UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM"

Transkript

1 - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden ApS under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og

2 - 2 - P Ejendomsselskabet Onsgaarden ApS under konkurs mod JBJ Invest A/S under konkurs og P Strandvejen A/S under konkurs mod JBJ Invest A/S under konkurs Indledning og påstande Disse fire sager, der er fordringsprøvelsessager i forbindelse med behandling af JBJ Invest A/S under konkurs og Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs, er indbragt for Sø- og Handelsrettens skifteret i medfør af konkurslovens 133 af to fordringshavere henholdsvis Strandvejen A/S under konkurs og Ejendomsselskabet Onsgaarden ApS under konkurs, og er behandlet i forening med hinanden. Strandvejen A/S under konkurs og Ejendomsselskabet Onsgaarden ApS under konkurs har, som berigtiget ved hovedforhandlingens begyndelse, nedlagt følgende påstande: 1. JBJ Invest A/S under konkurs tilpligtes at anerkende, at det af Strandvejen A/S under konkurs anmeldte krav på kr. med tillæg af renter fra 20. december 2007 til 7. september ,18 kr., i alt ,18 kr., subsidiært et mindre beløb efter rettens skøn, skal godkendes som et krav i konkursboet efter JBJ Invest A/S i medfør af konkurslovens 97.

3 Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs tilpligtes at anerkende, at det af Strandvejen A/S under konkurs anmeldte krav på kr. med tillæg af renter fra 20. december 2007 til 9. juni 2010, ,62 kr. i alt ,62 kr., subsidiært et mindre beløb efter rettens skøn, skal godkendes som et krav i konkursboet efter Joacim Lars Bruus-Jensen i medfør af konkurslovens JBJ Invest A/S under konkurs tilpligtes at anerkende, at det af Ejendomsselskabet Onsgaarden ApS under konkurs anmeldte krav på kr. med tillæg af renter fra 20. december 2007 til 7. september ,09 kr. i alt ,09 kr., subsidiært et mindre beløb efter rettens skøn, skal godkendes som et krav i konkursboet efter JBJ Invest A/S i medfør af konkurslovens Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs tilpligtes at anerkende, at det af Ejendomsselskabet Onsgaarden ApS under konkurs anmeldte krav på kr. med tillæg af renter fra 20. december 2007 til 9. juni ,05 kr. i alt ,05 kr., subsidiært et mindre beløb efter rettens skøn, skal godkendes som et krav i konkursboet efter Joacim Lars Bruus-Jensen i medfør af konkurslovens 97. JBJ Invest A/S under konkurs har i forhold til Strandvejen A/S under konkurs påstået frifindelse og i forhold til Ejendomsselskabet Onsgaarden ApS under konkurs påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod anerkendelse af et mindre beløb end kr. som simpelt krav i boet. Joacim Lars Bruus-Jensen har i forhold til Strandvejen A/S under konkurs og Ejendomsselskabet Onsgaarden ApS under konkurs principalt påstået frifindelse, subsidiært at de sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøgerne har et simpelt krav svarende til det beløb JBJ Invest A/S under konkurs måtte blive tilpligtet at anerkende i de sambehandlede sager med fradrag af opgjorte renter og den dividende sagsøgerne modtager fra JBJ Invest A/S under konkurs ved konkursboets endelige udlodning. Påstandene nedlægges med sædvanlig subsidiær reservation. Der er til brug for hovedforhandlingen udarbejdet renteopgørelser i hver af sagerne. Der er enighed om den beløbsmæssige opgørelse af rentekravene.

4 - 4 - Af hensyn til sagsgenstandenes værdi er dividenden i JBS Invest A/S under konkurs anslået til mellem 1,2 % og 3,2 %, mens dividenden i Joacim Bruus-Jensen under konkurs er anslået til mellem 2 % og 2,1 %. De fire parter benævnes i det følgende JBJ Invest, Bruus-Jensen, Strandvejen A/S og Onsgaarden ApS, bortset fra de tilfælde, hvor navnene fremgår af citat. Problemstillinger I. Sagerne mellem Strandvejen A/S mod JBJ Invest og Bruus-Jensen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt JBJ Invest skal betale et beløb med tillæg af renter i forbindelse med, at aktierne i Strandvejen A/S i 2006/2007 blev overdraget mellem JBJ Invest som sælger og Thorion Ejendomsholding ApS som køber. (Sidstnævnte benævnes i det følgende Thorion ApS, uanset at selskabet har skiftet navn, jf. nedenfor). Da køberen af aktierne senere er taget under konkursbehandling, drejer disse sager sig om, hvorvidt Strandvejen A/S kan rejse krav mod sælgeren og dennes ejer i medfør af den dagældende aktieselskabslovs 115, stk. 5, jf. stk. 2, erstatningsreglerne i 142/ 140 samt dansk rets almindelige erstatningsretlige regler. II. Sagerne mellem Onsgaarden ApS mod JBJ Invest og Bruus-Jensen vedrører ligeledes spørgsmålet om, hvorvidt JBJ Invest skal tilbagebetale et beløb med tillæg af renter i forbindelse med, at anparterne i Onsgaarden ApS i 2006/2007 blev overdraget mellem JBJ Invest som sælger og Thorion ApS som køber. Disse sager drejer sig således om, hvorvidt Onsgaarden ApS kan rejse krav mod sælgeren og dennes ejer i medfør af den dagældende anpartsselskabslov 49, stk. 5, erstatningsreglerne i 80c/ 80a samt dansk rets almindelige erstatningsretlige regler. De involverede parter og øvrige hertil knyttede aktører 1. Strandvejen A/S Strandvejen A/S er ifølge en fuldstændig rapport fra Erhvervsstyrelsen stiftet den 1. august 1988 og havde som formål at udleje fast ejendom. Selskabet var således ejer af ejendommen beliggende Strandvejen i Hellerup. Selskabets seneste bestyrelse bestod af Kenneth

5 - 5 - Schwartz Thomsen (i det følgende benævnt Schwartz Thomsen) og to andre bestyrelsesmedlemmer, der indtrådte den 20. december 2007, hvor de afløste den hidtidige bestyrelse, der bl.a. bestod af Bruus-Jensen og Jens Storkfelt. Samme dag fratrådt Bruus-Jensen som direktør, og samtidig indtrådte Schwartz Thomsen som ny direktør. Den 28. august 2008 traf Erhvervs- og Selskabsstyrelsen beslutning om tvangsopløsning af selskabet, og den 5. november 2008 tog Sø- og Handelsretten selskabet under konkursbehandling. Skifteretten udpegede samme dag bl.a. advokat Boris Frederiksen som kurator. Aktierne i selskabet var oprindelig ejet af JBJ Invest, der var 100 % ejet af Bruus-Jensen. Da selskabet blev taget under konkursbehandling, var aktierne overdraget til Thorion ApS, der var 100 % ejet af Schwartz Thomsen. Thorion ApS er ifølge en fuldstændig rapport fra Erhvervsstyrelsen stiftet den 29. august Selskabet har den 20. november 2007 skiftet navn til Blackbriar ApS og er taget under konkursbehandling af Sø- og Handelsretten den 24. september 2008 under dette navn. Ifølge en redegørelse fra kurator i medfør af konkurslovens 125, stk. 4, fra den 15. december 2014 er der ikke registreret realisable aktiver i boet. 2. Onsgaarden ApS Onsgaarden ApS er ifølge en fuldstændig rapport fra Erhvervsstyrelsen stiftet den 1. maj 1991 og havde som formål at investerer i og udleje fast ejendom. Selskabet ejede således et ejendomskompleks beliggende Strandvejen , Aurehøjvej 1-5 A-B og Margrethevej 4-6A i Hellerup. Selskabets seneste bestyrelse bestod bl.a. af Schwartz Thomsen og to andre bestyrelsesmedlemmer, der indtrådte den 20. december 2007, hvor de afløste den hidtidige bestyrelse, der bestod af bl.a. Bruus-Jensen og Jens Storkfelt. Samme dag fratrådt Bruus- Jensen tillige som direktør. Schwartz Thomsen udtrådte atter af bestyrelsen den 16. juni Den 28. august 2008 traf Erhvervs- og Selskabsstyrelsen beslutning om tvangsopløsning af selskabet, og den 5. november 2008 tog Sø- og Handelsretten selskabet under konkursbehandling. Skifteretten udpegede samme dag bl.a. advokat Boris Frederiksen som kurator. Anparterne i selskabet var oprindelig ejet af JBJ Invest. Da selskabet senere blev taget under konkursbehandling, var anparterne overdraget til Thorion ApS.

6 JBJ Invest JBJ Invest er ifølge en fuldstændig rapport fra Erhvervsstyrelsen stiftet den 1. maj 1989 og havde som formål at drive handel, investering, finansiering og yde finansiel rådgivning og dermed beslægtet virksomhed. Bruus-Jensen har siden den 10. maj 2007 været registreret som direktør. Selskabet havde en bestyrelse på tre personer, herunder bl.a. Bruus-Jensen, der var indtrådt heri den 26. marts 1991 som bestyrelsesformand. Den 26. april 1999 indtrådte Jens Storkfelt i bestyrelsen, der atter er udtrådt heraf den 3. november Selskabet tegnedes bl.a. af en direktør eller bestyrelsesformanden alene. Selskabet var 100 % ejet af Bruus- Jensen, og selskabet var oprindelig 100 % ejer af de to sagsøgende datterselskaber. Selskabet anmeldte betalingsstandsning den 21. april 2009 og er taget under konkursbehandling den 7. september Advokat Pernille Bigaard blev udpeget som kurator. 4. Bruus-Jensen Bruus-Jensen anmeldte betalingsstandsning den 1. maj 2009 og er taget under konkursbehandling i Sø- og Handelsretten den 9. juni Advokat Søren Aamann Jensen er udpeget som den ene af to kuratorer. Bruus-Jensen har udover sin bestyrelses- og direktørpost i Strandvejen A/S tillige været direktør og medlem af bestyrelsen i JBJ Invest, jf. ovenfor. De nærmere omstændigheder i relation til sagerne anlagt af Strandvejen A/S A. Aftalegrundlaget I marts 2006 udbød JBJ Invest aktierne i Strandvejen A/S til salg, og den 9. og 11. maj samme år blev der indgået en aktieoverdragelsesaftale med Ejendomsselskabet Sandgården ApS (i det følgende benævnt Sandgården) om overtagelse af 100 % af aktierne. På grund af uoverensstemmelser ophævede JBJ Invest aftalen som misligholdt, og i stedet blev der i den anledning foretaget et dækningssalg til Thorion ApS. Da salgssummen var mindre end den købesum, der var aftalt med Sandgården, rejste JBJ Invest krav om erstatning over for Sandgården, der bestred kravet. Der blev derfor i april 2007 indledt en voldgiftssag mellem JBJ Invest og Sandgården, og den 30. maj 2008 blev der afsagt en voldgiftskendelse, jf. nærmere

7 - 7 - herom nedenfor. Kendelsen omfattede tillige krav i forbindelse med Sandgårdens køb af anparter i Onsgaarden ApS. Om dækningssalget fremgår det, at aktieoverdragelsesaftalen var betinget, og at denne er underskrevet den 28. august 2006 af Bruus-Jensen på vegne af JBJ Invest og af Schwartz Thomsen på vegne af Thorion ApS. Overtagelsesdagen var fastsat til den 15. oktober Det hedder i aftalen bl.a.: 3.1 Købesummen for Aktierne udgør egenkapitalen i Selskabet pr. 30. september Forud for Overtagelsesdagen udloddes ekstraordinært udbytte svarende til at egenkapitalen efter udlodning og før opskrivningshenlæggelsen udgør kr Egenkapitalen pr. 30. september 2006 udgøres på grundlag af Selskabets resultat efter skat for perioden 1. januar 2006 til 30. september 2006, med tillæg af opskrivning af Ejendommene på baggrund af en aftalt værdi af Ejendommen på kr , og til brug herfor opskrives Ejendommene til kr Købesummen for aktierne er på det foreliggende grundlag uden forbindende skønnet til kr. 8,8 mio. 3.2 Selskabet skal i Overdragelsesbalancen pr. 30. september 2006 ikke have aktiver udover Ejendommen og sædvanlige tilgodehavender vedrørende lejemålene i Ejendommen. Selskabet skal i Overdragelsesbalancen pr. 30. september 2006 ikke have gæld udover anlægsgæld til bank, deposita, forudbetalt leje, skyldig skat samt øvrige gældsposter, som relaterer sig specifikt til Ejendommene. Selskabet har en mellemregning med moderselskabet, som afregnes sammen med Købesummen. Sælger påser at balancen for Selskabet renses i overensstemmelse med ovenstående med henblik på, at overtagelsesbalancen alene indeholder de poster, som fremgår af vedhæftede udkast til overtagelsesbalance, 3.3 Egenkapitalen pr. 30. september 2006 fastsættes efter følgende procedure A. Selskabets revisor d.v.s. statsautoriseret revisor Mads Thomsen fra AP Revision (tidl. Grant Thornton) udarbejder udkast til Overtagelsesbalance pr. 30. september Senest den 15. september 2006 deponerer Køber kr i Sælgers konto i Forstædernes Bank, reg. nr. konto nr. Det deponerede beløb stort kr tjener til sikkerhed for Købers opfyldelse af Aftalen. 4.2 Ved Closing betales Købesummen for Aktierne med fradrag af det deponerede beløb jf. pkt. 4.1 ved overførsel til Sælgers konto i Forstædernes Bank, reg. nr. konto nr Sælger er forpligtet til at videreføre Selskabet i tiden fra Aftalens indgåelse indtil Closing efter de hidtil gældende forretningsprincipper og Sælger må ikke uden Købers forudgående skriftlige samtykke træffe beslutninger, indgå aftaler eller foretage

8 - 8 - dispositioner som har væsentlig betydning for Selskabet eller Selskabets aktiver og passiver, og som ikke måtte være forudsat i Aftalen Sælger skal inden Overtagelsesdagen medvirke til, at Ejendommen kan prioritetsbelånes bedst muligt efter Købers ønsker, men uden hæftelse og omkostninger for Sælger. Sælgers medvirken til Ejendommens prioritetsbelåning er dog ingen betingelse for Købers opfyldelse af aftalen. Sælger optager uden omkostninger for sælger nyt realkreditlån stort kr. 30,5 mio. i BRF Kredit. Lånet er af typen Cibor 6. Evt. tillægsbelåning, ud over ovennævnte realkreditbelåning, kan bruges til modregning i kontantdeponering i henhold til Closing af Aftalen finder sted på Overtagelsesdagen hos JBJ Group, dvs. den 15. oktober 2006 kl eller på sådant andet tidspunkt og sted som Parterne måtte blive enige om. 6.2 Ved Closing skal Sælger overgive Følgende til Køber: A. Kopi at protokollat over en ekstraordinær generalforsamling i Selskabet, hvor den af Sælger udpegede generalforsamlingsvalgte ledelse og revisor er fratrådt, og der er blevet valgt ny ledelse samt revisor i Selskabet efter Købers anvisninger; B. Erklæringer fra Selskabets hidtidige revisor og ledelse om, at disse fratræder ved Closing, og at de ikke ved Closing har udestående honorarkrav mod Selskabet; C. Selskabets regnskabsmateriale samt generalforsamlingsprotokol, revisionsprotokol og Aktiebog, alt i ajourført stand og for Aktiebogens vedkommende med Køber indført som ejer af Aktierne og underskrevet at Selskabets ledelse; 6.3 Ved Closing skal Køber: A. Frigive den deponerede del af Købesummen, jf. pkt. 4.1 til Sælger og betale den resterende del af Købesummen til Sælger, jf. pkt. 4.2; B. Udpege og vælge ny ledelse og ny revisor i Selskabet, jf. pkt. 6.2.A De i pkt anførte opfyldelseshandlinger skal anses for gennemført samtidigt, således at ingen af opfyldelseshandlingerne skal anses for gennemført, før samtlige opfyldelseshandlinger er gennemført Årsrapport for 2005 ( Regnskabet ) giver et retvisende billede af Selskabets aktiver og passiver samt økonomiske stilling. Visse af Regnskabernes aktiver og passiver skal udgå inden Overtagelsesdagen, jf. ovenfor. Regnskaberne er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabslovens og god regnskabsskik Køberen er bekendt med aftalen underskrevet henholdsvis den 9. maj 2006 og den 11. maj 2006 mellem JBJ Invest A/S som sælger og Ejendomsselskabet Sandgården ApS eller ordre som køber. Ifølge denne aftale skulle Ejendomsselskabet Sandgår-

9 - 9 - den ApS eller ordre erhverve 100 % et aktierne Ejendomsselskabet Strandvejen A/S Sælger meddeler Sandgården ApS eller ordre frist til fredag den 1. september 2006 til endelig stillingtagen til erhvervelsen af Selskabet/Ejendommen. Såfremt Sandgården ApS eller ordre ikke indenfor denne frist har betalt købesummen i henhold den i pkt nævnte aftale, vil nærværende handel og Aftale være at betragte som endelig. Den 20. december 2007 underskrev Bruus-Jensen og Schwartz Thomsen et Closing Memorandum, hvori det hedder: Hellerup den 20. december 2007 afholdtes closingmøde hos JBJ Invest A/S,. Følgende dokumenter blev fremlagt Parterne accepterede dokumenterne og erklærede sig enige i, at Closing afholdtes på ovennævnte tid og sted. 1.1 I henhold til Aftalen blev følgende dokumenter fremlagt af Sælger: Selskabets originale fortegnelser over aktionærer i fuldt opdateret stand med Køber registreret som ejer Selskabets opdaterede og komplette originale vedtægter og forhandlingsprotokoller med referater af generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og revisionsprotokol Erklæring underskrevet af Selskabets statsautoriserede revisor, hvori denne bekræfter ikke at have honorartilgodehavender for sit hverv indtil Closing Erklæring underskrevet af medlemmerne af Selskabets bestyrelse og direktionen, hvori bestyrelsesmedlemmerne og direktionen erklærer, at de fratræder og bekræfter, at de ikke har vederlagskrav for deres hverv indtil Closing Erklæring fra Sælger om, at der i perioden mellem Overtagelsesdagen og Closing ikke er indtrådt begivenheder, der på nogen måde har forringet eller ændret Selskabets økonomiske stilling, herunder Selskabets virksomhed i forhold til de i Aftalen anførte forudsætninger Erklæring fra Selskabernes hidtidige statsautoriserede revisor om, at han i perioden mellem Overtagelsesdagen og Closing ikke har modtaget oplysninger om, at der er indtrådt begivenheder, der på nogen måde har forringet eller ændret Selskabets økonomiske stilling, herunder Selskabet virksomhed Oplysninger om Selskabets konti hos pengeinstitutter Dokumentation for at Sælgerne har opkrævet leje og øvrige ydelser frem til og med Closing.

10 Ejendommens originale dokumenter i form at lejekontrakter, skøde, original forsikringspolice og administrationsaftale. Dokumenterne gav ikke anledning til bemærkninger og blev accepteret at Køber. 1.2 Herefter blev følgende dokumenter fremlagt af Køber: Uigenkaldelig betalingsinstruks til Fioniabank A/S vedr. restbetaling tiltrådt at køber og sælger Protokollat vedrørende afholdelse af ekstraordinær generalforsamling i Selskabet, hvor der blandt andet udpeges nye bestyrelsesmedlemmer og revisor i Selskabet, samt Telefax til Selskabets bank med instruks om ændring at fuldmagtsindehavere til Selskabets konti. Køber og Sælger erklærede herefter, at betingelserne for Closing af aftalen var opfyldt og at Closing således gennemføres i henhold til Aftalens pkt. 6. Købesummen for Aktierne (Købesummen) er i henhold til Aftalen aftalt til samlet at udgøre kr , I konsekvens heraf gennemførtes følgende dispositioner: - Sælger udleverede de under punkt til anførte dokumenter til Køber. - Sælger erklærer ved underskrift at nærværende Closing Memorandum, at Sælgers Garantier og specifikke indeståelser, jf. Aftalen og nærværende Closing Memorandum, alle fortsat er korrekte og opfyldte pr. Closing. - Tilbagekaldelse af fuldmagter til selskabets bankkonti blev underskrevet og telefaxet til Selskabets bankforbindelser. B. Nærmere om voldgiftssagen med Sandgården I en redegørelse af 8. februar 2008, der er udarbejdet af de statsautoriserede revisorer Mads Thomsen og Tore Kolby, til JBJ Invests tidligere advokat Poul Jagd Mogensen til brug for voldgiftssagen mellem Strandvejen A/S og Onsgaarden ApS på den ene side og Sandgården på den anden side hedder det bl.a.: Strandvejen A/S har i november 2006 optaget obligationslån hos BRF Kredit Obligationslånet udgør nominelt kr Herudover er der i november 2006 optaget 5 lån, Ovenstående lån er optaget med sikkerhed i ejendommen Strandvejen

11 Det samlede låneprovenu vedrørende obligationslånet udgør kr , mens låneprovenuet vedrørende de 5 øvrige lån udgør kr , hvilket er indsat på selskabets bankkonto i Forstædernes Bank den 16. november Af det samlede låneprovenu på kr er kr anvendt til indfrielse af selskabets kassekredit konto i Forstædernes Bank, mens kr er overført til JBJ Invest A/S. Pr. 31. december 2007 kan JBJ Invest A/S mellemværende (tilgodehavende) med Thorion Ejendomsholding ApS opgøres til t.kr , der fremkommer således (t.kr.) Salgssum for aktier inkl. renter Deponeret salgssum I alt Herudover har JBJ Invest pr. 31. december 2007 en mellemregning (gld) til Strandvejen A/S på t. kr Under voldgiftssagen blev der endvidere afgivet en række forklaringer både i relation til Strandvejen A/S og Onsgaarden ApS. Bruus-Jensen forklarede i den forbindelse bl.a.: at han er direktør og ejer af JBJ Invest A/S. Ejendomsmægler Jytte Bille kontaktede ham i foråret 2006, idet hun mente, at hun kunne sælge de to ejendomsselskaber til en attraktiv pris. Han tilkendegav at være interesseret i et salg, hvis han kunne få 400 mio. kr. for Onsgaarden ApS, hvilket Jytte Bille fandt i orden. I så fald ville det være en rigtig god handel for ham. Efter kort tids forløb skabte Jytte Bille kontakt til Martin Klüts. Under deres første møde, hvor også Jytte Bille deltog, blev de enige om prisen og om, at der skulle gives en prisreduktion til istandsættelse af ejendommen. De drøftede ikke mange detaljer, heller ikke m²-pris. De mødtes kun 2-3 gange yderligere. Han gjorde først misligholdelsen gældende efter den 1. juni, da det var fristen for gennemførelse af handlen. Han kontaktede herefter advokat og gik i gang med dækningssalg. Der blev brugt mange mæglere og kontakter fra hans eget netværk. Markedet udviklede sig imidlertid skævt. I slutningen af sommeren mødte Jytte Bille op med Kenneth Thomsen, som han ikke kendte i forvejen. Kenneth Thomsen var interesseret i at købe Strandvejen A/S, som ikke krævede så stort kapitalbehov. Der var ikke mange, der kunne løfte finansieringen af Onsgaarden, men der blev forhandlet med forskellige I december 2006 blev han enig med Kenneth Thomsen om salg af Onsgaarden. Der var nu gået 6 måneder, og han havde brug for at få det afsluttet. Der var endvidere ikke andre bud, der nåede op på niveauet for Kenneth Thomsens bud. Efter indgåelsen af købsaftalen skulle der laves syn og skøn for at opfylde tilbudspligten over for lejerne. Først i oktober blev det klart, at lejerne ikke ønskede at overtage, og de kunne nu gå i gang med at færdiggøre handlen. Han havde i et tillæg til Købsaftalen forpligtet sig til at medvirke ved mellemfinansiering med min. 90 mio. kr. Han havde fået indikation på de lånebeløb, der blev nævnt i købsaftalen. Markedet ændrede sig imidlertid, så han måtte i gang med at skaffe supplerende finansiering. Han forhandlede med

12 Fionia Bank, hvor det endte med, at han påtog sig en række forpligtelser for at nå op på de aftalte beløb. Han havde intet ønske om at forpligte sig som sket, men alternativet var, at Kenneth Thomsen havde kunnet kræve sig frigjort fra aftalen. Dette ville have været en rigtig dårlig forretning for ham, da ejendommene var faldet yderligere i værdi. Han havde ikke noget særligt kendskab til Kenneth Thomsen, men kunne se, at denne var blevet godkendt at banken, hvor han havde et stort engagement Han havde ikke set regnskab for køber-selskabet. Ved closing blev hans gæld til Onsgaarden udlignet. Closing blev foretaget i december 2007 for begge ejendomme, da det var mest hensigtsmæssigt, at administrationen blev overdraget samlet. I den mellemliggende periode havde Kenneth Thomsen accepteret, at han fik købesummen betalt forlods, da han havde brug for pengene. Provenuet kom fysisk fra Onsgaarden, herunder hovedparten fra et BRF-lån. Han måtte rekonstruere anpartsbogen for Onsgaarden, da den var blevet væk. Det var en ren forglemmelse, at han ikke fik skrevet, at han havde pant i anparterne. Pantsætningen giver ham ingen stemmeret. Afviklingen af salget af Strandvejen foregik på stort set samme måde. Dog var der ikke tilsvarende problemer med finansieringen. Han lånte i 2. halvdel af 2006 penge i dette selskab. Der eksisterer ikke andre aftaler mellem ham og Kenneth Thomsen end de foreliggende. Schwartz Thomsen forklarede under voldgiftssagen bl.a.:... det var en betingelse for hans køb af Onsgaarden, at Joacim Bruus-Jensen som sælger påtog sig at tilvejebringe den finansiering, som fremgår af købsaftalen. Han ville kun have givet 245 mio. kr. for selskabet, hvis der ikke havde været denne finansieringsaftale. Det endte med, at Joacim Bruus-Jensen måtte kautionere for at leve op til finansieringsaftalen. Han ejer på godt og ondt ejendomsselskaberne i dag. Han har den bestemmende indflydelse, og Joacim Bruus-Jensen kan ikke give instrukser. Der foreligger ingen aftaler om tilbagesalg. Salget blev gennemført på den måde, at Joacim Bruus-Jensen lånte penge i Onsgaarden, som havde likvider i kraft af yderligere realkreditbelåning. Ved closing blev købesummen betalt. Det blev ordnet bogholderimæssigt. Joacim Bruus-Jensen har pant i anparterne, men det er ham, der har stemmeretten. Det er hans plan at udvikle ejendommene. For så vidt angår købet af Strandvejen skylder han stadig købesummen, og Joacim Bruus-Jensen har stadig en gæld til selskabet. Det er korrekt, at Thorion Ejendomsholding ApS egenkapital var negativ med 70,6 mio. kr. Han er selv god for ca. 400 mio. kr. og mener, at han er i stand til at opfylde de betalingsforpligtelser, som han har påtaget sig. Hans koncerns samlede engagement med BRF Kredit er på ca. 1 mia. kr.... Endelig forklarede statsautoriseret revisor Mads Thomsen bl.a., at:... han er revisor for Joacim Bruus-Jensen. Han har lavet redegørelserne til brug for denne sag på grundlag af bogføringen pr. 31. december 2007 i JBJ Invest og Onsgaarden. Onsgaarden har på den ene side et tilgodehavende hos Thorion, og på den anden side er der udbetalt beløb fra Onsgaarden til JBJ Invest. Han er ikke bekendt med, om der stadig er en mellemregning. Han har set bilag hos JBJ Invest, der viser, at de to mellemregninger skulle modregnes. Onsgaarden har med egne midler betalt købesummen for selskabet.

13 Det er selskabsretligt et problem. Opgørelsen for Strandvejen er lavet på samme måde, og der er anvendt samme metode i forbindelse med købet. Det hedder endvidere i voldgiftskendelsens begrundelse: Uanset den måde, hvorpå Thorion Ejendomsholdings erhvervelse af Onsgaarden blev finansieret, er der efter voldgiftsrettens opfattelse ikke grundlag for at antage, at salget til Thorion Ejendomsholding ikke er reelt. I voldgiftssagen havde JBJ Invest nedlagt to påstande om betaling af henholdsvis ca. 46 mio. kr. og 3 mio. kr. og fik medhold med hensyn til knap 36,5 mio. kr. og knap 2 mio. kr. C. Årsrapporter i relation til sagerne om Strandvejen A/S Ifølge en årsrapport for Strandvejen A/S for 2006, der er godkendt på selskabets generalforsamling den 30. maj 2007, fremgår det af revisionspåtegningen fra de statsautoriserede revisorer Mads Thomsen og Tore Kolby den 24. maj 2007, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. I resultatopgørelsen er der medtaget Værdiregulering af investeringsejendom med 11,5 mio. kr., og under aktiver er ejendommen medtaget med kr., ligesom der er medtaget Tilgodehavende hos associerede virksomheder med kr. Egenkapitalen er pr. 31. december 2006 opgjort til kr. Af en intern årsrapport for 2007 for Strandvejen A/S fra den 16. september 2008 fremgår, at Schwartz Thomsen nu var angivet som direktionen og en del af bestyrelsen. Under materielle anlægsaktiver er anført Investeringsejendomme med kr., og under specifikation af andre tilgodehavender er det anført, at der den 31. december 2007 bl.a. var et tilgodehavende på kr. hos JBJ Invest. Årsrapporten er ikke indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Af en udskrift af Strandvejen A/S mellemregningskonti med JBJ Invest fremgår, at Strandvejen A/S den 31. december 2007 havde et tilgodehavende hos JBJ Invest på kr. Det fremgår af en årsrapport for JBJ Invest for 2007, at denne i forbindelse med en revisionspåtegning den 28. april 2008 er forsynet med forbehold for værdiansættelsen af et erstatningskrav på knap 44 mio. kr. hidrørende fra voldgiftssagen. Årsregnskabet er godkendt på en generalforsamling den 19. maj 2008, og det fremgår, at der under aktiver er medtaget investeringsejendomme med kr. Det fremgår endvidere, at der er samlede til-

14 godehavender på kr., og herunder er der bl.a. anført Tilgodehavender fra salg med kr. og Andre tilgodehavender med kr. Det er ikke specifikt nævnt, at der er et tilgodehavende hos Thorion ApS. Under kortfristet gæld er bl.a. anført Gæld til tilknyttede virksomheder med kr. Ifølge en årsrapport for Thorion ApS for perioden 29. august december 2006 (1. regnskabsår), der er godkendt på selskabets generalforsamling den 31. juli 2007, fremgår det af revisionspåtegningen fra den 31. juli 2007 fra statsautoriseret revisor Bjørn Bengtsson, In- Revision A/S, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Under supplerende oplysning er anført, at selskabet havde tabt mere end 50 % af anpartskapitalen. Det fremgår endvidere af årsrapporten, at regnskabsårets resultat var negativt med kr., og at egenkapitalen var negativ med kr. Ifølge Thorion ApS årsrapport for 2007 der er forsynet med en revisionspåtegning af statsautoriseret revisor Bjørn Bengtsson den 7. april 2008, og hvori det er oplyst, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold fremgår det, at årets resultat andrager kr., og at egenkapitalen er negativ med kr. Der er under aktiver medtaget Kapitalandele i associerede virksomheder med kr. I en note er der medtaget en specifikation over Kapitalandele i dattervirksomheder, hvor hverken Strandvejen A/S eller Onsgaarden ApS er nævnt. D. Strandvejen A/S konkurs den 5. november 2008 I forbindelse med behandlingen af konkursbegæringen mod Strandvejen A/S forklarede Schwartz Thomsen under et møde i skifteretten den 5. november 2008 bl.a., at: selskabet ejer to udlejningsejendomme beliggende Strandvejen i Hellerup. Der foreligger en købsaftale med... Købesummen er fastsat til ejendommens restgæld på 36,75 mio. kr. Selskabet har endvidere et tilgodehavende på 8,9 mio. kr. hos JBJ Gruppen. Det fremgår endvidere af retsbogen, at de omtalte aktiver blev registreret i boet. Efter at selskabet på mødet var taget under konkursbehandling sendte kurator på vegne af Strandvejen A/S og Onsgaarden ApS, der samme dag var taget under konkursbehandling, et

15 brev af 7. november 2008 til advokat Poul Jagd Mogensen på vegne af JBJ Invest. Det hedder heri bl.a.: I henhold til selskabernes bogholderimateriale er Deres klient JBJ Invest A/S - Ejendomsselskabet Onsgaarden ApS et beløb, stort kr skyldig og Strandvejen A/S et beløb, stort kr skyldig. Jeg skal anmode om, at beløbene indbetales til konkursboerne inden 10 dage fra dato. Advokat Poul Jagd Mogensen på vegne JBJ Invest bestred i et brev af 14. november 2008 kravene. I brevet hedder det bl.a.: Tilvejebringelse af finansieringen til købet var grundlæggende købers, dvs. Thorion Ejendomsholding ApS, ansvar. Thorion Ejendomsholding ApS havde dog betinget sig, at der kunne opnås finansiering af ejendommene inde i selskaberne på et givet niveau, idet køber havde tilkendegivet, at i hvert fald en del af finansieringen ville blive tilvejebragt via belåning af ejendommene og udlodning af disse beløb til dækning at købesummen. Hvis den forudsatte belåning i selskaberne ikke kunne opnås, kunne Thorion Ejendomsholding ApS træde tilbage fra handlerne. Disse vilkår var kendt hos både BRF Kredit og Fionia Bank. JBJ Invest A/S var af hensyn til voldgiftssagen med Ejendomsselskabet Sandgården A/S meget interesseret i at få handlerne med Thorion Ejendomsholding ApS afsluttet. Closing forsinkedes imidlertid af tilbudspligtsproceduren på ejendommen Onsgaarden, og da ejendomsmarkedet i samme periode udviklede sig negativt, reducerede BRF Kredit og Fionia Bank de tidligere fremsatte lånetilsagn. JBJ Invest A/S stod derfor overfor beslutningen om at lade Thorion Ejendomsholding ApS træde tilbage fra handlerne eller acceptere at bidrage til finansieringen i et videregående omfang. JBJ Invest A/S valgte sidstnævnte model, idet JBJ Invest A/S var bekymret over yderligere forsinkelse af voldgiftssagen med Ejendomsselskabet Sandgården ApS. JBJ Invest A/S accepterede derfor at afdække den manglende finansiering, som opstod i konsekvens af de reducerede lånetilsagn fra BRF Kredit og Fionia Bank. Endvidere måtte JBJ Invest A/S konstatere, at Thorion Ejendomsholding ApS var ude af stand til at få gældsovertagelse på plads med den konsekvens, at JBJ Invest A/S vedblev at hæfte for hele førsteprioritetslånet hos BRF Kredit på ejendommen Onsgaarden. Det var som nævnt købers ønske, at der skulle anvendes låneprovenuer fra de købte selskaber til finansiering af købesummen. Så længe købesummerne ikke blev betalt, havde Thorion Ejendomsholding ApS en meget betydelig renteudgift på købesummerne, og Thorion Ejendomsholding ApS var derfor interesseret i, at købesummerne blev betalt så hurtigt som muligt. Det er over for mig oplyst, at Kenneth Schwartz Thomsen instruerede Joacim Bruus- Jensen om at reducere den udestående købesum med provenuerne fra finansieringskilderne. Dette skete efter overtagelsesdagen den 31. december 2006, hvor begge selskaber således var ejet af Thorion Ejendomsholding ApS. I perioden mellem overtagelsesdagen og

16 closing (hvor overførslerne fandt sted), var JBJ Invest A/S ifølge overdragelsesaftalen også uberettiget til at træffe beslutninger af væsentlig betydning for selskaberne uden forudgående samtykke fra Thorion Ejendomsholding ApS. JBJ Invest A/S gør derfor gældende, at overførslerne fra Ejendomsselskabet Onsgaarden ApS og Strandvejen A/S var besluttet af Thorion Ejendomsholding ApS og blev foretaget på instruks fra Kenneth Schwartz Thomsen med henblik på at reducere den skyldige købesum. Betalingerne reducerede Thorion Ejendomsholding ApS forpligtelse over for JBJ Invest A/S og etablerede til gengæld et mellemværende mellem Thorion Ejendomsholding ApS og Ejendomsselskabet Onsgaarden ApS henholdsvis Strandvejen A/S Det er forkert og misvisende, hvis bogføringen i Ejendomsselskabet Onsgaarden ApS og Strandvejen A/S udviser et mellemværende med JBJ Invest A/S. Bogføringen skal rettelig vise et mellemværende med Thorion Ejendomsholding ApS. Hvis Thorion Ejendomsholding ApS som anpartshaver henholdsvis aktionær i Ejendomsselskabet Onsgaarden ApS og Strandvejen A/S ikke har fået gennemført de nødvendige selskabsretlige dispositioner til at reflektere de udlodninger, som modsvarer de udbetalte beløb, er det ikke JBJ Invest A/S ansvar men derimod Thorion Ejendomsholding ApS ansvar. I lyset af ovenstående må jeg på vegne af JBJ Invest A/S afvise de fremsatte krav og henvise boet til at rejse kravet over for Thorion E. Fordringsprøvelse i relation til krav anmeldt af Strandvejen A/S Den 6. februar 2014 blev der afholdt møde hos kurator i konkursboet Bruus-Jensen til prøvelse af anmeldte krav. På dette møde var kravet fra Strandvejen A/S indstillet til afvisning. Kurator i Strandvejen A/S havde forinden i en af 24. januar 2014 tilkendegivet, at han havde indsigelser mod afvisningen. Strandvejen A/S har herefter indbragt sagen til prøvelse i skifteretten den 6. marts Den 15. maj 2014 blev der tilsvarende afholdt møde hos kurator i konkursboet JBJ Invest til prøvelse af anmeldte krav. Forinden havde kurator i dette bo i et brev af 28. april 2014 indstillet fordringen fra Strandvejen A/S til afvisning. Det hedder i dette brev bl.a.: Til grund for min indstilling har jeg lagt vægt på, at det er sædvanligt, at det i forbindelse med overdragelsen af kapitalandele i et selskab aftales, at købesummen fastsættes til kapitalandelenes bogførte indre værdi. Desuden er det sædvanligt, at det i forbindelse med overdragelsen af et ejendomsselskab aftales, at selskabets balance på overdragelsestidspunktet kun skal indeholde aktiver i form af selskabets faste ejendom samt aktiver og passiver, der specifikt kan henføres dertil. Det er således lovligt, at det er aftalt, at selskabets balance skulle renses for andre aktiver end

17 den faste ejendom og ejendomsrelaterede aktiver, herunder for aktivet bestående i tilgodehavendet mod JBJ Invest ApS i henhold til konto Det kan konstateres, at selskabets balance på overdragelsestidspunktet ikke var renset for tilgodehavendet mod JBJ Invest ApS. På det foreliggende grundlag er der imidlertid ikke grundlag for at antage, at mellemregningen er blevet udlignet af selskabets midler. Derimod må det lægges til grund, at køberen, Thorion Ejendomsholding ApS, er indtrådt som ny debitor for tilgodehavendet, og at JBJ Invest på samme tid er blevet frigjort herfor. Da Strandvejen A/S ikke kunne tiltræde kurators indstilling, er sagen mod JBJ Invest herefter indbragt for Sø- og Handelsrettens skifteret den 12. juni De nærmere omstændigheder i relation til sagerne anlagt af Onsgaarden ApS A. Aftalegrundlaget Onsgaarden ApS væsentligste aktiv var et ejendomskompleks beliggende Strandvejen , Aurehøjvej 1-5 A-B og Margrethevej 4-6A i Hellerup. I marts 2006 udbød JBJ Invest anparterne i Onsgaarden ApS til salg, og den 9. og 11. maj samme år blev der indgået en anpartsoverdragelsesaftale med Sandgården om overtagelse af 100 % af anparterne. På grund af uoverensstemmelser ophævede JBJ Invest aftalen som misligholdt, og i stedet blev der i den anledning foretaget et dækningssalg til Thorion ApS. Da salgssummen var mindre end den købesum, der var aftalt med Sandgården, rejste JBJ Invest krav om erstatning mod Sandgården, der bestred kravet. Der blev derfor i april 2007 sammen med den ovenfor omtalte tvist om aktierne i Strandvejen A/S indledt en voldgiftssag mellem JBJ Invest og Sandgården, og den 30. maj 2008 blev der afsagt en voldgiftskendelse, hvor JBJ Invest i ikke uvæsentlig omfang fik medhold, jf. ovenfor. Den 19. december 2006 indgik JBJ Invest i stedet en aftale med Thorion ApS om dækningssalg af hele anpartskapitalen i Onsgaarden ApS. Aftalen er underskrevet af Bruus-Jensen på vegne af JBJ Invest og af Schwartz Thomsen på vegne af Thorion ApS. Det fremgår af denne anpartsoverdragelsesaftale, at overtagelsesdagen var aftalt til den 31. december Det hedder i aftalen bl.a.: 3.1 Købesummen for Anparterne udgør egenkapitalen i Selskabet pr. 31. december Egenkapitalen opgøres på grundlag af en aftalt værdi af Ejendommen på

18 kr , og til brug herfor nedskrives Ejendommen til kr i Overdragelsesbalancen pr. 31. december Købesummen for Anparterne er på det foreliggende grundlag uden forbindende skønnet til ca. kr. 110 mio. Når Købesummen er endelig opgjort betaler Køber til Sælger renter af Købesummen, der udgør 2 % p.a. i tiden fra Overtagelsesdagen til datoen hvor Købesummen betales. Ved forsinkelse med betaling af Købesummen afløses denne rente af en rentesats på 10 % p.a. 3.2 Selskabet skal i Overdragelsesbalancen pr. 31. december 2006 ikke have aktiver udover Ejendommen og sædvanlige tilgodehavender vedrørende lejemålene i Ejendommen. Selskabet skal i Overdragelsesbalancen pr. 31. december 2006 ikke have gæld udover gæld til realkreditinstitut, deposita, forudbetalt leje, skyldig skat samt øvrige gældsposter, som relaterer sig specifikt til Ejendommen. Selskabet har en mellemregning med moderselskabet, som afregnes sammen med Købesummen. Sælger påser, at balancen for Selskabet renses i overensstemmelse med ovenstående med henblik på, at Overtagelsesbalancen alene indeholder de poster som fremgår af vedhæftede udkast til overtagelsesbalance, A. Egenkapitalen pr. 31. december 2005 er fastsat i selskabets årsregnskab udarbejdet af statsautoriseret revisor Mads Thomsen fra Grant Thorton (nu AP Revision). 3.3 Pr. 31. december 2006 udarbejder Selskabets revisor en Overdragelsesbalance over Selskabets resultat efter skat for perioden 1. januar til 31. december Ved Closing betales Købesummen for Anparterne ved overførsel til Sælgers konto i Fionia Bank, reg. nr. konto nr Sælger er forpligtet til at videreføre Selskabet i tiden fra Aftalens indgåelse indtil closing efter de hidtil gældende forretningsprincipper, og Sælger må ikke uden Købers forudgående skriftlige samtykke træffe beslutninger indgå aftaler eller foretage dispositioner, som har væsentlig betydning for selskabet eller Selskabets aktiver og passiver, og som ikke måtte være forudsat i Aftalen Sælger skal inden Overtagelsesdagen medvirke til, at Ejendommen kan prioritetsbelånes bedst muligt efter Købers ønsker, men uden hæftelse og omkostninger for Sælger Sælger er Køber behjælpelig med [at] Selskabet hjemtager finansiering helt eller delvist fra BRF Kredit og Fionia Bank hurtigst muligt efter underskrivelse af Aftalen. 6.1 Closing af Aftalen finder sted, hos JBJ Group, på ugedagen kl en uge efter at det endelige resultat vedrørende tilbudspligten foreligger, eller på sådant andet tidspunkt og sted, som Parterne måtte blive enige om. 6.2 Ved Closing skal sælger overgive følgende til Køber: A. Kopi at protokollat over en ekstraordinær generalforsamling i Selskabet, hvor den af Sælger udpegede generalforsamlingsvalgte ledelse og revisor er fratrådt,

19 og der er blevet valgt ny ledelse samt revisor i Selskabet efter Købers anvisninger; B. Erklæringer fra Selskabets hidtidige revisor og ledelse om, at disse fratræder ved Closing, og at de ikke ved Closing har udestående honorarkrav mod Selskabet; C. Selskabets generalforsamlingsprotokol, revisionsprotokol og Anpartsbog, alt i ajourført stand og for Anpartsbogens vedkommende med Køber indført som ejer af Anparterne og underskrevet at Selskabets ledelse; D. Ejerpantebrev i Ejendommen stort kr med meddelelse til FioniaBank A/S; E. Ejerpantebrev i Ejendommen stort kr med meddelelse til Fionia- Bank A/S 6.3 Ved Closing skal Køber: A. Betale Købesummen, herunder udligne eventuelle mellemregninger, jf. pkt. 3.1; B. Udpege og vælge nu ledelse og ny revisor i Selskabet, De i pkt anførte opfyldelseshandlinger skal anses for gennemført samtidigt, således at ingen af opfyldelseshandlingerne skal anses for gennemført, før samtlige opfyldelseshandlinger er gennemført Årsrapport for 2005 ( Regnskabet ) giver et retvisende billede af Selskabets aktiver og passiver samt økonomiske stilling, når bortses fra den i denne Aftale beskrevne nedskrivning af Ejendommen samt de ændringer, der fremgår af bilag 3.2. Visse af regnskabernes aktiver og passiver skal udgå inden Overtagelsesdagen, jf. ovenfor. Regnskaberne er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven og god regnskabsskik. Selskabet har ikke nogen forpligtelser, som ikke fremgår af Regnskaberne eller bilag Selskabet har retsgyldig krav på de i Regnskaberne anførte tilgodehavender, og disse vil kunne inddrives fuldt ud Køberen er bekendt med Aftalen underskrevet henholdsvis den 9. maj 2006 og den 11. maj 2006 mellem JBJ Invest A/S som sælger og Ejendomsselskabet Sandgården ApS eller ordre som køber. Ifølge denne aftale skulle Ejendomsselskabet Sandgården ApS eller ordre erhverve 100 % af anparterne i Ejendomsselskabet Onsgaarden ApS. Denne aftale blev ophævet ved brev af 23. juni 2006 til advokaten for Ejendomsselskabet Sandgården ApS. Nærværende aftale er betinget af, at denne ophævelse var berettiget. Skulle nogen senere få medhold i, at ophævelsen var uberettiget bortfalder denne aftale uden at nogen af parterne er den anden part noget beløb skyldig i anledning af denne aftale Sælger meddeler Sandgården ApS eller ordre en otte dages frist efter underskrivelse af nærværende aftale til endelig stillingtagen til erhvervelsen af ejendommen.

20 Denne frist meddeles sådan, at Sandgården ApS eller ordre meddeles ret til at tiltræde denne Aftale og i øvrigt betinget af at skulle betale prisdifferencetab, som er opstået. Såfremt Sandgården ApS eller ordre ikke indenfor denne frist tiltræder denne Aftale, dog sådan at Købesummen omgående betales, vil nærværende handel være at betragte som endelig, jf. dog pkt Det er en betingelse fra Købers gennemførelse af denne aftale, at finansiering tilbydes Selskabet fra BRF Kredit på mindst DKK 248 mio., samt fra FioniaBank på mindst DKK 50 mio. Sker dette ikke har Køber ret til at træde tilbage fra Aftalen uden at nogen Part er noget skyldig til den anden Part i anledning af denne aftale. Køber tager straks efter underskrift på nærværende aftale kontakt med BRF og FioniaBank med henblik på opnåelse af tilsagn omkring finansiering af handlen Aftalen er betinget af at sælgers revisor godkender aftalen, hvilket kan ske frem til 1. april Det er endvidere en betingelse for både Køber og Sælger for gennemførelse af denne Aftale, at det udmeldte syn og skøn, jf. retsplejelovens 343, til afgørelse af, om købesummen og de øvrige tilbudte vilkår svarer til ejendommens værdi i handel og vandel som udlejningsejendom, konkluderer, at værdien af Ejendommen er mindst DKK 350 mio. jf. også pkt Anparterne og muligvis også Ejendommen er omfattet at reglerne om tilbudspligt til lejerne i Ejendommen. Sælger gennemfører tilbudsproceduren. Køber er bekendt med lejernes rettigheder ifølge reglerne om tilbudspligt Denne aftale er betinget at, at det i henhold til lejelovens 103, stk. 3 udmeldte syn og skøn til afgørelse af, om købesummen og de øvrige tilbudte vilkår svarer til ejendommens værdi i handel og vandel som udlejningsejendom, ikke konkluderer, at værdien af ejendommen er mindre end DKK 350 mio. Parterne er bekendt med, at lejerne skal indkaldes til dette syn og skøn. Parterne er enige om at anmode retten om at anmode Dansk Ejendomsmæglerforening om at bringe en syn- og skønsmand i forslag, som har viden om udlejningsejendomme i Storkøbenhavn. Endvidere er parterne enige om at anmode retten om at bede Foreningen af Statsautoriserede Revisorer om at bringe en yderligere syn- og skønsmand i forslag, som skal være statsautoriseret revisor og have erfaring med overdragelse af ejendomsselskaber i anparts- eller aktieselskabsform. Parterne er således enige om hvis retten imødekommer dette at syn og skønsmændene skal bestå af et kollegium på 2 personer, som afgiver en fælles syn- og skønserklæring om hvorvidt købesummen og de øvrige tilbudte vilkår svarer til ejendommens værdi i handel og vandel som udlejningsejendom og om prisen på de overdragne anparter. Sidstnævnte får ingen indflydelse på Købesummen mellem parterne. Samme dag underskrev de samme en tillægsaftale, hvori det bl.a. hedder: På Købers foranledning er det mellem Køber og Sælger aftalt, at købesummen for anparterne i Ejendomsselskabet Onsgården ApS, som endeligt opgøres i Overdragelsesbalancen reduceres med DKK 25 mio.

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Stockholmsgade 45 Postboks 869 DK-2100 København Ø T 35 27 11 00 F 35 27 11 01 www.grantthornton.dk CVR-nr. 12 52 32 46 Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 12. AUGUST2013 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 li Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011 Fjordbank Mors A/S under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent 19. december 2011 Forord Nærværende resumé er et uddrag af opgørelse af korrigeret dividendeprocent i Fjordbank Mors

Læs mere

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 Begge opgaver skal besvares. Opgave 1 vægtes med 1/3 og opgave 2 med 2/3. Opgave 1 Der anmodes om en redegørelse for retsvirkningerne af en såkaldt»tilbagetrædelseserklæring«.

Læs mere

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren.

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren. DOM Afsagt den 21. februar 2013 i sag nr. BS 150-155/2012: Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs v/ kurator Anne Birgitte Gammeljord mod Dantil Pantebrevsinvest ApS Sagens baggrund og parternes

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2011/12 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Toldbuen 1, 4700 Næstved T: 5575 8686, F:

Læs mere

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST 315667 AML/CM 2. marts 2010 ANPARTSHAVEROVERENSKOMST Mellem Mobile Climbing ApS, cvr-nr. 30738632 og fremtidige anpartshavere i Copenhagen Boulders ApS er der dags dato indgået følgende aftale vedrørende

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt J.nr. 000328-0214 nk/mbr AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010 1. Deponering og fuldmagt 1.1 Aktionæren accepterer, at alle dennes C-aktier lægges i et af COWI

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l l S. FEBR AR 2013 J.nr.: 8915935 BOR/J F RICHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing Falster - SKS 12-28/2013 Konkursdag: 28. januar

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS 1. Selskabets navn og hjemsted: Selskabets navn er. DomaineSkovgaardApS. Dets hjemsted er Slagelse Kommune. 2. Selskabets formål: V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS Selskabets formål er at etablere

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte. Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Veerkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.dk Holstebro-Struer Trafikhavn

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter.

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens Bjerregaard og Jens Saugstrup Vesterbrogade 43 1620 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. december 2008 blev der i sag nr. 28-2007 KK mod statsaut. ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Med brev af 16. oktober 2007 har KK indbragt statsaut. ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet.

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk 6653-0001 Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS Undertegnede stifter Langeland Forsyning NS Vågebjergvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V J.nr. 89-14585 BOR/DER/CWZ Advokat Jørgen Holst Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 8100 Arhus C Redegørelse

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe.

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe. Fremgangsmetoden ved salg af andelslejligheder (boliger) i AB Kornblomsten Under henvisning til vedtægternes 13. udarbejdet 26.5.08 af administrator Bente Naver Ejendomsadministration v/bente Naver Statsaut.

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Palle Reimer v/advokat Ivar Hviid Gl. Torv 2 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale et af klagerne deponeret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN 1 Lånets formål 1.1 Lånet må alene anvendes af Låntager til finansiering af Låntages virksomhed i overensstemmelse med forretningsplanen som Låntager har fremlagt for Vækstfonden

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Selskabsmeddelelse 31/2007 Silkeborg, den 3. december 2007 Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Protokollatet

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere