DI Overenskomst I (JA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DI Overenskomst I (JA)"

Transkript

1 OVERENSKOMST Gældende for fremførelse af lokomotiver, selvkørende tog m.v. samt banevedligeholdelse på de tekniske områder, serviceydelse til fremførelse m.v. samt arbejdslederfunktioner Indgået mellem DI Overenskomst I (JA) og Dansk Jernbaneforbund

2 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (JA) og Dansk Jernbaneforbund DI nr

3 Indhold 1. Dækningsområde a. Ansættelse Arbejdstid a. Arbejdstidsregler for lokomotivførere b. Arbejdstidsregler for stationsbetjente og banebetjente m.fl c. Arbejdstidsregler for togbetjente, togførere og toginstruktører d. Arbejdstidsregler for metrostewarder og metroguider Deltidsansættelse Deltidsansættelse i særlige ordninger Løn Overarbejde Tillæg Produktionstillæg m.v Grænseoverskridende trafik Pension Udgiftsdækkede ydelser Arbejdsbeklædning og tjenesteure Søgnehelligdagsbetaling Ferie Feriefridage Sygdom Barns 1. sygedag Barsel, fædreorlov og forældreorlov a. Anciennitet Uddannelse Ekstraordinær frihed Borgerligt ombud Militærtjeneste m.v Efterindtægt Opsigelsesvarsler Adgang til lønoplysninger a. Underleverandører Tillidsrepræsentation Varighed Bilag 1 Lønblade Bilag 2 Protokollater om personalefunktioner, ansættelsesbetingelser m.v.. 26 Bilag 3 Protokollat

4 Bilag 4 Aftale om forsikring af helbredsramte mellem DI / Jernbanernes Arbejdsgiverforening og Dansk Jernbaneforbund Bilag 5 Implementering af direktiv om deltidsarbejde Bilag 6 Implementering af direktiv om tidsbegrænset ansættelse Bilag 7 Seniorpolitik Bilag 8 Implementering af direktiv om vikararbejde Bilag 9 Protokollat om fornyelsesaftalens fortolkning ved overenskomstforhandlingerne Bilag 10 Natarbejde og helbredskontrol Bilag 11 Arbejdstidsregler for lokomotivførere, gods Bilag 12 Dækningsområde Protokollat om Arbejdstidsregler for lokomotivførere gods Protokollat om tillæg til arbejdstidsregler for lokomotivførere, gods

5 1. Dækningsområde Stk. 1 Denne overenskomst har bindende virkning for fremførelse af lokomotiver, selvkørende tog m.v. samt banevedligeholdelse på de tekniske områder, serviceydelse til fremførelse m.v. samt arbejdslederfunktioner (funktionsledere, gruppeledere, formænd m.fl. i henhold til traditionel opfattelse). Stk. 2 For overenskomstparterne er Hovedaftalen mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark gældende. 1a. Ansættelse Stk. 1 De ansatte skal opfylde gældende uddannelses- og alderskrav aftalt mellem parterne for det pågældende arbejdsområde samt opfylde de til enhver tid fastsatte helbredsbetingelser fra offentlige myndigheders og lovgivningens side. Note: vedrørende uddannelseskrav henvises til bilag 2. Stk. 2 Arbejdsgiveren afholder alle udgifter i forbindelse med betaling for påkrævede certifikater, licenser og helbredsundersøgelser, som kræves af Trafikstyrelsen. Stk. 3 Helbredskontrol skal i videst muligt omfang foregå på andre dage end arbejdsdage. Hvis helbredskontrol foretages på en fridag, tilskrives medarbejderen 7,4 timer som normaltimer på afspadseringskontoen. Stk. 4 Parterne er enige om, at direktiv nr. 91/533 om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet er implementeret i overenskomsten. Virksomheden skal ved ansættelse af medarbejdere handle i overensstemmelse med lov om ansættelsesbeviser. Ansættelsesbeviset skal indeholde min. bestemmelserne i henhold til EU-direktivet om ansættelsesbeviser. Virksomheden skal ved enhver ændring af de omhandlede forhold hurtigst muligt og senest 1 måned efter den dato, hvor ændringen træder i kraft, give medarbejderen skriftlig besked herom. Hvis ansættelsesbeviset ikke er udleveret til medarbejderen i overensstemmelse med gældende tidsfrist, skal virksomheden senest 15 dage efter skriftlig forlangende af medarbejderen udlevere et ansættelsesbevis med de faktiske oplysninger, som dannede grundlag for ansættelsesforholdet. I denne periode kan krav om godtgørelse/bod ikke pålægges virksomheden, medmindre der foreligger systematisk brud på bestemmelsen. Såfremt oplysningerne i ansættelsesbeviset efter fremsendelse ikke stemmer overens med det aftalte, kan godtgørelse/bod på manglende ansættelsesbevis pålægges virksomheden. 4

6 Stk. 5 Metroguider Idet metrostewarder som udgangspunkt rekrutteres blandt metroguider, orienteres interesserede metroguider grundigt ved ansættelsen om de betingelser vedrørende personprofil og helbredsattest, der følger af lovgivning m.v., som begrænser den enkeltes mulighed for at erhverve job som metrosteward. På en virksomhed med både metrostewarder og metroguider, må antallet af metroguider ikke udgøre mere end 45 % af antallet af metrostewarder. 2. Arbejdstid Stk. 1 Parterne er enige om, at arbejdet skal være effektivt. Stk. 2 Arbejdstiden fastsættes med udgangspunkt i 37 timers effektiv arbejdstid pr. uge vedrørende ugelønnede, og f.s.v. angår månedslønnede med udgangspunkt i 160,33 timers effektiv arbejdstid pr. måned. Stk. 3 Arbejdstiden placeres efter virksomhedernes behov og gældende regler. Virksomhederne kan placere arbejdstiden i en normperiode med inddragelse af den ugentlige/månedlige arbejdstid i normperioder i indtil 2 måneder. Note: Se dog særlige regler for metroguider, metrostewarder og metrosupervisorer, jf. 2d. Stk. 4 For hver fulde 37 timers arbejde, der er udført mellem kl og ydes der 3 timers frihed (UA timer). I beregningen indgår tillige arbejde, der udføres i tiden kl til kl , hvis mere end halvdelen ligger efter kl Nævnte bestemmelse kan ved lokal aftale konverteres til anden form for kompensation. En sådan lokalaftale kan opsiges til bortfald med 3 mdr. varsel. Stk. 5 Fridage varsles senest den 25. i måneden før. 2a. Arbejdstidsregler for lokomotivførere (Se særlige regler for lokomotivførere gods til sidst i denne bestemmelse) Varigheden af den enkelte dags arbejde skal beregnes med mindst 6 timer. Varigheden af den enkelte dags arbejde må max. være på 9 1/2 time. Varigheden af den enkelte dags arbejde, hvori indgår tjeneste mellem kl og 04.30, må maksimalt være 8 timer. Der må højst forekomme sådant arbejde 2 på hinanden følgende nætter, samtidig må der højst være 7 nætters arbejde på en måned, hvori der indgår arbejde mellem kl og kl

7 Tjek ind tid, tjek ud tid, spadseretid og tekniske tider samt overlevering indgår i arbejdstiden. Tidsforbrug til ovennævnte opgaver aftales lokalt. Der må ikke anvendes delte arbejdstider. Hviletiden skal være på mindst 11 timer. Hviletid på fremmed station kan dog nedsættes til 8 timer, under forudsætning af at hviletiden ligger mellem kl og kl Påtvungne, driftsafhængige ophold indgår i arbejdstiden. Der må maksimalt udføres 5 timers arbejde uden pause i forbindelse med fremførelse, hvorfor der dagligt i sådanne tilfælde indlægges en pause af 1/2 times varighed, der betales af arbejdsgiveren. I stedet for denne pause kan indlægges op til 2 mindre pauser, hver på mindst 20 minutter. Disse 2 pauser skal udgøre i alt mindst 45 minutter. Krav om spisefaciliteter, toilet og håndvask m.v. kan bortfalde ved lokalforhandling vedrørende den ene pause. Planlagt arbejde, f.eks. rangering eller tankning medregnes i arbejdstiden. Under pauser har lokomotivføreren fortsat ansvaret for trækkraften, hvis denne forlades, og der ikke har fundet personaleafløsning sted. På steder, hvor der holdes pauser, skal der sikres adgang til spisefaciliteter, toilet og håndvask samt bad. Fridage: Der skal afholdes 104 fridage samt 9 helligdagsfridage pr. år. De 52 fridage skal tildeles som 26 weekend friheder, hvori der indgår en lørdag eller søn- og helligdag. Definitionen på en fridag er, at den skal indeholde et kalenderdøgn og have en varighed på mindst 40 timer. Definitionen på de 26 weekend friheder er, at de skal indeholde 2 kalenderdøgn og have en varighed på mindst 60 timer. Der må højst være 7 arbejdsdage mellem 2 fridage. I forbindelse med ekstraordinær inddragelse af fridage må der højst være 9 dage mellem 2 fridage. Pr. 1. januar 2011 gælder følgende (vedrørende weekend friheder): 10 ud af 26 weekend friheder skal ligge på en sammenhængende lørdag og søndag. Ved forsinkelser er hovedreglen, at lokomotivføreren skal føre lokomotivet til eget depot med hensyntagen til de sikkerhedsmæssige forhold. Der kan lokalt aftales afvigelser fra arbejdstidsreglerne inden for gældende bestemmelser vedr. sikkerhed m.v. Lokomotivførere gods De gældende regler herfor fremgår af protokollat af 7. juli samt 21. september 2010, der er optrykt bagerst i overenskomsten fra side 43. Disse protokollater er indgået i forlængelse af overenskomstfornyelsens protokollat nr. 14, der er optrykt i bilag 11. 6

8 Udover de generelle bestemmelser, er der indført følgende særlige bestemmelser for lokomotivførere, der udfører godskørsel: (Bestemmelserne erstatter afsnit 1, 2, 3 og 9 ovenfor). Varigheden af den enkelte dags arbejde skal beregnes med mindst 6 timer. Varigheden af den enkelte dags arbejde må maksimalt være på 10 timer. Varigheden af den enkelte dags arbejde, hvori indgår tjeneste mellem kl og 04.30, må maksimalt være 8 timer. Der må højst forekomme sådant arbejde på 2 på hinanden følgende nætter, samtidig må der højst være 9 nætters arbejde på en kalendermåned, hvori der indgår arbejde mellem kl og kl Tjek ind tid, tjek ud tid, spadseretid og tekniske tider samt overlevering indgår i arbejdstiden. Tidsforbrug til ovennævnte opgaver aftales lokalt. Der må ikke anvendes delte arbejdstider. På steder, hvor der afholdes pauser, skal der sikres adgang til toilet og håndvask samt siddemulighed. Planlægges pauser under pasrejser i persontog, skal pausen have en varighed af mindst en time, og arbejdsgiveren skal sikre, at der er en siddeplads. 2b. Arbejdstidsregler for stationsbetjente og banebetjente m.fl. Varigheden af den enkelte dags tjeneste skal beregnes med mindst 6 timer. Varigheden af den enkelte dags tjeneste må max. være på 9 1/2 time. Varigheden af den enkelte dags tjeneste, hvori indgår tjeneste mellem kl og må ikke overskride 8 timer. Der arbejdes efter norm i henhold til aftale herom. Overarbejde kan forekomme, dog højst 15 timer pr. kalendermåned. På steder, hvor der holdes pauser, skal der sikres adgang til spisefaciliteter, toilet og håndvask samt bad. Hviletiden mellem hvert døgns tjeneste skal være på mindst 11 timer. Fridage: Der skal afholdes 104 fridage pr. år samt 9 helligdagsfridage pr. år. Alle fridage skal have en længde på mindst 40 timer, og dobbeltfridage mindst 60 timer. Der gives mindst 26 dobbeltfridage som weekend friheder, hvori der indgår en lørdag eller en søn- og helligdag. Der må højst være 7 arbejdsdage mellem 2 fridage. I forbindelse med ekstraordinær inddragelse af fridage må der højst være 9 dage mellem 2 fridage. Pr. 1. januar 2011 gælder følgende (vedrørende weekend friheder): 10 ud af 26 weekend friheder skal ligge på en sammenhængende lørdag og søndag. 7

9 2c. Arbejdstidsregler for togbetjente, togførere og toginstruktører Varigheden af den enkelte dags tjeneste skal beregnes med mindst 6 timer. Varigheden af den enkelte dags tjeneste må max. være på 9 1/2 time. Varigheden af den enkelte dags tjeneste, hvori indgår tjeneste mellem kl og 05.00, må ikke overskride 8 timer. Der arbejdes efter norm i henhold til aftale herom. Overarbejde kan forekomme, dog højst 15 timer pr. kalendermåned. Hviletiden mellem hvert døgns tjeneste skal være på mindst 11 timer. Ved ophold på fremmed tjenestested mellem hvert døgns tjeneste kan hviletiden nedsættes til 8 timer. På steder, hvor der holdes pauser, skal der sikres adgang til spisefaciliteter, toilet og håndvask samt bad. Fridage: Der skal afholdes 104 fridage pr. år samt 9 helligdagsfridage pr. år. Alle fridage skal have en længde på mindst 40 timer, og dobbeltfridage mindst 60 timer. Der gives mindst 26 dobbeltfridage som weekendfriheder, hvori der indgår en lørdag eller en søn- og helligdag. Der må højst være 7 arbejdsdage mellem 2 fridage. I forbindelse med ekstraordinær inddragelse af fridage må der højst være 9 dage mellem 2 fridage. Pr. 1. januar 2011 gælder følgende (vedrørende weekend friheder): 10 ud af 26 weekend friheder skal ligge på en sammenhængende lørdag og søndag. 2d. Arbejdstidsregler for metrostewarder og metroguider Stk. 1 Varigheden af den enkelte dags tjeneste skal beregnes med mindst 6 timer. Varigheden af den enkelte dags tjeneste må max. være på 9 1/2 time. Varigheden af den enkelte dags tjeneste, hvori indgår tjeneste mellem kl og må ikke overskride 8 timer. Ved forsinkelser og i nødsituationer er hovedreglen, at stewarden skal gøre tjenesten færdig. Overarbejde kan forekomme, dog højst 15 timer pr. kalendermåned. Hviletiden mellem hvert døgns tjeneste skal være på mindst 11 timer. Ved ophold på fremmed tjenestested mellem hvert døgns tjeneste kan hviletiden nedsættes til 8 timer. Der kan lokalt aftales afvigelser fra arbejdstidsreglerne inden for gældende lovgivning vedrørende sikkerhed m.v. 8

10 Stk. 2 Der kan etableres en normperiode for fast tjeneste med inddragelse af den ugentlige/månedlige arbejdstid i normperioder op til seks måneder. Såfremt der opnås lokal enighed herom med tillidsrepræsentanten kan for fast tjeneste etableres en normperiode på op til 12 måneder. Den samlede arbejdstid i en 14-dages periode må ikke overstige 80 timer. Såfremt der fra trafikselskabets side er foretaget ændringer af kørselsmønsteret på en bestemt dag, kan virksomheden tilpasse/konvertere vagten denne dag, idet normperioden i øvrigt fortsætter uændret efterfølgende. Ændring af en vagt skal i så fald varsles med 7 kalenderdøgn. For afløsertjeneste: Der kan etableres en normperiode for fastansatte til afløsertjeneste med inddragelse af den ugentlige arbejdstid i normperioder på op til en måned. Fridagene er kendte, inden normperioden påbegyndes. Vagten skal meddeles senest ved udgangen af stewardens forudgående vagt. Ved manglende overholdelse af dette varsel udbetales et tillæg på i alt kr. 120,00 pr. vagt. Den enkelte medarbejder kender på forhånd sin ramme, inden for hvilken vagten kan fastsættes. Rammen, inden for hvilken den enkelte vagt kan fastlægges, kan udgøre op til 12 timer. Rammen kan være et af følgende tre tidsrum (samt mulighed for forskydning med en time): (eller ), (eller ), Rammen kan ændres med 7 kalenderdøgns varsel. Andelen af stewarder, der udfører arbejde i afløsertjeneste, kan til hver en tid højst udgøre 20 % af det samlede antal fuldtidsansatte stewarder i virksomheden. Stk. 3 Fridage: Der skal afholdes 104 fridage pr. år samt 9 helligdagsfridage pr. år. Alle fridage skal have en længde på mindst 40 timer, dobbeltfridage på mindst 60 timer. Der gives mindst 26 dobbeltfridage som weekendfriheder, hvori der indgår en lørdag eller en søn- og helligdag. Der må højst være 7 arbejdsdage mellem 2 fridage. I forbindelse med ekstraordinær inddragelse af fridage må der højst være 9 dage mellem 2 fridage. Pr. 1. januar 2011 gælder følgende (vedrørende weekend friheder): 10 ud af 26 weekend friheder skal ligge på en sammenhængende lørdag og søndag. For disse weekend friheder gælder, at medarbejdere, der primært arbejder nat, senest afslutter deres tjeneste kl lørdag morgen, og dermed kan påbegynde ny tjeneste efter 60 timer. På steder, hvor der holdes pauser, skal der sikres adgang til spisefaciliteter, toilet og håndvask. 3. Deltidsansættelse Deltidsansættelse kan forekomme, men skal dog mindst udgøre 50 % af den på fuld tid fastsatte arbejdstid, med mindre andet aftales mellem parterne. 9

11 Ved ansættelse i ledige stillinger bør der gives fortrinsret til deltidsansatte, hvis de pågældende i øvrigt opfylder kravene til stillingen. Ansættelsesvirksomheden skal være hovedarbejdsgiver for ansatte på deltid, med mindre andet aftales mellem parterne. 3. Deltidsansættelse i særlige ordninger Som led i en aftale om deltidsansættelse kan det med medarbejderen aftales, at denne indgår i en særlig arbejdstidsordning, der afviger fra arbejdstidsreglerne i overenskomsten, f.eks. weekendvagter (lørdag til søndag) eller lignende ordninger, hvor placeringen af de 26 weekendfriheder kan fastsættes på andre ugedage. I disse særlige ordninger aflønnes medarbejderen for 160,33 timer pr. måned. 4. Løn Stk. 1. Lønnen betales bagud og er til rådighed den sidste bankdag i måneden i det pengeinstitut, som medarbejderen ønsker lønnen anvist til. For timelønnede sker lønudbetaling hver 14. dag bagud. Lønnen er disponibel senest den efterfølgende fredag. Overgang til månedsløn finder i øvrigt sted, når beskæftigelsen antager karakter af mere vedvarende beskæftigelse på et enkelt arbejdssted på mindst 15 timer i gennemsnit pr. uge, beregnet over 3 måneder. I forbindelse med lønudbetaling gives mulighed for indeholdelse i lønnen til dækning af en medarbejders kontingent til Dansk Jernbaneforbund. Note: Lønsatser fremgår af bilag 1. Stk. 2 Grundløn Grundlønnen er opbygget af en basisløn og et centralt forhandlet kvalifikationstillæg, jf. bilag 1. Stk. 3 Individuelle kvalifikationstillæg Ud over grundlønnen kan lokalt forhandles individuelle kvalifikationstillæg på indtil 25 % af basislønnen. Som eksempel på elementer, der kan ligge til grund ved fastlæggelse af kvalifikationsløn, kan nævnes: Vedligeholdelsesopgaver, omløbsplanlægning, tjenesteplanlægning, anvendelse af tekniske fremmedsprog, administrationsfunktioner, ydelse/håndtering af fragtbreve, vareindkøb m.v. Tillidsrepræsentanten kan, efter den enkelte medarbejders ønske, medvirke ved forhandlingen af ovennævnte tillæg. Udmøntningen af de i denne bestemmelse nævnte kvalifikationstillæg kan kontrolleres af den lokale tillidsrepræsentant eller den, som Dansk Jernbaneforbund i øvrigt i virksomheden måtte bemyndige hertil, og der skal senest 8 dage efter aftalers indgåelse herom indsendes kopi af disse til forbundet Stk. 4 Produktivitetsfremmende lønsystemer 10

12 Parterne er enige om at anbefale indførelse af produktivitetsfremmende lønsystemer i form af bonusordninger, jobvurderingsordninger og lignende. Udbredelsen af sådanne lønsystemer kan ske med teknisk bistand fra organisationerne. 5. Overarbejde Stk. 1 Opgørelse og betaling Overarbejde er arbejde, der pr. uge overstiger 37 timer og pr. måned overstiger 160,33 timer. Denne arbejdstid kan efter aftale lokalt være placeret med en variabel ugentlig, hhv. månedlig arbejdstid efter en af virksomhederne fastsat normarbejdsperiode, jf. 2, stk. 3 og 2d. Overtidsbetalingen udgør 50 % af grundlønstimesatsen for de første 3 timer for timelønnede og for de første 14 timer for månedslønnede. Overarbejde herudover afregnes med et tillæg svarende til 100 % af grundlønstimesatsen. Stk. 2 Afspadsering Der er principiel enighed om, at der sker afspadsering af overarbejde, hvor tillægget løbende er udbetalt samt afspadsering af erstatnings- og kompensationsfridage i forbindelse med søgnehelligdage. Hvis ikke afspadsering finder sted, men der aflønnes for de opsparede timer, forudsættes, at arbejdsgiver og den ansatte er enige herom. Dette gælder også ved fratræden. Der afspadseres time for time og i hele dage/vagter. Afspadseringstidspunktet aftales normalt mellem parterne. Dog kan arbejdsgiver varsle afspadsering med 3 døgns varsel inden kl og inddrage varslet afspadsering med 3 døgns varsel inden kl begrundet i afvikling af det normale arbejde. Ved opsigelse kan afspadsering finde sted i opsigelsesperioden, forudsat at dette er aftalt mellem parterne. Afspadseringstimer kan ikke anvendes til opsupplering af den ugentlige arbejdstid. Antal timer til afspadsering må ikke overstige 75 timer. 6. Tillæg Stk. 1 Forskudt tid Virksomhederne kan placere arbejdstiden uden for den daglige normale arbejdstid mellem kl til kl Arbejdstiden herfor honoreres pr. 1. marts 2010 med kr. 25,90 pr. arbejdstime og pr. 1. marts 2011 med kr. 26,42 pr. arbejdstime. Tiden opgøres i reelt anvendte antal min. og oprundes til 1/2 time pr. dag. Forskudt tid skal være varslet senest kl dagen forinden. Ved manglende varsel betales et engangsvederlag pr. 1. marts 2010 på kr. 32,37 og pr. 1. marts 2011 på kr. 33,02. Stk. 2 Lørdage, søn- og helligdage Ved arbejde på lørdage og søn- og helligdage ydes der et tillæg på 25 % af grundlønstimelønnen for hver time, der arbejdes på disse dage, og oprundes til 1/2 time pr. dag. 11

13 Tillægget ydes fra lørdage efter kl til mandage kl og på hverdage efter helligdage uden for søndage samt på Grundlovsdag efter kl Højhelligdage, d.v.s. Jul, Påske, Pinse, Kristi Himmelfartsdag og Store Bededag samt den 24. og 31. december, afregnes med et tillæg svarende til 50 % af grundlønstimesatsen. 7. Produktionstillæg m.v. Stk. 1 Lokomotivførere, lokomotivfører kørerlærere og lokomotivinstruktører Bestemmelsen ændres med virkning fra 1. marts 2010 til: Der ydes et månedligt produktionstillæg til lokomotivførere, lokomotivfører kørerlærere og lokomotivinstruktører på kr ,48. For medarbejdere, der modtager ovennævnte tillæg, betales ikke kørepenge. Stk. 2 Togpersonale/praktikindøvere/toginstruktører Bestemmelsen ændres med virkning fra 1. marts 2010 til: Der ydes et månedligt produktionstillæg til togpersonale, praktikindøvere og toginstruktører på kr ,08. For medarbejdere, der modtager ovennævnte tillæg, betales ikke kørepenge. Stk. 3 Metrostewarder/Supervisorer Bestemmelsen ændres med virkning fra 1. marts 2010 til: Der ydes et månedligt produktionstillæg til metrostewarder og supervisorer på kr ,21. For medarbejdere, der modtager ovennævnte tillæg, betales ikke kørepenge. Stk. 4 Stations- og banebetjente og holdledere Til stations- og banebetjente og holdledere ydes kørepenge efter hidtidige principper pr. time, der pr. 1. marts 2010 udgør kr. 25,52. Stk. 5 Særligt tillæg Derudover ydes et månedligt produktionstillæg til stations- og banebetjente og holdledere på kr , Grænseoverskridende trafik Stk. 1. Definition Ved grænseoverskridende kørsel inden for godstrafik forstår parterne kørsel, der helt eller delvist foregår i fremmed land. Såfremt arbejdsgiveren pålægger medarbejderen at udføre grænseoverskridende kørsel, gælder nedenstående regler: 12

14 Stk. 2 Grænseoverskridende godskørsel, der forudsætter gennemført sikkerhedsuddannelse efter det fremmede lands regler Der udbetales et fast tillæg på kr ,- pr. år, svarende til kr ,- pr. måned til lokomotivførere, der har gennemført ovennævnte sikkerhedsuddannelse. Det faste tillæg udbetales i den periode, hvor den pågældende udfører grænseoverskridende kørsel for arbejdsgiveren. Ved bortfald af sikkerhedscertifikatet som følge af arbejdsgiverens opsigelse af certifikatet og ved bortfald af sikkerhedscertifikatet i øvrigt, bortfalder det faste tillæg. Arbejdsgiveren kan opsige sikkerhedscertifikatet til bortfald over for medarbejderen med tre måneders varsel til udgangen af en måned. Stk. 3 Grænseoverskridende godskørsel, der ikke forudsætter, at det pågældende lands sikkerhedsuddannelse er gennemført Der udbetales et fast tillæg på kr ,- pr. år svarende til kr. 925,- pr. måned. Det faste tillæg udbetales i den periode, hvor den pågældende udfører grænseoverskridende kørsel for arbejdsgiveren. Ved bortfald af godkendelsen som følge af arbejdsgiverens opsigelse af ordningen og ved bortfald af godkendelsen i øvrigt, bortfalder det faste tillæg. Arbejdsgiveren kan opsige ordningen til bortfald over for medarbejderen med en måneds varsel til udgangen af en måned. Stk. 4 Kost og logi m.v. Bestemmelserne i overenskomstens 10, stk. 2 finder ligeledes anvendelse ved grænseoverskridende kørsel. Der kan lokalt aftales andre ordninger vedrørende dækning af dokumenterede merudgifter (kost og logi), der ikke må stille medarbejderen ringere end reglerne i overenskomstens 10. Arbejdsgiveren anviser logi, hvor dette er nødvendigt. Denne aftale erstatter fra ikraftrædelsestidspunktet (7. august 2003) alle aftaler om betaling for grænseoverskridende kørsel vedrørende godstrafik gældende for ansatte på JA s medlemsvirksomheder der er omfattet af nærværende overenskomst. Stk. 5 Grænseoverskridende persontrafik, der forudsætter gennemført sikkerhedsuddannelse efter det fremmede lands regler Der henstår fortsat en aftale om grænseoverskridende kørsel gældende for persontrafik, der skal indgås i indeværende overenskomstperiode. Stk. 6 Grænseoverskridende persontrafik, der ikke forudsætter, at det pågældende lands sikkerhedsuddannelse er gennemført Der henstår fortsat en aftale om grænseoverskridende kørsel gældende for persontrafik, der skal indgås i indeværende overenskomstperiode. Stk. 7 Parterne er enige om, at overenskomstens særlige regler for grænseoverskridende trafik skal bidrage til målet om at sikre danske selskaber lige konkurrencevilkår med udenlandske virksomheder og dermed sikre fastholdelse af dansk arbejdskraft i forbindelse med den grænseoverskridende trafik. I det omfang en dansk operatør samarbejder med udenlandske selskaber om kørsel, skal der i overenskomstperioden tilstræbes, at grænseoverskridende kørsel fordeles, således at antal årsværks kørsel i et andet land er ligeligt fordelt i overenskomstperioden. 13

15 9. Pension Stk. 1 Medarbejderne er fra det fyldte 20. år omfattet af en pensionsordning i Pension Danmark, der udgør 12,0 %, hvoraf arbejdsgiveren betaler 8,0 % og lønmodtageren 4,0 %. Ekstra lønmodtagerbidrag til pensionsordning Medarbejdere kan anmode om, at arbejdsgiveren løbende foretager indbetaling af et ekstra lønmodtagerbidrag til pensionsordningen. Anmodningen, herunder anmodning om ophør/ændring af ekstra indbetaling af lønmodtagerbidrag kan ske én gang årligt med virkning fra 1. december. Ekstra lønmodtagerbidrag skal være et fast kronebeløb. Evt. administrative omkostninger i forbindelse hermed er medarbejderen uvedkommende. Den ekstra indbetaling anvendes alene til forøgelse af opsparingen. Stk. 2 Der etableres en gruppelivsordning under PensionDanmark. 10. Udgiftsdækkede ydelser Stk. 1 På beordrede virksomhedsrejser, hvor ud- og hjemrejse foretages på samme dag, ydes godtgørelse for dokumenterede merudgifter. Stk. 2 På beordrede rejser, hvor overnatning finder sted, ydes godtgørelse i henhold til Ligningsrådets satser. Stk. 3 Ved internatophold (krævede kurser, seminarer, møder) med fri kost og logi, ydes der en diæt i henhold til Ligningsrådets satser. Stk. 4 Medarbejderne må kun bruge egen bil eller lignende på virksomhedsrejser efter forudgående mundtlig eller skriftlig tilladelse fra arbejdsgiveren. Der udbetales i disse tilfælde transportgodtgørelse i henhold til Ligningsrådets satser. 11. Arbejdsbeklædning og tjenesteure Stk. 1 Der kan udleveres arbejdsbeklædning og uniform i overensstemmelse med de lokalaftaler m.v., der er gældende hos arbejdsgiveren. Stk. 2 Arbejdsbeklædning og uniform udleveres herefter i overensstemmelse med eventuelle aftaler, og medarbejderen er forpligtet til at anvende arbejdsbeklædningen og bære uniform efter arbejdsgiverens regler. Stk. 3 Der indkøbes til kørende personale ure, der er typegodkendt af parterne. Reparation af tjenesteure, herunder udskiftning af batteri, betales af arbejdsgiveren. Forretningsgangen for aflevering af ure fastsættes individuelt i lokalområderne. 14

16 Mister en lokomotivfører/kørelærer/lokomotivinstruktør/togfører eller en togbetjent det udleverede tjenesteur, vil der kunne udleveres et nyt ur mod betaling af 50 % af den til enhver tid gældende indkøbspris (inkl. moms), uanset urets alder. Beløbet vil blive indeholdt i lønnen. Ved afsked fra arbejdspladsen på grund af alder eller svagelighed samt ved overgang til anden stilling i samme virksomhed forbliver tjenesteuret den pågældende medarbejders ejendom. I alle øvrige tilfælde af afsked fra virksomheden skal tjenesteuret afleveres til virksomheden. Note: Bestemmelsen i stk. 3 gælder ikke for metropersonale. 12. Søgnehelligdagsbetaling Helligdage, der ikke falder på søndage, godskrives som fridage med fuld løn. Såfremt der arbejdes på søgnehelligdage, afregnes der herfor efter 6, stk Ferie Stk. 1 Medarbejderne er omfattet af reglerne i ferieloven, Lov om ferie nr. 407 af 28. maj 2004, senest ændret ved lov nr. 404 af 8. maj Stk. 2 Medarbejdere i reserven skal senest ved tjenestens begyndelse på sidste arbejdsdag inden en given ferieperiode kende mødetidspunktet for første tjeneste efter samme ferieperiode. Ved manglende underretning betales første tjeneste efter ferieperioden som overarbejde. 14. Feriefridage Stk. 1 Medarbejderen har ret til 5 feriefridage pr. år. Såfremt medarbejderen ikke er beskæftiget hele året, beregnes feriefridagen(e) forholdsmæssigt, hvor 5 feriefridage sættes i forhold til 12 måneders beskæftigelse. Stk. 2 For de således etablerede feriefridage skal følgende gælde: Medarbejderen opsparer 2,25 % af den overenskomstmæssige løn, eksklusive betaling for overarbejde. For hver feriefridag á 7,4 time udbetales á conto et beløb svarende til 7,4 timer med den til en hver tid gældende grundløn uden yderligere tillæg. Ved fratræden eller ved ferieårets udløb opgøres optjeningskontoen. Ved overskud på kontoen udbetales beløbet til medarbejderen. Ved underskud på kontoen kan arbejdsgiveren modregne i medarbejderens løntilgodehavende. 15

17 Note: Ansatte, der oppebærer produktionstillæg i henhold til 7, stk. 1 og 2, oppebærer ikke 2,25 % af dette tillæg til feriefridage. Stk. 3 Der kan uanset jobskifte kun afholdes/kompenseres de i stk. 1 nævnte feriefridage i hvert ferieår. Hvis feriefridagen(e), begrundet i en aftale mellem virksomheden og den ansatte, ikke afholdes, skal den optjente løn for feriefridagene udbetales. Tilsvarende gælder ved sygdom, tilskadekomst eller barsel. Feriefridage placeres efter samme regler som restferie, jf. ferielovens bestemmelser. Feriefridage kan ikke varsles til afholdelse i en opsigelsesperiode, når opsigelse sker fra arbejdsgiverens side. 15. Sygdom Stk. 1 Medarbejdere får fuld løn under sygdom efter uafbrudt 6 måneders beskæftigelse samt under fravær på grund af tilskadekomst under udførelse af arbejdet. Stk. 2 I grundlaget for beregningen af løn i disse fraværssituationer indgår de særlige tillæg, jf. 4, stk. 2 og stk. 3. Stk. 3 Ved aflønning i henhold til 4, stk. 4, Resultatløn, udgør løn under sygdom grundløn + 5 %. Stk. 4 For timelønnede er dagpengelovens regler gældende ved sygefravær og fravær på grund af tilskadekomst under udførelse af arbejdet. Stk. 5: Retten til betaling stopper, såfremt sygedagpengerefusionen fra kommunen ophører, og dette skyldes medarbejderens forsømmelse af de pligter, der følger af sygedagpengeloven. I de tilfælde, hvor virksomheden allerede har udbetalt sygeløn/sygedagpenge til medarbejderen, kan virksomheden for perioden forud for ophøret alene modregne et beløb svarende til den tabte sygedagpengerefusion i medarbejderens løn. 16. Barns 1. sygedag Stk. 1 En medarbejder med 3 måneders uafbrudt anciennitet kan opnå hel eller delvis frihed til pasning af sygt barn, indtil anden pasningsmulighed er tilvejebragt, når Det er barnets 1. sygedag. Hensyn til barnets forhold gør dette nødvendigt. Forholdene på arbejdsstedet tillader det. 16

18 Barnet er under 14 år. Barnet er hjemmeværende. Fraværet noteres på den liste, der føres over medarbejderens sygefravær. Stk. 2 Medarbejderen betales under den ydede frihed løn, svarende til den løn inkl. tillæg, som den pågældende ville være blevet betalt i sygdomstilfælde. Stk. 3 Adgangen til frihed efter stk. 1. kan for den enkelte medarbejder inddrages ved misbrug. 17. Barsel, fædreorlov og forældreorlov Stk. 1 Medarbejderne er omfattet af reglerne i dagpengeloven, ligebehandlingsloven samt funktionærloven. Stk. 2 Der tilkommer kvindelig medarbejdere med 9 måneders uafbrudt ansættelse barselsløn i indtil 4 uger før forventet fødsel ( graviditetsorlov ) og indtil 14 uger ( barselsorlov ), regnet fra barnets fødsel eller for adoptanten barnets modtagelse i hjemmet. Betalingen er grundtimelønnen uden yderligere tillæg. Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt: Pensionsbidraget udgør: Arbejdsgiverbidrag kr. pr. time / kr. pr. måned Arbejdstagerbidrag kr. pr. time / kr. pr. måned Samlet bidrag kr. pr. time / kr. pr. måned 5,50 / 890,00 2,75 / 445,00 8,25 / 1.335,00 Til deltidsansatte indbetales et bidrag svarende til den aftalte arbejdstid. Stk. 3 Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger under fædreorlov efter fødslen eller modtagelsen i hjemmet. Efter aftale med arbejdsgiveren kan fædreorloven placeres inden for de første 14 uger efter fødslen. Stk. 4 Medarbejdere, der på fødselstidspunktet har 9 måneders uafbrudt anciennitet i virksomheden, er berettiget til i indtil 9 uger at få løn under forældreorlov. Det er en forudsætning herfor, at forældreorloven placeres i uge 15 til 24 efter barnets fødsel, eller for adoptanten barnets modtagelse i hjemmet. Betalingen er grundtimelønnen uden yderligere tillæg. Af disse 9 uger har hver af forældrene ret til betaling i 3 uger. 17

19 Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen af de resterende 3 uger ydes til faderen og/eller moderen. Fravær og betaling for disse 3 uger kan deles mellem forældrene og forudsætter, at forældrene ikke samtidig er på orlov. Virksomheden betaler alene for egne ansattes fravær. Virksomheden kan kræve dokumentation f.eks. i form af tro- og loveerklæring. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Hvis arbejdsgiveren ikke vil kunne oppebære refusion, bortfalder betalingen til medarbejderen. Hvis både faderen og moderen er ansat hos samme arbejdsgiver, har de alene ret til tilsammen under forældreorlov at modtage løn i indtil 9 uger og under forudsætning af, at ovenstående betingelser om fuld refusion af dagpenge er opfyldt. Bestemmelsen har virkning for medarbejdere med børn født den 1. marts 2007 eller senere. Stk. 4a. For medarbejdere der påbegynder forældreorlov den 1. marts 2011 eller senere erstattes ovennævnte stk. 4 af følgende: I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren betaling under fravær i indtil 11 uger. Af disse 11 uger har hver af forældrene ret til at holde 4 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen eller moderen. Fravær og betaling for disse 3 uger kan deles mellem forældrene og forudsætter, at forældrene ikke samtidig er på orlov. Betalingen i disse 11 uger er grundtimelønnen uden yderligere tillæg. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende. Forældrenes orlov skal tages i umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov, og hver af forældrenes orlov skal tages i en uafbrudt periode. Anm. Under de 14 ugers barselsorlov ydes forhøjet pensionsbidrag, jf. 17, stk a. Anciennitet Stk. 1 Ved betaling under sygdom, ved barns 1. sygedag, barsel, fædreorlov samt forældreorlov, lokale ordninger om turvalg samt i relation til helbredsordningen gælder nedenstående regler i stk. 2 og 3 om tillæg af anciennitet og bevarelse af anciennitet: Stk. 2 18

20 Ved ansættelsen tillægges der anciennitet for dokumenteret forudgående beskæftigelse i samme jobfunktion i en virksomhed inden for skinnebåren person- eller godstransport. Note: Vedrørende anciennitet og turvalg Dog indplaceres den ny- eller genansatte, uanset anciennitet, i reserven, indtil nyt turvalg finder sted efter virksomhedens ordning Stk. 3 I tilfælde, hvor en medarbejder fratræder, men genansættes efter en periode, der ikke overstiger 12 måneder, bevarer han dog den på afskedigelsestidspunktet opnåede anciennitet vedrørende turvalg. 18. Uddannelse Stk. 1. Der er enighed om, at der er behov for øget bevidsthed i virksomhederne om behovet for uddannelse og for et styrket aktivt samarbejde om uddannelsesindsatsen. Det gælder om at udvikle virksomhedskulturen på en sådan måde, at såvel ledelse som medarbejdere betragter kompetenceudvikling som både en ret og en pligt. Stk. 2 DA/LO Udviklingsfond Parterne er enige om, at til den af hovedorganisationerne (DA og LO) etablerede udviklingsfond betaler arbejdsgiveren i henhold til aftalen mellem DA og LO kr. 0,31 pr. præsteret arbejdstime. Pr. 1. januar 2011 udgør bidraget kr. 0,36 pr. præsteret arbejdstime. 19. Ekstraordinær frihed Arbejdsgiveren kan yde en medarbejder ekstraordinær frihed uden lønafkortning på særlige dage i nedenstående tilfælde: Ved alvorlig (livstruende) sygdom, dødsfald eller begravelse i den nærmeste familie, hvorved forstås forældre, ægtefælle eller børn. Stk. 2 Formålet med bestemmelserne er at sikre den til deltagelse nødvendige frihed, og der bør ved skønnet over frihedens længde tages hensyn hertil samt til de aktuelle forhold med hensyn til det arbejde, som normalt skulle udføres og til den tid, der faktisk skal bruges til rejsen. Stk. 3 Medarbejderen er på forlangende forpligtet til at dokumentere anledningen. Stk. 4 I forbindelse med de af arbejdsgiveren anerkendte jubilæumsdage gives der på dagen jubilaren en ekstraordinær fridag uden lønafkortning. 19

21 Stk. 5 I forbindelse med de i stk. 4 nævnte jubilæer ydes gratiale efter Ligningsrådets regler. Stk. 6 Til medarbejdere indrømmes der frihed, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med barnet. Reglen vedrører børn under 14 år. Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden over barnet, og der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Eventuel refusion fra kommunen tilgår virksomheden. 20. Borgerligt ombud Stk. 1 For frihed til bestridelse af borgerlige eller kommunale ombud er det en forudsætning, at den begrænses mest muligt, samt at den fornødne frihed først og fremmest skaffes ved forskydning eller omlægning af arbejdet. Stk. 2 Hvis arbejdsomlægning ikke kan foretages, ydes der arbejdsfrihed. 21. Militærtjeneste m.v. Der henvises til principperne i Funktionærlovens Efterindtægt Stk. 1 Medarbejderne er omfattet af gældende regler om efterindtægt, som er: Dør en medarbejder i ansættelsestiden, tilkommer der medarbejderens ægtefælle eller børn under 18 år, over for hvem medarbejderen har forsørgelsespligt, 1, 2 eller 3 måneders løn, når medarbejderen ved dødsfaldet har haft ansættelse i virksomheden i henholdsvis 1, 2 eller 3 år. Stk. 2 Efterindtægten er lønnen på tidspunktet for dødsfaldet. Lønnen i den måned, i hvilken dødsfaldet sker, medregnes ikke i efterindtægten. Stk. 3 Såfremt en medarbejder dør på grund af tilskadekomst hos arbejdsgiveren, udbetales efterindtægt i 6 måneder, jf. stk

22 23. Opsigelsesvarsler Stk. 1 Timelønnede ansatte Fra arbejdsgiverens side er aftalt følgende opsigelsesvarsel for timelønnede medarbejdere: Indtil 1 års anciennitet med: Mellem 1 og 5 års anciennitet: Over 5 års anciennitet: 4 uger 8 uger 12 uger Den timelønnede medarbejder har over for arbejdsgiveren 4 ugers opsigelsesvarsel, efter 5 års ansættelse 12 ugers varsel. Stk. 2 Månedslønnede ansatte Fra arbejdsgiverens side er aftalt følgende opsigelsesvarsel for månedslønnede medarbejdere: Indtil 12 måneders anciennitet med: Mellem 1 og 6 års anciennitet: Mellem 6 og 9 års anciennitet: Over 9 års anciennitet: 1 måned 4 måneder 5 måneder 6 måneder Den månedslønnede medarbejder har over for arbejdsgiveren 1 måneds opsigelsesvarsel. I grove overtrædelser af ansættelsesvilkår kan der ske ophævelse uden ovennævnte varsler. Såfremt en af parterne på virksomheden ikke har overholdt ovenfor anførte varsel, er der gensidigt erstatningsansvar svarende til løn for opsigelsesvarslet eller det manglende opsigelsesvarsels omfang. 24. Adgang til lønoplysninger Stk. 1. Bestemmelsen tager sigte på at modvirke løndumping. Bestemmelsen kan ikke benyttes til at kræve lønoplysninger udleveret med henblik på en overordnet eller generel belysning af lønforholdene i virksomheden, herunder til generel afdækning af muligheder for at rejse fagretlige sager mod virksomheden. Stk. 2 I de situationer, hvor en tillidsrepræsentant på tro og love erklærer at have oplysninger, der giver anledning til at formode, at der finder løndumping sted i relation til en enkelt ansat eller en konkret afgrænset gruppe af ansatte på virksomheden, har tillidsrepræsentanten ret til at få udleveret de oplysninger, der er fornødne for at vurdere, om der forekommer løndumping, jf. dog stk. 4. Tillidsrepræsentanten skal forinden fremsættelse af kravet selv forgæves have forsøgt at tilvejebringe lønoplysningerne. Forbundet kan under samme betingelser som tillidsrepræsentanten kræve lønoplysningerne udleveret. Stk. 3 21

23 Angår kravet en enkelt ansat forudsætter udleveringen af lønoplysninger den ansattes samtykke. Når kravet om udlevering af lønsedler vedrører en medarbejdergruppe, udleveres disse uden samtykke, dog således at hensynet til anonymitet sikres. Stk. 4 Er der på en medlemsvirksomhed ikke enighed om udlevering af oplysningerne, eller har forbundet rejst krav om udlevering af oplysninger overfor DI, skal der på forbundets begæring omgående afholdes møde mellem organisationerne med henblik på at drøfte sagen, herunder hvilke oplysninger der skal fremskaffes. Når oplysningerne er tilvejebragt fra virksomheden, træder organisationerne på ny sammen, og hvis det her konstateres, at overenskomstens bestemmelser er overholdt, er sagen slut. Konstateres det, at overenskomstens bestemmelser ikke er overholdt, skal DI på forbundets begæring rette henvendelse til virksomheden med henblik på at pålægge virksomheden at rette forholdene. DI sender en kopi af denne henvendelse til forbundet. Hvis forholdene ikke snarest bringes i orden kan forbundet videreføre sagen. Hvis der under forhandlingerne ikke kan opnås enighed om, hvorvidt overenskomsten er overholdt, kan forbundet videreføre sagen direkte til faglig voldgift eller fællesmøde. Stk. 5 De udleverede lønoplysninger skal behandles fortroligt og kan alene anvendes som led i en fagretlig behandling af spørgsmålet om løndumping og må ikke gøres til genstand for nogen form for offentliggørelse, med mindre sagen er afsluttet ved faglig voldgift eller Arbejdsretten. Stk. 6 Parterne er enige om løbende i overenskomstperioden at drøfte effekten af denne aftale. Aftalen bortfalder ved overenskomstperiodens udløb. 24a. Underleverandører Hvis en ikke-overenskomstdækket virksomhed, der arbejder som underleverandør for en DIO I-medlemsvirksomhed, er ramt af en lovlig varslet eller iværksat hovedkonflikt til støtte for et krav om en kollektiv overenskomst, og der er varslet en lovlig sympatikonflikt mod en medlemsvirksomhed, kan Dansk Jernbaneforbund rette henvendelse til DIO I med en anmodning om et møde til drøftelse af sagen. På mødet kan bl.a. drøftes de sympatikonfliktramte arbejdsopgaver. Tilsvarende kan DIO I rette henvendelse til forbundet. Alle relevante baggrundsoplysninger fremlægges på mødet eller tilsendes den modstående overenskomstpart så hurtigt som muligt. Parterne er enige om i sådanne situationer, at underleverandørvirksomheden kan optages i DIO I og overenskomstdækkes, selvom en konflikt er varslet eller iværksat. 22

24 25. Tillidsrepræsentation Stk. 1 Der er på virksomheder med mere end 9 ansatte inden for overenskomstens område adgang til at vælge en tillidsrepræsentant. Denne skal på vegne af de ansatte varetage disses kollektive rettigheder i henhold til overenskomsten. Stk. 2 Tillidsrepræsentanten vælges blandt de ansatte med mindst 1 års uafbrudt anciennitet i virksomheden. Såfremt der i virksomheden er mindre end 3 ansatte med denne anciennitet, kan gruppen af valgbare emner suppleres op til et antal af 3 blandt de af de øvrige ansatte, der har længst anciennitet. Alle ansatte, der er omfattet af overenskomsten, skal have mulighed for at afgive stemme ved valg. Valget sker ved almindeligt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer og i overensstemmelse med Forbundets regler om valg af repræsentanter. Stk. 3 Anmeldelse af valget foretages af Forbundet til Jernbanernes Arbejdsgiverforening. Det anmeldte valg af tillidsrepræsentanten skal herefter godkendes af begge overenskomstparter inden for en frist på 14 dage fra anmeldelsen. Stk. 4 Tillidsrepræsentanten har pligt til at arbejde for et positivt samarbejde på virksomheden. Tillidsrepræsentanten er ligeledes pligtig til at arbejde for overholdelse af overenskomsten samt andre kollektive aftaler, der indgås med binding for virksomheden. Funktionen som tillidsrepræsentant skal ske uden afbrydelse af arbejdet, med mindre der sker en opfordring hertil direkte fra ledelsen. Såfremt der sker en afbrydelse som følge af en opfordring fra ledelsen, skal tillidsrepræsentanten honoreres herfor, så der ikke sker løntab ved denne afbrydelse af arbejdet. Ved møder uden for arbejdstiden på arbejdsgiverens foranledning betales som for overarbejde for den tid, der måtte ligge udover den pågældendes daglige arbejdstid. Det er af fælles interesse, at der gives tillidsrepræsentanten fornøden tid til deltagelse i relevante kurser m.v., arrangeret af Forbundet ud over grundkurser. Vedrørende metropersonale gælder endvidere følgende bestemmelse: Med henvisning til de særlige bestemmelser om adgang til lokale aftaler om arbejdstidstilrettelæggelse m.v. skal det påses, at der gives den valgte tillidsrepræsentant den fornødne tid til at forberede og føre drøftelser med virksomheden om disse forhold uden tab af løn. Stk. 5 En tillidsrepræsentant kan ikke opsiges af arbejdsgiveren, med mindre der foreligger tvingende grunde hertil. Såfremt der foranlediget af tvingende grunde sker afskedigelse af en tillidsrepræsentant skal dette ske med varsel i henhold til overenskomsten, der er forlænget med en måned. Efter 3 års uafbrudt virke som tillidsrepræsentant skal den anførte 23

25 afskedigelse ske med et varsel, der efter overenskomstens bestemmelser forlænges med 2 måneder. Stk. 6 Ansættelsesforholdet for en tillidsrepræsentant kan ikke afbrydes førend forbundet har fået lejlighed til at afprøve berettigelsen ved fagretlig behandling. Denne skal, for at have opsættende virkning, påbegyndes inden for 1 uge efter afskedigelsen og være afsluttet hurtigst muligt. Ved konstateret arbejdsmangel bortfalder ovenfor anførte forlængelse af opsigelsesvarslet, ligesom der i denne situation ikke kan ske afbrydelse af ansættelsesforholdet i opsigelsesperioden, førend forbundet har haft mulighed for at prøve berettigelsen ved fagretlig behandling. Denne skal, for at have opsættende virkning i opsigelsesperioden, påbegyndes inden for 1 uge. Såfremt der ved en fagretlig behandling konstateres, at der ikke forelå tvingende grunde på afskedigelsestidspunktet, kan der ske enten annullation af opsigelsen eller tilkendes den afskedigede en godtgørelse, der ikke kan overstige 52 ugers løn. Denne godtgørelse er endelig. 26. Varighed Stk. 1 Overenskomsten kan tidligst opsiges til 1. marts Opsigelsesfristen er 3 måneder, medmindre andet er aftalt mellem hovedorganisationerne. Stk. 2 Selv om overenskomsten er opsagt eller udløbet, er parterne dog forpligtet til at overholde dens bestemmelser, indtil anden overenskomst træder i stedet, eller arbejdsstandsning er iværksat i overensstemmelse med reglerne i Hovedaftalen af 31. oktober 1973 med senere ændringer. København den 16. marts 2010 Dansk Jernbaneforbund Ulrik Salmonsen DI Overenskomst I v/di (JA) Jacob Gården Larsen 24

26 Bilag 1 Lønblade Lønnen til de enkelte personalekategorier udgør følgende (eksklusiv decentralt aftalt kvalifikationstillæg): Lokomotivførere 1/ / Basisløn kr kr Kvalif.tillæg kr kr Grundløn i alt kr kr Lokomotivfører kørelærere 1/ / Basisløn kr kr Kvalif.tillæg kr kr Grundløn i alt kr kr Lokomotivinstruktører 1/ / Basisløn kr kr Kvalif.tillæg kr kr Grundløn i alt kr kr Stations- og banetjeneste 1/ / Basisløn kr kr Kvalif.tillæg kr kr Grundløn i alt kr kr Togførere 1/ / Basisløn kr kr Kvalif.tillæg kr kr Grundløn i alt kr kr Togbetjente 1/ / Basisløn kr kr Kvalif.tillæg kr kr Grundløn i alt kr kr Stewards 1/ / Basisløn kr kr Kvalif.tillæg** kr kr Grundløn i alt kr kr ** I de første 12 ugers ansættelse er kvalifikationstillægget for en steward kr ,-, hvorefter det udgør kr ,-. Stewardsupervisors 1/ / Basisløn kr kr Kvalif.tillæg** kr kr Særligt tillæg kr kr Grundløn i alt kr kr

27 Bilag 2 Protokollater om personalefunktioner, ansættelsesbetingelser m.v. Ad 1a. Overenskomsten omfatter lokomotivførere, lokomotivinstruktører, stationspersonale, personale til banevedligeholdelse på de tekniske områder (herunder bl.a. sikringsmontører og kørestrømsmontører m.fl.), togpersonale (togbetjente, togførere og toginstruktører), metrostewarder (herunder metrosupervisorer) og metroguider. Note: Vedrørende Metro Service A/S Der er mellem parterne enighed om, at ændringen af denne bestemmelse ikke påvirker overenskomstforholdene hos Metro Service A/S, hvor banevedligeholdelse på de tekniske områder er overenskomstdækket i henhold til overenskomsten mellem DIO II og Dansk Metal/Dansk Elforbund. Vedr. lokomotivpersonale (gældende indtil ny uddannelse med adgangskrav foreligger) Som ansættelsesbetingelser sættes endvidere, at ansøgerne har gennemgået folkeskolens (9)10-årige grundskole, suppleret med HTX, eller matematisk studentereksamen, eller er faglært inden for metal- eller elfagene. For alle ansættelser gælder, at vedkommende skal have afgangsbevis på niveau for udvidet engelsk i folkeskolen - og gerne suppleret med endnu et fremmedsprog samt har bestået en ansættelsesprøve med tilfredsstillende resultat. Vedr. stationsbetjent/banebetjent Der gennemgås en aftalt uddannelse som stationsbetjent/banebetjent mellem DI/JA og Dansk Jernbaneforbund. Vedr. togbetjente, togførere og toginstruktører Som betingelser for ansættelse som togbetjent/togfører og toginstruktør kræves, at ansøgeren er fyldt 20 år og gennemgået den almindelige folkeskole med (9) 10 års grundskole, herunder gennemgået sprogfagene tysk og engelsk med tilfredsstillende resultat. Der gennemgås en aftalt uddannelse som togbetjent/togfører og toginstruktør mellem DI/JA og Dansk Jernbaneforbund. Protokollat vedr. uddannelse og efteruddannelse Parterne i nærværende overenskomst er enige om, at der inden overenskomstens udløb udarbejdes et protokollat vedr. parternes hensigter samt bindinger til nødvendig grund-, litra- og efteruddannelse. Protokollat vedrørende uddannelsesforløb for metropersonale Der indledes i overenskomstperioden drøftelser mellem parterne om at etablere uddannelsesforløbet for metrostewards som et AMU-uddannelsesforløb med udgangspunkt i det på virksomheden Metro Service A/S praktiserede i regi af udvalget for bane i Transporterhvervets Uddannelsesråd (TUR) (togklargøreruddannelsen). Protokollat om Metrouddannelser af 30. september 2002 er fortsat gældende. Protokollat Der er d.d. indgået følgende aftale mellem HTS/Jernbanernes Arbejdsgiverforening og Dansk Jernbaneforbund vedrørende uddannelse for stewarder på virksomheden Metro Service A/S, København S. 26

2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010

2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 Overenskomst 2007-2010 HTS Handel, Transport og Service Sundkrogskaj 20, 2100 København Ø Telefon 77 33 47 11 Fax 77 33 46

Læs mere

Jernbaneoverenskomsten

Jernbaneoverenskomsten Jernbaneoverenskomsten 2012 2014 For fremførelse af lokomotiver, selvkørende tog m.v. samt banevedligeholdelse på de tekniske områder, serviceydelse til fremførelse m.v. samt arbejdslederfunktioner Indgået

Læs mere

Jernbaneoverenskomsten

Jernbaneoverenskomsten Jernbaneoverenskomsten 2012 2014 For fremførelse af lokomotiver, selvkørende tog m.v. samt banevedligeholdelse på de tekniske områder, serviceydelse til fremførelse m.v. samt arbejdslederfunktioner mellem

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

JERNBANE- OVERENSKOMSTEN

JERNBANE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST JERNBANE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 For fremførelse af lokomotiver, selvkørende tog m.v. samt banevedligeholdelse på de tekniske områder, serviceydelse til fremførelse m.v. samt arbejdslederfunktioner

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Der tages forbehold for DA's og Dansk Jernbaneforbunds Hovedbestyrelses godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's og Dansk Jernbaneforbunds Hovedbestyrelses godkendelse af forhandlingsresultatet. DI-DJ overensksten på JA rådet Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

TILLÆGSOVERENSKOMST. DI Overenskomst I (JA) Dansk Jernbaneforbund. for banearbejde og banevedligeholdelse. Indgået mellem

TILLÆGSOVERENSKOMST. DI Overenskomst I (JA) Dansk Jernbaneforbund. for banearbejde og banevedligeholdelse. Indgået mellem TILLÆGSOVERENSKOMST 2010 2012 for banearbejde og banevedligeholdelse Indgået mellem DI Overenskomst I (JA) og Dansk Jernbaneforbund 2010 2012 Tillægsoverenskomst til overenskomst 1.3.2010 1.3.2012 mellem

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde Orientering Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde 30. marts 2012 Indgåelse af aftale om landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

DI-DJ overenskomsten på JA området

DI-DJ overenskomsten på JA området DI-DJ overensksten på JA rådet Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af DI-DJ overensksten på JA rådet for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 DI-DJ overensksten på JA rådet OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

TILLÆGSOVERENSKOMST TIL JERNBANE- OVERENSKOMSTEN

TILLÆGSOVERENSKOMST TIL JERNBANE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST 2014 2017 TILLÆGSOVERENSKOMST TIL JERNBANE- OVERENSKOMSTEN For banearbejdere og banevedligeholdelse 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst l (JA) og Dansk Jernbaneforbund DI nr. 794632 Tillægsoverenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014 DMA - 3F Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S HVIDE SANDE OVERENSKOMST 2010-2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (DSA) og 3F, Ringkøbing-Holmsland 2010 2012 2010 2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Overenskomst for letbaneførere

Overenskomst for letbaneførere Overenskomst for letbaneførere 2014 2017 For fremførelse af letbanetog og hertil knyttede serviceydelser mellem DI Overenskomst I og Dansk Jernbaneforbund DI nr. 794635 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Dækningsområde...

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Overenskomst mellem. Contec Rail ApS og Dansk Jernbaneforbund

Overenskomst mellem. Contec Rail ApS og Dansk Jernbaneforbund Overenskomst mellem Contec Rail ApS og Dansk Jernbaneforbund for perioden 1. marts 2014 til 1. marts 2016 Indhold l. Overenskomstens dækningsområde... 3 2. Ansættelse... 3 3. Arbejdstid... 4 4. Hjemsendelse

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. Til brug for lønberegningen er medarbejderen pligtig at aflevere lønbilag så

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende.

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende. Fratrædelsesgodtgørelsen forklaret Oprettet: 08-03-2010 Opdateret: 08-03-2010 Fratrædelsesgodtgørelsen er et nyt element i mange af de overenskomster, der er fornyet under OK2010. Her kan du få svar på

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr.

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr. OVERENSKOMST mellem FOA og Arriva Danmark A/S for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) 1.marts 2012-28.februar 2014 DI nr. 794557 1 2 Indhold 1. Overenskomstens

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

skibsførere på havnebusser OverenskOmst

skibsførere på havnebusser OverenskOmst skibsførere på havnebusser OverenskOmst 2010 2012 DI Overenskomst II v/ DI og Søfartens Ledere gældende for skibsførere beskæftiget på havnebusser i HUR-området 2010 2012 OVERENSKOMST 2010-2012 Søfartens

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N B E K L Æ D N I N G O G T E X L T I Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne i Beklædning & Textil Som du sikkert

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer Overenskomst mellem og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010-2012 1 Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst omfatter lærervikarer, der engageres af et vikarbureau, der er medlem

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2017 2020 Mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2017 2020 Truck-Kompagniet Skagen ApS OVERENSKOMST 2017-2020 mellem DI

Læs mere

1 ~A~4 FALCK TEKNIK - OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

1 ~A~4 FALCK TEKNIK - OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst II (DSA) v/di og 3F Transport og Chaufførernes Fagforening

Læs mere