Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter"

Transkript

1 Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Resultat før skat er steget i Større indtjeningsbidrag fra kursreguleringer. Nedskrivninger på udlån er fortsat historisk lave de netto tilbageførte (indtægtsførte) nedskrivninger er steget i Andelen af realkreditlån ydet med fast forrentning er steget nu samlet set igen flere realkreditlån med fast forrentning end med rentetilpasning. Realkreditlån ydet med afdragsfrihed er derimod fortsat i vækst. Næsten 40 pct. af alle lån til ejerboliger er nu ydet med afdragsfrihed. Høj udlånsvækst i 2006 nu er væksten især høj på erhverv. Boligpriser er steget kraftigt i de senere år dog mere afdæmpet i 2006 for året som helhed. I reale termer er prisniveauet højt set over en længere periode. 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber Tabel 1 Realkreditinstitutternes årsregnskaber, (foreløbige tal) Vækst p.a. Mio. kr Resultat poster (uddrag) --- pct. --- Netto renteindtægter ,65-6,25 Udbytte af aktier mv ,37 10,87 Netto gebyrindtægter ,30-338,59 Netto rente- og gebyrindtægter ,26-13,28 Kursreguleringer ,35 107,58 Udgifter til personale og adm ,37 4,10 Nedskrivninger på udlån m.v ,01-62,58 Resultat af kapitalandele ,76 32,91 Resultat før skat ,78 4,23 Skat ,66 5,56 Årets resultat ,52 3,84 Balance poster (uddrag) Aktiver Tilgodehavender hos kreditinstitutter ,62 41,19 Udlån ,06 8,14 Obligationer ,11 2,74 Aktier m.v ,12 19,09 Passiver Gæld til kreditinstitutter ,31 50,07 Udstedte obligationer ,44 8,22 Efterstillede kapitalindskud ,74-7,57 Egenkapital ,90 11,05 Balance ,06 Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet 11,06 Anm.: Bemærk nye regnskabsregler fra 1. januar 2005, som bl.a. betyder, at udlån indgår til dagsværdi. Se også Finanstilsynet (2006), "Markedsudviklingen i 2005 for pengeinstitutter", og gennemgangen af ændringer i regnskabsregler i appendiks 1.

2 Realkreditinstitutternes resultat før skat i 2006 udgjorde 12,2 mia. kr. En stigning på 0,5 mia. kr. fra 11,7 mia. kr. i Resultatet er det højeste hidtil set. Nettorente- og gebyrindtægter er faldet fra 13,2 mia. kr. til 11,5 mia. kr. i Baggrunden er hovedsagelig, at realkreditinstitutterne i 2006 har afgivet mere i gebyrer og provisioner, end de har modtaget. Kursreguleringer bidrager væsentligt til indtjeningsfremgangen. Positive kursreguleringer er steget med 1,5 mia. kr. i fra 1,5 mia. kr. i 2005 til 3 mia. kr. i Det er især kursgevinster på aktiebeholdninger, som bidrager positivt i Indtjeningsbidraget fra dattervirksomheder (herunder bankvirksomhed) er steget med 0,5 mia. kr. til i alt 2 mia. kr. i Realkreditinstitutterne har samlet set netto tilbageført nedskrivninger på udlån, der i 2006 udviser en tilbageførsel (indtægtsførsel) på 0,7 mia. kr. Omkostninger til personale og administration er steget fra 4,6 mia. kr. til 4,8 mia. kr. i Realkreditudlånet er steget med 140 mia. kr. i 2006, fra mia. kr. ultimo 2005 til mia. kr. ultimo Til sammenligning udgør pengeinstitutternes samlede udlån mia. kr. ved udgangen af Tabel 2 Udvalgte nøgletal, Indtjening pr. omkostningskrone 2,54 2,87 3,14 3,55 3,68 Egenkapitalforrentning før skat 8,57 10,47 9,53 10,93 10,41 Solvensprocent 11,71 11,63 12,39 12,68 12,40 Kernekapitalprocent 11,18 11,03 11,58 11,34 11,35 Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Anm.: Se samlet nøgletalsoversigt i afsnit 5. Realkreditinstitutternes indtjening pr. omkostningskrone 1 er steget til 3,7 i 2006 fra 3,6 året før. Til sammenligning havde pengeinstitutterne - for sektoren som helhed - en indtjening pr. omkostningskrone 2,1 i Realkreditinstitutternes indtjening i relative termer, målt ved egenkapitalforrentning før skat, er faldet en anelse, fra 10,9 pct. til 10,4 pct. i Pengeinstitutternes egenkapitalforrentning før skat var godt 21,7 pct. i Realkreditinstitutternes solvensprocent 3 er faldet fra 12,7 pct. til 12,4 pct. ultimo Kernekapitalprocenten 4 er næsten uændret 11,3 pct. ved udgangen af 2006 i forhold til året før. Til sammenligning har pengeinstitutterne samlet set en kernekapitalprocent på 10,9 ved udgangen af Nøgletallet "Indtjening pr. omkostningskrone" indeholder alle poster fra resultatopgørelsen før aktiviteter under afvikling og før skat. Indtægter er; nettorente- og gebyrindtægter, kursreguleringer, andre driftsindtægter samt resultat af kapitalandele. Omkostninger er; omkostninger til personale og adm., af- og nedskrivninger, andre driftsudgifter samt nedskrivninger på udlån. 2 Ved denne sammenligning skal det tages i betragtning, at realkreditinstitutter som udgangspunkt påtager sig mindre risici end pengeinstitutter henset til pantesikkerheden bag realkreditlånene (dermed mindre kreditrisiko) og henset til balanceprincippet (dermed bl.a. mindre renterisiko). Dette kan også aflæses i de historiske tabserfaringer. Ud fra en traditionel risiko/afkast betragtning skal den lavere risiko derfor også alt andet lige afspejle sig i et lavere afkast sammenlignet med pengeinstitutter. 3 Solvensprocent er basiskapital (kernekapital + suppl. ansvarlig fremmedkapital) i procent af risikovægtede aktiver. 2

3 3. Markedsbeskrivelse Realkreditlån Markedsandelen af realkreditlån med rentetilpasning er faldet en anelse fra knap 50 pct. året før til 47,5 pct. af de samlede realkreditlån ved udgangen af De fastforrentede realkreditlån udgør igen den største del af det samlede udlån, jf. figur 1 herunder, der viser udviklingen i fordelingen af realkreditlån fordelt på lånetype. Figur 1 Fordeling af realkreditlån efter type, ,000 Mia. kr Fastforrentede Rentetilpasningslån Kilde: Danmarks Nationalbank, månedsbalancestatistik Anm.: Det skal for en god ordens skyld bemærkes, at der er set bort fra indekslån, som udgør en forholdsvis stabil (svagt nedadgående) andel på knap 5 pct. af det samlede udlån. Det ses af figur 1, at den samlede udstedelse af realkreditlån med fast rente er steget betydeligt i Ved udgangen af 2006 er der udbetalt lån med fast rente for i alt 878 mia. kr. Der er udbetalt lån med rentetilpasning for 870 mia. kr. Det skal bemærkes, at realkreditlån som udbydes med indbygget renteloft (også kaldet "garantilån") indgår under rentetilpasningslån. For ejerboliger var 23 pct. af det samlede lån ved udgangen af 2006 variabelt forrentede lån med renteloft. 5 4 Kernekapitalprocent er kernekapital i procent af risikovægtede aktiver. 5 Kilde: Realkreditrådet. 3

4 Figur 2 Realkreditlån med rentetilpasning, heraf med årlig rentetilpasning, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Årlig rentetilpasning Kilde: Danmarks Nationalbank, månedsbalancestatistik Øvrige rentetilpasningslån En stigende andel (over 70 pct.) af de udbetalte rentetilpasningslån i de senere år ydes i form af aftalevilkår med årlig rentetilpasning. Dog ikke helt på det samme høje niveau ved udgangen af 2006 som niveauet tilbage i år 2000, jf. figur 2. Afdragsfrie lån Siden 1. oktober 2003 har det været muligt for private låntagere at optage 30-årige realkreditlån med indbygget afdragsfrihed i op til 10 år. Efter 4. kvartal 2006 var der udstedt afdragsfrie lån til ejerboliger og fritidshuse for i alt knap 432 mia. kr., i forhold til 316 mia. kr. på samme tidspunkt året før. Dermed udgør afdragsfrie lån i alt 39 pct. af den samlede udlånsmasse for ejerboliger og fritidshuse, i mod ca. 31 pct. året før. I alt var der efter 4. kvartal 2006 udstedt afdragsfrie lån til private og erhverv for 597 mia. kr., jf. figur 3. Lån med afdragsfrihed bliver hovedsagligt udstedt i forbindelse med ydelse af rentetilpasningslån. Efter 4. kvartal 2006 var der udstedt afdragsfrie lån som rentetilpasningslån for 378 mia. kr., svarende til ca. 63 pct. af de samlede udstedte lån ydet med afdragsfrihed. Det skal dog bemærkes, at et stigende antal låntagere vælger afdragsfrihed i forbindelse med et fastforrentet lån. 4

5 Figur 3 Samlede udstedte afdragsfrie lån til private og erhverv, Mia. kr. 33 % af samlede realkreditudlån (39 % af lån til ejerboliger og fritidshuse) Afdragsfrie lån i alt Kilde: Danmarks Nationalbank, månedsbalancestatistik Afdragsfrie lån med fast forrentning Afdragsfrie lån med rentetilpasning Udlån i realkreditinstitutter vs. pengeinstitutter Såvel realkreditinstitutter som pengeinstitutter har i 2006 haft en kraftig udlånsvækst. Især pengeinstitutternes udlånsvækst har været kraftig i de senere år, hvilket bl.a. kan henføres til introduktion af nye pantsikrede boligfinansieringsprodukter i konkurrence med realkreditinstitutternes realkreditlån til husholdninger. 6 I figur 4 nedenfor er til sammenligning vist udviklingen i udlånsvækst fra såvel pengeinstitutter som realkreditinstitutter i perioden og fordelt på henholdsvis husholdninger og erhverv. 6 Med den forventede introduktion af særligt dækkede obligationer (SDO'er), jf. fremsat lovforslag i foråret 2007, får pengeinstitutterne tillige flere muligheder for at finansiere lån med pant i fast ejendom i konkurrence med de traditionelle realkreditlån. 5

6 Figur 4 Vækst i indenlandsk udlån i realkreditinstitutter vs. pengeinstitutter, Udlånsvækst år/år 2001-M M M M M M M M M M M M M M M M M12 Erhverv (pengeinstitutter) Erhverv (realkreditinstitutter) Kilde: Danmarks Nationalbank, månedsbalancestatistik Husholdning (pengeinstitutter) Husholdning (realkreditinstitutter) Det ses, at især realkreditinstitutternes udlånsvækst til erhverv er steget igennem hele Udlånsvæksten til husholdninger er aftaget en anelse i 2. halvår Det samlede realkreditlån steg godt 10 pct. i Til sammenligning steg pengeinstitutternes samlede udlån godt 26 pct. i Herunder er vist udviklingen i det indenlandske udlån i realkreditinstitutter vs. pengeinstitutter over længere periode. Det ses, at realkreditinstitutternes samlede udlån fortsat er noget større end pengeinstitutternes indenlandske udlån. 7 Hertil skal lægges, at en del realkreditlånene er garanteret af pengeinstitutter. 6

7 Figur 5 Udviklingen i indenlandsk udlån - realkreditinstitutter vs. pengeinstitutter, Mia. kr Pengeinstitutters udlån indland Kilde: Danmarks Nationalbank, månedsbalancestatistik Realkreditinstitutters udlån indland Bemærk, at tallene i figur 5 alene viser indenlandsk udlån. Pengeinstitutternes udlån i udenlandske enheder (både filialer og datterbanker) er ikke medregnet i figur 5. 8 Nedenfor i tabel 3 er realkreditudlånet fordelt på ejendomskategorier, samt nedskrivninger og tab fordelt herpå. Det ses, at udlån til ejerboliger udgør den største del af udlånet, men at akkumulerede nedskrivninger er størst på erhvervssegmenterne landbrug og industri. Tabel 3 Udlån fordelt på ejendomskategorier - samt nedskrivninger og konstaterede tab herpå, 2006 Mio.kr. Udlån Pct. andel Akkumulerede nedskrivninger Pct. andel Endelig tabt (afskrevet) Pct. andel 1. Ejerboliger Fritidshuse Støttet byggeri til beboelse Andelsboliger Private beboelsesejendomme til udlejning Industri- og håndværksejendomme Kontor- og forretningsejendomme Landbrugsejendomme mv Ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål Andre ejendomme Realkreditudlån i alt Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet For tal herpå se Finanstilsynet (2007), "Markedsudviklingen i 2006 for pengeinstitutter". 7

8 Koncentration Nedenfor er vist fordelingen af markedsandele for realkreditinstitutter målt på udestående udlån pr. ultimo Figur 6 Markedsandele for realkreditinstitutter, udlån pr. ultimo 2006 Nordea Kredit; 11,6% Realkredit Danmark; 32,5% BRFkredit; 9,5% DLR; 4,9% Øvrige (FIH, LRF); 0,5% Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Nykredit (inkl. Totalkredit); 41,0% Det skal bemærkes, at markedsandelen for Nykredit på 41 pct. indeholder udlånstallene for Totalkredit, som er erhvervet af Nykredit. 8

9 4. Risici I 2006 har realkreditinstitutterne netto tilbageført nedskrivninger på udlån for knap 0,7 mia. kr., dvs. netto indtægtsført nedskrivninger på realkreditlånet. Set over en længere periode er realkreditinstitutternes kredittab på et historisk lavt niveau. De historisk lave nedskrivninger på udlån har i de senere år bidraget til den stigende nettoindtjening i realkreditinstitutterne. Se tabel 4 herunder, der bl.a. viser årets nedskrivninger og indtjening over en længere periode. Tabel 4 Årets nedskrivninger mv. i realkreditinstitutter, Årets nedskrivninger Årets nedskrivningsprocent Resultat før skat År Udlån (Mio. kr.) (Mio. kr.) (%) (Mio. kr.) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Årets nedskrivningsprocent var højest i 1990 med 1,36 pct. af udlånet. Til sammenligning var nedskrivningsprocenten i pengeinstitutternes udlån på ca. 2,5 pct., da kredittabet var på sit højeste i pengeinstitutterne i Herunder i tabel 5 er videre beregnet, hvor meget realkreditinstitutterne kan tåle at tabe før resultatet henholdsvis kapitaloverdækningen i forhold til lovkravet er tabt. Følsomhedsberegningen er foretaget på både og 2006-regnskabstal. 9

10 Tabel 5 Indtjeningens og kapitalens følsomhed overfor kredittab Kredittab før årets resultat er væk, i % af udlån 0,66 0,62 Kredittab før årets resultat og kapitaloverdækning er væk, i % af udlån 3,33 3,20 Største faktiske gennemsnitlige kredittab i % af udlån (1990) 1,36 Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Det ses, at realkreditinstitutterne målt i forhold til historiske tab forekommer at være forholdsvis robuste på sektorniveau dette set i forhold til det dårligste år hidtil i Alt andet lige kan realkreditinstitutterne tabe over 3,2 % af udlånet før også kapitalen (i forhold til lovkravet) er tabt. Det er bl.a. her forudsat, at bidragene på lånene ikke hæves. Dertil kommer, at udviklingen på f.eks. værdipapirmarkederne jo også påvirker realkreditinstitutternes indtjening (kursreguleringer). Det skal videre bemærkes, at realkreditinstitutternes større anvendelse af pengeinstitutgarantier for tab på den yderste del af realkreditlånene, formentlig betyder lavere kredittab i realkreditinstitutter i forhold til tidligere. Ved udgangen af 2006 havde pengeinstitutterne ydet tabsgarantier for realkreditlån for i alt 179 mia. kr., hvilket gennemsnitligt og på sektorniveau udgør knap 10 pct. af de udestående realkreditlån. Man kan sige, at ejendomspriserne derved skal falde mere end tidligere før realkreditinstitutterne får tab. På den anden side indebærer variable renter og afdragsfrihed, at boligejerne alt andet lige er blevet mere sårbare over for renteændringer. Udviklingen i ejendomspriser Risikoen for realkreditinstitutterne er især den, at der efter en periode med stigninger i ejendomspriserne, kan komme et fald i ejendomspriserne - f.eks. klassisk set ledsaget af et konjunkturtilbageslag eller på baggrund af en rentestigning - der efterfølgende forringer pantet i ejendommen. I 2006 er renten steget - såvel den korte som lange rente. I de senere år har der kunnet konstateres betydelige prisstigninger på ejendomme, herunder især ejerboliger - og mest i og omkring større byer. Sidst på året i 2006 kunne imidlertid observeres tendenser til en begyndende stagnation i boligpriserne i København og omegn, og mindre prisfald på især københavnske ejerlejligheder. Denne udvikling er fortsat i 1. kvartal I figur 7 nedenfor er vist udviklingen i reale priser på ejerboliger (enfamiliehuse og ejerlejligheder) over en længere periode, hvor også 2006 indgår for året som helhed og med udviklingen på landsplan, se også tabelanmærkning herunder. 9 Jf. Realkreditrådet. I løbet af 1. kvartal 2007 er priserne på ejerlejligheder faldet 1,8 pct. på landsplan, herunder mest i københavnsområdet, hvorimod enfamiliehuse er steget 1,2 pct. på landsplan. 10

11 Figur 7 Udviklingen i reale boligpriser, = indeks Ejerlejligheder Enfamiliehuse Anm.: Baseret på kontantpriser på enfamiliehuse og ejerlejligheder i hele landet, deflateret med forbrugerprisindekset. De gennemsnitlige priser på landsplan dækker over fortsatte prisstigninger i nogle egne af landet og mindre prisfald i andre egne af landet, f.eks. ejerlejligheder i københavnsområdet. Tallene er baseret på ejendomssalg fra Skat i perioden indtil 2. halvår 2006 og herefter fremskrevet med statistik fra Realkreditrådet. Kilde: Skat, Realkreditrådet og Danmarks Statistik Det ses, at prisniveauet i reale termer ved udgangen af 2006 fortsat er højt og fortsat betydeligt højere end niveauet tilbage i midten af 80'erne. I figur 8 nedenfor er vist udviklingen i husprisernes realvækst over en længere periode. 11

12 Figur 8 Realvækst i boligpriser, Procent, år-år Ejerlejligheder Enfamiliehuse Anm.: Baseret på kontantpriser på enfamiliehuse og ejerlejligheder i hele landet, deflateret med forbrugerprisindekset. Tallene er baseret på ejendomssalg fra Skat i perioden indtil 2. halvår 2006 og herefter fremskrevet med statistik fra Realkreditrådet. Kilde: Skat, Realkreditrådet og Danmarks Statistik Det ses, at realvæksten er steget i de senere år, og for hele året 2006 er væksten fortsat forholdsvis høj målt på landsplan, men dog mere afdæmpet end året før, og især på ejerlejligheder. 12

13 5. Nøgletal Tabel 6 Nøgletal for realkreditinstitutter, Realkreditinstitutter Solvensprocent 11,71 11,63 12,39 12,68 12,40 Kernekapitalprocent 11,18 11,03 11,58 11,34 11,35 Egenkapitalforrentning før skat 8,57 10,47 9,53 10,93 10,41 Egenkapitalforrentning efter skat 6,09 7,98 7,29 8,44 8,01 Indtjening pr. omkostningskrone 2,54 2,87 3,14 3,55 3,68 Valutaposition 1,37 2,83 0,88 1,16 1,39 Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,23 0,22 0,17 0,07 0,10 Årets tab- og nedskrivningsprocent 0,00 0,01-0,04-0,02-0,09 Årets udlånsvækst 7,65 8,34 6,23 11,12 9,55 Udlån i forhold til egenkapital 15,83 15,40 15,17 15,4 14,88 Realkreditkoncerner Solvensprocent 10,90 10,77 10,93 11,65 11,30 Kernekapitalprocent 10,94 10,32 10,65 10,82 10,69 Egenkapitalforrentning før skat 8,41 10,79 10,52 11,09 10,57 Egenkapitalforrentning efter skat 5,80 8,10 7,82 8,68 8,27 Indtjening pr. omkostningskrone 2,19 2,47 2,73 2,84 2,82 Valutaposition 2,19 3,07 0,68 0,95 1,42 Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,29 0,22 0,16 0,07 0,05 Årets tab- og nedskrivningsprocent 0,00 0,00-0,03-0,02-0,06 Årets udlånsvækst 4,70 6,28 1,75 9,86 8,89 Udlån i forhold til egenkapital 15,42 16,69 16,61 16,17 16,54 Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Anm.: Tabellen viser nøgletal på både institutniveau og koncernniveau. I koncerntallene indgår derved tillige tal fra datterselskaber, herunder især datterbanker. Realkreditkoncerner indeholder alene regnskabstal for Nykredit Realkredit A/S, Realkredit Danmark A/S og BRF Kredit A/S. Endelig er regnskabstal for Totalkredit A/S er fra 2003 indeholdt i koncern tallene for Nykredit Realkredit A/S. 13

14 6. Om statistikken Denne markedsudviklingsartikel er baseret på indberettede årsregnskaber for realkreditinstitutter i Danmark. I Artiklen indgår der regnskabsmateriale fra 8 realkreditinstitutter; Nykredit Realkredit A/S, Realkredit Danmark A/S, BRF Kredit A/S, Totalkredit A/S, DLR Kredit A/S, LR Realkredit A/S, Nordea Kredit Realkreditaktieselskab og FIH Realkredit A/S. I denne artikel er fokus på udvalgte regnskabsposter og nøgletal samt analyse af den bagved liggende udvikling. Senere publiceres "Statistisk materiale for realkreditinstitutter". Endvidere følger en opdatering af nøgletalsdatabasen for realkreditinstitutter på Finanstilsynets hjemmeside. 14

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Realkreditinstitutternes resultat før skat er faldet i 2007. Mindre indtjeningsbidrag fra kursregulering af værdipapirbeholdninger. Nedskrivninger

Læs mere

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Realkreditinstitutterne er på den SDO baserede långivning forpligtet til stille supplerende sikkerhed, såfremt værdien af den belånte ejendom

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2009

Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2009 Realkreditinstitutter Markedsudvikling 2009 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber... 4 Tabel 1: Realkreditinstitutternes årsregnskaber, 2005-2009... 5 Boks 1.

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling)

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling) København, den 21. april 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån Realkreditrådets udlånsstatistik for 1. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere vælger rentetilpasningslån, fordi de

Læs mere

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft København, den 31. juli 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft Realkreditrådets udlånsstatistik for 2. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere

Læs mere

Markedsudvikling 2013

Markedsudvikling 2013 Realkreditinstitutter Markedsudvikling 2013 Markedsudviklingsartikel i 2013 for Realkreditinstitutter 1 Indholdsfortegnelse Indhold Markedsudviklingen i 2013 for Realkreditinstitutter...3 1. Sammenfatning...3

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Pressemeddelelse nr. 1 19. januar 2006 Rekordhøjt realkreditudlån i 2005 i alt 748 mia. kr. Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Realkreditinstitutterne har igen i 2005 ydet

Læs mere

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditudlånet 3. kvartal 2009 23. oktober 2009 Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditinstitutternes udlån steg igen i 3. kvartal

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr. Realkreditudlånet 1.. kvartal 2010 23. april 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu 2.312 mia.kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditudlånet 3. kvartal 2012

Realkreditudlånet 3. kvartal 2012 23. oktober 2012 Realkreditudlånet 3. kvartal 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 9,3 mia. kr. i 3. kvartal 2012 og udgør nu 2.441 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr. Realkreditudlånet 4.. kvartal 2011 19. januar 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr. Realkreditudlånet 3. kvartal 2011 25. oktober 2011 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Realkreditudlånet 1. kvartal 2017

Realkreditudlånet 1. kvartal 2017 19. april 217 Realkreditudlånet 1. kvartal 217 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 15,8 mia. kr. i 1. kvartal 217 og udgør nu 2.617,8 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditudlånet 4. kvartal 2016

Realkreditudlånet 4. kvartal 2016 19. januar 217 Realkreditudlånet 4. kvartal 216 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 9 mia. kr. i 4. kvartal 216 og udgør nu 2.62 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde et

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Realkreditudlånet 3. kvartal 2016

Realkreditudlånet 3. kvartal 2016 27. Oktober 216 Realkreditudlånet 3. kvartal 216 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 11,6 mia. kr. i 3. kvartal 216 og udgør nu 2.593 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 20001 Nykredit Realkredit 1. Renteindtægter 32.017.861 2. Renteudgifter 28.533.433 A. Netto renteindtægter 3.484.428 3. Udbytte af aktier mv.

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr. Realkreditudlånet 1. kvartal 2011 28. april 2011 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Pressemeddelelse 18. oktober 2007 Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Realkreditinstitutternes udlån var større i 3. kvartal 2007 end kvartalet før. Låntagere vælger fastforrentede lån og andelen

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Realkreditudlånet 2. kvartal 2015

Realkreditudlånet 2. kvartal 2015 3. juli 215 [Revideret ift. første offentliggørelse] Realkreditudlånet 2. kvartal 215 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 22,1 mia. kr. i 2. kvartal 215 og udgør nu 2.53,8

Læs mere

Realkreditudlånet 1. kvartal 2014

Realkreditudlånet 1. kvartal 2014 29. april 2014 Realkreditudlånet 1. kvartal 2014 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 4,9 mia. kr. i 1. kvartal 2014 og udgør nu 2484,0 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber 1. Konklusioner Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget. Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter - er steget,

Læs mere

Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet

Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet 21. januar 2008 Pressemeddelelse Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet Realkreditinstitutternes udlånsaktivitet i 2007 var på samme niveau som året før. Der har været et lavere udlån til private

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E t Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne til de danske boligejere blev negativt med 4,1

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber Konklusioner Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget. Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter etc. - er steget

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2014

Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2014 Realkreditinstitutter Markedsudvikling 2014 Indholdsfortegnelse Markedsudviklingen i 2014 for realkreditinstitutter...3 1. Sammenfatning...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Tabel 3.1. Resultatoplysninger 2008. realkreditinstitutter. 20001 Nykredit Realkredit

Tabel 3.1. Resultatoplysninger 2008. realkreditinstitutter. 20001 Nykredit Realkredit Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 20001 Nykredit Realkredit 1. Renteindtægter 40.881.241 2. Renteudgifter 37.151.538 A. Netto renteindtægter 3.729.703 3. Udbytte af aktier mv. 100.399

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde P R E S S E M E D D E L E L S E Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde Boligejerne har i 1. kvartal 2013 indfriet flere afdragsfrie lån, end de har optaget. Det er første gang, at der er noteret

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Mia. kr. 2. kvt kvt kvt kvt kvt. 2017

Mia. kr. 2. kvt kvt kvt kvt kvt. 2017 Tabel 1. Realkreditinstitutternes kvartalsvise udlån fordelt på ejendomskategorier Mia. kr. 2. kvt. 216 3. kvt. 216 4. kvt. 216 1. kvt. 217 2. kvt. 217 Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto-

Læs mere

Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten

Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten P R E S S E M E D D E L E L S E Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten Realkreditsektorens udlånsstatistik for 3. kvartal 215 viser, at boligejerne optager flere fastforrentede lån

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

CASE BRFkredit og realkreditmarkedet

CASE BRFkredit og realkreditmarkedet BRFkredit og realkreditmarkedet 25 2 15 1 5 2 4.kvt. 21 4.kvt. 22 4.kvt. 23 4.kvt. 24 4.kvt. 25 4.kvt. 26 4.kvt. Private udlejningsejendomme Ejerboliger og fritidshuse Figur 1. Udviklingen i markedsandele

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet.

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet. København, den 22. oktober 2008 Pressemeddelelse Fastforrentede lån mest populære Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Markedsudvikling 2012

Markedsudvikling 2012 Realkreditinstitutter Markedsudvikling 2012 Markedsudvikling 2012 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner... 2 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber... 3 Tabel 1. Realkreditinstitutternes

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet

Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet P R E S S E M E D D E L E L S E Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet I 2012 optog danske boligejere realkreditlån for i alt 321,5 mia. kr., men nettoudlånet

Læs mere

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9787 1300 Fax 9787 1683 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk Halvårsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2003

Årsregnskabsmeddelelse 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 3 5. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse 2003 Realkredit Danmark Årsregnskabsmeddelelse 2003 1/11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for pengeinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for pengeinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for pengeinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget. Netto tilbageførsel af nedskrivninger i 2005, bl.a. i lyset af nye regnskabsregler. Nettorente- og gebyrindtægter

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring P R E S S E M E D D E L E L S E Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring "Nettoudlånet til ejerboliger blev på 13 mia. kr. i 2. kvartal. Det er det højeste niveau siden 4. kvartal 2009.

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for pengeinstitutter

Markedsudviklingen i 2006 for pengeinstitutter Markedsudviklingen i 2006 for pengeinstitutter 1. Konklusioner Resultat før skat er steget. Netto tilbageførsel af nedskrivninger i 2006 - en indtægtsførsel på næsten 2 mia. kr. Store positive kursreguleringer.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015. Den 22. oktober 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere