RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER"

Transkript

1 DIPD RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION AUGUST 2013

2 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli Retningslinjerne vil løbende blive revideret og opdateret for at afspejle gældende regelsæt for bevilling og forvaltning af bistandsmidler under Udenrigsministeriet, eller hvis det har vist sig at der er uklarheder i teksten. KONTAKTOPLYSNINGER Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte DIPD s sekretariat på eller sende et almindeligt brev til adressen: Jemtelandsgade 1, DK-2300 Copenhagen S. For yderligere information besøg FORKORTELSER Retningslinjerne benytter sig af en række forkortelser og faste udtryk: Ansøger DIPD DANIDA Modtager UM Eksempelvis det danske politiske parti, som søger om midler hos DIPD, for at etablere et partnerskab med et parti i et udviklingsland. Danish Institute for Parties and Democracy på dansk Institut for Flerpartisamarbejde. Betegnelse for den del af udenrigsministeriet, som tager sig af administrationen af Danmarks udviklingspolitik. Eksempelvis et politisk parti i et udviklingsland, som modtager den støtte til kapacitetsudvikling, som et dansk parti har fået penge til. Udenrigsministeriet Revideret august 2013 side 2

3 FORORD Institut for flerpartisamarbejde (DIPD) er, hvad vi i Danmark kalder en offentlig uafhængig selvejende institution, hvilket betyder, at det er en institution, der følger love og regler, der er oprettet af og for den offentlige sektor, men alle beslutninger vedrørende anvendelsen af ressourcer allokeret til instituttet af Folketinget tages af bestyrelsen, som er helt uafhængig. DIPD blev oprettet ved lov i maj 2010 af Folketinget. Instituttets formål er at støtte udviklingen af velfungerende, demokratiske politiske partier og velfungerende, demokratiske flerpartisystemer i udviklingslande gennem bilaterale politiske partipartnerskaber og flerpartipartnerskaber og -aktiviteter. Formålet med disse retningslinjer er at sikre, at ansøgere til DIPD s puljer og modtagere af DIPD s bevillinger får den nødvendige vejledning i forhold til den ansøgningsmæssige proces og den forvaltningsmæssige forpligtelse, der påhviler dem i forbindelse med modtagelse af DIPD-midler til projekter. DIPD er som en offentlig selvejende institution underlagt de juridiske principper, som gælder for den offentlige sektor, og forvaltningen af DIPD s midler skal overordnet set ske i overensstemmelse med god forvaltningsskik. I forhold til den forholdsvis begrænsede bevillingsstørrelse, som der i mange tilfælde er tale om, kan retningslinjernes detaljerede krav sikkert virke overdrevent omfattende. Men det er ikke DIPD s eget valg, hvordan vi vil forvalte de offentlige bevillinger, som er grundlaget for instituttets arbejde. Vi følger de regler og retningslinjer, som tilsvarende institutter og danske organisationer er underlagt. Til gengæld håber vi, at gennemgangen på de følgende sider er klar og forståelig, og vi står altid til rådighed, hvis der er spørgsmål og uklarhed. Med venlig hilsen Bjørn Førde Direktør Revideret august 2013 side 3

4 Indhold RETNINGSLINJERNES GRUNDLAG... 6 TO PULJER... 6 FORMÅLET MED RETNINGSLINJERNE PROJEKTANSØGNING 1.1. ANSØGNINGSPROCEDURE PARTNERUDVÆLGELSE OG KRAV HVILKE LANDE? LANDE PÅ OECD-DAC LISTEN ELEMENTER, SOM KAN STØTTES RETNINGSLINJER UNDER VALG FORBEREDENDE AKTIVITETER FINANSIERINGSNIVEAUER PARTI-TIL-PARTISTØTTE: ANSØGNINGSPROCEDURE FLERPARTISTØTTE: ANSØGNINGSPROCEDURE DIPD S VURDERINGSKRITERIER EFTER GODKENDELSE AF ANSØGNINGEN DIPD BUDGETFORMAT OG REGLER Generelt om DIPD projektbudgetter Krav til DIPD projektbudget DIPD budgetformat Vejledning til brug af DIPD Excel-budget RAPPORTERING, MONITORERING OG GENNEMGANG BEVILLINGSADMINISTRATION 2.1. INDLEDNING KRAV OG ANSVAR VEDR. FORVALTNING AF MIDLER PRINCIPPER OM ANTI-KORRUPTION MISLIGHOLDELSE AF BEVILLINGEN PROCES VEDR. BEVILLING OG UDBETALING AF MIDLER Korrespondance om bestyrelsens beslutning vedr. ansøgningen Plan og aftale om afrapportering og udbetalinger Bevillingsbrev Revideret august 2013 side 4

5 Indgåelse af samarbejdsaftale Udbetaling af projektmidler ADMINISTRATIVE PROCEDURER Bankaftaler og oprettelse af separat bankkonto Bogholderi og regnskabsfunktion Valutahåndtering og afregning Registrering af optjente renter og kursgevinster Investeringer Narrativ og finansiel afrapportering FORVALTNING AF MIDLERNE Krav til projektregnskaber Den anvendte regnskabspraksis Budgetændringer Krav til revision INDBERETNING AF UREGELMÆSSIGHEDER PROJEKTAFSLUTNING DIPD-FORMATER 3.1. BILAG & FORMATER Revideret august 2013 side 5

6 INDLEDNING RETNINGSLINJERNES GRUNDLAG DIPD s Retningslinjer for projektansøgning og forvaltning af bevilgede midler bygger på det regelværk, som er udarbejdet af Udenrigsministeriet (herefter UM) vedrørende Retningslinjer for tilskudsforvaltning af juni Det er angivet i såvel lovbemærkningerne vedr. Institut for Flerpartisamarbejde (DIPD) som i samarbejdsaftalen mellem Udenrigsministeriet og DIPD, at DIPD s bevillinger skal følge UM s regelsæt. DIPD s retningslinjer for projekter er udarbejdet i forlængelse af DIPD s strategi for Politiske partier i en demokratisk kultur, og indeholder en række betragtninger om DIPD s arbejde og mandat til på den ene side at sikre økonomisk støtte til partnerskaber mellem danske politiske partier og politiske partier eller bevægelser i udviklingslande, og på den anden side at støtte udviklingen af flerpartiplatforme i udviklingslande. Retningslinjerne består af tre hovedafsnit, der [1] beskriver ansøgningsprocedurerne, [2] redegør for kravene til forvaltningen af bevilgede midler, og [3] giver en oversigt over de tekniske bilag og formater. Alle ansøgere af midler forventes at have læst og være bekendt med indholdet i retningslinjerne, samt de tilhørende bilag og formater, inden de indsender en ansøgning til DIPD. Ligeledes forventes det at modtagere af midler konsulterer og anvender denne vejledning løbende under projektets samlede livscyklus til og med aflæggelse af afsluttende rapport og regnskab. TO PULJER Loven om DIPD præciserer, at instituttets midler skal fordeles ligeligt mellem to typer af bevillinger og aktører: Parti-til-Partistøtte er forbeholdt danske politiske partier i Folketinger til partnerskaber med politiske partier eller partilignende organisationer i udvalgte udviklingslande. Flerpartistøtte er forbeholdt flerpartisystempartnerskaber og -aktiviteter i udvalgte udviklingslande, som kan bidrage til udviklingen af pluralistiske partisystemer i en demokratisk kultur. FORMÅLET MED RETNINGSLINJERNE Formålet med retningslinjerne er at sikre ansøgere til DIPD s puljer og modtagere af DIPD s bevillinger en detaljeret vejledning i forhold til den ansøgningsmæssige proces og den forvaltningsmæssige forpligtelse, der påhviler dem i forbindelse med modtagelse af DIPD-midler til projekter. DIPD er som en offentlig selvejende institution underlagt flere juridiske principper, og forvaltningen af DIPD s midler skal overordnet set ske i overensstem- Revideret august 2013 side 6

7 melse med god forvaltningsskik. Forvaltningen af DIPD s midler er omfattet af Forvaltningsloven, Offentlighedsloven og Persondataloven. Modtagere af DIPD s midler har ansvaret for at sikre, at deres organisation arbejder med den seneste version af retningslinjerne, dens bilag og tilhørende formater. Den seneste gældende version ligger altid på DIPD s hjemmeside. Revideret august 2013 side 7

8 1 PROJEKT ANSØGNING 1.1. ANSØGNINGSPROCEDURE Ansøgninger kan indsendes til DIPD løbende, og ansøgere har mulighed for at drøfte udkastet til ansøgninger med sekretariatet løbende. Når en ansøgning er indsendt, gennemgår DIPD s sekretariatet den for at se, om de formelle krav er overholdt, om projektets kvalitet og ansøgningen som helhed er i tråd med DIPD s mandat og principper. Endelige beslutninger om godkendelse af ansøgninger foretages af DIPD s bestyrelse. Ansøgerne får svar kort efter et bestyrelsesmøde. Se venligst afsnit 1.10 og 1.11 for en oversigt over ansøgningsprocessen. Se for ansøgningsformater, tidsfrister og datoer for DIPD s bestyrelsesmøder PARTNERUDVÆLGELSE OG KRAV Midler forbeholdt parti-til-parti støtte skal anvendes i partnerskaber mellem et dansk politisk parti og et politisk parti eller en parti-lignende organisation i et udviklingsland. Midler forbeholdt flerparti-støtte kan bruges til politiske partier og partiplatforme, samt ikke-statslige organisationer, medier og tænketanke, der arbejder for at opbygge eller styrke pluralistiske flerpartisystemer og en demokratisk kultur. I tråd med strategien DIPD søger aktivt strategisk samarbejde med både danske og internationale organisationer. DIPD søger også aktivt at inddrage de danske politiske partier i flerparti-aktiviteter. Bemærk venligst at partneren under normale omstændigheder ikke kan være en individuel eller en privat virksomhed. Undtagelser kan gøres af bestyrelsen. Ansøgningen skal dokumentere partneres politiske profil, dvs. hvilke grupper partneren repræsenterer og potentielt vil repræsentere i fremtiden. Desuden skal ansøgningen dokumentere at partnerne er demokratiske og respekterer menneskerettighederne, de demokratiske værdier og principper (som frie valg og ytringsfrihed og adgang til information) og principperne for god regeringsførelse. Partnerne skal endvidere basere deres arbejde på principperne om ikke-vold. Organisationer registreret på FN eller EU-listen over terrororganisationer kan ikke komme i betragtning til finansiering. Endelig skal den danske partner sørge for, at partneren i Syd har udviklet eller vil udvikle den administrative kapacitet til at forvalte det tildelte tilskud på en ansvarlig og fyldestgørende måde. Se mere i del 2 om disse retningslinjer (DIPD Bevillingsadministration). Revideret august 2013 side 8

9 1.3. HVILKE LANDE? Der kan ydes støtte til partnerskaber i lande støttet af dansk udviklingsbistand. Undtagelser kan gøres i særlige tilfælde, f.eks. til parti-til-partipartnerskaber for at give de danske partier mulighed for at udnytte eksisterende viden og netværk i specifikke lande. Med hensyn til flerpartisystemstøtte har bestyrelsen udvalgt en række lande til at være fokuslande for DIPD initiativer. Bestyrelsen træffer de konkrete afgørelser om støtte (mere om dette i afsnit 1.11 om vurderingskriterier) LANDE PÅ OECD-DAC LISTEN Midlerne til DIPD kommer fra Udenrigsministeriets ramme for menneskerettigheder og demokrati (ikke ramme for fattigdomsorienteret bistand som det tidligere var tilfældet). Det betyder, at alle lande der optræder på OECD-DAC s liste, som opererer med 4 types af udviklingslande, kan komme i betragtning. I øjeblikket optræder de lande, DIPD arbejder i, sig således på listen: Least Developed Countries Other Low Income Countries [mindre end USD i 2010] Lower Middle Income Countries [USD USD i 2010] Upper Middle Income Countries [from USD to USD ] Bhutan Malawi Myanmar Nepal Tanzania Zambia Kenya Zimbabwe Bolivia Egypten Ghana Honduras Swaziland Mere information om Danidas retningslinjer er tilgængelig på hjemmesiden: ELEMENTER, SOM KAN STØTTES DIPD tilbyder demokratistøtte til politiske partier og partiplatforme og søger at kombinere arbejdet med partisystemer, der på systemisk niveau bidrager til demokratiske reformer gennem flerpartidialog og initiativer på tværs af partierne, samtidigt med at man gennem bilateralt partisamarbejde støtter politiske partier i kapacitetsudvikling for styrke deres demokratiske funktion. DIPD s fokus er dermed støtte til at styrke de demokratiske processer og partier som centrale institutioner i demokratiet ikke at støtte politiske partier "til at vinde valg". Midlerne fra DIPD må således ikke anvendes til at støtte aktiviteter under valgkampagner (se også afsnit 1.6 Retningslinjer under valg ). Med hensyn til den generelle målsætning om at styrke et flerpartisystem og en flerpartidialog er støtten generelt målrettet mod men ikke begrænset til at forbedre partisystemsnormer, flerpartisystemdialog, platforme, og koalitioner, samt at forbedre forholdet mellem de politiske partier, civilsamfundet og medier. Med hensyn til den generelle målsætning om at styrke de politiske partier i at udføre deres demokratiske funktioner, er støtten generelt målrettet mod men Revideret august 2013 side 9

10 ikke begrænset til partiorganisationsudvikling på både nationalt og lokalt plan, partiinstitutionel udvikling, som forbedring af eksterne forbindelser, herunder dialog med andre partier, samfund og medier samt demokratisering af partierne i forhold til integration af unge, kvinder og andre underrepræsenterede grupper. DIPD s strategi lægger vægt på at arbejde med en kapacitetsudviklingstilgang, som for DIPD er baseret på forudsætningen af ideer, der inspirerer. Ved opbygningen af kapacitet i de politiske partier til at udføre demokratiske funktioner bedre, kan DIPD og danske politiske partier tilbyde ideer og erfaringer, men den bedste tilpasning vil altid skulle bestemmes lokalt. DIPD favoriserer en kapacitetsudviklingsstrategi, der kombinerer både en styrkelse af kompetencer og færdigheder samt organisationsudvikling RETNINGSLINJER UNDER VALG Den danske partner skal altid overholde de nationale regler og retningslinjer, som er fastsat af valgkommissionen eller andre nationale institutioner i de lande, hvor de har partnerskaber, og den generelle regel fastsat af DIPD er, at den danske partner samt instituttet selv ikke må deltage i valgkampe, og at DIPDmidler ikke kan anvendes til at understøtte valgkampagner eller andre valgrelaterede aktiviteter. Støtte til politiske partier i forbindelse med et kommende valg vil under normale omstændigheder blive suspenderet og bør i alle tilfælde overholde regler og retningslinjer fastsat af den nationale valgkommission. Undtagelser kan gøres i situationer, hvor aktiviteterne er relateret til valgprocessen og er acceptable i henhold til nationale regler. Den danske partner kan rådføre sig med DIPD om hvorvidt og hvornår, man suspenderer aktiviteter i et valgår FORBEREDENDE AKTIVITETER For parti-til-partistøtte opererer DIPD med to former for støtte: finansiering til forberedende aktiviteter med henblik på at identificere en potentiel partner og fokus for samarbejdet; og finansiering af langsigtede partnerskaber. De politiske partier vil ofte være nødt til at foretage en række forberedende aktiviteter, inden de er klar til at præsentere et projektforslag for DIPD s bestyrelse, og de danske partier har derfor mulighed for at søge om støtte til de indledende faser for oprettelsen af et partnerskab. DIPD opererer med to faser, som kan kort beskrives som: Fase 1: Identifikation af og vurdering af projekter / samarbejdspartnere. Fase 2: Udvikling og udfærdigelse af projektforslag. Igennem de forberedende aktiviteter har de politiske partier mulighed for at gennemføre undersøgelser, foretage indledende besøg hos projektets partner og mindre konsulentopgaver som en del af processen med at etablere et partnerskab, udarbejde en ansøgning, osv. Retningslinjer for forberedende aktiviteter er blevet formuleret og vedtaget af DIPD s bestyrelse i juni Retningslinjerne giver detaljerede oplysninger med hensyn til, hvad det er muligt at ansøge om at få støtte til, og hvilke typer af omkostninger der kan dækkes. Der er desuden udarbejdet et ansøgningsformat til forberedende aktiviteter (Bilag 1). Revideret august 2013 side 10

11 1.8. FINANSIERINGSNIVEAUER Finansiering af parti-til-parti partnerskaber er forbeholdt de danske politiske partier i Folketinget. Partierne får tildelt midler i henhold til en bestemt formel. Midler kan kun frigives af sekretariatet, når bestyrelsen har godkendt en konkret projektansøgning. Inden for rammerne af den pulje, der er afsat til parti-til-partipartnerskaber, vil det være muligt for partiet at bruge det samlede årlige beløb på et eller flere projekter. I hvert enkelt tilfælde afgør bestyrelsen om det ansøgte beløb er rimeligt i forhold til de mål og aktiviteter, der er beskrevet. For forberedende aktiviteter kan der anvendes DKK For flerpartiaktiviteter kan der maksimalt tilvejebringes DKK 2 mio. årligt til de enkelte projekter per bevillingsperiode. Bestyrelsen kan gøre undtagelser under særlige omstændigheder PARTI-TIL-PARTISTØTTE: ANSØGNINGSPROCEDURE Den samme ansøgningsproces gælder både for forberedende aktiviteter og for ansøgning til et projektpartnerskab. Forberedende aktiviteter kan være relevante og nødvendige i tilfælde af forberedelse af samarbejdet med en ny partner eller udarbejdelse af et mere kompleks langsigtet projekt. Ansøgningens format for både forberedelses- og projektansøgninger er bilag til disse retningslinjer sammen med DIPD s mandat for vurdering (Bilag nr. 1 og 2). 1. Ansøgning forberedes af det danske parti (og partner) 2. Feedback fra DIPD baseret på DIPD s principper 3. Endelig ansøgning sendt til sekretariatet 4. Gennemgang og beslutning i DIPD s bestyrelse 5. Svar til ansøger vedr. bestyrelsens beslutning Trin 1 udkast til ansøgning udarbejdet af det danske parti (og partner): Partiet forbereder (alene eller i samarbejde med partneren, når en sådan er identificeret) et udkast til ansøgning om forberedende aktiviteter eller et partnerskab til sekretariatet sammen med et specificeret budget (for mere information om budgetposterne se afsnit 1.13). Ansøgningsformater til forberedende aktiviteter og parti-til-partistøtte kan findes på Revideret august 2013 side 11

12 Trin 2 Feedback fra DIPD til udkast til ansøgning: Sekretariatet vurderer, om de formelle krav i henhold til retningslinjerne er overholdt, og om ansøgningen er i overensstemmelse med DIPD-mandatet og principper, samt giver feedback til valg af strategi, budget osv. Trin 3 Endelig ansøgning til DIPD s sekretariat: Partiet fremsender den endelige ansøgning og det specificerede budget til sekretariatet, der udarbejder en liste over observationer og anbefalinger og videresender ansøgningen til DIPD s bestyrelse. Trin 4 Gennemgang ved DIPD s bestyrelse: DIPD s bestyrelse gennemgår ansøgningen og træffer endelig beslutning om hvorvidt DIPD kan støtte finansieringen af projektet. Ansøgningen gennemgås i overensstemmelse med vurderingskriterierne nedenfor (afsnit 1.11). Trin 5 Svar på ansøgningen: Et svar på ansøgningen kan forventes kort efter et DIPD-bestyrelsesmøde (fra DIPD s sekretariat). Hvis ansøgningen godkendes, vil sekretariatet fremsende et godkendelsesbrev (bevillingsbrev). For mere information om proceduren vedr. overførsel og anvendelse af midler, se afsnit 2 i disse retningslinjer (DIPD bevillingsadministration) FLERPARTISTØTTE: ANSØGNINGSPROCEDURE Flerpartipartnerskaber og initiativer, der støttes af DIPD, omfatter en bred vifte af partnere og initiativer: partnerskaber med etablerede organisationer, støtte til nyetablerede initiativer og støtte til specifikke projekter. I alle flerpartitilfælde er DIPD (instituttet repræsenteres ved sekretariatet) den danske partner. Graden af involvering fra DIPD i udviklingen af projektforslaget samt i konkrete projektaktiviteter har dog varieret afhængigt af typen af partnerskab og initiativ. 1. Bestyrelsen fastlægger landevalg 2. Sekretariatet vælger partnere og udarbejder projektet 3. Bestyrelsen drøfter og tager beslutning 4. Aftaler med partnere i landet udarbejdes Revideret august 2013 side 12

13 Trin 1 Partneridentifikation Relevans af den etablerede støtte fra DIPD: Den indledende proces varierer afhængig af typen af partnerskabet / aktivitet. For flere partnere er et partnerskab med DIPD blevet etableret på baggrund af en DIPD-mission til det pågældende land på grundlag af det strategiske valg af fokuslande besluttet af DIPD s bestyrelse. For allerede etablerede organisationer har en vurdering af disse som potentielle partnere da været institutioner på linje med DIPD s mandat, principper og de relevante vurderingskriterier. I de tilfælde, hvor der ikke er blevet identificeret en egnet partner, eller hvor der har været et behov for at styrke et bestemt område, har DIPD støttet oprettelsen af nye platforme, fora og eksisterende flerpartiinitiativer. DIPD modtager også anmodninger om støtte fra forskellige organisationer. I sådanne tilfælde kontakter de potentielle partnerorganisationer DIPD s sekretariat med henblik på at få vurderet om den pågældende organisation er berettiget til DIPD-støtte. Sekretariatet gennemgår organisationens berettigelse og relevans i forhold til DIPD s mandat og det strategiske valg af fokuslande, som er besluttet af DIPD s bestyrelse. Hvis et flerpartipartnerskab med DIPD anses for berettiget og relevant, udarbejdes der efterfølgende en projektansøgning i overensstemmelse med trin 2. Trin 2 Ansøgning udarbejdet af DIPD s sekretariat (og partner): DIPD s sekretariat udarbejder i samarbejde med partneren en ansøgning om et flerpartipartnerskab / støtte til flerpartiaktiviteter, der skal præsenteres for DIPD s bestyrelse. I tilfælde af allerede etablerede organisationer vil partneren udarbejde en ansøgning (udkast) og generelt være i førersædet i udviklingen af ansøgningen. For nye flerpartiinitiativer vil DIPD være tættere involveret i udarbejdelsen af ansøgningen. Trin 3 Gennemgang ved DIPD s bestyrelse: DIPD s bestyrelse gennemgår ansøgningerne og træffer de endelige beslutninger om bevilling af DIPD midler. Ansøgningerne gennemgås i overensstemmelse med vurderingskriterierne nævnt nedenfor i afsnit Trin 4 Svar på ansøgning: Et svar på ansøgningen kan forventes kort efter et DIPD bestyrelsesmøde (fra DIPD s sekretariat). Hvis ansøgningen godkendes, vil sekretariatet fremsende et (udkast) til en partneraftale, inkl. krav i form af rapportering, brug af midler osv. For mere information se kapitel 2 om Administration af bevillinger DIPD S VURDERINGSKRITERIER Beslutningen om at bevilge støtte til et projekt baseres på en samlet vurdering af ansøgningen med udgangspunkt i de principper, der er grundlaget for initiativer, der finansieres af DIPD (som beskrives nærmere i Strategi , side 11-15). De overordnede parametre vil være en evaluering af: om partnerskabet og det konkrete projekt er relevant for at nå instituttets overordnede formål og strategi for udviklingen af flerpartisystem og demokrati; Revideret august 2013 side 13

14 om projektet har den kvalitet og sammensætning, der er nødvendig for at opfylde målene; om projektet forventes at have en varig effekt på målgruppen og dermed bidrager til udviklingen af flerpartisystem og demokrati. Vurderingen af projektansøgningen vil mere specifikt have følgende parametre og principper som udgangspunkt: Landesammenhæng kan DIPD-støtte retfærdiggøres i den pågældende landesammenhæng? Giver forfatningen og lovene i det pågældende land mulighed for støtte til politiske partier? Er landets valgcyklus taget i betragtning? Projektrelevans er fokus relevant i forhold til landets situation? Virkning er der taget højde for, om projektet har potentiale til at bidrage til den demokratiske udvikling i landet? Projektstrategi og sammenhæng er projektet konstrueret på en sådan måde, at aktiviteterne kan nå målene for projektet? Værdi tilført af den danske partner hvad kan den danske partner bidrage med til partnerskabet? Efterspørgselsstyret og lokalt ejerskab er projektet baseret på udtrykkelige behov hos partneren og forankret hos lokale interessenter? Komplementaritet er der en forståelse for andre interessenters aktiviteter, så de eksisterende initiativer suppleres og ikke kopieres? Erfaringer er de eksisterende erfaringer fra en tidligere fase eller partnerens samarbejde med andre organisationer, taget i betragtning? Bæredygtighed kan partneren fastholde og bygge videre på projektresultaterne efter at projektet er afsluttet? Risikobevidsthed og afbødende foranstaltninger er der en forståelse af det politiske miljø og de involverede risici? Projektorganisation og administration har partneren tilstrækkelig kapacitet i forhold til projektets tekniske indhold, størrelse og mål og eksisterende finansielle systemer til at håndtere budgetter? Omkostningseffektivitet er budgettet rimeligt i forhold til aktiviteter? EFTER GODKENDELSE AF ANSØGNINGEN Når bestyrelsen har godkendt en bevilling, fremsender DIPD et bevillingsbrev indeholdende de krav og regler, der gælder for støtte (se 2. del af disse retningslinjer vedr. regler for bevillingsadministration). Såfremt bestyrelsen har kommentarer, som kræver justering af ansøgningen og/eller budgettet, skal disse foretages i samråd med sekretariatet, før midlerne kan overføres. Revideret august 2013 side 14

15 1.13. DIPD BUDGETFORMAT OG REGLER I dette afsnit gennemgås ikke blot de overordnede rammer for udarbejdelsen af et budget, men også retningslinjerne for hver enkelt post på budgettet Generelt om DIPD projektbudgetter I vurderingen af ansøgninger til DIPD bliver der lagt vægt på at budgettet hænger tæt sammen med projektbeskrivelse og strategi. Der lægges også vægt på, at projektets omkostninger er rimelige og velbegrundede i forhold til de aktiviteter, som man ønsker at gennemføre, og de resultater man forventer at opnå. Når man udarbejder en ansøgning skal man være opmærksom på, at alle poster i budgettet er beskrevet og begrundet i selve ansøgningsteksten. Hvis der er udgiftsposter, som vil kunne vække opmærksomhed grundet deres omfang eller relevans, så er det godt at begrunde nødvendigheden af omkostningerne i henhold til projektformål og strategi. Særlige kritiske områder kan være aflønning af dansk personale (intern konsulentbistand), større investeringer eller international rejseaktivitet. Det er derfor vigtigt at beskrive sådanne omkostninger i noterne både i det bagvedliggende budget og i selve ansøgningen. Det påhviler den danske organisation at holde større projektudstyr og inventar samt projektpersonale forsikret i det omfang, det er relevant og muligt. Hvis der inkluderes løn eller honoraromkostninger i budgettet til dansk personale, så skal ansøger have relevant registrering ved SKAT. NB: Alle budgetter skal udarbejdes i danske kroner, og man skal angive de vekselkurser, som benyttes til at beregne det samlede lokale budget Krav til DIPD projektbudget I den beskrivende del af projektansøgningen opsummeres alle udgifter i en oversigt i DIPD budgetformat (se nedenfor), og som bilag til projektansøgningen udfyldes det detaljerede DIPD Excel Budget (Bilag nr. 8). Dette format for budget og tilhørende budgetnoter udarbejdes som en integreret del af projektplanlægningen, og hver projektaktivitet skal have et underliggende budget DIPD budgetformat Denne budgetopstilling skal følges: 1a. Aktiviteter i Danmark DKK 1b. Aktiviteter i partnerland DKK 2. Investeringer, der ikke vedrører en bestemt aktivitet DKK 3. Udgifter til intern konsulentbistand DKK 4. Udgifter til ekstern konsulentbistand DKK 5. Lokale medarbejdere DKK 6. Lokal administration DKK 7. Internationale rejseudgifter DKK 8. Monitorering & Reviews DKK 9. Information og Kommunikation (max. 2 % af 1-8) DKK Revideret august 2013 side 15

16 10. Budgetmargin (5 % 10 % af 1-9) DKK 11. Projektomkostninger (1-10) DKK 12. Revision DKK 13. Subtotal (11-12) DKK 14. Administration i Danmark (max. 7 % af Subtotal) DKK 15. Total (13-14) DKK Vejledning til brug af DIPD Excel-budget DIPD Excel-budget (Bilag 8), består af 15 faner. Den første fane (Indledning) er forklaringer til brug af budgetformatet, og denne side skal læses inden budgettet indtastes. Her indtastes titel, omkostning til revision i Danmark, den valgte budgetmargin i % samt forkortelse på lokal valuta og kurs til 1 DKK. Hvis der ikke budgetteres med hhv. aktiviteter og lokalt ansatte i partnerland, kan man se bort fra dette. Den næste fane (Samlet budget) er det totale budget, som opsamler al den information, der er indtastet i alle de efterfølgende faner. Der skal derfor ikke indtastes på siden Samlet budget. Siden generer sig selv ved at indtaste oplysninger på de efterfølgende faneblade. Til hvert faneblad er der tilføjet en vejledende tekst, som man bør læse grundigt, idet der er lagt koder ind som sikrer korrekt beregning. Man skal kun indtaste information på de gule faner, hvorfra der genereres tal til det samlede budget Samlet budget. Det samme princip gælder ved senere budgetændringer. Her skal ændringerne tastes ind under den relevante fane, fx Aktiviteter i Danmark, Udgifter til intern konsulentbistand, etc. Budgetfanerne for aktiviteter er opdelt i hhv. aktiviteter i Danmark og i Partnerland. Hermed kan der nemt budgetteres i lokal mønt, da vekselkursen er indtastet i fanebladet Indledning. De blå faner er ikke direkte relateret til budget, men er til brug ved registrering og dokumentering til bevillingsproceduren (Plan og aftale vedr. afrapportering og overførsler/transfer and reporting plan). Derudover er der en liste til en oversigt over investeringer og projektudstyr og et format til finansiel afrapportering. Nedenfor gives en detaljeret gennemgang af, hvilke typer af udgifter, der kan budgetteres under hvilken budgetpost, hvordan dette håndteres og hvilke regler der gælder for området. Post 1: Aktiviteter Alle udgifter direkte relateret til gennemførelse af projektaktiviteter skal budgetteres under denne budgetpost (opdelt i hhv. udgifter i DK og udgifter i partnerland). Dette gælder alle typer af projektaktiviteter såsom studier, udarbejdelse af studier eller træningsmateriale, Training of Trainers (TOT) og andre former for træning, workshops, konferencer, etc. De forskellige aktiviteter specificeres derfor så vidt muligt i separate budgetposter og struktureres efter de opstillede projektmål. Omkostninger forbundet med Revideret august 2013 side 16

17 brug af frivillige f.eks. transport, overnatning etc. budgetteres under de enkelte aktiviteter. Omkostninger forbundet med mindre indkøb f.eks. videokamera, mobiltelefon eller laptop placeres også under den enkelte aktivitet. Aktivitetsspecifikke konsulenthonorarer budgetteres under budgetpost 3 og/eller 4 med henvisning til den specifikke aktivitet. Omkostninger til lokalt ansatte budgetteres under budgetpost 5 med henvisning til specifik aktivitet. Internationale rejser budgetteres altid under budgetpost 7 med henvisning til specifik aktivitet eller formål (f.eks. planlægning m. partner, monitorering, møde med partner etc.). Post 2: Investeringer der ikke vedrører en bestemt aktivitet Denne post dækker over alle indkøb af materiel (investeringer) til støtte for aktiviteternes gennemførelse. Dette gælder dog kun for større indkøb (over kr.), der ikke indgår som direkte input til gennemførelse af aktiviteter. DIPD anbefaler at der ikke opereres med store investeringer (over en værdi på kr.). Det vil sige, at en ansøger ikke skal forvente at DIPD godkender budgetter, der inkluderer store summer til køb af kørertøjer, investeringer i bygninger eller andet materiel, IT-udstyr eller store maskiner. Post 3: Udgifter til interne konsulenter Under denne budgetpost skal ansøger anføre de samlede udgifter til de aktivitetsspecifikke timer, som de såkaldte interne konsulenter udfører for ansøger. Det er ansøgerorganisationens egne medarbejdere, der kan frikøbes til projektarbejde under denne budgetpost. Alle timer skal registreres i et tidsregistreringssystem, således at en aktivitetsspecifik timeanvendelse kan dokumenteres i regnskabet. Der kan inkluderes følgende arbejdsområder indenfor budgetposten Interne konsulentydelser : Koordinering af projektaktiviteter med eksterne aktører Udvikling af projektspecifikke policies, strategier og retningslinjer Faglig rådgivning, støtte og kapacitetsopbygning ved partner Faglig støtte til partners administration og regnskabsførelse Rekruttering af aktivitetsspecifikt personale, herunder konsulenter Monitorering af projektaktiviteter Oplysningsaktiviteter De samlede udgifter, der kan søges om støtte til, udgøres af: De faktiske lønudgifter for den enkelte medarbejder (dog maksimalt Udenrigsministeriets anciennitetsbaserede maksimumsatser). Maks. 80 pct. af lønnen i overhead til forholdsmæssig dækning af de generelle driftsomkostninger ved stillingen. Der skelnes principielt ikke mellem fastansatte, midlertidigt ansatte eller frivilliges timeanvendelse i forbindelse med en bevilling. Ansøger skal dog være opmærksom på følgende forhold: Revideret august 2013 side 17

18 Der kan ikke opstilles faste regler for hvor stor en andel af en bevilling, der kan gå til aflønning eller honorering af interne konsulenter, men i vurderingen af ansøgningen vil DIPD lægge vægt på følgende aspekter: At behovet for aktivitetsspecifik konsulentbistand er begrundet i behov fra partner eller projektets målgruppe; At lokale konsulenter ikke med fordel kunne have udført opgaven; At ansøgers medarbejdere eller frivillige ikke skaber afhængighed af ansøger ved partner. Der kan ikke inkluderes opgaver relateret til den løbende monitorering og generelle administration af projektet under denne budgetlinje. Dette kan dækkes under budgetpost 14 (Administration). Der skal generelt set tages hensyn til omkostningseffektivitet og relevans, når der tænkes dansk konsulentbistand i projektet. Ansøger skal henholde sig til Udenrigsministeriets satser for aktivitetsspecifik konsulentbistand ved budgettering af udgifter til danske interne konsulenter. Satserne følger Udenrigsministeriets såkaldte Anciennitetsbaserede maksimumsatser for konsulenter (for yderligere information se bilag nr. 9 DIPD Notat vedr. konsulentrater). Post 4: Udgifter til eksterne konsulenter Under denne budgetpost budgetteres alle de eksterne konsulenter, som knyttes til projektet, både danske og udenlandske. Denne type af konsulentopgave udbetales som et honorar (lumpsum), som inkluderer alle de udgifter, der er forbundet med opgaven, undtagen evt. rejseomkostninger som lægges under budgetpost 7. Der skal udarbejdes en kontrakt, som henviser dels til opgaven (projektaktivitet som opgaven er knyttet til), selve time- eller dagsprisen, antal timer eller dage, der skal udføres. Udgifter til den eksterne konsulents rejser skal indtastes separat under budgetpost 7. Disse udgifter skal forklares yderligere i ansøgningen i en budgetnote vedr. udgifter til konsulenter (både de interne og de eksterne). Dette er gjort for at sikre et stadigt fokus på ansøgers brug af konsulenter samt at alle konsulenttimer er aktivitetsspecifikke og hægtet op på en reel opgave under aktivitetsbudgettet. Der er ikke faste rater dikteret af Udenrigsministeriet for dette område. I stedet er der et EU-direktiv fra 2011 vedr. fri konkurrence, som skal følges. Tilbudsloven fastsætter reglerne på dette område, som siger at konsulentopgaver op til en værdi af kr. kan tildeles en konsulent eller et firma uden udbud (men i en fair og åben proces, som inkluderer god dokumentation af både opgave og tilbud). Alle opgaver over kr. op til kr. skal som minimum i begrænset udbud (3 tilbud indhentes), og over kr. skal opgaverne i åbent udbud. For yderligere information se Bilag nr. 9 DIPD s Notat om konsulentrater. Post 5: Lokale medarbejdere Der kan inkluderes udgifter til lokalt personale hos partner i projektbudgettet. Dette gælder både fastansat og midlertidigt personale. Partner skal dog beskrive hver stilling, som de ønsker at søge om lønmidler til med en stillingsbeskrivelse, mandemåneder og lønsum samt andre personaleudgifter. Det bør fremgå Revideret august 2013 side 18

19 tydeligt, hvor stor en del af medarbejdernes løn er rettet mod styringen af projektet for de i projektet involverede medarbejdere, som DIPD s bidrag skal dække. Ansøger skal være opmærksom på de lokale regler vedr. ansættelse, aflønning, opsigelse, obligatoriske sundhedsudgifter etc. i partnerlandet. Dette skal diskuteres med partner, men ansøger kan rådføre sig med den danske ambassade eller en stedkendt konsulent i landet. For lokalt personale og konsulenter gælder, at lønniveauet ikke må overstige det gennemsnitlige lønniveau for tilsvarende organisationer/konsulenter i landet. Post 6: Lokal administration Denne post dækker partners omkostninger til at administrere de projektaktiviteter, der er inkluderet i ansøgningen. Beløbet skal inkludere alle de samme typer af driftsomkostninger, som også dækkes for ansøger under budgetpost 14 (Administration i Danmark), såsom lønudgifter til support staff, lønudgifter vedr. administration og monitorering af projektet, almindelige driftsudgifter til husleje. For partnerens vedkommende skal udgifter til lokal revisionsomkostninger vedr. projektet også indregnes herunder. Post 7: Internationale rejseudgifter Under denne budgetpost skal ansøger budgettere alle internationale rejser, som afholdes som del af projektet. I ansøgningsskemaet skal ansøger uddybe formålet med disse rejser i en specifik note, og her forventes det at ansøger redegør for relevansen og behovet for de forskellige internationale rejser. Dette er både rejser, der involverer konsulenter og egne medarbejdere og frivillige, samt rejser forbundet med monitorering af og generel fremdrift af projektet, men også reviews. Budgetnoten i ansøgningsformatet har til formål at sikre at alle rejser er nært knyttet til projektets formål og aktiviteter Når man beregner den samlede rejseudgift forbundet med en international rejse inkluderer man følgende: flybilletter, anden transport, forplejning, dagpenge (per diem), overnatning, forsikringer og udgifter forbundet med vaccination og nødvendig medicinering. I en dansk kontekst er det Finansministeriet cirkulære vedr. tjenesterejser (version 2013), der er gældende for fastsættelse af time- og dagpenge under rejser. Man kan maksimalt udbetale de summer, som knyttes til satserne angivet i cirkulæret (for yderligere information se link). Man kan maksimalt få dagpenge i to uger. Man anvender den regnemodel, som der henvises til i cirkulæret, hvor måltider trækkes fra, hvis de ikke er afholdt separat. Deltager man i en workshop eller konference, hvor der er inkluderet fuld forplejning såsom frokost, middag og mellemmåltider, og man også får morgenmad med i hotelopholdet, så skal alle disse måltider trækkes fra den dagrate, som man anvender. Maksimumrater for hotel er også at finde i Finansministeriets cirkulære, men i henhold til Udenrigsministeriets regelsæt hedder det, at udgifterne til overnatning normalt ikke skal overstige økonomiklasse. Der kan dog være særlige omstændigheder i visse byer, hvor priserne ligger meget højt sammenlignet med andre steder, og hvor selv økonomiklassehoteller er dyrere end den anbefalede pris. Revideret august 2013 side 19

20 Det samme princip gælder vedrørende rejseform, hvor man også altid skal vælge økonomiklasse eller billigste rejseform med mindre der er tale om særlige forhold såsom sygdom, specielle behov, handicaps ol. Lokal transport forbundet med en international rejse (både ved af- og hjemrejse) kan også inkluderes i beregningen af den samlede rejseudgift. Udgifter vedr. rejseforsikring og vaccinationer kan også medtages under den samlede rejseudgift. Post 8: Monitorering og Review Som et led i modtagers løbende tilsyn med projektets gennemførelse og fremdrift i samarbejdet med partner, kan det være relevant at indbygge en midtvejsstatus eller afsluttende resultat- og erfaringsopsamling (review). DIPD forventer ikke at ansøger afholder en decideret evaluering af sit projekt. Midler til dette review skal budgetteres under denne budgetpost. Der kan søges om støtte til løn (til medarbejder) eller honorar (til frivillig) i ansøgers organisation, der medvirker ved review. Der henvises til reglerne vedr. aktivitetsspecifik konsulentbistand for aflønning. For yderligere information se punkt 1.14 vedr. monitorering og evaluering af projekter. Post 9: Information og Kommunikation Danske ansøgere kan søge om støtte til projektrelateret oplysning som en del af projektet. Budgettet kan maksimalt udgøre 2 % af budgetlinje 1-8, men der skal i ansøgningen gøres rede for beløbets størrelse. Projektoplysning er informations- og oplysningsaktiviteter rettet mod et dansk publikum, med det overordnede formål at skabe kendskab til partiernes projektarbejde og DIPD som Institut. De projektoplysende midler rækker videre og ud over det almene og løbende oplysnings og informationsarbejde, som partierne og deres kommunikationsafdelinger vil foretage om projekterne og samarbejdet med DIPD. Der skal derfor fastlægges særlige oplysningsformål. I beskrivelsen af planlagte oplysningsaktiviteter i Danmark skal følgende punkter berøres: Formål og målsætning for projektoplysningen? Hvilke aktiviteter planlægges? (seminarer, debatmøder, teater mv.) Hvilke medier skal benyttes (brochurer, hjemmeside, facebook, mv.) Hvem er oplysningsarbejdet rettet mod? Hvem er ansvarlig for at tilrettelægge og gennemføre aktiviteterne? Søges partiets medlemmer integreret i arbejdet? Har partneren en rolle i oplysningsaktiviteterne? Post 10: Budgetmargin (5 % 10 % af posterne 1-9) Der skal indarbejdes en budgetmargin i budgettet på minimum 5 pct. og maksimum 10 pct. af de samlede omkostninger for punkterne 1 til 9 i budgetformatet. Der kan overføres penge fra budgetmargin til én eller flere af de øvrige hovedposter i budgettet, hvis behovet opstår for flere midler på den pågældende post. Budgetmargin må kun benyttes til at dække uforudsete stigninger i priser, lønninger eller vekselkurser. Revideret august 2013 side 20

21 Overførsler fra budgetmargin skal ikke godkendes af DIPD, men der skal forelægges en anmodning til DIPD i tilfælde hvor: Der bruges midler fra budgetmargin til at udvide/omformulere indsatsen; Der bruges midler til at dække ekstra lønomkostninger, personaleydelser eller revision. Alle omfordelinger af budgetmargin til andre budgetposter skal oplyses i førstkommende statusrapport, og der skal medfølge et revideret budget. Dette skal også indgå i det afsluttende regnskab. Omfordeling og anvendelse af budgetmargin skal altid finde sted indenfor projektets overordnede formål. Post 11: Projektomkostninger Denne budgetpost opsummerer udgifterne 1 til 10. Projektomkostningerne lægges efterfølgende sammen med revision og udgør Subtotal, hvorfra de 7 % til administration bliver udregnet. Post 12: Revision Alle organisationer, der har modtaget en bevilling fra DIPD, skal have revideret det afsluttende projektregnskab af en statsautoriseret revisor. Dette kan være egen eller ekstern revisor. Udgifterne forbundet med afholdelse af denne revision skal budgetteres under denne budgetpost. Desuden skal bevillingen indgå i organisationens reviderede årsregnskab. Hvis der udføres en årlig eller uforudset lokal revision af partners projektregnskaber skal dette udgiftsføres under budgetpost 6 vedr. lokal administration. De samlede udgifter til revision af projektregnskabet bør normalt kunne holdes under 3 pct. af det samlede budget. NB: Ved revision af forberedende aktivitet under parti-til-partipuljen er det DIPD der afholder alle udgifter vedrørende revision. Post 13: Subtotal (budgetposter 11-12) Denne budgetpost opsummerer udgifterne inkl. de samlede projektudgifter og udgifter til revision. På baggrund af denne sum beregnes administrationsomkostningerne. Post 14: Administration i Danmark Under denne budgetpost kan der afsættes op til 7 % af budgetpost 13. Der skal ikke aflægges regnskab til DIPD for anvendelsen af denne sum, men den skal fremgå af organisationens eget årsregnskab i form af en note herom. I budgetfasen beregnes de 7 % automatisk af subtotalen under budgetpost 13, men i det afsluttende regnskab beregnes de 7 % af det faktiske forbrug. Administrationsbidraget skal dække de generelle administrative merudgifter, der ikke kan dækkes af de andre budgetlinjer. Disse udgifter kan være: Udgifter til drift (husleje, el, vand og varme, rengøring, kontorhold, transport og evt. støttepersonale) Revideret august 2013 side 21

22 Udgifter til ansatte der udfører almindelig sagsbehandling og administrative opgaver forbundet med projektet såsom udarbejdelse af ansøgninger, rapportering, forvaltning af midlerne etc.) Udgifter til rejser og transport, der ikke er aktivitetsspecifik monitorering Rekruttering af ikke-projektspecifikt personale, mødevirksomhed og kontakt med DIPD, UM etc. Projektkoordinators deltagelse i samarbejdet med DIPD og partner (her forstås medlemmer af ledelse, bestyrelse og baggrundsgruppe etc.) 1.14 RAPPORTERING, MONITORERING OG REVIEW Den løbende monitorering og rapportering er et fælles ansvar for partneren og ansøgeren (jf. formater til periodiske og endelige indberetningsformater i bilag 4 og 5). Monitorering og rapportering forventes at identificere eventuelle behov for justeringer af projektplaner og implementering. For projekter, der varer mere end et år, kan et lille budget afsættes til at gennemføre en mindre undersøgelse (review), hvis der er et særligt behov, for eksempel i forbindelse med indsamling af erfaringer eller en tematisk tværpolitisk evaluering. Det forventes ikke af DIPD, at projektets partner eller modtageren af DIPDmidler foretager særskilte evalueringer af de enkelte projekter. Men DIPD eller andre (Det danske Udenrigsministerium eller De Kongelige Revisorer) forventes fx at foretage tematiske evalueringer af initiativer udført med instituttets bevilling. Projektet skal være i stand til at give information og adgang til projektets interessenter for at fuldføre evalueringerne. I tilfælde, hvor særlige hensyn kræver inkludering af en evaluering som en del af et projekt fra begyndelsen, kan bestyrelsen dog beslutte, at midlerne skal anvendes til en sådan evaluering. Revideret august 2013 side 22

23 2 BEVILLINGS- ADMINISTRATION 2.1. INDLEDNING Når man som parti eller en institution/organisation får en bevilling fra DIPD, forpligter man sig til at overholde en række betingelser og krav til den måde, hvorpå midlerne forvaltes. Denne del af retningslinjerne indeholder informationer om mange forskellige aspekter af forvaltningen, som modtageren skal sætte sig ind i. Der er eksempelvis tale om forpligtelser vedr. dokumentation og arkivering af relevant materiale, god regnskabsskik, monitorering af udgifter og betalinger, rettidig finansiel afrapportering, samt revision af projektregnskaber. Desuden indeholder kapitlet henvisning til diverse formater, som skal benyttes i forbindelse med den praktiske forvaltning af bevillingen KRAV OG ANSVAR VEDR. FORVALTNING AF MIDLER Det er ansøger, som har det fulde ansvar for at midlerne bliver forvaltet i overensstemmelse med det grundlag, de er bevilget på, herunder: At midlerne bliver brugt til det formål, de aktiviteter og det budget, der er beskrevet i den ansøgning, som DIPD s bestyrelse har vedtaget; At overforbrug i forhold til den tildelte bevilling ikke dækkes, men der kan søges om tillægsbevillinger til et igangværende projekt; At alle projektudgifter skal afholdes indenfor den godkendte bevillingsperiode, med mindre andet er aftalt mellem DIPD og modtager; At modtager af midlerne medvirker til at forebygge korruption og misbrug af midlerne; At de økonomiske forretningsgange er betryggende, herunder at der foregår forsvarlig intern kontrol, at bogføring og regnskab er i overensstemmelse med god bogførings- og regnskabsskik, og at projektmidlerne underkastes ekstern revision; At modtager af midlerne, eller organisationer som får del i midlerne, ikke er opført på FN s eller EU's terrorlister (se At modtager indberetter væsentlige problemer eller uregelmæssigheder i projektet til DIPD s sekretariat så hurtigt som muligt; At modtager gennemfører løbende og passende monitorering af projektets implementering, administration og partners forvaltning af midlerne, herunder følger partners kapacitet til dette; Revideret august 2013 side 23

24 At modtager af midlerne indsender statusrapporter, afsluttende rapporter og projektregnskaber til tiden PRINCIPPER OM ANTI-KORRUPTION Alle modtagere af midler fra DIPD s puljer skal overholde Udenrigsministeriets principper om anti-korruption. Projektpartnere skal desuden være indstillet på at underskrive en anti-korruptionsklausul inkluderet i samarbejdsaftalen med følgende ordlyd: Intet tilbud, betaling, vederlag eller ydelse af nogen art, som kan betragtes som en ulovlig eller korrupt praksis, må foretages, loves, søges eller accepteres hverken direkte eller indirekte som en tilskyndelse eller belønning i forbindelse med aktiviteter, der finansieres under denne aftale inkl. udbud, tildeling eller udførelse af kontrakter. Enhver sådan praksis vil være grundlag for en øjeblikkelig annullering af denne aftale / kontrakt og for yderligere skridt, civile og / eller strafferetlige, som måtte anses for passende. På foranledning af Udenrigsministeriet kan en yderligere konsekvens af en sådan praksis være konkret udelukkelse fra ethvert udbud vedr. projekter, der finansieres af Udenrigsministeriet. Det er den danske parts ansvar at sikre ovennævnte. Samtidig må den danske part sikre sig, at partneren i Syd har den fornødne administrative kapacitet til at udføre en forsvarlig og betryggende forvaltning af det bevilgede tilskud MISLIGHOLDELSE AF BEVILLINGEN Hvis midlerne ikke forvaltes korrekt, eller hvis der findes beviser på uregelmæssigheder i regnskaberne, kan DIPD afslutte projektet og kræve de bevilgede midler tilbagebetalt. Der er tale om misligholdelse af bevillingen, hvis projektet ikke lever op til de givne bevillingsforudsætninger, fx: forsinkelser af implementering på mere end 6 måneder, som ikke er godkendt af DIPD; manglende eller utilfredsstillende substantiel og/eller økonomisk rapportering fra projektet; væsentlige ikke godkendte ændringer i projektet i forhold til bevillingsgrundlaget; anden uforsvarlig forvaltning af bevillingen, herunder misligholdelse af disse retningslinjer. Ved misligholdelse af bevillingen er DIPD berettiget til at iværksætte passende foranstaltninger for at begrænse følgerne. Det kan fx være en skriftlig påtale med krav om afhjælpning af situationen, iværksættelse af yderligere undersøgelser af organisationens forvaltning, ophør af yderligere betaling, udfasning eller lukning af aktiviteterne. I sidstnævnte tilfælde skal alle ubrugte midler tilbagebetales og der kan evt. blive tale om at tilbagebetale allerede udbetalte midler til DIPD og at yde erstatning i tilfælde af økonomiske tab. Revideret august 2013 side 24

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Budgetvejledning Revideret

Budgetvejledning Revideret Budgetvejledning Revideret 19-05-2010 Denne vejledning tjener som uddybende bilag til det obligatoriske budgetformat, der skal anvendes ved ansøgning om støtte til enkeltprojekter. Vejledningen kan ligeledes

Læs mere

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold 1. Vejledningens gyldighed side 2 2. Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 3. Hvem har ansvaret for bevillingen?

Læs mere

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ REVIDERET SEPTEMBER 2016 Indhold 1. VEJLEDNINGENS GYLDIGHED... 2 2. HVORDAN SKAL VEJLEDNINGEN BRUGES?...

Læs mere

VEJLEDNING om opstilling af budget til Handicappuljen

VEJLEDNING om opstilling af budget til Handicappuljen 14. oktober 2013 Sag 21-2013-00715 Dok. 125463/swhj VEJLEDNING om opstilling af budget til Handicappuljen December 2013 Indhold: 1. Vejledningens gyldighed 2. Hvordan skal vejledningen bruges? 3. Generelt

Læs mere

FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr.

FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr. DMRU-puljen FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr. 1. ANSVAR FOR BEVILLINGEN Medlemsorganisationer der selv administrer bevillingen har

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

1. Vejledningens gyldighed side Hvordan skal vejledningen bruges? side 2

1. Vejledningens gyldighed side Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 PROJEKTPULJEN VEJLEDNING OM OPSTILLING AF BUDGET TIL PROJEKTPULJEN REVIDERET VERSION JANUAR 2012 INDHOLD 1. Vejledningens gyldighed side 2 2. Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 3. Generelt om budgetter

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ CIVILSAMFUNDSPULJEN NABOSKABSPULJEN PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ REVIDERET MARTS 2017 Indhold

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET SEPTEMBER Indhold

CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET SEPTEMBER Indhold CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET SEPTEMBER 2015 Indhold 1. VEJLEDNINGENS GYLDIGHED... 2 2. HVORDAN SKAL VEJLEDNINGEN BRUGES?... 2 3. HVEM HAR

Læs mere

1. Vejledningens gyldighed side Hvordan skal vejledningen bruges? side 2

1. Vejledningens gyldighed side Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 projektpuljen Vejledning om opstilling af budget til Projektpuljen 2. udgave, April 2010 Indhold 1. Vejledningens gyldighed side 2 2. Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 3. Generelt om budgetter for

Læs mere

CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET FEBRUAR Indhold

CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET FEBRUAR Indhold CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET FEBRUAR 2017 Indhold 1. VEJLEDNINGENS GYLDIGHED... 2 2. HVORDAN SKAL VEJLEDNINGEN BRUGES?... 2 3. HVEM HAR

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Bilag 6. Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab

Bilag 6. Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab Bilag 6 Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab Afsluttende regnskab vedrørende: Organisationens navn: Projekttitel: Projektperiode: Bevilling: Sagsnr.: 1 S i d e Indholdsfortegnelse: Ledelsens

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

BUDGETVEJLEDNING FOR ANSØGNINGER TIL DMRU-PULJEN

BUDGETVEJLEDNING FOR ANSØGNINGER TIL DMRU-PULJEN DMRU-puljen BUDGETVEJLEDNING FOR ANSØGNINGER TIL DMRU-PULJEN 1. GENERELT OM BUDGETTER FOR PROJEKTER OG AKTIVITETER Et væsentligt vurderingskriterium i forbindelse med en ansøgning handler om, hvorvidt

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2016/2017) (FL 15.75.21.20.) Ansøgningsfristen er den 10. august 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Generelt om tilskud og budget Der kan søges tilskud til at dække de udgifter, som direkte kan henføres til det søgte projekt, og som

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Retningslinjer for tildeling af 18 midler i Struer Kommune Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold

Læs mere

Format for Puljeaftale mellem Udenrigsministeriet og [Værtsorganisationen]

Format for Puljeaftale mellem Udenrigsministeriet og [Værtsorganisationen] Format for Puljeaftale mellem Udenrigsministeriet og [Værtsorganisationen] Puljeaftale mellem Udenrigsministeriet og [Værtsorganisationen] Nærværende aftale mellem Udenrigsministeriet (herefter kaldet

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Funktionsbeskrivelse for Globalt Fokus bevillingssystem 1. Overordnede set-up Dette korte papir vil opridse det overordnede set up og de underliggende principper for Globalt Fokus bevillingssystem, samt

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud Ansøgningsfrist d. 19.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud Ansøgningsfrist d. 19. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud 15.75.21.20 Ansøgningsfrist d. 19. september

Læs mere

Ansøgningsfrist 1. november Indledning Puljens formål Projektets målgruppe Ansøgerkreds Projektperiode...

Ansøgningsfrist 1. november Indledning Puljens formål Projektets målgruppe Ansøgerkreds Projektperiode... Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Ansøgningsfrist 1. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) Vejledning til ansøgning om støtte til egen rejse under 1 måneds varighed Marts 2015 Bevillingssektionen Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2012 Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2012 11. oktober 2012 Kulturstyrelsen Center for Bibliotek, Medier og

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr /09/2016 Punkt 8c Bilag 5C

Bestyrelsesmøde nr /09/2016 Punkt 8c Bilag 5C NOTAT Til: Bestyrelsesmøde nr. 34 02/09/2016 Punkt 8c Bilag 5C Emne: Plan for forlængelse af bevilling 2014-17 Fra: Sekretariatet Dato: 26/08/2016 1. BAGGRUND Udenrigsministeriet meddelte den 9. maj, at

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13.

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Ansøgningsfrist d. 9. maj 2016 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner (FL )

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner (FL ) Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner (FL 15.75.18.60.) Ansøgningsfrist d. 15. april 2016 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser

Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser Vejledning om Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser Ansøgningsfrist: 28. november 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere

Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere Ansøgningsskema, beskrivelsesskema for indsatsen og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning Danskernes Digitale Bibliotek, puljemidler 2013 Vejledning Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) puljemidler i 2013 Vejledningen indeholder information om Danskernes

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Vejledning om Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Ansøgningsfrist: Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Baggrunden

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr /12/2016 Punkt 7b Bilag 5B

Bestyrelsesmøde nr /12/2016 Punkt 7b Bilag 5B NOTAT Til: Bestyrelsesmøde nr. 36 07/12/2016 Punkt 7b Bilag 5B Emne: Status på bevilling 2014-17 Fra: Sekretariatet Dato: 02/12/2016 1. BAGGRUND Sekretariatet har løbende orienteret bestyrelsen om status

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

2. Rollefordeling mellem sekretariat, Bevillingskonsulent og Bevillingsudvalg.

2. Rollefordeling mellem sekretariat, Bevillingskonsulent og Bevillingsudvalg. Funktionsbeskrivelse for Globalt Fokus bevillingssystem 1. Overordnede set-up Dette korte papir vil opridse det overordnede set up og de underliggende principper for Globalt Fokus bevillingssystem, samt

Læs mere

MPS PROJEKT GUIDE. Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet

MPS PROJEKT GUIDE. Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet MPS PROJEKT GUIDE Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet BAGGRUND I Måltidspartnerskabet samarbejder vi om at udvikle og gennemføre projekter, der gør det nemmere og giver flere

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje I denne vejledning er der vejledning til udfyldelse af: Skema 1: Ansøgningsskema til støtte til storrygerindsats Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet

Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet Bestyrelsen er ansvarlig for: den kontinuerlige justering af Diálogos vision og mission kommunikationen mellem projektgrupperne

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ CIVILSAMFUNDSPULJEN NABOSKABSPULJEN PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ REVIDERET OKTOBER 2017 INDHOLD

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning) Udenrigsministeriet Februar 2014 Kontoret for det Europæiske Naboskab Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 ( )

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 ( ) VEJ nr 9205 af 02/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9789 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. juni 2013 CP13/13 Lars Moustgaard lamo@vd.dk 7244 3041 PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse Ansøgningsfrist d. 16. september 2013

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse Ansøgningsfrist d. 16. september 2013 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse 15.13.11.10 Ansøgningsfrist d. 16. september 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspuljen til uddeling af julehjælp Finanslovens

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspuljen til uddeling af julehjælp Finanslovens Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspuljen til uddeling af julehjælp 2016 Finanslovens 15.75.78.10. Ansøgningsfrist den 8. august 2016 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Ansøgningspuljens

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Retningslinjer og vejledninger

Retningslinjer og vejledninger Click here to enter text. Retninger og vejledni ng «ed ocaddressci vilcode» Retningslinjer og vejledninger Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere