5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende"

Transkript

1 5. maj 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg har under behandlingen senest bestået af: Landstingsmedlem Jonathan Motzfeldt, Siumut, fungerende formand Landstingsmedlem Vittus Mikaelsen, Siumut Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit Landstingsmedlem Knud Kristiansen, Atassut Landstingsmedlem Marie Fleischer, Demokraterne Udvalget har efter 1. behandlingen under FM2008 gennemgået forordningsforslaget med bemærkninger. Forslagets indhold Det overordnende formål med dette forordningsforslag er at samle og ajourføre den gældende landstingsforordning nr. 1 af 31. oktober 1991 om andelsboliger. Den gældende forordning har været ændret flere gange siden 1991, og udviklingen og behovene på boligområdet har fordret en samlet ajourføring af hele regelsættet på området. Udvalget finder dette positivt, eftersom borgerne vil have lettere ved at orientere sig i ét samlet regelsæt. Udvalget anser sådanne tiltag som egnede til at øge borgernes retssikkerhed. Udvalget noterer sig, at der er foretaget ændringer, der vil lette mulighederne for, at en andelsboligforening kan overtage hidtidige lejeboliger som andelsboliger, eller at en andelsboligforening kan sælge sine andelsboliger som ejerlejligheder. I forordningsforslaget er der på den baggrund lagt op til fire forskellige muligheder for at tilvejebringe andelsboliger, hvortil både Hjemmestyret og en kommune kan yde lån. Forordningsforslaget rummer ligeledes bestemmelser, der regulerer en andelsboligs styrelse og drift. Dette falder i god tråd med de ønsker, som Landstinget har udtrykt herom. 1

2 5. maj 2008 Satserne for de offentlige lån, der ydes til andelsboligforeningerne, bliver reguleret i forslaget. Fremover kan Hjemmestyret og kommunen hver især yde et rente- og afdragsfrit lån på 25 % af de samlede opførelsesudgifter. Der kan ydes lån per kvadratmeter boligareal op til 110 kvadratmeter og maksimalt til kroner per kvadratmeter. Omlægningen kommer i realiteten til at medføre, at andelen som andelshaveren kommer til at eje, øges fra 33 1/3 % til 50 %. Egetindskuddet til andelsboligen bliver med ordningen reduceret fra 7 % til 5 %. Hjemmestyret og kommunen vil fortsat maksimalt hver især kunne yde et lån på kroner. Ved at ændre fordelingen af lånene overdrages der mere ansvar til andelsboligforeningerne, idet en større del af finansieringen sker via kreditforeninger. Høringssvar Udvalget har til brug for udvalgsbehandlingen af nærværende forslag indhentet kopi af afgivne høringssvar. Udvalget noterer sig, at forordningsforslaget har været i høring hos følgende parter: Økonomidirektoratet, Skattedirektoratet, Erhvervsdirektoratet, A/S Boligselskabet INI, Iserit A/S, KANUKOKA, Sparbank Vest, GrønlandsBanken, Grønlands Ejendomskontor, Ejendomskontoret Igdlo, Grønlands Arbejdsgiverforening, Arbejdsgiverforeningen NUSUKA, HST, ILIK, SIK, A-Revision ApS, Pricewaterhouse- Coopers Grønland A/S (Grønlands Revisionskontor) og Deloitte. Høringssvar er afgivet af: KANUKOKA, A/S Boligselskabet INI, Deloitte, SIK, A-Revision, Grønlands Revisionskontor (mundtligt afgivet høringssvar), GrønlandsBanken, Økonomidirektoratet, NUSUKA, Skattedirektoratet, Erhvervsdirektoratet, Grønlands Arbejdsgiverforening og ILIK. Følgende høringsparter har ikke haft bemærkninger til forslagets indhold: Økonomidirektoratet, NUSUKA, Skattedirektoratet, Erhvervsdirektoratet, Grønlands Arbejdsgiverforening, og ILIK. Udvalget bemærker, at Landsstyret generelt set grundigt har indarbejdet kommentarer og forslag om ændringer fra høringsparterne. Udvalget finder anledning til at anerkende den grundighed og indsats, som Landsstyret har lagt for dagen i høringsprocessen. Udvalget finder dog anledning til at dvæle ved høringssvaret, som er afgivet af revisionsfirmaet Deloitte. I Deloittes høringssvar anfører virksomheden, at det skønnes, at nærværende forslag ikke er uden økonomiske konsekvenser, som anført af Landsstyret. Deloitte godtgør via regneeksempler, at den månedlige ydelse for at sidde i en andelsbolig i fh.t. gældende forordning stiger med omkring 20 % for boliger, der koster mellem og kr. pr. kvadratmeter at opføre. For boliger, der koster over kr. pr kvadratmeter at opføre, falder den månedlige ydelse til gengæld med omkring 20 pct. Det vurderes i høringssvaret, at dette vil medføre, at det generelt bliver billigere at sidde i en andelsbolig i Nuuk, hvor kvadratmeterpriserne angiveligt ligger omkring Til gengæld vurderes det, at det bliver dyrere at sidde i en andelsbolig på kysten, hvor kvadratmeterpriserne angiveligt ligger omkring kr. 2

3 5. maj 2008 Deloitte vurderer som et typisk eksempel, at en andelsbolig på 105 kvadratmeter, opført efter den nye forordning til en kvadratmeteropførelsespris på kr., vil kræve en månedlig ydelse omkring kr. Dette er en stigning på omkring kr. om måneden i fh.t. den gældende forordning. For en tilsvarende bolig, der opføres til omkring kr. pr kvadratmeter, vil ydelsen falde med omkring kr. om måneden til i omegnen af kr. Deloitte anfører, at dette vil kunne medføre, at andelsboligmarkedet udenfor Nuuk vil svinde helt ind, da højindkomstgrupperne må forventes at bygge efter ordningen, og en stor del af mellemindkomstgruppen ikke længere vil have råd til at bygge andelsboliger. Det fremgår af forslagets almindelige bemærkninger, at Landsstyret er opmærksomt på problemet. Det fremgår således, at andelshaverne fremover i højere grad må forventes at afdrage på forholdsvis billigere realkreditfinansierede lån end på dyrere banklån, eftersom egetindskuddet falder. Dette i sig selv må betragtes som positivt og på lang sigt som fordelagtigt for borgerne, idet der herved sker en opsparing og akkumulation af værdier, der tilfalder andelshaveren ved efterfølgende salg af andelen. De kommende andelshavere kan således se frem til at opspare en væsentligt større friværdi i deres boliger, end det er tilfældet i dag. Det er vigtigt at understrege, at disse ændrede ydelser kun vil berøre nye boliger, der opføres efter forordningens vedtagelse. Forordningen har altså ingen virkning for de andelsboliger, der allerede ér opført og ej heller for de andelsboligforeninger, der allerede har fået et tilsagn om offentlige lån. Udvalget har noteret sig Deloittes indsigelser, men er fuldt ud overbevist om, at Landsstyret, såfremt de af Deloitte fremlagte overslag skulle vise sig at være tilnærmelsesvis korrekte, ikke vil tøve med fremsætte forslag til afhjælpning af disse eventuelle problemer. Udvalget tager det som givet, at Landsstyret, i lighed med Udvalget, lægger politisk vægt på at også mellemindkomstgrupperne bosiddende de steder i landet, hvor byggepriserne er lavere, fortsat vil have en realistisk mulighed for at boligforsyne sig selv. Høringssvaret fra Deloitte og øvrige parter vedlægges betænkningen som bilag. Teknisk gennemgang af forordningsforslaget Udvalget har i forbindelse med udvalgsbehandlingen anmodet Landsstyret om en teknisk økonomisk gennemgang af forslaget. Denne gennemgang blev foretaget den 22. april Udvalget fandt gennemgangen meget nyttig, og kvitterer hermed for denne. Det blev ved den tekniske gennemgang af Landsstyret fremhævet, at det var et mål for forordningen, at øge den realkreditfinansierede andel af byggepriserne for andelsboliger. Dette set i lyset af den succes 10/40/50-ordningen har været i fh.t. at bringe realkreditfinansiering tilbage som et finansieringsinstrument på det grønlandske boligmarked. Ved gennemgangen fremlagde Landsstyret en række nøgletal og oversigter, der var anset egnede til at anskueliggøre den nye forordnings konsekvenser. Uden direkte at foregribe den af Deloitte fremlagte problematik synes gennemgangen at have klarlagt, at eventuelle 3

4 5. maj 2008 negative konsekvenser for borgerne, jfr. det af Deloitte afgivne høringssvar, vil blive opvejet og udlignet af de væsentlige langsigtede økonomiske fordele, som der i øvrigt er ved forslaget. Disse fordele omfatter særligt en øget opsparing i boligerne og et lavere egetindskud i fh.t. Den gældende forordning. Materiale fra den tekniske gennemgang vedlægges betænkningen som bilag. Udvalgets overvejelser Udvalget noterer sig, at der ved forslaget førstebehandling var generel støtte hos partierne til at realisere forslagets intentioner. Udvalget finder det fremadrettet, at Landsstyret i forordningsforslaget har implementeret regler, der fastlægger, at andelshavernes eget indskud nedsættes til 5 % af opførselssummen, samt at hjemmestyrets og kommunernes finansiering nedsættes til 25 % til hver. Udvalget fortolker nedsættelsen af den offentlige finansiering som et tegn på, at Landsstyret anser, at kreditforeningerne er villige til forsat - og med en øget intensitet - at engagere sig på det grønlandske boligmarked. Udvalget er opmærksomt på, at der i forslaget ikke er finansielle instrumenter, der kan træde i kraft i forbindelse med en hurtig omdannelse fra udlejningslejlighed til andelsbolig og derefter en efterfølgende opløsning af andelsboligforeningen med henblik på at omdanne til ejerbolig. Såfremt de udlejningsboliger, der sælges er attraktive enten i form af beliggenhed eller grundet høj vedligeholdelsesstand, er der en risiko for, at det offentlige kan miste penge ved at sælge denne type boliger til en teknisk økonomisk pris. Der således en teoretisk mulighed for at kommende lejere af attraktive lejeboliger kan høste en spekulationsgevinst. Men da Udvalget umiddelbart vurdere, at størstedelen af lejlighedsmassen i Grønland har en vedligeholdelsestilstand, der gør den uegnede som spekulationsobjekt, agter Udvalget ikke at gøre mere i denne sag. Ligeledes noterer udvalget sig med tilfredshed, at Landsstyret i et passende og fornødent omfang i forordningsforslaget har sikret en mindretalsbeskyttelse for de lejere, der ikke ønsker at omdanne deres lejebolig til andelsbolig. I forordningsforslaget foreslås desuden, at en privat entreprenør som bygherre kan opføre nye andelsboliger, og derefter ved salg kan overføre de nye bygninger til andelsboligforeninger. Udvalget bemærker, at forordningsforslaget også rummer mulighed for, at Kommunerne såvel som Landsstyret kan optræde som bygherrer. Udvalget kan støtte op om disse tiltag. Det er Udvalgets håb, at private bygherrer vil se ordningen som fordelagtig m.h.p. at indgå i andelsboligbyggeriet, og dermed øge boligforsyningen yderligere i Grønland. Udvalget anser samlet forslaget som understøttende og forstærkende for den hidtidige udvikling på andelsboligområdet. 4

5 5. maj 2008 Repræsentanten fra Inuit Ataqatigiit finder anledning til at fremkomme med enkelte særskilte kommentarer som Landsstyret ved forslaget 2. behandling anmodes om at kommentere. Med hensyn til 12, så er det et krav, at kommunalbestyrelsen skal give tilsagn om lån. Hvad sker der, hvis enkelte kommuner ikke har tilstrækkelige midler at afsætte til formålet? Er hjemmestyret villigt til at yde yderligere lån til foreningen? Det ønskes oplyst, hvorvidt det bliver den nye eller den gamle ordning, som vil blive anvendt på Tuapannguit-projektet, samt om hjemmestyret har til hensigt at eje nogle af andelene med det formål at udleje dem til nogle af de tidligere lejere. Der tænkes her primært på de mindre bemidlede, såsom enlige forældre og alderspensionister. Udvalgets indstilling Et enigt Udvalg indstiller med ovenanførte forståelse af forslaget dette til vedtagelse. Med disse bemærkninger skal Udvalget hermed overgive forslaget til Landstingets 2. behandling. Jonathan Motzfeldt, Fungerende formand Knud Kristiansen Vittus Mikaelsen Marie Fleischer Agathe Fontain 5

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain,

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain, Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Miljø Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her Formand Agathe Fontain Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 8. mødedag, mandag den 26. april 2010, kl. 13.00 Dagsordenspunkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Formandskabet for Inatsisartut) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A 7. november 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A U D K A S T Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

I dette kapitel fremlægges en række forslag på boligområdet ud fra følgende overordnede principper og mål

I dette kapitel fremlægges en række forslag på boligområdet ud fra følgende overordnede principper og mål Kapitel 4: Boliger 4.1 Indledning Boligforhold er en afgørende velfærdsparameter. Det er vigtigt, at alle har mulighed for at bo i en ordentlig og tidssvarende bolig. Kravene til boliger ændres i takt

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen:

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Udtalelse om Andelsboligforeningen Grøndalsvænge 18-02-2015 Sagsnr. 2014-0270223

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Boligsubsidier i Grønland

Skatte- og Velfærdskommissionen. Boligsubsidier i Grønland Skatte- og Velfærdskommissionen Boligsubsidier i Grønland Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og sammenfatning...4 1.1. Sammenfatning af resultater...4 2. Samfundsmæssige perspektiver

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere