Økonomiudvalget REFERAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget REFERAT"

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:12 Afbud: Peter Chr. Jacobsen og Jens Chr. Gjesing Fraværende: Bemærkninger:

2 Økonomiudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 365. Direktionens årsmål Haderslev Andels Boligforening - låneoptagelse og huslejeforhøjelse i afdeling Revisionsberetning nr 3. og åbningsbalance pr. 1. januar Kommunernes Revision, tiltrædelsesprotokollat pr. 1. januar Efterretning: Specifikation af budget og regnskab Økonomiudvalgets regnskabsresultat Lånoptagelse på grundlag af regnskab Overførsel af mer-/mindreforbrug på driftsbevillinger og rådighedsbeløb Budget Opsamling på forventninger til låneoptagelse IT-Strategi Frigivelse af anlægsmidler i forbindelse med igangsætning af ny børnehave i Hoptrup Anlægsbevilling vedr. renovering Hjortebroskolens tag Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov Fastlæggelse af elev- og forældrebetalingen for musikskoleåret 2008/ Forslag til Regional UdviklingsPlan - høringssvar Kommuneplan Uddannelsesbyen Haderslev Sundhedspolitikker i Haderslev Kommune Forslag til lokalplan , erhvervsområde ved Gammel Christiansfeldvej i Haderslev Forslag for kommuneplantillæg og lokalplan for nyt boligområde ved Søgårdvej/Pamhulevej i Marstrup LUKKET DAGSORDEN 385. Prisfastsættelse af erhvervsarealer i Hammelev, Nørremark

3 Økonomiudvalget, Side Direktionens årsmål 2008 DIINPE / 07/217 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Direktionen har i et procesforløb formuleret sine årsmål for Direktionens mål- og prioriterede emner 2008 blev endeligt godkendt i Direktionen på direktionsmødet den 4. marts Årsmålene tager udgangspunkt i overordnede betragtninger om Byrådets vision, Økonomiudvalgets årsmål for 2008, den godkendte planstrategi samt den tværgående administrative opgaveløsning. Således ønsker Direktionen, at der overordnet sættes fokus på: Opfølgning på udmøntning af Byrådets vision Tiltag i forbindelse med kommuneplanlægningen den administrative rådgivningsopgave i relation til det politiske niveau Haderslev Kommune som attraktiv arbejdsplads og evaluering af Direktionens arbejdsform De ovenfor oplistede fokusområder er indarbejdet i Direktionens målog prioriterede emner Som det ses af bilaget er disse afgrænset tematisk afgrænset og indarbejdet i forhold til følgende overskrifter: Den attraktive arbejdsplads Rolleafklaring og Styring Der henvises til Direktionens mål- og prioriterede emner Procedure Forelægges Økonomiudvalget den 17. marts og Byrådet den 27. marts til orientering. Tovholder/informationsansvarlig Peter Lindberg, Byrådssekretariatet. Bilag Direktionens mål- og prioriterede emner 2008 (457809) Indstilling Byrådssekretariatet indstiller i forening med Intern Service: at orientering om Direktionens årsmål 2008 tages til efterretning.

4 Økonomiudvalget, Side 700 Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Taget til efterretning Haderslev Andels Boligforening - låneoptagelse og huslejeforhøjelse i afdeling 1 DIFLFO / 08/4198 Sagsfremstilling Ansøgning fra Haderslev Andels Boligforening om godkendelse af ÅBEN SAG en huslejeforhøjelse på 496,85 kr. til 666,18 kr. pr. måned pr. lejlighed og optagelse af kreditforeningslån på ca kr. i forbindelse med renovering af køkkener, deludskiftning af vinduer og køkkenterassedøre m. v. i 10 boliger beliggende Vendekobbel De samlede byggeudgifter er opgjort til ca kr., der ud over nævnte låneoptagelse finansieres med tilskud fra Landsbyggefondens trækningsretsmidler med kr. og egne henlagte midler med kr. Efter renoveringen vil huslejen pr. m2 være fra 442,46 kr. til 460,93 kr. Økonomiske forhold Borgerservice oplyser, at kun 3 husstande modtager boligstøtte. Merudgifter til boligydelse (pensionister) er på kr., hvoraf staten refunderer 75%. Den kommunale merudgift bliver på kr. Merudgiften til boligsikring er på kr., hvoraf staten refunderer 50%. Den kommunale merudgift bliver på kr. Den samlede kommunale merudgift til boligstøtte bliver herefter på kr. Juridiske aspekter I henhold til 29 i bekendtgørelse af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m. v. kan udstedelse af pantebreve i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.

5 Økonomiudvalget, Side 701 Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller såvel huslejeforhøjelse som låneoptagelse godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales Revisionsberetning nr 3. og åbningsbalance pr. 1. januar 2007 DIBIRJ / 07/1635 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Kommunernes Revision har fremsendt vedlagte beretning nr. 3 - delberetning for regnskabsåret 2007( bilag 1) samt revisionspåtegnet åbningsbalance pr. 1. januar 2007 (bilag 2). Åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 blev efter Byrådets godkendelse den 29. november 2007 overdraget til revisionen. Den fremsendte beretning indeholder en redegørelse for den udførte revision af åbningsbalancen pr. 1.januar I forbindelse med revisionen af åbningsbalancen har borgmester og kommunaldirektør overfor revisionen afgivet en regnskabserklæring (bilag 3). Afsnit 2 omhandler åbningsbalancens hovedtal samt revisionspåtegning. Afsnit 3 omhandler revision af åbningsbalancen på de respektive områder på status. Den udførte revision har givet anledning til bemærkninger, jf. afsnit 5. Forslag til besvarelse af revisionens bemærkninger fremgår af vedlagte notater af 5. marts 2008 fra Intern Service (bilag 4) og fra Teknik- Miljøservice, forsyningen (bilag 5).

6 Økonomiudvalget, Side 702 Øvrige serviceområder har ingen bemærkninger beretningen. Generelt kan oplyses, at de fejl og uhensigtsmæssigheder, som revisionen har bemærket, er korrigeret i regnskabet for Det er revisionens opfattelse, at åbningsbalancen giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 1. januar 2007 i overensstemmelse med Velfærdsministeriets bestemmelser. Endvidere har revisionen vurderet, at regnskabspraksis er i overensstemmelse med Velfærdsministeriets regler, og at åbningsbalancen er aflagt i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Velfærdsministeriet og indeholder de krævede oversigter og noter. Oversigt over Haderslev Kommunes kautions- og garantiforpligtelser vedlægges som underbilag til åbningsbalancen pr. 1. januar Økonomiske forhold På baggrund af revisionens gennemgang er der indarbejdet korrektioner i åbningsbalancen pr. 1. januar 2007, hvorved balancens hovedtal siden Byrådets godkendelse den 29. november 2007 er reguleret, jf. tabel: Balance, mio. kr. Primo 2007 Byrådet den (revideret) Regulering Anlægsaktiver 2.539, ,2 16,4 Omsætningsaktiver 221,4 250,0-28,6 Likvide beholdninger 21,6 21,6 0,0 Egenkapital , ,2 8,1 Hensatte forpligtelser -365,0-365,0 0,0 Langfristede gældsforpligtelser -656,7-656,7 0,0 Nettogæld vedr. fonds, legater m.v. -3,8-3,8 0,0 Kortfristede gældsforpligtelser -222,0-226,0 4,0 På anlægsaktiver kan reguleringen henføres til flytning i balancen af langfristede tilgodehavender konto 9.21 Aktier og Andelsbeviser, der jf. Velfærdsministeriets regelsæt fra 1. januar 2007 skal medtages under anlægsaktiver mod tidligere under omsætningsaktiver. Under omsætningsaktiver kan den resterende regulering henføres til afskrivning af tilgodehavende vedr. afregnede indkomstskatterestancer fra Vojens Kommune. Tilgodehavendet skal ikke optages i kommunens balance, da opkrævningen er overgået til Skat. Under kortfristede tilgodehavender kan reguleringen henføres til afskrivning af mellemregning vedr. forsikringer fra Vojens Kommune. På baggrund af de foretagne reguleringer i balancen er egenkapitalen ændret med 8,1 mio. kr. Juridiske aspekter

7 Økonomiudvalget, Side 703 Styrelseslovens 42 og 45. Procedure Sagen forelægges Direktionen den 11. marts 2008, Økonomiudvalget den 17. marts 2008 og Byrådet den 27. marts Kommunens politiske godkendte åbningsbalance pr. 1. januar 2007 skal inden 15. marts 2008 sendes til tilsynsmyndigheden sammen med de afgørelser, som Byrådet har truffet vedrørende revisionens bemærkninger. Samtidig sendes afgørelserne til revisionen. Tilsynsmyndigheden er blevet orienteret om, at fristen for indsendelse bliver overskredet. I henhold til Velfærdsministeriets regelsæt skulle revisionen inden udgangen af januar 2008 have afgivet beretning om revision af åbningsbalancen. Revisionsberetningen er modtaget den 26. februar Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder Bilag Bilag 1 Kommunernes Revision - Beretning nr. 3 (459287) Bilag 2 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 med revisionspåtegning (460608) Underbilag - Kautions- og garantiforpligtelser (400487) Bilag 3 Ledelseserklæring, underskrevet (453955) Bilag 4 Besvarelse af revisionsbemærkninger, beretning nr. 3 (459320) Bilag 5 Forsyningen, bemærkninger (460881) Indstilling Intern Service indstiller, at beretning nr. 3, delberetning for regnskabsåret 2007 med tilhørende besvarelse af revisionsbemærkninger godkendes, at åbningsbalance pr. 1. januar 2007 godkendes. Beslutning i Direktionen den Fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing

8 Økonomiudvalget, Side 704 Anbefales Kommunernes Revision, tiltrædelsesprotokollat pr. 1. januar 2007 DIFLFO / 08/2660 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Kommunernes Revision A/S har fremsendt beretning om revisionens tiltrædelse pr. 1. januar Sammenlægningsudvalget besluttede i sit møde den 19. september 2006 at antage Kommunernes Revision som revisor for Haderslev Kommune. I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik er der i beretning om tiltrædelse pr. 1. januar 2007 redegjort for revisionens opfattelse af samarbejdet. Beretningen er tilsendt Byrådets og Direktionens medlemmer til orientering den 6. februar og har været genstand for vurdering i Intern Service, der ikke har bemærkninger hertil. Procedure Beretningen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet. Indstilling Byrådssekretariatet indstiller beretningen om revisionens tiltrædelse pr. 1. januar 2007 godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales.

9 Økonomiudvalget, Side Efterretning: Specifikation af budget og regnskab 2007 DIKIFR / 08/4531 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Økonomiudvalget har anmodet om at modtage specifikationer af ændringer i budget 2007 samt specifikationer af regnskabstallene for På baggrund heraf har Intern Service udtrukket oplysninger af kommunens økonomisystem, og disse udsendes i form af 2 bilagshæfter. Det ene hæfte viser ændringer fra det oprindelige budget 2007 til det korrigerede budget det vil sige overførsler, omplaceringer og tillægsbevillinger. Det andet hæfte viser såvel det vedtagne som det korrigerede budget sammenholdt med regnskabstallene for Procedure Behandles i Økonomiudvalget den 17. marts Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen Indstilling Intern Service indstiller at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Taget til efterretning.

10 Økonomiudvalget, Side Økonomiudvalgets regnskabsresultat 2007 DIAMTU / 07/13521 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Økonomiudvalgets driftsregnskab for 2007 udviser et netto mindreforbrug på 26,7 mio. kr. Regnskabsresultatet kan opdeles i en ramme med overførselsadgang og en ramme uden overførselsadgang. Rammen med overførselsadgang udviser et netto mindreforbrug på 25,8 mio. kr. og rammen uden overførselsadgang udviser et netto mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Det mindreforbrug skyldes hovedsageligt, at der på Økonomiudvalgets område er placeret puljer som vedrører organisationen centralt. Der vedlægges opgørelse af resultatet opdelt på politikområder. På den vedlagte oversigt over igangværende anlægsprojekter på Økonomiudvalgets område, vises de projekter som afsluttes i 2007, og de der videreføres. Det oplyses, at ifm. revurdering af anlæg (byrådsmødet den ), blev der overført 9,050 mio. kr. vedr. Visionspuljen til Endvidere oplyses, at der for projektet ADT indgår en anlægsudgift på 2,814 mio. kr. Udgiften vedrører indkøb samt installation af auomatiske indbrudsalarmer i 2006 og 2007 på en række institutioner, fortrinsvis skoler, med særligt henblik på at forebygge hærværk og indbrud på kommunens institutioner. Se vedhæftede anlægsregnskab. Projekterne vedr. Kommunalreformen aflægges der særskilt regnskab for senere, da disse projekter skal ses i en sammenhæng. Ved afslutning af 2007 udviser de et netto mindreforbrug på 0,544 mio. kr. Procedure Sagen behandles på Økonomiudvalgets møde den 17. marts 2008 og indgår derefter i det samlede materiale. Tovholder/informationsansvarlig Direktøren for Intern Service. Bilag Økonomiudvalgets regnskabsresultat for 2007 (462581) Økonomiudvalgets anlægsoversigt for 2007 (462577) Anlægsregnskab ADT - forebyggelse (462726)

11 Økonomiudvalget, Side 707 Indstilling Intern Service indstiller, at regnskabsresultatet samt oversigten over anlægsprojekter på Økonomiudvalgets område drøftes at anlægsregnskabet vedr. ADT godkendes Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Økonomiudvalget godkendte anlægsregnskabet vedr. ADT Lånoptagelse på grundlag af regnskab 2007 DIAINN / 07/26430 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Byrådet behandlede den 20. december 2007 under punkt 261 en sag om lånoptagelse i 2007, hvor administrationen fik bemyndigelse til at optage et lån på 60,1 mio.kr. Derudover blev der i samme dagsordenspunkt 291 godkendt budgetteret lånoptagelse på 6,6 mio. kr. i forbindelse med Byggemodning i Fredsted. I alt en forventet lånoptagelse til 2007 på 66,7 mio.kr. Lån til regnskab 2007 kan iflg. lånebekendtgørelsen optages indtil udgangen af marts måned året efter regnskabsåret. Efter afslutning af regnskab 2007 viser opfølgningen på samtlige områder med lånemuligheder, at lånoptagelse til regnskab 2007 reduceres med 34,3 mio. kr. til 32,4 mio.kr. De 32,4 mio.kr. vil indgå i 2008 og skal optages inden 31. marts Økonomiske forhold

12 Mio. kr. Område Økonomiudvalget, Side 708 Godkendt/budgetteret Lånoptagelse pr Forbrug/Lånemulighed Regnskab 2007 Overføres til 2008 lånoptagelse inden Skolemodernisering 3,449 4,015 4,015 IT-Anlæg ,200 6,162 6,162 IT- harmonisering Sammenlægningsudv. 5,568 5,275 5,275 Digetal vagtcentral og radiostruktur Tunge sociale opgaver Byggemodning Fredsted Byggemodning Hammelev Erhvervspark 1,100 1,274 1,274 9,175 9,103 9,103 6,608 6,608 6,608 Overføres til ,016 0,000 0,000 24,016 Handicap og 10,575 0,000 0,000 10,575 ældreboliger I alt 66, ,591 Der kan udelukkende optages lån til afholdte udgifter i det enkelte regnskabsår. Da udgifter til køb af jord til Hammelev Erhvervspark ikke er afholdt i 2007 og låneoptagelsen derfor ikke kan ske, overføres 24,0 mio. kr. til Særlig lovgivning på f.eks ældreområdet indeholder supplerende lovbestemmelser på området, som medfører at lån til ældreboliger først kan optages, når projektet er meldt færdigt til staten. Der overføres 10,6 mio.kr. til 2008 I alt overføres til ,028 mio.kr. Procedure Behandles i Direktionen den 11. marts Behandles i Økonomiudvalget den 17. marts 2008 Behandles i Byrådet den 27. marts 2008 Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder Indstilling IS-Intern Service indstiller til Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet,

13 Økonomiudvalget, Side 709 at der overføres lånoptagelse til 2008, idet der gives en tillægsbevilling i 2008 på 67,028 mio. kr. som tilføres kassebeholdningen at der inden udgangen af marts 2008 optages et lån på 32,4 mio.kr. vedrørende 2007 at administrationen i løbet af 2008 følger op på lånemulighederne vedr. Hammelev Erhvervspark og Handicap og ældreboliger. Beslutning i Direktionen den Fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales Overførsel af mer-/mindreforbrug på driftsbevillinger og rådighedsbeløb DIBBCH / 07/9042 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Driftsregnskabet for 2007 udviser et netto mindreforbrug på det skattefinansierede område på 68,213 mio. kr. og et netto merforbrug på det brugerfinansierede område på 7,576 mio. kr. Det giver et netto mindre- /merforbrug for hele kommunens driftsregnskab på 60,637 mio. kr. Regnskabsresultatet opdeles i en ramme med overførselsadgang og en ramme uden overførselsadgang. Rammen med overførselsadgang udviser et netto mindreforbrug for hele kommunen på 68,727 mio. kr., medens rammen uden overførselsadgang udviser et netto merforbrug på 8,090 mio. kr.

14 Økonomiudvalget, Side 710 Direktionen har i sit møde den 4. marts 2008 besluttet, at der lægges op til at det samlede mer-/mindreforbrug på både rammen med overførselsadgang og rammen uden overførselsadgang overføres til 2008 med i alt 60,637 mio. kr. Der vedlægges udvalgsopdelt oversigt over mer-/mindreforbrug på de 2 rammer. I oversigten er der særskilt taget højde for en korrektion af organisatioriske ændringer på Økonomiudvalgetsområde, hvor nogle konti fremadrettet overgår til fagudvalgene. Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 33,489 mio. kr. på det skattefinansierede område og et mindreforbrug på 17,803 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Det giver et netto mindreforbrug på anlæg på 51,292 mio. kr. Der vedlægges oversigter, som angiver om de igangværende anlægsprojekter afsluttes i 2007 eller videreføres. På baggrund af denne oversigt er det opgjort, at der søges overført rådighedsbeløb på netto 33,447 mio. kr. til 2008 på det skattefinansierede område og netto 4,168 mio. kr. til 2008 på det brugerfinansierede område. Der søges kun overført rådighedsbeløb på projekter, som videreføres. Økonomiske forhold Mer- og mindreforbrug på udvalgene på det skatte- og brugerfinansierede område, korrigeret for organisatoriske ændringer på Økonomiudvalgets område kan specificeres således: Bevillingspåtegning: at der meddeles tillægsbevilling til driften i 2008 på det skattefinansierede område med kr. fordelt på udvalg, som angivet i foranstående tabel at der meddeles negativ tillægsbevilling til driften i 2008 på det brugerfinansierede område med kr. at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb til det skattefinansierede

15 Økonomiudvalget, Side 711 område i 2008 med kr. til de sted.nr., som er anført i vedlagte bilag at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb til det brugerfinansierede område i 2008 med kr. til de sted.nr., som er anført i vedlagte bilag, samt at der finansieres kr. af likvide aktiver i Juridiske aspekter Af kommunens eget regelsæt for økonomisk decentralisering beskriver reglerne for overførselsadgange på drift. Procedure Sagen behandles i Direktionen på mødet den 11. marts 2008, i Økonomiudvalget på mødet den 17. marts 2008 og i Byrådet på mødet den 27. marts Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder. Bilag Mer-/mindreforbrug på drift korrigeret for h.kto (459920) Anlægsoversigt i hovedsekvens brugerfinansieret (464327) Anlægsoversigt hovedsekvens skattefinansieret (464359) Indstilling Intern Service indstiller, at bevillingspåtegningen vedr. drift og anlæg godkendes. Beslutning i Direktionen den Fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales.

16 Økonomiudvalget, Side Budget Opsamling på forventninger til låneoptagelse DIBBCH / 07/12922 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I det vedtagne budget for 2008 er der indarbejdet en forventning om låneoptagelse på 20 mio. kr., svarende til de samlede lånetilsagn på 20,3 mio. kr. til grundkapitalindskud, folkeskolen, dagsinstitutioner og havnen. De tilsvarende afsatte rådighedsbeløb til anlæg i det vedtagne budget 2008 giver mulighed for at optage lån på 12,284 mio. kr. Efter. 2. behandlingen af budgettet for 2008 er låneoptagelsen korrigeret med 4,727 mio. kr. i forbindelse med 4. økonomiske redegørelse, samt med 18,7 mio. kr. i forbindelse med finansiering af køb af jord. Der er i sagen om revurdering af anlæg, som blev behandlet i Byrådet den 20. december 2007 overført uforbrugte rådighedsbeløb fra 2007 til 2008 på 53,288 mio. kr. Sideløbende med denne sag, søges der via sagen om overførsel af mer-/mindreforbrug på driftsbevillinger og rådighedsbeløb, der fremgår af et efterfølgende punkt på dagsordenen, overført rest rådighedsbeløb til anlæg på 37,615 mio. kr. fra 2007 til En del af disse overførsler udløser låneadgang i Endvidere fremgår det af dagsordenspunktet om låneoptagelse på grundlag af regnskab 2007, som udløser låneoptagelse i 2008 på 67,028 mio. kr. Vedlagte ansøgning den 4. januar 2008 til Velfærdsministeriet viser, at der er søgt om overførsel af uforbrugt låneadgang fra 2007 til 2008 på 2,543 mio. kr. Velfærdsministeriet har i vedlagte svarskrivelse kun delvis imødekommet ansøgningen med i alt 1,4 mio. kr. Der er givet afslag på overførsel af lånemuligheden på 1 mio. kr. til etablering af Sundhedscenter, hvilket kan begrunde at det tilsvarende rådighedsbeløb på stednr "Sundhedscenter - Etablering" nulstilles i Opfølgningen på lånemuligheder i 2008 efter overførte uforbrugte rådighedsbeløb til anlæg fra 2007, konsekvenser af såvel regnskabsresultatet for 2007 i øvrigt, samt svar fra Velfærdsministeriet medfører følgende resultat:

17 Økonomiudvalget, Side 713 I forhold til de meddelte lånetilsagn til budget 2008 på 20,3 mio. kr. skal der, efter der er taget højde for overførsler fra 2007 m.v., afsættes rådighedsbeløb til anlæg på 21,7 mio. kr. for at udnytte de meddelte tilsagn fuldt ud, vel at mærke målrettet til de formål, der er søgt lån til. Såfremt der ikke er politisk ønske om at afsætte yderligere midler til disse formål skal låneoptagelsen i budget 2008 reduceres med 6,5 mio. kr. til 102,9 mio. kr. Økonomiudvalget bør drøfte mulighederne og herunder vurdere, i hvilket omfang kommunen ønsker at udnytte de meddelte lånetilsagn på 20,3 mio. kr. til budgetår 2008, idet dette hurtigst muligt skal meddeles Velfærdsministeriet. Der er i vedlagte notat redegjort nærmere for mulighederne og begrænsningerne. Økonomiske forhold Bevillingspåtegning: at der til sted nr "Sundhedscenter - etablering" gives negativ tillæg til rådighedsbeløb med kr. Restrådighedsbeløbet er herefter 0 kr., at der efter Økonomiudvalgets møde laves uddybende bevillingspåtegning på de stednr./tekster med tilhørende beløb, hvor der skal ske bevillingsmæssige ændringer, herunder ændringer i finansiering. Procedure Sagen behandles i Direktionens møde den 11. marts 2008, i Økonomiudvalgets møde den 17. marts 2008 og i Byrådets møde den 27. marts Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder. Bilag Ansøgning om uudnyttet lånedispensation (426581)

18 Økonomiudvalget, Side 714 Velfærdsministeriets udaterede afgørelse om overførsel af uudnyttet lånedispensation fra 2007 til 2008 (443063) Opfølgning på lån i 2008 (460150) Indstilling Intern Service indstiller, at Økonomiudvalget drøfter mulighederne, at Økonomiudvalget med henblik på svar til Velfærdsministeriet tilkendegiver, hvorledes de meddelte lånedispensationer forventes udnyttet, samt at bevillingspåtegningen godkendes og suppleres med resultatet af Økonomiudvalgets drøftelser. Beslutning i Direktionen den Fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Økonomiudvalget besluttede at bede om en fremstilling af de aktuelle handlemuligheder på anlæg med belysning af relevante sammenhænge (lån, tilskud fra fonde o.l.) til konkrete projekter set i lyset af den centrale styring på bruttoanlæg i 2008, der er vedtaget som en del af finansloven for Fremstillingen bedes forelagt for udvalget på mødet den 16. april IT-Strategi TKA / 07/13575 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Medio 2007 påbegyndte Haderslev Kommune udarbejdelsen af en IT strategi. Arbejdet er udført af en projektgruppe med repræsentanter fra alle serviceområder. IT chefen har været formand for projektgruppen. Projektgruppens rolle har været at koordinere de IT strategiske formuleringer, som serviceområderne har bidraget med. Selve IT strategien for Haderslev Kommune udgør de tværgående IT tiltag, som

19 Økonomiudvalget, Side 715 er formuleret af serviceområderne. Derved udgør IT strategien en paraply for hele kommunen under hensyntagen til den decentrale struktur, der naturligt udløser forskellige behov i de enkelte serviceområder. IT strategien har en tidshorisont på 3 til 5 år, men den skal tages op til vurdering hvert år. Strategien omfatter konkrete strategiske tiltag samt rammerne for disse tiltag. De strategiske tiltag omfatter: Borgere, virksomheder samt øvrige interessenter Byråd og politikere Medarbejdere, uddannelse og intern kommunikation Tværgående IT anvendelse og eksisterende IT løsninger Ledelsesinformation ESDH og sagsbehandling Kommunikation og telefoni IT platform og IT infrastruktur Eksterne samarbejdsrelationer Pædagogisk IT Rammerne omfatter: Medarbejdere og ledelse Tværgående offentlige IT tiltag Forretningsorienteret IT anvendelse (Business Cases) Koncern IT IT sikkerhed Innovation og udvikling UDC IT (Kommunens IT udviklings- og driftscenter). For at forankre IT strategien har strategigruppen drøftet forskellige muligheder. Da en tværgående forankring er vigtig, vil strategigruppen kunne nedsætte tværgående enheder ad hoc, der både kan arbejde med realisering af IT strategien og samtidig have fokus på selve IT anvendelsen i hele organisationen med henblik på optimal udnyttelse af samtlige IT systemer. Indstilling: På vegne af projektgruppen indstiller Intern Service, at Direktionen godkender IT strategien til videre godkendelse i Byrådet. Beslutning fra Strategigruppen (11. december 2007): Strategigruppen anbefaler IT-Strategien til Direktionen. Bilag

20 Økonomiudvalget, Side 716 IT-Strategi (403921) Beslutning i Direktionen den Fraværende: Ingen Anbefales til Hoved-MED, Økonomiudvalget og Byrådet, idet bilagsmaterialet forinden politisk forelæggelse begrænses til alene at omfatte IT strategien. Beslutning i Hoved-MED-udvalg den Henning Schrøder præsenterede kort IT-strategien og baggrunden herfor. Hoved-MED-udvalget drøftede IT-strategien og blev eninge om at anbefale en optimering af IT-systemernes anvendelse på tværs af serviceområderne. Hoved-MED-udvalget tog IT-strategien til efterretning og tilsluttede sig Direktionens beslutning. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales Frigivelse af anlægsmidler i forbindelse med igangsætning af ny børnehave i Hoptrup DIKAMI / 08/4 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Der er ved budgettets godkendelse for 2008 afsat et rådighedsbeløb på 8 mio. kr. til bygning af ny børnehave i Hoptrup. Til brug for opmåling af arealer, forberedende undersøgelser og forberedende projektering samt køb af areal i forbindelse med etablering af parkeringsplads, søges om en anlægsbevilling på 1 mio. kr. Økonomiske forhold Anlægsbevillingen til stednr Ny børnehave i Hoptrup udgør herefter 1 mio. kr.

21 Økonomiudvalget, Side 717 Restrådighedsbeløbet til stednr Ny Børnehave i Hoptrup udgør herefter 7 mio. kr. Procedure Behandles i Udvalget for Børn og Familie den 11. marts 2008 og i Økonomiudvalget den 17. marts 2008 og i Byrådet den 27. marts Indstilling Børne- og Familieservice, Dagtilbud, indstiller at Udvalget for Børn- og Familie indstiller til godkendelse af Økonomiudvalg og Byråd at der til stednr Ny børnehave i Hoptrup gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. finansieret af samme stednr. Beslutningen fra Udvalget for Børn og Familie den 11. marts 2008 vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 17. marts Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Fraværende: Ingen Afbud: Ingen Godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales Anlægsbevilling vedr. renovering Hjortebroskolens tag DIKEOL / 08/3007 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Hjortebroskolens tag skal udskiftes for at sikre hallens stabilitet og for at forhindre nedsivning og yderligere nedbrydning. Der har været afholdt licitation på opgaven, og licitationsresultatet er blevet gennemgået med ejendomsfunktionen og bygherrerådgiver. Alle poster er blevet vurderet nøje, og der er opnået mulighed for en

22 Økonomiudvalget, Side 718 række mindre besparelser både på projektet og på rådgiverhonoraret. Billigste bud er på kr Hertil kommer uforudseelige udgifter, rådgiverhonorar m.m. så den samlede udgift bliver på kr ,- Der er forlods afsat kr på en særlig konto til opgaven. Merudgifter på kr skal finansieres over folkeskolernes anlægspulje. Procedure Sagen behandles i Udvalget for Børn og Famlie den 11. marts 2008 og i Økonomiudvalget den 17. marts 2008 og Byrådet den 27. marts Tovholder/informationsansvarlig Skolechef Karl Erik Olesen Bilag Hjortebroskolen-licitationsresultat (461128) Indstilling Børne- og Familieservice, Skoleafdelingen indstiller - at licitationsresultatet godkendes med de justeringer der er foretaget med en samlet udgift på kr kr. - at der til sted.nr Renovering af tag på Hjortebroskolens hal gives tillæg til rådighedsbeløb på kr. finansieret af stednr Anlægspulje folkeskolen Det samlede rådighedsbeløb til stednr Renovering af tag på Hjortebroskolens hal udgør herefter kr. og restrådighedsbeløb på stednr Anlægspulje, folkeskolen 2008 udgør herefter 10,048 mio kr. (såfremt sager der p.t. er i politisk behandling godkendes) - at der til stednr Renovering af tag på Hjortebroskolens hal gives en anlægsbevilling på kr Anlægsbevilling til stednr Renovering af tag på Hjortebroskolens hal udgør herefter kr. - at sagen fremsendes til Økonomiudvalget/Byrådet med anbefaling Beslutningen fra Udvalget for Børn og Familie den 11. marts 2008 vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 17. marts 2008.

23 Økonomiudvalget, Side 719 Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Fraværende: Ingen Afbud: Ingen Et flertal godkender samtlige indstillingers punkter. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov DIKEOL / 08/3208 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov er en fælles sag for de 3 politiske udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget, Udvalget for Børn og Familie og Voksenudvalget. Derudover ønskes sagen behandlet i Handicaprådet. Folketinget vedtog d. 6. juni 2007 Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Loven trådte i kraft 1. august Da det drejer sig om en ungdomsuddannelse, vil den først få den planlagte betydning efter tilmeldingsfristen for unge til ungdomsuddannelserne fra undervisningsåret 2008/2009. Tilmeldingsfristen til ungdomsuddannelserne er fastlagt til d. 15. marts 2008 til det kommende undervisningsår i Haderslev. Loven har til formål at sikre, at unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte, tilbydes en 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov har et retskrav på en ungdomsuddannelse. Haderslev Kommune skal tilbyde unge, der er omfattet af lovens målgruppe, og som har folkeregisteradresse i kommunen en 3-årig ungdomsuddannelse efter ovenstående lov. Tilbuddet gives normalt i forlængelse af undervisningspligtens ophør, men den unge kan modtage tilbuddet indtil det 25. år og

24 Økonomiudvalget, Side 720 uddannelsen skal senest være færdig 5 år efter den er påbegyndt. Der er i Direktionen arbejdet ud fra en model, hvor Ungdomsuddannelsen er forankret i Børne- og Familieservice, men med meget tætte samarbejdsflader med Arbejdsmarkedsservice og Voksenservice. Der er nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra de 3 serviceområder på afdelingschefniveau suppleret med eksperter. Styregruppen har reference til direktøren for Børne- og Familieservice. Til styregruppen er endvidere knyttet repræsentation fra Sprogcentret og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Der arbejdes ud fra en model, hvor uddannelsen er knyttet sammen med Sprogcentret for at udnytte den faglige kompetence på området, som Sprogcentret repræsenterer. Der har i hele planlægningsfasen udover styregruppen været en arbejdsgruppe for ungdomsuddannelsen med repræsentation fra familierådgivningen, UU, handicapområdet, Sprogcentret, integrationsområdet, afdelingen for specialtilbud, distriktspsykiatrien og skoleafdelingen. Endvidere har der været nær kontakt med kommunerne i Region Syddanmark og Undervisningsministeriet. Der ønskes en opbygning af et uddannelsescenter med udgangspunkt i det nuværende Sprogcenter, hvor der udover Sprogcentret og Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov også er plads til andre relevante undervisningsmuligheder. Voksenspecialundervisningen ønskes udført i kommunalt regi og i centrets regi ønskes dette suppleret med en mulighed for at etablere Forberedende Voksen Undervisning FVU - i kommunalt regi. Disse 2 dele ligger p.t. i VUC regi men kan med fordel udføres i kommunalt regi flettet med Sprogcentrets kerneområder og den nye ungdomsuddannelse. Denne ændring i forhold til VUC vil kræve et nært samarbejde med VUC, da det forventes, at der fortsat vil være relationer mellem VUC og de 3 andre sønderjyske kommuner. Som bilag 7 til denne dagsorden er vedlagt et notat, der dels beskriver den aktuelle organisering af voksenspecialundervisningen og dels beskriver fordelen ved at lave samdrift med undervisningen i sprogcenterregi m.m. Sprogcenterområdet og voksenspecialundervisningen kræver de samme uddannelsesmæssige kompetencer hos de ansatte undervisere. I lovforslaget til ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov

25 Økonomiudvalget, Side 721 forudsættes det, at 2,3% af en årgang vil være omfattet af loven. Det vil i Haderslev svare til ca. 20 unge pr. fødselsårgang. Da uddannelsen er 3-årig betyder det, at der min. vil være 60 unge plus de, der også er omfattet af retskravet unge der er op til 25 år. Der kan altså godt komme flere unge i starten, når uddannelsen går i gang. Det økonomiske udgangspunkt for uddannelsen er, at der forventes en samlet udgift på 716 mill. kr. på landsplan. Af disse penge forventes de 587 mill. kr. at være i det kommunale regi i forvejen svarende til ca. 82%. Det er der dog uenighed om mellem regering og KL. Hvis ovenstående beløb tages som udgangspunkt, betyder det en grundudgift på kr pr. elev uden frafald. Der arbejdes på landsplan på en afklaring af ovenstående, men der er valgt i Haderslev at tage udgangspunkt i de kendte tal. Visiteringen af elever sker på grundlag af en indstilling fra Ungdommens Uddannelsesvejledning. Udgifterne skal finansieres af allerede eksisterende udgifter indenfor Børne- og Familieservice, Voksenservice og Arbejdsmarkedsservice plus de overførte midler fra staten, som i de kommende år vil være i størrelsesordenen ca. kr ,- Dette dagsordenspunkt behandles i alle 3 udvalg i løbet af februar/marts og sendes til udtalelse/høring i Handicaprådet. Det indstilles, at udgifterne i første omgang registreres på en mellemregningskonto, og at udgifterne til uddannelsen herefter dækkes ind via overførsel fra de respektive driftsområder. Dette er nødvendigt, da serviceområderne ikke kan betale direkte, da uddannelsen ikke er en del af serviceloven. Disse budgetter skal derfor justeres for at kunne overføre pengene til ungdomsuddannelsen. Dette kan naturligt ske i forbindelse med budgetopfølgningerne i løbet af året. I forbindelse med budget 2008 vil erfaringerne fra den første tid blive brugt til at skabe et så realistisk budget for 2009 som muligt. For at sikre det videre forløb har der været offentliggjort et stillingsopslag og der er, under forudsætning af politisk godkendelse af ungdomsuddannelseskonstruktionen, valgt en afdelingsleder til ungdomsuddannelsen, med den pågældende ansat i Uddannelsescentret med forstanderen på Sprogcentret som leder. Forarbejdet til ungdomsuddannelsen har været præget af et godt tværfagligt samspil mellem serviceområderne. Dette samarbejde er nødvendigt, hvis det skal lykkes at etablere en ungdomsuddannelse for denne gruppe af unge med særlige behov.

26 Økonomiudvalget, Side 722 Tidsplan og ramme for ungdomsuddannelsen er beskrevet i bilagene til dagsordenen: 1. Bekendtgørelsen om ungdomsuddannelsen. 2. Oversigtsmaterialet: Til udvalgene Børne- og Familieservice, Voksenservice og Arbejdsmarkedsservice samt Handicaprådet. 3. Folder til beregning til interesserede unge og deres forældre. 4. Arbejdsgruppens og styregruppens sammensætning og arbejdsgruppens arbejdsgrundlag. 5. De 3 direktørers beslutningsreferat. 6. Ansøgning VUC ang. FVU og afslag. 7. Notat vedr. VUS Voksenspecialundervisning. Aktuel og fremtidig organisering af voksenspecialundervisningen. Økonomiske forhold Der er i 2007 overført kr og i 2008 kr fra staten - svarende til Haderslev Kommunes andel (ca. 1,1 %) af differencen mellem den anslåede totaludgift i hele landet, og de penge som allerede er i de kommunale budgetter. Disse beløb ønskes anvendt til den udvidede vejledning, som skal etableres i forbindelse med ungdomsuddannelsen, og til etablering og aflønning af en afdelingsleder for ungdomsuddannelsen. Ungdommens Uddannelsesvejledning får en ny og central rolle overfor disse unge. Der ønskes overført kr til Ungdommens Uddannelsesvejledning fra Ungdomsuddannelsens konto. Endvidere ønskes godkendt at en kommende afdelingsleders løn trækkes på dette område og at der afsættes kr til første del af etableringen. Elevtal og udgiftsniveau er omgærdet med stor usikkerhed, men der planlægges med op til 35 elever i 2008/2009 og p.t. 50 og 75 i overslagsårene med en grundudgift på kr pr. elev. Juridiske aspekter Baggrunden for sagen er "Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov" af juni Procedure Rammen for Ungdomsuddannelsen skal behandles i både Arbejdsmarkedsudvalget, Voksenudvalget, Udvalget for Børn og Familie og sendes til høring i Handicaprådet. På møderne orienteres endvidere generelt om forarbejdet med den nye ungdomsuddannelse. Afslutningsvis skal sagen behandles i Byrådet

27 Økonomiudvalget, Side 723 Tovholder/informationsansvarlig Skolechef Karl Erik Olesen. Bilag Bilag 1 - Bekendtgørelsen om ungdomsuddannelsen (448894) Bilag 2 - Oversigtsmaterialet til udvalgene (lovforslag) (448892) Bilag 3 - Folder til interesserede unge og deres forældre (448896) Bilag 4 A - Arbejdsgruppens og Styregruppens sammensætning (448897) Bilag 4 B - Styregruppens arbejdsgrundlag (448899) Bilag 5 - De 3 direktørers beslutningsreferat (448903) Bilag 6 - Ansøgning VUC ang. FVU og afslag (448905) Bilag 7 - Notat vedr. VUS - Voksenspecialundervisningen (448789) Indstilling Børne- og Familieservice, Skoleafdelingen indstiller at følgende fremsendes til Byrådet med anbefaling a) at ungdomsuddannelsen etableres i ovenstående rammer i et Uddannelsescenterregi med Uddannelsescentret som paraply for både ungdomsuddannelsen, Sprogcentret og de øvrige uddannelser der er omtalt. b) at voksenspecialundervisningen og den forberedende voksenundervisning ønskes tilknyttet området for at styrke den kommunale virksomhed, og at dette sker så hurtigt som det er muligt c) at der arbejdes efter den skitserede økonomimodel med overførsel af kr til UU, og at de beløb, der allerede er på budgettet, anvendes til etablering og løn til afdelingsleder m.v. d) at det politisk godkendes at ansætte en afdelingsleder med ansættelseskompetencen placeret i Børne- og Familieservice efter indstilling fra Styregruppen e) at de 3 serviceområder sammen løbende fremover følger op på forbruget til den nye ungdomsuddannelse f) at budgettet for 2009 udarbejdes på den beskrevne måde Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Fraværende: Ingen Afbud: Ingen Godkendt.

28 Økonomiudvalget, Side 724 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Inger Fleischer Godkendt i henhold til indstilling. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales Fastlæggelse af elev- og forældrebetalingen for musikskoleåret 2008/09 SVMUHMN / 08/4381 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Musikskolebestyrelsen har på mødet den 28. februar 2008 bl.a. drøftet Focusområder i 2008/09 Talentlinjen 2008/09 Elev- og forældrebetalingen 2008/09 Musikskolebestyrelsens forslag til ovenstående forhold fremgår af vedlagte notat. Økonomiske forhold Forslagene er udarbejdet under hensyntagen til det tildelte budget, som er godkendt af Byrådet i Haderslev Kommune. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 10. marts, Økonomiudvalget den 17. marts og i Byrådet den 27. marts Tovholder/informationsansvarlig Hans Morten Nielsen Bilag Elev- og forældrebetalingen 2008/09 - Forslag til elevbetaling 0809 (459009)

29 Økonomiudvalget, Side 725 Elev- og forældrebetalingen 2008/09 - Elevbetaling budgetforslag 0809 (459012) Elev- og forældrebetalingen 2008/09 - fripladsskema (459013) Elev- og forældrebetalingen 2008/09 - Notat vedr. indstilling elelv- og forældrebetalingen 08/09 (459005) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at Udvalget for Erhverv og Kultur fremsender musikskolens forslag til forældrebetaling for undervisningsåret 2008/2009 til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud: Jens Chr. Gjesing og Kim Quist. Ella Skjellerup mødte kl. 16,30 og deltog ikke i pkt. 379 og 380. Godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales Forslag til Regional UdviklingsPlan - høringssvar DIERBA / 07/1034 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Region Syddanmark har fremsendt Regional UdviklingsPlan (RUP) Det gode liv i høring i perioden 10. januar til 31. marts Region Syddanmark har planlagt møder med de enkelte kommuner i fremlæggelsesperioden, hvor hovedformålet er at drøfte, hvordan den Regionale UdviklingsPlan kan omsættes til konkrete initiativer. Mødet med Haderslev Kommune er fastlagt til den 11. marts Koordinationsudvalget (27. februar 2008) og Kommunaldirektørgruppen (18. februar 2008) har behandlet sagen, og det blev besluttet, at en arbejdsgruppe skulle udarbejde et fælles høringssvar med udgangspunkt i de 4 sønderjyske kommuners særlige forhold. Det fælles høringssvar kan eventuelt suppleres med den enkelte kommunes specielle høringssvar.

30 Økonomiudvalget, Side 726 Arbejdsgruppen, bestående af planchefer og planmedarbejdere fra de 4 sønderjyske kommuner, har udarbejdet et forslag til høringssvar. Høringssvaret kommenterer følgende hovedforhold: at kommunerne støtter, at regionens udvikling skal ske i tætte samarbejder mellem Regionen og kommunerne at erhvervsudvikling og arbejdsmarkedsforhold bør behandles som en vigtig regional udfordring at Region Syddanmark sætter yderligere fokus på det grænseoverskridende samarbejde at Region Syddanmark skal arbejde aktivt for forbedring af infrastrukturen, da det er vigtigt for egnens vækst. Der ønskes en opprioritering inden for bane- og vejnet at Region Syddanmark igangsætter konkrete initiativer inden for turist-samarbejder at bæredygtighed opprioriteres i den endelige RUP med konkrete initiativer, f.eks. en klimastrategi at initiativer i RUP en prioriteres, og at der laves en tidsplan for igangsætning. De forskellige serviceområder er blevet hørt om eventuelle bidrag herfra. Bidrag fra Teknik- og Miljøservice og Erhvervs- og Kulturservice er blevet samarbejdet og indarbejdet i det fælles svar fra den 4 sønderjyske kommuner. Desuden er der udarbejdet et forslag til supplerende høringssvar fra Haderslev Kommune med individuelle bemærkninger til konkrete Haderslev Kommune forhold. Økonomiske forhold Ingen. Personalemæssige forhold Den Regionale UdviklingsPlan har berøring med mange serviceområder, dog primært i forhold til Teknik- og Miljøservice og Erhvervs- og Kulturservice. Juridiske aspekter Den kommunale planlægning må ikke stride mod beskrivelserne af den fremtidige udvikling i RUP en. Procedure Skal behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Søren Klint Kistorp Bilag Høringssvar fra Haderslev Kommune (458897)

31 Økonomiudvalget, Side 727 De 4 sønderjyske kommuners fælles bemærkninger til Forslag til Regional UdviklingsPlan.doc (459450) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at de udarbejdede forslag til høringssvar det fælles sønderjyske og det supplerende høringssvar fra Haderslev Kommune godkendes, og at sagen sendes videre til Økonomiudvalg og Byråd. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud: Jens Chr. Gjesing og Kim Quist. Ella Skjellerup mødte kl. 16,30 og deltog ikke i pkt. 379 og 380. Udvalget for Erhverv og Kultur anbefaler de udarbejdede høringssvar over for Økonomiudvalg og Byråd. Såfremt der afgives et fælles høringssvar fra de tre sønderjyske kommuner, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg, så tiltræder Haderslev Kommune dette. Alternativt fremsender Haderslev Kommune et selvstændigt høringssvar, hvor indholdet i det fælles høringssvar indarbejdes i Haderslev Kommunes høringssvar. Borgmesteren bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer i samarbejde med de øvrige sønderjyske kommuner. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales Kommuneplan DIULHA / 08/704 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I skal Haderslev Kommune tilvejebringe en ny samlet kommuneplan. Kommuneplanen tager afsæt i den vedtagne planstrategi. Der er udarbejdet er program for kommuneplanarbejdet, som sikrer såvel politisk som bred administrativ involvering i og ejerskab til kommuneplanarbejdet og dermed det endelige

32 Økonomiudvalget, Side 728 produkt, der vil være retningsgivende for Haderslev Kommunes udvikling i de kommende år. Programmet beskriver de rammer, som er nødvendige og relevante i forbindelse med opgavevaretagelsen. Programmet beskriver baggrund og målsætning med kommuneplanen, organisation proces- og tidsplan, milepæle som involverer det politiske niveau, informationsplan, den digitale kommuneplan samt økonomi. Projektarbejdet er opdelt i tre faser: fase 1: planforslag fase 2: endelig plan fase 3: opfølgning. På nuværende tidspunkt er der fastlagt en række milepæle, som involverer Byrådets behandling af kommuneplanarbejdet. Derudover vil der løbende være et tæt samarbejde med relevante politiske udvalg. Det drejer sig primært om Udvalget for Teknik og Miljø og Udvalget for Erhverv og Kultur, men andre udvalg vil blive involveret efter behov. Udvalgene deltager i temadrøftelser, som indgår i særskilte delprojekter. Fx vil der i Udvalget for Erhverv og Kultur være temadrøftelser om detailhandelsstruktur i centerbyerne og værdifulde kulturmiljøer. De centrale aktører i arbejdet med kommuneplanen er PLANGRUPPEN, PLANFORUM OG PROJEKTGRUPPER. Arbejdet ledes af plangruppen, som har medlemmer fra Teknik- og Miljøservice og Erhvervs- og Kulturservice. Plangruppen har ansvaret for fremdrift og tilrettelæggelse. Planforum har repræsentanter fra alle serviceområder. Planforum er sammensat af medarbejdere, som varetager planlægnings- og koordineringsopgaver i serviceområderne. Planforum skal desuden medvirke til, at kommuneplanarbejdet bliver funderet decentralt i organisationen. Plangruppe og planforum refererer til direktøren for Erhvervs- og Kulturservice. Projektgrupper nedsættes efter behov og kan have repræsentanter fra et eller flere serviceområder og/eller eksterne samarbejdspartnere. Vedlagte kommissorium for planforum/plangruppen blev godkendt af Direktionen den 16. januar Plangruppen tilstræber, at der sker en jævn fordeling af arbejdsopgaverne med kommuneplanen i 2008 og Trods dette vil der komme spidsbelastningsperioder, som primært vedrører medarbejdere fra Teknik- og Miljøservice og Erhvervs- og Kulturservice. Det er vigtigt, at de berørte medarbejdere møder opbakning fra deres respektive serviceområde til løsning af kommuneplanopgaven. Der er en række interessenter i kommuneplanarbejdet. Plangruppens

33 Økonomiudvalget, Side 729 intention er at informere bredt om kommuneplanarbejdet både i relation til interne og eksterne interessenter. Informationstemaet er involveret i kommunikationsopgaven. Økonomiske forhold I årene er der i gennemsnit afsat kr. årligt til generelle materiale- og aktivitetsudgifter. Udgiften er afsat under Udvalget for Erhverv og Kultur. Juridiske aspekter Kommuneplanarbejdet refererer til planloven, som fordeler ansvaret for planlægningen i Danmark mellem Miljøministeren, de 5 Regionsråd og de 98 Kommunalbestyrelser. Planloven beskriver bl.a., hvordan den sammenfattende planlægning skal forene de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirke til at værne om landets natur og miljø. Fra planloven er det vigtigt at fremhæve 11a, som beskriver det såkaldte kommuneplankatalog, hvilket er de 19 emner, som kommunen har pligt til at udarbejde retningslinier for. Emnerne er uddybet i vedlagte program og i planstrategien. Det er også relevant at fremhæve 24, som opstiller reglerne om offentliggørelse af planforslag og redegørelse. Offentliggørelsen skal indeholde oplysninger om fristen for indsigelser mod planforslaget. Indsigelsesfristen skal være på mindst 8 uger, jævnfør 24, stk. 3. Metode for offentliggørelse er beskrevet i vedlagte program. Procedure Behandles i Direktionen den 4. marts Videresendes herefter til Udvalget for Erhverv og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Søren Klint Kistorp, Erhvervs- og Kulturservice. Bilag Kommissorium Planforum og plangruppen (449911) Program for kommuneplan (460081) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at det udarbejdede program for tilvejebringelse af kommuneplan 2009 og at den opstillede proces- og tidsplan

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Gunnar Nielsen medvirkede ikke ved behandlingen

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Anna Grethe Smith deltog fra pkt.

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 samt procedurer

POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 samt procedurer POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 Politisk tidsplan for regnskabsaflæggelsen 2013 Procedure for egnskab 2013 1 Økonomisk tidsplan og procedure Indholdsfortegnelse Side 1. Tidsplan i 2014 for regnskabsaflæggelse

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-09-2008 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 04-09-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 28-04-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:05 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Uwe Jessen, Bent K. Andersen Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-04-2007 Mødested: Halk Skole Hejsagervej 91, Halk Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Eva Roth Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-12-2008 Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 02-12-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Torsdag den 17-04-2008 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Udvalget

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 08-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Anne Grethe Smith Fraværende: Bemærkninger: Under pkt. 24 deltog Kommunelæge

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 13-03-2007 Mødested: Mødelokale nr. 202 ved siden af byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:05 Afbud: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 10-01-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Rita Juhl deltog under punkterne 1-9. Bemærkninger:

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

1.1 Baggrund Uddannelsesvisitationsnævnet blev oprettet efter beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016.

1.1 Baggrund Uddannelsesvisitationsnævnet blev oprettet efter beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016. NOTAT RÅDHUSET Kultur, Miljø og Vækst Arbejdsmarkedsafdelingen Faglig konsulent: Henriette Darlie Dyring Sagsnr.: 15/33587 Dato: 31-01-2017/hdd Evaluering af Uddannelsesvisitationsnævnet - 2016 1. Indledning

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser

Dagsorden med vedtagelser SLU Økonomiudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 4 Mødested: Søllerød Rådhus, mødelokale 3 Mødedato: Mandag den 13. marts 2006 Mødetidspunkt: Kl. 08.00-9.30 Bemærkninger: Medlemmer: Erik Fabrin

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 26. november 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 7. MAJ 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 7. maj 2009 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen, Torben

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 Den 20. september 2011 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 13. september 2011, sag nr. 1 SAG NR. 1 ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen Mødedo: 10. oktober 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Christina Htens og Jan Voss Hansen 10. oktober 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 01-10-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Tonny Thomsen deltog

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere