INDHOLDSFORTEGNELSE. L ufthavnspostkontoret holder 25 års ju b ilæ u m L ønfrem gang L ø n o v e rsig t... 76, 234

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. L ufthavnspostkontoret holder 25 års ju b ilæ u m... 90 L ønfrem gang... 38 L ø n o v e rsig t... 76, 234"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side A. B. C. D A ktuel debat - H vem skal betale? A ktuelle skattebetragtninger A lle må væ re m ed allerede n u A rbejdernes L andsbank støtter de u n g e A rbejderskolen Bedre, hurtigere og b illig e r e B ek en d tg ø re lse , 236 Bekæmp forretningsm oralen B eretning fra hovedbestyrelsen..., , 148, 149 Billigere bilforsikring for p o stb u d p e rso n a le t Boligsituationen - E t ømt punkt D agaktuelle p ro b le m e r D anm ark har de laveste skatter i hele N o r d e n D anm ark og E ngland D ansk Jernbaneforbunds k o n g re s D ansk Postforbunds Feriefonds lodtræ kning 2, 14, 26, 42, 79 D. P. F.s tillidsm andskursus »Den lange r e js e « Det lille m ærke - med den store v ir k n in g En a n sig tslø ftn in g Fagbevægelsens p e n g e p la c e rin g Faglige og politiske p ro b le m e r... 4 Fam iliekursus Film aftener Forhøjelse af nattillæ gget til- tim e- og d a g p e n g e. 86 Forhøjelse af p ensio n ern e Forhøjelse af statens ju b ilæ u m sg ra tia le r Forventningens f r y d F ra bolignød til b o lig m a n g e l Fra»Personalebiblioteket Omk« Frem tiden formes , 164 Frie Faglige Internationales I. m aj u d ta le ls e Fæ llesm arkedet og E F T A G eneraldirektørens nytårsoversigt G lim t fra en postom deling i L o n d o n G ør det selv H olbølls M in d e I løbet af 53 å r Indvielse af radiostationen Reersø K lar til u d ry k n in g K oncerter K ontrollering af b re v b æ re rd istrik te r K ulturdebatten L ufthavnspostkontoret holder 25 års ju b ilæ u m L ønfrem gang L ø n o v e rsig t... 76, 234 M ekanisering af brevpostens b e h a n d lin g M onopolloven og fri k o n k u rre n c e M otorisering i Skotland M ode med dit fo r b u n d N oget nyt N ordisk kursus »N ordisk Postsangerforbund«s stævne N orm eringslovforslaget N orsk postm and m in is te r N y fæ rge til post- og te le g ra fv æ sen e t N ye linier i personalepolitikken N øglen til nye m u lig h e d e r P e n sio n e rn e P. 8c T.s personaleblad P. T. T. I.s 5. E u ro p a -k o n fe re n c e , 186 Problem er på a rb e jd s p la d s e n Problem et adresseløse R allye P h ila te c R eguleringspristallet... 52, 124, 162, 237 R esultater der tæ ller S a m a r b e jd s u d v a lg e n e : H ovedudvalget... 28, 98, 166, 236 D istriktssam arbejdsudvalget Jernbanepostkontor Jernbanepostkontor , 138 Sam tale med»driften«s nye afd.chef B. M. A ndersen Sam tale m ed etatens nye personalechef D. B. Olsen Selvangivelsen... : Skal tjenestem æ ndene kræve øjeblikkelige forhandlinger om løn? Skal vi have en ekstra fridag? S. O. S. studie og styrke Stedtillæ gsklassificeringen Studiekredsafslutning i Ry Styrk din o rg a n is a tio n Styrke bag m ajdagens krav Sygekassegrænserne r e g u le r e t Sæ rlige y d e ls e r Så ta r vi f a t T il enker og pensionister T il gavn for itjenestem ænd T illidsm anden , 170, 203 T illidsm andsinstitution T illidsm andskursus , 223 T jenestem æ nd og sam fu n d sø k o n o m i

2 U ddannelse U d ta le ls e r... 69, 179, 222, 226 Ved årsskiftet... 9 V estjyderne troppede o p... ' Vi vil ikke søge med lys og l y g t e V intertanker i som m ertiden Aktuel debat A fgiftsforhøjelserne D em okrati på arbejdspladsen...* Hvem skal betale?... 16»N år de store hvaler slås, bliver rejerne ædt« Der skrives til os - Adresseløse forsendelser... 32, 155 A vancem ent og lønningsposer Balance i regnskabet... 56»B revbæ rerhallen - sp ise stu e n « Brunkål og flæsk E t svar til J. Jensen, R anders Forsorgssekrctæ r - omsorgskonsulent - socialsekretæ r.. 14 Fra ventevæ relset G lem m er hr. N inn-h ansen ikke de m e d sk y ld ig e? Hvem skal have hvorm eget, og hvem skal intet have?.. 32 H vorfor - hvorfor ik k e? Ju l på et d istrik tsp o stk o n to r K ulturdebatten , 191, 211, 230, 238 Lov om A rbejdsm arkedets tillægspension M å jeg be om smør! Personaleopsparing i postetaten Problem er på arbejdspladsen Prøv selv Skal vi begynde så sm åt? Sm ålighed T jenestem andsløn og sam fundsøkonom i T jenestem æ ndene og L Spidsartikler En brydningstid... 3 Enhedstelefon F ra folketingets afslutningsdebat Fælles interesser......i G od forhandlingsvilje K lim aet på a rb e jd s p la d s e n K onservativ boligpolitik Lønefterslæ bet L ønforliget M otoriserede landpostrute nr Omsorg og valgpropaganda O plysning O verenskom stsituationen..* Pristalsm illionerne R eallønsregulering Sam m enhold nødvendigt Tjenestem andsbegrebet U ddannelsesproblem er V algets konsekvenser V idtræ kkende problem er Afdelinger og kredse Jernbanepostforeningen , 216 K øbenhavns Postbudeforening... 60, 72, 84, 120, 132 L andpostbudenes C e n tra lfo re n in g kreds: Asnæs... 96, B o rn h o lm , B ram m inge B rande-g rindsted F jerritslev , Frederikshavn... 96, 131, H aderslev... 83, 132, 142, H elsingør , 120 H illerød , 119, H jø rrin g , H olstebro H orsens... 36, 69, 107, H urup-t histed , H årlev K olding , K øbenhavn M aribo N ykøbing F N ykøbing M , O dense R anders Roskilde Silkeborg... 36, 70, Skive , 131 Skjern , Sorø , Stege-K alvehave Sæby Sønderborg T rustrup , V arde V ejle , Å lborg Å rhus , 156, 240 Års , Å rup , 132 P rovins postbude foreningen: kreds: , 95, 117, , 84, , , 69, 95, , U , , , 84, , , 118, , , 84, 94, 95, , 95 T ekniker foreningen... 72, 84, 96 O plysningsarbejdet: M edlem skursus.... 2, 14, 41

3 M oder m. v.: Bornholm... 70, 192 Fredericia H aderslev H jø rrin g , 93 H obro H o lb æ k , 228 H orsens K ø b e n h a v n... 10, 11, 72, 83, 96, N ordjydsk kreds... 36, 95 N ord- og V estjylland , 218 N ordjydsk oplysningsudvalg... 58, 60, 182, 239 N ykøbing F R anders Skjern Svendborg A lborg A r h u s... 36, 45, 47, 68, 72, 94, 204, 239 Legater D et danske post- og telegrafvæ sens jubilæ um sfond.. 2, 227 D et Store N ordiske T elegraf Selskabs gavefond K ontorpakm ester Søren H ansens l e g a t Københavns Postbudeforenings jubilæ um sfond 26, 227, 236 L. O.s jubilæ um sfond O verkontrolør Lobendanz s legat O verpostbud A ndrei Jørgensen og hustru A ne - f. F. Therkelsens legat O verpostbud H. Christensens, dbm. og hustrus fond O verpostm ester, K onferensråd»i. W. M ørchs M inde«.. 82 Post- og T elegrafpersonalets hjæ lpefond... 24, 204, 216 Post- og T elegrafpersonalets hjæ lpefond Post- og T elegrafvæ senets regnskabsoversigt.. 2, 36, 84, 98, 122, 134, 152, 192, 212 Postpakm estrenes Begravelseskasse af Provinspostbudeforeningen Personalia A m undsen, C. S., overpakm ester A ndersen, A., overpostbud A. C., o v e rp o s tb u d B. M., afdelingschef Chr., overpostbud H. W., overpostbud , K. M. B., postbud N. N., o v e rp o s tb u d P. P. V., landpostbud S. A., landpostbud A ndersson, A. V., la n d p o s tb u d K. O., o v e rp o s tb u d A ndreasen, P., overpakm ester A ndresen, J., landpostbud A rildsø, E. A. overpostbud Axelsen, S., postinspektør Bagge, A. A. E. R., landpostbud B idstrup, P. V., o v e rp o s tb u d... 46, 57 Bosack, N. P. D., overpostbud , 239 B regendahl, H. P., overpostbud Bue, H., overpostbud , 140 Bojesen, M. E., overpostbud Filantropiske og andre foreninger GI. Post... 24, 38, 96, 120, 191, 228 Jernbanepostkontor I s selskabelige f o r e n in g Københavns Postbudes A lderdom shjem... 47, 84, 94 Københavns Post-O rkester... 72, 228 Københavns Postbudes Sangkor... 38, 60 Postbudenes B yggeforening... 60, 94, 120 Postens Idræ tsforbund... 12, 26, 50, 62 Post- og T elegraffunktionæ rernes a ld e rd o m sh je m Post- og T elegraffunktionæ rernes ferie- og rekreationshjem i R ø r v ig... 26, 44, 62, 94 Post- og Telegrafvæ senets Forsikringsforening , 216 Postpakm estrenes Begravelseskasse af Postpersonalets A ndelsselskab, O m k Skakklubben P o s te n Spareforeningen J u l e p o s t... 60, 240 A lborg Postklub... 36, 60, 240 A rhus Postbudes rekr,.- og feriehjem»d yngbylund«96, 108 Regnskaber Begravelseskassen af 26. m aj , 60, 83 D ansk Postforbunds driftsregnskab D ansk Postforbunds status Feriefondens driftsregnskab Jernbanepostforcningen... 35, 36, 47 Jernbanepostforeningens hjæ lpekasse... 38, I-andpostbudenes C entralforening C hristensen, E. O. V., postbudform and H. C., o v e rp o s tb u d , H. C. H., kontorpakm ester H. V. M., landpostbud Johs., la n d p o s tb u d J. A. L., la n d p o s tb u d K. K. V., la n d p o s tb u d K. V., p o s tb u d fo rm a n d O. T., a s s is te n t P. A., overpostbud P. V. E., o v e rp o s tb u d C hristiansen, Aksel, overpostbud A. J., la n d p o s tb u d G. W. T., overpostbud H. A., k o n to rp ak m ester T. A. V., overpostbud C hristoffersen, S. H., landpostbud D ahlsgaard, H., kontorpakm ester... 89, 106 D avidsen, G. J., p o stb u d fo rm a n d D inesen, E rling, arbejdsm inister... 4 D rastrup, A nders, la n d p o s tb u d D reslet, C. J., k o n to rp a k m e ste r Edvardsen, N. C., la n d p o s tb u d E ggertsen, V. L., o v e rp o stb u d Ellebye, A. M., landpostbud Esbensen, C., kontorpakm ester Frandsen, T. F., o v e rp a k m e ste r Frederiksen, C. H., la n d p o s tb u d Jens, f o r m a n d... 93

4 Frederiksen, K. E., o v e rp o s tb u d P., a fd e lin g sfo rm a n d Friis, A., landpostbud E. H. R., overpostbud Frydendall, I. P., landpostbud , 140 G aba, V. R., overpostbud G rynnerup, A., overpostbud Gøtze, C. L. J. N., overpostbud , 190 H ansen, A nton, k o n to rp a k m e ste r A. T., o v erp a k m e ste r C. S. S., overpakm ester... 71, 89 - E., overpostbud E. E., o v e rp o s tb u d , E. J. K., overchauffør F. V., o v e rm e k a n ik e r H. A., o v e rp a k m e ste r H. E., la n d p o s tb u d H. J. R., o v e rp a k m e ste r H. L., o v e rp o s tb u d H. P. R., la n d p o s tb u d J., overpostbud J. H., o v e rp a k m e ste r J. P., landpostbud , Jø rgen P., folketingsm and K. C., overpostbud K. H., la n d p o s tb u d K. I., overpostbud K. M., o v e rp o s tb u d Paul, finansm inister P. K., o v e rp o s tb u d P. O., overpostbud S. A. R., o v e rp a k m e ste r S. O., la n d p o s tb u d U rban, o v erb o rg m e ste r H eftholm, H. T., overpostbud Hem m ingsen, O. E. J., o v e rp o s tb u d H aaning, J., la n d p o s tb u d Ingeholm, K. D., kontrollør Jacobsen, S. F., o v e rc h a u ffø r Jakobsen, A., o v e rp a k m e ste r B., kontorpakm ester Jensen, A. P. I., kontorpakm ester A. P. J., o v e rp o s tb u d E. A., p o s tb u d F. A., o v e rp o s tb u d G., overpostbud G otfred, overpakm ester G. T., o v e rm e k a n ik e r H., landpostbud J., landpostbud J. B., o v e rp o s tb u d , J. P., landpostbud K. E., landpostbud K. S., p o stv a g tm e ste r L. C., m e k a n ik e r M. J. P., landpostbud N. P., o v e rp a k m e ste r O. A., landpostbud P. L., la n d p o s tb u d P. N., landpostbud S. R., postbudform and Jensen, S. R., landpostbud W. B., overpostbud... 46, 57 Jepsen, L. N., o v e rp o s tb u d Jerv ild, H. J., o v e rp o stb u d Johansen, B., kontorpakm ester C. F., o v e rp a k m e ste r Fr. Ch., overpostbud Johnsen, E., o v e rp o s tb u d Jørgensen, H. A., k o n to rp a k m e ste r , H. A. B., m ekaniker Ib, overpostbud I. G., overpostbud J. E., pakm esterform and K. V., kontorpakm ester... 71, 82 - O. L. J., landpostbud Kammer, M artin, landpostbud K jæ r, V. Aa., k o n to rp a k m e ste r Klestrup, R. H., k o n to rp a k m e ste r K nudsgaard, A. H., overpostbud Knudsen, H. K., o v e rp o s tb u d P. E., kontorpakm ester K ristensen, H erm ann, landpostbud J. H., liniem ester P. H. E., landpostbud K ristiansen, E. H., postbud O tto, overpostbud R. V. D., overpostbud Krogh, A rne, afdelingschef , 322 K rom ann, J. P., o v e rp o s tb u d Kudsk, J. P. S., la n d p o s tb u d Land, F., o v erp o stm ester Larsen, G., k o n to rp a k m e ste r H. J., o v e rp o s tb u d H. T., la n d p o s tb u d J. S., overpakm ester K. W., overpostbud L. P., o v e rp o s tb u d N. P., la n d p o s tb u d Svend, overpostbud S. V., la n d p o s tb u d Laursen, H. G. M., landpostbud J. A., o v e rp o s tb u d T. V., landpostbud Lausen, P., la n d p o s tb u d Laustsen, E., kontorpakm ester L und, G. H., landpostbud Th., overpostbud Lutzen, N. J., la n d p o s tb u d M adsen, H. L. M., la n d p o s tb u d J., landpostbud Niels, m ontør Peder, fo rre tn in g s fø re r P. I., postbudform and S. U., o v e rp o s tb u d T. W., postinspektør M akholm, H., la n d p o s tb u d M oesgaard, E., landpostbud O. S., la n d p o s tb u d M organ, W. C., o v e rp o s tb u d M ortensen, N. G., la n d p o s tb u d M øller, A. G. A., overpostbud Børge, p ak m esterfo rm an d H., overpostbud S., overpostbud... 46

5 N icolaisen, V., landpostbud N ielsen, A., o v e rp o stb u d A., fo rb u n d sfo rm a n d A. E. B., overpostbud B., landpostbud C. E., la n d p o s tb u d J. A. S., landpostbud K. B. F., o v e rp o s tb u d K. F., o v e rp o s tb u d N., overpostbud R. V., la n d p o s tb u d V., landpostbud... 71, 116 Nissen, N. Chr., la n d p o s tb u d N ordm and, J. M., la n d p o s tb u d N ors, P. V., o v e rp o stb u d N ørgaard, H., overpakm ester... 71, 89 Olesen, S. S., overpostbud Olsen, A. J., postvagtm ester A. S., o v e rp o s tb u d C. F., overpostbud C. M., p o stb u d fo rm a n d D. D., afdelingschef E. L., o v e rc h a u ffø r E. S., overpostbud K., p o stb u d fo rm a n d W., p o stm e ste r O stersen, Jens Chr., landpostbud Paulsen, C. Bertelsen, landpostbud J. N., o v e rp o stb u d... 71, 82 Pedersen, A. C., k o n to rp ak m ester B., t e g n e r C. A., o v e rp o s tb u d E., landpostbud G unner, g e n e ra ld ire k tø r... 6, H. S. J., o v e rp o s tb u d...v J. M., overpostbud , O., kontorpakm ester O luf, overpostbud Ole H yltoft, jo urnalist Petersen, C. C., k o n to rp a k m e ste r... 46, 71 - H. P., overpostbud Kai, hovedkasserer K. V., o v e rp o s tb u d O. B., postbudform and P. V., o v e rp a k m e ste r S. S., overpostbud Poulsen, Chr., la n d p o s tb u d H., pakm esterform and Pryhs, C hr., k o n to rp a k m e ste r Rasmussen, E., fo rre tn in g s fø re r E., landpostbud H. A., k o n to rp a k m e ste r K. H., o v e rp o stb u d... 89, O luf, overpostbud R. O. C., la n d p o s tb u d S. A., o v e rp o s tb u d R avnborg, J. K., la n d p o s tb u d Rohr, M. A., o v e rp o s tb u d , 140 Rosenkilde, H. B. A., o v e rp o stb u d Roskilde, C. F., postbudform and Schm idt, E., o v e rp o s tb u d R. C. K., o v e rp o s tb u d , 239 Seidelin, A. E. F., o v e rp a k m e ste r Specht, E. H., positbudformand Steffensen, P., overpakm ester Stenger, C., p ræ s id e n t , 187 Svendsen, H. E., m ekaniker K. V., o v e rp o s tb u d Strom sholt, J. E. J. J., overpakm ester , 212 Sønderskov, A., overpostbud... j Sørensen, A nton, landpostbud A. P., o v e rp o s tb u d , A. R., la n d p o s tb u d Chr., overpostbud F. B., o v e rp a k m e ste r I. A., landpostbud K. B., o v e rp o s tb u d K. E., overpostbud K. K. E., o v e rm o n tø r L. M., o v e rp o s tb u d M. W., overpostbud , 23P - O. N. C., overpostbud P. S., overpostbud R. K., m e k a n ik e r S. A. J., v a g tm e ste r Thaysen, A. G. A., landpostbud... 24, 28 Thom assen, M., p o stv a g tm e ste r T ornberg, P. E., o v e rp o s tb u d Tønnes, J. H., la n d p o s tb u d U ldum, A. P., o v e rp o s tb u d W andsøe, O. V. J., k o n to rp ak m ester Vase, H. C. L., landpostbud W edel, C. A. D., overpostbud Vestboe, V. A., o v e rp a k m e ste r V ilhelm sen, V. C., o v e rp o s tb u d V illadsen, A. C., overpostbud $

Side H jæ lpefondet h a r startet sin nye virksom hed... 191

Side H jæ lpefondet h a r startet sin nye virksom hed... 191 IN D H O L D SFO R T E G N E L SE Side A. O. F... 157, 206, 228 A rbejderbevæ gelsens k u ltu rk o n fe re n c e... 178 A rbejdsm arkedets T illæ gspension... 92 A u to fo rsik rin g... 54, 66, 148 B efolkningsbølgerne...

Læs mere

Bogen om H. C. Hansen... 227 Børnenes sommerby i Alborg... 104. C.entralpostbvgningen ombygges... 220 CO I s repræsentantskabsmøde...

Bogen om H. C. Hansen... 227 Børnenes sommerby i Alborg... 104. C.entralpostbvgningen ombygges... 220 CO I s repræsentantskabsmøde... Side Alderstillæg april 1960... 74 Anskaffelse af nyt k ab elsk ib... 29 Arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv.. 36. 156, 218, 240 Arbejdersangbogen i ny skikkelse... 194 At stemme er at bestemme... 234

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

F jernsynsstation Sydsjæ lland... 258 Forsvarets v e lfæ rd stje n e ste... 114

F jernsynsstation Sydsjæ lland... 258 Forsvarets v e lfæ rd stje n e ste... 114 Side A ktuelle fag-lige problem er til debat... 273»A ktuelt«... 86 A lger frem tidens næ ringsm iddel... 190 A lle tiders største p o s tty v e rie r...... 110 A rbejderbevæ gelsens bibliotek og a r k

Læs mere

A la s k a... 206 A. O. F.s brevskole... 242 A rbejdsdag igen... 195 A utom atisering (Ron Smith)... 50 A vis eller lotteriseddel...

A la s k a... 206 A. O. F.s brevskole... 242 A rbejdsdag igen... 195 A utom atisering (Ron Smith)... 50 A vis eller lotteriseddel... Side A k k o rd e lle r tim e lø n... 234 A la s k a... 206 A. O. F.s brevskole... 242 A rbejdsdag igen... 195 A utom atisering (Ron Smith)... 50 A vis eller lotteriseddel... 264 B elgiens arbejdsforhold

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side A O F Brevskolen A rbejdsdueligt f l e r t a l A rbejdslederuddannelsen i D et danske post- og telegrafvæ

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side A O F Brevskolen A rbejdsdueligt f l e r t a l A rbejdslederuddannelsen i D et danske post- og telegrafvæ INDHOLDSFORTEGNELSE A O F Brevskolen... 212 A rbejdsdueligt f l e r t a l... 86 A rbejdslederuddannelsen i D et danske post- og telegrafvæ sen ;... 88 A spirantuddannelsen... 238 A utom ation i Sverige...

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

J u le p o ste n... 11, 33, 35, 209, 225, 233, 249, 257, 271

J u le p o ste n... 11, 33, 35, 209, 225, 233, 249, 257, 271 Side A fgøren de m å n e d e r... 87 A fgøren de m åneder for arbejdsm arkedet... 231 Ang. hjertesukket fra p o stb a n egård en... 224 A rbejdernes lø n fo r h o ld... 257 Arbejdstid løn og andre p r

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde.

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde. R E G I S T E R F r e m s e n d e l s e a f t j e n e s t e d o k u m e n t e r. * ) A. Rettelse af tjenestedokumenter. F r em sen d else a f serie A n r. 1 5. - A n r. 6 9. R e g le m e n t I (o r g a

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen B E R E T N IN G for 1972-73 v ed s k o le d ire k tø r S v e n d B isk jæ r Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen fra 1. juni 1970 V a lg t a f b y rå

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør landinspektøren s meddelelsesblad sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør adresse Bredgade 45 B, 1260 København K. indhold Overenskomst mellem

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 6. juni 2000 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Tirsdag den 6. juni 2000 kl. 16.30 i mødelokale nr. 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Generalforsamlingerne 1987

Generalforsamlingerne 1987 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Oen danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n c e e k sp e d itio

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Poul Petersen indledte mødet med at takke Haderslev Akvarieforening for et godt og flot arrangement.

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Skagen kom m unale skolevæsen

Skagen kom m unale skolevæsen Skagen kom m unale skolevæsen B eretning for året 1969-70 om Skagen kommunale skolevæsen for 1969-70 ved stadsskoleinspektør Svend Biskjar Foto: G. Nlathiassen Sk olevæ sen ets tilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen

Læs mere

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r Rester I. Udsendelser T j e n e s te d o k u m e n te r side B r e v p o s tt a k s t... 13, 63, 197 Checkvejledning... 125, 217 D SB K øreplan...... 103, 183 Erindringsliste for p o stk o n to re r...

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

GRUPPEINDDELINGEN. Teknisk u d s t y r... Tjenstlige E fte rre tn in g e r... V I T rafikforhold... V I U n d e r v is n in g...

GRUPPEINDDELINGEN. Teknisk u d s t y r... Tjenstlige E fte rre tn in g e r... V I T rafikforhold... V I U n d e r v is n in g... GRUPPEINDDELINGEN A u to m a tc e n tra le r og a u to m a tis e rin ger... I I I B ib lio te k e t... I I I B oganm eldelser B y g n in g e r og g r u n d e... I I I N oter C e ntrale r, n e d la g t

Læs mere

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf.

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T jenestedokum enter. Reglement IX A...>... 15 Reglement X... 155 Postgirobogen...5, 21 Tryksagsfortegnelsen... 199 Vejledning for landpostbude... 119 Monteringsvejledning... 119

Læs mere

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r P e rs o n lig e o p ly s n in g e r T illid s re p ræ s e n ta n t M edlem sorganisation CPR- nr. eller m edlem s num m er Fulde navn Gade/vej

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e da ktion og a n n o nce ekspedition samme sted. R e d a k tio n : la n

Læs mere

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND RI3EGADE 13 0 79 SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 9. NOVEMBER D en gam le Hovslag, råb og piskesmæld, knirkende kareter, liv og fart fra gry til kvæld gennem mange

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Jens Kristiansen Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene 1) Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 F o ro rd... 13 In

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT. MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009. Side 1

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT. MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009. Side 1 Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009 Side 1 Formand: Næstformand: Kasserer: Frank Lindhardsen Karsten Laurberg Finn Nielsen Højdevej 32, st. th. Prags Boulevard 34, 2. Krostrædet 1.

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere.

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Kære læser. Der er ophavsret på denne bog. Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Pdf-filen kan downloades

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK «s v m DET KONGELIGE BIBLIOTEK 1300185044 ' X - j - - f r - * - - % J ' r J. J, ' f'j. : > % ; " ' ; ; ' ' %*** *&_ r - tf C- :». : r L r, A. f ' **v A v S k a. -.. C * '. >. Prlis-Gourant for velmlfort

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

REGISTER. I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *)

REGISTER. I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *) REGISTER I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *) A. R ettelse a f tjen ested okum en ter F rem sen d else a f»r ettelser til p o st- o g telegrafvæ senets reglem en ter I-IV «R eg lem en t I

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs.

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Inden selve delegeretmødet blev Kaj Mortensen mindet. 1. Valg af dirige n t, dirige n tse k re tæ r o g m ø de se

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å LANDINSPEKTØRENS M EDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n ce e k sp e d itio n samme sted. R e d a k tio

Læs mere

TOFTEGÅRDSSKOLEN OG DENS ADMINISTRATION 1970

TOFTEGÅRDSSKOLEN OG DENS ADMINISTRATION 1970 TOFTEGÅRDSSKOLEN OG DENS ADMINISTRATION 1970 Borgmester: P. N. Jensen, telf. 820777. Skolekommissionen: ( I 1970 var der en Skolekommission) Formand: Gdr. Gunner Hansen, Løkkenvej 365, 9700 Brønderslev.

Læs mere

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND ADR HR W E D E G E RIBEGADE 18 0 79 SO R A 1V ER B IA D ET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 39. AARGANG 1954 NUMMER 7. JULI Bogen for Dem! SVEND HANSEN BANKKREDITTENS GRUNDLAG En samlet og bearbejdet

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER LA N D IN S P E K T Ø R E N S M E D D E LE LS E S B LA D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014

RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014 RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014 DDS SP v.3.14.2.3 Holdkonkurrence: 15 meter gevær - seniorhold 1 Aalborg Skyttekreds 1 17033 Lars Ørum Pedersen Klasse: M1 197/06 198/06 395/12

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 143 Foredrag ved Nordiske D atalin g vistd ag e på laml, Københavns U n iv e rs ite t, 9.-1 0. oktober 1979. Henrik Holmboe: Lemmatisering - h v ilk e af de id e e lle krav t i l lemmatisering er o p fy

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion: landinspektør Kjeld

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa j i L i r - i j i i i 11 Hl Bygningens energimærke: A A A B C D E F G 2020 2015 2010 ^ ^ Gyldig

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Landinspektørens M ed d ele ls e s b la d Den danske Landinspektø rforening Lindevangs A llé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 R edaktion

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5.

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. RIBEGADE 18 0 7 9 SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. M A J dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D I A. F Æ L L

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - Februar 2015 Bedømmelser Klasse: 1 114 115-12-0310 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 1,00 0,75 5,00 95,00 0,75 95,75 130 190-13-0156 190/Ikast Mark &

Læs mere

I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58)

I Skandinavisk Kunstudstilling (Vesterbrogade 58) S IP / N S T A U k T lo N. I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58) bortsælges Tirsdagen den 10de Marts 1896, Form. Kl. 11, en Samling Malerier af vore bedste Kunstnere. UDSTILLING: Søndag den

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

SOBAMERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND. dette er vort og værd at værne om 4 3. A A R G A N G N U M M E R 3.

SOBAMERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND. dette er vort og værd at værne om 4 3. A A R G A N G N U M M E R 3. SOBAMERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 4 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 3. M A R T S dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D 1 A. F Æ L L E D V E J 19.

Læs mere

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller Kursusnummer 927 Kursusnavn Chaufførkonferencen 2011 Afholdelsessted Middelfart Resort og konferencecenter Startdato 30/05-11 Slutdato 31/05-11 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Preben Mandrup,

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle Stævne 15m 2015

RESULTATLISTE Vejle Stævne 15m 2015 28-11-2015 13:24:05 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Vejle Stævne 15m 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456 Vejle Skytteforening 200/18 200/13 400/31 2 101490 Christoffer

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND DANSKETAPETFABRIKKER. De manges Fordel - for almént Vel! Lotteriet støtter dansk Produktion.

SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND DANSKETAPETFABRIKKER. De manges Fordel - for almént Vel! Lotteriet støtter dansk Produktion. SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 30. A A R G A N G 1945 N U M M E R 6. J U N I DANSKETAPETFABRIKKER AKTIESELSKAB KØBENHAVN ODENSE ' KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB K. E.

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

D ansk Historisk Fællesforening

D ansk Historisk Fællesforening D ansk Historisk Fællesforening RESU LTA TO PG Ø R ELSE EO R 1990 1990 1989 Note: K r. Kr. 1 K ontingenter... 62.950 60.950 2 Tilskud... 70.000 55.000 Indtæ gter i alt... 132.950 115.950 Udgivelser: 3

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

1 - # hm. 1966/67 Knud Sørensen & Ejner Olesen/enfam.hus/flere lystryk. f. adjunkt K.J. Zilmer.

1 - # hm. 1966/67 Knud Sørensen & Ejner Olesen/enfam.hus/flere lystryk. f. adjunkt K.J. Zilmer. Almindsøvej. Området nord for Almindsøvej var tidligere et kolonihaveområde, kaldt "Nationalhaverne"; jvf. f.eks. Almindsøvej 26 m.fl. Området, der nu udgør numrene 1-25, var opr. et gartneri. Det højereliggende

Læs mere