor interesseret i, at købesummerne blev betalt så hurtigt som muligt. Det er over for mig oplyst, at Kenneth Schwartz Thomsen instruerede Joacim Bruus- Jensen om at reducere den udestående købesum med provenuerne fra finansieringskilderne. Dette skete efter overtagelsesdagen den 31. december 2006, hvor begge selskaber således var ejet af Thorion Ejendomsholding ApS. I perioden mellem overtagelsesdagen og

16 closing (hvor overførslerne fandt sted), var JBJ Invest A/S ifølge overdragelsesaftalen også uberettiget til at træffe beslutninger af væsentlig betydning for selskaberne uden forudgående samtykke fra Thorion Ejendomsholding ApS. JBJ Invest A/S gør derfor gældende, at overførslerne fra Ejendomsselskabet Onsgaarden ApS og Strandvejen A/S var besluttet af Thorion Ejendomsholding ApS og blev foretaget på instruks fra Kenneth Schwartz Thomsen med henblik på at reducere den skyldige købesum. Betalingerne reducerede Thorion Ejendomsholding ApS forpligtelse over for JBJ Invest A/S og etablerede til gengæld et mellemværende mellem Thorion Ejendomsholding ApS og Ejendomsselskabet Onsgaarden ApS henholdsvis Strandvejen A/S Det er forkert og misvisende, hvis bogføringen i Ejendomsselskabet Onsgaarden ApS og Strandvejen A/S udviser et mellemværende med JBJ Invest A/S. Bogføringen skal rettelig vise et mellemværende med Thorion Ejendomsholding ApS. Hvis Thorion Ejendomsholding ApS som anpartshaver henholdsvis aktionær i Ejendomsselskabet Onsgaarden ApS og Strandvejen A/S ikke har fået gennemført de nødvendige selskabsretlige dispositioner til at reflektere de udlodninger, som modsvarer de udbetalte beløb, er det ikke JBJ Invest A/S ansvar men derimod Thorion Ejendomsholding ApS ansvar. I lyset af ovenstående må jeg på vegne af JBJ Invest A/S afvise de fremsatte krav og henvise boet til at rejse kravet over for Thorion E. Fordringsprøvelse i relation til krav anmeldt af Strandvejen A/S Den 6. februar 2014 blev der afholdt møde hos kurator i konkursboet Bruus-Jensen til prøvelse af anmeldte krav. På dette møde var kravet fra Strandvejen A/S indstillet til afvisning. Kurator i Strandvejen A/S havde forinden i en af 24. januar 2014 tilkendegivet, at han havde indsigelser mod afvisningen. Strandvejen A/S har herefter indbragt sagen til prøvelse i skifteretten den 6. marts Den 15. maj 2014 blev der tilsvarende afholdt møde hos kurator i konkursboet JBJ Invest til prøvelse af anmeldte krav. Forinden havde kurator i dette bo i et brev af 28. april 2014 indstillet fordringen fra Strandvejen A/S til afvisning. Det hedder i dette brev bl.a.: Til grund for min indstilling har jeg lagt vægt på, at det er sædvanligt, at det i forbindelse med overdragelsen af kapitalandele i et selskab aftales, at købesummen fastsættes til kapitalandelenes bogførte indre værdi. Desuden er det sædvanligt, at det i forbindelse med overdragelsen af et ejendomsselskab aftales, at selskabets balance på overdragelsestidspunktet kun skal indeholde aktiver i form af selskabets faste ejendom samt aktiver og passiver, der specifikt kan henføres dertil. Det er således lovligt, at det er aftalt, at selskabets balance skulle renses for andre aktiver end

17 den faste ejendom og ejendomsrelaterede aktiver, herunder for aktivet bestående i tilgodehavendet mod JBJ Invest ApS i henhold til konto Det kan konstateres, at selskabets balance på overdragelsestidspunktet ikke var renset for tilgodehavendet mod JBJ Invest ApS. På det foreliggende grundlag er der imidlertid ikke grundlag for at antage, at mellemregningen er blevet udlignet af selskabets midler. Derimod må det lægges til grund, at køberen, Thorion Ejendomsholding ApS, er indtrådt som ny debitor for tilgodehavendet, og at JBJ Invest på samme tid er blevet frigjort herfor. Da Strandvejen A/S ikke kunne tiltræde kurators indstilling, er sagen mod JBJ Invest herefter indbragt for Sø- og Handelsrettens skifteret den 12. juni De nærmere omstændigheder i relation til sagerne anlagt af Onsgaarden ApS A. Aftalegrundlaget Onsgaarden ApS væsentligste aktiv var et ejendomskompleks beliggende Strandvejen , Aurehøjvej 1-5 A-B og Margrethevej 4-6A i Hellerup. I marts 2006 udbød JBJ Invest anparterne i Onsgaarden ApS til salg, og den 9. og 11. maj samme år blev der indgået en anpartsoverdragelsesaftale med Sandgården om overtagelse af 100 % af anparterne. På grund af uoverensstemmelser ophævede JBJ Invest aftalen som misligholdt, og i stedet blev der i den anledning foretaget et dækningssalg til Thorion ApS. Da salgssummen var mindre end den købesum, der var aftalt med Sandgården, rejste JBJ Invest krav om erstatning mod Sandgården, der bestred kravet. Der blev derfor i april 2007 sammen med den ovenfor omtalte tvist om aktierne i Strandvejen A/S indledt en voldgiftssag mellem JBJ Invest og Sandgården, og den 30. maj 2008 blev der afsagt en voldgiftskendelse, hvor JBJ Invest i ikke uvæsentlig omfang fik medhold, jf. ovenfor. Den 19. december 2006 indgik JBJ Invest i stedet en aftale med Thorion ApS om dækningssalg af hele anpartskapitalen i Onsgaarden ApS. Aftalen er underskrevet af Bruus-Jensen på vegne af JBJ Invest og af Schwartz Thomsen på vegne af Thorion ApS. Det fremgår af denne anpartsoverdragelsesaftale, at overtagelsesdagen var aftalt til den 31. december Det hedder i aftalen bl.a.: 3.1 Købesummen for Anparterne udgør egenkapitalen i Selskabet pr. 31. december Egenkapitalen opgøres på grundlag af en aftalt værdi af Ejendommen på

18 kr , og til brug herfor nedskrives Ejendommen til kr i Overdragelsesbalancen pr. 31. december Købesummen for Anparterne er på det foreliggende grundlag uden forbindende skønnet til ca. kr. 110 mio. Når Købesummen er endelig opgjort betaler Køber til Sælger renter af Købesummen, der udgør 2 % p.a. i tiden fra Overtagelsesdagen til datoen hvor Købesummen betales. Ved forsinkelse med betaling af Købesummen afløses denne rente af en rentesats på 10 % p.a. 3.2 Selskabet skal i Overdragelsesbalancen pr. 31. december 2006 ikke have aktiver udover Ejendommen og sædvanlige tilgodehavender vedrørende lejemålene i Ejendommen. Selskabet skal i Overdragelsesbalancen pr. 31. december 2006 ikke have gæld udover gæld til realkreditinstitut, deposita, forudbetalt leje, skyldig skat samt øvrige gældsposter, som relaterer sig specifikt til Ejendommen. Selskabet har en mellemregning med moderselskabet, som afregnes sammen med Købesummen. Sælger påser, at balancen for Selskabet renses i overensstemmelse med ovenstående med henblik på, at Overtagelsesbalancen alene indeholder de poster som fremgår af vedhæftede udkast til overtagelsesbalance, A. Egenkapitalen pr. 31. december 2005 er fastsat i selskabets årsregnskab udarbejdet af statsautoriseret revisor Mads Thomsen fra Grant Thorton (nu AP Revision). 3.3 Pr. 31. december 2006 udarbejder Selskabets revisor en Overdragelsesbalance over Selskabets resultat efter skat for perioden 1. januar til 31. december Ved Closing betales Købesummen for Anparterne ved overførsel til Sælgers konto i Fionia Bank, reg. nr. konto nr Sælger er forpligtet til at videreføre Selskabet i tiden fra Aftalens indgåelse indtil closing efter de hidtil gældende forretningsprincipper, og Sælger må ikke uden Købers forudgående skriftlige samtykke træffe beslutninger indgå aftaler eller foretage dispositioner, som har væsentlig betydning for selskabet eller Selskabets aktiver og passiver, og som ikke måtte være forudsat i Aftalen Sælger skal inden Overtagelsesdagen medvirke til, at Ejendommen kan prioritetsbelånes bedst muligt efter Købers ønsker, men uden hæftelse og omkostninger for Sælger Sælger er Køber behjælpelig med [at] Selskabet hjemtager finansiering helt eller delvist fra BRF Kredit og Fionia Bank hurtigst muligt efter underskrivelse af Aftalen. 6.1 Closing af Aftalen finder sted, hos JBJ Group, på ugedagen kl en uge efter at det endelige resultat vedrørende tilbudspligten foreligger, eller på sådant andet tidspunkt og sted, som Parterne måtte blive enige om. 6.2 Ved Closing skal sælger overgive følgende til Køber: A. Kopi at protokollat over en ekstraordinær generalforsamling i Selskabet, hvor den af Sælger udpegede generalforsamlingsvalgte ledelse og revisor er fratrådt,

19 og der er blevet valgt ny ledelse samt revisor i Selskabet efter Købers anvisninger; B. Erklæringer fra Selskabets hidtidige revisor og ledelse om, at disse fratræder ved Closing, og at de ikke ved Closing har udestående honorarkrav mod Selskabet; C. Selskabets generalforsamlingsprotokol, revisionsprotokol og Anpartsbog, alt i ajourført stand og for Anpartsbogens vedkommende med Køber indført som ejer af Anparterne og underskrevet at Selskabets ledelse; D. Ejerpantebrev i Ejendommen stort kr med meddelelse til FioniaBank A/S; E. Ejerpantebrev i Ejendommen stort kr med meddelelse til Fionia- Bank A/S 6.3 Ved Closing skal Køber: A. Betale Købesummen, herunder udligne eventuelle mellemregninger, jf. pkt. 3.1; B. Udpege og vælge nu ledelse og ny revisor i Selskabet, De i pkt anførte opfyldelseshandlinger skal anses for gennemført samtidigt, således at ingen af opfyldelseshandlingerne skal anses for gennemført, før samtlige opfyldelseshandlinger er gennemført Årsrapport for 2005 ( Regnskabet ) giver et retvisende billede af Selskabets aktiver og passiver samt økonomiske stilling, når bortses fra den i denne Aftale beskrevne nedskrivning af Ejendommen samt de ændringer, der fremgår af bilag 3.2. Visse af regnskabernes aktiver og passiver skal udgå inden Overtagelsesdagen, jf. ovenfor. Regnskaberne er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven og god regnskabsskik. Selskabet har ikke nogen forpligtelser, som ikke fremgår af Regnskaberne eller bilag Selskabet har retsgyldig krav på de i Regnskaberne anførte tilgodehavender, og disse vil kunne inddrives fuldt ud Køberen er bekendt med Aftalen underskrevet henholdsvis den 9. maj 2006 og den 11. maj 2006 mellem JBJ Invest A/S som sælger og Ejendomsselskabet Sandgården ApS eller ordre som køber. Ifølge denne aftale skulle Ejendomsselskabet Sandgården ApS eller ordre erhverve 100 % af anparterne i Ejendomsselskabet Onsgaarden ApS. Denne aftale blev ophævet ved brev af 23. juni 2006 til advokaten for Ejendomsselskabet Sandgården ApS. Nærværende aftale er betinget af, at denne ophævelse var berettiget. Skulle nogen senere få medhold i, at ophævelsen var uberettiget bortfalder denne aftale uden at nogen af parterne er den anden part noget beløb skyldig i anledning af denne aftale Sælger meddeler Sandgården ApS eller ordre en otte dages frist efter underskrivelse af nærværende aftale til endelig stillingtagen til erhvervelsen af ejendommen.

20 Denne frist meddeles sådan, at Sandgården ApS eller ordre meddeles ret til at tiltræde denne Aftale og i øvrigt betinget af at skulle betale prisdifferencetab, som er opstået. Såfremt Sandgården ApS eller ordre ikke indenfor denne frist tiltræder denne Aftale, dog sådan at Købesummen omgående betales, vil nærværende handel være at betragte som endelig, jf. dog pkt Det er en betingelse fra Købers gennemførelse af denne aftale, at finansiering tilbydes Selskabet fra BRF Kredit på mindst DKK 248 mio., samt fra FioniaBank på mindst DKK 50 mio. Sker dette ikke har Køber ret til at træde tilbage fra Aftalen uden at nogen Part er noget skyldig til den anden Part i anledning af denne aftale. Køber tager straks efter underskrift på nærværende aftale kontakt med BRF og FioniaBank med henblik på opnåelse af tilsagn omkring finansiering af handlen Aftalen er betinget af at sælgers revisor godkender aftalen, hvilket kan ske frem til 1. april Det er endvidere en betingelse for både Køber og Sælger for gennemførelse af denne Aftale, at det udmeldte syn og skøn, jf. retsplejelovens 343, til afgørelse af, om købesummen og de øvrige tilbudte vilkår svarer til ejendommens værdi i handel og vandel som udlejningsejendom, konkluderer, at værdien af Ejendommen er mindst DKK 350 mio. jf. også pkt Anparterne og muligvis også Ejendommen er omfattet at reglerne om tilbudspligt til lejerne i Ejendommen. Sælger gennemfører tilbudsproceduren. Køber er bekendt med lejernes rettigheder ifølge reglerne om tilbudspligt Denne aftale er betinget at, at det i henhold til lejelovens 103, stk. 3 udmeldte syn og skøn til afgørelse af, om købesummen og de øvrige tilbudte vilkår svarer til ejendommens værdi i handel og vandel som udlejningsejendom, ikke konkluderer, at værdien af ejendommen er mindre end DKK 350 mio. Parterne er bekendt med, at lejerne skal indkaldes til dette syn og skøn. Parterne er enige om at anmode retten om at anmode Dansk Ejendomsmæglerforening om at bringe en syn- og skønsmand i forslag, som har viden om udlejningsejendomme i Storkøbenhavn. Endvidere er parterne enige om at anmode retten om at bede Foreningen af Statsautoriserede Revisorer om at bringe en yderligere syn- og skønsmand i forslag, som skal være statsautoriseret revisor og have erfaring med overdragelse af ejendomsselskaber i anparts- eller aktieselskabsform. Parterne er således enige om hvis retten imødekommer dette at syn og skønsmændene skal bestå af et kollegium på 2 personer, som afgiver en fælles syn- og skønserklæring om hvorvidt købesummen og de øvrige tilbudte vilkår svarer til ejendommens værdi i handel og vandel som udlejningsejendom og om prisen på de overdragne anparter. Sidstnævnte får ingen indflydelse på Købesummen mellem parterne. Samme dag underskrev de samme en tillægsaftale, hvori det bl.a. hedder: På Købers foranledning er det mellem Køber og Sælger aftalt, at købesummen for anparterne i Ejendomsselskabet Onsgården ApS, som endeligt opgøres i Overdragelsesbalancen reduceres med DKK 25 mio.

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 365/2011 (1. afdeling) Anny Olivia Andersen (advokat Henrik Qwist) mod Susanne Skibelund (advokat Torben Winnerskjold) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. 459/03 Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre mod 1) Lars Emil Johansen 2) Adam Dahl 3) Ellen Egede Hansen 4) Henning Sloth Pedersen

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2014 København April 2015 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 3. Ankenævnets kompetence...

Læs mere

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 20. juni 2014 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Henrik Gam, B. Tegldal og Susanne Skotte Wied (kst.)). 20. afd. nr. B-422-13:

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN VEDTÆGTER FOR AB SKYDEBANEN Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skydebanen. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune 2. Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter for BoligSelskabet Isafjord a.m.b.a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog.

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. AB Nysprog Nyelandsvej 37 2000 Frederiksberg 18-05-2010 Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted: 3 2. Formål: 3 3. Medlemmer: 3 4. Indskud: 3 5. Hæftelse:

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 141/2012 (2. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg som mandatar for Jørgen Ib Martin Jensen, Susanne Laugesen og Kasper Rich

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN NORDRE FRIHAVNSGADE 95-99. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere