KONKLUSIONSPAPIR OM HANDLINGSPLANEN OM SYGEFRAVÆR TIL BRUG FOR TREPARTSDRØFTELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONKLUSIONSPAPIR OM HANDLINGSPLANEN OM SYGEFRAVÆR TIL BRUG FOR TREPARTSDRØFTELSER"

Transkript

1 KONKLUSIONSPAPIR OM HANDLINGSPLANEN OM SYGEFRAVÆR TIL BRUG FOR TREPARTSDRØFTELSER

2 Sygefravær skal forebygges Et godt arbejdsmiljø kan være med til at forebygge sygefravær Kampagne: Fokus på, at syge bevarer deres tilknytning til arbejdsmarkedet (forslag 1) Beskæftigelsesministeriet vil lancere en kampagne med fokus på, at syge bevarer deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Formålet er at sprede viden til både befolkningen i almindelighed og mere specifikke målgrupper om, at mange syge kan blive i jobbet eller vende hurtigt tilbage til jobbet frem for at være sygemeldte. Det er målet, at det bliver almindeligt kendt og accepteret, i befolkningen, på virksomhederne, i sundhedssektoren og i kommunerne, at det for mange langvarigt syge vil være en fordel at blive på arbejdspladsen eller vende meget hurtigt tilbage. Kampagnen skal sætte arbejdsfastholdelse på dagsordenen hos praktikerne og få virksomhederne, lederne, sundhedssektoren, kommunerne og de sygemeldte til at arbejde sammen. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og arbejdsmarkedets parter vil blive inddraget i planlægningen og gennemførelsen af kampagnen. Startskuddet var en konference den 2. september 2008, hvor praktiserende læger, kommunale medarbejdere og jobcenterchefer samt virksomheder hørte om projekter og forskningsresultater om arbejdsfastholdelse fra ind- og udland.

3 Sygefravær skal forebygges Et godt arbejdsmiljø kan være med til at forebygge sygefravær Styrket vejledning for at fastholde medarbejdere i nedslidningstruede brancher (forslag 2) Arbejdstilsynet vil tilbyde virksomheder i nedslidningstruede brancher vejledning om sygefravær og arbejdspladsfastholdelse. Vejledningen tager bl.a. udgangspunkt i Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær. Vejledningen vil dreje sig om, hvad virksomhederne kan gøre for at fastholde medarbejdere med fx muskel- og skeletbesvær for på den måde at forebygge det langvarige sygefravær. Hidtil har Arbejdstilsynets vejledning drejet sig om, hvad virksomhederne kan gøre for at forebygge, at arbejdsmiljøet fx giver ondt i ryggen. Nu vil Arbejdstilsynet også vejlede om, hvad virksomhederne kan gøre for at fastholde medarbejdere, der døjer med fx ondt i ryggen, eller for at hjælpe sygemeldte medarbejdere hurtigt tilbage til arbejdspladsen. Vejledningen skal ske som en del af Arbejdstilsynets særlige tilsynsindsatser inden for nedslidningstruede brancher, der er en del af Velfærdsaftalen fra Vejledningen gennemføres som mundtlig vejledning i forbindelse med tilsynsbesøgene. Aftaleparterne bag aftalen fra september 2006 om opfølgning på Velfærdsaftalen om 70 mio. kr. til arbejdsmiljø skal godkende initiativet. Vejledningen medfører ikke ændrede krav til virksomhederne.

4 Sygefravær skal forebygges Et godt arbejdsmiljø kan være med til at forebygge sygefravær Sygefravær inddrages mere i Arbejdstilsynets vejlednings- og informationsmaterialer (forslag 3) Arbejdstilsynet inddrager sygefravær og arbejdsfastholdelse i sine vejlednings- og informationsmaterialer, fx Arbejdstilsynets arbejdsmiljøvejvisere. Vejlednings- og informationsmaterialerne skal i højere grad end i dag sætte fokus på arbejdsmiljøets betydning for sygefravær og arbejdsfastholdelse samt på virksomhedernes mulighed for at gøre en indsats for at forebygge, at medarbejderne bliver syge, fastholde syge medarbejdere i arbejde eller hjælpe sygemeldte medarbejdere hurtigt tilbage til arbejdspladsen. Vejledningen tager bl.a. udgangspunkt i Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær. Arbejdstilsynets arbejdsmiljøvejvisere vil også sætte fokus på vigtigheden af holde sig aktiv og bevare tilknytning til arbejdspladsen under sygdom, og på virksomhedernes muligheder for at forebygge sygefravær, fastholde medarbejdere med begyndende helbredsproblemer samt fremme hurtig tilbagevenden til arbejde. Der vil være fokus på de forhold i arbejdsmiljøet, der især har betydning for sygefravær og på metoder til at forebygge langtidssygefravær, fx ved at tilpasse arbejdet til den enkelte medarbejder med henblik på såvel arbejdsfastholdelse som hurtig tilbagevenden til arbejdet. Sygefravær og arbejdsfastholdelse indbygges i andre informations- og vejledningsmaterialer, hvor det er relevant. Arbejdstilsynets vejledning om APV bliver revideret, sådan at virksomhederne får bedre hjælp til at udarbejde APV, herunder til at opfylde kravet om at inddrage sygefravær i APV. Vejledningen medfører ikke ændrede krav til virksomhederne.

5 Sygefravær skal forebygges Et godt arbejdsmiljø kan være med til at forebygge sygefraværet Bedre viden om sygefravær på virksomhederne (forslag 4) Beskæftigelsesministeriet vil i samarbejde med Danmarks Statistik tilføje et særligt modul til den eksisterende sygefraværsstatistik. Den enkelte virksomhed kan dermed benchmarke sit sygefravær op i mod det gennemsnitlige sygefravær for andre virksomheder med tilsvarende karakteristika. På denne måde kan virksomhederne få et indtryk af, om deres sygefravær ligger højt eller lavt i forhold til sammenlignelige virksomheder. Modulet vil på sigt give virksomheder mulighed for at sammenligne sig med andre virksomheder efter forhold som geografisk område, kønssammensætning, branche, arbejdsfunktion og virksomhedsstørrelse. Etableringen vil ikke medføre en administrativ belastning for virksomhederne, idet ændringen alene består i, at allerede indhentet data gøres tilgængelig på en ny måde, så det giver større udbytte for virksomhederne. En række arbejdsgiverorganisationer tilbyder allerede deres medlemmer en lignende service.

6 Sygefravær skal forebygges Et godt arbejdsmiljø kan være med til at forebygge sygefraværet Bedre viden om sygefravær blandt flygtninge og indvandrere (forslag 5) Integrationsministeriet har igangsat en undersøgelse af etniske minoriteters sygdomsforløb og forløbenes betydning for beskæftigelse og aktivering. Formålet med undersøgelsen er at sætte fokus på sygdomsmønstrets betydning for integrations- og beskæftigelsesindsatsen. Undersøgelsen inddrager sygdomsforløb og beskæftigelsestiltag i 10 danske kommuner. Med undersøgelsen gives anbefalinger til, hvordan beskæftigelsesindsatsen overfor de sygemeldte ledige etniske minoriteter kan styrkes. Integrationsministeriet vil til formidling af undersøgelsens resultater udarbejde et idékatalog om konkrete succesfulde metoder i beskæftigelsesindsatsen for sygemeldte etniske minoriteter. Der vil på baggrund af undersøgelsens resultater blive taget stilling til, om der er behov for at iværksætte målrettede tiltag over for sygemeldte flygtninge og indvandrere.

7 Sygefravær skal forebygges Et godt arbejdsmiljø kan være med til at forebygge sygefraværet Årlig drøftelse af sygefravær i BER (forslag 6) Det foreslås, at sygefravær drøftes i Beskæftigelsesrådet én gang årligt. Relevante aktører, herunder Lægeforeningen og Danske Regioner, inviteres til drøftelsen. Drøftelsen tager udgangspunkt i regeringens målsætning om at nedbringe sygefraværet med 20 pct. frem til år Drøftelsen følger bl.a. op på trepartsaftalen om nedbringelse af sygefraværet fra september 2008.

8 Sygefravær skal forebygges Et godt arbejdsmiljø kan være med til at forebygge sygefraværet Bedre viden om sygefravær blandt forsikrede ledige (forslag 7) Antallet af ledige og aktiverede, der modtager sygedagpenge, har været stigende igennem de seneste år på trods af, at bruttoledigheden er faldet. Samtidig er den gennemsnitlige varighed af de ledige og aktiveredes sygdomsforløb steget. Denne udvikling skal analyseres nærmere, så vi får en større forståelse for hvad der ligger bag ved det stigende sygefravær blandt forsikrede ledige.

9 Sygefravær skal forebygges Et godt arbejdsmiljø kan være med til at forebygge sygefraværet Viden om sygefravær blandt gravide (forslag 8) Beskæftigelsesministeriet vil udarbejde en analyse, der afdækker omfanget og fordelingen af de gravides sygefravær. Det er hensigten, at analysen skal belyse fraværet i forhold til forskellige parametre såsom den gravides alder, socioøkonomisk gruppe, sektor, branche, arbejdsfunktioner, uddannelse, om den gravide har børn i forvejen, den gravides civile status, og etnicitet. Derudover vil fraværet blive belyst over tid for at se, om der er sket en udvikling i fraværet. Analysen vil ikke berøre almindeligt sygefravær som fx influenza hos gravide. Analysen vil således belyse de tilfælde, hvor fraværet er direkte relateret til graviditeten.

10 Sygefravær skal forebygges Et godt arbejdsmiljø kan være med til at forebygge sygefraværet Help-desk om sygefravær (forslag 9) Arbejdstilsynet udvider sin telefoniske kundeservice til også at omfatte vejledning om sygefravær. Der etableres en særlig help-desk i Arbejdstilsynets call-center til formålet. Vejledningen bygger på gældende regler samt i, hvad virksomhederne frivilligt kan sætte i værk. Virksomheden kan her få en telefonisk dialog om, hvordan en virksomhed kan arbejde med at forebygge sygefravær, fastholde medarbejdere med begyndende helbredsproblemer samt fremme hurtig tilbagevenden til arbejde. Virksomheden kan ligeledes få information om den nyeste viden om sygefravær og arbejdsfastholdelse samt oplysninger om, hvilke andre aktører der kan bidrage med råd og vejledning.

11 En tidlig indsats er afgørende En tidlig indsats øger syges chancer for at komme tilbage i arbejde Arbejdsgiverne skal inden fire uger holde samtale med medarbejdere, der er syge, og efter behov udarbejde en fastholdelsesplan (forslag 10) Samtale med sygemeldte senest i fjerde sygeuge Arbejdsgiveren skal indkalde en sygemeldt medarbejder til en samtale, der skal afholdes senest i fjerde sygeuge. Samtalen handler om hvordan og hvornår, medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet. Hvis sygdommen eller praktiske omstændigheder ikke giver mulighed for en personlig samtale, holdes samtalen så vidt muligt telefonisk. Hvis medarbejderen ikke deltager i samtalen, har det ikke konsekvenser for retten til sygedagpenge. Hvis medarbejderen er i opsagt stilling og fratræden sker inden for 8 uger fra første sygedag, skal arbejdsgiveren ikke indkalde til en samtale. Hvis arbejdsgiveren ønsker en mulighedserklæring udarbejdet (se forslag 35), kan det ved samtalen også drøftes, hvad der skal indgå i denne erklæring. Mulighedserklæringen er en lægeerklæring, som bruges for at fastholde den sygemeldte medarbejder. Erklæringen belyser bl.a. medarbejderens muligheder for at genoptage arbejdet og tidspunktet for, hvornår medarbejderen kan vende tilbage til virksomheden, herunder muligheder for gradvis tilbagevenden til egne eller tilpassede arbejdsopgaver. Med forslaget ændres der ikke ved gældende ansættelsesretlig regulering. Arbejdsmarkedets parter kan ved kollektiv overenskomst fastsætte retningslinjer om samtalen med sygemeldte senest i fjerde sygeuge. Oplysninger til kommunen om sygefraværet ved anmeldelsen Arbejdsgiverne skal i forbindelse med, at de anmelder sygefravær til kommunen, på baggrund af en samtale med den syge medarbejder, svare på nogle spørgsmål på den blanket, som i dag bruges til at anmelde sygefravær. Svarene på spørgsmålene skal give jobcenteret en indikation af, om der er tale om et langvarigt sygeforløb, hvor der evt. også kan være risiko for, at den syge medarbejder mister arbejdsevnen. Den eksisterende blanket udvides derfor med følgende ja/nej-spørgsmål: o Om medarbejderen har deltaget i samtalen. o Om sygdommen på baggrund af medarbejderens tilkendegivelser forventes at vare mere end 8 uger fra første sygedag. o Hvis sygdommen forventes at vare mere end 8 uger fra første sygedag, skal der svares på, om der evt. er mulighed for, at den sygemeldte kan genoptage arbejdet delvist.

12 Den nærmere udformning af blanketten drøftes med arbejdsmarkedets parter, KL og Danske Regioner. Arbejdsgiveren giver sin besvarelse af spørgsmålene på baggrund af samtalen med medarbejderen. Spørgsmålene bliver en del af de nuværende indberetningsmuligheder. Arbejdsgivere, der i dag anmelder sygefravær på en papirblanket, kan besvare spørgsmålene på papirblanketten. Arbejdsgivere, der i dag indberetter via den digitale sygedagpengeindberetningsløsning via virk.dk, kan besvare spørgsmålene digitalt via løsningen. Der arbejdes på en ny version af den digitale indberetningsløsning. Der vil ved etableringen af denne blive taget højde for arbejdsgiverens mulighed for at besvare spørgsmålene, herunder i relation til det planlagte venteregister. Hvis arbejdsgiveren ikke indsender anmeldelsen til tiden, mister arbejdsgiveren som i dag retten til refusion af sygedagpenge, indtil anmeldelsen er indsendt. Der er derimod ingen sanktion, såfremt arbejdsgiveren ikke besvarer spørgsmålene eller afholder samtalen. Fastholdelsesplan Hvis den sygemeldte medarbejder ikke forventes at vende tilbage inden for 8 sygeuger fra første sygedag, kan medarbejderen anmode om, at arbejdsgiveren og medarbejderen sammen udarbejder en fastholdelsesplan for, hvordan medarbejderen hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejdspladsen helt eller delvist. Arbejdsgiveren og medarbejderen kan fx udarbejde fastholdelsesplanen allerede ved samtalen i 4. sygeuge. Medarbejderen kan når som helst i sygeforløbet anmode om, at der udarbejdes en fastholdelsesplan. Hvis arbejdsgiveren ikke vurderer, at der skal udarbejdes en fastholdelsesplan, kan arbejdsgiveren afslå det. Hvis den syge medarbejder har fået udarbejdet en fastholdelsesplan, skal den syge tage planen med til opfølgningssamtale hos jobcenteret. Jobcenteret skal i opfølgningen så vidt muligt tage udgangspunkt i fastholdelsesplanen. Arbejdsmarkedets parter kan ved kollektiv overenskomst fastsætte retningslinjer om udarbejdelsen af en fastholdelsesplan. Evaluering Reglerne om samtaler senest i 4. sygeuge, indberetninger af oplysninger fra arbejdsgiver til kommunen og anvendelse af fastholdelsesplaner skal evalueres efter 2 år. Evalueringen drøftes med parterne.

13 En tidlig indsats er afgørende En tidlig indsats øger syges chancer for at komme tilbage i arbejde Vejledning til arbejdsgivere/ledere og medarbejdere om, hvordan de kan tale om sygdom og tilbagevenden til job (forslag 11) Beskæftigelsesministeriet udarbejder en juridisk vejledning om, hvilke muligheder loven om helbredsoplysninger giver for, at arbejdsgiver/lederen og medarbejder kan tale sammen om sygdommen og muligheden for at komme tilbage på jobbet. Vejledningen skal oplyse om, hvilke spørgsmål arbejdsgiveren/lederen inden for helbredsoplysningslovens rammer må stille til den syge medarbejder og om, hvad der skal til, for at medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet. Samtidig med vejledningen vil der blive udarbejdet en brugervenlig pjece, der især vil være brugbar for små og mellemstore virksomheder, som ikke har en egentlig HR-afdeling. Arbejdsmarkedets parter inddrages i dette arbejde.

14 En tidlig indsats er afgørende En tidlig indsats øger syges chancer for at komme tilbage i arbejde Guide til virksomheder om, hvordan arbejdsgiver/leder og medarbejder bedst kan håndtere sygefravær (forslag 12) Beskæftigelsesministeriet udarbejder en guide til virksomhederne. Guiden skal både formidle viden om sygefravær og årsager til det samt give virksomhederne inspiration til, hvordan arbejdsgiveren/lederen og den syge medarbejder bedst kan håndtere sygefravær. Guiden skal give virksomhederne inspiration til indholdet i 4 ugers samtalen, samtalen om en fastholdelsesplan (forslag 10) og inspiration til samtalen om en mulighedserklæring (forslag 35). Samtale kan fx dreje sig om medarbejderens mulighed for at genoptage arbejdet og tidspunktet for, hvornår medarbejderen kan vende tilbage til virksomheden, herunder muligheden for gradvis tilbagevenden til egne eller tilpassede opgaver, omplacering, kollegahjælp mv. Guiden udformes, så den især er brugbar for små og mellemstore virksomheder, som ikke har en HR-afdeling. Ved udarbejdelsen af guiden vil der være opmærksomhed på initiativet Aktiv dialog om sygefravær, der er en udløber af trepartsaftalen fra sommeren Guiden bliver tilgængelig via internettet. Guiden drøftes med parterne.

15 En tidlig indsats er afgørende En tidlig indsats øger syges chancer for at komme tilbage i arbejde Kursus til chefer om sygefravær (forslag 13). Beskæftigelsesministeriet får udviklet et koncept til et kursus, som skal give den enkelte chef et ledelsesværktøj til bedre at kunne håndtere sygefravær hos den enkelte medarbejder. Konceptet drejer sig om at forebygge sygefravær med særlig fokus på sygefraværssamtalen. Det skal blandt andet give chefer viden om: o Hvordan de kan håndtere den svære samtale, o o Hvad de må spørge om ved samtalen, Hvad de kan overveje, når det gælder eventuelle skånehensyn og behov for at tilpasse arbejdet Kursusudbydere kan anvende konceptet til at udbyde et selvstændigt kursus eller til at indbygge et kursusmodul i eksisterende lederuddannelser. Konceptet vil være tilgængeligt på nettet.

16 En tidlig indsats er afgørende En tidlig indsats øger syges chancer for at komme tilbage i arbejde Guide til jobcentrene om, hvordan de bedst kan håndtere sygefravær (forslag 14) Beskæftigelsesministeriet udarbejder en guide til jobcentrene om, hvordan de bedst kan håndtere indsatsen for at nedbringe sygefraværet. Guiden skal både formidle viden om sygefravær og årsager til det samt videregive positive erfaringer med at håndtere sygefravær fra jobcentre, der har gode resultater med opfølgningsindsatsen. Guiden skal fx indeholde information om inddragelse af arbejdspladsen for at fremme gradvis tilbagevenden og om anvendelsen af andre aktører i den aktive indsats. Guiden skal fx give ideer til, hvordan jobcentrene kan organisere indsatsen, og hvilke tilbud jobcentrene med fordel kan give forskellige grupper af syge. Guiden skal udbrede viden om, at mange med fx ryglidelser og psykiske lidelser godt kan arbejde måske på deltid selvom de er syge, og om at samarbejde med virksomhederne herom. Guiden skal bl.a. indeholde eksempler på, o hvordan der opnås kontinuitet i sagsforløbet fx ved at anvende en koordinatorfunktion, o hvordan jobcentret kan etablere en udvidet virksomhedsservice med én indgang, hvor virksomheder i kommunen kan henvende sig og o hvordan kommunen kan støtte den sygemeldte i hurtigst muligt at opnå behandling. Guiden skal beskrive, hvordan der kan samarbejdes mellem jobcentrene og forsikrings- og pensionsselskaberne om indsatsen for at bringe sygemeldte hurtigt tilbage til job, herunder afklaring af arbejdsevnen og tilbud om behandling mv. Guiden til jobcentrene indarbejdes i den eksisterende visitationsguide. Parterne inddrages i arbejdet. Guiden bliver tilgængelig via internettet.

17 En tidlig indsats er afgørende En tidlig indsats øger syges chancer for at komme tilbage i arbejde Kommunale medarbejdere skal kompetenceudvikles (forslag 15) Beskæftigelsesministeriet tager initiativ til, at der udvikles og afholdes et eller flere kompetenceudviklingsprojekter for kommunale jobcentermedarbejdere, som arbejder med sygeopfølgning. Formålet er at styrke jobcentrenes virksomhedsrettede indsats og medarbejdernes viden om virksomhedernes vilkår og dermed sikre, at syge fastholdes på arbejde. Eksempelvis skal medarbejderne have viden om, hvordan lægen og jobcentret samarbejder om at få den enkelte syge tilbage i arbejde, herunder hvordan den nye lægeerklæring mulighedserklæringen - kan anvendes, og hvordan virksomheden kan inddrages i indsatsen for at fastholde den syge på arbejdspladsen. Kompetenceudviklingsprojektet skal udvikles i samarbejde med kommuner, der har arbejdet med en aktiv, virksomhedsrettet indsats, og som har opnået gode resultater. Projektet forventes finansieret af Beskæftigelsesministeriet inden for allerede afsatte satspuljemidler. Der fastsættes en vis egenbetaling. KL og relevante kommunale personaleorganisationer inddrages i arbejdet.

18 En tidlig indsats er afgørende En tidlig indsats øger syges chancer for at komme tilbage i arbejde Kommunerne kan selv bestemme, om ydelses- eller jobcenteret modtager oplysningsskemaet (forslag 16) I dag fastlægger reglerne, at ydelsescentret i kommunen modtager det oplysningsskema, som sygemeldte skal sende ind, og som jobcentret skal bruge i opfølgningsindsatsen. Det kan forsinke indsatsen. Reglerne ændres, således at kommunen selv kan bestemme, om den syge skal sende oplysningsskemaet til ydelses- eller jobcenteret. Sagsgangen i kommunerne kan dermed tilrettelægges efter, hvad der er mest praktisk i hver enkelt kommune, så jobcenteret hurtigt kan følge op på en sygemelding.

19 En tidlig indsats er afgørende En tidlig indsats øger syges chancer for at komme tilbage i arbejde Arbejdsskadestyrelsen skal hurtigere kunne indhente oplysninger fra kommunerne til sager om arbejdsskade (forslag 17) Arbejdsskadestyrelsen etablerede i starten af 2008 et pilotprojekt med en række kommuner omkring et tættere samarbejde om behandlingen af arbejdsskadesager, hvor tilskadekomne er i fare for at miste hel eller delvis tilknytning til arbejdsmarkedet. I forlængelse af dette pilotprojekt skal der udarbejdes en eller flere modeller for samarbejdet mellem alle landets kommuner og Arbejdsskadestyrelsen omkring behandling af arbejdsskadesager. Modellerne skal indeholde anvisninger på, hvilke oplysninger om de tilskadekomne der skal udveksles mellem kommunen og Arbejdsskadestyrelsen og hvilken måde udvekslingen skal ske på, således at såvel sygedagpengesager som arbejdsskadesager kan afsluttes hurtigere. Arbejdsskadestyrelsen vil involvere flest mulige kommuner i at udarbejde modellerne, hvilket vil ske som et led i en række temadage for kommunerne ultimo Modellerne for samarbejdet vil blive indarbejdet i en revideret vejledning om samarbejdet mellem kommunerne og Arbejdsskadestyrelsen. Arbejdsskadestyrelsen vil også tage initiativ til at undersøge de tekniske muligheder for etablering af digital adgang for styrelsen til kommunernes akter i relevante sygedagpengesager for hurtigere at kunne afslutte arbejdsskadesager. Såfremt de tekniske muligheder er til stede, skal de juridiske aspekter af en sådan adgang afklares. Arbejdsskadestyrelsen vil udvikle en digital løsning, der giver kommunerne adgang til at se og hente dokumenter i Arbejdsskadestyrelsens sagssystem. Der er allerede lovhjemmel til dette i arbejdsskadesikringsloven.

20 En tidlig indsats er afgørende En tidlig indsats øger syges chancer for at komme tilbage i arbejde Samspillet mellem forsikringsselskaber og Arbejdsskadestyrelsen skal effektiviseres (forslag 18) Arbejdsskadestyrelsen vil foretage en analyse af forsikringsselskabernes videresendelse af arbejdsskadesager til behandling i Arbejdsskadestyrelsen. Det vil ske i samarbejde med en række af de største forsikringsselskaber. Analysen skal munde ud i en screenings- og fremsendelsesguide, som selskaberne kan bruge til at identificere de sager, hvor der er risiko for at den tilskadekomne får en lang sygefraværsperiode, og hvor der er risiko for, at den tilskadekomne mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. Formålet med guiden er, at Arbejdsskadestyrelsen så hurtigt som muligt får kendskab til de arbejdsskadesager, hvor den tilskadekomne er i risiko for at miste sin tilknytning til arbejdsmarkedet Guiden vil også give anvisning på den mest hensigtsmæssige måde at videresende arbejdsskadesager fra forsikringsselskaberne til Arbejdsskadestyrelsen, herunder hvilke oplysninger, der skal være indhentet af selskaberne, og hvilke spørgsmål forsikringsselskaberne fortsat kan afklare, når sagen er sendt til Arbejdsskadestyrelsen. Anvendelsesområdet for guiden vil være samtlige forsikringsselskaber, foruden Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og de selvforsikrede kommuner. Forsikringsselskaberne vil blive inddraget i den konkrete udformning af ordningen.

21 En tidlig indsats er afgørende En tidlig indsats øger syges chancer for at komme tilbage i arbejde A-kasser skal medvirke i sygeopfølgningen over for syge forsikrede ledige (forslag 19) Samtale med den ledige A-kasserne skal medvirke til at fastholde sygemeldte ledige på arbejdsmarkedet. A-kasserne skal derfor senest i fjerde sygeuge holde en personlig sygesamtale med den sygemeldte forsikrede ledige om, hvordan og hvornår den syge ledige igen kan stå aktivt til rådighed for arbejdsmarkedet. Samtalen skal som hovedregel foregå ved personligt fremmøde. Formålet med samtalen er at fokusere på de lediges fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet. Under samtalen skal der besvares nogle få spørgsmål, som tager udgangspunkt i den syge lediges muligheder for at vende tilbage til ordinært arbejde, jf. nedenfor. Svarene skal videregives til kommunen, så kommunen får mulighed for tidligt i sygeforløbet at vurdere, om der er behov for en særlig indsats og opfølgning over for den sygemeldte. Den sygemeldte har pligt til at deltage i samtalen, hvis sygdommen tillader det. Hvis den sygemeldte ikke møder til samtalen skal a-kassen indberette dette til kommunen med angivelse af årsagen. Kommunen træffer beslutning om, at retten til sygedagpenge bortfalder så længe, den sygemeldte uden rimelig grund undlader at deltage i samtalen i a-kassen. Samtalen omfatter kun ledige, for hvilken a-kassen har udfyldt en anmodning om sygedagpenge. Hvis sygdommen ikke giver mulighed for en personlig samtale, holdes samtalen så vidt muligt telefonisk. Oplysninger til kommunen om sygefraværet m.v. A-kassen skal på baggrund af samtalen med den syge ledige give kommunen nogle få oplysninger: o Om den sygemeldte har deltaget i samtalen. o Om sygdommen på baggrund af den lediges tilkendegivelser forventes o at vare mere end otte uger fra første sygedag. Hvis sygdommen forventes at vare mere end otte uger fra første sygedag, skal det oplyses, om den syge ledige forventes at kunne vende tilbage til sit hidtidige faglige område hvis ikke, om muligt give eksempler på andre faglige områder, den syge vil kunne vende tilbage til. A-kassens svar skal sendes til kommunen inden en uge efter samtalens afholdelse.

22 Jobcenteret har myndighedsansvaret i forhold til den sygemeldte og træffer beslutning om opfølgning mv. Arbejdsdirektoratet fører tilsyn med a-kassernes sygeopfølgning. Offentliggørelsen af tilsynsindsatsen sker bl.a. i den årlige benchmarking rapport. Beskæftigelsesministeriet udarbejder en guide til a-kasserne om gennemførelsen af sygesamtalen.

23 En tidlig indsats er afgørende Modtagere af kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse og ledighedsydelse skal sygemelde sig Modtagere af kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse og ledighedsydelse skal sygemelde sig (forslag 20) Modtagere af kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse, ledighedsydelse og særlig ydelse får pligt til på første sygedag at melde sygdom til jobcenteret, hvor det bliver registreret. Pligten omfatter alene de personer, der modtager hjælp alene på grund af ledighed, og personer, der er visiteret til fleksjob eller modtager ledighedsydelse. Formålet er at skabe bedre overblik over omfanget af sygefravær blandt kontanthjælpsmodtagere og give kommunerne bedre mulighed for at sætte sygeopfølgning i gang, når der er behov for det. Sygemelding skal kunne ske via jobnet.dk, telefonisk eller ved fremmøde. Oplysningerne registreres i det fælles datagrundlag. Kommunen skal efter gældende regler vurdere, om der er behov for at udarbejde en sygeopfølgningsplan umiddelbart efter, at kommunen er blevet bekendt med sygdommen. Kommunen bliver i dag typisk bekendt med, at personen er syg, når personen på grund af sygdom er forhindret i at møde til en samtale i jobcenteret, hos arbejdsgiver eller i et tilbud. Kommunen skal løbende vurdere, om der er behov for en plan, og kommunen skal mindst hver gang, der gennemføres en samtale som led i det individuelle kontaktforløb, foretage den vurdering. Er der tale om en enkeltstående sygemelding eller et forventeligt kort sygefravær, vil der i første omgang typisk ikke være behov for en plan. Har personen derimod hyppige gentagne sygemeldinger bag sig, vil der typisk være behov for en plan. Registreringen af sygemeldinger giver kommunerne bedre mulighed for at foretage vurderingen af om der er behov for en opfølgningsplan. Reglerne for sygeopfølgning harmoniseres således, at opfølgningen for syge, der modtager ledighedsydelse, skal ske efter de samme regler som gælder for modtagere af kontanthjælp. Det betyder, at kommunen fremover skal vurdere, om der er behov for at udarbejde en sygeopfølgningsplan i stedet for at foretage opfølgning efter sygedagpengereglerne. Vurderingen skal foretages løbende mindst hver gang der foretages en samtale som led i det individuelle kontaktforløb. Omfanget af sygdom blandt modtagere af kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse og ledighedsydelse vil blive offentliggjort på jobindsats.dk.

24 En tidlig indsats er afgørende En tidlig indsats øger syges chancer for at komme tilbage i arbejde Lempeligere konsekvenser, når sygemeldte ikke medvirker ved opfølgningen (forslag 21) Reglerne ændres, således at den syge medarbejder kun mister retten til sygedagpenge for den periode, hvor den pågældende ikke medvirker ved opfølgningen - herunder deltager i aktive tilbud og afleverer oplysningsskemaet til kommunen. Der fastsættes dog en grænse på 4 uger for hvor længe den sygemeldte kan undlade at medvirke i opfølgningen før den sygemeldte helt mister retten til sygedagpenge. Når ganske særlige omstændigheder taler herfor kan 4 ugers fristen forlænges. Arbejdsgiveren mister tilsvarende kun refusion for den periode, hvor den sygemeldte undlader at medvirke ved opfølgningen, jf. dog grænsen på 4 uger. Der fastsættes regler som sikrer, at arbejdsgiverne informeres, når der kan blive tale om, at retten til refusion ophører.

25 En tidlig indsats er afgørende En tidlig indsats øger syges chancer for at komme tilbage i arbejde Bedre og mere effektive it-systemer på sygeområdet (forslag 22) Beskæftigelsesministeriet og KL vil lave en såkaldt business-case, som viser, hvordan it-leverandørerne kan udvikle it-systemerne på sygedagpengeområdet således, at sagsbehandlerne kan følge mere effektivt op over for sygemeldte. Beskæftigelsesministeriet vil i samarbejde med KL tage kontakt til de kommunale it-leverandører. Business-casen kan danne grundlag for, at it-systemerne samordnes og målrettes.

26 Aktiv under sygemeldingen Syge, der er aktive, kan lettere vende tilbage til arbejde Forslag om udvidet adgang til psykologhjælp (forslag 23) I dag gives der tilskud til behandling efter lægehenvisning ved psykolog i praksissektoren, herunder psykologhjælp til årige personer med let til moderat depression. Regeringen foreslår i de kommende satspuljeforhandlinger en udvidelse af tilbuddet om psykologbehandling.

27 Aktiv under sygemeldingen Syge, der er aktive, kan lettere vende tilbage til arbejde Jobcentrene vurderer mulighed for gradvis tilbagevenden efter otte ugers sygdom (forslag 24) Jobcenteret skal hele tiden have fokus på, om den sygemeldte kan vende tilbage til arbejdet på fuld tid. Jobcenteret skal ved den første samtale med den sygemeldte, som finder sted inden udgangen af ottende sygeuge, vurdere, om der er mulighed for, at den sygemeldte kan vende gradvist tilbage til arbejdspladsen, hvis den syge på dette tidspunkt endnu ikke kan vende tilbage til arbejdet på fuld tid. Jobcenteret skal lige som i dag foretage en helhedsvurdering af uarbejdsdygtigheden bl.a. med udgangspunkt i lægelige oplysninger og oplysninger fra virksomheden. En lønmodtager er delvis uarbejdsdygtig på grund af sygdom, når det skønnes, at den pågældende kun kan udføre arbejdet delvist, eller når to eller flere behandlinger, der er foreskrevet af en læge eller tandlæge, medfører delvist fravær fra arbejdet. Vurderingen af en persons uarbejdsdygtighed skal som udgangspunkt foretages i forhold til beskæftigelsen før sygemeldingen. Hvis jobcenteret vurderer, at sygemeldte er fuldt uarbejdsdygtig, skal begrundelse herfor fremgå af sagen. Jobcenteret skal i forbindelse med den første opfølgningssamtale senest i 8. sygeuge tage kontakt til arbejdspladsen og indgå i en dialog om arbejdspladsens mulighed for at tage den sygemeldte helt eller delvist tilbage. Hvis arbejdsgiveren ikke kan tage den sygemeldte gradvist tilbage, vil arbejdsgiveren herefter være berettiget til refusion, som ved fuldt sygefravær. Jobcenteret skal have særlig fokus på aktive tilbud til sygemeldte, som virksomheden ikke kan tage gradvist tilbage. Formålet er at sikre, at sygemeldte vedligeholder mest mulig arbejdsevne med henblik på en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Jobcenteret skal lige som i dag ved alle efterfølgende opfølgningssamtaler vurdere uarbejdsdygtigheden, og om hel eller gradvis tilbagevenden er mulig. Der ændres ikke ved arbejdsgiverens ret til ikke at tage medarbejdere gradvist tilbage. Brugen af delvis tilbagevenden og kommunens kontakt til arbejdspladsen om muligheden for delvis tilbagevenden evalueres efter 2 år. Evalueringen drøftes med parterne.

28 Aktiv under sygemeldingen Syge, der er aktive, kan lettere vende tilbage til arbejde Jobcentrene kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (forslag 25) Aktive tilbud Jobcentrene kan give sygedagpengemodtagere og personer, der modtager ledighedsydelse og særlig ydelse tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Syge kontanthjælpsmodtagere kan allerede efter gældende regler modtage aktive tilbud. Tilbud skal altid tilpasses den enkelte syges forudsætninger og behov. Tilbuddet skal således være afpasset i forhold til sygemeldtes lidelse og ressourcer. Sygedagpengemodtagere, der er i et ansættelsesforhold, kan ikke få tilbud om ansættelse med løntilskud. De har i stedet mulighed for at vende gradvist tilbage til arbejdspladsen evt. med tilpassede opgaver. Jobcenteret kan give tilbud, der kan bidrage til, at den syge kan fastholdes på arbejdspladsen eller til, at den syge kan fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Jobcenteret kan fx give sygemeldte, der har et arbejde, tilbud om at komme i virksomhedspraktik på egen arbejdsplads. Det kan være et middel til at fastholde den syge på arbejdspladsen i tilfælde, hvor den syge ikke har arbejdsevne nok til at kunne raskmeldes delvist, men godt kan møde på arbejdet og løse mindre opgaver og deltage i det kollegiale fællesskab. Under virksomhedspraktikken bevarer den sygemeldte det hidtidige forsørgelsesgrundlag, fx løn fra arbejdsgiveren, og arbejdsgiveren bevarer evt. refusion. Den sygemeldte får pligt til at tage imod et rimeligt tilbud, der kan være med til at bringe den syge tilbage til arbejdsmarkedet. Sygemeldte, der er i et ansættelsesforhold, får som udgangspunkt tilbud på den virksomhed, hvor de er ansat. Ved tilbud om egentlig revalidering til sygemeldte skal jobplanens beskæftigelsesmål så vidt muligt rettes mod områder med gode eller meget gode beskæftigelsesmuligheder. Tilbud gives ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov. Undlader den sygemeldte uden rimelig grund at deltage i kommunens opfølgning herunder at deltage i aktive tilbud bortfalder retten til sygedagpenge så længe den sygemeldte undlader at medvirke, jf. forslag 21. Ved deltagelse i et aktivt tilbud kan der ydes befordringsgodtgørelse. Statsrefusion af udgifter til aktive tilbud til sygedagpengemodtagere og personer, der modtager ledighedsydelse og særlig ydelse, påvirkes ikke af det loft over driftsudgifter, der gælder for kontanthjælpsmodtagere.

29 Der afsættes 51 mio. kr. i 2009 og 95 mio. kr. i de efterfølgende år til aktive tilbud. Hvis udgifterne væsentlig overstiger dette niveau, skal initiativerne tages op til revisionen med henblik på, at reducere udgifterne til det forudsatte niveau. Mentorordningen udvides Den eksisterende mentorordning (støtte til mentor ved introduktion på en arbejdsplads) udvides, således at der også kan gives støtte til en mentor til alle sygemeldte og ledighedsydelsesmodtagere. Der kan ydes støtte til en mentor til en sygemeldt med det formål, at den sygemeldte bliver fastholdt i beskæftigelse eller kan opnå beskæftigelse. Støtte til en mentor vil blive ydet efter en individuel og konkret vurdering, og der vil ikke blive fastsat bestemmelser om maksimum varighed og timeantal. Mentorordningen afbureaukratiseres, idet virksomheder der løbende har et fast antal personer i aktivering, skal kunne bevilliges støtte til en mentor pr. plads frem for til den enkelte person. Mentoren behøver ikke at være en ansat på arbejdspladsen. Mentoren kan også støtte den sygemeldte uden for arbejdspladsen, hvis det er nødvendigt for, at den sygemeldte kan fastholde tilknytningen til arbejdspladsen eller kan opnå beskæftigelse. Det statsstøttemæssige aspekt i ordningen skal afklares. Sygemelding i forbindelse med aktivering af ledige Ved sygemelding af en ledig, som har fået udarbejdet en jobplan, sender staten i jobcentret jobplanen til kommunen i jobcentret til brug for opfølgningen i sygedagpengesagen. Når en forsikret ledig bliver sygemeldt op til eller under et tilbud om aktivering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal kommunen tage stilling til, om den sygemeldte kan fortsætte i tilbuddet eventuelt med justeringer fx i timetal eller arbejdsopgaver, så tilbuddet tilpasses til den sygemeldtes lidelse og ressourcer. Hvis den sygemeldte forsikrede ledige kan fortsætte i tilbuddet, som er et led i en jobplan, skal kommunen føre jobplanen videre som en opfølgningsplan efter sygedagpengeloven, evt. med de nødvendige tilpasninger. Hvis den sygemeldte forsikrede ledige uden rimelig grund undlader at deltage i tilbuddet, og der er tale om manglende medvirken i jobcenterets opfølgning, bortfalder retten til sygedagpenge, så længe den sygemeldte undlader at medvirke, jf. forslag 21. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag 26 om at omlægge statens refusion.

30 Aktiv under sygemeldingen Syge, der er aktive, kan lettere vende tilbage til arbejde Statens refusion lægges om, så jobcenteret får større incitament til at give sygemeldte aktive tilbud (forslag 26) Statens refusion for kommunernes udgift til sygedagpenge hæves fra 50 til 65 procent, hvis den sygemeldte er delvist raskmeldt eller deltager i et aktivt tilbud. Delvis raskmelding og tilbud skal sammenlagt udgøre minimum 10 timer om ugen. Statens refusion sænkes fra 50 til 35 procent, hvis den sygemeldte ikke er delvist raskmeldt eller i et tilbud i sammenlagt minimum 10 timer. Timetallet kan dog være mindre, hvis kommunen dokumenterer, at det kun er muligt for personen at arbejde eller være i tilbud i sammenlagt et lavere timetal end 10 timer. Hvis arbejdsgiveren ikke kan tage den sygemeldte tilbage på nedsat tid, får kommunen alligevel 65 pct. refusion. Kommunen skal i den situation have særlig fokus på at give den sygemeldte aktive tilbud, jf. forslag 24. Ændringen af refusionen gælder fra og med 9. sygeuge og til og med den 52. sygeuge. I de første tre uger er det som hidtil arbejdsgiveren, der som hovedregel betaler sygedagpenge. I fjerde sygeuge har staten den fulde sygedagpengeudgift, og fra femte til og med ottende uge dækker staten og kommunen udgiften med hver 50 pct. Fra og med 53. sygeuge har kommunen som hidtil den fulde sygedagpengeudgift uden statsrefusion. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget om, at jobcentrene kan give aktive tilbud til alle sygemeldte, forslag 25. Anvendelsen af refusionssatsen på henholdsvis 35 pct. og 65 pct. skal evalueres efter 2 år med henblik på at vurdere, om incitamentet har en effekt på at nedbringe sygefraværet. Evalueringen drøftes med parterne.

31 Aktiv under sygemeldingen Syge, der er aktive, kan lettere vende tilbage til arbejde Jobcenterets kontakt med sygemeldte (forslag 27) Jobcenteret skal som i dag inden udgangen af 8. sygeuge holde den første opfølgningssamtale med alle sygedagpengemodtagere, uanset hvilken kategori den sygemeldte er visiteret til. Jobcenteret skal holde næste opfølgningssamtale med sygedagpengemodtagere i kategori 1 (glatsager) og kategori 3 (længerevarende sygdomsforløb) inden 3 måneder fra første sygedag. Jobcenteret skal holde efterfølgende samtaler minimum hver 3. måned. Ændringer betyder, at reglerne for opfølgning harmoniseres således, at syge i disse to kategorier og kontaktforløbet for alle andre målgrupper i jobcenteret bliver ens fra 3. måned og frem. Jobcenteret skal som i dag - holde næste opfølgningssamtale med sygedagpengemodtagere i kategori 2 (risikosager) senest 4 uger fra den første samtale og herefter hver 4. uge. Alle opfølgningssamtaler skal være personlige (fremmøde), medmindre sygedagpengemodtageren er i tilbud, delvis raskmeldt eller sygdommen forhindrer det, f.eks. hvis den syge er indlagt så kan opfølgningen ske pr. telefon eller på anden måde, fx skriftligt. Sygedagpengemodtagere kan undtages fra samtaler, hvis sygdommen tilsiger det (f.eks. ved alvorlig sygdom). I de tilfælde skal kommunen foretage opfølgning på anden måde, fx på baggrund af de eksisterende oplysninger i sagen. Syge, der modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse, omfattes af de samme regler om opfølgning, som gælder for kontanthjælpsmodtagere, dvs. personlig samtale mindst hver 3. måned. De registreringer, som jobcentrene i dag foretager i sagsbehandlingssystemer eller i den enkelte sygedagpengesag om, hvornår den obligatoriske opfølgningssamtale i sygedagpengesager er afholdt samt om hvilken kategori, den syge er visiteret til, skal videregives til Arbejdsmarkedsstyrelsen. Data stilles til rådighed på Jobindsats.dk, således at jobcentrene kan få et samlet overblik over deres opfølgningsindsats. De registreringer, som jobcentrene i dag foretager i sagsbehandlingssystemer eller i den enkelte sag vedrørende modtagere af ledighedsydelse og særlig ydelse om kontaktforløbet, herunder om sygeopfølgning, skal videregives til Arbejdsmarkedsstyrelsen. Data stilles til rådighed på Jobindsats.dk, således at jobcentrene kan få et samlet overblik over deres opfølgningsindsats. Arbejdsmarkedsstyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for videregivelse af data.

32 Aktiv under sygemeldingen Syge, der er aktive, kan lettere vende tilbage til arbejde Jobcenteret får større mulighed for at benytte andre aktører i sygeopfølgningen (forslag 28) Jobcenteret kan overlade myndighedsopgaver til andre aktører i opfølgningsindsatsen for sygedagpengemodtagere, herunder at træffe afgørelser. Det kan ikke overlades til andre aktører at træffe afgørelse om ydelsen. Jobcenteret vælger selv, hvor stor en del af opfølgningsindsatsen for sygedagpengemodtagere, der overlades til andre aktører. Jobcenteret kan fx som noget nyt inddrage andre aktører i opfølgningsopgaverne med at indhente oplysninger fra læger, vurdere de sygemeldtes arbejdsevne, udarbejde ressourceprofil og give aktive tilbud. Andre aktører skal underrette jobcenteret, hvis sygedagpengemodtageren undlader at medvirke ved opfølgningen mv., som andre aktører varetager. Kommunen træffer afgørelse om ydelsen. Andre aktører kan kun træffe afgørelse om hel eller delvis raskmelding, hvis andre aktører og den sygemeldte er enige om, at der skal ske hel eller delvis raskmelding. Andre aktører skal underrette jobcenteret om den delvise raskmelding. Hvis andre aktører og den sygemeldte ikke er enige om den delvise raskmelding, skal jobcenteret inddrages og træffe afgørelse i sagen. Andre aktører, der har fået til opgave at varetage opfølgningsindsatsen over for sygedagpengemodtagere, forpligter på samme måde som jobcenteret, den sygemeldte til at møde op til opfølgningssamtaler og deltage i aktiviteter og tilbud. Hvis jobcenteret skønner, at flere aktører er næsten lige effektive i forhold til at bringe personen i ordinær beskæftigelse, skal den sygemeldte kunne vælge mellem disse aktører. Den sygemeldte har, som det er tilfældet for ledige i dag, mulighed for at vælge mellem flere aktører. Det forudsætter, at kommunen skønner, at to eller flere aktører er næsten lige effektive i forhold til at kunne bringe personen i ordinær beskæftigelse igen. På baggrund af information fra kommunerne og aktørerne får den sygemeldte herefter mulighed for at vælge mellem aktørerne. Jobcenteret har fortsat det overordnede ansvar for indsatsen og for, at lovgivningen overholdes. Den sygemeldte kan klage over andre aktørers afgørelse til jobcenteret. Klagefristerne er de samme som for klager over jobcenterets afgørelser. Jobcenterets afgørelse kan påklages til beskæftigelsesankenævnet efter de gældende regler.

33 Aktiv under sygemeldingen Syge, der er aktive, kan lettere vende tilbage til arbejde Jobcenterets brug af arbejdsevnemetoden skal evalueres og videreudvikles (forslag 29) Jobcenterets brug af arbejdsevnemetoden i forhold til den beskæftigelsesrettede indsats skal evalueres. Når jobcenteret anvender arbejdsevnemetoden, har jobcenteret samtale med den syge og vurderer den enkeltes ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet. Det skal evalueres, hvordan den viden, som jobcentrene herved får, bruges til at fastlægge et jobperspektiv og igangsætte relevante og individuelt tilpassede arbejdsmarkedsrettede tilbud. I samarbejde med udvalgte kommuner opstilles der blandt andet på baggrund af evalueringen forslag til at forbedre jobcentrenes brug af systematiske metoder til at give de sygemeldte en beskæftigelsesrettet indsats, der både er individuelt tilpasset og rettet mod arbejdsmarkedet. Den færdige evaluering drøftes med arbejdsmarkedets parter, KL, Dansk Handicap og Danske Regioner.

34 Aktiv under sygemeldingen Syge, der er aktive, kan lettere vende tilbage til arbejde Arbejdsgiverens forpligtelse til at betale sygedagpenge stopper, når ansættelsen slutter (forslag 30) Arbejdsgiverens forpligtelse inden for arbejdsgiverperioden til at betale sygedagpenge slutter, når ansættelsen ophører. Reglen gælder kun for arbejdsgivere til de lønmodtagere, der opfylder sygedagpengelovens 30, stk. 2 (det almindelige beskæftigelseskrav over for arbejdsgiveren). Reglen gælder dog ikke i de situationer, hvor ansættelsen ophører øjeblikkeligt i forbindelse med sygdom. I disse tilfælde har arbejdsgiveren dog maksimalt forpligtelsen indtil det tidspunkt, hvor det i forvejen var aftalt eller meddelt, at ansættelsen skulle stoppe eller indtil det tidspunkt, hvor ansættelsesforholdet ophører i løbet af venteperioden af andre grunde end sygdom. Kommunen overtager pligten til at betale sygedagpenge i den resterende del af arbejdsgiverperioden. Erfaringerne med forslaget evalueres efter to år. I forbindelse med drøftelserne om at justere førtidspensionsreformen vil regeringen arbejde for at finde en hensigtsmæssig løsning på det problem, der opstår, når en sygemeldt lønmodtager, overgår til førtidspension, fleksjob eller revalidering. Problemet er, at gældende regler dels indebærer, at den sygemeldte i en periode både kan få udbetalt løn og modtage offentlig forsørgelse, dels at arbejdsgiverne i denne situation har et svækket økonomisk incitament til at fastholde langtidssygemeldte personer, idet arbejdsgiverens refusion bortfalder.

35 Aktiv under sygemeldingen Syge, der er aktive, kan lettere vende tilbage til arbejde Sygedagpenge til personer på 65 år og derover (forslag 31) Erhvervsaktive personer på 65 år og derover (som har nået folkepensionsalderen) har i dag en varighedsbegrænsning på 13 uger på sygedagpenge i modsætning til personer under denne aldersgrænse, der har en varighedsbegrænsning på 52 uger. Erhvervsaktive personer på 65 år og derover (som har opnået folkepensionsalderen) vil fremover som udgangspunkt kunne få sygedagpenge i op til 26 uger. Varighedsbegrænsningen udvides dermed fra 13 til 26 uger. Arbejdsgivere, der udbetaler løn under sygdom til denne personkreds, vil således også være berettiget til refusion i den udvidede periode. Ændringen vil sammen med den gældende adgang til forlængelse i op til 26 uger betyde, at der i alt vil være ret til sygedagpenge/refusion i op til 52 uger.

36 Aktiv under sygemeldingen Syge, der er aktive, kan lettere vende tilbage til arbejde Forsøg med forebyggende og afklarende tilbud (forslag 32) Arbejdsmarkedsstyrelsen iværksætter et kontrolleret forsøg med en tidlig aktiv indsats med kontaktforløb, aktive tilbud og med enkeltstående forebyggende og afklarende tilbud for sygemeldte og fleksjobvisiterede (uanset ydelse). Forsøget har til formål o At afprøve, hvordan anvendelse af aktive tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og enkeltstående tilbud af forebyggende og afklarende karakter (som fx fysisk træning, kostvejledning, psykologhjælp, mestring af smerter og kroniske lidelser) kan fremme arbejdsfastholdelse og hurtig tilbagevenden. o At give viden om hvilken indsats, der virker. Målgruppen for projektet er nytilkomne sygedagpengemodtagere og fleksjobvisiterede. Indholdet i de aktive forløb tilpasses i det enkelte jobcenter til målgruppen under hensyntagen til, at målet med indsatsen er at få deltageren hurtigt tilbage i job og med en entydig betoning af, at fokus i indsatsen skal være på job, herunder gradvis tilbagevenden til job. I forhold til den enkelte sygemeldte er det jobcenteret, der tager stilling til hvilke tilbud, der er behov for. Tilbud skal være rimelige. Der skal således være tale om relevante tilbud, som tager højde for borgerens forudsætninger og behov. Projektet gennemføres i 2009 i et eller flere jobcentre i de fire beskæftigelsesregioner. Der sigtes på i alt jobcentre. Projektet bliver evalueret. Der søges afsat ca. 20 mio. kr. til det samlede projekt. Midler kommer fra eksisterende puljemidler og forudsætter satspuljepartiernes godkendelse.

37 Aktiv under sygemeldingen Syge, der er aktive, kan lettere vende tilbage til arbejde Bedre samarbejde, dialog og koordinering via de lokale beskæftigelsesråd (forslag 33) I opfølgning på sygemeldinger har jobcenteret ansvaret for at koordinere indsatsen med f.eks. arbejdspladsen, almen praksis (praktiserende læger), sygehuset og sundhedsforvaltningen. Samarbejdet mellem de forskellige aktører er afgørende for at et sygeforløb kan få et helhedsorienteret og sammenhængende indhold for den sygemeldte. Regeringen og arbejdsmarkedets parter opfordrer de lokale beskæftigelsesråd til at drøfte mulighederne for at indgå i partnerskaber og udvikle samarbejdet mellem jobcentrene, virksomhederne, almen praksis, Danske Regioner og øvrige aktører, fx a-kasser og faglige organisationer. For de midler, der afsættes til de lokale beskæftigelsesråd, vil regeringen og arbejdsmarkedets parter opfordre til at de lokale beskæftigelsesråd igangsætter projekter med nye samarbejdsformer og en fælles indsats for at nedbringe sygefraværet.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Forslag. Fremsat den 12. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Fremsat den 12. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til 2008/1 LSF 165 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0003788 Fremsat den 12. marts 2009 af

Læs mere

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (En styrket beskæftigelsesrettet

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

FTF bemærkninger til regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefravær

FTF bemærkninger til regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefravær 08-1022 - JEHØ 25.06.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 3336 8845 FTF bemærkninger til regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefravær En række af forslagene i regeringens handlingsplan

Læs mere

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv.

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Seminar i Arbejdsmarkedskommissionen Thomas Mølsted Jørgensen Juni 2008 1 Andelen af modtagere af sygedagpenge, der ender

Læs mere

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år.

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år. Dok.nr: 46058 v1 Ref.: IME/hajadm E-mail: ime@frinet.dk Til: * Kopi: * 23. marts 2009 Fra: * Notat: * Nye lov ved sygeperioder Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding lovgivning og arbejdspladsens håndtering Sygefravær og tilbagevenden - Eksempler på lovgivningens muligheder Anette Larsen

Læs mere

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest NOTAT 7. april 2010 Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest J.nr. 3.kt./ssc/ath Baggrund Sygefravær har hvert år store omkostninger, både for det enkelte menneske og for samfundet.

Læs mere

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Afdelingsleder Jes Arlaud Sygefravær det gode forløb Når medarbejderen melder sig Muligheder for sygedagpengerefusion Arbejdsgivere

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Sygefraværet skal ned. Konference MED/SU-hovedudvalg. Konsulent. Jette Høy FTF

Sygefraværet skal ned. Konference MED/SU-hovedudvalg. Konsulent. Jette Høy FTF Sygefraværet skal ned - Jette Høy/FTF - juni 2008 Sygefraværet skal ned Konference MED/SU-hovedudvalg Konsulent Jette Høy FTF Fakta om sygefravær Specielt det langvarige sygefravær er stigende Sygefraværet

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

Regeringens Handlingsplan

Regeringens Handlingsplan Regeringens Handlingsplan Sygefravær - en fælles udfordring Juni 2008 Region Syddanmark 7. maj 2009 Rammerne Sygefravær en fælles udfordring Handlingsplan juni 2008 Lovforslaget har været til høring og

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge 3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge som er målrettet arbejdsgiveren www.regionmidtjylland.dk Intentioner i ændringerne i Lov om sygedagpenge Fokus på at den sygemeldte bevarer tilknytningen

Læs mere

Indsatsen for fastholdelse styrkes Trepartsaftalen udmøntet i lovforslag

Indsatsen for fastholdelse styrkes Trepartsaftalen udmøntet i lovforslag Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Trepartsaftalen nye regler på sygefraværsområdet v/ kontorchef Marianne Sumborg Indsatsen for fastholdelse styrkes Trepartsaftalen udmøntet i lovforslag 1 De

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Nye sygedagpengeregler

Nye sygedagpengeregler Nye sygedagpengeregler 23. sep. 09 Nye sygedagpengeregler Hvad betyder de for min virksomhed? Nye regler - hvorfor En del af regeringens treparts aftale om sygefravær En tidlig indsats øger syges chance

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 16. marts Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj Forslag. til

(Gældende) Udskriftsdato: 16. marts Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj Forslag. til (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0003788 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29.

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager Pkt.nr. 3 Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager 651636 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 Kbh. K Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov

Læs mere

Initiativer på beskæftigelsesområdet Fyraftensmøde med praktiserende læger i HTK 25. maj 2009

Initiativer på beskæftigelsesområdet Fyraftensmøde med praktiserende læger i HTK 25. maj 2009 Initiativer på beskæftigelsesområdet Fyraftensmøde med praktiserende læger i HTK 25. maj 2009 Borgere i HTK på offentlig forsørgelse Offentlig forsørgelse i alt ca. 5000 Førtidspension 2000 Sygedagpenge

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Sygefravær en guide til arbejdsgiveren om sygefraværssamtalen, refusionsregler og redskaber til fastholdelse.

Sygefravær en guide til arbejdsgiveren om sygefraværssamtalen, refusionsregler og redskaber til fastholdelse. Sygefravær en guide til arbejdsgiveren om sygefraværssamtalen, refusionsregler og redskaber til fastholdelse. CSL - Center for Sundhed og Livsstil Der findes centre fordelt over hele landet, så der findes

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet.

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet. Dagpengeloven Formålet er at yde økonomisk kompensation ved fravær pga. sygdom at medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt Endelig

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold Sygefraværspolitik for Koncernservice December 2009 Indhold Kapitel 1 1. Indledning... 2 Kapitel 2 2. Formål med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel 3 3. Intentionen med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel

Læs mere

Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track. Signe Schertiger STAR

Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track. Signe Schertiger STAR Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track Signe Schertiger STAR Direktion HR Ledelsessekretariatet Erhvervsservice Arbejdsmarkedsydelser AMK Midt-Nord & WIDK Økonomi og Ressourcestyring Uddannelsesservice

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR SIDE 2 / 7

Læs mere

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær.

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær. Værd at vide om SYGEFRAVÆR Meldt syg Sygedagpenge Mulighedserklæring Sygedagpenge fra arbejdsgiveren Sygesamtalen Sygdom Overenskomst A-kassen Funktionær Helbredstilstand Sygedagpenge fra kommunen sygedagpenge

Læs mere

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN Til den tillidsvalgte: REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN l sygefraværssamtale l mulighedserklæring l fastholdelsesplan 2 Hver dag er 150.000 mennesker sygemeldt fra

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN De nye sygedagpengeregler Mandag den 8. december 2014 Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN FAKTA TAL FØR REFORMEN 400.000 personer modtager hvert år sygedagpenge

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har den 18. december 2013 indgået aftale om en reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Vigtige fokuspunkter. LÆ 281 og LÆ 285 KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Blanket til sygedagpengeopfølgning. Version

Vigtige fokuspunkter. LÆ 281 og LÆ 285 KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Blanket til sygedagpengeopfølgning. Version Vigtige fokuspunkter KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV LÆ 281 og Blanket til sygedagpengeopfølgning Version 111115 Fokus på arbejdsfastholdelse Fra 1. januar 2015 skal den praktiserende læge inddrages i alle

Læs mere

Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg

Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg 08-0689 - JEHØ - 15.04.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 3336 8800 Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg FTF s vurdering af L21 i henhold til formålet med loven:

Læs mere

REGIONAL HANDLINGSPLAN SYGEFRAVÆR

REGIONAL HANDLINGSPLAN SYGEFRAVÆR REGIONAL HANDLINGSPLAN SYGEFRAVÆR DET REGIONALE BESKÆFTIGELSESRÅD I SYDDANMARK Indledning I løbet af 2008 er fokus blevet skærpet på det stigende sygefravær i Danmark. Antallet af personer, der modtager

Læs mere

Beskæftigelse for sygemeldte - matchning

Beskæftigelse for sygemeldte - matchning Beskæftigelse for sygemeldte - matchning Ved 0-5 uger varighed Alle nye sygemeldte gennemgås ud fra oplysningsskema og/eller allerede kendte oplysninger på borgeren. Sagerne fordeles på de tre Match grupper

Læs mere

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær 08-1305 JEHO/JAKA 11.09.2008 Kontakt: Jan Kahr Frederiksen - jaka@ftf.dk eller Jette Høy - jeho@ftf.dk FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær Regeringen har indkaldt parterne til trepartsdrøftelser

Læs mere

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering Direktion HR Ledelsessekretariatet Erhvervsservice Arbejdsmarkedsydelser AMK Midt-Nord & WIDK Økonomi og Ressourcestyring Uddannelsesservice Arbejdsmarkedspolitik AMK Syd & WIDK & SJH Tilsyn og Kontrol

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Guide til arbejdsgivere. Brug KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Hvis en medarbejder bliver syg. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Version

Guide til arbejdsgivere. Brug KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Hvis en medarbejder bliver syg. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Version Guide til arbejdsgivere Brug k Fast tikroafocr ved ris sygeige langvar ger meldin KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV Hvis en medarbejder bliver syg Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Version 020715

Læs mere

Ny sygedagpengereform

Ny sygedagpengereform Ny sygedagpengereform Evaluation only. Reformen af sygedagpengesystemet Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

FTF har modtaget ovennævnte lovforslag og har følgende bemærkninger:

FTF har modtaget ovennævnte lovforslag og har følgende bemærkninger: 08-1812 12.1.2009 Kontakt: Jette Høy - jh@ftf.dk@ftf.dk Høringssvar over udkast til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

sikring og støtte ved sygdom

sikring og støtte ved sygdom sikring og støtte ved sygdom regler om sygedagpenge Sygedagpenge Tilmeld dig vores nyhedsbrev på dsa.dk og få spændende nyt om job og karriere I DSA arbejder vi under mottoet Din sikkerhed altid. Med det

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Ikrafttrædelse: Kompetenceplan Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Denise Jensen Dato:

Ikrafttrædelse: Kompetenceplan Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Denise Jensen Dato: Status: Gældende Ikrafttrædelse: 03-07-2006 Type: plan Nummer: Udstedelse: 01-09-2006 Udsteder: Kommuneinformation Udskrevet af: Denise Jensen Dato: 04-02-2010 1 / 15 2 Arbejdsskader (stk. 1, nr. 4) Arbejdsskader

Læs mere

Netværksmøde for ledere af sygedagpengeområdet den 20. maj 2015

Netværksmøde for ledere af sygedagpengeområdet den 20. maj 2015 Netværksmøde for ledere af sygedagpengeområdet den 20. maj 2015 10.00-10.30 Velkomst v. AMK Øst Program 10.30-11.40 Teamleder sparring - Forlængelsesreglerne / Jobafklaringsforløb/ressourceforløb - Fastholde

Læs mere

29. Februar 2012, VINSA Bornholm, Sygefravær hvem, hvad og hvordan? Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith, mobil 2065 7855, mail chs@cabiweb.

29. Februar 2012, VINSA Bornholm, Sygefravær hvem, hvad og hvordan? Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith, mobil 2065 7855, mail chs@cabiweb. 29. Februar 2012, VINSA Bornholm, Sygefravær hvem, hvad og hvordan? Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith, mobil 2065 7855, mail chs@cabiweb.dk 09.03.2012 Side 1 Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Socialrådgiver

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

Sygefraværssamtaler. Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Naturvidenskabelige Fakultet

Sygefraværssamtaler. Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Naturvidenskabelige Fakultet Sygefraværssamtaler Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 Sygefraværssamtaler Lederen skal: - Afholde samtalen senest 4 uger efter 1. sygedag -Indkalde medarbejderen til personlig samtale (pr. tlf., brev,

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

refusion af sygedagpenge

refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM... refusion af sygedagpenge SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskravet over for kommunen 3 2.2 Kommunens opfølgning, herunder oplysningsskema

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om?

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? S I D E 1 SOCIALT ENGAGEMENT: Sygefraværssamtalen Fastholdelsesplan Mulighedserklæring Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? I sommeren 2009 og i begyndelsen af 2010 træder ny lovgivning i kraft om

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

13 bud på nedbringelse af sygefraværet

13 bud på nedbringelse af sygefraværet NOTAT 13 bud på nedbringelse af sygefraværet Den 18. februar 08 Indsatsen for at reducere sygefraværet bør som minimum bestå af en indsats i forhold til arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads holdningerne

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet UDKAST Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 554 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.ansvaret for og styringen af den

Læs mere