Overenskomst. for tjenere. mellem DFDS A/S og 3F Privat Service, Hotel og Restauration privat service hotel og restauration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst. for tjenere. mellem DFDS A/S og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014. privat service hotel og restauration"

Transkript

1 Overenskomst for tjenere mellem DFDS A/S og 3F Privat Service, Hotel og Restauration privat service hotel og restauration

2

3 OVERENSKOMST MELLEM DFDS A/S OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION FOR TJENERE 1. MARTS MARTS 2014 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Ansættelse og opsigelse... 6 Stk. 1 - Forhyring... 6 Stk. 2 - Påmønstring... 6 Stk. 3 - Tre former for ansættelse... 6 Stk. 4 - Opsigelsesvarsler... 7 Stk. 5 - Beregning af anciennitet... 7 Stk. 6 - Afskedigelser... 8 Stk. 7 - Genansættelse og opsigelse på grund af sygdom... 8 Stk. 8 - Ret til genansættelse... 8 Stk. 9 - Fratrædelsesgodtgørelse Lønninger... 9 Stk. 1 - Fast månedsløn pr. 1. marts Stk. 2 - Løn gruppe 1 og gruppe 2 (flyvere)... 9 Stk. 3- Fagtillæg til gruppe 1 og Stk. 4 - Løn gruppe 3 (afløsere) Stk. 5 - Betaling for overarbejde Stk. 6 - Betaling for ekstratur (gruppe 1 og 2) Stk. 7 - Pligt til ekstratur Stk. 8 - Øresundskryds Stk. 9 - Fritvalgsordning Stk Beregning af løn ved på- og afmønstring Stk Udligning for skattefradrag Stk Oplysninger Diverse tillæg Stk. 1 - Rengøring m.v Stk. 2 - Overtjener Arbejdsområder Stk. 1 - Servering m.m Stk. 2 - Opbæring af øl, vand m.v Stk. 3 - Rengøring, fejning m.v Stk. 4 - Mulighed for lokalaftale om fagfleks Arbejdstid

5 Stk. 1 - Månedsnorm Stk. 2 - Afspadsering Stk. 3 - Arbejdstidsskema Ferie Stk. 1 - Feriegodtgørelse Stk. 2 - Ferieafmønstring Stk. 3 - Administration af ferieplanlægning Stk. 4 - Arbejdstid og løn ved ferieafmønstring Tørnmønster gruppe Stk. 1 - Ude- og hjemmeperioder gældende for gruppe Tørnmønster og arbejdstidsregler for gruppe 2 (flyvere) Stk. 1 - Formål Stk. 2-1:1-ordning Stk. 3 - Tørnplan Stk. 4 - Garanteret frihed Stk. 5 - Frivillig indkaldelse Stk. 6-1:1-ordning og vagtplan Stk. 7 - Udeperioders varighed Stk. 8 - Tidsbegrænset ansættelse Stk. 9 - Afbrydelser Afløsere (gruppe 3) Stk. 1 - Korttidsansatte (afløsere) Stk. 2 - Løn Stk. 3 - Øvrige regler Pension Stk. 1 - Pensionsbidrag Stk. 2 - Betingelser Sygdom/Barsel Stk. 1 - Sygehyre Stk. 2 - Løn under barsel, forældre- og fædreorlov Stk. 3 - Særlige pensionsforhold under barsel Stk. 4 - Barns hospitalsindlæggelse Stk. 5 - Løn under orlov i henhold til sømandslovens 18D

6 12 Seniorordning Stk. 1 Ret til selvbetalt frihed Stk. 2 Mulighed for at supplere lønnen Stk. 3 - Forudsætter konkret aftale Effekterstatning Almindelige bestemmelser Stk. 1 - Kosten Stk. 2 - Påklædning Stk. 3 - Manglende betaling Tillidsrepræsentantregler Strejke, lockout, blokade Behandling af fagretlige uoverensstemmelser Overenskomstens varighed Protokollater Omregning af nettohyre til bruttohyre Udlændinge Rejseordning Buffetrestaurant - Dana Sirena Uddannelse Feriekortordningen Dok Aftale om samarbejde om arbejdsmiljø Sundhedsordning Øvrige aftaler

7 Herværende overenskomst er gældende for tjeneste i skibe på Osloruten registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), jf. DIS-lovens 10, stk Ansættelse og opsigelse Stk. 1 - Forhyring Alt tjenerpersonale i de større passagerskibes ordinære passagerapteringer forhyres på de i denne overenskomst indeholdte betingelser. Der indgås en hyrekontrakt i henhold til gældende bestemmelser i bekendtgørelsen om hyrekontrakter til søs. Stk. 2 - Påmønstring Påmønstring finder sted i henhold til gældende sømandslov og neden for anførte forhyringsregler. Stk. 3 - Tre former for ansættelse Gruppe 1: Fastansatte på fuld tid med normale arbejdstidsregler. Skibsansatte. Gruppe 2: Fastansatte på fuld tid med fleksible arbejdstidsregler ( Flyvere ). Ansat på Osloruten. Ansatte i gruppe 2 har fortrinsret til ledige stillinger i gruppe 1, herunder tidsbegrænsede stillinger. Ved ansættelse af personer fra gruppe 2 til gruppe 1 inddrages tillidsrepræsentanten med høringsret før den endelige afgørelse. Der bør så vidt mulig tages hensyn til ancienniteten. Ved nyansættelser i henhold til gruppe 2 ansættes i videst mulig omfang faglærte eller erfarne tjenere. 6

8 Gruppe 3: Tidsbegrænset ansatte til kortvarige arbejdsopgaver (afløsere). Hvis ikke andet er angivet, er overenskomsten gældende for alle tre grupper. Ved længerevarende fravær af ansatte i gruppe 1 sker der tidsbegrænset ansættelse i henhold til gruppe 1. Ansættelser i henhold til gruppe 2 skal ikke træde i stedet for ansættelse i henhold til gruppe 1 der udgør den normale grundbemanding. Stk. 4 - Opsigelsesvarsler Tjenere ansættes med 7 dages gensidig opsigelse i det første ansættelses år. Opsigelsesvarsler herudover fra rederiets side: Ved ansættelse over 1 år Ved ansættelse over 2 år Ved ansættelse over 3 år Ved ansættelse over 4 år Ved ansættelse over 5 år Fra tjenerens side 1 måned 6 uger 8 uger 10 uger 12 uger 14 dage Dog bibeholdes sømandslovens normale 7 dages opsigelsesfrist, når afmønstring sker i forbindelse med skibets dokning/oplægning, og der samtidig gives tilsagn om genansættelse. Stk. 5 - Beregning af anciennitet Ved beregning af anciennitet medregnes al ansættelsestid i DFDS A/S. Det er dog en betingelse, at den pågældende ikke har været fraværende fra rederiet i over 12 måneder. Ferieafmønstring reducerer ikke optjening af anciennitet. 7

9 I brudte måneder, hvor der ikke er tale om ferieafmønstring, beregnes ancienniteten i halve måneder. Tidligere ansættelse i henhold til overenskomst mellem Dansk Sø- Restaurations Forening (DSRF) og DFDS A/S samt ansættelse som tjener før ansættelse under DSRF s område medregnes ved beregning af anciennitet som tjener forudsat 12 måneders reglen er overholdt. Ved beregning af anciennitet indgår ansættelsesperioder i gruppe 3 (afløsere) således at 15 hyredage tæller som en måned. Stk. 6 - Afskedigelser Ved udnyttelse af retten til at foretage enkeltmandsafskedigelser må vilkårlighed ikke finde sted. Såfremt der foretages afskedigelser af tjener, har den pågældende arbejder ret til at begære oplysning om grunden til afskedigelsen. Stk. 7 - Genansættelse og opsigelse på grund af sygdom Ved saglige opsigelser på grund af længerevarende sygdom, genansættes den pågældende ved raskmelding inden for et år efter sygemeldingen. Tidspunktet for genansættelsen forudsætter, at raskmeldingen sker i så god tid, at sygevikaren kan opsiges med den pågældendes personlige varsel. Retten bortfalder ved fornyet sygdom af samme årsag inden for et år efter genansættelsen. I sådanne tilfælde kan evt opsigelse ske med det personlige varsel, dog maksimalt svarende til ansættelse over 2 år. Stk. 8 - Ret til genansættelse Ved opsigelse, der alene skyldes rederiets forhold, tilbydes for tjenere med minimum et halvt års anciennitet genansættelse på den pågældende rute ved første ledige tidsubegrænsede stilling inden for et år fra fratrædelsen. Rederiet står frit i forhold til gruppen af opsagte. Genansættelsespligten bortfalder såfremt tjeneren afslår at tiltræde en tilbudt stilling på den pågældende rute, medmindre det skyldes, at varslet er kortere end den pågældendes eventuelle opsigelsesvarsel i andet 8

10 job. Stk. 9 - Fratrædelsesgodtgørelse Ved opsigelser, der skyldes rederiets forhold, betales en fratrædelsesgodtgørelse efter følgende regler: Efter 6 års ansættelse Efter 9 års ansættelse Efter 12 års ansættelse 1 måneds løn 2 måneders løn 3 måneders løn Ved Oslorutens ophør eller reducering til et skib med tilhørende nedskæringer, betales en fratrædelsesgodtgørelse, svarende til 2 måneders personlig løn i henhold til reglerne for fratrædelsesgodtgørelse. Det forudsættes, at der arbejdes indtil rutens/skibets ophør i det omfang rederiet ønsker dette. 2 - Lønninger Stk. 1 - Fast månedsløn pr. 1. marts 2012 Der udbetales til gruppe 1 og 2 (flyvere) en fast månedsløn på fuld tid, der svarer til 160,33 time pr. kalendermåned. Lønnen er gældende frem til 1 marts 2012 og indeholder de hidtidige kostpenge samt de hidtidigt gældende skattekompensationstillæg pr. 1. januar Stk. 2 - Løn gruppe 1 og gruppe 2 (flyvere) Lønnen udgør kr. pr. måned Efter 2 års anciennitet i DFDS kr. pr. måned Efter 5 års anciennitet i DFDS kr. pr. måned 9

11 Stk. 3- Fagtillæg til gruppe 1 og 2 Tjenere med svendebrev eller 5 års relevant brancheerfaring forud for ansættelsen i DFDS oppebærer et månedligt fagtillæg, der indgår som en del af den faste månedsløn. Fagtillægget udgør 1 marts kr. pr. måned 1 marts kr. pr. måned Der skal være tale om erfaring som tjener i hotel- og restaurationsbranchen i relevante forretninger, hvor tjeneren har været beskæftiget med modtagelse af bestilling, bordservering (gælder dog ikke kvalificeret bararbejde), afrydning samt modtagelse af penge. Ved nyansættelse af tjenere medregnes tidligere arbejde i DFDS som tjener som relevant brancheerfaring. Stk. 4 - Løn gruppe 3 (afløsere) Hyren pr. Oslotur udgør Pr. 1. marts kr. med tillæg af 912 kr. pr. ekstra udedag. Pr. 1. marts kr. med tillæg af 925 kr. pr ekstra udedag. For faglærte eller erfarne tjenere udgør hyren pr. Oslotur Pr. 1. marts kr. med tillæg af kr. pr. ekstra udedag. Pr. 1. marts kr. med tillæg af kr. pr ekstra udedag Der henvises i øvrigt til 9 vedrørende regler for afløsere Stk. 5 - Betaling for overarbejde Overtimer, der ikke afspadseres jf. 5 stk. 2, betales pr 1 marts 2012 med 71 kr. pr. påbegyndt time og pr 1 marts 2013 med 72 kr. pr. påbegyndt time. Stk. 6 - Betaling for ekstratur (gruppe 1 og 2) Ekstrature (3 dage) aflønnes Pr. 1. marts 2012 med kr. Ekstradage med kr. Pr. 1. marts 2013 med kr. Ekstradage med kr. 10

12 Hvis ekstraturen sker i forlængelse af en udeperiode, afgør tjenerne, hvem der påtager sig opgaven. Stk. 7 - Pligt til ekstratur Tjenere er i tilknytning til deres sædvanlige arbejdsperiode forpligtet til at påtage sig en ekstra tur ved fraværsmelding med kort varsel fra tjenere på det nye hold. Stk. 8 - Øresundskryds Afløsere (gruppe 3) aflønnes med 100 kr. pr. time og et minimumstimetal på 5 timer. Fastansatte deltager kun i Øresundskryds på skiftedage hvis der ikke er afløsere til rådighed, med mindre det er frivilligt. Fastansatte aflønnes på skiftedage ved deltagelse i Øresundskryds med personlig timeløn pr time og et minimumstimetal på 5 timer der udbetales uafhængig af månedslønnen På baggrund af at skiftedagen beregnes som en halv hjemmedag kan fastansatte kun beordres til at deltage i Øresundskryds hvis rejsen fra bopæl ikke nødvendigvis skal påbegyndes før kl. 10 eller rejsen hjem senest er afsluttet kl. 18. Det samme er gældende hvis den fastansatte tjener er i en særlig familiesituation i forhold til ansvar for mindreårige børn Stk. 9 - Fritvalgsordning. Medarbejderen opsparer 1 % af lønnen som særlig opsparing til brug efter eget valg. I beløbet er indeholdt feriepenge. Ved udgangen af maj måned, og ved kalenderårets udløb samt ved fratrædelse opgøres saldoen og beløbet udbetales. 11

13 Ordningen omfatter ikke tjenere, der har så korte beskæftigelsesperioder, at de ikke skal opfylde kravet om sikkerhedskursus. Stk Beregning af løn ved på- og afmønstring Ved beregning af løn i brudte kalendermåneder (på- og afmønstring) betales en dagløn pr. kalenderdag (1/30 af månedslønnen for den enkelte), dog minimum et beløb svarende til den personlige timeløn for det faktiske timetal (eksklusiv ekstrature). Stk Udligning for skattefradrag For at den søfarende, der er omfattet af Ligningslovens 33 C, kan få godtgørelse for den skattemæssige værdi af eventuelle, personlige skattefradrag, tillægges nettohyren et beløb, som udbetales af rederiet samtidig med nettohyren for den pågældende måned. Stk Oplysninger Det er en forudsætning for eventuel godtgørelse for skattemæssige fradrag, jf. stk. 10, at den søfarende giver de nødvendige oplysninger for Udligningskontorets beregning og kontrol af kompensationstillægget, derunder ved sin underskrift giver Udligningskontoret fuldmagt til hos skattevæsenet at søge de nødvendige oplysninger om den søfarendes skatteforhold. 3 - Diverse tillæg Stk. 1 - Rengøring m.v. Serveringspersonalet, der i særlige tilfælde udfører rengøring, fejning, pudsning eller lignende arbejde, betales med: Pr. 1. marts 2012 kr. 35 pr. dag. Stk. 2 - Overtjener Der udbetales til overtjenere et personligt tillæg der indgår i den faste månedsløn og udgør 840 kr. pr måned (56 kr. pr tjenestedag).. 12

14 4 - Arbejdsområder Stk. 1 - Servering m.m. Serveringspersonalets arbejde er servering, opdækning, afdækning, herunder af buffet, i restaurant og bar, samt glasvask i bar. Det påhviler personalet at servere for skibets fører, maskinchef, overstyrmand og hovmestre i salonen - eventuelt på broen. Tjenernes hidtidige arbejdsområder fortsætter uændret, herunder arbejdet i Seven Seas. Vedrørende aftale om buffetrestaurant på Dana Sirena; se protokollat 5. Stk. 2 - Opbæring af øl, vand m.v. Tjenerne skal ikke deltage i opbæring af øl, vand, tobak, spiritus og lignende. Udlevering af øl og vand til besætningen er tjenerne uvedkommende. Stk. 3 - Rengøring, fejning m.v. Rengøring, fejning, pudsning eller lignende arbejde må ikke udføres af tjenere, dog skal serveringspersonalet i særlige tilfælde udføre sådant arbejde, og betaling ydes da i henhold til 3, stk. 1. Stk. 4 - Mulighed for lokalaftale om fagfleks Der kan med de to tillidsrepræsentanter på det enkelte skib indgås lokalaftaler (opsigelse med maks. 3 måneders varsel) vedrørende fagfleks i relation til de ansatte under DSRF's område. Disse aftaler skal dog godkendes af DSRF før de er gyldige, hvilket forudsætter, at de først afleveres til den lokale 3F-afdeling, der ikke skal godkende aftalen, men sikre, at formalia er overholdt. 5 - Arbejdstid Stk. 1 - Månedsnorm Tjenestetiden udgør 160,33 timer pr. måned eksklusiv spisetid. 13

15 Arbejdstiden opgøres over to kalendermåneder, således at overtid beregnes efter 320,66 timer og betales i henhold til 2, stk. 5, når det er beordret af skibets chief purser. Brudte måneder opgøres selvstændigt. Stk. 2 - Afspadsering Tjenere, som er fyldt 50 år og/eller har 3 års ansættelsesanciennitet, kan hensætte overtid til konvertering til fridage. Denne afspadsering kan for tjenere på 50 år og derunder maximalt udgøre 14 tjenestedage pr. kalenderår. Overtimer indtjent i sædvanlig tørn kan hensættes. Dette betyder, at overtimer genereret ved ekstra tørner/ture eller i forbindelse med afmønstring ikke kan hensættes. Konvertering af overtid til frihed sker i forholdet 8 timer lig 1 fridag. Tidspunktet for afspadsering sker efter aftale. Ved afspadsering betales fuld sædvanlig løn. Ved afmønstring og endelig fratrædelse kontanterstattes hensatte overtimer til satsen for overtimer anført i nærværende overenskomst. Stk. 3 - Arbejdstidsskema Arbejdstidsskema skal forefindes for mindst 14 dage, og skal indeholde arbejdstidens begyndelse for hver enkelt ansat. Arbejdstidsskemaet skal være tilgængeligt for de ansatte ved en arbejdsperiodes påbegyndelse. Arbejdstidsskema kan ændres med 7 dages varsel. 6 - Ferie Stk. 1 - Feriegodtgørelse Der ydes feriegodtgørelse af det faktisk indtjente nettobeløb, og - ud over den sædvanlige feriegodtgørelse - ydes feriekostpenge. Beløbet udgør 83,80 kr. pr feriedag. Stk. 2 - Ferieafmønstring Der sker ferieafmønstring for gruppe 1 og 2 efter hidtidige regler. 14

16 Ved ferieafmønstring der sker på rederiets foranledning genindtræder tjeneren igen i ansættelsen ved feriens udløb. Dette er gældende, selvom der opstår sygdom under ferien. Stk. 3 - Administration af ferieplanlægning Der sker i hvert ferieår ferieafmønstring i to hele hjemmeperioder a hver 13 hele dages varighed. Ferieafmønstringen sker i perioden fra 1. maj til 1. oktober. Placeringen kan for den enkelte tjener fraviges efter aftale med tillidsrepræsentanten, under forudsætning af den pågældendes godkendelse. Der fastlægges på hvert skib en samlet ferieplan for alle fastansatte for hele ferieåret, der sikrer, at ferien kendes minimum 3 måneder forud. Ferieplanen drøftes med tillidsrepræsentanterne, før den udsendes, men det er i sidste instans DFDS, der afgør feriens placering. Den enkelte har mulighed for at indgå aftale med tillidsrepræsentanten og ledelsen om at fravige ovenstående, således at der i løbet af ferieåret kan afholdes længere sammenhængende ferie, forudsat det ikke indebærer ekstraordinære omkostninger for DFDS. Stk. 4 - Arbejdstid og løn ved ferieafmønstring DFDS har ret til at nedsætte tjenernes timetal i udeperioder før og efter ferieafmønstringen, dog med sikring af minimum 140 timers løn, under forudsætning af, at der alene er tale om den normale ferieafmønstring. Det skal dog ske under hensyn til en forsvarlig udførelse af arbejdsopgaverne, og at der ikke i stedet er afløsere, der udfører arbejdet. Ved ferieafmønstring reduceres den personlige timeløn for timer over 5,3 timer i snit med 10 kr. pr. time. 15

17 7 - Tørnmønster gruppe 1 Stk. 1 - Ude- og hjemmeperioder gældende for gruppe 1 Der gives så vidt muligt 12,5 fridøgn, som ikke fradrages i den månedlige tjenestetid. Der finder ikke afmønstring sted i forbindelse med afvikling af fridage. Ovenstående skal administreres efter følgende gensidig forståelse: På årsbasis skal den ansatte i gennemsnit have adgang til 12,5 fridøgn pr. måned. Hertil kommer lovpligtig ferie i alt 30 dage pr. år. Ovenstående praktiseres i en tørnplan med lige fordeling mellem udeog hjemmeperioder f.eks. 15/13 eller tilsvarende fordeling. Grundlæggende fastsættes en tørnplan i hvert skib, hvilket ikke forhindrer den enkelte ansatte i at aftale ekstra udedage. Tørnplanen skal, medmindre der er tale om force majeure i den konkrete situation, været baseret på hjemmeperioder af min. 9 dages varighed. På fridøgn aflønnes medarbejderen efter hidtidig praksis. Under ferie anvendes feriekort. Tørnplanen forudsætter alene afmønstring svarende til lovpligtig ferie. Ordningen giver som sådan ingen ret til reel optjening af fridøgn, og i forbindelse med en afmønstring er disse derfor uden værdi. Ovenstående ordning er endvidere aftalt således, at den ansatte på intet tidspunkt samlet kan have et tjenestetidsmønster, som er bedre end en ligelig fordeling mellem hjemme- og udeperioder inklusive lovpligtig ferie. Der er herefter ikke adgang til afspadsering i forbindelse med ferie og sæsontilpasning. 8 - Tørnmønster og arbejdstidsregler for gruppe 2 (flyvere) Stk. 1 - Formål Ansættelse i henhold til gruppe 2 sker med henblik på at bemande uge- 16

18 dage med særlige høje passagertal samt dække fravær af kortere varighed i forhold til gruppe 1. Stk. 2-1:1-ordning Ansættelsen sker i henhold til månedsnormen på 160,33 timer samt 1:1- ordningen, men opgjort over tre måneder. Stk. 3 - Tørnplan Der udarbejdes med en måneds varsel en tørnplan, omfattende en kalendermåned, for den enkelte tjener med angivelse af udeperioder. Tørnplanen udarbejdes i videst muligt omfang efter aftale med den enkelte tjener. Stk. 4 - Garanteret frihed I hver kalendermåned er tjeneren garanteret 7 dages sammenhængende frihed i hjemhavn, der ikke indeholder rejsedage og sikrer en weekendfri (minimum fredag kl. 24 til søndag kl. 24). Stk. 5 - Frivillig indkaldelse Herudover kan tjeneren efter tørnplanens udsendelse frivilligt indkaldes til udeperioder, der indgår i den samlede opgørelse (jf. stk. 2). Stk. 6-1:1-ordning og vagtplan Der kan i tørnplanerne i den samlede turnusperiode (jf. stk. 2) ikke vagtplaneres med systematisk overtid eller brud på 1:1 ordningen. Arbejde herudover er frivilligt og aflønnes særskilt som ekstratur. Stk. 7 - Udeperioders varighed Udeperioder i den udsendte tørnplan kan maksimalt have en varighed som en normal udeperiode for gruppe 1, og skal i givet tilfælde i tørnplanen efterfølges af en uges frihed. Udeperioden kan efter aftale med den enkelte undtagelsesvist være af 3 ugers varighed, men skal så i tørnplanen efterfølges af 3 ugers frihed. 17

19 Stk. 8 - Tidsbegrænset ansættelse Tidsbegrænset ansættelse i henhold til denne aftale skal minimum have en varighed på 3 måneder. Stk. 9 - Afbrydelser Ved afbrydelser i opgørelsesperioden betales forholdsmæssig månedsløn, dog minimum almindelig timeløn, svarende til antal timer, der er arbejdet. 9 - Afløsere (gruppe 3) Stk. 1 - Korttidsansatte (afløsere) Korttidsansatte kan dække fravær af kortere varighed samt spidsbelastningssituationer. En tidsbegrænset periode kan maksimalt svare til en normal udeperiode. Stk. 2 - Løn Afløsere aflønnes med en fast hyre uden overtidsberegning. Hyren pr. Oslotur udgør Pr. 1. marts kr. med tillæg af 912 kr. pr. ekstra udedag. Pr. 1. marts kr. med tillæg af 925 kr. pr. ekstra udedag. For faglærte tjenere og tjenere med minimum 5 års relevant tjenerarbejde udgør hyren pr. Oslotur Pr. 1. marts kr. med tillæg af kr. pr. ekstra udedag. Pr. 1. marts kr. med tillæg af kr. pr. ekstra udedag. Det er den enkelte tjener, der skriftligt skal dokumentere 5 års relevant tjenererfaring eller fagbrev. Stk. 3 - Øvrige regler Korttidsansatte kan ikke træde i stedet for ansættelse i henhold til grup- 18

20 pe 1 og 2. Korttidsansatte påmønstrer og afmønstrer for hver periode, hvor længden fremgår af hyrekontrakten Pension Stk. 1 - Pensionsbidrag Aftale vedrørende indbetaling af pensionsmidler for ansatte under overenskomsten: a) Pensionsbidraget beregnes på basis af nettohyren omregnet til et bruttobeløb. b) Det samlede pensionsbidrag udgør 12 % af pensionsberettiget indtægt, hvoraf 8,0 % betales af rederiet og 4 % betales af den søfarende. c) Midlerne indbetales til Pension Danmark. 19

21 Stk. 2 - Betingelser Retten til pension er gældende for alle, der i forvejen er omfattet af en dansk eller udenlandsk arbejdsmarkedspension. For nyansatte, der ikke i forvejen er omfattet, opnås retten til pension efter opnåelse af 3 måneders anciennitet (vedr. beregning af anciennitet - se 1, stk. 5). Afløsere, der ikke i forvejen er omfattet af en arbejdsmarkedspension, er undtaget fra retten til at optjene pension Sygdom/Barsel Stk. 1 - Sygehyre Der ydes sygehyre i henhold til Sømandsloven samt bestemmelserne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om dagpenge til søfarende ved sygdom og fødsel. Der ydes fuld sædvanlig løn under sygdom. Stk. 2 - Løn under barsel, forældre- og fædreorlov Til fastansatte kvindelige medarbejdere med 9 måneders anciennitet, udbetaler arbejdsgiveren løn under barsel/adoption (barselsorlov) i indtil 14 uger, samt i 4 uger forud for det forventede fødselstidspunkt. Herudover ydes yderligere orlov (forældreorlov) i 11 uger, der kan deles mellem moderen og faderen. Ingen kan dog opnå mere end 7 ugers orlov. De 11 uger skal afholdes inden for de 52 uger efter fødslen. Med mindre andet aftales skal de 11 uger af tjeneren varsles med 3 uger Moderens eller faderens forældreorlov kan maksimalt deles i 2 perioder Anciennitetskravet skal være opfyldt på det skønnede fødselstidspunkt. Ved adoption skal det være opfyldt ved modtagelsen af barnet. Det er en forudsætning for betaling af hyre i 4 uger før forventet fødselstidspunkt samt i nævnte 9 uger, at rederiet er berettiget til refusion 20

22 svarende til maksimal dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til den søfarende pro rata. Hvis rederiet ikke vil kunne oppebære refusion, bortfalder betalingen til den søfarende. Forudsætning for hyre under de nævnte 14 uger er, at rederiet oppebærer refusion af dagpenge i henhold til gældende lovgivning herom. Der betales fuld sædvanlig løn. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger løn under fædreorlov. Stk. 3 - Særlige pensionsforhold under barsel Under de 14 ugers barselsorlov betaler DFDS et ekstra pensionsbidrag (brutto), der pr. 1. juli 2012 udgør kr pr. måned. ( Forud for 1. juli 890 kr. pr. måned.) Stk. 4 - Barns hospitalsindlæggelse Til søfarende med mindst 9 måneders anciennitet indrømmes der frihed med fuld løn, når det er nødvendigt at den søfarende indlægges på hospital sammen med barnet. Reglen vedrører børn under 14 år. Denne frihed vedrører alene den ene indehaver af forældremyndigheden over barnet, og der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn for en 12 måneders periode. Lønnen betales af rederiet og beregnes som ved barselsorlov. Den søfarende skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Eventuel refusion fra kommune/søfartsstyrelsen tilfalder rederiet. Det er en forudsætning for ovennævnte betaling at den søfarende er påmønstret et skib. 21

23 Såfremt den søfarende indlægges på hospital sammen med sit barn under 14 år i løbet af den sidste uge af en hjemmeperiode, udskydes den planlagte udmønstringsdato således, at der betales fuld løn for det antal dage, udmønstringen udskydes, dog maksimalt i 1 uge. Stk. 5 - Løn under orlov i henhold til sømandslovens 18D Ved orlov i henhold til sømandslovens 18D (søfarendes ret til tjenestefrihed som følge af tvingende familiemæssige årsager), sker der ikke fradrag i lønnen, dog maksimalt i 2 dage. Der betales ikke rejse til og fra ud over det normale. 12 Seniorordning Stk. 1 Ret til selvbetalt frihed Den fastansatte tjener der er fyldt 55 har efter eget valg ret til at benytte sig af en af følgende muligheder for selvbetalt frihed: a) Fast reducering af udeperiodens længde med tilsvarende nedsættelse af månedslønnen b) Frihedsperioder af 6 ugers varighed med tilsvarende reducering af månedslønnen over en passende periode c) Mulighed for løbende efter aftale at reducere udeperioden variabelt efter behov i konkrete situationer (seniordage) Der skal i ovennævnte tilfælde gives passende varsel over for DFDS. Stk. 2 Mulighed for at supplere lønnen I forhold til ovenstående situationer har den pågældende mulighed for, efter eget valg, at supplere lønnen på en eller flere af følgende muligheder: a) Opspare overtid til afspadsering fra det fyldte 55 år der kan hensættes til senere brug ( jf. 5 stk. 2) b) Udbetaling af op til 6 % af arbejdsgiverbidraget til pension fra 5 år før vedkommendes pensionsalder samtidig med at der ikke trækkes 4 % Ved ophør udbetales det hensatte der ikke kan pålægges afholdt i en 22

24 opsigelsesperiode Aftalen er omkostningsfri for DFDS. Stk. 3 - Forudsætter konkret aftale Der indgås i hvert tilfælde en konkret aftale underskrevet af DFDS, afdelingen og vedkommende med henblik på at fastlægge hvad der vælges og hvilke konsekvenser det har Effekterstatning Hvis et medlem af tjenerbesætningen ved skibets forlis eller på anden måde, f.eks. ved ildløs, havari eller lignende, mister sine effekter, erstatter rederiet vedkommendes tab, dog højst med det i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om erstatning til søfarende for ejendele, der er gået tabt ved forlis eller andet havari, fastsatte beløb Almindelige bestemmelser Stk. 1 - Kosten Kosten for tjenerne skal svare til den almindelige messekost. Stk. 2 - Påklædning Tjenerne bærer den i erhvervet sædvanlige påklædning (sort/mørkeblå tjeneruniform). Hvis arbejdsgiveren påbyder anden uniform, afholder denne udgifterne til anskaffelse og vask. Tjenerne skal endvidere bære de af selskabet anskaffede og udleverede numre, knapper og emblemer. Disse afleveres eller erstattes ved fratrædelse af tjenesten. 23

25 Stk. 3 - Manglende betaling Såfremt en gæst ikke kan eller vil betale de af serveringspersonalet for det pågældende selskab serverede varer, erstatter selskabet det således manglende beløb, dog under forudsætning af, at dette fastslås over for hovmester, inden passagererne er gået fra borde. Hvis serveringspersonalet imod udtrykkeligt forbud fra hovmester vedbliver at servere uden at kræve betaling, hæfter dette dog selv for beløbet Tillidsrepræsentantregler Stk. 1 I ethvert skib, der beskæftiger 6 tjenere og derover, udvælger den dér beskæftigede tjenerbesætning af sin midte en tillidsrepræsentant, samt en suppleant, der skal være talsmand over for skibsføreren eller dennes stedfortræder om bord i skibet. Den valgte suppleant er i ansættelsesforholdet omfattet af tillidsrepræsentantreglerne. Stk. 2 Når to eller flere af hans kolleger, enten fordi de føler sig forurettede eller af andre grunde, begærer det, er tillidsrepræsentanten forpligtet til at forebringe deres klager eller henstilling for skibsføreren eller dennes stedfortræder om bord i skibet. Stk. 3 Føler tjeneren sig ikke tilfredsstillet ved ledelsens afgørelse, står det ham frit for gennem tillidsrepræsentanten at anmode 3F Privat Service, Hotel og Restauration om at tage sig af sagen, men det er tjenerens pligt at fortsætte arbejdet uforstyrret, indtil anden overenskomstmæssig afgørelse er truffet mellem selskabet og forbundet. Stk. 4 Ligeså må tillidsrepræsentanten, når skibsføreren eller dennes stedfortræder fremfører klage over en eller flere af tjenerne, medvirke til en forsvarlig løsning af det påklagede forhold. Stk. 5 24

26 Tillidsrepræsentanten kan omkostningsfrit (telefon, telex) kontakte 3F Privat Service, Hotel og Restauration med henblik på en løsning af konkrete faglige spørgsmål om bord. Stk. 6 Når en tillidsrepræsentant er valgt, kan rederiet inden 8 dage over for forbundet gøre indsigelse mod det foretagne valg, dersom den valgte tillidsrepræsentants forhold antages at gøre den pågældende uegnet til hvervet. Stk. 7- Inddragelse ved ansættelser og opsigelser Ved nyansættelser af fastansatte har tillidsrepræsentanten høringsret. Ved opsigelser og bortvisninger bør tillidsrepræsentanten inddrages før gennemførelsen. Forud for møder med de berørte vedrørende advarsler, opsigelser eller bortvisninger, skal tillidsrepræsentanten orienteres, således at der er mulighed for at deltage i det pågældende møde, hvis den berørte ønsker dette. Stk. 8- Forhandlingsret i forhold til normering 1) Der drøftes med tillidsrepræsentanterne en aftale pr. 1. oktober 2008 om antallet af fastansatte i gruppe 1 i lyset af servicekrav og et forsvarligt arbejdsmiljø. Ved uenighed har DFDS afgørelsen. 2) Der kan løbende optages forhandlinger om grundbemandingen. 3) Der sikres så vidt mulig indkaldelse af tjenere i god tid, når særlige spidsbelastninger kendes. 25

27 4) Tillidsrepræsentanterne har ret til løbende at påpege behovet for ekstra bemanding i særlige situationer som fravær og spidsbelastninger. 5) På foranledning af en af parterne afholdes hvert kvartal møde med afdelingen og tillidsrepræsentanterne med henblik på at drøfte erfaringen med normeringen. Stk. 9 Agter rederiet at opsige en tillidsrepræsentant, underrettes 3F Privat Service, Hotel og Restauration herom. Har en tillidsrepræsentant et års uafbrudt anciennitet i rederiet, kan pågældendes arbejdsforhold i opsigelsesperioden ikke afbrydes, før forbundet har fået lejlighed til at prøve berettigelsen ved fagretlig behandling. Denne skal påbegyndes inden 1 uge og afsluttes hurtigst muligt. Opsiges en tillidsrepræsentant, er opsigelsesvarslet 5 måneder. I tilfælde af arbejdsmangel bortfalder det forlængede varsel. Stk. 10 Det er tillidsrepræsentantens og skibsledelsens pligt, såvel over for deres organisation som over for skibsføreren eller dennes stedfortræder, at gøre deres bedste for at vedligeholde og fremme et roligt og godt samarbejde om bord. Stk. 11. Er en søfarende valgt som arbejdsmiljørepræsentant, er den pågældende omfattet af samme regler vedrørende beskyttelse mod opsigelse som tillidsrepræsentanten. 26

28 Stk. 12 Det er tillidsrepræsentantens såvel som den øvrige besætnings pligt til enhver tid at efterkomme Sømandslovens bestemmelser, og nærværende overenskomst fratager ikke skibsføreren, under nogen som helst form, den ham ifølge Sømandsloven tilkendte ret og pligt til at udøve den højeste myndighed om bord i skibet. Stk. 13 Med henblik på at styrke tillidsrepræsentantfunktionen, indbetaler DFDS 20 øre pr. time pr. medarbejder til 3F Privat Service, Hotel og Restauration. Beløbet indbetales to gange om året og er øremærket til tillidsrepræsentantaktiviteter. Beløbet kan efter aftale mellem parterne reguleres i lyset af opgaverne Strejke, lockout, blokade Stk. 1. Søfarende, omfattet af herværende overenskomst, er ikke under lovlig strejke og blokade i dansk havn forpligtet til at optage det arbejde, som er nedlagt af andre. I udenlandsk havn er besætningen frit stillet i så henseende, og eventuel nægtelse af at udføre sådant arbejde må ikke medføre afskedigelse eller forfølgelse af de pågældende. Stk. 2. Agter en part at iværksætte arbejdsstandsning, skal dette tilkendegives den anden part med særlig anbefalet skrivelse mindst 14 dage før, at arbejdsstandsningen agtes iværksat. Der skal på samme måde gives den anden part meddelelse om beslutningen om iværksættelse af arbejdsstandsning, mindst 7 dage forinden denne værksættes. Stk. 3. Ingen arbejdsstandsning kan lovligt etableres, medmindre den er vedtaget med mindst 3/4 af de afgivne stemmer af en efter organisationens love dertil kompetent forsamling og er behørigt varslet i overensstemmelse med stk. 2. Stk. 4. Arbejdsnedlæggelse og sympatikonflikt kan varsles og iværksættes i henhold til dansk rets almindelige regler herfor. 27

29 17 - Behandling af fagretlige uoverensstemmelser Stk. 1 I tilfælde af påstået brud på denne overenskomst afholdes på begæring fællesmøde mellem overenskomstens parter. Opnås ikke enighed på fællesmødet, kan sagen indbringes for Arbejdsretten. Stk. 2 Fællesmøder afholdes snarest, og senest 3 hverdage efter begæring herom er fremsat, medmindre det påståede overenskomstbrud er ophørt inden fællesmødets afholdelse. Stk. 3 I tilfælde af uenighed om fortolkning af denne overenskomst, afholdes på begæring mæglingsmøde mellem overenskomstens parter. Opnås ikke enighed på mæglingsmødet, kan sagen indbringes for en voldgiftsret, jf. stk. 4. Stk. 4 Voldgiftsretten består af 2 medlemmer, udpeget af hver overenskomstpart til den enkelte sags behandling, samt 1 opmand, evt. under medvirken af Arbejdsrettens formand. Det tilstræbes, at opmanden har indsigt i såvel overenskomstfortolkning som søerhvervet. Opmanden leder voldgiftsrettens forhandlinger. Opnås ikke stemmeflerhed blandt voldgiftsrettens medlemmer, afgøres sagen af opmanden. Kendelse tilsendes overenskomstparterne snarest og sædvanligvis senest 14 dage efter sagens forhandling. Voldgiftsretten bestemmer, hvilken af parterne, der skal betale sagens omkostninger. Stk. 5 Såfremt betalingsstandsning eller hensyn til liv, velfærd eller ære afgiver tvingende grunde hertil, kan arbejdsstandsning iværksættes uanset ovenstående regler. 28

30 Stk. 6 Overenskomstens parter er enige om ikke at udsende fortolkende cirkulærer vedrørende denne overenskomsts forståelse, førend cirkulæret har været forelagt den respektive modpart, og tilslutning til cirkulæret er forsøgt. Stk. 7 - Adgang til lønoplysninger I de situationer, hvor forbundet på tro og love erklærer at have oplysninger, der giver anledning til at formode, at der forekommer brud på gældende aftaler, har forbundet ret til at få udleveret de oplysninger, der er fornødne for at vurdere om det skulle være tilfældet Overenskomstens varighed Denne overenskomst træder i kraft 1. marts 2012 og kan af begge parter opsiges med 3 måneders skriftligt varsel til ophør til en første marts, dog tidligst i år Selvom overenskomsten er opsagt, er parterne dog forpligtiget til at overholde dens bestemmelser, indtil anden overenskomst træder i stedet eller arbejdsstandsning er iværksat i overensstemmelse med reglerne herom. København 12 marts 2012 Henrik Holck for DFDS A/S Bent Moos for 3F Privat Service, Hotel og Restauration 29

31 Protokollater 1. Omregning af nettohyre til bruttohyre Ved udbetaling af erstatning som følge af uberettiget afskedigelse, opsigelse, efterhyre og lignende sker omregning til bruttohyre, som fastlagt af Arbejdsdirektoratet i den til enhver tid gældende bekendtgørelse, som omtaler dagpengeberegninger for a-kassemedlemmer, der gør tjeneste på skibe registreret i DIS. 2. Udlændinge I nordeuropæisk fart forhyres udlændinge i stillinger omfattet af denne overenskomst ikke på ringere vilkår end personer omfattet af DISlovens 10, stk. 2, i samme skib i tilsvarende stillinger. Rederiet kan slutte aftale med forbundet om fravigelse af ovenstående. 3. Rejseordning Ansatte under denne overenskomst er omfattet af DFDS rejseordning i den nye udgave pr. 1. oktober Som tilføjelse er følgende gældende: a) Der vil blive betalt for alle aftalte ekstra rejser som følge af ansættelse i gruppe 2 samt for gruppe 1 ved ekstrature uden forbindelse med den normale tørn. b) Det udbetalte beløb ændres i begge retninger ved ændring af bopæl i forhold til den bopæl, der var gældende ved forhyringen. c) Ansatte med bopæl i udlandet får betalt rejse fra dansk grænse. For så vidt angår personer med bopæl i Sydsverige, udbetales en godtgørelse, svarende til omkostningen til Malmø, mens øvrige Sverige godtgøres med et beløb, svarende til Gøteborg. Begge beregnes i henhold til transport med "Säfflebussen". Afløsere er ikke omfattet af rejseordningen. 30

32 4. Buffetrestaurant - Dana Sirena 3F Privat Service, Hotel og Restauration vil ikke modsætte sig, at det aftales mellem relevante parter, at rederiassistenter kan udføre arbejde inden for tjenernes faglige område. Tjenere afgiver - men kan om nødvendigt udføre - alle traditionelle tjenerfunktioner på gulvet i serveringsområder samt i buffetrestaurant med undtagelse af arbejdet i a la carte restaurant og bag bardisken. Der er enighed om, at tjenerne ikke kan pålægges fælles beholdningsansvar med personer fra andre faggrupper, hvortil arbejdsfunktioner er overgivet. 5. Uddannelse Pr. 1. oktober 2008 er der indgået aftale om rekruttering af nye samt uddannelse af disse samt efteruddannelse af alle. I forbindelse med rekruttering og oplæring indgår aftale om udlevering af fælles orienteringsmateriale om vilkårene samt særligt orienteringsmateriale fra 3F (sidstnævnte udleveres af 3F ud fra orientering fra DFDS). Uddannelsesudvalg Straks efter overenskomstens godkendelse april 2012 nedsættes et uddannelsesudvalg med alle relevante repræsentanter i relation til tjenerområdet. Der kan tilknyttes særligt sagkyndige på område. DFDS har ansvar for indkaldelse Udvalgets opgave er fortløbende at udvikle uddannelsesplaner for de ansatte tjenere der minimum omfatter. a) Mulighed for efteruddannelse som tjener løbende i ansættelsesperioden b) Generel opkvalificering af almen karakter c) Mulighed for at deltage i uddannelsesforløb der giver nye jobmuligheder generelt på arbejdsmarkedet d) Mulighed for efteruddannelse i forbindelse med opsigelser uden egen skyld Udvalget skal sikre et overblik over bestående muligheder i uddannelsessystemet, herunder mulighed for refusion og tilskud fra det offentli- 31

33 ge samt tilskud fra Søfartens kompetenceudviklingsfond i henhold dennes målsætning Mulighed for at opnå svendebrev som faglært Som et led heri skal fastansatte tjenere med minimum 1 års anciennitet i DFDS gives mulighed for at opnå svendebrev som faglært på baggrund af arbejdet om bord og ev.t tidligere arbejde i land. Der betales løn under såvel det kompetenceafklarende forløb forud (ca. 1 til 2 uger) samt efterfølgende skoleperioder. Undervisningen er gratis men DFDS betaler udgift til lærebøger inden for en rimelig ramme Det forudsætter at DFDS kan modtage VEU-godtgørelsen i disse perioder Kompetenceudviklingsfond I forlængelse af ovenstående opgaver sættes beløbet der skal betales til søfartens kompetenceudviklingsfond pr. 1. april 2012 op til 780 kr. 6. Feriekortordningen Fastansatte modtager kun et samlet feriekort ved ferieårets udløb og ved endeligt ophør, dvs. der modtages ikke feriekort ved midlertidige afmønstringer. Afløsere modtager ligeledes kun et feriekort ved ferieårets udløb og ved endeligt ophør af tilknytningen der registreres af rederiet. 7. Dok Hvis der i aftaleperioden ikke sker opsigelser af ansatte på DSRF s område, vil det samme være tilfældet på tjenernes område. 32

34 8. Aftale om samarbejde om arbejdsmiljø Parterne er enige om at en central opgave i den kommende overenskomstperiode er at sætte fokus på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø for tjenerne til gavn for begge parter. Der nedsættes en arbejdsgruppe der på grundlag af gældende regler, undersøgelser og erfaringer opstiller en samlet plan over de nødvendige initiativer med efterfølgende ansvar for realisering, opfølgning og løbende evaluering af resultaterne. Hvis en af parterne ønsker det samles overenskomstforhandlingsudvalget halvårligt med henblik på at vurdere resultaterne, herunder drøftelse af ev.t ændringer som følge af udvalgets arbejde. Som led heri kan inddrages særligt sagkyndige, herunder Søfartens Arbejdsmiljøråd. Arbejdsgruppen består minimum af repræsentanter fra DFDS, 3F PSHR, og TR/AMR. 9. Sundhedsordning Der indgås aftale om arbejdsgiverbetalt sundhedsordning i regi af Pension Danmark der træder i kraft senest 1. januar 2013 Denne ordning anvendes før rederiets betaling i henhold til sømandsloven på tilsvarende område 33

35 10. Øvrige aftaler a) Der oprettes Samarbejdsudvalgs-ordning. b) Der indgås aftale om overtjenernes fremtidige arbejdsområde. c) Der afholdes hvert kvartal møde med 3F PSHR med gennemgang af de ny aftaler om gruppe 1, 2 og 3 med henblik på at vurdere erfaringerne og evt. korrigere arbejdstidsreglerne. d) På foranledning af afdelingen udleveres hver måned kopi af lønsedler og ansættelseskontrakter. e) Sagligheden af opsigelser og afsked behandles ved faglig voldgift med mulighed for genansættelse, hvis 3F nedlægger påstand herom eller tilkendelse af godtgørelse. Dette er ikke aftalt hvis der er tale om afsked under henvisning til sømandslovens

36 Varenr Overenskomst for tjenere mellem DFDS A/S og 3F Privat Service, Hotel og Restauration privat service hotel og restauration

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling. for. Hotelassistenter

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling. for. Hotelassistenter OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Hotelassistenter i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Gældende for perioden 1. marts 2012 til

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem. Rederiforeningen for mindre Skibe METAL SØFART. (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem. Rederiforeningen for mindre Skibe METAL SØFART. (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012 mellem Rederiforeningen for mindre Skibe og METAL SØFART (skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Ubefarne kokke)

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Ubefarne kokke) D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING. (Ubefarne kokke)

D I S - O V E R E N S K O M S T REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING. (Ubefarne kokke) D I S - O V E R E N S K O M S T 2010-2012 mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke)

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING Overenskomst mellem REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2007 - 28/2 2010 2 OVERENSKOMST mellem REDERIET

Læs mere

Overenskomst mellem DFDS A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Vikarer i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)

Overenskomst mellem DFDS A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Vikarer i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Overenskomst mellem DFDS A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Vikarer i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Gældende for perioden 1. marts 2012 til 29. februar 2016 Nærværende

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM DFDS A/S 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION FOR TJENERE DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER

OVERENSKOMST MELLEM DFDS A/S 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION FOR TJENERE DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST MELLEM DFDS A/S OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION FOR TJENERE 1. MARTS 2014-1. MARTS 2017 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Ansættelse og opsigelse... 7

Læs mere

Gældende for perioden 1. oktober 2008 til 30. april 2010. 1. - Ansættelse og Opsigelse

Gældende for perioden 1. oktober 2008 til 30. april 2010. 1. - Ansættelse og Opsigelse (midlertidig) Overenskomst mellem DFDS A/S og Dansk Sø-Restaurations Forening for menigt Cateringpersonale i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Gældende for perioden 1. oktober

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. Medlemmer tilsluttet REDERIFORENINGEN AF 1895 METAL SØFART

OVERENSKOMST. mellem. Medlemmer tilsluttet REDERIFORENINGEN AF 1895 METAL SØFART OVERENSKOMST mellem Medlemmer tilsluttet REDERIFORENINGEN AF 1895 og METAL SØFART Nærværende overenskomst er gældende for tjeneste i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) jfr. DIS-lovens

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (Basisoverenskomst) mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Skibsmaskinister)

DIS-OVERENSKOMST (Basisoverenskomst) mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Skibsmaskinister) DIS-OVERENSKOMST (Basisoverenskomst) 2012 2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og METAL SØFART (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For offshore skibe registreret

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk Internationalt Skibsregister 2014-2017 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER)

OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER) (Gældende fra 1. april 2014 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering)

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) SÆROVERENSKOMST 2014/2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) For skibe registreret i Dansk Internationalt skibsregister Indholdsfortegnelse 1. Ansættelse...

Læs mere

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service, Hotel og Restauration (tjenere)

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service, Hotel og Restauration (tjenere) PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service, Hotel og Restauration (tjenere) 2014-2017 OVERENSKOMST 2014-2017 mellem Fjord Line Danmark A/S og

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2012-2014. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2012-2014. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2012-2014 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

OVERENSKOMST. DFDS A/S og Dansk Sø-Restaurations Forening. for

OVERENSKOMST. DFDS A/S og Dansk Sø-Restaurations Forening. for OVERENSKOMST mellem DFDS A/S og Dansk Sø-Restaurations Forening for menigt CATERINGPERSONALE i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Gældende for perioden 1. marts 2007 til 28. februar

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) mellem. Rederiforeningen af DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) mellem. Rederiforeningen af DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017 mellem Rederiforeningen af 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere)

OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) Herværende overenskomst er gældende for tjeneste i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

Særoverenskomst. mellem. Viking Supply Ships A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling

Særoverenskomst. mellem. Viking Supply Ships A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Særoverenskomst mellem Viking Supply Ships A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. marts 2012 vedrørende skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Ansættelse i rederiet

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem REDERIFORENINGEN AF 1895 METAL SØFART. Skibsassistenter/skibsmekanikere

OVERENSKOMST. mellem REDERIFORENINGEN AF 1895 METAL SØFART. Skibsassistenter/skibsmekanikere OVERENSKOMST mellem REDERIFORENINGEN AF 1895 og METAL SØFART Skibsassistenter/skibsmekanikere Nærværende overenskomst er gældende for tjeneste i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) mellem REDERIFORENINGEN AF METAL MARITIME (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) mellem REDERIFORENINGEN AF METAL MARITIME (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2017-2020 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og METAL MARITIME (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMST. North Atlantic Lines Operations A/S (NAL) og Dansk Sø-Restaurations Forening. for

OVERENSKOMST. North Atlantic Lines Operations A/S (NAL) og Dansk Sø-Restaurations Forening. for OVERENSKOMST mellem North Atlantic Lines Operations A/S (NAL) og Dansk Sø-Restaurations Forening for menigt CATERINGPERSONALE i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2007 til

Læs mere

Særoverenskomst. mellem. Viking Supply Ships A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling og Dansk El-Forbund

Særoverenskomst. mellem. Viking Supply Ships A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling og Dansk El-Forbund Særoverenskomst mellem Viking Supply Ships A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling og Dansk El-Forbund Gældende fra 1. april 2012 vedrørende skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Ansættelse

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. Alcatel Submarine Networks Marine A/S. Metal Søfart KABELSKIBE. (1. marts 2007 )

SÆROVERENSKOMST. mellem. Alcatel Submarine Networks Marine A/S. Metal Søfart KABELSKIBE. (1. marts 2007 ) Dansk International Skibsregister SÆROVERENSKOMST mellem Alcatel Submarine Networks Marine A/S og Metal Søfart KABELSKIBE (1. marts 2007 ) SÆROVERENSKOMST mellem Alcatel Submarine Networks Marine A/S og

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2010 2012 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd, maskinister, skibsassistenter og kokke påmønstret

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

DIS-SÆROVERENSKOMST (specialskibe) 2010-2012. mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE. METAL SØFART (skibsassistenter)

DIS-SÆROVERENSKOMST (specialskibe) 2010-2012. mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE. METAL SØFART (skibsassistenter) DIS-SÆROVERENSKOMST (specialskibe) 2010-2012 mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE og METAL SØFART (skibsassistenter) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) mellem. Rederiforeningen af METAL MARITIME (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) mellem. Rederiforeningen af METAL MARITIME (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2017-2020 mellem Rederiforeningen af 2010 og METAL MARITIME (skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2007-2010 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og METAL SØFART (Skibsmekanikere/) For offshore skibe registreret i Dansk

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene 1. juli 2014 1 På-

Læs mere

ROYAL ARCTIC LINE A/S

ROYAL ARCTIC LINE A/S DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING Skibsassistenter Gældende fra 1. marts 2012 DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

OVERENSKOMST (Normløn) MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (CATERING-OFFICERER) gældende fra 1.

OVERENSKOMST (Normløn) MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (CATERING-OFFICERER) gældende fra 1. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST (Normløn) MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK METALS MARITIME AFDELING (CATERING-OFFICERER) gældende fra 1. april 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1, A - ANSÆTTELSE

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (cateringpersonale)

DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (cateringpersonale) DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (cateringpersonale) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

D I S S Æ R O V E R E N S K O M S T. mellem. Maskinmestrenes Forening ERRIA A/S. af 1. april 2007

D I S S Æ R O V E R E N S K O M S T. mellem. Maskinmestrenes Forening ERRIA A/S. af 1. april 2007 D I S S Æ R O V E R E N S K O M S T mellem Maskinmestrenes Forening og ERRIA A/S af 1. april 2007 2 0 0 7 2 0 1 0 1 ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE 1. Maskinmestre i skibe tilhørende, eller i management i ovennævnte

Læs mere

Gældende for perioden 1. marts 2012 til 29. februar 2016

Gældende for perioden 1. marts 2012 til 29. februar 2016 Overenskomst mellem DFDS A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for menigt Cateringpersonale i fragtskibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Gældende for perioden 1. marts 2012 til 29.

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) mellem REDERIFORENINGEN AF DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) mellem REDERIFORENINGEN AF DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2012-2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

R A M M E A F T A L E (Individuel ansættelse)

R A M M E A F T A L E (Individuel ansættelse) R A M M E A F T A L E (Individuel ansættelse) MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING FOR MOLS-LINIEN A/S OG METAL SØFART OG DANSK EL-FORBUND For ansættelse i reparations-/vedligeholdelsesafdelingen. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S. Dansk Sø-Restaurations Forening. for

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S. Dansk Sø-Restaurations Forening. for OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og Dansk Sø-Restaurations Forening for menigt CATERINGPERSONALE i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2010 til 29/2-2012 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

DIS-SÆROVERENSKOMST. Royal Arctic Line A/S. Metal Søfart

DIS-SÆROVERENSKOMST. Royal Arctic Line A/S. Metal Søfart DIS-SÆROVERENSKOMST Mellem Royal Arctic Line A/S Og Metal Søfart 2007 Skibsassistenter DIS-SÆROVERENSKOMST mellem Royal Arctic Line A/S og Metal Søfart Denne overenskomst er gældende for tjeneste som befaren

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. for

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. for OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for menigt CATERINGPERSONALE i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2012 til 29/2-2016 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Menigt restaurationspersonale)

OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Menigt restaurationspersonale) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Menigt restaurationspersonale) Gældende fra 1. marts 2012 29. februar

Læs mere

D I S S Æ R O V E R E N S K O M S T 2017/2020. mellem. 3F/SØMÆNDENE og. METAL MARITIME og ESVAGT A/S

D I S S Æ R O V E R E N S K O M S T 2017/2020. mellem. 3F/SØMÆNDENE og. METAL MARITIME og ESVAGT A/S D I S S Æ R O V E R E N S K O M S T 2017/2020 mellem 3F/SØMÆNDENE og METAL MARITIME og ESVAGT A/S For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister DIS-SÆROVERENSKOMST mellem 3F/Sømændene og Metal

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSÉR og BERGNING DANMARK A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING. Gældende fra 1. marts 2012 til 29.

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSÉR og BERGNING DANMARK A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING. Gældende fra 1. marts 2012 til 29. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem BUGSÉR og BERGNING DANMARK A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING Gældende fra 1. marts 2012 til 29. februar 2016 SÆROVERENSKOMST mellem Buksér

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer)

DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer) DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1.

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. april 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S Maritimt vikar- og

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK EL-FORBUND Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S. Metal Søfart. Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S. Metal Søfart. Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S og Metal Søfart Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Bugser og Bjergning Danmark

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

DIS-SÆROVERENSKOMST (specialskibe) 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter)

DIS-SÆROVERENSKOMST (specialskibe) 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter) DIS-SÆROVERENSKOMST (specialskibe) 2012-2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. og Metal Søfart SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. (Maritimt vikar- og bemandings bureau) Herefter nævnt bureauet.

Læs mere

OVERGANGSOVERENSKOMST AF 1. APRIL 2012. (Erstatter overenskomst mellem Rederiforeningen af 1895 og Søfartens Ledere) mellem REDERIFORENINGEN AF 2010

OVERGANGSOVERENSKOMST AF 1. APRIL 2012. (Erstatter overenskomst mellem Rederiforeningen af 1895 og Søfartens Ledere) mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERGANGSOVERENSKOMST AF 1. APRIL 2012 (Erstatter overenskomst mellem Rederiforeningen af 1895 og Søfartens Ledere) mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og SØFARTENS LEDERE

Læs mere

Særoverenskomst mellem Vattenfall Danmark A/S og Metal Søfart for Skibsmekanikere / skibsassistenter ansat i Vattenfalls skubbebåde

Særoverenskomst mellem Vattenfall Danmark A/S og Metal Søfart for Skibsmekanikere / skibsassistenter ansat i Vattenfalls skubbebåde 1 Særoverenskomst mellem Vattenfall Danmark A/S og Metal Søfart for Skibsmekanikere / skibsassistenter ansat i Vattenfalls skubbebåde Denne overenskomst mellem Metal Søfart og Vattenfall Danmark A/S er

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012/2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012/2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S D I S - O V E R E N S K O M S T 2012/2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret

Læs mere

Nærværende overenskomst er gældende for tjeneste i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS - jfr. DIS-lovens 10 stk. 2.

Nærværende overenskomst er gældende for tjeneste i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS - jfr. DIS-lovens 10 stk. 2. Overenskomst mellem DFDS A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for menigt Cateringpersonale i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Gældende for perioden 1. marts 2012 til 29. februar

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2014/2017 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING MASKINMESTRENES FORENING. Gældende fra 1. april 2014

O V E R E N S K O M S T 2014/2017 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING MASKINMESTRENES FORENING. Gældende fra 1. april 2014 O V E R E N S K O M S T 2014/2017 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING OG MASKINMESTRENES FORENING Gældende fra 1. april 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Overenskomstens område... 1 2 Ansættelsens grundlag...

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem EM. Z. SVITZER A/S DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART. for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

SÆROVERENSKOMST. mellem EM. Z. SVITZER A/S DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART. for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister SÆROVERENSKOMST mellem EM. Z. SVITZER A/S og DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister Paragraf 1 Almindelige bestemmelser Ansættelse i Rederiet

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2007-2010. mellem SAMSØ LINIEN A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING FOR CATERINGPERSONALE

O V E R E N S K O M S T 2007-2010. mellem SAMSØ LINIEN A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING FOR CATERINGPERSONALE O V E R E N S K O M S T 2007-2010 mellem SAMSØ LINIEN A/S OG DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING FOR CATERINGPERSONALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE... 3 2 LØNNINGER... 6 3 ANDRE TILLÆG...

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Skibsmekanikere)

OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Skibsmekanikere) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012 mellem DANMARKS REDERIFORENING Og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere) Gældende fra 1. marts 2012 29. februar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

DIS ORGANISATIONSOVERENSKOMST (2014/2017) MELLEM. Bilfærgernes Rederiforening. 3F Privat Service, Hotel og Restauration

DIS ORGANISATIONSOVERENSKOMST (2014/2017) MELLEM. Bilfærgernes Rederiforening. 3F Privat Service, Hotel og Restauration DIS ORGANISATIONSOVERENSKOMST (2014/2017) MELLEM Bilfærgernes Rederiforening og 3F Privat Service, Hotel og Restauration Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Gyldighedsområde 1 Kapitel 2 - Løn 1 Kapitel 3 -

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) mellem REDERIFORENINGEN AF METAL MARITIME (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) mellem REDERIFORENINGEN AF METAL MARITIME (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2017-2020 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og METAL MARITIME (skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012 1. Overenskomstens dækningsområde Stk. 1. Overenskomsten finder anvendelse på fastansatte medarbejdere ved Mediehus Århus, der

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING SØFARTENS LEDERE. Gældende fra 1. april 2012

O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING SØFARTENS LEDERE. Gældende fra 1. april 2012 O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING OG SØFARTENS LEDERE Gældende fra 1. april 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Overenskomstens område... 3 2 Ansættelsens grundlag... 3 3 Opsigelsesvarsler...

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2014/2017 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING SØFARTENS LEDERE. Gældende fra 1. april 2014

O V E R E N S K O M S T 2014/2017 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING SØFARTENS LEDERE. Gældende fra 1. april 2014 O V E R E N S K O M S T 2014/2017 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING OG SØFARTENS LEDERE Gældende fra 1. april 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Overenskomstens område... 1 2 Ansættelsens grundlag... 1 3 Opsigelsesvarsler...

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere