Projekter med formålsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekter med formålsbeskrivelse"

Transkript

1 Projekter med formålsbeskrivelse Antal af Projektnavn Projektnavn Projektejer Formål Total : skolen Greve (Tom) 0. klasse for unge med autisme/aspergers 0. klasse ved skolerne i Høng 0-klasses center 6 års forum Solrød Solrød Lejre Formålet er at skabe et 0. klasses tilbud til unge med en autisme- eller aspergersdiagnose. Tilbuddet udbydes i små og trygge rammer, hvor der er mulighed for at tage individuelle hensyn til den enkelte unge. Tilbuddet udbydes i et samarbejde mellem 0. Solrød og PPR og med mulighed for støtte fra Ungebasen. Høng skole, Høng gymnasium og HF-kursus og Landbrugsskolen Sjælland arbejder på en udvikling og etablering af Campus Høng. 0. klasses tilbuddet skal tilrettelægges som et brobygningsår mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne, hvor Høng skole udgør elevens base, mens dele af undervisningen gennemføres på gymnasiet eller landbrugsskolen af undervisere fra de pågældende steder. Formålet med 0. klassestilbuddet er; At understøtte 95 % målsætningen gennem en styrkelse af brobygningsaktiviteter og nedbringelse af frafald fra ungdomsuddannelser At understøtte at flere elever vælger et uddannelsestilbud i Kommune gennem en styrkelse af Kommunes position som attraktiv uddannelseskommune, herunder særligt understøttelse af uddannelsesmulighederne i kommunens sydlige del. Solrød Kommune har et 0. klassecenter i tilknytning til Ungdomsskolen. 0. klassecenteret har 8 klasser. Der er skabt et stærkt miljø omkring 0. klasse centeret, hvilket bl.a. tilskrives, at centeret tilrettelægger og gennemfører mange spændende og faglige aktiviteter, ligger i tilknytning til Ungdomsskolen samt at de ansatte rekrutteres specifikt til 0. klassens behov. i skoleåret 4/5 er der indskrevet ca. 200 elever hvoraf 76 elever kommer fra Solrød Kommune og de øvrige fra de omkringliggene kommuner. Dern ene af klasserne er i 204 omdannet til et pilotprojekt med en erhvervsrettet EUD0 klasse. 6 års forum:2 gange årlig samles relevant fagpersonale fra Centrene med henblik på tilrettelæggelse af særlig tværfaglig overgangsindsats for unge med særlige behov. Der sættes fokus på unge, der får særlige specialundervisningstilbud. Endvidere unge der har fået tildelt foranstaltninger iflg. sociallovgivningen herunder unge, der er anbragt af andre kommuner i døgnophold til Lejre. Mål: At unge med særlige behov kan få tilrettelagt sammenhængende indsats og bliver tilmeldt og fastholdt i en ungdomsuddannelse.

2 2407 Ungerådgivningen AM-bevægelse Analyse af Ungdomsskolen Vordingborg Guldborgsund Løse de store problemer, mens de er små er et sted, hvor unge med behov får hjælp til at tackle problemer, hurtigt og anonymt på et tidligt tidspunkt i problemfasen, så de kan fastholdes i uddannelse og beskæftigelse. Projektet har fokus på at bidrage til at styrke de personlige ressourcer hos unge, der er udsatte, eller er i risiko for at blive udsatte, så de ikke kommer i tunge problemer overordnede opgave er at støtte de unge til refleksion, til at finde og anvende deres ressourcer, til handling og selvhjulpethed, så de kan blive leder / direktør i eget liv er kendetegnet ved at være en glad rådgivning med en ressourcespejdende og anerkendende tilgang til de unge - med fokus på muligheder frem for problemer og trøst skal som et af sine primære mål: kontakte den unge senest 24 timer efter, at den unge henvender sig Sygemeldte borgere, og svage borgere, der mangler motion som motivation. Projektet sikrer via styret motion og bevægelse, at borgeren understøttes i, at fysisk aktivitet fører til større velvære, der igen fører til større mulighed på arbejde. Som en del af budgetforhandlingerne 205 er der nedsat en arbejdsgruppe, der har udarbejdet en kortlægning af Ungdomsskolens nuværende organisering, økonomi samt anvendelsesgrad. Herunder en redegørelse for de opgaver og aktiviteter, som Ungdomsskolen varetager og tilbyder i form af kan- og skal-opgaver. Notatet indeholder endvidere en redegørelse for den særlige rolle, som ungdomsskolen har i et inklusionsperspektiv som ramme om og skaber af en bred vifte af forskellige fællesskaber. Notatet beskriver to forslag til mulige modeller for, hvordan Kommunes Ungdomsskolevirksomhed fremover kan tilrettelægges, så den er af høj kvalitet og afspejler mål og politikker på børn- og unge området. Modellerne er udarbejdet under hensyn til Folkeskolereformen, hvor den anderledes strukturerede og åbne skoledag åbner op for nye samarbejdsmuligheder mellem Ungdomsskole og folkeskole. Ananlyse af unge kontanthjælpsmodtagere i Greve Kommune med forslag til handling Greve (Tom) Bedre overgange mellem grundskole og ungsomsufddannelse Brobygning Sjælland Sydøst Business LF Ringsted Ringsted At leve op til 95% lovgivningen. I Ringsted Kommune begynder kun 89% af en ungdomsårgang på en ungdomsuddannelse. Ved at lave et tættere samarbejde mellem medarbejderne på grundskole og ungdomsuddannelse. Målet er at unge i målgruppen gennemfører en erhvervsuddannelse, gennem en målrettet og behovsorienteret indsats. Der skal arbejdes med at opbyggen en praksis for håndholdt brobygningsforløb, som sikre at også de svage unge finder fodfæste i det ordinære uddannelsessystem. Der er på initiativ af Business LF et udviklingsarbejde i gang, der skal styrke virksomhedernes kompetencer målrettet konsortiedannelse og varetagelse af større opgaver bl.a. relateret til klima, Femern Bælt, opgradering af jernbane, investeringer i infrastruktur Guldborgsund Børnesagsbehandler på skoler Odsherred (Tom) Campus Haslev Campus Haslev - et unikt udviklingssamarbejde mellem en række regionale ungdomsuddannelsesinstitutio ner, VUC, Faxe Erhvervsråd og Faxe Kommune. Faxe Projektet lever op til flere af de ovenstående målsætninger.

3 Campus Køge De ikke uddannelsesparate unge Den nye overbygningsskole Sjølundsskolen i Den rummelige og inkluderende folkeskole Den røde tråd- overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelserne Køge Slagelse Underetablering i et samarbejde mellem Køge Kommune, EUC Sjælland/Køge, Køge Handelsskole, Køge Gymnasium, Produktionsskolen, UUV etc. Innovation, fælles samarbejdsflader etc. er under udvikling og afsøgning. Der skal etableres tilbud til de ikke uddannelsesparate unge i Kommune. Derfor arbejdes der på tværs af Center for Uddannelse, Ungdommmens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd og Jobcentret. Som led i Kommunes nye skolestruktur er der i by etableret en overbygningsskole fra 6-0 klasse med 725 elever. Skolen er etableret efter collegeprincippet og udbyder forskellige linjer. Skolen har et tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, med ungenetværket og Sportscollege og ungdomsuddannelserne for blandt andet herigennem at leve op til en lettere overgang mellem grundskole og ungdomsuddannelse og leve op til Kommunes uddannelsesstrategi. Læs mere på Sjølundsskolens hjemmeside eller kontakt skoleleder. Kommune har udarbejdet strategien Den rummelige Folkeskole en bevægelse fra specialiserede til mindre specialiserede tilbud. Strategiens fokus er at indlede en kursændring og sætte en ny diskurs på specialundervisningsområdet i retning af større fokus på ressourcer, muligheder og inklusion, og mindre fokus på mangler og segregering. Under strategien er iværksat en række tiltag, der skal være med til at understøtte bevægelsen fra specialiserede til mindre specialiserede tilbud, samtidig med at kvaliteten i almenskolen løftes, således at der i højere grad arbejdes ud fra et ikke-ekskluderende perspektiv. At indlede en kursændring og sætte en ny diskurs på specialundervisningsområdet i retning af større fokus på ressourcer, muligheder og inklusion, og mindre fokus på mangler og segregering. Fokus ligger på brobygningen til ungdomsuddannelse. Overgangen fra at være folkeskoleelev til at gå på en ungdomsuddannelse giver både inspiration og udfordringer. Nye lærere og klassekammerater, andre undervisningsformer og højere faglige krav er blandt de faktorer, som kræver, at eleverne er gode til at omstille sig. Overgangen er en sårbar fase for mange unge. Derfor er der i projekt den røde tråd fokus på udfordringen gennem forskellige tiltag i folkeskolen, vejledningen og samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne. Formålet er dermed: - At flere unge får forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en uddannelse.

4 Det murstensløse ungeteam Digital strategi for folkeskolen Din fremtid Sorø Guldborgsund Ungeteamet opererer på tværs af fagcentrene Børn & Familier, Jobcentret og Social Service (Team handicap og psykiatri). Ungeteamet mødes hver 4 dag, hvor sagsbehandlere fra de fire fagcentre kooordinerer og sambehandler aktuelle ungesager. UU s Sorø-filialleder indgår ligeledes på fast basis i teamet. Desuden deltager SSP medarbejder ad hoc. Formålet med ungeteamet er at: sikre en tidlig, forebyggende og helhedsorienteret indsats i forhold til den enkelte unge sikre, at den unge modtager den rigtige, mindst indgribende indsats på det rigtige tidspunkt. Målet er: Koordinering af det tværgående samarbejde: Teamet arbejder ud fra et borgerperspektiv og ét kommuneperspektiv. Alle deltagere i Ungeteamet arbejder med én dagsorden for den unge. Uddannelse / job er målet, mens parallelindsatserne er midlet. Viden og kompetenceløft: Medarbejderne i Ungeteamet oparbejder en bred viden over et større sagsområde og kan trække nødvendige ressourcepersoner ind ad hoc. Èn indgang for de unge og for øvrige samarbejdsparter/brobygning i forhold til lovgivningsmæssige overgange især ved det 8. år: Mere overskueligt og nemmere for både de unge og for eksterne aktører. Organisatoriske rammer for ungeteamet: Ungeteamet i Sorø Kommune er en På baggrund af regeringens mål, skal de danske folkeskoleelever i 2020 være blandt de dygtigste i verden. Et vigtigt skridt på vejen er øget digitalisering af undervisningen i folkeskolen. Folkeskolen skal være på forkant med at udnytte og udvikle ele Projektet skal være med til at stimulere en undervisningskultur og nye lærings former, hvor digitalisering og ikt i langt højere grad anvendes til at fremme elevernes læ ring og understøtter de faglige mål. Specielt skal ikt udnyttes til at forbed re undervisningsdifferentieringen, så flere inkluderes i den almindelige undervisning, og alle elever også de dygtigste udfordres maksimalt i forhold til deres evner. Formålet er at fremme, systematisere og rammesætte arbejdet med at udvikle brugen af digitalisering og digitaliseret undervisning i folkeskolerne i Kommune. Herunder at sikre et løft af undervisernes digitale og ikt kompetencer på alle folkeskoler i Kommune. Særligt tilrettelagt forløb for borgere langt fra arbejdsmarkedet, og hvor det at kunne omgås andre mennesker, og være en del af et socialt fællesskab med fokus på at blive mere eller mindre selvforsørget i fremtiden.

5 Drenge i Uddannelse Roskilde DUR Målsætning: Øge drenge og unge mænds præstationer i uddannelsessystemet. Statistikken viser, at drengene dels halter efter pigerne i forhold til gennemførelse af ungdomsuddannelser og i forhold til præstationer i grundskolen, målt i karaktergennemsnit bortset fra ét fag, matematik. DUR programmet har fokuseret på hvordan Roskildes uddannelsesinstitutioner og uddannelsesaktører i fællesskab sikrer, at drenge og unge mænd i Roskilde - både i grundskolen og i de efterfølgende ungdomsuddannelser - gives forudsætninger til at blive fastholdt i og til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. En ny uddannelsescampus i Roskilde Erhvervsakademi Sjælland i Aqua-huset Erhvervsklassen Føniks på Borup Ris Skolen EU socialfondsprojekt Greve Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Greve Deltagere: Roskildes gymnasier, handelsskole, teknisk skole, slagteriskole, produktionsskole, VUC Roskilde, folkeskolerne og UU Roskilde. Roskilde Universitet og UC-Sjælland står for forskningsindsatsen. Samarbejdspartnerne: EVA - Statens Evaluerings Institut, Børnerådet, LO, SFI Nationalt Forskningscenter for Velfærd, Danmarks Lærerforening, Roskilde Lærerforening, Roskilde Handels- og Stjernebutikker og Erhvervsforum Roskilde. Uddannelsesinstitutionerne i og Kommune er gået sammen om at udvikle en ny uddannelsescampus. Campussen skal etableres og udvikles over en årrække og skal bl.a. bidrage til, at 60% af de unge i tager en videregående uddannelse. Det er planen at campussen skal styrke samarbejdet med private virksomheder og med offentlige organisationer. Herudover skal der udvikles nye læringsformer, et godt og fremtidsrettet studiemiljø og gode kulturelle oplevelser. Campus har til formål at få etableret flere videregående uddannelser og uddannelsespladser i på det sundhedsfaglige, merkantile - og finansielle, tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Der lægges også op til et samarbejde med universiteter og gerne med et såvel nationalt som internationalt perspektiv. Yderligere oplysninger kan findes på Kommunes hjemmeside eller ved henvendelse til projektmedarbejder Dorte Meiling Nielsen Erhvervsakademi Sjælland flytter uddannelser til Aquahuset i sammen med uddannelser fra RUC og DTU. Føniksklassen er et tilbud til skoletrætte elever, som har brug for ro, mere lærertid og et fagligt niveau der passer bedre til dem. I Føniksklassen er der fokus på trivsel og motivation, der sætter eleverne i stand til at fortsætte i en ungdomsuddannelse. Mulighed for at prøve kræfter med et anderledes tilrettelagt skoletilbud, hvor undervisning er en kombination mellem teori og praksis. Det er et frivilligt tilbud til elever på 8. og 9. årgang, fortrinsvis elever tilhørende Borup Ris Skolens distrikt. Et ophold i Erhvervsklassen Føniks har som udgangspunkt en varighed af 2 uger. Der kan visiteres til et helårligt forløb. Føniksklassens elever har mulighed for at komme i praktik i op til 6 uger. Jobcentret er i færd med at indgå en samarbejdsaftale med Beskæftigelsesregionen og Re gion Sjælland om et EU socialfondsprojekt med henblik på opkvalificering af ufaglærte ledige, i samarbejde med et antal uddannelsesinstitutioner. &n Greve har i samarbejde med Køge, Solrød og Stevns Kommuner fået midler hos Beskæftigelsesregionen Hovedstaden; Sjælland til et projekt, der skal udvikle en fastholdelsespakke. Fastholdelsespakken skal sikre at unge med uddannelsespålæg fastholdes i gennemførelsen af uddannelsen.

6 Faxe-modellen Flere uddannelser - flere muligheder Forforløb for unge Fornyet fokus på ungeindsatsen Forsøgsprojekt med undervisning i faget 'Innovation' på HHX Forældrekurser Faxe Holbæk Guldborgsund Slagelse På baggrund af udviklingen i ældrebefolkningen og kommunernes udfordringer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft til ældresektoren i fremtiden, er det vigtigt at have fokus på kompetenceudvikling også inden for ældre-området. Formålet med 'Flere uddannelser - flere muligheder er bla.: At øge udbudet af forskeligartede uddannelsesmuligheder i Holbæk Kommunes organisation. At øge udbudet af EGU-pladser i organisationen. At gennemføre en afdækning af uddannelsesmulighe kommunen. VUC Storstrøm har etableret et forforløb for unge, der har fået mindre end 02 i dansk og matematik. Forforløbet skal medvirke til, at deltagerne efterfølgende har mulighed for at søge ind på f.eks. en erhvervskole Fornyet fokus på ungeindsatsen er en del af direktionens strategiplan. <font face=verdana size=2>i direktionens strategiplan for fornyet fokus på ungeindsatsen arbejdes frem mod en ny ungestrategi. Ungestrategien skal vedtages af et nyt Byråd, som ligeledes skal have mulighed for at sætte deres præg på strategien. Formålet med Fornyet fokus på ungeindsatsen er, at Kommune sikrer, at de unge i kommunen klarer sig godt og støtter op om, at alle får udnyttet deres forudsætninger. Forsøgsprojekt med 2-årigt undervisningsforløb for studerende på HHX i faget innovation. Fra indsatsklar til jobklar Slagelse Målgruppen for denne indsats er unge og deres familier i de udsatte boligområder. Formålet er at få forældrene til i højere grad end tilfældet er d.d. at fungere som rollemodeller for deres børn og aktivt vejlede og guide dem uden om kriminalitet, stofmisbrug og tilsvarende og fastholde dem i uddannelsesforløb. Forældrekurserne indeholder undervisning i samfundsforhold, kulturforståelse, forældreroller, skole/hjemsamarbejde, uddannelsesforhold m.v. Projektet er en del af projekt Styrket indsats (Partnerskab med Socialministeriet). Kompetenceforløb, hvor ledige via uddannelsespraktikker kommer nærmere arbejdsmarkedet, og bliver afklaret ift. om det er uddannelse eller praktik/løntilskud, der skal hjælpe den enkelte videre. Guldborgsund Der er ligeledes fokus på kost og motion. Fra skoletræt til Solrød Ungdomsskole har i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning uddannelsesparat (UUV Køge Bugt) etableret to erhvervsklasser for 8. og 9. klassetrin, der giver Erhvervsklasser sko letrætte elever mulighed for at blive fastholdt i kombineret skole- og praktikuddannelsesforløb, som kan være med til at sikre, at eleverne senere har mulighed for at gennemføre en ungdomsuddan nelse med afsæt i Solrød erhvervsuddannelsernes grundforløb eller mesterlære. Fraværssystem Holbæk Reducere fravær Fremmødeprojekt - "Godt du sagde det - Formålet med projektet er at mindske fraværet i de ældste klasser i folkeskolen samt elevfortællinger og - mindske fraværet og frafaldet på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Dette sikres relationer på tværs af ved aktiviteter, der kan skabe bedre og mere elevstyret dialog og flere positive formelle folkeskole og og uformelle fortællinger på tværs af skolerne og blandt eleverne om muligheder, krav ungdomsuddannelser" og forventninger. Herved sikres tidlig og tydelig forventningsafstemning, så eleverne ved hvad der forventes af dem. Der er fokus på at fremme god mødedisciplin og rettidige afleveringer. Det betyder også, at fejlagtige myter om ungdomsuddannelserne, såsom at man har lov til at have 20 % fravær, aflives.

7 Fremskudt ungeindsats Fremtidens folkeskole Fritidsjob til unge i Greve Nord Holbæk Greve Ungeindsats på EUC. Inspireret af bl.a. Guldborgssund kommune vil Holbæk Kommune Formålet med etablere projektet en fysisk er at hæve enhed niveauet på den lokale i undervisningen erhvervsskole. for at sikre, at alle får mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Herunder er der fremsat 5 visioner/mål, der tager udgangspunkt i de involverede målgrupper. Lærerne mestrer fremragende undervisning Pædagogerne skaber helhed i barnets liv Lederne skaber den ambitiøse skole Alle forældre støtter op om skolen Eleverne har ambitioner har valgt følgende indsatsområder som omdrejningspunktet for projektet: Digitalisering Læsning, skrivning og faglig læsning Problemløsning Forældresamarbejdet Naturfag Fravær Der vil blive udarbejdet handleplaner for områder, der beskriver hvorledes der arbejdes med indsatsområderne. Flere unge i Greve Nord får et firtidsjob og derved bedre forudsætninger for at gennemføre en uddannelse Oprettelse af frivilligt erhvervsmentorkorps. Hvor mentorer (erhvervsledere) matches med unge og fungerer som mentor i 3 timer pr. måned over en periode på 3 mdr 3 jobcentre deltager i projektet: Roskilde. Lejre og Ringsted Frivillige erhvervsmentorer Lejre Dygtige unge" koordinerer projektet og sørger for match mellem mentor og mentee.

8 Frivilligt mentorkorps Fælles fagligt ungdomsteam Fælles uddannelsesportal Fælles UU Ungdommens uddannelsesvejledning Fælles visitation Garantiskole Garantiskole i Garantiskole Vordingborg Holbæk Slagelse Der er etableret et mentorkorps af frivillige, der har til formål at støtte unge med henblik på fastholdelse i uddannelse eller påbegyndelse af uddannelse Indsatsen er forankret i Jopbcenteret i Kommune der varetager følgende opgaver: Match mellem ung og frivillig mentor Koordinering af netværk 4 netværksmøder om året Sparring til frivillige mentorer Fælles fagligt ungdomsteam (FUT) arbejder på stadig at styrke samarbejdet og knytte de forskellige kommunale enheder sammen (vejledere, sagsbehandlere, misbrugsvejledere m.fl.) Fælles uddannelsesportal for uddannelsesinstitutionerne i kommunen. Formålet er at skabe et overblik omkring udbudet af uddannelser, og derved øge tilgængelig heden for informationer omkring diverse uddannelser. Rekruttering og fastholdelse af studerende er en fælles interesse for uddannelsesinstitutionerne og kommunen. (Tom) På børne- og ungeområdet er nedsat et tværgående visitationsudvalg (småbørnschefen, børn- og familiechefen, samt undervisningschefen) for at tilstræbe helhedsvurderinger i forbindelse med visitationssager til specialtilbud. Netværk mellem kommune, ungdomsuddannelser, produktionsskoler mv. for at samle Holbæk de unge op, der er i fare for at falde fra. Vordingborg Målsætningen for garantiskoleprojektet er et intensiveret, engageret og involverende samarbejde. Alle aktører i og omkring ungdomsuddannelsesområdet i Kommune skal sikre at frafaldstruede elever vejledes og støttes mhp. at eleven gennemfører en ungdomsuddannelse. Det overordnede formål er altså ved en koordineret ungeindsats for at styrke arbejdet mod 95 %-målsætningen. Garantiskolen skal gennem et tæt og ubureaukratisk samarbejde mellem ungdomsuddannelserne sikre, at den unge ikke falder ud af sin ungdomsuddannelse, men sikres overflytning til anden relevant uddannelsesinstitution.

9 Garantiskolen Garantiskolen Køge: Handleguiden Helhedsorienteret ungeindsats og Ungebasen Køge Solrød Som et led i udmøntningen af Ungestrategien er det aftalt, at uddannelsesinstitutionerne, UU-Nordvestsjælland og Kommune, arbejder sammen om etableringen af en Garantiskole. Uddannelsesinstitutionerne indbefatter også 0. klasse samt Produktionsskole. Garantiskolen er et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne i Kommune med henblik på at forebygge frafald og hjælpe alle unge i mål med den helt rigtige ungdomsuddannelse. Garantiskolen er ikke en fysisk skole, men et sikkerhedsnet, som de deltagende uddannelser spænder ud under de unge. Målet er at fastholde flere unge i uddannelse, og metoden er, at uddannelserne står sammen og danner netværk, hvis en elev er frafaldstruet eller ønsker at afbryde sin uddannelse. Alle uddannelserne i samarbejdet har noget forskelligt at tilbyde, både faglig, socialt og menneskeligt, hvilket giver en stor styrke i det daglige arbejde. Ved at bruge hinandens skoler, ressourcer, evner og ikke mindst engagement, kan uddannelsesinstitutionerne i flok løfte flere unge gennem uddannelse selvom vejen slingrer lidt. Garantiskolen hjælper den unge med at sammensætte netop det forløb, der skal til for at ungdomsuddannelsen gennemføres. Garantiskolen handler nu og her, og det kan betyde nye og spændende oplevelser Køge Kommune har I samarbejde med de lokale ungdomsuddannelser, Produktionsskolen og UUV Køge Bugt været med til at etablere en lokal garantiskole. Ideen kommer fra Silkeborg og går ud på, at det skal være nemt at komme ind på en ungdomsuddannelse, men svært at komme ud. Et afbrud i Garantiskolen bliver en overflytning til en anden ungdomsuddannelse mens den unge stadig er indskrevet på den oprindelige uddannelse. Perioden på den nye uddannelse bruges til vejledning (UUV) og kurs for fremtiden. Økonomien ved uddannelsesflytning udlignes via økonomiske aftaler Garantiskolens uddannelser imellem. Kommune har udfærdiget en handleguide til systematisering af en helhedsindsats på børne- og ungeområdet. Solrød Kommune har ved implementering af ungepak kerne etableret et tæt samarbejde mellem alle aktører omkring de 5-7-årige, dvs. kom munens Job- og Socialcenter, Børn- og Unge Rådgivning, Ungdommens Uddannelses Vejledning, Ungdomsskolen, Produktionsskolen, 0. klassecenteret, Solrød Gymnasium, SSPkonsulent og mis brugskonsulent. Der er etableret en række nye tilbud blandt andre virksomhedspraktik/job med mentor og oprettelse af Ungebasen. Ungebasen er et strakstilbud til unge, der forlader skole eller uddannelsesinstitution, og hvor hurtig tilbagevenden ikke anses for realistisk eller hensigts mæssigt. Ungebasen er forankret i Ungdomsskolen, men har tilknyttet projektmedarbejdere, der kan tilbyde en bred vifte af afklaringsforløb og konsulentfunktioner. Det forventes, at samarbejdet vil reducere antallet af unge uden job og uddannelse og reducere tilgangen til kontanthjælp.

10 Håndholdt indsats for unge uddannelseshjælpsmodtag ere Indsats for unge med ADHD Indsatsområde Børn, Unge Greve Lejre Formålet er at sikre den nødvendige tætte opfølgning, der skal til for at udsatte unge kan få solidt fodfæste i en uddannelse og på arbejdsmarkedet Formålet med initiativet er, at unge borgere (8-25 år) med ADHD opnår kompetencer til at håndtere deres ADHD for derved at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet / uddannelse. De unge gennemfører et foløb med følgende indhold: Psykoeduktion Struktur i hverdagen Økonomisk overblik Viden om digital fremtid Opkvalificering i forhold til deltagelse i virksomhedsrettet indsats / uddannelse Personlig udvikling Ansvarsbevidsthed Distriktsmøder (er etableret i 2007) Møder hvor alle faggrupper kan involveres (dog afhængig af sagens karakter), faste medlemmer er PPR-psykolog, sagsbehandler, skoleleder/dagtilbudsleder. Der kan indkaldes andre faggrupper. Forældre har givet tilladelse til, at mødet afholdes. Dialogmøder (er etableret UBU ) Møder uden registrering mv. Bekymringer vedrørende børn og unge kan drøftes og forsøges løst via møde(r) med forældre, PPR og faggrupper i skoler og dagtilbud Udgående team (er etableret UBU ) Det udgående team blev etableret med det formål at fokusere på udvikling af de pædagogiske og læringsmæssige miljøer Dele af teamet forventes anvendt til undersøgelse af barnet samt råd, vejledning og supervision til pædagoger, lærere og forældre. Herudover forventes teamet at kunne yde intensive, tidsafgrænsede behandlingsforløb. Det udgående team skal ikke erstatte men supplere de nuværende pædagogiskepsykologiske tiltag. At kvalificere arbejde med børn med særlige behov på skolerne med henblik i højere grad at finde løsninger indenfor de almindelige folkeskolers rammer med involvering af alle parter herunder børnenes familie på en mere forpligtende måde end tidligere AKT-puljer på skolerne (er etableret UBU ) Alle skoler har fået tildelt en pulje af timer målrettet arbejdet med AKT-vanskeligheder. Hurtig, fleksibel støtte til bekymringsbørn

11 Indsatsområde Job og arbejdsmarked Indsatsområde Overgang fra ung til voksen Inklusion Inklusion og efteruddannelse Lejre Lejre Lejre Greve Øget anvendelse af Erhvervsgrunduddannelse, EGU, især til bogligt svage unge Øget anvendelse af Særligt tilrettelagt uddannelse, STU, for unge der ikke kan indgå i ordinær uddannelse eller erhvervsgrund-uddannelse Unge der ikke kan klare et ordinært uddannelsesforløb får tilrettelagt: Særligt tilrettelagt aktiveringsforløb med henblik på kompetenceudvikling.revalideringsforløb med henblik på opkvalificering. Erhvervsgrunduddannelsesforløb ( EGU). Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelsesforløb ( STU) Mål: At unge med særlige udfordringer gennemfører en ungdomsuddannelse evt. på særlige vilkår. Forberedende voksenundervisning. Unge med læse, stave og regneproblemer tilbydes opkvalificeringsforløb som led i jobplan. Øget brug af mentorordninger Mål: At flere unge bliver i stand til at gennemføre en uddannelse Tættere samarbejde med private virksomheder Uddannelse / temadage for medarbejdere Afholdelse af -2 temadage i 200 for medarbejdere i B&U, Soc.Beh. og J&A samt UU med henblik på at skabe: fælles vidensgrundlag om relevante psykiske lidelser og handlemuligheder i forhold hertil, set i et udviklingsperspektiv maksimal gensidig forståelse på tværs af forvaltningsområde fælles viden om kommunens egne interne muligheder for indsats Inklusion:Indgå i strategisk udviklingsprojekt i Lejre kommune med henblik på at udvikle indsats for at flere unge gennemgår en ordinær ungdomsuddannelse herunder Erhvervsgrunduddannelse. Mål: At overgangen fra ung til voksen udvikles hen imod en helhedsorienteret sammenhængende indsats til gavn for den unge med specielle behov. Inklusion og efteruddannelse af ca. 200 lærere, PPR, familierådgivere og pædagogpersonale. Denne ind sats ventes på sigt, at øge andelen af unge, der udsluses i ungdomsuddannelsessystemerne. Innovationsforløb om 95% - målsætningen i Greve Kommune Greve (Tom) International linje Faxe International linje - forsøget lever op til målsætningen om at slippe internationaliseringen løs. Da der endnu ikke er lovhjemmel til faste internationale linjer kan synliggørelsen forhåbentlig bidrage til at der kommer lovhjemmel til faste internationale linjer i folkeskolen. Jobrotation i jobcentret Greve Fokus på jobrotation i jobcentret, hvor ledige opkvalificeres til at være vikarer på arbejdspladser, mens de ansatte på arbejdspladserne er på efteruddannelse. Der har været afholdt forløb indenfor daginstitutionsområdet, Park & Vej m.v.

12 Projekt Jump skal introducere de unge til uddannelsesverdenen og gøre det muligt at snuse til forskellige erhvervsuddannelsesmuligheder. Straksaktiveringsprojektet har eksisteret siden 2003 og medvirker til at de unge også fysisk får trådt over grænsen Jump - Unge kontanthjælpsmodtagere Roskilde straksaktiveres til erhvervsskolerne uddannelsesrettet i Roskilde. mødet Politikerne i Kommune afholdt i november 203 konferencen -mødet, der havde til formål at invitere de relevante aktører i og omkring folkeskolen til dialog om reformen. Dagen stillede skarpt på to temaer: En sammenhængende skoledag og Den åbne skole, samt hvorledes disse to temaer kan være med til at understøtte trivsel og læring i folkeskolen. Selve dagen bestod af en blanding af oplæg, workshops og plenum-drøftelser. Der var inviteret en række oplægsholdere, der gav deres input til arbejdet med en ny folkeskole. Som et produkt af dagen blev vedtaget 0 pejlemærker, som parterne har aftalt at arbejde efter i fællesskab. Samtidig blev politikerne klædt på til de fremtidige beslutninger og drøftelser omkring folkeskolereformen. Karrirerfinder Ledelsesakademi Legat til unge rollemodeller Lejre Give unge sparing, vejledning mv. med henblik på at finde deres erhvervsmål/uddannelsesmål. Herefter tilknyttes erhvervsmentor (topledere) som guider og hjælper de unge til at komme i vej mod deres erhvervs/uddannelsesmål. For 3 år siden etablerede Kommune et ledelsesakademi bl.a. i samarbejde med COK og lokale uddannelsesinstitutioner. Ledelsesakademiet har haft hovedfokus på Den Offentlige Lederuddannelse(DOL) og har herudover afviklet følgende aktiviteter: Et talentudviklingsprogram for fremtidens ledere Et sommeruniversitet i samarbejde med RUC Et forløb omkring projektledelse og tilsvarende omkring procesanalyser Kursusforløb om arbejdsgangsanalyser og effektivisering og LEAN samt Et forløb om ledelsesmæssig innovation. Ansættelse af 2 ph.d. studerende sammen med RUC med områderne sundhed og social innovation. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til vicekommunaldirektør Poul Kold eller Personalechef Poul Erik Kristensen Ledertalentprogram Som led i Kommunes lederakademi har der hidtil været gennemført 4 ledertalentforløb heraf er de 3 tværgående og ét specifikt på skoleområdet. Som led i talentrekrutteringen indgår aspiranterne i en test og efterfølgende gennemføres uddannelse med praktik. Projektet på skoleområdet har blandt flere talentudviklingsprogrammer været til inspiration for det samarbejde, der er etableret på landsplan om ledertalentudvikling mellem Børne- og Odsherred (Tom)

13 Lokal Skolepolitik LUP- Lokale Unge Partnerskaber Skolepolitikken beskriver de skolepolitiske værdier og målsætninger. Der er valgt fire indsatsområder: Motion Udeskole og skoletjeneste Rummelighed Læsning Skolepolitikken skal betragtes som en overordnet ramme<font face=verdana size=> for skolerne. Inden for denne ramme har skolerne mulighed for decentralt<font face=verdana size=> at prioritere og vægte indsatsen. I skolepolitikken er der lagt vægt på, at det er kendetegnende for skolen i, at børn, forældre og skole arbejder i tillid til hinanden. Lærere og pædagoger ses som undervisnings- og læringsprofessionelle som i kraft af deres uddannelse og fag er drivkraft i børnenes skolegang. Det er dem, der i hverdagen kender børnenes forudsætninger for læring og skal støtte det enkelte barns faglige og sociale udvikling. Forældrene og skolen har ansvaret for, at børnene får de bedste muligheder for at skabe sig en fremtid i det lokale, nationale og globale samfund. I et samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning, Socialområdet, Jobcenteret og Produktionsskolen i Roskilde etableres aktiviteter for de 5-25 årige, der ikke er uddannelsesparate. Aktiviteterne er mangfoldige og varierer efter det konkrete hold af unge (alder, køn, interesser). Der er et tæt samarbejde med Teknisk Skole i Roskilde, der huser projektet. Mange af aktiviteterne er knyttet til Musicon, Roskildes kulturelle udviklingsområde. Læseindsats Løbende benchmarking af udviklingen af unges uddannelsesgennemførsel i Kommunen: Mentorkorps som et tilbud fra 6. klasse endt ungdomsuddannelse Roskilde Stevns Indførelses af fælles obligatorisk læseplan i folkeskolerne for faget job og uddannelse. Køge Kommune har fulgt årgang 87 s uddannelsesgennemførsel og har efterfølgende holdt yngre årgange op mod årgang 87 s uddannelsesfrekvens for at se om de lokale initiativer bære frugt. Den lokale benchmarking skal ses som et aktuelt supplement til den nationale Køge profilmodel, der kommer med tal, der er 2 år gamle. Odsherred (Tom)

14 Misbrug og Unge Motivationsvejledere Mødregruppe MønsterbryderProjekt Målrettet kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet Solrød Lolland Lejre Ringsted Solrød Kommune har haft succes med at etablere et tværgående projekt for unge med begyndende og varige misbrugsproblemer. Gennem et samarbejde mellem medarbejdere i klubber, skoler, uddannelsesinstitutioner, Børn og Unge Rådgivningen og forældre er det lykkedes at få kontakt til de unge og deres forældre og give tilbud alt efter den unges behov. Projektet har bl.a. opkvalificeret de medarbejdere og lærere, der har kontakt med de unge til dels, at kunne iden tificere unge med misbrugsproblemer og dels at reagere konstruktivt på observationer og etablere kontakt til projektets tilbud. Det har muliggjort en tidlig indsats, som vurderes afgørende for indsat sen/tilbuddene. De unges fravær i folkeskolen fører til frafald på ungdomsuddannelserne og i værste fald til ophør på ungdomsuddannelse og ungdomsarbejdsløshed. På ungdomsuddannelserne er der gode erfaringer med motivationsvejledere, som involverer sig i de unges problemstillinger og ofte løser disse tæt på den unge eller med en hurtighed, som det ordinære system ikke magter. Derfor ansætter Lolland Kommune motivationsvejledere i folkeskolerne for at begrænse et stigende fravær i Kommunens folkeskoler. Motivationsvejledernes opgave vil være at reagere meget hurtigt på elever, hvis fravær antages ikke at være begrundet i almindelige fravær som f.eks. sygdom. Motivationsvejlederen aflægger eleven/familien et hjemmebesøg allerede på første eller anden fraværsdag, og på denne måde sørger for en hurtig afdækning af problemstillingen og ikke mindst sikre, at eleven hurtigt er tilbage på skolebænken. Unge mødre Der etableres samarbejde mellem Jobcenter og Center for Social og familie samt sundhedsplejersker) med henblik på fastholdelse af uddannelses- og arbejdsmarkedsperspektiv for unge mødre i risikozone At flere unge mellem 6-29 år gennemfører en ungdomsuddannelse. At udvikle kompetencegivende forløb og inspirere de organisationer, som skal tilbyde disse unge en mulighed for at fastholde deres uddannelses ønsker. Gennem mange år har Kommune arbejdet målrettet med kompetenceudvikling af dagtilbudsområdets medarbejdere og ledere. Der er således gennemført diplomuddannelser i ledelse og i inklusion i samarbejde med UCSJ og Kommunes egne konsulenter på dagtilbudsområdet. I forbindelse med udmøntningen af de 6 læreplanstemaer og kommunens børnepolitik samt Læringsguide for 0-6 års området har Kommune udarbejdet et særskilt undervisningsmateriale. Du kan kontakte Dagtilbudschef Johnni Helt, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Du kan også kontakte Per B. Christensen om alle ovenstående projekter.

15 Naturfagsstrategi Netværksprojekt udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum Ny model for 0. klasser Ny UU-vejledningsstruktur med filial Sorø Nye veje - nye job Slagelse Sorø Guldborgsund Kommune har siden 2007 arbejdet efter en vedtaget naturfagsstrategi. Der er ansat en naturfagskoordinator 4,8 timer pr. uge (2 dage), og nedsat en naturfaglig styregruppe. Herunder afvikler Naturfagskoordinatoren forskellige arrangementer og har fokus på forskellige temaer fra skoleår til skoleår. Der er endvidere under naturfagsstrategien blevet uddannet en række naturfagsvejledere, der har til formål at integrere og understøtte naturfag i skoler og dagtilbud. Målet med Naturfagsstrategien er: At øge børn og unges interesse for og viden om naturfag, så der på sigt bliver et større rekrutteringsgrundlag for virksomhederne i Kommune. At opnå øget indsigt i og forståelse for naturfagene blandt børn og unge og herigennem bidrage til at højne det generelle uddannelsesniveau Netværksprojektet udbudt af KL og har til formål at udvikle samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler, og dermed skabe bedre sammenhæng. Projektet skal hjælpe de unge til at blive uddannelsesparate og træffe det rigtige valg omkring uddannelse - og gennemføre den. Kommune har påbegyndt arbejdet med en 0. klasses analyse. Analysen skal give et billede af det nuværende 0. klasses tilbud, samt pege på nye muligheder for fremtidig tilrettelæggelse. Herunder er der blandt andet fokus på samarbejdet mellem 0. klasse og ungdomsuddannelser, nye muligheder for skabelse af ungemiljøer, samt praktiske læringstilgange. Formålet er at sikre, at Kommunen kan tilbyde unge et 0. klasses forløb, der er attraktivt og af høj kvalitet for at understøtte at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Der er etableret ny UU-vejledningsstruk tur ud fra en filial-model. Filialstrukturen er blandt andet med til at sikre: Lokalt forankrede vejledere tættere relationer (ung, forældre, vejleder og SK) og forældre som medspillere mere direkte dialog mellem Børn og Familier og UUvejledningen - en tæt tere kontakt med Jobcenter Sorø. Kompetenceafklaringsprojekt, hvor ledige afklares ift. merit og evt. manglende faglig opkvalificering.

16 Nyt fag "Job og Uddannelse Nyt udviklingsprojekt - Udvikling af fremtidens muligheder for de unge Kommunes Skolestrategi Kommunes uddannelsesstrategi Uddannelsesråd Stevns Sorø I forlængelse af den nationale målsætning har Stevns kommune etableret et eget Uddannelse til alle pro-jekt. Man afdækker indledningsvist målgruppens sammensætning og nærmere udfordringer i fht. at gen nemføre en uddannelse. På baggrund heraf træffes valg af metoder og konkrete indsatser. Af kommisso riet fremgår, at projekt ungeindsats har følgende overordnede formål: At understøtte den nationale målsætning om flere unge i uddannelse At reducere antallet af kontanthjælpsmodtagere i alderen 8-25 år og reducere tilgangen til varig forsør gelse via førtidspension og fleksjob men i stedet sikre revalidering til selvforsørgelse. At øge det generelle uddannelsesniveau blandt borgerne i Stevns Kommune. Der arbejdes opdatering af UTA-strategien, idet flere af de opstillede mål nu er nået.tidsplan for opdatering p.t. Ikke fastlagt. Subsidiært: Kan man forestille sig at Stevns Kommune ved at gøre en attraktiv og tydelig indsats som rækker ud over lovens krav kan blive en attraktiv bosætningskommune for familier med børn fra 0 og opefter? Blandt projektets eksterne partnere nævnes: UUV, gymnasier, handelsskoler, EUC, VUC, UCSJ, produktions skoler, virksomheder, erhvervsorganisationer, beskæftigelsesregionen, KL, Sorø Byråd har netop med Budgetaftale 202 vedtaget og tilføjet to yderligere udviklingsprojekter til de tre udviklingsprojekter, der blev igangsat ved budgetaftalen 20. Det ene heraf er projektet Udvikling af fremtidens muligheder for de unge (job og uddannelse) Projektet skal være med til at sikre en fortsat udvikling af Sorø Kommune, og der skal inden for byrådsperi oden kunne ses en tydelig ændring og udvikling af området.i forlængelse heraf nedsættes et samarbejdsforum på tværs af de stående politiske udvalg og Chefgruppen i Sorø Kommune. Udvalget vil således operere i krydsfeltet mellem social indsats, sundhed, job og uddan nelse for de målgrupper, der er omfattet af indsatser og arbejde tværgående og koordinerende i forhold til de store udfordringer der eksisterer på beskæftigelses- og uddannelsesområdet Udvalget får til formål at: sætte politisk fokus på den fælles indsats i forhold til unges uddannelse og beskæftigelse få en samlet strategi og koordineret indsats i Sorø Kommune ift. sammenhængende sociale, kompe-tencemæssige og jobmæssige problemer på ungeområdet både på kort og lang sigt. Udvalget vil have ansvar for at understøtte den regionale indsats og samarbejder på området herunder Kompetenceparat Det er tanken, at det tværgående samarbejdsudvalg vil tage grundigere fat i idé papiret fra KKR Sjælland. kommune har udarbejdet en skolestrategi, der tydeliggør sammenhæng, helhed og retning for skolevæsenets udvikling fra Strategien har 4 temaer: Kvalitet i kerneydelsen/faglighed Rummelighed/inklusion Attraktive arbejdsspladser/rekruttering Kost og bevægelse Strategien er blevet til på baggrund af skolernes ønsker om: Helhed og sammenhæng Få indsatsområder Flerårige indsatser Frihed og arbejdsro til at prioritere indsatsen efter den enkelte skoles behov At bygge på den nyeste evidensforskning Kommune har udarbejdet en uddannelsesstrategi sammen med uddannelsesråd og vedtaget af byrådet. Uddannelsesstrategien har følgende trædesten: Folkeskolen er fundamentet Uddannelse til alle Attraktiv uddannelses- og studieby Livslang læring Arbejdsmarkedet er målet Du kan læse mere om uddannelsesstrategien på <a href=" /JobUddannelse/NaestvedUddannelsesraad</a> eller ved at kontakte direktør Per B. Christensen på telefon l I Kommune er et fungerende Uddannelsesråd. Uddannelsesrådet består af personer på direktørniveau fra alle uddannelsesinstitutioner i Kommune. Rådet går fra folkeskoleniveau til og med de videregående uddannelser.

17 Odsherreds Ungdomsuddannelses Center Odsherred (Tom) Holbæk Kommune har kørt et forløb med 4 "omstillingsgrupper" henover foråret, hvor der har været fokus på borgerinddragelse i forhold til nogle af de Omstillingsgruppe om Uddannelse Holbæk - Skolestruktur muligheder/udfordringer (herunder overbygningsskole som der er for mht til klasse). bl.a. uddannelse. Opfølgning af elevernes overgang til ungdomsuddannelserne Lejre Der etableres i samarbejde med UU Roskilde en fast procedure for opfølgning af de enkelte skolers elevers overgang til ungdomsuddannelserne. Opfølgningen skal afdække evt. mønstre i skolernes resultater, således at skolerne med udgangspunkt i disse mønstre kan fokusere og udvikle skolens arbejde med de ældste elever. Mål: At udvikle og kvalificere udskolingen på de enkelte skoler, med udgangspunkt i skolens erfaringer og resultater med elevernes valg og gennemførelse af en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. Oprettelse af nyt to-delt 0. klasse-tilbud i Asnæs Odsherred (Tom) Oprettelse af være-sted for de unge i Hørve Odsherred (Tom) OPS-projekt Faxe Jobcentrene i Faxe,, Vordingborg, Stevns og Køge har indgået et Offentlig- Privat Samarbejde (OPS) med Dansikring A/S, Saint Gobain-koncernens danske datterselskaber, Sprog- og Integrationscen ter (NSI) og EUC Sjælland om et praktikproblem. Partnerskabsaftale mellem UC Sjælland og Slagelse kommune Partnerskabsaftale University College Sjælland Partnerskabsaftaler med uddannelsessteder i Region Sjælland Pilotprojekt som skal styrke overgangen mellem dagtilbud og skole Praktik der virker Projekt "styrk kompetencerne" Slagelse Roskilde Faxe Holbæk Holbæk Sorø Der er indgået en partnerskabsaftale mellem UC Sjælland og Slagelse kommune der har til formål at understøtte samarbejdet om at sikre veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer, ek sempelvis ved at udvikle uddannelsesforløb i tær samarbejde mellem teori og praksis, skabe me ningsfuld brobygnings- og praktikforløb og udvikle fælles forståelse af kvalitet. Planen er at denne aftale skal revideres og udbygges. Sikre større sammenhæng mellem praktisk og teoretisk undervisning i de mellemlange videregående velfærdsuddannelser. Via samarbejdsprojekter at udvikle kommunal praksis ved hjælp af evidensbaserede metoder og målrettet efter- og videreuddannelse. Faxe Kommune har indgået forpligtende partnerskabsaftaler med uddannelsessteder i Region Sjælland med henblik på at understøtte og fastholde de unge, der ønsker at gennemføre en kompetencegivende uddannelse. Strategisk samarbejde i distrikterne mellem dagtilbudsledere og skoleledere (både praktisk og ledelsesmæssigt) Praktik der virker har følgende formål: At sikre fastholdelse af elever på uddannelserne. At øge samarbejdet med skolen om fastholdelse af elever. At uddanne lokale praktikvejledere, der kan vejlede enhederne og eleverne. At kommunens målopfyldelsestal når. Jobcenter Sorø har i 3. kvartal 200 valgt at samle al indsats for ungegruppen i et særligt decentralt team, Ungecentret. Det vurderes, at den nye struktur bidrager positivt til udviklingen af et godt miljø for en effektiv indsats for de unge, såvel som for at understøtte jobcentrets opbygning af den fornødne ekspertise.

18 Projekt Nye veje nye job Projekt indgang Faxe Faxe Kommune indgår i samarbejde med de sjællandske kommuner og Socialfonden i et projekt, der hed-der Nye veje nye job, som har til formål at opkvalificere borgere til fremtidens arbejdsmarked. Projekt fastholdelse Projekt Fritidsjob Projekt Uddannelse til Alle Sorø Kommune har igangsat et projekt, der skal sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats for 0-20 Familier med massive sociale problemer. Ideen er, at der kan opnås bedre resultater i retning af social integration for familier med massive sociale problemer og for de enkelte familiemedlemmer, når de involverede kommunale forvaltninger samarbejder på et systematisk og professionelt grundlag. Bedre og mere positive resultater for familierne forventes samtidig at kunne være medvirkende til at unge i højere grad gennemfører en ungdomsuddannelse. Formålet med projektet er at fastholde unge mellem 6 og 25 år i uddannelse og styrke samarbejdet mellem Jobcentret og uddannelsesinstitutioner. Herunder varetager Jobcenteret i følgende opgaver i projektperioden, der forløber frem til juni 203: Opfølgning på de unge der er gået i uddannelse Opfølgning på samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne og UU 2 evalueringer i. halvår 203 med beskæftigelsesregionen og alle samarbejdspartnere (9 uddannelsesinstitutioner og UU) Projektet har haft en svær start og det er ikke lykkedes at sikre målopfyldelse af indsatsen. Derfor lukkes projektet ned i efteråret 204. Igennem de senere år har uddannelsesinstitutionerne i, Kommune, UU, Jobcentret og Uddannelsesråd arbejdet med en samlet vifte af tilbud indenfor rammen Uddannelse til Alle. Projektet indeholde: En styrket brobygning, Et styrket samarbejde mellem kommunens forvaltninger, Et styrket vejledersamarbejde, En indsats for at få unge, der er i risiko for at droppe ud til at gennemføre folkeskole og ungdomsuddannelse. Det sker bl.a. gennem et styrket psykologindsats, en styrket SSPindsats og kommunens ungenetværk samt Et samarbejde mellem skoleområdet, jobcentret og UU omkring Ungepakke og 2. Det er også i dette regi, at en ny fleksibel ungdomsuddannelse vil blive udviklet. Du kan læse mere på kommunens hjemmeside eller høre mere ved henvendelse til Konsulent Annemette Smedegaard eller konsulent Berit Rosenkilde

19 Projekt Unge mødre Projekt unge sygemeldte Vordingborg Oprindelig projektbeskrivelse: Støtte til mødrene med henblik på gennemførelse af uddannelse, komme i arbejde, lære at fungere som forældre/mødre, styre husholdningen og/eller varetage samspil med børnenes institution/skole Sikre helhed i indsatsen mellem relevante dele af den kommunale forvaltning, UU/uddannelser, andre aktører og virksomheder herunder udvikle en tværfaglig kommunale visitation, relevante sociale handle-/jobplaner, fastlægge handleansvar, tovholderfunktion og opfølgning i de enkelte sager Videreudvikling af formål undervejs i projektperiode: Generelt tværfagligt samarbejde; etablering af nye relevante samarbejdsaktiviteter; samarbejde med nabokommunerne. Beskæftigelses/uddannelsesindsats overfor unge sygemeldte 8-30 årige, der modtager sygedagpenge. At sygemeldte unge får en særlig intensiv sagsbehandling ud over lovkrav med fokus på behov for opkvalificering. At få de unge ufaglærte motiveret og hjulpet ind i det ordinære uddannelsessystem uden offentlig støtte, såfremt de ikke er revalideringsberettiget.. At der foretages en analyse af målgruppen over 3/4 år samt gruppens særlige udfordringer med henblik på opsamling af viden til brug for mere målrettet indsats Lejre overfor unge sygemeldte fra 203. Projekt Vi med børn Odsherred (Tom) Projekter i VEU- og SVUregi Psykologbetjening på ungdomsuddannelserne Pulje til udvikling af ungeområdet Faxe I samarbejde med VEU og SVU understøtter Faxe Kommune en løbende tilpasning af arbejdsstyrkens kompetencer til fremtidens arbejdsmarked. Som et eksempel på denne type projekt kan nævnes voksenlær linge-kampagnen, som yderligere blev drevet i beskæftigelsesregionens regi. For at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse, er der i Kommune etableret psykologbetjening på ungdomsuddannelserne. Formålet med indsatsen er at styrke den forebyggende og indgribende psykologfaglige indsats over for unge med psykiske og eksistentielle problemer på ungdomsuddannelserne i. Dette gøres gennem et tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne at minimere det markante frafald, der kan tilskrives psykisk sårbare unges vanskeligheder og at øge de unges psykiske og sociale trivsel på ungdomsuddannelserne. Målgruppen for indsatsen er unge med psykiske og eksistentielle problemer, der er tilmeldt ungdomsuddannelserne i Lolland Byrådet har i flere år markeret vigtigheden af ungeindsatsen ved at afsætte en supplerende årlig pulje på 2.4 mio. kr. til nytænkning og udvikling af en effektiv ungeindsats, således, at ingen ung skal gå uden at være i uddannelse eller tilbud Pulsen - Ung Roskilde Pulsen retter sig mod alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 8 år. Regionale netværk Odsherred Odsherred kommune vil sammen med Holbæk og overveje, hvordan de eksisterende regionale netværk på området kan inddrages i arbejdet, således at ressourcerne bliver udnyttet på den bedst mulige måde. Odsherred kommuner har etableret et særligt ad hoc udvalg for uddannelse til alle. Odsherred Kommune har gennem sit arbejde med især unges uddannelse sat en stribe initiativer i gang, som kan øge antallet af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Udvalget vedtager i løbet af efteråret 20 en strategi og tilhørende handlingsplan på området som skal supplere de allerede igangsatte initiativer og sætte længere varende indsatser i gang. Odsherred kommune bidrager derfor senere på efteråret med eksempler og ideer og med forslag til særligt væsentlige indsatser til den fælles regionale værktøjskasse.

20 Ringsted Mentorkorps Projektets overordnede formål er at flere unge gennemfører en uddannelse. Ringsted Ringsted Mentorkorps tager udgangspunkt i et ønske om en helhedsorienteret parallelindsats, der arbejder med såvel den unges barrierer og ressourcer. Roskilde Campus Roskilde Udvikle Roskilde som attraktiv uddannelsesby ved tæt samarbejde på tværs. Roskilde Innovativ Uddannelsesby Roskilde Kommune har gennemført projektet Roskilde Innovativ Uddannelsesby i samarbejde med Roskilde Campus (Roskildes samlede uddannelsesinstitutioner). Samarbejde mellem politi, familieafdelingen og borgerservice Samarbejdsforum mellem skoleledere og ledere af uddannelsesinstitutioner Roskilde Greve Med udgangspunkt i ønsker og behov fra elever og studerende har man udviklet tre løsninger for at gøre Roskilde til en mere attraktiv uddannelsesby. Formålet er at forhindre unge, at unge bliver involveret i bandekriminalitet, og i stedet får Som styrket overordnet deres målsætning mulighed for i at kommunens komme i uddannelse/arbejde Ungestrategi blev der lagt vægt på, at der skal skabes en rød tråd i hele barnets/ den unges læringsforløb. Det vil sige, at uddannelsesforløbet i Kommune påbegyndes i dagtilbuddet og afsluttes efter endt ungdomsuddannelse. Der skal være en rød tråd gennem det samlede forløb og et tæt samspil mellem aktører, fritidsliv og netværk med barnet/ den unge i centrum. Med Folkeskolereformen er denne målsætning blevet endnu mere aktuel. Samarbejdet mellem folkeskoler, ungdomsuddannelser og Ungdommens uddannelsesvejledning, der kan være med til at skabe sammenhæng og at lette overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Samarbejdsforummet skal således både give mulighed for udvikling af viden og kendskab parterne imellem samt være med til at gribe og igangsætte de projekter og konkrete samarbejder, der skal igangsættes som et led i Ungestrategi og Folkeskolereform. Samarbejdsforummet mellem skoler, ungdomsuddannelser og UU har to overordnede formål: At skabe større indsigt i parternes arbejdsområder og forståelse for, hvad der skal

på alle niveauer Greve "Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

på alle niveauer Greve Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektoversigt 2013 Opdateret Greve Virksomhedsindsatsen 204 Greve Inklusion og efteruddannelse 200 Greve EU socialfondsprojekt 203 Greve "Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Læs mere

Uddannelser fra Sjælland skal styres fra Sjælland. Status nu: Formål:

Uddannelser fra Sjælland skal styres fra Sjælland. Status nu: Formål: Campus Haslev Uddannelser fra Sjælland skal styres fra Sjælland Campus Haslev - et unikt udviklingssamarbejde mellem en række regionale ungdomsuddannelsesinstitutioner, VUC, Faxe Erhvervsråd og Faxe Kommune.

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed Ungecenter (arbejdstitel), Campus Haslev, Skolegade 21, 4690

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle UTA-strategi Ungdomsuddannelse til alle Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål 3 Målgruppe 4 Aktører omkring unge og uddannelse 4 UTA-strategiens fire temaer 6 1. Fokus på den unges faglige og sociale

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer. Status nu: Formål:

Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer. Status nu: Formål: AM-bevægelse Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Sygemeldte borgere, og svage borgere, der mangler motion som motivation. Projektet sikrer via styret motion og bevægelse, at borgeren understøttes

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

UDDANNELSE TIL ALLE UNGE KL UDDANNELSESKONFERENCE NOVEMBER 2016 Holbæk Kommune En stærk medspiller Agenda Om baggrunden - Holbæk i Fællesskab Om organisationen - En stærk medspiller Om kerneopgaven Om at have en politisk uddannelsesdagsorden

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse til alle. Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

KKR SJÆLL AND. Kompetenceparat 2020 Status Kommunesporet -møde i KKR Sjælland - august 2012 v/kommunaldirektør Per Røner, Stevns Kommune

KKR SJÆLL AND. Kompetenceparat 2020 Status Kommunesporet -møde i KKR Sjælland - august 2012 v/kommunaldirektør Per Røner, Stevns Kommune SJÆLL AND Kompetenceparat 2020 Status Kommunesporet -møde i Sjælland - august 2012 v/kommunaldirektør Per Røner, Stevns Kommune Organisering af Kompetenceparat 2020 - en fælles politisk satsning igangsat

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Uddannelser fra Sjælland skal styres fra Sjælland. Status nu: Formål:

Uddannelser fra Sjælland skal styres fra Sjælland. Status nu: Formål: Campus Haslev De fagligt svageste unge Uddannelser fra Sjælland skal styres fra Sjælland Campus Haslev - et unikt udviklingssamarbejde mellem en række regionale ungdomsuddannelsesinstitutioner, VUC, Faxe

Læs mere

Projektoversigt - Formålsbeskrivelser

Projektoversigt - Formålsbeskrivelser Projektoversigt - Formålsbeskrivelser Antal af Projektnavn Projektnavn Projektejer Formål Total : skolen (Tom) 0. klasse for unge med autisme/aspergers Solrød Formålet er at skabe et 0. klasses tilbud

Læs mere

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 25. august 2014 Cover til unge-initiativer i Budget 2015 Overordnede mål Unge i København skal have gode rammer for at vokse op, udvikle sig og komme godt

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

Projektoversigt - Formålsbeskrivelser

Projektoversigt - Formålsbeskrivelser Projektoversigt - Formålsbeskrivelser Antal af Projektnavn Projektnavn Projektejer Formål Total : skolen Formålet er i højere grad at inddrage elevernes kompetencer og tilgodese udviklingen af deres selvstændighed,

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

GARANTISKOLEN SILKEBORG

GARANTISKOLEN SILKEBORG GARANTISKOLEN SILKEBORG 29. og 30. november 2016 KL Uddannelsestræf. a. Opstart: En kort fortælling om baggrunden for dannelsen af Garantiskolesamarbejdet b. Samarbejde og fælles ansvar: En skitsering

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Juni 2015 Overordnet mål/ Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes til

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord UNGEANALYSE Jobcenter Mariagerfjord Ungeanalyse - Jobcenter Mariagerfjord Denne pjece giver en sammenfatning af en COWI-analyse af ledige unge mellem 18 og 29 år tilknyttet Jobcenter Mariagerfjord. Analysen

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015 Udkast til Virksomhedsplan for -Center Sydfyn Juni 2014 Overordnet mål/ indsatsområde Centerrådet Konkretisering af indsatsområde. I takt med udviklingen af reformer, samt ændring i demografi, uddannelse

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Bedre veje til en ungdomsuddannelse - Stefan Hermann ekspertudvalgets konklusioner, februar 2017

Bedre veje til en ungdomsuddannelse - Stefan Hermann ekspertudvalgets konklusioner, februar 2017 Bedre veje til en ungdomsuddannelse - Stefan Hermann ekspertudvalgets konklusioner, februar 2017 Oplæg for Børne- og skoleudvalget den 6. marts 2017 Direktør Per B. Christensen, direktør Næstved Kommune

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning En styrket og sammenhængende overgangsvejledning 93% af de unge starter på en ungdomsuddannelse når de forlader folkeskolen. Tallet har været stigende og er resultatet af en systematisering af uddannelsesplanlægningen

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune:

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Ungdomsuddannelser: Mariagerfjord Gymnasium SOSU Nord Tech College Mariagerfjord Tradium Anden uddannelsesforberedende

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge?

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Debat om vores skoler og børnehuse Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg... 5 Børnehus og skole flytter

Læs mere

95% målsætning. og erhvervslivets rolle

95% målsætning. og erhvervslivets rolle 95% målsætning og erhvervslivets rolle Indledning Regeringen har opstillet en national målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse. I Århus er uddannelsesinstitutionerne,

Læs mere

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive URIS Uddannelsesrådet i Kommune - september 2012 Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Aftaler og organisation -modellen Modellen er et udtryk for, at vi alle tager et fælles ansvar for, at

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSE TIL ALLE UNGE UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

STATUS PÅ UDDANNELSE TIL ALLE UNGE UDDANNELSE TIL ALLE UNGE STATUS PÅ Omstillingsgrupperne i foråret 2014 Byrådet etablerede i foråret 2014 fire omstillingsgrupper under overskrifterne: Læring og trivsel hos børn og unge Uddannelse til alle unge 15-30 år Alle kan

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

I Aalborg kommune blev drøftelserne i høj grad taget på det bagtæppe af samarbejde om de unge, som udgøres af vore lokale Ungestrategi.

I Aalborg kommune blev drøftelserne i høj grad taget på det bagtæppe af samarbejde om de unge, som udgøres af vore lokale Ungestrategi. Der var engang en lille reform Da de første udspil til kontanthjælpsreformen kom tidligere i 2013, skabte de naturligt nok livlig aktivitet i kommunerne. Hvad var egentlig meningen? Hvad er det nye og

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Netværksmøde for teamledere Kontanthjælpsmodtagere match 2 og 3 Tirsdag den 18.

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Netværksmøde for teamledere Kontanthjælpsmodtagere match 2 og 3 Tirsdag den 18. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Netværksmøde for teamledere Kontanthjælpsmodtagere match 2 og 3 Tirsdag den 18. juni 2013 Formål og tema Formål med netværket Bidrage til at begrænse tilgangen

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen BKF

Børne- og Kulturchefforeningen BKF Udviklingstendenser på vejledningsområdet set i lyset af kommunalreformen, globaliseringsrådets arbejde, regeringens velfærdsudspil og Preislerudvalgets forslag Oplæg om ungestrategi til UU Vestsjælland

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Seminar om regional læringsstrategi 12. september 2007

Seminar om regional læringsstrategi 12. september 2007 Seminar om regional læringsstrategi 12. september 2007 Kommunerne og den regionale læringsstrategi Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør, Næstved Kommune Udfordringer i Sjælland Uddannelsesniveauet

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats.

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Halsnæs kommunes fokus for den helhedsorienterede ungeindsats er unge i alderen 15-24 år. Målgruppen er unge, der er udfordrede, der ikke er i skole, - uddannelse

Læs mere

Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge. Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed

Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge. Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Udsatte børn og unge Fremtiden er deres Vejen frem - Tre pejlemærker:

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres

Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Dansk Socialrådgiverforenings konference 16. april Kvalitet i sagsbehandlingen Udsatte børn og unge Fremtiden

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Indstilling (udkast) Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Byrådet skal træffe

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik FOREBYGGELSE TIDLIG INDSATS INDGRIBENDE INDSATS Sammenhængende børnepolitik Politik Stevns Kommunes sammenhængende børnepolitik har tre fokusområder: Forebyggelse, tidlig indsats og indgribende indsats.

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Vision. Eleven oplever garantiskolen som en virtuel campus, hvor der er adgang til et fleksibelt uddannelsesforløb.

Vision. Eleven oplever garantiskolen som en virtuel campus, hvor der er adgang til et fleksibelt uddannelsesforløb. Mission Unge, der ønsker at tage en ungdomsuddannelse, sikres mulighed for at gennemføre ved hjælp af et tæt og koordineret samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne. Vision Eleven oplever garantiskolen

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ungeindsats Υνγεινδσατσ Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under 30 år. Der er en række specifikke regler for unge under

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere