ADHD-foreningen (CVR-nr ) Årsrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADHD-foreningen (CVR-nr. 12 77 19 75) Årsrapport 2013"

Transkript

1 ADHD-foreningen (CVR-nr ) Årsrapport 2013

2 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse for Balance pr. 31. december Noter 22

3 Oplysninger om foreningen Foreningen ADHD-foreningen CVR-nr.: Hjemstedskommune: Odense Telefon: Internet: Formandskab Jette Myglegaard, formand Jan Høj Sørensen, næstformand Direktion Camilla Louise Lydiksen, direktør Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Pengeinstitut Danske Bank Godkendt på foreningens hovedbestyrelsesmøde den 27. april

4 Ledelsespåtegning Formandsskabet og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2013 for ADHD-foreningen. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Foreningen har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de modtagne midler. Årsrapporten indstilles til hovedbestyrelsens godkendelse. Odense, den 27. april 2014 Direktion Camilla Louise Lydiksen Direktør Formandskab Jette Myglegaard Formand Jan Høj Sørensen Næstformand 2

5 Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne af ADHD-foreningen Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for ADHD-foreningen for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med "Aftale om fordeling af midler efter lov om visse spil, lotterier og væddelmål (tips/lottomidler) 6a, stk. 1, nr. 4 og 6E, stk. 1 og 2 (Handicappuljen). Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jf. "Aftale om fordeling af midler efter lov om visse spil, lotterier og væddelmål (tips/lottomidler) 6a, stk. 1, nr. 4 og 6E, stk. 1 og 2 (Handicappuljen). Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, som er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med "Aftale om fordeling af midler efter lov om visse spil, lotterier og væddelmål (tips/lottomidler) 6a, stk. 1, nr. 4 og 6E, stk. 1 og 2 (Handicappuljen). Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 3

6 Den uafhængige revisors erklæringer (fortsat) Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, og er i overensstemmelse med "Aftale om fordeling af midler efter lov om visse spil, lotterier og væddelmål (tips/lottomidler) 6a, stk. 1, nr. 4 og 6E, stk. 1 og 2 (Handicappuljen). Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 27. april 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Christian Dalmose Pedersen Statsautoriseret revisor 4

7 Ledelsesberetning Formål og aktivitet ADHD-foreningens formål er at skabe forståelse for og faktisk forbedring af forholdene for mennesker med ADHD og deres pårørende. ADHD-foreningen arbejder for mennesker, der har udtalte vanskeligheder inden for områderne opmærksomhed og /eller aktivitetskontrol; ofte kombineret med problemer med motorisk kontrol, opfattelse og bearbejdning af sanseindtryk fra kroppen og omverdenen. Foreningens midler tilvejebringes ved bl.a. tilskud, gaver, arv, bidrag fra fonde, organisationer, offentlige myndigheder samt ved medlemmernes kontingent. Endvidere tilvejebringes foreningens midler ved afholdelse af kurser, konferencer, indsamlinger og lotterier. Hoved- og nøgletal Hovedtal i t.kr. Kontingenter Indsamlede beløb (gaver, arv og sponsorater) Modtagne offentlige tilskud (tips- og lottomidler, projektmidler, momskompensation m.m.) Øvrige indtægter (DH-pulje, salg af bøger, ar rangementer, kurser m.m.) Omkostninger til pjecer, information, arrangementer, kampagner, lokalafdelinger m.m. Personaleomkostninger Omkostninger til kontorhold, lokaler og inventar Årets resultat Aktiver i alt Egenkapital Nøgletal Antal medlemmer Sikkerhedsmargin 2,7 2,0 4,4 7,4 8,6 Soliditet 43% 55% 45% 21% 21% Antal ansatte Nøgletallene for sikkerhedmargin og soliditet er defineret på side 20, hvortil der henvises. 5

8 Ledelsesberetning (fortsat) Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Det er ADHD-foreningens økonomiske målsætning, at indtægter og udgifter udlignes over en 3 5 årig periode, og der tages højde for dette i forhold til budgetplanlægning og aktivitetsplanlægning for den kommende årrække. ADHD-foreningens årsregnskab for 2013 udviser et resultat på 67 t.kr. Årets resultat skyldes bevægelser på såvel indtægts- som omkostningssiden i forhold til det af hovedbestyrelsen godkendte budget. ADHDforeningens egenkapital er t.kr. pr. 31.december Resultatet for året betragtes som værende tilfredsstillende. I resultatdisponeringen har foreningen valgt at hensætte 350 t.kr. til udvikling af ny hjemmeside. Dette projekt var planlagt og budgetteret til opstart i Da opstart først er sket i 2014 har foreningen valgt at flytte midlerne til regnskabsår Der er herudover hensat 40 t.kr til medlemskampagne, da pålagt aktivitet i 2013 er overført til Ledelsen vurderer at foreningens egenkapital efter resultatdisponering er passende iforhold til forpligtigelser. Økonomisk udvikling De samlede indtægter i 2013 er direkte sammenlignelige med indtægtssiden for året før, med en mindre difference på ca. 70 t.kr. Der har i perioden været faldende indtægter på kerneområdet uddannelse på ca. 14% i forhold til året før og på 8,75% i forhold til budget. Udviklingsarbejdet har i samme periode bidraget med en vækst på 125% i forhold til året før, hvilket skyldes en stor tilgang af udviklingsprojekter i året På udgiftssiden er der i samme periode registreret en forøgelse på ca. 17 %, fra t.kr. i 2012 til t.kr. i Denne stigning kan direkte relateres til udviklingsarbejdet, hvor øgede indtægter har medført øgede udgifter. I perioden har der været en stigning på udgiftssiden til drift af fortalervirksomheden og rådgivningen. Dette skyldes et øget behov for offentlig og politisk fokus på ADHD-området, og et øget behov for at rådgive og støtte medlemmerne. Vi er her for medlemmerne ADHD-foreningen repræsenterer i dag ca medlemmer. Der er til stadighed behov for en struktureret og målrettet indsats for at skabe bedre vilkår for børn, unge og voksne med ADHD og deres pårørende. Den indsats vil ADHD-foreningen fortsætte med at tage ansvaret for og håber, at flere vil være med til at stå samlet frem med ønsket om bedre liv med ADHD. For at forstå medlemmerne bedre og sikre at indsatsen rettes i den retning, som medlemmerne ønsker det, blev der i 2013 gennemført en medlemsundersøgelse. Med en svarprocent på ca. 10% er undersøgelsen repræsentativ, og ADHD-foreningen vil gøre det bedste for at gå i den retning, som medlemmerne ønsker. Et første ganske stort skridt er en ny hjemmeside. Projektet er sat i gang, og det forventes, at ADHDforeningen i sensommeren kan byde alle medlemmer og alle andre ind i et spændende univers. 6

9 Ledelsesberetning (fortsat) Organisationsaktiviteter og den den frivillige indsats ADHD-foreningen har omkring 150 aktive frivillige, som alle bidrager med en unik indsats, og ADHDforeningen forsøger at have tæt kontakt og arrangere fælles møder et par gange om året. Samlet har vi omkostninger til organisationaktiviteter og frivillig indsats på t.kr., en mindre stigning i forhold til Antal arrangementer i lokalafdelingerne ADHD-foreningen repræsenterer 13 lokalafdelinger, der tilsammen dækker hele landet med målrettede, informative og netværksskabende aktiviteter. Der har igen i år været god aktivitet i lokalafdelingerne, hvor de frivillige har stået for mange forskellige arrangementer om ADHD. I 2013 har der været 21 caféer, hvor frivillige er mødt op flere gange i løbet af året for at sætte fokus på ADHD. Derudover er der 23 forældre- og pårørendegrupper samt 33 netværksgrupper for voksne eller unge med ADHD, der mødes jævnligt. De frivillige i lokalafdelingerne har arrangeret 41 foredrag og kurser om ADHD, hvor såvel medlemmer af ADHD-foreningen som ikke medlemmer har kunnet tilegne sig viden. Arrangementer for de frivillige I 2013 deltog 69 frivillige fra lokalbestyrelserne på bestyrelsesdagen. Evalueringen viste, at det havde været en givtig dag, med rig mulighed for at de frivillige fik bragt deres mange erfaringer i spil. I efteråret blev der afholdt en temadag for alle frivillige i ADHD-foreningen. Dagen satte fokus på ADHD og frivillighed. De fremmødte fik input til, hvordan der bedst gives plads til ADHD i foreningens frivillige arbejde, og hvordan der støttes op om hinanden. Hovedbestyrelse ADHD-foreningens hovedbestyrelse har i 2013 været aktiv i bl.a. 4 arbejdsmøder i ADHD-foreningen. I disse møder deltog tillige de regionsvalgte medlemmers suppleanter. Derudover har bestyrelsen deltaget i diverse beslutningsprocesser om foreningens stategiske sigte. Bestyrelsen består af i alt 12 frivillige medlemmer samt en ansat fra ADHD-foreningens sekretariatet. Sommerlejr I 2013 blev der igen budt velkommen til ADHD-foreningens årlige sommerlejr for familier med børn med ADHD. I år kunne vi byde velkommen til 28 familier; 31 børn med ADHD, 21 søskende, 40 forældre og 17 frivillige. En uge med fuld fart for alle fra mandag middag til fredag eftermiddag. Familierne tog hjem med en styrket tro på fremtiden, og med en varm følelse af forståelse i maven. De fik et tiltrængt pusterum og en stærk sommeroplevelse. Alle tog hjem med en fornemmelse af at være en del af et fælleskab, dette være sig både deltagere og frivillige. 7

10 Ledelsesberetning (fortsat) Ungecamp Et nyt tilbud, som første gang løb af stablen i pinsen 2013, var en camp for unge med ADHD i alderen år. Det blev en stor succes for 18 unge, som fik en masse udfordrende oplevelser, større forståelse for egen ADHD og mulighed for at sætte sig nye mål for fremtiden. Ungecamp bliver derfor også i 2014 et tilbud til unge med ADHD. På linie med ADHD Samtalelinien På linie med ADHD har i løbet af 2013 afholdt 138 samtaler omkring ADHD. Der er 15 aktive frivillige samtalere, som sidder klar ved telefonerne til at tage samtaler om de mange aspekter, som ADHD har indflydelse på. I løbet af 2013 blev der udsendt reklamemateriale om samtalelinien til 17 jobcentre for at udbrede kendskabet til tilbuddet. Kursusledere Der er ved udgangen 2013 et hold på 14 frivillige kursusledere. De har været aktive på forskellige kurser, workshops og på sommerlejren. De gør et stort og flot stykke arbejde i forbindelse med afviklingen af aktiviteterne i uddannelsesafdelingen og bidrager til, at deltagerne får en god og struktureret oplevelse. Rådgivningen Socialrådgivning ADHD-foreningens rådgivning er et tilbud til de mange - private såvel som professionelle - der oplever udfordringer forårsaget af ADHD. Antallet af henvendelser vidner om, at der fortsat er et meget stort behov for råd og vejledning i forhold til livet med ADHD. ADHD-foreningens tilbud om socialrådgivning bliver flittigt brugt. I 2013 har rådgivningen taget imod 1211 telefoniske henvendelser og 674 henvendelser på mail. Ud fra samtlige henvendelser ses, at ca. 38 % er forældre til børn med ADHD op til 18 år. Henvendelser fra unge og voksne med ADHD er 20 %, og henvendelser fra forældre til voksne børn fylder 24 % af alle opkald. Rådgivningen modtager også henvendelser fra andre fagfolk, som udgør 8 % af alle henvendelserne. Der er en stigning i ankesager og henvendelser vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Ankestyrelsens principafgørelse fra 2011, vedrørende afslag på grund af manglende grundlag for at tilhøre personkredsen, er slået igennem på landsplan. Andre hyppige henvendelser drejer sig om problemer med skole/ppr, og de har ofte sammenhæng med inklusion i skolerne. 8

11 Ledelsesberetning (fortsat) På uddannelsesområdet giver et stigende antal afslag på SU`s handicaphjælp anledning til mange henvendelser. Rådgivning i forhold til familieproblemer, og råd og vejledning om ADHD i bred henseende, er udbredt efterspurgt. Afbrudte uddannelses og beskæftigelsesforløb, misbrug og andre psykiske sygdomme er ofte hovedproblematikker, som forældre til unge og voksne børn henvender sig med. Forældrerådgivning om børns sproglige udvikling I efteråret 2013 blev en logopædisk rådgivning et nyt tilbud til medlemmer i ADHD-foreningen. Der har været 19 henvendelser til rådgivningen fra forældre, som oplever, at deres børn har tale-, sprog- og/eller læsevanskeligheder. Forældrene efterspørger specifik viden om deres barns vanskeligheder og generel viden om sammenhængen mellem ADHD og sproglige vanskeligheder. Derudover efterspørger de rådgivning om, hvor og hvordan de kan få hjælp til deres barn, og hvad de som forældre kan gøre for at støtte deres barn sprogligt i forhold til barnets specifikke vanskeligheder. 9

12 Ledelsesberetning (fortsat) Flere af forældrene har desuden ønsket idéer til, hvordan de kan give pårørende og andre omkring barnet (lærere i skolen) indsigt i barnets vanskeligheder og råd om, hvordan omgivelserne kan støtte. Omkostningerne til rådgivning er i 2013 på 675 t.kr., en stigning i forhold til 2012 på ca. 230 t.kr. Udviklingsarbejdet i ADHD-foreningen omfatter nu også forskning 2013 har været præget af stor aktivitet på udviklingsområdet, og for første gang har ADHD-foreningen fået mulighed for at igangsætte et forskningsprojekt, hvor effekten af det succesfulde forældretræningsprogram Kærlighed i Kaos kan vurderes på en stor gruppe af forældre til børn med ADHD. Det er en omfattende men meget spændende opgave, der også involverer en stor stab af frivillige. Det har været fantastisk at opleve, hvor mange frivillige, der har involveret sig i og vist interesse for ADHD-foreningens forskellige udviklingsprojekter. Uden dem kunne flere af projekterne slet ikke gennemføres. Foruden forskningsprojektet har tre innovative projekter udviklet sig støt igennem 2013 og har genereret ny viden og nye erfaringer om redskaber og metoder, som kan være til gavn for både børn, unge og voksne med ADHD. Alle fire udviklingsprojekter fortsætter ind i Effekten af Kærlighed i Kaos et randomiseret, kontrolleret forsøg Forskningsprojektet gik i gang den 1. marts 2013 og er et samarbejde mellem ADHD-foreningen og SFI, og forskningen er finansieret af TrygFonden. Der gennemføres en videnskabelig effektmåling af det forældretræningsprogram, som foreningen udviklede og afprøvede i projekt Forældretræning i Programmet hedder Kærlighed i Kaos og henvender sig til forældre til børn med ADHD eller ADHD-lignende vanskeligheder på 3-9 år. I forskningsprojektet mødes 5-7 forældrepar en hverdagsaften om ugen i 12 uger sammen med to frivillige forældretrænere til undervisning, øvelser og erfaringsudveksling. Hele 12 lokalafdelinger er med i projektet, og 2 lokale frivillige, kaldet KIK-piloter, skal stå for det praktiske i forbindelse med kursusgangene. KIKpiloterne har deltaget i en temadag i november. I perioden fra september til november deltog 48 frivillige professionelle i foreningens forældretræneruddannelse over 2 x 3 weekender. Samtidig blev 322 forældre rekrutteret til kurserne, som dermed alle er fyldt op. Forældrene har udfyldt en baselinemåling og er blevet fordelt til hold 1 og hold 2 ved en tilfældig lodtrækning. Hold 1 starter i januar 2014 og kører i København, Hillerød, Roskilde, Holbæk, Næstved, Søllested, Odense, Fredericia, Haderslev, Herning, Århus og Aalborg. Hold 2 starter i august

13 Ledelsesberetning (fortsat) Netværket i spil Et rådslagningsprojekt for unge med ADHD I februar 2013 åbnede projektet for rådslagninger, hvilket betød, at unge med ADHD fra 15 år nu kunne henvende sig og få en gratis rådslagning. Rådslagningen sættes i gang af en medarbejder i projektet, som afvikler den første samtale og tager på besøg hos den unge. Her taler de sig frem til, hvilke af den unges problemer, der fylder mest, og som den unge kan bruge netværkets støtte til. Efterfølgende involveres projektets samarbejdspartner, Fonden Vita, der stiller en samordner til rådighed, som arrangerer selve rådslagningen, inviterer netværket og er vært ved rådslagningsmødet. Læs mere om projektet på Projektet har i 2013 gennemført 2 rådslagninger for i alt 3 unge med ADHD. Erfaringerne fra de første rådslagninger har været meget positive. De unge og deres forældre har oplevet stor velvilje i netværket og er blevet positivt overraskede over, hvor meget netværket kan byde ind med, og hvor gerne netværket vil hjælpe. Rådslagningerne har dermed bekræftet forventningerne til udbyttet af netværksrådslagning. Projektets store udfordring gennem hele 2013 har været tilgangen af unge med ADHD. Alle steder mødes idéen med begejstring, men det er dog stadig en udfordring at finde deltagere til projektet og denne udfordring arbejdes der videre med i Projektet finansieres af den Obelske Familiefond. Et skridt videre Mestringsgrupper for voksne med ADHD 2013 var et produktivt år for projektet Et skridt videre mestringsgrupper for voksne med ADHD, som ADHD-foreningen gennemfører i samarbejde med FriSe - Frivilligcentre og Selvhjælp. Ikke mindre end 6 mestringsgruppeforløb og 25 caféaftner blev det til. 138 mennesker besøgte projektets caféer i løbet af året, og 40 voksne med ADHD deltog i et gruppeforløb. Evalueringen af forløbene kan læses på Projektet har betydet, at der er gjort mange erfaringer med caféer for voksne med ADHD, og det er blevet tydeligt, at det rent faktisk er et stort arbejde at oprette og drive en sådan café. De mange erfaringer (gode som dårlige) er vigtige og vil betyde, at ADHD-foreningens arbejde fremover bliver endnu mere kvalificeret. Mestringsgruppeforløbene har fået en meget positiv evaluering af såvel deltagere, som frivillige gruppeledere. Alle er enige om, at gruppeforløbene har en effekt, og at der skal tilbydes flere sådanne grupper til voksne med ADHD i fremtiden. Evalueringen af grupperne viser bl.a., at et flertal af deltagerne oplever, at deres mestringsevne forbedres, og alle oplever, at de andre i gruppen har erfaringer, som de kan bruge i deres liv. Derudover lægges der vægt på, hvilken betydning det har at møde andre med ADHD. Projektet løber indtil 31. maj 2014, og i den resterende periode vil der bliver arbejdet med forankring og udbredelse af mestringsgruppekonceptet. Projektet er finansieret med støtte fra Socialministeriet. 11

14 Ledelsesberetning (fortsat) ADHD-inkluderende klubber ADHD-foreningens samarbejdsprojekt med Ungdomsringen har i 2013 skiftet navn fra ADHD-rummelige klubber til ADHD-inkluderende klubber, fordi det bedre svarer til projektets formål. De 14 deltagende klubber rundt omkring i landet har arbejdet med og dokumenteret deres inkluderende indsats. På et afsluttende netværksmøde i september var deltagerne samlet for at udveksle erfaringer og formidle konkrete idéer til hinanden. Derudover er der udarbejdet et metodekatalog, som er udkommet i februar 2014 og kan downloades fra hjemmesiden fra marts. Evalueringerne tyder på, at projektet har haft en positiv indvirkning på de unge, som indsatserne var rettet imod. Derudover har der været en kompetenceudvikling blandt projektets deltagere, så de nu i langt højere grad føler sig rustet til at hjælpe de unge. Det fremhæves, at netværksmøderne har været et vigtigt forum for klubmedarbejderne, hvor de har kunnet udveksle erfaringer og udvikle pædagogiske metoder. Ledelsesopbakning har endvidere vist sig nødvendig, for at der kunne skabes den afgørende fælles front i personalegruppen. Evalueringen kan læses på klubber. Projektet finansieres af Socialministeriet.. Gode resultater skal forankres i fremtiden Projekterne Et skridt videre og ADHD-inkluderende klubber afsluttes i 2014, og planerne for forankring af de gode erfaringer er lagt. Visionen for projekt Et skridt videre er, at flere selvhjælpsorganisationer i fremtiden vil tilbyde gratis grupper for voksne med ADHD. ADHD-foreningen tror på et fortsat godt samarbejde med FriSe og en løbende udbredelse af mestringsgrupperne. Projekt ADHD-inkluderende klubber afsluttes med udsendelse af et metodekatalog til ca klubber under Ungdomsringen og afholdelse af 5 temadage. Herigennem får klubmedarbejdere overalt i landet mulighed for at tilegne sig viden og afprøve de udviklede metoder i praksis. Trods de mange gode erfaringer og nye tilbud, har mennesker med ADHD i alle aldre og deres familier fortsat udfordringer i hverdagen. ADHD-foreningen vil derfor også i fremtiden have fokus på at sprede viden og udvikle metoder og tilbud. Ved årets afslutning er der da også allerede nye udviklingstiltag i støbeskeen. I 2013 har vi haft omkostninger til udviklingsafdelingen på t.kr, dette er næsten en fordobling sammenlignet med Dette skyldes væsentlig flere projekter i

15 Ledelsesberetning (fortsat) Uddannelsesarbejdet Igen et travlt år for ADHD-foreningens arbejde med at formidle viden om ADHD og sikre kendskabet til og forståelsen for gode redskaber. Uddannelsesarbejdet er forsat et kerneområde for ADHD-foreningen, og året 2013 har budt på afholdelse af 27 kurser og 2 temadage med i alt deltagere var året, hvor ADHD-foreningen var vært for den 17. nationale konference om ADHD. Konferencen er en stærk tradition for ADHD-foreningen og bringer viden til fagfolk fra både ind- og udland. I år havde ADHD-foreningen som noget nyt indlagt en mulighed for et mere forskningstungt eftermiddagsprogram, hvilket ca. 120 deltagere benyttede sig af. I 2013 valgte 700 deltagere at suge viden til sig, danne netværk og få energi til arbejdet derhjemme i hverdagen efter konferencen. Det høje faglige niveau og den gode stemning på konferencen er en del af det, man blandt fagfolk forbinder med ADHD-foreningen. Herudover har foreningen holdt 12 rekvirerede oplæg for professionelle samt udført en række uddannelsesaktiviteter i forbindelse med udviklingsprojekterne. For året totalt i uddannelsesafdelingen, hvor alle uddannelsesaktiviteter sammenlægges, har ADHD-foreningen haft fornøjelsen af at kunne byde velkommen til 2616 deltagere. Der har i året været omkostninger på t.kr. i uddannelsesafdelingen, dette er på niveau med Fortaler Det er en del af ADHD-foreningens formålsparagraf at skabe faktiske forbedringer for børn, unge og voksne med ADHD, hvorfor der anvendes betydelige ressourcer på at skabe øget offentlig og politisk bevågenhed på udvalgte områder. Målet er at sikre mulighed for social, sundheds-, arbejds- og uddannelsesmæssig støtte til mennesker med ADHD. ADHD-foreningen har i 2013 arbejdet aktivt for og med flere mærkesager i henhold til det målsætningsprogram, som er besluttet af kongressen. Bl.a. har følgende områder haft stort fokus: Inklusion, nationale kliniske retningslinjer for ADHD, uddannelse, beskæftigelse, førtidspension, fleksordning, forældretræning, national handlingsplan og behovet for inkludering af netværket. På ADHD-foreningens hovedbestyrelsesmøde d. 17. august 2013 blev det enstemmigt besluttet at lade Socialstyrelsens Nationale ADHD-handleplan være det primære værktøj ved ADHD-foreningens indsats ved kommunalvalget. Det var derfor også året, hvor ADHD-foreningen valgte en proaktiv rolle i kommunalvalget. Under titlen Vi stemmer på den nationale ADHD-handleplan søgte foreningen at få politikere i hele landet til at forholde sig til den af Socialstyrelsen udarbejdede handleplan. 13

16 Ledelsesberetning (fortsat) Det blev samtidigt besluttet, at indsætte ADHD-foreningens indsats for at skabe nationalt (kommunalt) kendskab til ADHD-handleplanen som visionsmål 6 i målsætningsprogrammet. Denne beslutning blev truffet for at:synliggøre ADHD-foreningens indsats for at få dele af den nationale ADHD- handleplanen implementeret i alle landets kommuner Mennesker med ADHD får kendskab til planen og kan påvirke kommunerne til implementering Vise ministeriet at vi tager deres arbejde alvorligt, og at ADHD-foreningen ikke vil acceptere det manglende fokus på organisering og implementering af ADHD-indsatsen I 2013 er der anvendt 525 t.kr. på fortaler virksomheden. Kommunikations og oplysningsarbejde Mediedækning Årets mediedækning af ADHD har på mange områder mindet om det, vi har set de sidste mange år. Der er stor debat og usikkerhed omkring både diagnosen og især medicinering af ADHD. Året var ikke mange måneder gammelt da DR tog medicinering af psykiske lidelser op i en stribe programmer. I den efterfølgende debat gik bølgerne indimellem højt, og ADHD-foreningen formåede ved flere lejligheder at få taletid. Det får foreningen i stigende grad. Jette Myglegaard har som formand gentagne gange udtalt sig både i forhold til lokalsager og i forhold til mere generelle forhold. Det sætter også sine spor i statistikkerne. En optælling af den samlede dækning af ADHD på netbaserede medier viser, at ADHD-foreningen var nævnt i over 7 % af samtlige omtaler af ADHD i 2013, svarende til en stigning på ca. 3% i forhold til Det kan ADHD-foreningen være godt tilfreds med. Statistik www har i løbet af 2013 haft besøgende. Der har været sidevisninger. Den mest besøgte side er forsiden med sidevisninger, herefter følger vidensområderne kurser, voksne, samtalefora og om ADHD i nævnte rækkefølge. Nyhedsbrev nytomadhd er ADHD-foreningens digitale nyhedsbrev, der bringer nyt fra ADHD-området i form af ny forskning og projekter samt indlæg fra pressen. Målgruppen for nyhedsbrevet er fagpersoner som fx psykiatere, pædagoger, lærere samt alle med interesse for, hvad der rører sig på ADHD-området. nytomadhd er udsendt 42 gange i løbet af 2013, og ved udgangen af året var der modtagere af nyhedsbrevet, svarende til en stigning på 8% i forhold til året før. 14

17 Ledelsesberetning (fortsat) Facebook De sociale medier er en vigtig del af ADHD-foreningens formidlingsstrategi og bringer foreningen tættere på medlemmerne og den daglige kontakt. ADHD-foreningen er på Facebook både med en Facebookgruppe, hvor der er medlemmer og med en formålsside. Begge steder har der været meget aktivitet i løbet af året. På formålssiden er det mest populære opslag om indskolingskampagnen Vild og Stille, blevet set af og delt 494 gange. I forbindelse med ADHD-ugen blev der afholdt en fotokonkurrence via Facebook, hvilket gav besøgende. Gennemsnitlig set har formålssiden antal besøgende i løbet af en måned. Trykte materialer I 2013 er der sendt en stor mængde pjecematerialer ud. Det har været glædeligt at opleve, at der er efterspørgsel på materialerne. Derudover har vi skrevet en del mindre materialer og flyers, særligt i forbindelse med udviklingsprojekter og deltagelse i diverse arrangementer som uddannelsesmesse og socialrådgiverdage. Medlemsbladet ADHD-foreningens medlemsblad er udgivet 6 gange i Der har været høj aktivitet blandt frivillige skrivere, bl.a. med indlæg fra minister for Sundhed og Forebyggelse Astrid Krag. Fællesnævneren for bladene er, at indholdet følger udviklingen på ADHD-området, sammenholdt med medlemmernes interesser. Der er bl.a. skrevet om inklusion i samfundet, værktøjer til rummelige klubber, viden og forståelse - indeholdt i kurser, forældretræning, mestring for voksne, rådslagning for unge, rådgivning til medlemmerne og meget andet. Omkostninger til kommunikation og oplysning har i 2013 været på t.kr. 15

18 Ledelsesberetning (fortsat) Årsregnskab 2013 ADHD-foreningen har i 2013 haft indtægter for 17,9 mio kr. og udgifter på 17,9 mio. kr. Sådan får vi pengene, og sådan bruger vi pengene TAK Tak til alle medlemmer, frivillige, lokalafdelinger, fonde, myndigheder, sponsorer, virksomheder, organisationer, samarbejdspartenere, bidragsydere, samt alle andre der har støttet op om ADHD-foreningens arbejde i Læs mere om ADHD-foreningens arbejde på 16

19 Ledelsesberetning (fortsat) Usikkerhed ved indregning og måling Der er ingen usikkerhed knyttet til indregning og måling af årsregnskabets poster. Usædvanlige forhold Der er ingen usædvanlige forhold Fremtiden For det kommende år forventes et mindre overskud. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 17

20 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Opstillingsformen er tilpasset foreningens aktivitet. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Den anvendte regnskabspraksis er følgende: Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. 18

21 Anvendt regnskabspraksis Tilskud indregnes i resultatopgørelsen i takt med aktiviteten, mens øvrige indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til foreningens personale. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer og gældsforpligtelser. Finansielle poster indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Balancen Finansielle anlægsaktiver Lokalforeninger måles til værdien af lokalforeningernes egenkapital, som fremgår af lokalforeningernes regnskaber. Værdipapirer omfatter investeringsforeningsbeviser og andre værdipaprer, der måles til dagsværdi på balancedagen. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Kostprisen for handelsvarer omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 19

22 Anvendt regnskabspraksis Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser omfatter lokalforeningernes egenkapital, som lokalforeningerne har disponeret til lokale formål. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Nøgletal Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med formlerne angivet nedenfor: Sikkerhedsmargin = Samlede omkostninger minus driftsomkostninger Egenkapital Soliditet = Egenkapital Balance i alt 20

23 Resultatopgørelse for 2013 Indtægter Note kr. t.kr. Kontingenter Sponosrater/merchandise Offentlige midler Udviklingsarbejde Udannelsesarbejde Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger Organisation/frivillige Udannelsesarbejde Kommunikation/oplysning Fortalerarbejde Rådgivning Sekretariat/administration Udviklingsarbejde Omkostninger i alt Resultat før renter Finansielle indtægter ÅRETS RESULTAT ÅRETS RESULTAT FORDELES SÅLEDES: Overført projektmidler Hensat kampagner Hensat IT projekt Overført til næste år I alt

24 Balance pr. 31. december Note kr. t.kr. Lokalforeninger Andre værdipapirer Lejedepositum Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Varelager Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

25 Balance pr. 31. december Note kr. t.kr. Egenkapital pr. 1. januar Overført af årets resultat Egenkapital Hensættelser Lokalforeninger Hensatte forpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Modtagne forudbetalinger Forudbetalte projektmidler Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver Eventualforpligtelser mv. 2 23

26 Noter 1. Personaleomkostninger kr. t.kr. Løn og gager Pensionsbidrag Andre sociale omkostninger Gennemsnitligt antal medarbejdere Eventualforpligtelser mv. Foreningen har indgået en leasingaftale med en årlig minimumsydelser på 121 t.kr. excl. moms. Leasingkontrakten har en restløbetid på 11 måneder med en samlet restleasingydelse på 111 t.kr. excl. moms. Herudover har foreningen indgået følgende lejemål: Lejemål Opsigelsesvarsel Årlig husleje Uopsigelighed Pakhusgården 50 6 måneder 277 t.kr. 31. maj 2015 Høje Tåstrup 6 måneder 119 t.kr. 1. december

liv Bedre med ADHD ADHD-foreningens beretning for 2013 1 Årsberetning - bedre liv med adhd

liv Bedre med ADHD ADHD-foreningens beretning for 2013 1 Årsberetning - bedre liv med adhd Bedre liv med ADHD ADHD-foreningens beretning for 2013 1 Årsberetning - bedre liv med adhd Bedre liv med adhd Af Jette Myglegaard, formand Ved udgangen af året 2013 fik jeg igen følelsen af at være overhalet

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr.

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Børneulykkesfonden CVR-nr.

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr. 29846340 Årsrapport

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Strib Vandværk A.m.b.c. Årsropport åan

Strib Vandværk A.m.b.c. Årsropport åan Strib Vandværk A.m.b.c. Årsropport åan Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 2011 for Andelsselskabet Strib Vandværk. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Grambynet CVR-nr Årsrapport

Grambynet CVR-nr Årsrapport Grambynet CVR-nr. 17 98 69 45 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Påtegning generalforsamlingsvalgte

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54848800 Telefax 54848811 www.deloitte.dk Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33570856 Maribovej

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Tjeles Venner Lyngvænget 93, 7870 Roslev CVR-nr

Tjeles Venner Lyngvænget 93, 7870 Roslev CVR-nr Lyngvænget 93, 7870 Roslev CVR-nr. 33 33 23 51 Internt årsregnskab for regnskabsåret 01.10.14-31.12.15 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr

Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr. 28 68 36 34 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2014. Laurits Toft Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie

Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie c/o SFAH Hørsvinget 5 2630 Taastrup CVR-nr. 84 31 56 13 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

NK-Service A/S CVR-nr Årsrapport 2010

NK-Service A/S CVR-nr Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NK-Service A/S CVR-nr. 29 19 33 39

Læs mere

Sportscar Events Almennyttige Fond. c/o Advokatfirmaet Jens Dynesen, Åboulevarden 3, 1., 8000 Århus C. Årsrapport for. 1. januar - 31.

Sportscar Events Almennyttige Fond. c/o Advokatfirmaet Jens Dynesen, Åboulevarden 3, 1., 8000 Århus C. Årsrapport for. 1. januar - 31. Sportscar Events Almennyttige Fond c/o Advokatfirmaet Jens Dynesen, Åboulevarden 3, 1., 8000 Århus C. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 CVR-nr. 34 37 51 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere