Mobilitet gavner væksten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mobilitet gavner væksten"

Transkript

1 Mobilitet gavner væksten AF CHEFKONSULENT JESPER HØJTE STENBÆK, CAND.MERC.JUR., CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND.POLIT OG ANNETTE SARTVIN LENDAL, STUD.SCIENT.POL RESUME Nutidens samfund afspejler stigende hastighed på mange fronter i arbejdsliv, familie, fritid og transport. Mobilitet, både som fysisk transport af mennesker og varer og gennem internet og tekniske applikationer, er fundamentet for nutidens innovative samfund. En bedre forståelse af sammenhængen mellem rejsetidsbesparelse og øget arbejdstid har stor betydning for værdisætning og fremtidig prioritering af infrastrukturforbedringer. Mobilitet er i stigende grad udslagsgivende for et velfungerende hverdagsliv Analyser peger på, at den samfundsmæssige gevinst på mobilitetsfremmende initiativer er større end hidtil antaget. Pendling har en afgørende funktion som bindeled mellem et stift boligmarked på den ene side og et fleksibelt arbejdsmarked på den anden. Den samfundsmæssige gevinst ved bedre mobilitet er større end antaget Denne udgave af Perspektiv præsenterer forskellige løsninger, der fremmer mobiliteten, hvoraf flere ikke nødvendigvis koster milliardbeløb i beton og ny asfalt. En ny plantilgang til fremtidens transportplanlægning kan på lange strækninger imødekomme en udvikling i retning af den såkaldte kollektive individualiserede rejse. Figur 1 Gennemsnitlig daglig pendlingsafstand (km), ,5 19, , ,1 17, Kilde: Danmarks Statistik, AFSTA2. Dansk Erhvervs Perspektiv 2012 #12

2 Vi pendler stadig længere Som det fremgår af figur 1 ovenfor, er den gennemsnitlige daglige pendlingsafstand steget gennem hele perioden i, dvs. både i en årrække præget af højkonjunktur ( ) og ligeså efter finanskrisen for alvor satte ind i Siden 2006 er der kommet 17 pct. flere fjernpendlere, defineret som pendling over en afstand på 50 km. Krisen har med andre ord gjort ca fuldtidspersoner arbejdsløse og i gennemsnit tvunget de resterende til at køre længere for at finde arbejde. I lyset af et fastlåst boligmarked giver det god mening, at folk under en krise er parate til at flytte sig mere efter et job. Vi pendler mere pga. krisen Bilen er dominerende på de lange ture Ifølge DTU s seneste transportvaneundersøgelse er det på pendlerrejser over 15 km bilen, der er det dominerende transportmiddel. Den kollektive markedsandel på pendlerrejser er cirka 10 pct, på landsplan, mod cirka 30 pct. til og fra København. Det understreger potentialet for og udfordringen i at skabe et alternativ til bilen. Bilen udfylder altså på mange måder sin positive rolle som smøringsmiddel mellem det fleksible danske arbejdsmarked og det stive boligmarked. Omvendt er stigende biltrafik en stor samfundsmæssig udfordring med hensyn til både fremkommelighed og forurening. Biltrafik er arealmæssigt en meget ineffektiv måde at transportere mange personer på. En firesporet motorvej fylder næsten 4 gange så meget som en dobbeltsporet jernbane, men kan iflg. DSB højst afvikle halvdelen af trafikken. Massetransport giver mening, hvor der er masser af mennesker Det kollektive alternativ? Dansk Erhverv har tidligere foretaget nogle simple beregninger, der entydigt anskueliggjorde de ringe transportalternativer til den bil, som mange mennesker er afhængige af, når de hver dag yder deres bidrag til samfundet. Et af togets udfordringer i forhold til at skabe vækst er gode og effektive løsninger på at komme til og fra stationerne. Et konkret eksempel på et tiltag, som har haft stor effekt, er DSB s indførelse af gratis cykelmedtagning i S-toget. Antallet af cykler i S-toget pr. år er steget fra 2 mio. i 2009 til over 7 mio. cykler i Udover at eksisterende kunder har valgt at tage cyklen med, så viser DSB s analyser, at ca. 1/3 af cyklerne også har en helt ny kunde med, dvs. mere end 2 mio. nye kunder i S-toget på grund af dette specifikke tiltag. Jernbanens udfordring er at få passagererne til og fra stationerne. Det findes der løsninger på Også på nationalt plan ses en tendens til stigende togtransport. Iflg. Danmarks Statistik var der hele 249 mio. togrejser på det samlede danske banenet i 2011, hvilket er det højeste antal togrejsende siden statistikkens start i Udviklingen sætter en tyk streg under behovet for mere kapacitet, mere rettidighed og flere investeringer i den kollektive trafik. Området har potentialet til at vokse yderligere og dermed tage noget af presset fra resten af infrastrukturen. DANSK ERHVERV 2

3 Pendling i hele landet Figur 2 viser, at der er en stærk gensidig afhængighed mellem arbejdskraften i de enkelte landsdele i Danmark. Ubalance i forholdet mellem bosatte og beskæftigede i et område vidner om, at landsdelene udveksler arbejdskraft på kryds og tværs. Ikke overraskende er Københavns by og omegn pct. i underskud af bosatte i forhold til beskæftigede. København importerer med andre ord pct. af arbejdskraften udefra, mens Nordsjælland leverer 21 pct. af sin arbejdskraft til andre landsdele, primært Københavnsområdet. Bycentrene suger arbejdskraft til sig om morgenen og puster den ud igen om eftermiddagen Figur 2 Arbejdskraftsbalancen for landsdele (procent), % 20% 10% 0% -10% -20% -30% Kilde: Danmarks Statistik, RASA1 og RASB2 og egne beregninger. Note: Arbejdskraftsbalance: Differencen mellem antallet af beskæftigede med bopæl i et givent område og antallet af beskæftigede i samme område. Denne difference udtrykkes relativt til antallet af beskæftigede med bopæl i området. Et positivt tal er ensbetydende med, at et område netto leverer arbejdskraft til omverdenen. Tendensen har været stabil siden Udvekslingen af arbejdskraft finder i mest udbredt grad sted på Sjælland omkring Hovedstaden. Samtidig vidner ubalancen også i Jylland om mobile borgere, der gerne krydser kommune- og regionsgrænser for at komme på arbejde. Pendlingens rolle Rejsetidsbesparelser som følge af bedre forbindelser medfører en stigning i arbejdstiden. Det er den klare konklusion i en analyseaf de samfundsøkonomiske effekter af infrastrukturforbedringer, som Copenhagen Economics har foretaget for Transportministeriet. ii Konkret viser rapporten, at en rejsetidsbesparelse på 1 time medfører en Kortere rejsetid får os til at arbejde mere uden lønkompensation DANSK ERHVERV 3

4 stigning i arbejdstiden i omegnen af minutter, dvs pct. Arbejdstidsstigningen er beregnet uden lønkompensation, hvorfor samfundets produktivitetsgevinst er markant. Sammenhængen er interessant, da den indikerer, at gevinsterne ved tiltag, der gør det hurtigere for pendlere at komme frem, undervurderes. men vi gemmer det meste af besparelsen til fritid Regneeksempel: Ifølge Copenhagen Economics iii udgjorde den gennemsnitlige transporttid mellem hjem og arbejde i 2006 ca. 28 minutter om dagen. Siden da er den gennemsnitlige pendlingsafstand steget med 11,9 pct. (jf. figur 1 ovenfor). Omregnet til minutter, må den gennemsnitlige daglige transporttid derfor alt andet lige forventes at være øget til nu ca. 31 minutter dagligt (2010-tal). Hvis man med udgangspunkt i disse tal som regneeksempel forestiller sig, at der via nyinvesteringer og såkaldte ITS-løsninger, kan skæres et minut af den gennemsnitlige rejsetid hver vej og at 25 pct. af besparelsen manifesteres i forøget arbejdstid - så ville det kunne løfte den gennemsnitlige arbejdstid pr. beskæftiget med knapt 2 timer årligt, svarende til en stigning i præsteret arbejdstid på 0,12 pct. eller en merbeskæftigelse på ca årsværk ved uændret arbejdstid. Dette skal ses i lyset af regeringens 2020-plan, hvori det samlede reformbehov frem mod 2020 opgøres til et forøget arbejdsudbud på personer. Regneeksemplet illustrerer således, at der er et betydeligt potentiale i gennemsnitlige rejsetidsbesparelser og forbedret regularitet også i en samfundsøkonomisk sammenhæng. Pendling binder arbejdsmarked og boligmarkedet sammen På den ene side er det godt nyt for arbejdsmarkedet, at vi er villige til at bevæge os længere for at gå på arbejde (efterspørgselseffekt). Omvendt har krisen og det deraf følgende tab af arbejdspladser betydet, at det for mange er en simpel nødvendighed at skulle transportere sig derhen, hvor der er arbejde at få (udbudseffekt). Vi er villige til at rejse længere efter job. Det er godt for samfundet. Alt andet lige betyder de længere gennemsnitlige pendlingsafstande også, at der er potentielt mere spildtid i samfundet. Omvendt vil virkningen af forbedret trafikal infrastruktur potentielt muliggøre, at det kan lade sig gøre at pendle længere geografiske afstande ved samme tidsforbrug det er Storebæltsforbindelsen et godt og effektivt bevis på.. men vi spilder mere tid i trafikken. Det er dårligt På baneområdet afhænger gevinsterne ved forbedringer af infrastruktur dels af tidsperspektivet og dels af, om der samtidig indføres restriktioner i forhold til biltrafikken. Allerede i dag ville det iflg. DSB være muligt at udvide antallet af pladser med op mod 50 pct. mellem Roskilde og København ved at gøre togene længere/højere. På lidt længere sigt giver udbygningen af Nordvestbanen i 2015 og etableringen af den nye bane København-Ringsted i 2018 mulighed for både betydelige kapacitetsudvidelser samt klare komfort- og rejsetidsforbedringer gennem etablering af både flere og hurtigere tog. Kapacitetsudvidelser på baneområder skaber i de kommende år stort potentiale for rejsetidsforbedringer og dermed styrkelse af arbejdskraftsoplandet mellem landsdele Iflg. DSB kan antallet af tog udvides med ca. 50 pct., mens antallet af pladser mellem Ringsted og København kan udvides med over 200 pct. i spidsbelastningsperioderne. DANSK ERHVERV 4

5 Etableringen af Citytunneln i Malmø i 2010 er et eksempel på, hvordan arbejdskraftsoplandet i Øresundsregionen er blevet styrket af en kortere rejsetid i tog mellem København H og eksempelvis Lund, Hässleholm og Kristianstad i Skåne. Brug for massive investeringer i infrastruktur Ifølge World Economic Forum, er Danmark et af de mest velstående lande i verden, bl.a. på grund af vores infrastruktur. Men som bekendt nedslides infrastrukturen, og den teknologiske udvikling stiller krav om konstant udvikling og opgradering, hvis vi vil bibeholde vores konkurrencedygtighed. Danmark har endnu en Femernforbindelse til gode Danmark tilhører den gruppe af lande i EU, som i øjeblikket investerer relativt mindst i infrastrukturen i forhold til bruttonationalproduktet, BNP. Figur 3 viser, at en række vesteuropæiske lande i gennemsnit investerede 0,8 pct. af BNP i infrastruktur i perioden Til sammenligning var investeringsandelen i samme periode i Danmark kun 0,6 pct. Samlet for perioden har Danmark et investeringsefterslæb på ca. 51 mia. kr. i forhold til et land som Frankrig. Danmark ville altså kunne investere et milliardbeløb svarende til en ekstra boret tunnel under Femernbælt i vores transportsystem, hvis vores investeringsniveau havde matchet andre vesteuropæiske lande. Danmark har en god infrastruktur, men vi investerer ikke nok i den Figur 3 Gennemsnitlig investering i infrastruktur i forhold til BNP (pct.), udvalgte lande, Danmark 0,59 % Finland 0,65% Norge 0,69% Tyskland 0,78% Belgien 0,86% Polen 0,88% Frankrig 0,91% Spanien 1,14% Kilde: OECD, Eurostat og egne beregninger. Note: Sammenligningsgrundlaget er udvalgt efter tilgængelige data. Beregningerne er knyttet til samtlige indenlandske investeringer i udbygning af infrastruktur. DANSK ERHVERV 5

6 Det kan blive en dyr undladelsessynd at lade være med at investere i mobilitet. Virksomhederne prioriterer tilgængelighed højt, når de skal placere sig. En stærk infrastruktur giver adgang til flere mennesker og ressourcer. Foreløbig har Danmark ikke adgang til det europæiske elektrificerede højhastighedsnet, der skaber en tæt og stærk kobling mellem Europas øvrige vækstcentre. Ydermere hæmmer fortsat togdrift på diesel vores transportsystem både nationalt og internationalt. Vi har en række strategiske mangler i infrastrukturen. Det skader konkurrenceevnen De vedvarende budgetunderskud på de offentlige finanser accelererer kravet om alternative finansieringsmuligheder for investeringer. På infrastrukturområdet er der et enormt uudnyttet potentiale for offentligt-private samarbejdsmodeller. I samarbejde med private investorer som eksempelvis ATP eller PensionDanmark vil en østlig omfartsvej i København i skikkelse af en havnetunnel eller elektrificering af hovedjernbanenettet helt oplagt kunne realiseres. Kost-effektive løsninger til at sikre fremkommelighed Med et budgetunderskud i størrelsesordnen ca. 70 mia. kr. er det åbenbart, at trængsel på vejene udover ved nødvendige nyinvesteringer også må nedbringes med kosteffektive løsninger, der udnytter den allerede eksisterende infrastruktur. Intelligente Transportsystemer Køvarsling, automatisk hastighedsharmonisering, rampedosering, realtime myldretidsregulering og variable retninger af vejbaner er alle værktøjer inden for fagtermen Intelligente Transportsystemer (ITS). Ifølge organisationen Dansk Transport & Logistik, DTL kan ITS-løsninger nemt og hurtigt lette trafiksituationen. DTL peger bl.a. på, at taxaer samt vare- og lastbiler i busbaner i myldretiden vil øge den samlede kapacitet uden at sinke bustrafikken. Tilsvarende kan kantstensparkering fordelagtigt anvendes til ekstra kørespor i spidsbelastningen og ved vejarbejde. ITS er ikke kun et middel til effektivisering af transporten. Danmark kan potentielt udbygge en allerede eksisterende international styrkeposition inden for software- og systemudvikling. Det globale ITS-marked forventes at ekspandere kraftigt i takt med internationalt fokus på effektivitet, fremkommelighed, miljøhensyn og sikkerhed. Staten har afsat 600 mio. kr. over perioden til udbygning og drift af nye ITS-systemer. De nuværende investeringer i ITS-infrastruktursystemer er imidlertid ikke tilstrækkelige, hvis den danske ITS-industri skal opnå en stærk markedsposition og effektiviserings- og innovationspotentialet indfries. ITS kan på kort sigt forbedre alle aspekter af vores mobilitet og dermed få stor betydning for den langsigtede planlægning af transportsystemet i Danmark. Flere aktuelle undersøgelser har peget på, at der nødvendigvis må iværksættes flere fyrtårnsprojekter til udbygning af viden og kompetencer, udvikles en tværgående systemarkitektur med et udbygget datagrundlag, og at de eksisterende ITS-løsninger i højere grad skal udrulles og integreres i hele transportsystemet iv. DANSK ERHVERV 6

7 Dansk Erhverv støtter ITS Udviklingsforums anbefalinger, der med udgangspunkt i EU-Kommissionens vurderinger efterspørger bedre sammenhæng mellem applikationer, systemer og tjenester samt større visioner og mere effektive samarbejder blandt interessenter. Mobility Management : ny plantilgang i fremtidens transportplanlægning Men det er ikke kun teknologien, der kan skabe øget tilgængelighed. Mobilitet starter inden i vore hoveder. Individuelle rejseplaner og serviceydelser, sammenhæng og integration mellem forskellige transportformer og højklasse kollektiv trafik repræsenterer samfundsborgernes fremtidige krav. Vores transportsystem skal blive hurtigere, mere energieffektivt, og den eksisterende infrastruktur udnyttes bedst muligt. Under betegnelsen Mobility Management arbejdes der med at påvirke rejsen, inden den begynder, påvirke valget af transportmiddel samt effektivisere transporten. Målsætningen er at forøge tilgængeligheden. På initiativ af både arbejdspladser, enkeltpersoner og offentlige myndigheder udvides udbuddet af services, ydelser og applikationer, der kan facilitere, at borgerne kan flyttes fra biltransport og over i mere energieffektive og trængselsnedsættende transportformer. I Danmark har Trafikstyrelsen afsat 8 mio. kr. til et treårigt projekt, som skal løfte Mobility Management i Danmark. Tilgangen har fortrinsvis været forankret i byernes/ kommunernes arbejde med cyklisme og kollektiv transport, samt trafikselskabernes arbejde med informationssystemer. Endnu er det ikke tilstrækkelig støtte til for alvor at implementere Mobility Management som egentlig strategi for at løse trængsels- eller klimaudfordringer i transportsektoren. Danmark er bagud i forhold til eksempelvis Sverige, hvor tilgangen indgår som et grundlæggende princip i den nationale transportplanlægning. v Mobility Management påvirker efterspørgslen på transporten inden rejsen begynder. Den eksisterende infrastruktur udnyttes mere intelligent. Et konkret eksempel på Mobility Management er OPI-samarbejdet Formel M (M for mobilitet), som er støttet af Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden. Formel M er en platform for virksomheder, transportudbydere, universiteter og kommuner, der har til formål at udbrede demonstrationsprojekter med Mobility Management og forankre målrettet mobilitetsplanlægning på alle administrative niveauer i Danmark. Initiativerne omfatter bedre delebils- og samkørselsordninger, flådestyringsværktøjer, elbiler, el-cykler og mobile cykelværksteder. Udgangspunktet er en fælles vision om det moderne menneske, der transporterer sig smart og miljøvenligt. Transport skal være let og bekvemt, og der skal være kvalitet i at være mobil, f. eks. gennem adgang til services, der muliggør arbejde, møder og underholdning undervejs på rejsen til og fra arbejde. DANSK ERHVERV 7

8 OM DENNE UDGAVE Mobilitet gavner væksten er 12. nummer af Dansk Erhvervs Perspektiv i Redaktionen er afsluttet den 9. maj OM DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv er Dansk Erhvervs analysepublikation, der sætter fokus på aktuelle problemstillinger og giver baggrund og perspektiv på samfundsmæssige problemstillinger. Dansk Erhvervs Perspektiv udkommer ca. 25 gange årligt og henvender sig til beslutningstagere og meningsdannere på alle niveauer. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag for væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs Perspektiv med tydelig kildeangivelse og med henvisning til Dansk Erhverv. REDAKTION Analysechef Geert Laier Christensen (ansv.), cand. scient. pol., chefkonsulent Mira Lie Nielsen, cand. oecon., cheføkonom Bo Sandberg, cand. polit., konsulent Malthe Munkøe, cand.scient.pol, MA, pressekonsulent Lisa Sandager, cand. merc., journalist. ISSN-NR.: Dansk Erhvervs Perspektiv indgår i det nationale center for registrering af danske periodika, ISSN Danmark, med titlen Dansk Erhvervs perspektiv: Analyse, økonomi og baggrund, online KVALITETSSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring i henhold til Dansk Erhvervs interne kvalitetsmanual. Denne analyse er offentlig tilgængelig via Dansk Erhvervs hjemmeside. Skulle der trods grundig kvalitetssikring forefindes fejl i analysen, vil disse blive rettet hurtigst muligt og den rettede version lagt på nettet. KONTAKT Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til chefkonsulent Jesper Højte Stenbæk på eller tlf NOTER i Der kan ikke trækkes statistisk linje længere tilbage i tiden pga. kommunalreformen i 2005, hvor 275 kommuner blev til 98, og pendlingsstatistikken måtte omlægges, idet ind- og udpendling i en række sammenhænge defineres, som at man bevæger sig over (mindst) en kommunegrænse i transporten mellem bopæl og arbejdsplads. ii Copenhagen Economics (2011) Infrastrukturprojekters betydning for arbejdstiden, Transportministeriet iii Copenhagen Economics (2010) Den samfundsmæssige værdi af digital infrastruktur iv Teknologisk Institut, ITS udviklingsforum (2010). Erhvervsperspektiverne på ITS-området. v Dickinson, Håkansson m. fl. (2012). Mobility Management background, progress and stateof-the art in Sweden and Denmark. I: Carlsson, Ematairah m. fl. (red.): Rethinking Transport in the Øresund region. Øresund EcoMobility & Interreg Iva. DANSK ERHVERV 8

Masser af eksport i service

Masser af eksport i service Masser af eksport i service AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Eksport er godt, og eksport skal der til, for at samfundsøkonomien på sigt kan hænge sammen. Eksport forbindes oftest

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

Apps og digitale services i sigte

Apps og digitale services i sigte Apps og digitale services i sigte AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. RESUME De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne.

Læs mere

Janteloven i vejen for innovation

Janteloven i vejen for innovation Janteloven i vejen for innovation AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, CAND.SCIENT.ADM., M.SC. RESUME Den gode nyhed først: danskerne kommer ofte

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

Ældre er en attraktiv arbejdskraft

Ældre er en attraktiv arbejdskraft Ældre er en attraktiv arbejdskraft AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL RESUME På arbejdsmarkedet er der ofte fokus på de fremadstormende

Læs mere

Kommunale vindere i uddannelseskapløbet

Kommunale vindere i uddannelseskapløbet Kommunale vindere i uddannelseskapløbet AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME På landsplan er befolkningens gennemsnitlige

Læs mere

Frokostpause eller velfærd?

Frokostpause eller velfærd? Frokostpause eller velfærd? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ARBEJDS- MARKEDSCHEF OLE STEEN OLSEN, CAND. POLIT. RESUME I de kommende år vil arbejdsstyrken falde med knap 59.000

Læs mere

Konkurrenceudsættelse giver økonomisk gevinst

Konkurrenceudsættelse giver økonomisk gevinst Konkurrenceudsættelse giver økonomisk gevinst AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Der er generelt både økonomiske samt kvalitets-

Læs mere

Den offentlige forbrugsvækst er uholdbar

Den offentlige forbrugsvækst er uholdbar 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Den offentlige forbrugsvækst er uholdbar AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN,

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Realkreditinstitutterne har siden finanskrisen hævet deres bidragssatser markant over for både

Læs mere

Det rigtige uddannelsesvalg

Det rigtige uddannelsesvalg Det rigtige uddannelsesvalg AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Det vigtigste formål med uddannelse er at give unge mennesker

Læs mere

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor Mia. kr. Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Lastbilerne viser væksten!

Lastbilerne viser væksten! Lastbilerne viser væksten! AF ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER, CAND.POLIT. Resumé Transportbranchen er vigtig for dansk økonomi. Den er med til at holde hjulene i gang bogstavelig talt. Når ordrebøgerne i

Læs mere

Eksportarbejdspladser i service

Eksportarbejdspladser i service Eksportarbejdspladser i service AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE RESUMÉ Servicesektoren er den største eksportsektor og tegner sig for 51% af de direkte eksportarbejdspladser. Det illustrerer den generelle

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

København er Sydsveriges hovedstad

København er Sydsveriges hovedstad København er Sydsveriges hovedstad AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME København er Danmarks hovedstad, men i stigende grad

Læs mere

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND.

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Ti års vækstkrise AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT RESUMÉ Dansk

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet.

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet. Positive effekter ved at fjerne momsmæssig diskrimination på overnatningsområdet AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND.POLIT., MARKEDSDIREKTØR METTE FEIFER, CAND. SCIENT. POL. OG STUDENTERMEDHJÆLPER ASBJØRN

Læs mere

It-kapital har kontinuerligt øget produktiviteten i næsten 40 år

It-kapital har kontinuerligt øget produktiviteten i næsten 40 år It-kapital har kontinuerligt øget produktiviteten i næsten 40 år AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON RESUME Anvendelse af it i et samfund som det danske er en vigtig faktor for vækst og produktivitet.

Læs mere

Hele landet er med i opsvinget

Hele landet er med i opsvinget Hele landet er med i opsvinget AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT RESUMÉ Det økonomiske opsving har fået godt fat i dansk økonomi og er over de seneste år blevet bredt ud på tværs af landet. I opsvingets

Læs mere

Time-out øger holdbarheden

Time-out øger holdbarheden F Time-out øger holdbarheden AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT JAN CHRISTENSEN, CAND.OECON.AGRO, PH.D. RESUME De offentlige finanser er under pres. Regeringen har fremlagt

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Konkurrencestaten: En mindre og mere effektiv offentlig sektor

Konkurrencestaten: En mindre og mere effektiv offentlig sektor Konkurrencestaten: En mindre og mere effektiv offentlig sektor AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D. & CAND.SCIENT.OECON OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Den offentlige

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Arbejdsmarkedsdeltagelsen falder

Arbejdsmarkedsdeltagelsen falder Arbejdsmarkedsdeltagelsen falder AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. RESUMÉ Diskussionen om behovet og mulighederne for yderligere arbejdsmarkedsreformer fylder fortsat i debatten. Den tidligere regering

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse AF SUNDHEDSPOLITISK CHEFKONSULENT KATRINA FEILBERG, CAND. SCIENT. ADM.OG UN- DERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL. OG SUNDHEDSPOLITISK CHEF ANETTE DAMGAARD, CAND. JUR RESUME Danskernes udeblivelser

Læs mere

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet It er hovednøgle til øget dansk produktivitet AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Øget produktivitet er afgørende for

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft løfter

Udenlandsk arbejdskraft løfter jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 okt-15 jan-16 apr-16 jul-16 okt-16 Udenlandsk arbejdskraft løfter AF

Læs mere

ANALYSENOTAT Pæn BNP-vækst ændrer ikke de økonomiske udfordringer

ANALYSENOTAT Pæn BNP-vækst ændrer ikke de økonomiske udfordringer ANALYSENOTAT Pæn BNP-vækst ændrer ikke de økonomiske udfordringer AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. OG ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. Pæn kvartalsvækst, lav årsvækst, negativ årsvækst i BNP

Læs mere

Jobskabelsen i Business Regions

Jobskabelsen i Business Regions Jobskabelsen i Business Regions AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Med det mål at skabe øget vækst har landets kommuner fundet sammen i såkaldte business regions, der for nogles vedkommende

Læs mere

Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt

Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND POLIT RESUMÉ Den offentlige sektor fik i tiden inden og i starten af finanskrisen lov til at vokse sig meget

Læs mere

2011 blev endnu et år med lavvækst

2011 blev endnu et år med lavvækst 2011 blev endnu et år med lavvækst AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN RESUME Samlet set blev 2011 et økonomisk lavvækst-år. Dermed blev det

Læs mere

ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016

ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016 ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Dansk økonomi har længe skuffet med lavere vækst end forventet, men udviklingen har ikke været ensartet på tværs af de fem

Læs mere

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler January 20, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Danskerne vil have flere højtuddannede udlændinge til landet men skatten holder dem væk

Danskerne vil have flere højtuddannede udlændinge til landet men skatten holder dem væk Danskerne vil have flere højtuddannede udlændinge til landet men skatten holder dem væk AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA RESUME Hvis Danmark skal klare sig i den globale økonomi,

Læs mere

Danmark er duksen i et gældsplaget Europa

Danmark er duksen i et gældsplaget Europa Danmark er duksen i et gældsplaget Europa AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Hvis eurozonen var et land, så

Læs mere

Store gevinster ved sundhedsforsikringer

Store gevinster ved sundhedsforsikringer Store gevinster ved sundhedsforsikringer AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL OG ANALYSE- KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA RESUME Medarbejderne er grundkernen i private

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Resumé 2017 går på hæld og så kan det jo være meget nyttigt at gøre status over året, der gik, samt kaste et hurtigt blik

Læs mere

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Andelen som køber dagligvarer eller madvarer på nettet stiger fortsat Nye tal som Danmarks Statistik lige har

Læs mere

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG VELFÆRDSPOLITISK FAGCHEF RASMUS LARSEN LINDBLOM, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Borgere har et valg mellem

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

Afgifter på varer og tjenester i procent af BNP, udvalgte OECD-lande 2010. Dansk Erhvervs Perspektiv 2012 # 15

Afgifter på varer og tjenester i procent af BNP, udvalgte OECD-lande 2010. Dansk Erhvervs Perspektiv 2012 # 15 Forbrugsbeskatningen er markant højere i Danmark end i nabolandene AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN, STUD. POLIT. RESUME Ifølge regeringsgrundlag

Læs mere

Millioner at spare ved at reducere sygefraværet

Millioner at spare ved at reducere sygefraværet Millioner at spare ved at reducere sygefraværet i kommunerne AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL RESUME Sygefraværet i

Læs mere

Danskerne vil ha velfærdsteknologi

Danskerne vil ha velfærdsteknologi Danskerne vil ha velfærdsteknologi AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND RESUMÉ Der findes og er er i gang med at blive udviklet mange typer såkaldt velfærdsteknologi, som kan

Læs mere

ANALYSENOTAT Frihandelsaftale med Japan er en kolossal økonomisk gevinst

ANALYSENOTAT Frihandelsaftale med Japan er en kolossal økonomisk gevinst ANALYSENOTAT Frihandelsaftale med Japan er en kolossal økonomisk gevinst AF CHEFKONSULENT MICHAEL BREMERSKOV JENSEN OG CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Største frihandelsaftale i mange år I sommers afsluttede

Læs mere

Deleøkonomiens vækstpotentiale

Deleøkonomiens vækstpotentiale Deleøkonomiens vækstpotentiale AF MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG SEBASTIAN CLEMENSEN BA.OECON RESUMÉ Knap hver tiende voksne dansker har inden for de seneste 6 måneder brugt en deleøkonomisk tjeneste

Læs mere

Her skabes arbejdspladserne

Her skabes arbejdspladserne Her skabes arbejdspladserne AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND.POLIT RESUMÉ Siden arbejdsmarkedet vendte i 2013, er beskæftigelsen steget med knap 160.000 personer og beskæftigelsen er nu på samme niveau

Læs mere

Positive effekter ved konkurrenceudsættelse

Positive effekter ved konkurrenceudsættelse Positive effekter ved konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver AF UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. RESUMÉ Effekterne ved at

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed

ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Resume Digitaliseringen omkalfatrer erhvervslivet og arbejdslivet med nye arbejdsformer, samarbejdsformer og

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

33 mia. kr. at spare hvis Danmark kunne efterligne Finlands uddannelsessystem

33 mia. kr. at spare hvis Danmark kunne efterligne Finlands uddannelsessystem 33 mia. kr. at spare hvis kunne efterligne s uddannelsessystem AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN RESUME Det er velkendt, at det finske uddannelsessystem

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

Offentligt forbrug kannibaliserer væksten

Offentligt forbrug kannibaliserer væksten Offentligt forbrug kannibaliserer væksten AF ØKONOM MIRA LIE NIELSEN, CAND.OECON OG ANALYSECHEF SØREN FRIIS LAR- SEN, CAND.SCIENT.POL RESUME Mange danskere har den opfattelse, at den offentlige sektor

Læs mere

Godstransport og spedition binder erhvervsliv og forbrugere sammen

Godstransport og spedition binder erhvervsliv og forbrugere sammen Godstransport og spedition binder erhvervsliv og forbrugere sammen AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ANALYSEKONSULENT MAL- THE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA, OG POLITISK KONSULENT

Læs mere

Transportaftalen lægger overordnet op til

Transportaftalen lægger overordnet op til Transportaftalen: En grøn transportpolitik Trafikkonference, Kollektiv Trafik Forum, 30. april 2009 ved kontorchef Tine Lund Jensen Transportaftalen lægger overordnet op til Mindre CO 2 Grønnere biltrafik

Læs mere

Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst

Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, SUNDHEDSPOLITISK CHEF MARTIN KOCH PEDERSEN, CAND.SCIENT.POL, ARBEJDSMILJØKONSULENT ANNE- MARIE RØGE KRAG, CAND.SCIENT.POL,

Læs mere

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og fremtidige behov (C), formand for underudvalget for regional udvikling Indledning: Tilbageblik-fremadrettet Spørgsmål: Hvad har Øresundsbroen, udviklingen

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT POL., MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

ANALYSENOTAT Ubalanceret lønudvikling, for høj lønvækst i kommuner og regioner

ANALYSENOTAT Ubalanceret lønudvikling, for høj lønvækst i kommuner og regioner ANALYSENOTAT Ubalanceret lønudvikling, for høj lønvækst i kommuner og regioner AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Danmarks Statistik offentliggjorde i slutningen af november tal for lønudviklingen på tværs af

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

Fremtidens Transport VI

Fremtidens Transport VI Fremtidens Transport VI Status på trængselskommissionens anbefalinger Erik Østergaard Adm. direktør, Dansk Transport & Logistik Trængselskommissionen Kommission født ud af betalingsringsplanerne Mobilitet

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

Karakterinflation på gymnasier med mange svage elever

Karakterinflation på gymnasier med mange svage elever Karakterinflation på gymnasier med mange svage elever AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL., ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT, UDDANNELSES OG FORSKNINGSPOLITISK CHEF

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

Ikke alle kommuner er på jobtoget

Ikke alle kommuner er på jobtoget Ikke alle kommuner er på jobtoget AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT. RESUMÉ Fra udgangen af 2013 til 3. kvartal 2015 steg beskæftigelsen på landsplan med 1,6 pct., når der omregnes til fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

Blodfattig højkonjunktur kalder på reformer

Blodfattig højkonjunktur kalder på reformer 2000K1 2000K3 2001K1 2001K3 2002K1 2002K3 2003K1 2003K3 2004K1 2004K3 2005K1 2005K3 2006K1 2006K3 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet

ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOM KRISTIAN SKRIVER Arbejdskraftmanglen er blevet et stort problem i erhvervslivet Det bliver

Læs mere

Tabt serviceeksport for milliarder koster vækst og jobs

Tabt serviceeksport for milliarder koster vækst og jobs Tabt serviceeksport for milliarder koster vækst og jobs AF CHEFKONSULENT KRISTOFFER KLEBAK, CAND.SCIENT.POL, MA OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER SUNE VEDEL KOK RESUME Danmark går glip af en serviceeksport

Læs mere

Skattetrykket er ikke sat ned i 30 år

Skattetrykket er ikke sat ned i 30 år 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Skattetrykket er ikke sat ned i 30 år AF CHEFØKONOM

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Business Lolland-Falster

Business Lolland-Falster Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 54 Offentligt Business Lolland-Falster 31. oktober 2015 1 Analyse af en dobbeltsporet jernbane til Lolland-Falster 1.1 Pendlingsstrømme Pendling

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Data for 1. kvartal 2015 RESUMÉ Vikarbranchen har gennem de senere år oplevet en betydelig vækst i vikarbeskæftigelsen. Der er tale om en kraftig vækst, der

Læs mere

Er vi klar til Disruption?

Er vi klar til Disruption? Er vi klar til Disruption? AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG CHEF FOR IT OG DIGITALISERING JANUS SANDSGAARD, CAND.SCIENT.ADM RESUMÉ I disse år oplever vi en lang række afgørende forskydninger

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

Mænd og kvinders arbejdstid

Mænd og kvinders arbejdstid Mænd og kvinders arbejdstid AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Øget arbejdsudbud øger velstanden og forbedre holdbarheden

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Bedre samspil mellem kommuner og erhvervsliv

Bedre samspil mellem kommuner og erhvervsliv Bedre samspil mellem kommuner og erhvervsliv AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA RESUMÉ Kommuner kan have stor indflydelse på erhvervslivets vilkår. Kommunerne bør derfor i højere grad

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere