Bager overenskomst. mellem. Fødevareforbundet NNF og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening. for medarbejdere beskæftigede i bagerier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bager overenskomst. mellem. Fødevareforbundet NNF og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening. for medarbejdere beskæftigede i bagerier"

Transkript

1 /2014 Bager overenskomst mellem Fødevareforbundet NNF og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening for medarbejdere beskæftigede i bagerier 1

2 2

3 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter de i brugsforeningerne beskæftigede medlemmer af Fødevareforbundet NNF. 2 Arbejdstiden 1. Den normale effektive arbejdstid A. Den normale effektive arbejdstid er 37 timer pr. uge, svarende til 160,33 pr. måned, eksklusiv pauser. B. Normalarbejdstiden skal i gennemsnit over 16 uger udgøre den aftalte plantid, dog således, at arbejdstiden i den enkelte uge ikke overstiger 40 timer pr. uge. Arbejdstid ud over 37 timer i gennemsnit i 16-ugers perioden, samt arbejde ud over det i arbejdsplanen fastlagte og indberettede, udbetales som overarbejde. Der udarbejdes en skriftlig arbejdsplan med angivelse af arbejdstidens længde og placering. Den skriftlige arbejdsplan skal udarbejdes på lister, der er tilgængelige for de enkelte medarbejdere. C. Omlægning af arbejdstid varsles med 4 uger til en uges begyndelse, bortset fra tilfælde, hvor der er tale om så væsentlige ændringer, at de skal ske med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel. Arbejdstiden skal tilrettelægges under hensyn til medarbejderens og virksomhedens behov og skal i videst muligt omfang placeres på 5 af ugens dage. D. særlige tilfælde kan der undtagelsesvis udføres arbejde på 6. dagen. I sådanne tilfælde betales arbejdet som overarbejde, med tillæg til timelønnen på 100 %. Arbejdets varighed skal være mindst 5 timer. Arbejdstiden lægges mellem kl og Arbejdstiden for elever må højst være 8 timer pr. dag. Tilrettelæggelsen af arbejdstiden aftales lokalt, men den daglige arbejdstid må ikke overstige 9 timer. Arbejdstiden tilrettelægges således, at hver enkelt medarbejder over en 16 ugers periode har 8 friweekends. Medarbejdere har dog altid krav på 2 sammenhængende fridage inden for en 14 dages periode Arbejde på friweekends betragtes som overarbejde og betales med et tillæg på 100 % pr. time. 3

4 Ved arbejde ud over 5 timer pr. dag aftales det, at medarbejderen holder en samlet pause. Den daglige tid til pause må dog ikke overstige ½ time, der så vidt muligt placeres midt i arbejdstiden. Ved manglende overholdelse af varsel betales én timeløn med tillæg på 50 %. 2. Deltidsbeskæftigelse Der henvises til bilag III. 3. Reduktion I uger med søgnehelligdage reduceres den ugentlige arbejdstid med 1/5 af den i 2, stk. 1 anførte arbejdsuge pr. søgnehelligdag. For grundlovsdagen reduceres med 1/10 af den i 2, stk. 1 anførte arbejdsuge. For deltidsansatte reduceres forholdsmæssigt. Såfremt friheden ikke kan afvikles i den uge, hvori søgnehelligdagen falder, kan det aftales, at friheden afvikles som følger: 1. juledag, 2. juledag og Nytårsdag enkeltvis eller samlet i perioden 1. december til 28. februar og øvrige S/H-dage enkeltvis eller samlet i perioden 1. marts til 31. oktober. Såfremt søgnehelligdagen falder på en søndag, reduceres alligevel. I uger med søgnehelligdage kan arbejdstiden tilrettelægges efter særskilt arbejdsplan, der aftales lokalt. BRUGSEN kan, - i bagerier med fast søn- og helligdagslukning - med 4 ugers varsel, etablere arbejde på søn- og helligdage. Under forudsætning af, at lov om butikstid i overenskomstperioden ændres således, at butikker generelt kan holde åbent på søn- og helligdage, gælder med virkning fra lovens ikrafttræden følgende: For både fuldtids- og deltidsmedarbejdere reduceres den enkelte medarbejders ugentlige arbejdstid i uger med følgende dage: Nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, påskedag, 2. påskedag, st. Bededag, Kristi himmelfartsdag, pinsedag, 2. pinsedag, 1. juledag, 2. juledag samt grundlovsdag og juleaftensdag. Reduktionen udgør for hver af ovennævnte dage vedkommendes plantid divideret med 5. 4

5 3 Tidløn 1. Månedsløn Overenskomsten er en minimallønsoverenskomst. I alle lønforhøjelser efter 3 kan modregnes ethvert tillæg, der måtte være givet den enkelte medarbejder eller medarbejdere udover de hidtil gældende minimallønsatser. Der skal således ikke ske regulering af den enkelte medarbejders løn, hvis denne ligger over den til enhver tid for vedkommende gældende minimalløn. Minimallønnen (på fuldtidsbasis) udgør pr: Joblønsansatte bagermestre 3 ansatte Joblønsansatte bagermestre 4 ansatte Joblønsansatte bagermestre 5 ansatte 1. marts marts , , , , , ,67 Minimalløn 1. marts marts 2013 Mestersvende , ,90 og svende Minimalløn 1. marts marts 2013 Brødbagere/ , ,90 kagekonditor Minimalløn 1. marts marts 2013 Ufaglært , ,90 Minimalløn 1. marts marts 2013 Unge under 18 år 9.661, ,00 5

6 2. Elever 1. marts 2012 Pr. uge 1. marts 2012 mdr. 1. marts 2013 Pr. uge 1. marts 2013 mdr. 1. læreår 2.402, , , ,52 2. læreår 2.607, , , ,60 3. læreår 2.811, , , ,69 Sidste 7 mdr. Voksenlærlinge 3.323, , , ,91 1. marts marts kr kr. Der er enighed om, at der alene som følge af ændring og indførsel af nye lønsatser for voksenlærling ikke kan ske en nedsættelse af nuværende medarbejderes samlede personlige løn. 3. Brødbager/kagekonditoruddannelsen 1. marts 2012 Pr. uge 1. marts 2012 mdr. 1. marts 2013 Pr. uge 1. marts 2013 mdr. 1. læreår 2.402, , , ,52 2. læreår 2.607, , , ,60 3. læreår 2.811, , , ,69 Sidste 7 mdr. BB/KK (2 års anc.) P1/P2 4. Korttidsansatte 3.323, , , , , , , ,20 Ved ansættelse af korttidsansatte sikres disse beskæftigelse i mindst en hel kalenderuge. Aflønning finder sted efter stk. 1. Ved arbejde som mester udbetales tillæg som angivet i bestemmelsen om vikariat. 4 Tillæg 6

7 1. Funktionstillæg Funktionstillægget for bagermestre, der ikke er på jobløn, udgør Pr. 1. marts 2012: kr ,72 pr. måned Pr. 1. marts 2013: kr ,33 pr. måned 2. Vikariat Tillægget udgør: Pr. 1. marts 2012: kr. 66,82 pr. dag Pr. 1. marts 2013: kr. 67,76 pr. dag 3. Forskydning af fridag Såfremt fridag forskydes med 8 dages varsel og erstatningsfridag afvikles i samme kalenderuge, betales intet tillæg. Gives der ikke ovennævnte varsel, betales overtidstillæg 100 % (kun tillæg), jfr. 6, og fridagen afvikles senest i samme uge. Er fridagen ikke afviklet i samme uge, betales timeløn for det antal timer, der er ydet overtidstillæg efter stk. b. 4. Særlige tillæg (Indgår ikke i beregningen af overtidstillæg) 1. marts marts 2013 Mellem ,71 43,31 For arbejde på søn- og helligdage og på grundlovsdag mellem ,82 31,25 5. Elever (over 18 år) 1. marts marts 2013 Mellem ,80 44,42 For arbejde på søn- og helligdage og på grundlovsdag mellem Anciennitetstillæg 31,54 31,98 7

8 Alle medarbejdere med 1 års anciennitet i virksomheden aflønnes med et tillæg på: 1. marts marts ,20 kr. pr. time 0,40 kr. pr time Overstående gælder ikke ungarbejdere u/ 18 år. 5 Personlige tillæg Det betragtes som en almindelig forudsætning, at der kan gives højere løn end bestemt i 3, og parterne er enige om, at dette bør ske, hvor medarbejderen på grund af dygtighed yder særlig værdifuldt arbejde, og hvor der forudsættes mere selvstændigt arbejde eller særligt ansvar ved arbejdets udførelse. Aftale om sådan højere løn træffes mellem uddeleren og den enkelte medarbejder. Medarbejderen har krav på at få behandlet sin løn en gang om året i forbindelse med anciennitetsdagen for pågældendes tiltrædelse i den aktuelle stilling i butikken. Parterne er enige om, at i tilfælde, hvor der foreligger åbenbare brud på overenskomstens forudsætninger, skal sagen kunne bringes til afgørelse ved forhandling mellem forbundet og BA. Kan enighed ikke opnås, kan sagen behandles ad sædvanlig fagretlig vej. 6 Overarbejde 1. Ved overarbejde forstås arbejde, der udføres efter anmodning fra den pågældende arbejdsleder, og som finder sted ud over den ordinære arbejdstid på en af ugens normale arbejdsdage. 2. Overarbejde beregnes pr. påbegyndt halve time. 3. Overarbejde betales med tillæg til timelønnen således: 1. og 2. time 50 % Efterfølgende timer 100 % 4. Ved arbejde på en fridag, der ikke er omfattet af bestemmelserne i 4 stk. 4, betales samtlige arbejdstimer med et tillæg til timelønnen på 100 %. Såfremt der arbejdes på friweekend, betales samtlige arbejdstimer med et tillæg på 100 %. 8

9 5. Timelønnen beregnes som summen af den månedlige minimallønssats og det personlige tillæg divideret med 160, Overarbejde må udføres i det omfang, bageriernes uforstyrrede drift kræver det, og Arbejdsmiljøloven tillader. Systematisk overarbejde er forbudt. 7. Til bagere i bagerier med fast søn- og helligdagslukning betales for arbejde på søn- og helligdage som anført i stk. 3. Ved arbejde den sidste søndag før jul betales dog min. 4 timer. 8. Såfremt medarbejderen eller virksomheden ønsker det og den anden part accepterer det, kan overarbejde afspadseres. Der afspadseres således, at en time med 50 % overarbejdstillæg afspadseres med 1½ time og 1 time med 100 % overarbejdstillæg afspadseres med 2 timer. Alternativt kan der afspadseres time for time, således at overarbejdstillægget kommer til udbetaling. Overarbejde skal - med mindre andet er aftalt - være afspadseret senest 3 måneder efter optjeningstidspunktet. Er overarbejdet ikke afspadseret i overensstemmelse hermed, udbetales den skyldige overarbejdsbetaling i næste lønudbetaling. Tidspunktet for afspadsering aftales med uddeleren ud fra driftsmæssige hensyn og skal være aftalt senest 14 dage forud for afspadseringen. 7 Ferie og feriefridage 1. Der henvises til ferielovens bestemmelser. 2. Medarbejdere, beskæftiget i virksomheder, der lønkøres via Coop Danmarks edb-lønsystem, er omfattet af den mellem FDB og LO aftalte feriekortordning af 17. november Øvrige virksomheder anviser feriegodtgørelse efter ferielovens bestemmelser. 3. Placeringen af feriefridagene drøftes forud for fastlæggelsen med medarbejderen. 9

10 Feriefridagene afholdes så vidt muligt som hele fridage. Feriefridage kan ikke placeres på arbejdsfrie dage. Feriefridage kan ikke varsles til afholdelse i en opsigelsesperiode, når opsigelse sker fra virksomhedens side. 4. Med virkning fra indeværende ferieår 2005/06 indgår medarbejdere ansat på overenskomst med NNF fuldt ud i den i virksomheden med øvrige LO-forbund gældende ordning vedrørende overførsel af ferie fra et ferieår til et andet. 8 Lønudbetaling 1. Lønningsugen løber fra mandag til søndag og lønnen udbetales senest den næstfølgende torsdag. Virksomheden har dog adgang til i overenskomstperioden at indføre månedsløn og lønudbetaling ved indsætning i bank eller sparekasse. I de tilfælde, hvor enighed ikke kan opnås, vil de mellem Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor Jern- og Metalindustrien i Danmark trufne aftaler "14-dages løn og moderne lønudbetalingsformer" være retningsgivende. 2. Falder lønningsdagen på en helligdag, udbetales lønnen den forudgående hverdag. Virksomheden har dog ret til at afvikle lønudbetalingen gennem et forskud dagen før søgnehelligdagen og en restudbetaling ved næste normale lønudbetaling. Opstår der på grund af søgnehelligdagen eller force majeure forsinkelser med udfærdigelsen af lønafregningsmaterialet, kan virksomheden afvikle lønudbetalingen gennem et forskud på lønningsdagen og en restudbetaling ved næste normale lønudbetaling. 3. Når en medarbejders arbejdsforhold ophører, udbetales tilgodehavende løn m.v. snarest efter, at en samlet opgørelse over medarbejderens økonomiske mellemværende med virksomheden har fundet sted. 10

11 9 Arbejdstøj Til alle fastansatte udleveres der arbejdstøj og fodtøj i henhold til COOP Danmarks hygiejneregulativ. 10 Sygdom og ulykke 1. Fravær på grund af egen sygdom Under sygdom og tilskadekomst ydes godtgørelse i henhold til funktionærlovens Fravær på grund af børns sygdom Medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten, med mindst 1/2 års anciennitet i virksomheden, indrømmes frihed, når det er nødvendigt af hensyn til pasning af medarbejderens syge, hjemmeværende barn/børn under 14 år. Frihed gives kun til den ene af barnets forældre og kan højst omfatte barnets første sygedag. Medarbejderen oppebærer for denne fraværsdag overenskomstmæssig løn. Virksomheden kan kræve dokumentation, f.eks. i form af tro- og loveerklæring. Den ansatte er pligtig til at oplyse om antallet af hjemmeboende børn under 14 år. 3. Børns hospitalsindlæggelse Til medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder, indrømmes der pr. 1. april 2005 frihed, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med barn under 14 år. Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden over barnet, og der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for barnets hospitalsindlæggelse. Der ydes i denne sammenhæng fuld løn i op til en uges plantid, dog maks. det tilsvarende beløb på sammenligningsområdet pr. time kr. 137,50 pr. 1. marts 2007 og kr. 140,00 pr. 1. marts Såfremt medarbejderen er dagpengeberettiget, indtræder virksomheden i denne ret. 11

12 11 Barsel og adoption Med virkning fra 1. juli 2011 gælder følgende: Såfremt medarbejderen på nedkomsttidspunktet har været ansat 12 måneder uafbrudt (inklusiv eventuel læretid) i den pågældende brugsforening, sikres fuld løn i 4 uger før forventet fødselstidspunkt og i indtil 24 uger efter fødslen. Dette gælder også fædreorlov i indtil 14 dage i forbindelse med fødslen samt i indtil 2 uger derudover. For adoptanter angives perioden med fuld løn til at være indtil 24 uger efter modtagelsen og for fædreorlov i indtil 14 dage i forbindelse med modtagelsen og i indtil 2 uger derudover. Det er en forudsætning for betalingen, at virksomheden er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. 12 Arbejdsforholdets ophør 1. Indtil 3 måneders ansættelse: Fra Brugsens side 7 kalenderdage. Fra den ansattes side fra dag til dag. 2. Efter 3 måneders uafbrudt ansættelse er medarbejderen omfattet af Funktionærlovens 2 og 2,a. En medarbejder kan ikke opsiges under afvikling af ferie. Elever, der efter udlæring forbliver i ansættelse under overenskomsten, er fra udlæringstidspunktet omfattet af de nævnte paragraffer. Feriefridage kan ikke varsles til afholdelse i en opsigelsesperiode, når opsigelse sker fra virksomhedens side. Afskedigelse som følge af arbejdsmangel, hvor afbrydelsen er af indtil 3 måneders varighed, og genansættelsen finder sted umiddelbart efter det pågældende forholds ophør regnes ikke som en afbrydelse af ansættelsesforholdet. 3. Hjemsendelse på grund af andre arbejdstageres varslede arbejdsstandsning kan ske med 1 uges varsel til en uges udgang, når 12

13 2. konfliktvarsel på relevante områder viser, at virksomheden vil blive berørt. Varslet kan forlænges i sammenhæng med Forligsinstitutionens udsættelse af varslede konflikter. Genansættelse finder sted ved konfliktens ophør. 13 Bestemmelser vedrørende tillidsrepræsentanter Der henvises til overenskomst mellem NNF-Bager/Møllerbranchen og Bagerog Konditormestre i Danmark (Landsoverenskomst af 1. marts 1997). 14 Regler for behandling af faglig strid Som retsligt grundlag i overenskomstforholdet gælder de mellem Landsorganisationen i Danmark og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening aftalte regler. 15 Arbejdsmarkedspension 1. Arbejdsmarkedspension 1. marts Arbejdsmarkedspension 2008 Arbejdsgiverandel % 8,55 Medarbejderandel % 4,2 I alt % 12,65 Omfattet af arbejdsmarkedspensionen er følgende medarbejdergrupper: 1. Medarbejdere der er fyldt 20 år (ekskl. elever) med 3 måneders ansættelse indenfor COOP/brugsforeningsområdet. 2. Medarbejdere der ved ansættelsen har en arbejdsmarkedspension. 3. Medarbejdere der på ansættelsestidspunktet er fyldt 25 år. Til kvindelige medarbejdere, som på det forventede fødselstidspunkt har en anciennitet på 12 måneder eller mere, og som derfor er på barselsorlov med løn, ydes med virkning fra 1. juli 2011 i de første 14 ugers barselsorlov efter fødslen et ekstra pensionsbidrag som udgør kr. pr. måned:

14 Arbejdsgiverbidrag 890, ,00 Medarbejderbidrag 445,00 560,00 I alt 1.335, ,00 16 Elevbestemmelser Parterne er enige om, at følge de til enhver tid gældende elevbestemmelser i overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF. Forsikringsordning Pr. 1. marts 2011 etableres en forsikringsydelse til elever omfattende invalidepension (på kr årligt), en invalidesum (på kr ), en kritisk sygdomsordning (på kr ) og en dødsfaldssum (på kr ). Ordningen bortfalder ved fratrædelse eller overgang til en anden arbejdsgiverbetalt pensionsordning. Ordningen etableres via parternes arbejdsmarkedspensionsselskab FunktionærPension. 17 Fritvalgsordning Fritvalgsmodel Parterne er enige om at følge vilkårene i den af NNF og Coop Danmark aftalte fritvalgsmodel ud fra følgende særlige forudsætninger: Puljen for den enkelte medarbejder omfattet af ordningen udgør 2,5 % svarende til 5 feriefridage. Ved valg af løn og pension er procenten 2,5 % svarende til 5 portioner af 0,50 %. Pr. 1. marts 2011 tilføres yderligere 0,75 % til fritvalgsordningen. Frem til og med december 2011 udbetales de 0,75 % som løn. Med virkning fra 1. januar 2012 indgår 0,5 % som en del af valgmulighederne, medens de 0,25 % fortsat udbetales som løn (indtil der igen måtte være en hel fritvalgsportion på 0,5 % til rådighed). Ved valg af løn og pension er procenten 3 % svarende til 6 portioner af 0,5 %. Parterne er enige om at implementere fritvalgsmodellen efter de retningslinier som er aftalt parterne imellem. Aftalen gælder også voksenelever. 14

15 18 Overenskomstens gyldighed og opsigelse Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012og indtil den af en af parterne opsiges med 3 måneders varsel til en 1. marts, dog tidligst 1. marts København, den 5. juli 2012 Fødevareforbundet NNF Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening Flemming Mogensen Dir. Lars Iversen Krista Hansen Majken Skovgaard Birger Pedersen Claus Sørensen 15

16 Fortegnelse over BA-butikker med bageri KVICKLY Jyllinge KVICKLY Ebeltoft KVICKLY Odder SuperBrugsen Oksbøl KVICKLY Ribe KVICKLY Varde KVICKLY Tønder KVICKLY Vejen KVICKLY Nordborg KVICKLY Sønderborg SuperBrugsen Høruphav SuperBrugsen Asnæs KVICKLY Kalundborg SuperBrugsen Nykøbing Mors KVICKLY Middelfart SuperBrugsen Rudkøbing SuperBrugsen Gilleleje KVICKLY Allerød SuperBest Slangerup KVICKLY Helsinge 16

17 Bilag I Protokollat om uddannelsesfond, gruppeliv, pension I tilknytning til forhandlingen blev følgende aftalt: 1. Uddannelsesfond Parterne er enige om, at bidrag til uddannelsesfond indbetales via HK. (Det indbetalte bidrag udgør pr. 1. januar øre pr. time). 2. Pension Såfremt der i overenskomstperioden i sammenligningsområdet indgås aftaler vedrørende fritvalgsmodel og/eller kritisk sygdom, optages mellem BA og NNF forhandlinger vedrørende disse emner. København, den 5. juli 2012 Fødevareforbundet NNF Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening Flemming Mogensen Dir. Lars Iversen Krista Hansen Majken Skovgaard Birger Pedersen Claus Sørensen 17

18 Bilag II Protokollat om jobløn Bilag om jobløn til protokollat af 2. november 1995 om fornyelse af overenskomst mellem NNF-Bager/Møllergruppen og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening. Stk. 1. Der kan indgås aftale om joblønsansættelse med bagermestre. Stk. 2. Vilkårene for denne ansættelse er: A. Minimallønssatsen udgør: Joblønsansatte bagermestre 3 ansatte Joblønsansatte bagermestre 4 ansatte Joblønsansatte bagermestre 5 ansatte 1. marts marts , , , , , ,67 B. Overenskomstens 4 stk. 4 og 6 gælder ikke for joblønsansatte. C. De joblønsansattes arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde. Det må som hovedregel tilstræbes, at arbejdstiden for de joblønsansatte påbegyndes og afsluttes nogenlunde samtidig med arbejdstiden for øvrige medarbejdere på det pågældende arbejdssted. Det kan dog efter omstændighederne være ønskeligt, at en joblønsansat begynder arbejdet tidligere eller afslutter arbejdet senere end øvrige medarbejdere. Det bør i så fald som hovedregel tilstræbes, at den samlede arbejdstid ikke bliver væsentligt længere end den, der er gældende for øvrige medarbejdere. Det følger af joblønsansættelsens natur, at en joblønsansat, som ansættes med et selvstændigt ansvarsområde får et tilsvarende ansvar for at udnytte sin arbejdstid hensigtsmæssigt. Når en joblønsansat f.eks. påtager sig overarbejde, er der også åbnet mulighed for, at vedkommende under iagttagelse af sædvanlige 18

19 driftsmæssige hensyn og efter forudgående underretning i det enkelte tilfælde kan forlade arbejdspladsen i arbejdstiden. København, den 5. juli 2012 Fødevareforbundet NNF Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening Flemming Mogensen Dir. Lars Iversen Krista Hansen Majken Skovgaard Birger Pedersen Claus Sørensen 19

20 Bilag III Protokollat om deltidsansatte Deltidsansatte Virksomhederne kan ansætte deltidsansatte detailbagere med mindst 15 og højst 29,6 timers beskæftigelse pr. uge i gennemsnit for en 4 ugers periode. Reglen om minimum/maksimum arbejdstid finder ikke anvendelse for medarbejdere ansat i henhold til 4, stk. 6 (ungarbejdere), idet arbejdstidsreglerne for disse reguleres af reglerne i den til enhver tid gældende arbejdsmiljølovgivning. Antallet af deltidsansatte kan højst udgøre: pr. antal faglærte ansatte i bageriet antal deltidsbeskæftigede op til 4 faglærte 1 deltidsansat 5 til 8 faglærte 2 deltidsansatte 9 til 12 faglærte 3 deltidsansatte 13 til 16 faglærte 4 deltidsansatte Lønnen beregnes forholdsvis pr. time i henhold til 3. Tillæg ydes i henhold til de for fuldtidsansatte gældende bestemmelser i nærværende overenskomst. Merarbejde indenfor den for fuldtidsansatte gældende normaltid pr. uge betales med almindelig timeløn jfr. 3, medens timer herudover betales som overarbejde jfr. 6. Forudsætningen for anvendelse af deltidsbeskæftigede er, at de pågældende ikke i forvejen har beskæftigelse på fuld tid i den pågældende eller en anden virksomhed, medmindre helbredsmæssige eller andre tilsvarende hensyn taler for en kortere arbejdstid end den normale, eller arbejderen selv ønsker det. Anden arbejdskraft Deltidsarbejde er defineret som arbejde, hvis varighed - bortset fra merarbejde af tilfældig karakter - er mindst 15 og højst 29,6 timer om ugen, eller har en sådan varighed beregnet i gennemsnit for en 4 ugers periode. Deltidsarbejde skal have et omfang af mindst 2 arbejdsdage pr. kalenderuge og må højst udgøre 8 timer pr. dag. 20

21 For unge under 18 år ansat til rengøring gælder ingen mindst arbejdstid pr. uge. For Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet Overenskomstsekretariatet Flemming Mogensen København, den 7. juni 2007 For Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening Dir. Lars Iversen 21

22 Bilag IV TRYGHEDSAFTALE 1 Aftalens gyldighedsområde Aftalen vedrører de medarbejdere der er omfattet af den mellem NNF-Bager/ Møllergruppen og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening indgåede overenskomst. 2 Aftalens formål Aftalen skal medvirke til sikring af arbejdstilfredsheden og medarbejdernes tryghed i ansættelsen og således bidrage til fremme af et godt arbejdsklima. 3 Information For at give den enkelte medarbejder mulighed for egen vurdering af sikkerheden for den fortsatte beskæftigelse er den enkelte brugsforening ansvarlig for, at der gennem samarbejdsudvalget eller på anden måde gives en løbende information om brugsforeningens aktuelle situation og om dens planer for fremtiden i det omfang, disse oplysninger ikke skader brugsforeningens/kvicklys interesser. Informationen underbygges i nødvendigt og muligt omfang med regnskaber, budgetter, handlingsplaner eller lignende. 4 Ændringer af arbejdspladsen I forbindelse med iværksættelse af arbejdspladsændringer gives der så tidligt som muligt de enkelte, berørte medarbejdere og den stedlige tillidsrepræsentant konkret oplysning om, hvordan de pågældende medarbejderes situation påvirkes af ændringerne, og medarbejderne har ret til på anmodning at drøfte evt. spørgsmål i tilknytning til ændringerne med nærmeste overordnede. 5 Opsigelse Stk. 1. Ved opsigelser skelnes mellem fire forskellige årsagsgrupper: a. Opsigelser som følge af aktivitetsnedgang, der skyldes svigtende afsætning og lignende. 22

23 b. Opsigelser som følge af rationalisering og strukturel omlægning af arbejdspladsen. c. Opsigelser som følge af svigtende evne til at varetage fortsat beskæftigelse, f.eks. som følge af invaliditet, sygdom eller svagelighed. d. Opsigelser som følge af andre forhold hos medarbejderen, f.eks. utilfredsstillende arbejdsindsats, som ikke kan afhjælpes ved træning, eller samarbejdsvanskeligheder. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Tillidsrepræsentanten skal orienteres om de individuelle afskedigelser, der er nævnt i stk. 1 c og d. Opsigelse af medarbejdere med over 3 års anciennitet i den pågældende brugsforening som følge af de grunde, der er nævnt i stykke 1, punkterne a og b, skal søges modvirket ved langtidsplanlægning og ved omskoling og/eller flytning, evt. med økonomisk støtte. Ved fuldt bortfald af stillinger under omstændigheder, der er nævnt i stykke 1, punkterne a og b, skal der søges tilbudt berørte medarbejdere anden passende beskæftigelse i den pågældende brugsforening, anden butik indenfor brugsforeningsområdet eller andre selskaber med direkte eller indirekte tilknytning til brugsforeningsbevægelsen. Kan der ved opsigelse af grunde som nævnt i stykke 1, punkterne a og b, ikke tilbydes anden passende beskæftigelse inden en måned før opsigelsesvarslets udløb, ydes der medarbejderen en fratrædelsesgodtgørelse, der ud over evt. fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens 2a, beregnes således på grundlag af uafbrudt anciennitet: Fratrædelsesgodtgørelse Anciennitet Efter antal hele % af månedsløn ved Ansættelsesår opsigelsens udløb

24 Fratrædelsesgodtgørelsen udbetales sammen med sidste normale lønudbetaling. Afviser medarbejderen et tilbud om passende beskæftigelse, udbetales der ingen fratrædelsesgodtgørelse, uanset medarbejderens begrundelse for afvisningen. Stk. 6. Til medarbejdere, der fratræder på grund af de i stk. 1 anførte årsager med ret til efterløn i henhold til lov om Arbejdsformidling og Arbejdsløshedsunderstøttelse, ydes i stedet for fratrædelsesgodtgørelse efter stk. 5 en fratrædelsesgodtgørelse, der beregnes som: Fratrædelsesgodtgørelse Alder Alder % af fratrædelsesgodtgørelse stk år 100 % 61 år 80 % 62 år 60 % 63 år 40 % 64 år 30 % 65 år 20 % 66 år 10 % 67 år 0 Stk. 7. Når svigtende erhvervsevne ved hidtidig beskæftigelse truer den enkeltes fortsatte ansættelse, skal mulighederne for flytning til andet arbejde undersøges. Brugsforeningen vil normalt i de situationer (jfr. stk. 1 c), hvor lønnedgang kan komme på tale, yde et overgangsbeløb, der fastsættes under hensyn til vedkommendes anciennitet. 6 Opsigelse p.g.a. arbejdsskade og erhvervssygdom Opsiges en medarbejder på grund af en arbejdsskade eller erhvervssygdom, som vedkommende har pådraget sig under beskæftigelse i den pågældende brugsforening, udbetales der fratrædelsesgodtgørelse efter reglen i 5, stk. 5, såfremt skaden eller sygdommen medfører tilkendelse af løbende, årlige udbetalinger fra arbejdsskadeforsikringen. 24

25 7 Advarsel Individuelle opsigelser som følge af de årsager, der er nævnt under 5, stk. 1 d, kan ikke finde sted uden forudgående skriftlig advarsel, hvis vedkommende har mere end 3 års anciennitet. Herfra er undtaget tilfælde, hvor medarbejderen bortvises, og tilfælde af opsigelse, som ligger på grænsen til bortvisning. Tillidsrepræsentanten orienteres om advarsler i de tilfælde, hvor de indeholder angivelse af, at manglende efterlevelse indenfor 6 måneder vil kunne medføre afskedigelse. 8 Gyldighed Aftalen træder i kraft 1. marts 2001 og kan opsiges med 3 måneders varsel til en 1. februar, og tidligst 1. februar Aftalen er indgået under den forudsætning, at Brugsforeningernes Arbejdsgiverforenings medlemsvirksomheder ikke udefra pålægges forpligtelser af lignende art. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening tager derfor forbehold for, at tryghedsaftalen i givet fald tages op til revision, hvis der kommer sådanne forpligtelser. For Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet Bager/Møllergruppen (sign.) Ole Wehlast København, den 13. februar 1992 For Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening (sign.) Finn Hansen 25

26 Bilag V Voksenelev og uddannelsesskift 1. Voksenelev Med henvisning til Bekendtgørelse om uddannelse til Bager, Konditor og Chokolade- og Konfektureassistent, 5, stk. 1 kan personer, der er fyldt 25 år, indgå uddannelsesaftale og gennemføre uddannelse på 2 år og 6 måneder, hvis de har haft 4 års relevant fuldtidsbeskæftigelse inden for levnedsmiddelområdet. Lønnen er aftalt til at være den samme, som er aftalt i overenskomstens 3, stk. 3, ligesom tillæg betales i henhold til overenskomstens 4, stk Uddannelsesskift I tilfælde hvor en person uddannet som bager ønsker at uddanne sig i konditorfaget, eller en konditor ønsker at uddanne sig i bagerfaget, er parterne enige om, at læretiden er 2 år inklusiv skoleophold. Det er en forudsætning, at vedkommende har 2 års erfaring inden for sit fag. Lønnen er aftalt til at være den samme, som er aftalt i overenskomstens 3, stk. 3, ligesom tillæg betales i henhold til overenskomstens 4, stk. 4. Disse nye afsnit har virkning for uddannelsesaftaler, som indgås pr. 1. marts København, den 3. juni 1999 Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet Håndværk- og Industrigruppen Bager/Møllerbranchen Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening (sign.) Ole Wehlast (sign.) Finn Hansen 26

27 Bilag VII Løngaranti I forbindelse med skiftet af sammenligningsområde er det aftalt mellem parterne, at ingen medarbejdere ansat pr. 30. april 2011 som følge af overgang til minimalløn med modregningsadgang vil opleve en direkte lønnedgang i det eksisterende job. Pr. 1. marts 2011 ændres lønsatserne fra den hidtil gældende løn til at være identisk med lønrammen på sammenligningsområdet. Differencen i den tidligere lønsats, og den nye lønsats omkonverteres til et personligt tillæg, hvori parterne er enige om der ikke kan ske modregning. Dette tillæg tilføres endvidere lønstigningen på kr. 2,50 gældende for lønstigningen 1. marts 2009, lønstigningen på kr. 1,10 gældende for lønstigningen 1. marts 2010, samt lønstigningen på kr. 1,75 gældende for lønstigningen 1. marts

28 Bilag VIII Uddannelse og Kompentencefond (herunder selvvalgt uddannelse) Pr. 1. marts 2011 indbetaler Brugsforeningerne kr. 520,- pr. medarbejder pr. år. Parterne er enige om, at der endnu ikke er aftalt vedtægter for fonden, og at fonden ej heller har været i funktion. Allerede optjente og indbetalte efteruddannelsesfondsmidler overgår til kompetenceudviklingsfonden til anvendelse i overensstemmelse med de nu gældende principper m.v. Bestemmelser omkring eksklusivitet for NNF-medlemmer udgår af aftalen. Bilag IX Uddannelse og samarbejde(20-øres-fonden) Fra 1. marts 2011 afsætter Brugsforeningerne 20 øre pr. præsteret arbejdstime til udvikling af uddannelses-, sikkerheds- og samarbejdsforhold, herunder tillidsrepræsentantinstitutionen inden for overenskomstens dækningsområde. Midlerne opkræves af og indbetales til Fødevareforbundet NNF s og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening kompetenceudviklingsfond. De nærmere regler for anvendelse af midlerne fastsættes mellem overenskomstparternes kompetenceudviklingsfonds bestyrelse. Bestyrelsen sammensættes efter samme principper som uddannelsesfonden. Bilag X Fratrædelsesgodtgørelse Med virkning for opsigelser afgivet senere end 1. april 2011 gælder følgende: a. Såfremt en medarbejder, der har været uafbrudt beskæftiget under denne overenskomst i 3,6 eller 8 år, uden egen skyld bliver opsagt, skal Brugsforeningen ved fratræden betale henholdsvis 1,2 eller 3 gange en særlig fratrædelsesgodtgørelse, der udgør kr. 5000,- b. Bestemmelsen i litra a finder ikke anvendelse, såfremt medarbejderen ved fratrædelsen har opnået anden ansættelse, oppebærer pension eller af andre årsager ikke kan oppebærer dagpenge. Endelig udbetales godtgørelsen ikke, hvis medarbejderen er funktionærlignende ansat eller i forvejen 28

29 har krav på fratrædelsesgodtgørelse (herunder Tryghedsbeløb), forlænget opsigelsesvarsel eller lignende vilkår, der giver en bedre ret end overenskomstens almindelige opsigelsesregler. c. Medarbejdere, der oppebærer godtgørelse i henhold til pkt. 1 og i forbindelse med genansættelse evt. indtræder i tidligere anciennitet, opnår først på ny ret til godtgørelse i henhold til denne bestemmelse, når betingelserne i lit. a er opfyldt i forhold til den nye ansættelse. d. Såfremt medarbejderen er på deltid reduceres beløbet forholdsmæssigt. Bilag XI Natarbejde Natarbejder er medarbejdere, der inden for natperioden kl til kl : - Normalt udfører mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperioden eller, - Udfører mindst halvdelen af sin årlige arbejdstid i natperioden Medarbejderne skal tilbydes gratis helbredskontrol, inden de påbegynder beskæftigelse som natarbejder. Parterne er endvidere enige om, at medarbejdere, der efter aftalen bliver klassificeret som natarbejder, skal tilbydes helbredskontrol inden for regelmæssige tidsrum på højest 2 år. Parterne er enige om, at såfremt helbredskontrollen finder sted uden for den pågældende medarbejders arbejdstid, kompenserer arbejdsgiveren herfor. Parterne er enige om, at helbredskontrollen skal forstås af sundhedsfagligt uddannet personale, der har autorisation (læger og sygeplejersker), og viden om sammenhængen mellem natarbejde og helbredsproblemer. Parterne finder det naturligt, at arbejdsmiljøudvalget på virksomheden på eget initiativ fører kontrol med, om helbredskontrollen gennemføres i overensstemmelse med reglerne. 29

30 Bilag XII Forældreorlovsdirektiv Overenskomstens parter er enige om, at man afventer drøftelserne på overenskomsten for butik mellem Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening og HK HANDEL vedrørende eventuel implementering af direktivet. Ved afslutningen af disse drøftelser, vil parterne drøfte en eventuel implementering. Bilag XIII Seniorordning Seniorordning kan etableres for medarbejdere fra 5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder. Parterne er endvidere enige om, at medarbejderen og virksomheden kan aftale, at medarbejderen, fra 5 år før seniorordningen kan iværksættes, kan opspare værdien af ikke afholdte feriefridage. Medarbejderen kan inden 3 uger efter ferieårets udløb anmode om, at ikke afholdte feriefridage hensættes til opsparing. Værdien heraf kan komme til udbetaling i forbindelse med en seniorordning. Parterne forbeholder sig at lave egne aftaler om forståelse. Parterne er enige om, at bestemmelsen skal fortolkes i overensstemmelse med fortolkningen i Dansk Erhverv Arbejdsgivers overenskomst. Bilag XIV Velfærd Der optages drøftelser mellem parterne om en aftale om velfærd (sygefravær, seniorpolitik, integration og handicap) i det omfang der ikke i forvejen er beskrevet dækkende i eksisterende aftaler. 30

31 Bilag XV Udenlandsk arbejdskraft Parterne er enige om, at der når de tilsvarende drøftelser mellem Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening og HK HANDEL er afsluttet gennemføres der en drøftelse af anvendelsen af udenlandsk arbejdskraft på overenskomstens område. Bilag XVI Aftale forbundet med ny grundlønssats Aftale af 5. juli 2012 vedrørende nye minimallønssatser: Rådighedstillæg bortfalder. Minimallønnen for mestersvende og svende (pr. 1. marts 2011 kr ,58) reguleres med kr ,77 samt ekstraordinært med kr. 74,65, så den udgør kr kr. Minimallønnen for brødbagere og kagekonditorer reguleres ekstraordinært med 74,65, så den udgør kr ,00. Stigningen i satsløn som følge af bortfald af rådighedstillæg på kr ,77 samt yderligere ekstraordinær stigning på kr. 74,65 for mestersvende og svende, og den yderligere ekstraordinære stigning på kr. 74,65 for brødbagere og kagekonditorer, modregnes primært i det modregningsfri tillæg. Hvis ikke det modregningsfri tillæg er tilstrækkeligt, modregnes der i det personlige tillæg. For medarbejdere, der modtager rådighedstillæg, bortfalder dette. For disse medarbejdere foretages der ikke modregning i personligt tillæg som følge af bortfald af rådighedstillæg. Der foretages modregning for den ekstraordinære stigning på kr. 74,65 i det personlige tillæg. Der er enighed mellem parterne om, at der alene som følge af ændring og indførelsen af nye lønsatser for medarbejdere omfattet af overenskomstens 3 ikke kan ske nedsættelse af nuværende medarbejderes samlede personlige løn. 31

32 HENSIGTSERKLÆRING Parterne har drøftet begyndelsestidspunkterne for bagernes arbejdstid, og er enige om, at det bør tilstræbes, at produktionen tilrettelægges således, at mødetidspunkter før kl begrænses mest muligt. For Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet Håndværk/Industrigruppen Bager/Møllerbranchen (sign.) Ole Wehlast For Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening (sign.) Finn Hansen 32

33 AFTALE OM KOMPETENCEUDVIKLINGSFOND Kompetenceudviklingsfond: Med det formål, at de af denne overenskomst omfattede virksomheder sikres den bedst mulige konkurrenceevne samt tilgang af de nye lærlinge, har partnerne i fællesskab med virkning fra den 1. april 2007 etableret en for overenskomstområdet gældende Kompetenceudviklingsfond. Fonden har til formål, at: - yde godtgørelse ved deltagelse i kurser, som medarbejdere på virksomheder omfattet af denne overenskomst og som samtidig er medlemmer af NNF måtte deltage i, herunder deltagelse på et af de af overenskomstparterne etablerede mesterkurser. Dette sidste gælder tillige mestre. Såfremt medarbejderen deltager i et kursus, hvortil der ydes offentlig eller anden form for støtte, indtræder fonden som berettiget til denne godtgørelse, - øge kendskabet til slagterfaget, specielt i relation til de unge mennesker, der efter endt skolegang står foran at skulle vælge erhverv, med det formål at sikre branchen den nødvendige tilgang af nye lærlinge. Den godtgørelse, som fonden udbetaler, beregnes som den løn, som den pågældende medarbejder normalt oppebærer som personlig løn (mindsteløn + personligt tillæg), men kan dog aldrig overstige kr. 140,- pr. time. Godtgørelsen udredes på baggrund af anmodning fra den pågældende medarbejder, bilagt dokumentation for kursusdeltagelse. I overenskomstperioden gives der 100 pct. lønkompensation. Arbejdsgiver betaler med virkning fra 1. marts 2011 kr. 520,00 pr. år, pr. ansat medarbejder under nærværende overenskomst I overensstemmelse med intentionerne med ovennævnte, indrømmes der medarbejdere, der er medlem af NNF med et års anciennitet, 2 ugers frihed med løn, som anført ovenfor. Pr. 1. januar 2013 har medarbejdere ret til at opspare retten til frihed ved selvvalgt uddannelse i op til 3 år. De ældste uger bruges først. Det gælder dog ikke, hvis medarbejderen er i opsagt stilling, med mindre virksomheden og medarbejderen har aftalt perioden for uddannelse. Muligheden for længerevarende selvvalgt uddannelsesforløb forudsætter, at der er midler til stede i Kompetenceudviklingsfonden. Det er aftalt, at der formelt ikke stilles betingelser for indholdet af de nævnte kurser, idet det dog som udgangspunkt forudsættes, at kurset har til formål at opkvalificere den enkelte medarbejder. 33

34 Det er endvidere aftalt, at nærværende evalueres ved udgangen af indeværende overenskomstperiode, idet udviklingen indenfor området følges nøje med henblik på evt. nye tiltag til gavn for branchen og dens udøvere. Fondsbestyrelsen fastsætter selv de nærmere bestemmelser for fondens aktiviteter og funktion. Det kan herunder besluttes, at fonden lægges sammen med og administreres i fællesskab med andre kompetence- og efteruddannelsesfonde indenfor BA. Fælles butiksoverenskomst: Parterne har gennem længere tid drøftet muligheden af at indgå en fælles butiksoverenskomst mellem på den ene side BA og på den anden side NNF (for slagtere og bagere), HK (for salgsassistenter) og 3F (for bistro og cafeteriaansatte). Målet har været én dagligvareoverenskomst for butikker og varehuse, der i dag er omfattet af 2 eller flere af ovennævnte overenskomster. På baggrund af de gensidige positive udmeldinger om ønske og mulighed for at indgå en sådan fælles butiksoverenskomst, er parterne enige om, at der i overenskomstperioden er mulighed for at forhandle en fælles butiksoverenskomst på plads. Såfremt denne nye overenskomst skal træde i kraft i overenskomstperioden og have varighed til 1. marts 2010, kan BA og NNF i den sammenhæng optage forhandlinger om og aftale forhøjelse af løn- og tillægssatser for det tredje overenskomstår. Forbehold: NNF tog forbehold for godkendelse i kompetent forsamling. Meddelelse herom vil foreligge senest den 14. juni BA tog ligeledes forbehold for godkendelse i bestyrelsen og forbehold for at behandle forbundets beslutning i overensstemmelse med bestemmelserne i Hovedaftalen mellem BA og LO. København, den 5. juli 2012 Fødevareforbundet NNF Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening Flemming Mogensen Dir. Lars Iversen Krista Hansen Majken Skovgaard 34

35 Birger Pedersen Claus Sørensen 35

Slagter overenskomst

Slagter overenskomst 3.56.0 2012/2014 Slagter overenskomst mellem Fødevareforbundet NNF og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening Denne overenskomst er gældende for slagtermestre, butiksslagtersvende, butiksslagterelever

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

Fødevareoverenskomst

Fødevareoverenskomst BRUGSFORENINGERNES ARBEJDSGIVERFORENING Fødevareoverenskomst Mellem Fødevareforbundet NNF og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.56.0-3.59.0 1 Arbejdstid... 3 2 Deltidsansættelse... 4 3

Læs mere

OVERENSKOMST 2012-2014 mellem FØDEVAREFORBUNDET NNF (Faglig Afdeling) og COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 2012-2014 mellem FØDEVAREFORBUNDET NNF (Faglig Afdeling) og COOP DANMARK A/S OVERENSKOMST 2012-2014 mellem FØDEVAREFORBUNDET NNF (Faglig Afdeling) og COOP DANMARK A/S herunder IRMA A/S for medarbejdere beskæftiget i detailbagerier MARTS 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S 3.48.0 OVERENSKOMST mellem 3F TRANSPORTGRUPPEN og COOP DANMARK A/S vedr. løn- og arbejdsforhold for medarbejdere, der er beskæftiget med rengøringsarbejde i Coop's butikker MARTS 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Orientering Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Den 17. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF indgået aftale om fornyelse af Håndværksbageroverenskomsten

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet OV. NR. NNF-182 2012-2014 BAGEROVERENSKOMST mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) og FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TRÆ/MØBEL, PIANO/ORGEL 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Træ/Møbel side 4 Industri/Træ/Møbel

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD)

Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD) Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager og Konditormestre i Danmark (BKD) Der er mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

OVERENSKOMST. FØDEVAREFORBUNDET NNF (Faglig afdeling) og COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST. FØDEVAREFORBUNDET NNF (Faglig afdeling) og COOP DANMARK A/S 3.46.0 OVERENSKOMST mellem FØDEVAREFORBUNDET NNF (Faglig afdeling) og COOP DANMARK A/S samt tiltrædelsesoverenskomst vedrørende Irma A/S vedrørende løn- og arbejdsforhold for detailslagtere med specialerne

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Transportgruppen Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Overenskomst mellem Coop Danmarks A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere og Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet 2016-2017 1. Ansættelse: Stk. 1. Overenskomsten omfatter kliniske tandteknikere og andre ansatte,

Læs mere

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993.

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993. 1. april 1993 Cirkulære nr. 623. eb/ai Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993../. Hermed fremsendes det af forligsmanden den 30. marts 1993 fremsatte mæglingsforslag vedrørende overenskomsterne

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Socialrådgivervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID... 4 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte Overenskomst Indgået mellem Water and Wellness Holding ApS ("WWH") og FOA - Fag og Arbejde og HK Privat 2015-2017 Overenskomstens område 1 Område Stk. 1. Overenskomsten gælder for: Tekniske servicemedarbejdere,

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer Overenskomst mellem og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010-2012 1 Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst omfatter lærervikarer, der engageres af et vikarbureau, der er medlem

Læs mere

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende.

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende. Fratrædelsesgodtgørelsen forklaret Oprettet: 08-03-2010 Opdateret: 08-03-2010 Fratrædelsesgodtgørelsen er et nyt element i mange af de overenskomster, der er fornyet under OK2010. Her kan du få svar på

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2012-2014 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 3 Indholdsfortegnelse Ansættelsesforhold:...6 Arbejdstid:...6

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (ejendomsfunktionærer m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8. februar

Læs mere

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere.

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010 mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. 1 Overenskomstens dækningsområde Overenskomsten omfatter bandagistkandidater, autoriserede- bandagister

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler mellem

Læs mere

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet OV. NR. NNF-182 2014-2017 BAGEROVERENSKOMST mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) og FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Håndværksbageroverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Håndværksbageroverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For håndværksbagere og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet nnf Vedrørende arbejdsforhold,

Læs mere

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING Overenskomst mellem REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2007 - 28/2 2010 2 OVERENSKOMST mellem REDERIET

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

1. Overenskomst mellem Service-Stationernes Arbejdsgiverforening (SSA) og 3F.

1. Overenskomst mellem Service-Stationernes Arbejdsgiverforening (SSA) og 3F. SSA Overenskomstændringer 2009. Den 1. marts 2009 og senere på året er der en række satser mv. der ændrer sig for virksomheder medlem af Servicestationernes Arbejdsgiverforening (SSA) og som er omfattet

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Orientering Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af Funktionæroverenskomsten

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Produktionsoverenskomsten for fødevarer for supermarkeder mv. mellem Dansk Erhverv

Læs mere

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af En del af Fødevareforbundet NNF C.F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Telefon 3818 7272 Fax 3818 7200 E-mail okse@nnf.dk www.nnf.dk Børsen 1217 København K Telefon 3374 6000 Fax 3374 6080 E-mail info@danskerhverv.dk

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2014-2017 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 Indhold 1 Ansættelsesforhold...5 2 Arbejdstid...5 3 Nedsat

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere