Børsen Associated Media A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børsen Associated Media A/S"

Transkript

1 Overenskomst mellem Børsen Associated Media A/S og Den Redaktionelle Medarbejderforening på Dagens Medicin som gruppe under DJ 1. marts februar 2017

2 Mellem Børsen Associated Media A/S og Den Redaktionelle Medarbejderforening på Dagens Medicin som gruppe under Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsforhold for journalistiske medarbejdere der er beskæftiget med journalistik, redigering og layout. 1. Ansættelse Stk. 1. Ved nyansættelser oprettes en normalkontrakt. Kopi af kontrakten tilgår medarbejderen og tillidsrepræsentanten. Stk. 2. Hvor ikke andet er aftalt, gælder funktionærlovens regler. Stk. 3. Tillidsrepræsentanten orienteres forud for stillingsansættelser. Stk. 4. For praktikanter fastsættes løn- og arbejdsvilkår i overensstemmelse med de mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og DJ trufne aftaler. Stk. 5. Jobrotation kan gennemføres efter aftale, når der kan opnås enighed om, at det både tjener den enkelte medarbejders udviklingsmuligheder og virksomhedens interesse. Stk. 6. Der skal tages udstrakt hensyn til ligestillingsaspektet i forbindelse med ansættelse, efteruddannelse og forfremmelse af medarbejdere. 2. Løn Stk. 1. Lønnen består af en grundløn samt et personligt tillæg. Grundlønnen er kr pr. måned ekskl. pensionsordning, idet der pr. 1. marts 2015 er indført to startlønsniveauer: Startløn 1, o-1 års journalistisk anciennitet, kr. Startløn 2, 1-2 års journalistisk anciennitet, kr. Startlønningerne ligger fast hhv kr. og kr. under grundlønnen og reguleres automatisk med medarbejderens journalistiske anciennitet, der regnes fra bestået journalistisk uddannelse eller faktisk indtræden i pressen fra anden uddannelse. Stk. 2. Til grundlønnen lægges et personligt tillæg. Det personlige tillæg fastsættes under hensyntagen til medarbejderens personlige og faglige kvalifikationer, samt stillingens indhold og ansvar. En stigning i grundlønnen kan ikke modregnes i det personlige tillæg. Stk. 3. Det personlige tillæg forhandles ved ansættelsen, og reguleres hvert år med virkning fra den 1. marts. Reguleringen sker efter forhandling mellem redaktionsledelsen og tillidsrepræsentanten om den samlede ramme for reguleringen og om principperne for den individuelle fordeling. Medarbejderen har ret til at lade tillidsrepræsentanten deltage i forhandlingen. Note: Se pkt. 1 i Enighedsprotokollatet side Arbejdsredskaber Stk. 1. Virksomheden stiller følgende arbejdsredskabsordning til rådighed ved ansættelsen: - Smartphone inkl. tilbehør samt bærbar computer inkl. cover jf. Børsens standard pakke. - Avis efter eget valg - max værdi: kr. Stk. 2. Ledelse og tillidsrepræsentant aftaler de nærmere detaljer vedrørende praktiseringen af denne ordning. Børsen Associated Media

3 4. Arbejdstid Stk. 1. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer fordelt på maksimum fem dage. I uger med søgnehelligdage reduceres den ugentlige arbejdstid tilsvarende. Ugens to fridøgn skal så vidt muligt være sammenhængende. Stk. 2. Overarbejde beregnes månedligt, således at arbejde ud over et månedligt normtal på 160,33 timer kompenseres med tilsvarende fritid, subsidiært betaling. Overarbejde aftales forud med redaktionsledelsen. Ved afspadsering tages hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og den enkelte medarbejders ønsker. Afspadsering tilstræbes afviklet i den efterfølgende kalendermåned. Såfremt dette, efter aftale med ledelsen, ikke er muligt, kan medarbejderen få fri på et senere tidspunkt i forholdet 1:1,5. Hvis medarbejderen efter eget ønske vil skubbe afspadsering, aftales det med redaktionsledelsen, og afspadseringen afvikles da i forholdet 1:1. Stk. 3. Når opsparet overarbejde svarer til tre dage meddeles det ledelsen med henblik på afspadsering. 5. Ferie Stk. 1. Medarbejderne har otte ugers årlig ferie med løn, heraf afholdes mindst fire uger i sommerpausen. Stk. 2. Det kontante ferietillæg udgør 2 % af foregående års ferieberettigede løn og udbetales med maj-lønnen. I øvrigt gælder ferielovens bestemmelser. Stk. 3. Medarbejderen kan senest den 1. april meddele, at man i stedet for afholdelse af den 8. ferieuge i det efterfølgende ferieår pr. 1. maj, ønsker at overgå til en lønordning. Lønordningen indebærer at medarbejderen fra den 1. Maj til den 30. April, modtager en månedlig lønstigning på 2 pct. af medarbejderens månedsløn fra februar samme år, eksklusiv arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag og ikke normalt forekomne tillæg el. Lign. Medarbejdere i uopsagt stilling kan senest den 1. April skifte mellem ferieordningen og lønordningen til det følgende ferieår ved meddelelse til lønbogholderiet. Såfremt medarbejderen ikke har været ansat i et fuldt ferieoptjeningsår vil lønstigningen blive afregnet forholdsmæssigt. Stk. 4. Ved fratræden kan medarbejdere med mindst 2 års sammenhængende anciennitet vælge mellem afholdelse af ferie eller betaling for så vidt angår de feriedage, der ligger ud over ferielovens bestemmelser, idet der indbetales til feriekonto i overensstemmelse med ferieloven. Ved påbegyndelse af ferie i et nyt ferieår afvikles disse feriedage først. 6. Pension Stk. 1. Medarbejderne pensionsforsikres efter overenskomsten med Mediernes Pension, hvortil virksomheden indbetaler præmien. Stk. 2. Virksomheden indbetaler 15 % af den fulde gage op til kr. Stk. 3. Ovennævnte maksimumsbeløb reguleres hvert år med virkning fra 1. marts i takt med stigningen i nettoprisindekset i forudgående kalenderår. Børsen Associated Media

4 7. Sygdom, barsel og børneomsorg Stk. 1. Medarbejderen oppebærer fuld løn under sygdom i henhold til funktionærloven. Stk. 2. I forbindelse med graviditet ydes der tjenestefrihed med løn til nødvendige undersøgelser hos læge og jordemoder. Barselsorloven afholdes i henhold til bestemmelser i barselsloven. Stk. 3. Orlov i forbindelse med fødsel og adoption: Kvindelige medarbejdere skal senest tre måneder før forventet fødselstidspunkt underrette virksomheden om graviditeten. Medarbejderne har ret til fravær i henhold til barselsloven. Medarbejderne har dog alene ret til fravær med fuld løn i de nedennævnte perioder. Medarbejderne skal til gengæld hjælpe til med, at virksomheden modtager refusion fra kommunen, såfremt medarbejderen er dagpengeberettiget. Kvindelige medarbejdere: Kvindelige medarbejdere har ret til fire ugers fravær med fuld løn før forventet fødsel, og ret til 14 ugers barselsorlov med fuld løn efter fødslen. Kvindelige medarbejdere har derudover ret til yderligere 12 ugers orlov med fuld løn, såfremt orloven afholdes senest inden for de første 52 uger efter fødslen, og forudsat at medarbejderen er fuldt barselsdagpengeberettiget i den pågældende periode. Mandlige medarbejdere: Mandlige medarbejdere har ret til to ugers fædreorlov med fuld løn inden for de første 14 uger efter fødslen. Ugerne skal holdes i sammenhæng, men kan placeres lige efter fødslen, efter modtagelsen af barnet i hjemmet eller efter nærmere aftale med ledelsen. Mandlige medarbejdere har derudover ret til yderligere 12 ugers fædreorlov med fuld løn, såfremt orloven afholdes senest inden for de første 52 uger efter fødslen, og forudsat at medarbejderen er fuldt barselsdagpengeberettiget i den pågældende periode. Resterende barselsorlov: En medarbejder, der udnytter den resterende ret til barselsorlov uden løn og på fuld barselsdagpengesats, er dog berettiget til at modtage arbejdsgiverandelen til pensionsordning jf. 6, samt til ved fortsat ansættelse i virksomheden det efterfølgende ferieår at modtage fuld løn under ferie, som om medarbejderen havde været normalt lønnet under denne del af barselsorloven. Stk. 4. I forbindelse med barsel og adoption af børn har medarbejderen ret til barselsorlov med fuld løn. Der gælder samme regler som ovenfor, når forældrene er af samme køn. Stk. 5. Medarbejderen har fri med løn svarende til løn under sygdom, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af syge, hjemmeboende børn under 14 år. Denne frihed omfatter kun den ene af barnets forældre og alene barnets første sygedag. 8. Efteruddannelse Stk. 1. Ledelsen og medarbejderne er enige om, at en løbende efteruddannelse er nødvendig for opretholdelse af det professionelle niveau. Note: Se protokollat 1 om lokalt efteruddannelsessamarbejde. Stk. 2. Hver medarbejder har adgang til en uges betalt efteruddannelse med fuld løn hvert år, dog tidligst fra begyndelsen af det andet år efter journalistisk afsluttet uddannelse og efter et års anciennitet. Deltagelse i efteruddannelse skal aftales med ledelsen. Ledelsen kan ikke nægte medarbejderen tilladelse til deltagelse i relevant journalistisk efteruddannelse. Stk. 3. Medarbejdere, der efter aftale med ledelsen deltager i efteruddannelse, får efter forudgående aftale med virksomheden betalt kursusafgifter, transport, ophold og forplejning i forbindelse med kurset. Børsen Associated Media

5 Stk. 4. Forskudsanvendelse af efteruddannelse kan finde sted efter aftale i det enkelte tilfælde. Stk. 5. Der må i forbindelse med efteruddannelse ikke ske modregning i ferie eller anden frihed. Stk. 6. I tilfælde af medarbejderens afskedigelse efter 2 års sammenhængende anciennitet er denne berettiget til at få stillet et beløb på op til kr. til rådighed til valgfri efteruddannelse og/eller outplacementhjælp. Beløbet udbetales kun efter regning. Der kan i konkrete tilfælde træffes aftale om, at beløbet kan anvendes efter fratræden, såfremt medarbejderen først kan optages på relevante kurser efter fratræden. 9. Orlov Stk. 1. Virksomheden er indstillet på, at der efter aftale kan indrømmes enkelte medarbejdere orlov uden løn i op til et år. Det forudsættes, at orlovsperioden ikke anvendes til arbejde, der konkurrerer med virksomheden, og at det sker uden ulempe for virksomheden. 10. Samarbejdsbestemmelser Stk. 1. Det er ledelsens og tillidsrepræsentanternes opgave at bidrage til et godt og samarbejdspræget klima på arbejdspladsen. Stk. 2. Medarbejdere inden for overenskomsten vælger en formand og en næstformand, der som tillidsrepræsentanter for gruppen er berettiget til at forelægge medarbejdernes synspunkter for ledelsen, ligesom ledelsen orienterer medarbejderrepræsentanterne om spørgsmål af interesse for medarbejderne. Tillidsrepræsentanten kan også indtræde i forhandlinger om den enkelte medarbejders løn- og arbejdsforhold, når medarbejderne eller virksomheden ønsker dette. Stk. 3. Tillidsrepræsentanternes faglige arbejde foregår i arbejdstiden. Ledelsen orienteres herom. Stk. 4. En tillidsrepræsentant kan ikke afskediges, med mindre tvingende grunde taler herfor. Tillidsrepræsentanter har krav på mindst otte måneders opsigelsesvarsel. Afskedigelse af en tillidsrepræsentant kan af Dansk Journalistforbund indbringes for det i 12 nævnte faglige fællesudvalg. 11. Opsigelse Stk. 1. Om opsigelse gælder de i funktionærloven fastsatte regler. Efter et års ansættelse forlænges opsigelsesvarslet fra virksomhedens side til seks måneder, derefter med en måned for hvert andet efterfølgende ansættelsesår, dog således at opsigelsesvarslet højest kan andrage 12 måneder. Stk. 2. Såfremt ansættelse er sket midt i en måned, regnes ancienniteten fra månedens begyndelse. Stk. 3. Ingen opsigelse, der begrundes med utilfredshed med medarbejderens arbejde, kan finde sted uden forudgående mundtlig og efterfølgende skriftlig advarsel, der diskuteres med tillidsmanden. Stk. 4. Det påhviler ledelsen skriftligt at meddele og begrunde enhver opsigelse, som samtidig skal tilgå tillidsrepræsentanterne i kopi. Tillidsrepræsentanterne skal ved forestående afskedigelser holdes orienteret herom, og har i øvrigt påtaleret ved eventuelt forekommende urimeligheder ved afskedigelse. Børsen Associated Media

6 Stk. 5. Såfremt en opsigelse er begrundet i virksomhedens forhold, orienteres tillidsrepræsentanterne så tidligt som muligt og senest 14 dage før opsigelsen agtes afgivet med henblik på i fællesskab at undersøge mulighederne for at undgå afskedigelse, begrænse disse eller afbøde følgerne af dem. Finder opsigelserne sted, kan undersøgelsen fortsætte i opsigelsesperioden. Virksomheden skal til brug for undersøgelsen fremlægge det for denne nødvendige materiale. 12. Uoverensstemmelser Stk. 1. Alle uoverensstemmelser om forståelse af overenskomsten og den i 1 nævnte normalkontrakt samt brud på disse skal forelægges og endelig afgøres af et fagligt fællesudvalg bestående af seks medlemmer, hvoraf hver af overenskomstparterne udpeger tre. Møde i fællesudvalget indkaldes så vidt muligt til afholdelse 14 dage efter, at en af parterne har begæret mødet holdt. Stk. 2. I tilfælde af stemmelighed tilkaldes en upartisk opmand. Opmanden kan, når der foreligger brud på overenskomsten, idømme den tabende part en bod. Kan parterne ikke enes om valg af opmand, skal de i fællesskab anmode formanden for Arbejdsretten om at foretage en udpegning. Parterne bærer deres egne udgifter, mens opmandshonoraret deles. 13. Ophavsret Stk. 1. Aftalen omfatter alt redaktionelt materiale dog eksklusive fotografier fremstillet af redaktionelle medarbejdere ansat i henhold til denne overenskomst, samt praktikanter omfattet af Uddannelsesaftalen indgået mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og DJ. Stk. 2.1 Dagens Medicin erhverver i kraft af ansættelsesforholdet alle udnyttelsesrettigheder til de værker, medarbejderen udfører under ansættelsen til publicering i alle Dagens Medicins aviser, magasiner, bøger, databaser og elektroniske medier, det være sig i ind- og udland. Stk Dagens Medicins redaktionelle medarbejderforening orienteres skriftligt og med rimeligt varsel inden iværksættelse af nye elektroniske udgivelser. Stk Begrænsninger i kundernes ret til brug af stoffet præciseres i forbindelse med elektronisk udgivelse, herunder skal forfatterens drôit moral respekteres. Stk Rundsum. For den videreudnyttelse, der finder sted i henhold til 13 stk. 2.1, som ikke har karakter af udgivelser i bogform eller boglignende form betaler Dagens Medicin til Dagens Medicins Redaktionelle Medarbejderforening årligt i januar et beløb stort kr (pr. den 1. januar 2013). Stk Rundsummen efter stk. 3.1 reguleres hvert år med virkning fra den 1. januar i takt med stigningen i nettoprisindekset i forudgående kalenderår. Stk. 4. Salg af rettigheder. Dagens Medicin er i kraft af denne aftale berettiget til at benytte tjenstligt produceret stof i egne særudgivelser, som ikke måtte være omfattet af 13 stk. 2.1, ligesom chefredaktionen på Dagens Medicin er berettiget til at sælge udnyttelsesrettigheder af tjenstligt produceret stof til tredjepart. Stk Presseetik og drôit moral. Denne aftales parter forpligter sig til at undgå anvendelse af stof, der kan indebære en krænkelse af ophavsretsloven 12 stk. 3 om drôit moral i hvilken forbindelse, der også henvises til medieetiske og medieretslige normer. Børsen Associated Media

7 Stk Parterne skal ved enhver anvendelse af stoffet i henhold til denne aftale gøre tredjemand opmærksom på, at ophavsrettighederne forbliver hos de enkelte rettighedshavere, og det skal være klargjort, hvilke konkrete udnyttelsesrettigheder tredjemand får. Tredjemand skal gøres opmærksom på, at stoffet skal anvendes på en forsvarlig måde jf. 13 stk.5.1. Stk I forbindelse med ethvert videresalg af stof skal medarbejderens navn eller mærke anføres, ligesom det skal fremgå, hvilket af Dagens Medicins udgivelser stoffet er produceret til. Stk Medarbejderne har i enkeltstående tilfælde adgang til at give redaktionsledelsen meddelelse om, at et bestemt stykke redaktionelt stof af hensyn til den pågældendes drôit moral ikke må videreudnyttes eller videreudnyttes på en bestemt måde. Stk Uhjemlet brug. Hvis der opstår kendskab til uhjemlet brug, oplyser parterne hinanden herom, og der tages stilling til den mest hensigtsmæssige processuelle fremgangsmåde. Hvis der ikke opnås enighed herom, har hver af parterne herefter en sideløbende processuel påtaleret. Stk Pris, omkostninger og deling ved videresalg. Videresalg til tredjemand af tjenstligt produceret stof kan kun ske ved forudgående godkendelse fra journalisten og redaktionsledelsen. Stk Redaktionsledelsen på Dagens Medicin sørger for fuld åbenhed omkring videresalget, og forpligter sig til at sørge for at opnå den for begge parter bedst mulige pris. Tillidsrepræsentanten kan på anmodning få en liste over konkret videresalg efter 13 stk. 4. Stk Videresalg af tjenstligt produceret materiale forestås af ledelsen på Dagens Medicin, som sikrer den højest mulige pris, med mulighed for veto for både ledelse og medarbejdere. Indtægten deles ligeligt mellem medarbejderen og Dagens Medicin. Stk Journalister ved Dagens Medicin kan med redaktionsledelsens forudgående godkendelse videresælge tjenstligt producerede tekster til tredjemand, der i givet fald afregner direkte med journalisterne. Såfremt teksterne bygger på materiale indsamlet af Dagens Medicins medarbejdere, f.eks. researchere, kan redaktionsledelsen pålægge journalisterne at dele salgsindtægterne med disse medarbejdere. Det påhviler journalisterne selv at afregne med eksterne leverandører af materiale til deres tekster. Stk Dagens Medicin kan frit videreanvende tjenstligt produceret stof til egne formål, det være sig materiale til markedsføringsformål, særudgaver af blade eller bøger og boglignende projekter, udgivet af Dagens Medicin. Det spiller i den forbindelse ingen rolle, at Dagens Medicin ved videresalg af sådanne særudgaver, bøger eller boglignende projekter opnår salgsindtægter. Også i denne forbindelse skal medarbejderens navn eller mærke anføres, ligesom det skal fremgå, hvilket af Dagens Medicins blade det er produceret til. Stk Dagens Medicin udbetaler, hvor det er muligt, medarbejdernes andel direkte til disse. Er der flere rettighedshavere deles beløbet ligeligt. Uanbringelige beløb tilfalder Dagens Medicins Redaktionelle Medarbejderforening. Der tilgår halvårligt en liste til Dagens Medicins Redaktionelle Medarbejderforening over stedfundne salg med angivelse af køber, salgspriser, det solgte stof og navne på den/de medarbejdere, der har produceret det solgte stof. Stk Vederlag, som udløses i kraft af denne aftale om videreudnyttelse af tjenstligt produceret stof, må ikke påvirke den almindelige overenskomstaftale eller lokalt aftalte lønudvikling. Stk Parterne er enige om, at denne aftale ikke indskrænker eller udvider de rettigheder, Børsen Associated Media

8 som parterne har i de til enhver tid gældende aftaler om vederlag gennem Copydan s forvaltningsstruktur o.l. Stk. 8. Tvister. Eventuelle uoverensstemmelser vedrørende fortolkning eller overtrædelse af denne aftale, behandles i henhold til overenskomsten mellem Dagens Medicin og Dagens Medicins Redaktionelle Medarbejderforening. 15. Overenskomstens varighed Stk. 1. Overenskomsten træder i kraft den 1. marts 2015 og gælder til den 28. februar Hvis den ikke inden udløbstiden er sagt op med mindst 3 måneders varsel, løber den videre, indtil den opsiges med mindst 3 måneders varsel til den 1. i en måned. København, den 12. marts 2015 sign. Nicolai Döllner Dagens Medicin sign. Mette Boysen Den Redaktionelle Medarbejderforening Sign. Pia Kielstrup Børsen Associated Media A/S sign. Flemming Reinvard Dansk Journalistforbund Børsen Associated Media

9 Normalkontrakt I henhold til den mellem Børsen Associated Media A/S og Den Redaktionelle Medarbejderforening på Dagens Medicin som gruppe under Dansk Journalistforbund indgåede overenskomst, som er udleveret medarbejderen forinden denne kontrakts underskrivelse, har virksomheden og undertegnede medarbejder indgået følgende ansættelsesaftale: Navn Adresse Postnr./by Cpr-nummer Ansættelsesdato Evt. tidsbegrænsning Medarbejderen er ansat til at udføre journalistisk arbejde ved... (virksomhed), beliggende... (adresse). Medarbejderens stilling/funktion er: Månedsløn er ekskl. pension aftalt til: Særlige bestemmelser (evt. prøvetid eller individuelle forbedringer af overenskomstens ansættelsesvilkår): Medarbejderen må ikke uden særlig tilladelse fra chefredaktionen virke ved noget med virksomheden konkurrerende foretagende eller i nogen henseende stå et sådant foretagende bi med råd og dåd. Det er ligeledes en forudsætning, at medarbejderen ikke påtager sig nogen journalistisk opgave eller andet lønnet arbejde uden for bladet, herunder også virksomhed i radio og tv, medmindre der i forvejen er givet skriftlig meddelelse til chefredaktionen. Skriftligt samtykke kræves, hvis opgaven er af mere vidtrækkende karakter. Medarbejderen er forpligtet til at overholde de Etiske grundregler for Dagens Medicin, der aftales mellem medarbejderforeningen og redaktionsledelsen. Ethvert sygdomstilfælde må straks meddeles redaktionssekretariatet. Ved fravær ud over tre dage kan der forlanges lægeerklæring. Nærværende kontrakt udfærdiges i tre eksemplarer, hvoraf virksomheden, medarbejderen og tillidsrepræsentanten modtager hver et. København den Børsen Associated Media A/S Medarbejder Børsen Associated Media

10 Protokollat 1. om efteruddannelse Ledelsen og tillidsrepræsentanten vil i kommende overenskomstperiode fortsat have fokus på efteruddannelse med henblik på at sikre, at medarbejderne fortsat tilegner sig nye eller videre udvikler deres kompetencer. Partnerne er enige om, at medarbejdernes uddannelse kan være et bredt spektrum af tiltag fra kortere oplærende kurser, via den hidtidige traditionelle efteruddannelse, og til egentlig videreuddannelse med eksempelvis universitetskurser. Minimum to gange om året mødes ledelsen og tillidsrepræsentanten og tager stilling til de ønsker om uddannelse, der er fremkommet fra medarbejderne. Møderne bør ligge i juni og november. På disse møder drøftes desuden forslag til etableringen af andre uddannelsesmæssige tiltag, som kan medvirke til at udvikle såvel den enkelte medarbejder som redaktionen som helhed. Desuden bør efteruddannelse indgå som et tema ved medarbejderens årlige MU-samtale. Børsen Associated Media

11 Enighedsprotokollat mellem Børsen Associated Media A/S og Den Redaktionelle Medarbejderforening på Dagens Medicin A/S som gruppe under DJ Parterne er enige om følgende elementer i en fornyelse af overenskomsten for en 2-årig periode fra den 1. marts 2015 den 28. februar 2017: 1. Løn Det er aftalt, at der pr. 1. marts 2015 af grundlønsforhøjelsen på kr. i 1 modregnes kr. i hver enkelt medarbejders nuværende personlige tillæg således, at alle stiger med 300 kr. I henhold til 2 stk. 3 afsættes samtidig en pulje til fordeling på personlige tillæg svarende til 300 kr. pr. medarbejder pr. måned. I forbindelse med, at Grundlovsdag og 31. december fra og med kalenderåret 2015 ikke længere er ½ fridag, tillægges hver medarbejders personlige tillæg pr. 1. marts 2015 den gennemsnitlige værdi af en hel fridag, fastsat til 165 kr. pr. medarbejder pr. måned. Pr. 1. marts 2016 forhøjes grundlønnen til kr., og der afsættes i henhold til 2 stk. 3 en pulje til fordeling på personlige tillæg på 400 kr. pr. medarbejder pr. måned. 2. Arbejdsredskaber Arbejdsredskabsordningen er ændret, som det fremgår af ny 3 i overenskomsten. Ledelse og tillidsrepræsentant aftaler de nærmere detaljer vedrørende praktiseringen af denne ordning herunder muligheden for gennem bruttolønsordning at kunne købe andre og dyrere redskaber med supplerende egenbetaling. 3. Efteruddannelse Der er aftalt et nyt protokollat til overenskomsten vedr. øget samarbejde omkring efteruddannelse. Der stilles ved fremtidige afskedigelse af medarbejdere med mere end 2 års sammenhængende anciennitet et beløb til rådighed på op til kr. til efteruddannelse/outplacement-hjælp. 4. Arbejdstid Der indgås lokalaftale om, hvorledes man forholder sig ved udsendelser, der indebærer overnatning ude. 5. Ferie Der er i 5 indført mulighed for afkøb af den 8. Ferieuge. Medarbejdere der har været ansat i en sammenhængende periode over 2 år får mulighed for udbetaling af overskydende ferie ved fratræden. 6. Barsel Forældreorlov deles fremover ligeligt mellem begge køn, og reglerne gælder fremover også for forældre af samme køn. København, den 12. marts 2015 sign. Nicolai Döllner Dagens Medicin sign. Mette Boysen Den Redaktionelle Medarbejderforening Sign. Pia Kielstrup Børsen Associated Media A/S sign. Flemming Reinvard Dansk Journalistforbund Børsen Associated Media

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Bladfabrikken ApS (TÆT PÅ) 01.10.2017 30.09.2019 1 Dækningsområde 1. Mellem Bladfabrikken ApS og Dansk Journalistforbund er aftalt følgende overenskomst for

Læs mere

OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund. Dansk Handelsblad

OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund. Dansk Handelsblad OVERENSKOMST mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Handelsblad 2014 2017 - side 1 - Mellem Dansk Handelsblad og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst vedrørende de ansatte journalisters

Læs mere

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012 1. Overenskomstens dækningsområde Stk. 1. Overenskomsten finder anvendelse på fastansatte medarbejdere ved Mediehus Århus, der

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund

OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund OVERENSKOMST mellem Dansk Journalistforbund og Medieselskabet Havnefronten Aps 2016 2017 Mellem Medieselskabet Havnefronten Aps (Virksomheden) og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst

Læs mere

Stk. 3. For øvrige tidsbegrænsede ansatte gælder overenskomsten fuldt ud.

Stk. 3. For øvrige tidsbegrænsede ansatte gælder overenskomsten fuldt ud. Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Politiken og Ekstra Bladet

Politiken og Ekstra Bladet Politiken og Ekstra Bladet Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for JP/Politikens Hus A/S og Dansk Journalistforbund for Politikens og Ekstra Bladets medarbejderforeninger er - efter forhandling

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Politiken og Ekstra Bladet

Politiken og Ekstra Bladet Politiken og Ekstra Bladet Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for JP/Politikens Hus A/S og Dansk Journalistforbund for Politikens og Ekstra Bladets medarbejderforeninger er - efter forhandling

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

OBS: Foreløbig version. Redigering af overenskomst er ikke endelig afsluttet.

OBS: Foreløbig version. Redigering af overenskomst er ikke endelig afsluttet. OBS: Foreløbig version. Redigering af overenskomst er ikke endelig afsluttet. DJ/ Media Movers ApS OK 2015 11. juni 2015 Overenskomst mellem Media Movers ApS og Dansk Journalistforbund Mellem Media Movers

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Journalistforbund og LandbrugsMedierne

Overenskomst. mellem. Dansk Journalistforbund og LandbrugsMedierne Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og LandbrugsMedierne 1. april 2014-31. marts 2017 1 Mellem LandbrugsMedierne og Dansk Journalistforbund er aftalt nedenstående overenskomst angående journalisters

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund (DJ)/FAF og Producentforeningen for ansatte

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund (DJ)/FAF og Producentforeningen for ansatte TV DJ/FAF - ansatte Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund (DJ)/FAF og Producentforeningen for ansatte 1. Overenskomstens anvendelsesområde Stk. 1. Overenskomsten finder anvendelse på ansatte medarbejdere

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Tv-produktion, ansatte

Tv-produktion, ansatte Tv-produktion, ansatte Overenskomst mellem Film- og TV-arbejderforeningen (FAF) og Producentforeningen for ansatte 1. Overenskomstens anvendelsesområde Stk. 1. Overenskomsten finder anvendelse på ansatte

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Søndagsavisen

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Søndagsavisen Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Søndagsavisen 01.04.2016-31.03.2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERENSKOMSTENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 2. LØN... 3 3. PENSION... 3 4. ARBEJDSTID... 4 5. FERIE...

Læs mere

1. Lønforhold. Ritzaus Bureau

1. Lønforhold. Ritzaus Bureau Ritzaus Bureau Mellem DMA for Ritzaus Bureau A/S og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsvilkår for journalister i Ritzaus Bureau. For alle forhold gælder,

Læs mere

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE 1. RAMMEAFTALENS FORMÅL OG OMRÅDE 1.01 Formålet med rammeaftalen er at sikre ansatte og A-lønnede og

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Stk. 2. For elever og praktikanter fastsættes løn- og arbejdsvilkår i overensstemmelse med de mellem DMA og Dansk Journalistforbund trufne aftaler.

Stk. 2. For elever og praktikanter fastsættes løn- og arbejdsvilkår i overensstemmelse med de mellem DMA og Dansk Journalistforbund trufne aftaler. Kristeligt Dagblad Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for A/S Kristeligt Dagblad og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere.

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Stk. 4. Tillidsrepræsentanten orienteres, forinden tidsbegrænsede ansættelser forlænges.

Stk. 4. Tillidsrepræsentanten orienteres, forinden tidsbegrænsede ansættelser forlænges. Politiken og Ekstra Bladet Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for JP/Politikens Hus A/S og Dansk Journalistforbund for Politikens og Ekstra Bladets medarbejderforeninger er - efter forhandling

Læs mere

Overenskomst. Mellem TV 2 DANMARK A/S HK STAT

Overenskomst. Mellem TV 2 DANMARK A/S HK STAT Overenskomst Mellem TV 2 DANMARK A/S og HK STAT 2015 2018 Indholdsfortegnelse 1 Ansættelse... 3 2 Lønforhold... 4 3 Projektløn... 5 4 Arbejdstid... 6 5 Pension... 7 6 Ferie og orlov... 8 7 Barsel og adoption...

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr.

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr. OVERENSKOMST mellem FOA og Arriva Danmark A/S for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) 1.marts 2012-28.februar 2014 DI nr. 794557 1 2 Indhold 1. Overenskomstens

Læs mere

Stk. 2. Lønforhøjelse som følge af anciennitetsstigning, stillingsændring eller overenskomstfornyelse kan ikke modregnes i personligt tillæg.

Stk. 2. Lønforhøjelse som følge af anciennitetsstigning, stillingsændring eller overenskomstfornyelse kan ikke modregnes i personligt tillæg. Fællesoverenskomsten Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund er efter forhandling mellem parterne indgået følgende overenskomst til afløsning af overenskomsten indgået den

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER. løsning af scenografiske enkeltopgaver

OVERENSKOMST. mellem SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER. løsning af scenografiske enkeltopgaver DR HR Personale 12. november 2007 2007 OVERENSKOMST mellem DR og SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER om løsning af scenografiske enkeltopgaver Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Almindelige

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

24timer Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for JP/Politikens Hus A/S og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst for 24 timer.

24timer Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for JP/Politikens Hus A/S og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst for 24 timer. 24timer Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for JP/Politikens Hus A/S og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst for 24 timer. Overenskomsten dækker alt journalistisk arbejde uanset

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Husaftale mellem Medarbejderforeningen på Benjamin Media og Benjamin Media

Husaftale mellem Medarbejderforeningen på Benjamin Media og Benjamin Media Husaftale mellem Medarbejderforeningen på Benjamin Media og Benjamin Media 2016-2017 Mellem Benjamin Media og Medarbejderforeningen på Benjamin Media er indgået følgende husaftale om løn- og arbejdsforhold.

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Journalistforbund. Fødevareforbundet NNF

Overenskomst. mellem. Dansk Journalistforbund. Fødevareforbundet NNF Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Fødevareforbundet NNF 1. okt. 2012 30. sept. 2017 1: Præambel Overenskomsten omfatter fastansatte medarbejdere, der udfører redaktionelt arbejde, digitalt

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER)

OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER) (Gældende fra 1. april 2014 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet Ansættelsesbrev 1. Nedennævnte kristne friskole: skolens navn adresse ansætter hermed: den ansattes navn cpr. nr. Adresse Ansættelsesdato stillingsbetegnelse Optjent anciennitet Nærværende ansættelsesbrev

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for JP/Politikens Hus A/S og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst for 24timer.

Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for JP/Politikens Hus A/S og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst for 24timer. Overenskomst for JP/Politikens gratisavis 24timer. Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for JP/Politikens Hus A/S og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst for 24timer. Overenskomsten

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension.

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension. ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk 1. 1.1 område Denne lokalaftale gælder for de hos Energinet.dk ansatte medarbejdere med en akademisk uddannelse, som er eller kunne være blevet

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Jyllands-Posten Udleveret til DJ d. 3. marts 2017 kl.

Jyllands-Posten Udleveret til DJ d. 3. marts 2017 kl. Jyllands-Posten Parterne er enige om nedenstående ændringer i overenskomsten, der sendes til en vejledende urafstemning blandt de berørte DJ-medlemmer, inden den kan indgå i den samlede afstemning om overenskomsterne

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Forhandlingsprotokollat Mellem underviserne, repræsenteret ved Medarbejderforeningen for medlemmer af Dansk Journalistforbund ansat på

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN.

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S OG PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. De mellem FA og DFL indgåede overenskomster og aftaler er i den udstrækning, hvor de efter deres natur kan

Læs mere