Grundejerforeningen Mestervejene.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Mestervejene."

Transkript

1 Referat fra: Generalforsamlingen Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, tirsdag, den 9. april 2013, kl Selve generalforsamlingen begyndte kl Forud var der spisning og orientering. Tilstede: 41 medlemmer fra i alt 29 husstande (stemmer) af totalt 107 parceller. Dagsorden Velkomst, spisning og orientering. Referat Formanden, Hugo Lund Jensen, HM-vej 56, bød velkommen kl ved de dækkede borde og gav et par praktiske bemærkninger, herunder at der efter spisningen kl ville blive en kort orientering om forsikring. Gunner Jensen fra Lokal Forsikring blev budt særligt velkommen og gav herefter ca. 10 min. orientering om sig selv og forsikringsselskabet, der er kundeejet. Siden sidste år havde 9 fra grundejerforeningens område tegnet forsikringer. Særligt interessante var naturligvis gængse forsikringer for private og for mindre virksomheder. Gunstig var bl.a. 1 skade = 1 selvrisiko, ingen afskrivning for ejendomme o. 30 år. Forsikringspræmierne var i den billige ende. Men derudover ville foreningens medlemmer få en særlig rabat på 15 % på forsikringerne, dog 20 % rabat på bilforsikring. Rabatten ville ikke kun være for 1. år, men fortsætte. Derefter besvaredes forskellige spørgsmål fra medlemmerne. Formanden takkede for orienteringen samt for sponsorering af maden og erindrede om, at vi havde optaget Lokal Forsikring på vor hjemmeside med kontakt-tlf.nr. & adr. Efter en pause bød formanden så kl velkommen til den egentlige generalforsamling til alle 41 fremmødte fra i alt 29 husstande = antal stemmer. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Anders Sørensen, HM-vej 4B, der blev valgt. Dirigenten konstaterede, at skr. indkaldelse til generalforsamlingen var omdelt 22. marts, hvorfor generalforsamlingen var lovlig, samt at der var 29 husstande = 29 stemmer til stede. Dvs. kun 1 stemme pr. husstand! Jf. vedtægternes 6 gav han derefter ordet til formanden. 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Bestyrelsens beretning blev indledt med en konstatering af, hvem der blev valgt i Derefter berørtes nedennævnte emner: Vedtægter: På generalforsamlingen i 2010 var der fremsat nogle forslag til vedtægtsændringer, der ikke blev vedtaget. Bestyrelsen havde dog noteret sig forslagene, som i en vis udstrækning kunne komme i betragtning, hvis/når der senere var behov for justeringer. Økonomi: Kontingentet opkræves så vidt muligt via PBS for at lette betalingen såvel for medlemmerne som kassereren. Enkelte ønsker at betale ved netbankoverførsler. Særlige opkrævninger er det nye administrationsgebyr ved ejerskifte, jf. vedtægternes 18, der sidste år blev vedtaget til kr. 100,-. Værdipapirbeholdningen, dvs. de 100 aktier i DiBa-Bank var ikke steget i værdi selvom bestyrelsen havde håbet herpå. Bestyrelsen havde derfor næsten som lovet på sidste års generalforsamling - afhændet aktierne primo DEC til en kurs af ca MAX-bank gik jo konkurs i 2011, hvorfor deres aktier var blevet slettet. Bestyrelsen vil herefter ikke købe værdipapirer. Forsikringerne - stadig c/o Danske Forsikring (Top Danmark) hvor kassereren nyforhandlede dem i Dels til en arbejdsskadeforsikring, incl. operationsdækning for personer, der evt. udfører arbejde for foreningen, samt dels til en erhvervsansvarsforsikring for foreningens evt. ansvar, hvis nogen kommer til skade på legeplads, fortove o.lign. Bunden konto for dele af asfaltkontoen var etableret med varighed på 1 år indtil 15/ i vor nuværende bank Max-Bank, nu Sparekassen Sjælland. Herved opnåede vi en beskeden merrente. Asfaltkontoen blev herefter delvist anvendt til asfaltarbejderne i september. Pleje af friarealerne: Omfatter græsarealerne omkring legeplads og containerplads på HM-vej samt - 1 Redigeret 11. april 2013.

2 den store græsplæne mellem andelsboligerne på SM-vej. Græsset bliver slået med maskinplæneklipper og med græsrydder omkring lygtepæle og redskaber samt ved hække og træer ca. ugentligt, afhængig af evt. tørke. Hæk ved legeplads klippes og hækaffald bortkøres 2 gange årligt og jordbakken slås 3 gange årligt. Alt er indeholdt i en skr. kontrakt med fa. Foli. (I alt ca. kr ,- incl. moms i 2012). Vi er godt tilfredse med havefirmaet og synes områderne fremtræder pæne. Medlemmerne opfordres til at bidrage til det pæne udseende. Veje og stier samt fortove og rabatter. Den store ringvej på SM-vej og hovedvejen på HM-vej med de 3 sideveje er asfaltmæssigt overtaget af Næstved Kommune. De 3 stikveje på SM-vej samt stikvejene på HM-vej for enden af første sidevej og på 3. sidevej er helt foreningens ansvar. Det gælder også de 2 stier mellem SM-vej og HM-vej. Træer i rabatterne på SM-vej og HM-vej er også i 2012 blevet beskåret for at undgå for store trækroner. En fra bestyrelsen foretog igen dette. (Tak for det)! Visse fortovsfliser (SF-sten) bør rettes op efter at bl.a. rødder nedenunder har trykket dem op. Enkelte lodsejere eller lastbiler med varer til dem har imidlertid også kørt på fortovene, hvorved de er blevet trykket. Disse lodsejere må sørge for genopretningen. Der er behov for fornyet eftersyn her i foråret. Græskanter og græsområder langs rabatter forudsættes holdt af de enkelte nabolodsejere. Også her er der igen nogle enkelte steder konstateret kørsel, der har bevirket spor ned i græsoverfladerne. Dette bør rettes op af de pgl. lodsejere snarest. Evt. ved etablering af armeringsmåtter/-sten, hvor man ønsker at etablere ny ind-/udkørsel. Nogle har bragt forholdene i orden. (Tak). Orienteringstavle for Slibemestervej, som bestyrelsen efter positiv tilslutning fik bestilt og etableret i 2011 til ca ,- synes at have været pengene værd. Flere besøgende, herunder bl.a. læger og hjemmehjælpere, er med tavlen hjulpet på rette vej. Vi har fortsat modtaget en del rosende ord for tavlen. Dejligt. Den store orienteringstavle på Glasværksvej lige ved SM-vejs udmunding, har vi til gengæld fået Næsted Kommune til at fjerne. Tavlen genere-de oversigtsforholdene og viste sig yderligere at være ulovlig, jf. dagens regler. Vigelinier ( Hajtænder ) er efter vor henvendelse til Næstved Kommune også blevet etableret dels på SM-vejs udmunding på Glasværksvej og dels på SM-vej udmunding på vejen langs med volden. Læskur ved busholdepladsen på Glasværksvej ved HM-vejens udmunding har vi nu næsten fået lovning på bliver etableret. Derimod må vi desværre fortsat vente på vort i 2011 skr. fremsatte ønske til kommunen om etablering af vejbelysning overfor busholdepladsen. Her har vi fået Lokalrådet for Fensmark til også at støtte sagen. Legepladsen: Bliver kun vedligeholdt med meget begrænsede penge, som også meddelt på de tidligere generalforsamlinger. Dvs. at evt. indsats fra medlemmernes side vil kunne støttes i et vist omfang, jf. budgettet. Sandkasseområdet ved gyngerne er blevet gennemgravet og renset 2 gange for ukrudt i løbet af sommeren. Også foretaget af en fra bestyrelsen. De to borde kan fortsat benyttes, trods mangel på maling. (Her er også stadig et godt arbejde for en frivillig!). Undersøgelse af kravet til legepladsers godkendelse blev pålagt bestyrelsen på sidste års generalforsamling. Vi har således fået en skr. udtalelse fra vort forsikringsselskab, at vi er dækket ved evt. skader, der kan tilskrives os/legepladsen. Og dels har vi ved kommunens legepladsinspektør fået oplyst, at det vil koste kr ,- for at få en udtalelse og besigtigelse. Men det betyder ikke, at vi får en direkte skr. godkendelse. Så bestyrelsen vil ikke gøre mere i sagen. Blot vil vi nedtage tårnet, da konstruktionen nu synes for svag. At se forældre med mindre børn benytte legepladsen glæder bestyrelsen, men derimod ikke at se nogle unge på knallert eller 4-hjulskøretøjer køre ind over græsområdet og over bakken!! - 2 Redigeret 11. april 2013.

3 Containerordning: Næstved Kommune har som bekendt etableret en storskrald -ordning, hvor ikke bare møbler, brændbare ting o.lign. (men ikke haveaffald), hårde hvidevarer, metal, haveredskaber, elektronik og batterier m.m. kan blive hentet 6 gange om året (i vort område hver 4. tirsdag i de ulige måneder). Bestyrelsen standsede derfor vor ordning med containere 2 gange om året, hvorved vi sparede ca. kr ,- årligt. Besparelsen finansierede delvist udgiften til orienteringstavlen. Alligevel blev der på generalforsamlingen 2011 fremsat forsalg til en containerordnings bevarelse. Forslaget blev ikke vedtaget. I 2012 har bestyrelsen så set tiden an, men har nu besluttet at containerordningen er afskaffet. Snerydning: Vort ansvar omfatter de veje og stier, vi har asfaltansvar for. Det udmønter vi således, at vi foranlediger de 2 stier ryddet og saltet, når behov opstår. Aftale foreligger med fa. Foli om rydning om morgenen ved mere end 5 cm snefald pr. gang. Lettere rydning og saltning har bestyrelsen selv foretaget med støtte fra Palle Nielsen, HM-vej 1B, ved den vestlige sti. Alt for at spare penge. Tak for hjælpen. Heldigvis har den sidste vinterperiode været uden megen sne. Stikvejene har vi overladt til og dermed pålagt de omkringliggende lodsejere at rydde og evt. salte. Hovedvejene og de 3 sideveje på HM-vej skal ryddes af kommunen, jf. kommunens prioritering, dvs. sjældent/aldrig! Vejrabatten mod nord af SM-vej og ind til volden mod Glasmagervej: Rabatten, der har en bredde af 3,5 m fra asfaltkanten og ind til skellet ved volden, er vor ejendom. Rabatten har en længde på ca. 150 m. Græsrabatten slås også af firmaet Foli i.f.m. græsslåning af friarealerne. Men lad nu være med at smide affald o.lign. på græsrabatten og i krattet på volden. Internet hjemmeside. På generalforsamlingen 2010 blev idéen om en internet-hjemmeside tiltrådt. Den er nu etableret: Den er udelukkende tænkt som et supplement for orientering og indhentningsmulighed for f.eks. grundejerforeningens vedtægter, regnskaber samt referater fra generalforsamlinger m.m. Den kan bruges ikke bare af medlemmerne, men også af f.eks. ejendomsmæglere i.f.m. hussalg o.lign. Henrik Lund, SM-vej 8A, er udpeget som WEB-master. Asfaltering (Asfaltkontoen). Bestyrelsen havde inden generalforsamlingen 2012 gennemgået tilstanden for de 5 stikveje samt et par andre steder, ligesom vi havde konsulteret et par repræsentanter for nogle asfaltfirmaer.. Problemet er, at jo længere vi venter, des længere slides det nuværende slidlag ned, og derefter frigøres de underliggende vejmaterialer. Derefter vil en reparation blive uforholdsmæssig dyr. Resultatet blev, at vi fik generalforsamlingen 2012 til at godkende planen for perioden , og for 2012 specielt. Tilbudspriserne blev verificeret og firmaet Pankas fik opgaven med maskinudlægning på 2 stikveje (1 på HM-vej og 1 på SM-vej). Slidlaget besluttede vi dog øget fra 60 kg/m2 til 70 kg/m2. Arbejdet blev udført i september 2012 til en pris af i alt ca. kr ,-. Næste asfalteringsopgave vil måske så foreligge i Andre forhold: Parkering og placering af materialer og rekvisitter samt jord- og grusbunker gennem længere tid uden for egen parcel og resp. parkeringspladser bør ikke finde sted. Og slet ikke på græsområderne. Alligevel har bestyrelsen igen måttet behandle enkelte tilfælde af ulovlige og uønskede kørsler og parkeringer af biler og hensættelse af trailere o. lign. bl.a. på græsområderne. Det har selvfølgeligt ikke været rart for bestyrelsen, men vi håber nu, at det ikke vil gentage sig! Hundeefterladenskaber skal fjernes af pgl. hundeejer/den, der går tur med hunden! En markering med en høm-høm-pose på hundesnoren er velset, så også andre kan se, at man fjerner hundeefterladenskaberne. Og gør det så!! Og sig det til andre, der ses ikke at gøre det!! Og lad så i øvrigt være med at - 3 Redigeret 11. april 2013.

4 smide posen med indhold på f.eks. legepladsen. Derfor glædede det bestyrelsen, at det fremsatte og vedtagne forslag på generalforsamlingen i 2010 om etablering af affaldsbeholdere til høm-høm - poser m.m. har nydt fremme og blev godkendt af Næstved Kommune. Kommunen opsatte 2 beholdere i området og forestår tømningen regelmæssigt. Dejligt. I det hele taget bør der tages hensyn til ens naboer og øvrige beboere i området. Alle bør være med til at holde vore områder pæne og ryddelige. Tak. Tak til bestyrelsen. Formanden takkede bestyrelsen for indsatsen både ved møderne og ved den fysiske indsats i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf. 4. Indkomne forslag: Fra Bestyrelsen: Ingen forslag Fra Birthe Christensen, SMvej 45: 1 forslag Dirigenten spurgte derefter, om der var spørgsmål til beretningen? Søren Klaus Pedersen, SM-vej 20 spurgte dels om antenneforeningens opgravning ved en tilslutningskasse ville blive repareret, dels om nogen havde tilladelse til P på græsrabatten bag busholdepladsen på Glasværksvej og dels om, hvorfor foreningen ikke havde brugt de valgte suppleanter i.f.m. kassererens kommende fratrædelse. Formanden svarede, at fsva opgravningen havde antenneforeningen skr. meddelt, at opgravningen var sket for mere end 2 år siden, da vi skr. henvendte os, hvorfor der ikke ville blive udført garantireparation, at fsva. P bag busholdepladsen, så havde foreningen tilladt denne indtil beboeren på HM-vej 1C var blevet rask nok, så der ikke mere ville være behov for, at rullestolen skulle køres ud dertil gennem den nyetablerede låge. Fsva. benyttelse af valgte suppleanter, så blev det drøftet mellem formanden og de pgl. suppleanter. Men da kassereren godt nok havde sat sit hus til salg, men ikke helt var flyttet, og formanden samtidig undersøgte mulige faste aftagere og så i realiteten fik tilsagn fra en, der var uddannet som revisor, så besluttede vi bare at fremskynde den ordinære generalforsamling mest mulig i stedet også efter aftale med den aktuelle suppleant. Jan Hansen, HM-vej 24, spurgte om foreningen havde undersøgt om de med Danske Forsikring etablerede forsikringer kunne tegnes i Lokal Forsikring? Kassereren svarede, at det kunne vi undersøge igen. Sara Finlov, SM-vej 13, spurgte, hvem der ejede de trekantede oversigtsgræsarealer på Glasværksvej ved hhv. HM-vejens og SM-vejens udmundinger? Næstformanden svarede, at han mente, det var kommunens arealer. I hvert tilfælde er det kommunen, der slår græsset. Herefter blev beretningen godkendt med akklamation. Kassereren henviste til det trykte, på bordene omdelte og reviderede regnskab samt medtrykte budget for 2012, og gennemgik de vigtigste poster og kommenterede de største afvigelser fra budgettet for 2012 vist skærmen. Særlige bemærkninger fik kontingentindtægten på basis af årskontingentet på kr. 600,-, de ekstra renteindtægter, salgsprovenuet for DIBA-aktierne og udgifterne til asfaltarbejdet. Også snerydningen havde givet en ekstra stor besparelse. Men pga. den ekstraordinære store udgift til asfaltarbejdet på kr ,65 fremstod regnskabet med et samlet underskud på kr ,97 og Balancen pr. 31. december 2012 blev med aktiver på i alt kr ,01. Dirigenten spurgte, om der var nogle spørgsmål eller bemærkninger? Da det ikke var tilfældet blev regnskabet godkendt med akklamation. Formanden takkede revisoren for godt arbejde. Formanden havde fordelt skriftlig oversigt over indkomne forslag: Bestyrelsen havde ingen forslag. Birthe Christensen havde foreslået: Etablering af Naboovervågningsskilt ved indkørslerne fra Glasværksvej. Birthe Christensen, SM-vej 45, oplyste at baggrunden for forslaget var de mange indbrud, man hører om. Dirigenten spurgte om der var andre meninger om forslaget. Formanden oplyste, at skiltene kunne opsættes på de allerede eksisterende skiltestandere med skiltene Pas på børn leger ved indgangsvejene. Efter forskellige meningsudvekslinger om behov for 2, 4 eller 6 skilte på forskellige steder, endte det med en afstemning om det egentlige forslag. Imod stemte 5 medens øvrige stemte for. Forslaget blev således vedtaget. - 4 Redigeret 11. april 2013.

5 5. Fastsættelse af kontingent og administrationsgebyr ved ejerskifte samt budget b Valg af kasserer. Kassereren, Brian Møller ønskede ikke genvalg. Som ny foreslog bestyrelsen i stedet Birgitte Zachariassen, SM-vej 28, der var villig til valg. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Henrik Lund, SM-vej 8A og Per Lund Pedersen, HM-vej 46 der begge var villige til genvalg. 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter Flemming Jensen, SMvej 15 & Jørgen Jepsen, SM-vej 44. Begge var villige til genvalg. 8. Valg af revisor. Lars Rasmussen, SMvej 16. Han var villig til genvalg. 9. Valg af revisorsuppleant. Anette Høegh, SM-vej 10A. Hun var villig til genvalg. Kassereren oplyste, at bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 800,-, jf. omdelte budgetudkast. Administrationsgebyret blev også foreslået uændret på kr. 100,-. Dirigenten spurgte, om der var andre forslag, men forsamlingen bifaldt generelt. Dvs. vedtaget. Kassereren gennemgik herefter Budget for Samlede udgifter på kr ,-, heraf kr til asfaltkontoen og samlede indtægter på kr Det budgetterede overskud var på kr ,-. Dirigenten spurgte, om der var nogle bemærkninger? Formanden oplyste, at bestyrelsen ikke var sikker på om ejendomsskatten ville udgå, men det måtte undersøges nærmere. Søren Klaus Pedersen, SM-vej 20 foreslog, at teksten Ejendomsskat blev ændret til Ejendomsskat/diverse. Dette accepterede kassereren. Dirigenten spurgte om der var flere bemærkninger. Da det ikke var tilfældet, konstaterede han at Budget 2014 var færdigbehandlet. Dirigenten spurgte, om der var andre forslag. Det var ikke tilfældet. Birgitte Zachariassen, SM-vej 28, blev herefter valgt for 2 år med akklamation. Dirigenten fik bekræftet, at de begge var villige til genvalg. Begge blev herefter genvalgt for 2 år med akklamation. Dirigenten oplyste, at Jørgen Jepsen var fraværende pga. sygdom. Søren Klaus Pedersen, SM-vej 20, mente, at de, der er på valg, burde være til stede. Dirigenten oplyste, at der ikke iflg. vedtægterne var krav om tilstedeværelse, men at han ville foreslå, at en evt. fremtidig justering af vedtægterne ville angive, at man f.eks. skulle fremlægge en skriftlig erklæring om villighed til valg. Der var ikke flere bemærkninger. Begge blev herefter genvalgt for 1 år med akklamation. Som revisor var Lars Rasmussen, SM-vej 16, på valg. Dirigenten konstaterede, at han var villig til genvalg, og at der ikke var andre forslag. Lars Rasmussen blev genvalgt for 1 år også med akklamation. Dirigenten oplyste, at Anette Høegh, SM-vej 10A, var villig til genvalg. Der var ikke andre forslag. Anette Høegh blev herefter genvalgt for 1 år med akklamation. 10. Eventuelt. Søren Klaus Pedersen, SM-vej 20, oplyste, at han var villig til at hjælpe, hvis behov. Jan Hansen, HM-vej 24, spurgte, om det fortsat var bestyrelsens plan med asfaltarbejde i 2014, og om visse huller på indfaldsvejen snart blev lappet? Formanden oplyste, at asfaltplanen for 2014 først skulle genbehandles af bestyrelsen og at evt. arbejde for 2014 ville blive fremlagt på næste års generalforsamling. Mindre aktuelle huller ville formanden melde til kommunen. Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var flere spørgsmål. Han takkede for sig, og gav ordet tilbage til formanden. Formanden takkede dirigenten for en flot indsats. Formanden takkede herefter den aftroppede kasserer, Brian Møller, for mange års indsats som kasserer og i øvrigt for i alt 7 års arbejde i bestyrelsen. - 5 Redigeret 11. april 2013.

6 Formanden bød herefter den nyvalgte Birgitte Zachariassen velkommen som kasserer og bestyrelsesmedlem. Endelig takkede han de mange fremmødte for at være kommet og for deres bidrag. Generalforsamlingen sluttede ca. kl Underskrift: Signeret Signeret Hugo Lund Jensen Formand Anders Sørensen Dirigent Oversigt over bestyrelsen. Efter generalforsamlingen i 2013 er den nye bestyrelse, suppleanter m.fl.: Funktion Navn Adresse Tlf. Formand Hugo Lund Jensen Hyttemestervej Næstformand Ejvind Bodal Slibemestervej Kasserer Birgitte Zachariassen Slibemestervej Bestyrelsesmedlem Henrik Lund Slibemestervej 8A Bestyrelsesmedlem Per Lund Pedersen Hyttemestervej Suppleant Flemming Jensen Slibemestervej Suppleant Jørgen Jepsen Slibemestervej Revisor Lars Rasmussen Slibemestervej Revisorsuppleant Anette Høegh Slibemestervej 10A Redigeret 11. april 2013.

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2014. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 10. april 2014, kl. 1730. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1930. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2015. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 23. april 2015, kl. 1730. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1900. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2011. Sted og tid: Holmegaardskolen, storrum B, torsdag, den 28. april 2011, kl. 1900. Tilstede: 31 medlemmer fra i alt 23 husstande (stemmer). Dagsorden Referat Velkomst.

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2010. Sted og tid: Holmegaardskolen, storrum B, torsdag, den 15. april 2010, kl. 1900. Tilstede: 24 medlemmer fra i alt 19 husstande (stemmer). Dagsorden Referat Velkomst.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Formand Jens Lundgaard bød velkommen til grundejerforeningen Tisvildelunds ordinære generalforsamling.

Formand Jens Lundgaard bød velkommen til grundejerforeningen Tisvildelunds ordinære generalforsamling. Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag, den 23. marts 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formand Jens Lundgaard bød velkommen til grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling 03.03.2017 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Dato og tid: Tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 19.30 Sted: Fælleshuset i Lindehøj Dagsorden i henhold til

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2012 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Resumé af referatet fra generalforsamling Tirsdag den 27. april 2010 kl. 19.00 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Generalforsamling 2015.

Generalforsamling 2015. Referat af Generalforsamling 2015. Velkommen: Formanden bød velkommen til de fremmødte 33 personer, repræsenterende 23 ejendomme i foreningens område. Bestyrelsen var repræsenteret ved: Ejnar Damkjær formand

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 22. marts 2012 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Rikke Olesen/Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015.

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Generalforsamlingen blev holdt i kantinen på Brøndbyvester Skole, Tornehøj 3, Brøndbyvester. Dagsorden:

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamlingen i Birkegårdens Grundejerforening

Referat af ordinær generalforsamlingen i Birkegårdens Grundejerforening Referat af ordinær generalforsamlingen i Birkegårdens Grundejerforening Tid og sted: 12. april 2016 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen, kasserer

Læs mere

Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00

Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00 Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00 Dato. 14. april 2012 Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling, og foreslog,

Læs mere

Grundejerforeningen Krudthuset

Grundejerforeningen Krudthuset Grundejerforeningen Krudthuset 19. marts 2013 Ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2013 1. Valg af dirigent Bestyrelsen forslog Charlotte Simonÿ som dirigent. Charlotte Simonÿ (nr. 14) blev

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Ny Hammersholt 21. marts 2016

Ny Hammersholt 21. marts 2016 GRUNDEJERFORENINGEN HAMMERSHOLT VILLABY e-mail: hammersholt.villaby@gmail.com Hjemmeside: http://sites.google.com/site/hammersholtvillaby/ Cvr.: 34747431 Ny Hammersholt 21. marts 2016 Referat fra ordinær

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 8. februar 2012 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 23, 25, 29, 33, 39, 55, 59,

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling mandag den 23. marts 1987, kl. 20.00 på Hotel Fortunen D A G S O R D E N

af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling mandag den 23. marts 1987, kl. 20.00 på Hotel Fortunen D A G S O R D E N Referat af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling mandag den 23. marts 1987, kl. 20.00 på Hotel Fortunen D A G S O R D E N L 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Valg af dirigent Beretning for 1986

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg:

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg: Indkaldelse til generalforsamling Kære grundejer i Grundejerforeningen Regstrup Å Så er det tid til årets generalforsamling i Grundejerforeningen Regstrup Å. Vi håber meget, at rigtig mange af Jer vil

Læs mere