BUDGETLÆGNING BUDGETREDEGØRELSE ODDER RÅDHUS, JULI 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGETLÆGNING 2010-2013 BUDGETREDEGØRELSE ODDER RÅDHUS, JULI 2009"

Transkript

1 BUDGETLÆGNING BUDGETREDEGØRELSE ODDER RÅDHUS, JULI / JB

2 Indholdsfortegnelse Strukturel balance Indledning Økonomiaftalen mellem KL og regeringen Anlæg Lånepuljer Drift Skat Totalbudgettet Gennemsnitlig årligt underskud på 26 mio. kr Driftsresultatet Udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning Hovedoversigt Serviceudgifter i budgetoplæg Serviceudgiftsbudgettet fra 2009 til Realvækst Bevillingsoversigt Demografisk udgiftspres Trepartsaftalen Jobcentret Indkomstoverførsler Anlægsudgifter Manglende driftsoverskud til anlægsinvesteringer Kvalitetsfondsmidler Låneramme til øvrige anlægsudgifter Jordforsyning til boligformål Renter af likvide aktiver Renter, afdrag på lån, låneoptagelse og langfristet gæld Skatteprognose og valg af budgetteringsform Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Budget 2010 er baseret på statsgarantien Udviklingen i antallet af skatteydere Skattestoppet Skatteloft Tilskud og udligning Statstilskuddet Udligningstilskud Udligning af selskabsskat Tilskud til ældreområdet pulje Tilskud til ældreområdet pulje Tilskud til kommuner med mindre øer Skat af grundværdier Selskabsskatter Lov- og cirkulæreprogram Skatteændringstabeller Bilag: Ansøgning om særtilskud

3 0

4 Strukturel balance for regnskab 2008 og budget Mio.kr. Regnskab Budget 2009 Indtægter: Skatter -784,9-794,3-825,5-832,6-873,4-899,8 Generelle tilskud m.v. -156,9-187,1-235,0-250,8-260,5-269,6 I alt indtægter -941,8-981,4-1060, , , ,3 Driftsudgifter: Serviceudgifter 758,3 804,7 847,5 850,2 851,3 851,0 Forsikrede ledige 32,3 32,3 32,3 32,3 Overførsler 149,1 155,3 170,0 175,5 181,0 186,5 Renter 3,2 7,3 13,3 13,7 13,4 13,2 PL-regulering 33,0 66,5 100,2 I alt driftsudgifter 910,6 967, , , , ,1 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT -31,2-14,1 2,6 21,3 10,7 13,7 Skattefinansierede nettoanlægsudgifter 112,1 72,5 35,4 15,7 15,7 15,7 Salg af bygninger -17,5-29,0 RESULTAT AF DRIFT OG ANLÆG 63,4 29,4 37,9 37,0 26,3 29,4 Lån mm Afdrag på lån 9,3 11,6 15,0 15,5 15,5 15,6 Låneoptagelse -195,2-11,0-22,1-10,3-10,3-10,3 Finansforskydninger 45,5-0,3 4,4-0,5-4,5 I alt lån mm -140,4 0,6-7,4 09,5 4,7,7 RESULTAT AF DRIFT, ANLÆG OG LÅN -77,0 30,0 30,6 46,5 31,1 30,1 Jordforsyning Salg af jord -5,3-36,6-19,4-14,4-14,4-14,4 Køb af jord og byggemodning 126,6 10,8 15,0 10,0 10,0 10,0 I alt jordforsyning 121,3-25,8-4,4-4,4-4,4-4,4 RESLUTAT I ALT 44,3 4,2 26,1 42,0 26,6 25,7 Kassebeholdning ultimo *) 59,3-22,5-48,7-90,7-117,3-143,5 Gennemsnitlig kassebeholdning ultimo *) 129,7 42,8-5,3-39,3-73,7-99,8 Langfristet gæld inkl. leasing 243,0 263,0 271,1 266,9 262,7 258,5 Langfristet gæld - ældreboliger 81,6 94,6 93,7 92,8 91,7 90,6 Langfristet gæld i alt 324,6 357,7 364,8 359,7 354,4 349,2 *) Kassebeholdning ultimo og gennemsnitlig kassebeholdning er i 2009 beregnet på baggrund af det seneste skøn for 2009 hvori indgår, en manglende realisering af salg af bygninger og grunde for 55,6 mio.kr., besparelser på anlægsbudgettet og tillægsbevillinger ydet af Byrådet frem til sommerferien Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013

5 3 Indledning. I det følgende redegøres der for de forudsætninger, som forvaltningen har indlagt i budgetoplægget for 2010 og budgetoverslagsårene De økonomiske konsekvenser af aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2010 er indarbejdet i budgetoplægget. Odder Kommune er i en meget vanskelig økonomisk situation. Odder Kommune kan i 2009 konstatere et væsentligt fald i kassebeholdningen som følge af manglende salg af bygninger og grunde. I 2009 er en stor del af anlægsbudgettet finansieret ved salg af bygninger og grunde. Der forventes en negativ kassebeholdning ved regnskabsafslutningen for Odder Kommune kan få vanskeligt ved at overholde kassekreditreglen. En forudsætning for at overholde kassekreditreglen er, at budgettet for som minimum er i balance. Budgetoplægget for udviser et løbende årligt underskud på 26 mio. kr. Der er underskud på den ordinære drift i Der bør som minimum være et overskud på driften svarende til afdrag på lån og anlægsarbejder. På baggrund af tidligere års erfaringer med uafviselige tillægsbevillinger, vil det være hensigtsmæssigt at indarbejde en styrkelse af kassebeholdningen til imødegåelse af uafviselige tillægsbevillinger, således at kassekreditreglen kan overholdes, og Odder Kommune kan have en nødvendig gennemsnitlig kassebeholdning. En nødvendig gennemsnitligkassebeholdning skønnes til 3 % af brutto drifts- og anlægsudgifterne svarende til ca. 40 mio. kr. 1. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen. KL og regeringen indgik den 16. juni 2009 en aftale om kommunernes økonomi i Aftalen for 2010 må betegnes som en anlægsaftale. Anlægssiden udvides med 5 mia. kr. på landsplan, medens der på driftssiden forudsættes effektiviseringsgevinster og udgiftsstigningen på det specialiserede socialområde bremses op her og nu Anlæg Der er med aftalen sikret finansiering til anlægsinvesteringer på 20 mia. kr. hvilket er 5 mia. kr. mere end i Stigningen finansieres ved en forhøjelse af lånerammerne, som frigives ved ansøgning samt forhøjelse af kvalitetsfondsmidlerne fra 2 til 4 mia. kr. i Odder Kommunes andel af kvalitetsfondsmidlerne udgør 15,7 mio. kr. (7,5 mio. kr. i 2009). Som noget nyt er det en forudsætning for anvendelse af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med egenfinansiering, som modsvarer tilskuddet fra fonden. Odder Kommunes tilskud fra kvalitetsfonden udgør 15,7 mio. kr. Odder kommune skal således investere 31,4 mio.kr. på kvalitetsfondsområderne. Kvalitetsfondsområdet omfatter skoler, specialskoler, dagpasningstilbud for børn, idrætsfaciliteter for børn og unge og ældreområdet. Såfremt dette investeringsniveau ikke realiseres i 2010, skal kommunen deponere den del af tilskuddet, som kommune ikke modsvarer. Hvis Odder Kommune kun investerer 16 mio.kr. i 2010, er der kun modsvaret 8 mio.kr. af tilskuddet og der skal således deponere 7,7 mio. kr. (15,7 8,0) til senere år. På baggrund af kravet om, at kvalitetsfondsmidlerne skal anvendes til anlægsinvesteringer, er der i budgetoplægget indarbejdet en anlægsramme på 31,4 mio.kr. på kvalitetsfondsområdet.

6 4 Kvalitetsfonden i kr Kvalitetsfondstilskud fra staten Anlægsramme afsat i budgetoplæg Kommunens egen finansiering Forudsat låneoptagelse (dispensationsansøgninger) Budgetresultat for kvalitetsfonden Lånepuljer. 1) Til anlægsinvesteringer udenfor kvalitetsfondsområdet, er afsat en lånepulje på 1 mia. kr. Odder Kommunes andel af denne lånepulje udgør 3,9 mio. kr. I modsætning til andre lånepuljer skal der ikke ansøges om låneadgang, det er blot et krav, at Odder Kommune afsætter 3,9 mio. kr. til investeringer på områder udenfor kvalitetsfondsområdet. Det foreløbige budgetoplæg indeholder på denne baggrund en anlægsramme på 3,9 mio.kr. til investeringer udenfor kvalitetsfondsområdet og en tilsvarende låneoptagelse på 3,9 mio. kr. 2) I lighed med tidligere år, er der afsat en lånepulje til skoleområdet på 800 mio. kr. 3) I 2010 er afsat en ny særlig lånepulje på 800 mio. kr. til kvalitetsfondsområdet til kommuner, som er i en vanskelig økonomisk situation 4) I lighed med tidligere år er der afsat en ordinær lånepulje på 200 mio. kr. Odder Kommune har fremsendt ansøgninger om låneoptagelse fra pulje 2, 3 og 4 (pulje 1 skal der ikke søges om). Der forventes svar fra Indenrigs- og Socialministeriet på disse ansøgninger senest 28. august Låneansøgningerne er på fremsendelsestidspunktet ikke behandlet af Økonomiudvalget, idet ansøgningsfristen er 4. august Låneansøgningerne indgår i Økonomiudvalgets behandling af budget 2010 den 10. august I det foreløbige budgetoplæg er forudsat, at Odder Kommune opnår tilsagn om låneoptagelse på 15,7 mio. kr. svarende til Odder Kommunes egenfinansiering af anlægsinvesteringerne på kvalitetsfondsområdet. Opnås der ikke låneadgang for 15,7 mio.kr., vil det påvirke budgetresultatet i negativ retning. Ud over ovenstående 4 lånepuljer, er der afsat lånepuljer på 100 mio. kr. til at fremme offentlige-private samarbejde og 500 mio. kr. større infrastrukturprojekter, hvor kommunen skal bidrage med mindst 50 % af finansieringen Drift. På driftssiden er der tale om en meget stram aftale. Økonomiaftalen giver ikke plads for serviceforbedringer i Samtidig indgår der en klar forudsætning om, at væksten på det specialiserede socialområde bremses op her og nu. Endvidere er det en forudsætning, at kommunerne fortsat indhøster mulige effektiviseringsgevinster. Der er afsat en tilskudspulje på 500 mio. kr. til kommuner med særlige økonomiske vanskeligheder. Odder Kommune har fremsendt ansøgning om midler fra denne pulje. Ansøgningsfristen er 4. august 2009, og er derfor i lighed med lånedispensationsansøgningerne fremsendt administrativt (se bilag).

7 5 Endelig skal understreges, at sanktionsmekanismen vedr. det betingede balancetilskud stadig gælder. Det indebærer, at såfremt serviceudgifterne for kommunerne under ét i budget 2010 overstiger det aftalte serviceniveau, har finansministeren lovhjemmel til at trække op til 1 mia. kr. ud af det kommunale bloktilskud. Anlægsinvesteringerne indgår ikke i opgørelsen, da der ikke er noget anlægsloft i Skat. Der er etableret en skattepulje på 500 mio. kr., som er målrettet kommuner der har svært ved at få udgifter og indtægter til at hænge sammen. Ansøgning om skatteforhøjelse fra denne pulje skal fremsendes senest 7. september til Indenrigs- og Socialministeriet. Såfremt Odder Kommune beslutter sig for at søge om skatteforhøjelse fra denne pulje, vil Odder Kommune modtage svar på ansøgningen senest 23. september Skatteforhøjelser udenfor denne skattepulje er omfattet af skattestoppet. Ved vurderingen af en eventuel ansøgning om skatteforhøjelse indenfor skattepuljen på 500 mio. kr. vil der blive lagt vægt på, om kommunen er i en særlig vanskelig situation. Grundlaget for vurderingen og dermed fordelingen af rammen vil være følgende kriterier: Driftsmæssig ubalance, hvor den driftsmæssige balance defineres som, forskellen mellem kommunens driftsudgifter og nettoindtægter fra skatter, tilskud, udligning og renter (den strukturelle balance). Udgiftspres fra demografiske forskydninger, herunder særligt som følge af høj vækst i antal børn og/eller ældre. Udgiftspres på overførselsområdet som følge af udviklingen i udgifter til blandt andet førtidspension og kontanthjælp. Finansiel sårbarhed og likviditet, herunder lav gennemsnitlig likviditet og lav finansiel balance primo Lav investeringsniveau over flere år, dvs. lave gennemsnitlige anlægsudgifter på det skattefinansierede område over en årrække. Kommuner, der vedtager en skattestigning i overensstemmelse med en tildelt andel af rammen på 500 mio. kr., vil blive friholdt for en eventuel individuel modregning i bloktilskuddet for 2010 ved et samlet brud på skatteaftalen. Kommuner, der vedtager en skattestigning, der oversigter en eventuel tildelt andel af rammen, vil være omfattet af en eventuel individuel modregning. Skatteprocenter Skatteprocent Grundskyldspromille Odder km. Hele landet Odder km. Hele landet 2007 *) 24,12 24,58 23,5 23, ,9 24,8 27,5 25, ,9 24,8 27,4 25, ,9 27,4 *) Skatteprocenten i 2007 blev fastsat ved lov i forbindelse med kommunalreformen, hvor kommunerne overtog en del af amtsskatteprocenten og amtsgrundskyldspromillen.

8 6 2. Totalbudgettet. Totalbudgettet omfatter samtlige poster på det skattefinansierede budget Gennemsnitligt årligt underskud på 26 mio.kr. i perioden Totalbudgettet udviser et gennemsnitligt årligt budgetunderskud i hele budgetperioden på 26 mio. kr. Hertil komme en tilbagebetaling til staten af skatter og tilskud på 14,4 mio. kr. i Odder Kommune valgte i 2008 at selvbudgettere skatter og bloktilskud. Grundlaget for selvbudgetteringen i 2008 var et indbyggertal, som var væsentligt højere end det faktiske indbyggertal og dermed også en væsentlig højere vækst i udskrivningsgrundlaget. Underskuddet i 2011 er derfor på 42,0 mio.kr. I 2009 valgte Odder Kommune det statsgaranterede skøn over skatter og bloktilskud. Der er således ingen efterregulering i 2012 Det er i budgetoplægget forudsat, at Odder Kommune får dispensation til optagelse af lån svarende til egenfinansieringen af investeringerne på kvalitetsfondsområdet. Totalbudgettet = indtægt/overskud Mio.kr. Skatteindtægter og tilskud , , , ,3 Drifts- og renteudgifter 1.063, , , ,1 Resultat af ordinær drift 2,6 21,3 10,7 13,7 Anlæg 35,4 15,7 15,7 15,7 Afdrag på lån 15,0 15,5 15,5 15,6 Låneoptagelse -22,2-10,3-10,3-10,3 Finansforskydninger -0,3 4,4-0,5-4,5 Overskud på jordforsyning -4,4-4,4-4,4-4,4 Underskud 26,1 42,0 26,6 25,9 Totalbudgettet er udarbejdet på grundlag af: 1. En skatteprocent på 24,9 og en grundskyldspromille på 27,4 (produktionsjord 12,3) 2. Uændret serviceniveau, hvilket bl.a. betyder en negativ demografiregulering på 1,2 mio.kr. 3. Et nettooverskud på jordforsyningen på 4,4 mio. kr. svarende til ydelser på jordkøbslån. Der er forudsat byggemodningsudgifter for 15,0 mio. kr. og indtægter ved salg af grunde for 19,4 mio.kr. Der er ikke indregnet yderligere indtægter ved salg af jord og bygninger. 4. Låneoptagelse på 22,1 mio. kr. I økonomiaftalen indgår en række lånedispensationspuljer til anlægsinvesteringer. Låneoptagelse fra disse puljer er blandt andet indregnet med en beløb svarende til Odder Kommunes egenfinansiering af investeringer på kvalitetsfondsområdet. Låneoptagelsen omfatter lån til kvalitetsfondsområdet på 15,7 mio. kr., lån til øvrige anlægsarbejder på 3,9 mio.kr. og lån til betaling for indefrosne ejendomsskatter på 2,5 mio. kr. 5. Statsgaranteret udskrivningsgrundlag og bloktilskud. 6. Befolkningsprognose udarbejdet i foråret De økonomiske konsekvenser af budgetforliget for Byrådsbeslutninger med økonomiske konsekvenser som ikke er indregnet i budget KL og regeringens skøn over pris- og lønudviklingen fra 2009 til 2010 fastlagt i økonomiaftalen. 10. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen, som bl.a. andet omfatter fastlæggelse af kommunernes udgifter til ny/ændret lovgivning, som tilsammen betyder en udgiftsstigning på 9,6 mio. kr. 11. Udgifterne til de forsikrede ledige er budgetteret udgiftsneutral. Der er således budgetteret med en udgift til dette område svarende til det statslige beskæftigelsestilskud på 32,3 mio. kr. 12. Som følge af faldende kassebeholdning og faldende rente, er renteindtægterne af likvide aktiver reduceret med 4,2 mio. kr., som fragår i driftsresultatet.

9 7 Som det fremgår af totalbudgettet, er Odder Kommune i en meget vanskelig økonomisk situation, som overvejende skyldes: 1. Manglende salg af byggegrunde som følge af finanskrisen og mangel på salgsklare byggegrunde i Odder by. 2. Faldende befolkningstilvækst, som blandt andet betyder en stigning i andelen af ældre og faldende udskrivningsgrundlag. Odder Kommune har for første gang siden 1996 valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i Valg af statsgaranti er et udtryk for, at Odder Kommunes vækst i antallet af skatteydere og befolkningstilvæksten er lavere end landsgennemsnittet. 3. Der er fra en række kommuner fremført velbegrundede argumenter om en række uhensigtsmæssigheder i det kommunale udligningssystem. Uhensigtsmæssighederne betyder en løbende udhuling af Odder Kommunes bloktilskud. Regeringen har nedsat en arbejdsgruppe som skal se på udligningssystemet med henblik på, at eventuelle ændringer skal være gældende fra Umiddelbart inden finanskrisen blev der igangsat store anlægsprojekter, som var forudsat finansieret ved forventet salg af bygninger og grunde. Det har p.t. ikke været muligt at realisere salget af bygninger og grunde, bortset fra forventet salg af Hou ældrecenter i Driftsresultatet. Ifølge den økonomiske strategi er det Byrådets målsætning, at overskuddet på den ordinære drift skal udgøre 1,5 pct. af udskrivningsgrundlaget, svarende til 40 mio.kr. i 2008 stigende til 50 mio.kr. i de kommende år. Det skal dog bemærkes, at der i forbindelse med godkendelse af budgetvejledningen for 2010 er overført 10,5 mio. kr. fra anlæg til drift. Overskuddet på driftsbudgettet anvendes til anlægsinvesteringer, afdrag på lån og styrkelse af kassebeholdningen. I driftsresultatet indgår samtlige skatter og tilskud fra staten, herunder kvalitetsfondstilskuddet samt alle driftsudgifter og renteudgifter. Nedenstående graf viser det faktiske driftsresultat i perioden , og det budgetterede driftsresultat i perioden Det skal understreges, at overførslen af 10,5 mio.kr. fra anlæg til drift fra 2009 til 2010 er en medvirkende årsag til faldet i driftsresultatet fra budget 2009 til budget Det særligt store underskud i 2011 skyldes den tidligere nævnte tilbagebetaling af skatter og bloktilskud til staten på 14,4 mio. kr., samt indskud i landsbyggefonden på 4,6 mio. kr. Mio.kr. Driftsresultat i perioden ,0 40,0 Budget Regnskabsresultat 34,3 30,0 20,0 10,0 21,2 16,5 10,1 25,7 20,4 14,1 0,0-10,0-20,0-30, , ,7-13,7-21,3

10 2. 3 Udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning mm. 8 Odder Kommunes vanskelige økonomiske situation kan blandt andet aflæses i en faldende kassebeholdning, et budgetunderskud i 2009 på ca. 80 mio. kr. og et underskud i budgetårene på 1 skatteprocent svarende til ca. 26 mio.kr. (hertil kommer tilbagebetaling af skatter og bloktilskud i 2011 på 14,4 mio.kr.). Det skønnes på nuværende tidspunkt, at Odder Kommune vil have en negativ kassebeholdning ved regnskabsafslutningen for 2009, og såfremt der ikke skabes balance mellem indtægter og udgifter i perioden , vil Odder Kommune ikke kunne overholde kassekreditreglen. Kassekreditreglen betyder, at kassebeholdningen over de seneste 365 dage ikke må være negativ. Såfremt kassekreditreglen ikke er overholdt, skal der hos Indenrigs- og Socialministeriet ansøges om dispensation fra kassekreditreglen. Nedenstående graf viser den gennemsnitlige kassebeholdning de seneste 365 dage (kassekreditreglen). Forudsætningerne i udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdningen er: Manglende salg af bygninger og grunde for 55,6 mio. kr. Salg af Hou ældrecenter er indregnet Andel af salg af KMD på 2,2 mio. kr. Indtægt fra midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2009 i henhold til aftale mellem KL og regeringen på 9,2 mio. kr. (stigende udgifter til indkomstoverførsler og det specialiserede socialområde). Udsættelse af en række anlægsarbejder for 12,6 mio. kr. Tillægsbevillinger ydet i 2009 på 2,2 mio. kr. (Handelsfagskolen mm). Nedbringelse af uforbrugte anlægsmidler i løbet af 2009 med ca. 34 mio. kr. Fald i renteindtægter på 4 mio. kr. Stigende udgifter til indkomstoverførsler på mellem 2 og 4 mio.kr. Ny vurdering foretages i august måned i forbindelse med Økonomioversigt nr. 2. Den negative virkning af kasseforbruget i 2008 på 41,5 mio.kr. 140,0 Gennemsnitlig kassebeholdning de seneste 365 dage i mio. kr. 120,0 100,0 80,0 Minimumsgrænse for nødvendig gennemsnitlig kassebeholdning 60,0 40,0 Seneste skøn over udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning 20,0 Faktisk gennemsnitlig kassebeholdning i henhold til bogføring,0 Dec jan feb. marts apr maj Jun jul aug sept okt nov dec Jan 2010 feb mar apr

11 9 Hvis der ikke bringes balance mellem indtægter og udgifter i budget , kan Odder Kommune ikke overholde kassekreditreglen, og Odder Kommune skal derfor ansøge om dispensation fra kassekreditreglen hos Indenrigs- og Socialministeriet. Endvidere skal der indgås aftale med kommunens forretningsbank om øget træk på kassekreditten. Dispensationsansøgningen skal indeholde en handlingsplan for etablering og fastholdelse af en for Odder Kommune tilfredsstillende gennemsnitlig likvid beholdning. Det må forventes, at kravet fra Indenrigs- og Socialministeriet er en dispensationsansøgning som indeholder tiltag som bringer den gennemsnitlige kassebeholdning op på en størrelse, som skønnes nødvendig for Odder Kommune. En nødvendig gennemsnitlig kassebeholdning for Odder Kommune skønnes at være ca. 40 mio. kr. (3 % af brutto drifts- og anlægsudgifterne). Odder Kommunes vanskelige økonomiske situation var allerede kendt ved budgetlægningen for Det fremgår af budgetoverslagsårene i budget 2009, at resultatet før salg af grunde var et årligt underskud på gennemsnitlig 28 mio.kr. Underskuddet i budgetoverslagsårene blev dækket ind ved en forhøjelse af overskuddet på jordforsyningen. Nedenstående tabel indeholder oplysninger om den gennemsnitlige kassebeholdning i regnskab 2007 og 2008, den forventede beholdning i 2009 og den forventede beholdning i 2010 på baggrund af det fremsendte budgetoplæg. Kassebeholdningen i mio. kr Gennemsnitlig ultimo 107,8 129,7 42,8-5,3 Ultimo (regnskabsafslutning) 100,8 59,3-22,5-48,7 Nedenstående graf viser udviklingen i den daglige kassebeholdning i henholdsvis 2008 (blå linje) og 2009 (rød linje). Mio. kr. 220 Likvide aktiver pr. dag i 2008 og

12 Nedenstående graf viser den budgetterede og faktiske: ændring af kassebeholdningen (søjler), udviklingen i kassebeholdningen opgjort i forbindelse med regnskabsaflæggelse (gul streg), udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning (grøn streg) og udviklingen i de uforbrugte anlægsmidler (rød streg) er regnskabstal, 2009 er det seneste skøn over regnskabsresultatet og 2010 er det fremsendte budgetoplæg. Mio.kr. 140,0 130,0 120,0 110,0 Budgetteret ændring af kassebeholdningen Faktisk ændring af kassebeholdningen Gennemsnitlig kassebeholdning - ultimo Kassebeholdning Uforbrugte anlægsmidler 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0-60,0-70,0-80,0-90,

13 11 Skattefinansieret budget i kr A Finansiering Personskatter 24,9 procent Bidrag til topskat (24,72) Efterregulering af personskat for 2007 og 2008 i 2010 og Selskabsskatter Dødsboskat (udbetales til kommunerne 1. gang fra 2010) Dækningsafgift - offentlige ejendome Ejendomsskatter 27,4 promille Ejendomsskatter - produktionsjord 12,3 promille Skatter i alt Bloktilskud efter indbyggetal incl. betinget tilskud Nettoudligningstilskud (udgiftsbehov og indtægtsgrundlag) Efterregulering af bloktilskud og udligning Udligning af selskabsskat mellem kommunerne Tilskud til kommuner med mindre øer (Tunø) Udligning vedr. udlændinge Særligt bloktilskud til ældreplejen Tilskud fra kvalitetsfond (ny fra 2009) Beskæftigelsestilskud Grundbidrag til sygehusene kr. pr. indbygger Bidrag til regional udvikling 120 kr. pr. indbygger Tilskud og udligning mm i alt A i alt finansiering B Driftsudgifter Serviceudgifter Budget 2009 i 2010 pl-niveau Demografisk udvikling Konsekvenser af byrådsbeslutninger og øvrige ændringer Tidligere anlæg overført til drift Lovændringer I alt serviceudgifter Forsikrede ledige Indkomstoverførsler Renter Renter af likvide aktiver mm (gennemsnitlig rente 1,5) Renteindtægter af langfristede tilgodehavender Renterudgifter Renteudgifter på ældreboliglån Renter i alt Pris- og lønstigninger i budgetoverslagsårene B i alt driftsudgifter RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT (A+B) C Anlægsudgifter (excl. jordforsyning) Anlægsudgifter på kvalitetsfondsområderne (undgå deponering) Øvrige anlægsudgifter (veje mm) - ramme for bevilget låneafgang C Anlægsudgifter (excl. jordforsyning) RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT OG ANLÆG (A+B+C) D Låneoptagelse, afdrag på lån og finansforskydninger Afdrag på lån Afdrag på ældreboliglån Ekstraordinært afdrag på jordkøbslån ved grundsalg Afdrag på langfristede tilgodehavender (finansforskydninger) Låneoptagelse ("indefrosne" ejendomsskatter) Låneoptagelse fra skolepulje og særlig lånepulje Låneoptagelse til infrastruktur mm (andel af 1 mia. kr.) Indskud i Landsbyggefonden ved alment boligbyggeri D Låneoptagelse, afdrag på lån og finansforskydninger i alt RESULTAT FØR JORDFORSYNING (A+B+C+D) E Jordforsyninng og ydelser på jordkøbslån Byggemodning Salg af grunde E i alt jordforsyningen (overskud = ydelser på jordkøbslån) RESULTAT I ALT (A+D+C+D+E) UNDERSKUD Deponering af kvalitetsfondsmidler UNDERSKUD (kasseforbrug)

14 12 3. Serviceudgifter i budgetoplæg På baggrund af retningslinjerne i budgetvejledningen, fastsatte Økonomiudvalget den 27. april 2009 basisbudgetrammen for serviceudgifterne i Ved fastsættelsen af basisbudgetrammen for serviceudgifterne, er der taget højde for udgiftsændringer som følge af den demografiske udvikling, udgiftsændringer som følge af politiske beslutninger, de økonomiske konsekvenser af 1. budgetopfølgning i 2009, lovændringer og beslutningen om overførsel af en række tidligere anlægsudgifter til drift. Efter Økonomiudvalgets fastsættelse af basisbudgetrammen, har Økonomiudvalget og Byrådet truffet en række beslutninger med økonomiske konsekvenser for budget 2010, som er indarbejdet i budgetoplægget (disse ændringer fremgår af næste side). Endvidere betyder økonomiaftalen mellem regeringen og KL en række ændringer, som ligeledes er indarbejdet i budgetoplægget. Blandt andet betyder overtagelsen af den statslige del af jobcentret en merudgift til administration på 3,3 mio. kr., som dog kompenseres via bloktilskuddet. Pris- og lønstigningen fra 2009 til 2010 er i forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og KL nedjusteret fra 3,6 pct. til 3,3 pct. Nedjusteringen betyder en mindreudgift på 2,2 mio. kr., som er indarbejdet i driftsbudgettet. Som følge af budgetforliget for 2009 er fremskrivningen af varekøb og anskaffelser reduceret svarende til kr. Den samlede besparelse udgør herefter kr. ( kr. i 2009 stigende til kr. i 2010). Det er endvidere besluttet at overføre en række anlægsarbejder fra budgetoverslagsår 2010 i budget 2009 til driftsbudgettet. De overførte beløb udgør tilsammen 10,5 mio.kr. (se specifikation under afsnittet om anlægsudgifter). Ud over ovenstående ændringer, har Økonomiudvalget besluttet, at 2 midlertidige stillinger i Jobcentret gøres permanente. Denne beslutning betyder, at en mindreudgift til løn i 2010 på kr. og kr. fra 2011 ikke realiseres. Økonomiudvalget har endvidere besluttet, at rammebesparelsen fra budgetaftalen for 2009 på kr. på Økonomiudvalgets budget, gennemføres ved at nedsætte rammen for udadrettede aktiviteter til fra kr. til kr. I henhold til økonomiaftalen mellem regeringen og KL udskydes indførelsen af madordningen i daginstitutionerne til I 2011 forhøjes bloktilskuddet med 400 mio.kr., for Odder Kommune svarer det til kr. Hvis madordningen indføres allerede i 2010, vil staten udbetale kommunens forholdsmæssige andel af bloktilskuddet på 400 mio.kr. allerede fra Dette tilskud er indtil videre ikke indregnet i budgetoplægget, idet der ikke er truffet endelig beslutning om, hvorledes madordningen i daginstitutionerne skal tilrettelægges. Serviceudgiftsbudgettet udgør på baggrund af ovenstående 847,5 mio.kr. i Serviceudgifterne udgør 80 pct. af de samlede nettodriftsudgifter, svarende til kr. pr. indbygger. Samtlige ændringer fra det oprindeligt vedtagne budget 2009 til budgetoplæg 2010 fremgår af tabellen på næste side.

15 Serviceudgiftsbudgettet for Serviceudgiftsbudgettet på 847,5 mio.kr. i 2010 fremkommer således (1.000 kr.): Serviceudgiftsbudget Pris- og lønstigning fra 2009 til 2010 på 3,3 pct Serviceudgiftsbudget 2009 fremskrevet til 2010 pris- og lønniveau Demografi: Demografi 0-17 årige Demografi årige Demografi 67+ årige Demografiramme afsat i budget 2009 under Økonomiudvalget udgår af budget Budgetforlig 2009 og politiske beslutninger i øvrigt: Afledte driftsudgifter ved udvidelse af Vestermarkskolen og Skovbakkeskolen Samlingssteder for ældre i Hou, Gylling og Ørting Rammebesparelser på i DSU er gennemført på indkomstoverførsler Folkeoplysningsudvalget, forhøjelse af timepris i hallerne i Odder Kommune Børnehaveklasse på Tunø udgår fra Budgettet til modersmålsundervisning nedsættes på grundlag af regnskabsresultat Forhøjelse af forældrebetaling i klubtilbud for de årige med 150 kr. pr. måned Bortfald af huslejeindtægter fra beredsskabsbygninger. Udlejes herefter kun delvis Odder NetTV Økonomioversigt nr : De konstaterede merudgifter på ældreområdet og hjælpemidler De konstaterede merudgifter på voksenhandicap De konstaterede merudgifter til administration De konstaterede merudgifter til Børne- og Familiecentret De konstaterede mindreudgifter til aktivitetsbestemte sundhedsudgifter De konstaterede mindreudgifter på revalidering Tillægsbevillingsramme under Økonomiudvalget udgår af budget Øvrige ændringer: Justering af udgifter til tjenestemandspensioner på grundlag af faktisk forbrug Udgifter til valg udgår af budget, idet der ikke afholdes ordinære valg i Afledt drift af IT-plan Huslejeindtægter fra ældrecentret på Bronzealdervej Stigning i udgifter til bygningsvedligehold som følge af stigning i bygningsareal Anlægsudgifter overført fra anlæg til drift: Vejvedligeholdelse LMK Vejvedligeholdelse i øvrigt Renovering af fortove Grønne områder Trafiksikkerhed Energimærkning Leasingydelser på IT på skoler Renovering af lysanlæg på idrætsbaner Leasingydelser administrativt IT IT-udviklingsplan Lovændringer som kompenseres over bloktilskuddet: Der henvises til lov- og cirkulæreprogrammet side Serviceudgiftsbudget for

16 Realvæksten fra 2009 til Økonomiaftalen mellem KL og regeringen indebærer, at kommunerne under ét kan videreføre det serviceniveau som blev fastlagt i budgettet for Der er tillagt 0,8 mia. kr. med henvisning til det specialiserede socialområde i 2009, og 500 mio. kr. til demografisk udgiftspres. Hertil kommer udgiftsændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet, som på landsplan udgør 2,6 mia. kr. De samlede serviceudgiftsramme i økonomiaftalen udgør 230,6 mia. kr. hvilket er en stigning på 4,5 % i forhold til rammen i Stigningen på 4,5 % indeholder pris- og lønstigninger fra 2009 til På baggrund af den aftalte landsgennemsnitlige vækst i serviceudgifterne fra 2009 til 2010 på 4,5 %, kan Odder Kommunes serviceudgiftsramme beregnes således: Realvækstramme for kr. Serviceudgiftsbudget Aftalt landsgennemsnitlig serviceudgiftsvækst på 4,5 % Beregnet serviceudgiftsramme for Odder Kommune Serviceudgiftsbudgettet for 2010 udgør 847,5 mio. kr. Ud fra en landsgennemsnitlig betragtning, overskrider Odder Kommune serviceudgiftsramme med 6,6 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at der fra budget 2009 til budget 2010 er overført 10,5 mio.kr. fra anlæg til drift. Såfremt der ikke var overført 10,5 mio.kr. fra anlæg til drift, ville Odder Kommunes serviceudgifter i 2010 være 3,9 mio.kr. mindre end serviceudgiftsrammen. Serviceudgiftsbudget 2010 i forhold til økonomiaftalen kr. Serviceudgifter i budget Pris- og lønstigninger Ændring fra budget 2009 til budget Lov- og cirkulæreprogram I alt før overførte anlægsudgifter Overførte anlægsudgifter Serviceudgifter i budget 2010 incl. overførte anlæg Serviceudgiftsramme 2010 i henhold til økonomiaftalen Overskridelse af serviceudgiftsramme Bevillingsoversigt. Serviceudgifterne udgør 847,5 mio. kr. Fordelingen på udvalgene fremgår af nedenstående tabel. Ved budgetvedtagelsen tildeles hvert udvalg en nettobevilling, svarende til nettoserviceudgifterne for de opgaver, som det enkelte udvalg varetager. Efter budgetvedtagelsen er kompetence og ansvar for bevillingens anvendelse og overholdelse overgivet til udvalgene. Serviceudgifter i 2010 i kr. Udgifter Indtægter I alt Teknisk Udvalg Udvalget for Undervisning og Kultur Det Sociale Udvalg Økonomiudvalget Serviceudgifter i

17 15 Nedenstående tabel viser serviceudgifterne opdelt på 15 driftsområder. Udgifter til forsikrede ledige og indkomstoverførsler indgår ikke i serviceudgiftsbudgettet. Serviceudgiftsbudgetoplæg opdelt på driftsområder Udgifter Indtægter Netto i kr. Folkeskoler Ældreområdet Byråd og administration Børnepasning Voksenhandicap Børne- og Familiecentret Sundhed Veje og grønne områder Fritid, bibliotek og kultur Kollektiv trafik og havne Erhvervsfremme og turisme Redningsberedskab Arbejdsmarkedsforanstaltninger Miljø Udlejning og bygningsvedligeholdelse Serviceudgifter i alt Demografisk udgiftspres. Den seneste befolkningsprognose fra foråret 2009 danner grundlag for beregningen af de fremtidige udgiftsændringer som følge af den demografiske udvikling. I budgetperioden 2010 til 2013 forventes en gennemsnitlig befolkningstilvækst på 0,2 pct. årligt, hvilket er under den landsgennemsnitlige forventede befolkningstilvækst på mellem 0,3 og 0,6 pct. årlig. Fra 2014 forventes en befolkningstilvækst som er over landsgennemsnittet. Nedenstående tabel indeholder de faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2008 og Fra 2010 og til 2021 er der tale om prognosetal. Som det fremgår af tabellen, forventes der i perioden et faldende børnetal, medens antallet af ældre er stiger. De økonomiske konsekvenser på serviceudgifterne som følge af ændring i befolkningssammensætningen vil fremgå af de følgende sider. Befolkningsprognose fra 2009 (befolkningstal pr. 1.1.) Alder Serviceudgiftsområde Faktiske tal Prognose fra foråret Dagplejen Børnehaver Børnehaveklasse Skolefritidsordninger Skoler, klasse Skoler, klasse Børnetandplejen og Børne- og Familiecent Voksen handicappede Ældreområdet Ældreområdet Hele befolkningen Tilvækst i forhold til

18 16 I henhold til omstående tabel var befolkningstallet pr på I henhold til befolkningsprognosen er der forudsat en befolkningstilvækst i 2009 på 58. I perioden har befolkningstilvæksten været på 60 personer. Som følge af væsentlige afvigelser mellem den faktiske befolkningsudvikling og befolkningsprognosen fra 2007, blev der ikke foretaget demografisk udgiftsregulering af budget For at imødegå et eventuelt demografisk udgiftspres i 2009, blev der i budgettet afsat en ramme under Økonomiudvalget på 1,5 mio.kr. Demografireguleringen af 2009 budgettet inddrages derfor i beregningen af den demografiske udgiftspres for perioden På trods af den forholdsvise lave befolkningstilvækst i perioden , vil der fortsat være et stigende demografisk udgiftspres, idet mindreudgifterne til dagpasningspladser for de 0-5 årige ikke kan opveje det demografiske udgiftspres på ældreområdet. Demografisk betinget udgiftspres i i forhold til budget pris- og lønniveau = mindreudgift i kr. Folkeskolen Kommunal børnepasning 0-5 år Skolefritidsordninger Børne- og familiecenter Voksenhandicap Aktivitetsbestemte sundhedsudgifter Ældreområdet Børnetandplejen Demografisk udgiftspres i alt Demografipulje afsat i budget Budgetændring i alt På børnepasningsområdet forudsættes nedlagt 59 pladser, og inden udgangen af 2013 er der i alt nedlagt 128 pladser. Der forventes oprettet yderligere 2 børnehaveklasser fra skoleåret 2009/2010. På folkeskoleområdet forventes en stigning i antallet af elever i klasse, medens der forventes et fald i elevtallet i klasse.

19 17 Der forventes en lille stigning af antallet af børn i skolefritidsordninger i starten af budgetperioden, sidst i budgetperioden forventes en mindre fald. Antallet af børn i alderen 0-17 år falder i hele budgetperioden, hvilket medfører en reduktion af budgettet til Børne- og Familiecentret og børnetandplejen. I budgetperioden forventes en kraftig stigning i antallet af personer i alderen 67+ årige, hvilket betyder et væsentligt udgiftspres på ældreområdet herunder hjælpemidler. Demografibeløb, som er afsat på grundlag af den fremtidige befolkningssammensætning, afsættes som rammebeløb og udbetales kun såfremt det faktiske udgiftspres svarer til det budgetterede udgiftspres. Det fremgår af den seneste befolkningsprognose, at der sker en væsentlig forskydning i de enkelte aldersgruppers andele af den samlede befolkning. Fra 2009 til 2021 falder andel af personer i aldersgruppen 0-16 fra 22,7 til 21,4 pct. Andelen af personer i aldersgruppen år falder fra 60,7 til 56,7 pct., medens andelen af 65+ årige stiger fra 16,6 til 21,9 pct. I perioden 2009 til 2021 forventes gennemsnitsalderen at stige fra 40,3 til 42,2 år Trepartsaftalen. I juni/juli 2007 indgik KL trepartsaftaler med regeringen og de faglige organisationer (AC, FTF og LO). Aftalerne gælder for perioden , dog for visse aftaler i perioden I forbindelse med sidste års økonomiaftale mellem KL og regeringen, faldt kompensationen for trepartsaftalen på plads. Kommunerne kompenseres over bloktilskuddet med 415 mio.kr. i 2008 og 803 mio.kr. fra 2009, og der foretages ingen efterregulering af tilskuddet. Odder Kommunes andel af bloktilskuddet udgør kr. i De trepartsmidler som p.t. ikke er udlagt, er opsamlet i en pulje under Økonomiudvalget i henhold til nedenstående tabel. Trepartsmidler Odder Kommunes andel i kr Trepartsmidler Anvendt og udlagt til voksenelevløn på ældreområdet -527 I alt afsat i pulje under Økonomiudvalget Trepartsmidlerne anvendes til initiativer vedr. lederuddannelse og afvikling af medarbejderudviklingssamtaler, styrket efteruddannelse af lærere, øget aktivitet på fagspecifikke kurser, uddannelse af praktikvejledere, indførelse af voksenelevløn, øget dimensionering på SOSU og PAU samt til finansiering af seniordage og kompetenceudvikling med henblik på at fastholde seniorer. En række trepartsinitiativer løber kun i perioden Initiativer vedrørende dimensionering af SOSU-uddannelserne, lederuddannelser samt voksenelevløn er dog permanente. Niveauet for trepartsmidlerne vil blive forhandlet i 2011 i forbindelse med den planlagte evaluering Overtagelse af den statslige de af Jobcentret. På baggrund af aftalen om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem overtager kommunerne den 1. august 2009 ansvaret for den fulde beskæftigelsesindsats. Det betyder, at kommunerne overtager ansvaret for de forsikrede ledige og overtager driften af de statslige dele af jobcentrene.

20 De administrative udgifter. Kommunernes administrative udgifter ved overtagelsen af den statslige del af jobcentret kompenseres over bloktilskuddet. Kompensationen udgør 866,7 mio. kr. på landsplan. Odder Kommunes andel heraf udgør kr. Odder Kommune overtager 6,57 årsværk fordelt på 7 personer, heraf går én på efterløn den og én fratræder efter aftale Fra er der således budgetteret med overførsel af 4,78 årsværk. Lønninger, pension og kontorhold til 4,78 årsværk, samt udgifter til fratrædelsesordning udgør kr., hertil kommer udgifter til IT på kr. og bortfald af huslejeindtægt fra staten på kr. Den samlede administrative udgiftsændring ved overtagelsen af den statslige del af jobcentret udgør således kr. i Bloktilskudskompensationen kan således ikke fuld ud dække de administrative omkostninger ved overtagelsen Udgifterne til de forsikrede ledige. Kommunerne overtager udgifter til følgende: Dagpenge. Drift af aktivering af forsikrede ledige. Hjælpemidler. Befordringsgodtgørelse. Løntilskud til forsikrede ledige. Isbryderordning. Handicappede i erhverv. Handicappede under efter- og videreuddannelse. Kommunerne overtager med det enstrengede beskæftigelsessystem, de samlede udgifter til de forsikrede ledige er i økonomiaftalen skønnet til mio. kr. Heraf udgør udgifterne til dagpenge langt størstedelen med mio. kr. Kommunens udgifter dækkes via statslige refusioner og et beskæftigelsestilskud. Odder Kommunes udgift skønnes i 2010 at svare til størrelsen af beskæftigelsestilskuddet. Udgifter til forsikrede ledige i kr. Udgift til dagpenge Statsrefusion af dagpenge Staten fremsender regning til Odder Kommune på forskellen Udgifter til aktivering, løntilskud, befordring, hjælpemidler, handicappede mm Statsrefusion af udgifter til aktivering, løntilskud mm I alt Beskæftigelsestilskud fra staten I alt netto budgetpåvirkning 0 Statsrefusionen er afhængig af, hvorvidt dagpengemodtageren er aktiv eller passiv modtager. Således er refusionen på dagpenge 75 pct. for en aktiv modtager, og 50 pct. for en passiv modtager. Refusionen på dagpengene er i praksis ikke en refusion, idet det er a-kasserne og ikke kommunen, der udbetaler dagpengene. Derimod er medfinansieringsordningen udformet således, at kommunen indbetaler til staten et medfinansieringsbidrag på 50 % i passivperioden og 25 % i aktivperioden. Beskæftigelsestilskuddet for 2010 midtvejsreguleres i maj 2010 og efterreguleres i juni 2011.

21 19 4. Indkomstoverførsler. Udgifterne til indkomstoverførsler er i 2010 budgetteret til 170 mio. kr. I økonomiaftalen mellem KL og regeringen er der forudsat en stigning i udgifterne til indkomstoverførsler fra budget 2009 til 2010 på 4,8 mia. kr. svarende til en stigning på 10,9 pct. Pr. indbygger udgør stigningen 10,2 pct. Blandt andet på baggrund af den øgede indsats på sygedagpengeområdet, skønnes i Odder Kommune en lavere udgiftsvækst end på landsplan. I Odder Kommunes budget for 2010 er indregnet en stigning i indkomstoverførslerne på 14,7 mio.kr. svarende til en stigning på 9,5 pct. Pr. indbygger udgør stigningen 9,3 pct.. Nettoudgifterne til indkomstoverførsler udgør 16 pct. af de samlede nettodriftsudgifter, svarende til kr. pr. indbygger. Indkomstoverførsler kr. Erhvervsgrunduddannelser Introduktionsprogram m.v Personlige tillæg m.v Førtidspension med 35 pct. refusion Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelser til pensionister Boligsikring Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob Beskæftigelsesordninger I alt Kroner pr. indbygger Det fremgår af nedenstående tabel, at Odder Kommune fra 2007 til 2008 havde en lidt større vækst i udgifterne til indkomstoverførsler pr. indbygger end landsgennemsnittet. Fra regnskab 2008 til budget 2009 er væksten den sammen som på landsplan, medens den forventede vækst fra 2009 til 2010 er lidt lavere end væksten på landsplan. Vækst i pct. pr. indbygger I Odder Kommune 11,6 3,9 9,3 I hele landet 10,4 3,9 10,2 Ved sammenligning af væksten fra regnskab 2007 til budget 2010, har Odder Kommune stort set den sammen vækst som på landsplan. Vækst i pct. forhold til regnskab 2007 pr. indbygger I Odder Kommune 11,6 15,9 26,7 I hele landet 10,4 14,7 26,4

22 20 5. Anlægsudgifter. Til budgetlægningen for udsendes et hæfte, som indeholder en række forslag til anlægsarbejder. Hæftet indeholder bl.a. de anlægsarbejder, som var indeholdt i budgetoverslagsårene i budget I henhold til budgetvejledningen for 2010, overføres en række anlægsudgifter til driftsbudgettet. De overførte beløb er hentet fra budgetoverslagsårene i budget 2009, og fremskrevet til 2010 prisniveau. Anlægsarbejder overført til drift Vejvedligeholdelse LMK Vejvedligeholdelse i øvrigt Renovering af fortove Grønne områder Trafiksikkerhed Energimærkning Leasingydelser IT på skoler Renovering af lysanlæg på idrætsbaner Leasingydelser administrativ IT IT-udviklingsplan I alt Manglende driftsoverskud til anlægsinvesteringer. Udgifterne til anlægsinvesteringer finansieres normal over skatteudskrivningen. Skatterne er en del af driftsindtægterne og skal dermed bidrage til et overskud på driftsbudgettet. Dette overskud anvendes til afdrag på lån, styrkelse af kassebeholdningen og anlægsinvesteringer. Det fremsendte budgetoplæg indeholder et løbende underskud på driftsbudgettet, derfor må finansieringen af eventuelle anlægsinvesteringer tilvejebringes ved: Skatteforhøjelser (under hensyntagen til skattestoppet). Driftsbesparelser/øgede driftsindtægter. Ansøgning om særtilskud fra staten til særligt vanskeligt stillede kommuner. Låneoptagelse. Salg af bygninger og grunde. På grund af udviklingen i kassebeholdningen, er det ikke muligt at finansiere anlægsinvesteringer ved kasseforbrug Kvalitetsfondsmidler. Som tidligere nævnt er kvalitetsfondsmidlerne øget fra 7,8 mio.kr. i 2009 til 15,7 mio. kr. i 2010, og som noget nyt er det en forudsætning for anvendelse af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med egenfinansiering, som modsvarer tilskuddet fra fonden. Odder Kommunes tilskud fra kvalitetsfonden udgør 15,7 mio. kr. Odder kommune skal således investere 31,4 mio.kr. på kvalitetsfondsområderne. Kvalitetsfondsområdet omfatter skoler, specialskoler, dagpasningstilbud for børn, idrætsfaciliteter for børn og unge samt ældreområdet.

23 21 Odder Kommunes egenandel på 15,7 mio.kr. (31,4 mio. kr. 15,7 mio. kr.) er i budgetoplægget finansieret ved låneoptagelse. Låneoptagelsen er under forudsætning af, at Odder Kommune opnår låneadgang fra de lånepuljer, som er afsat i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Der er fremsendt ansøgning om låneoptagelse på minimum 15,7 mio.kr. Svar på låneansøgningerne modtages senest 28. august Forvaltningen forslag til anlægsarbejder på kvalitetsfondsområdet i 2010: kr. Specialklasser på Parkvejens skole Udviklings- og renoveringsplan på folkeskoleområdet IT-infrastruktur på skolerne Fiberbredbånd til Ørting skole Dræning af cirkuspladsen ved Bisgårdsvej Madordning i daginstitutionerne Renovering af tag på Ålykkecentret Ombygning af Ålykkecentret Arbejdsmiljøkrav (80 % af anlægsrammen skønnes indenfor kvalitetsfondsområdet) Bygningsskader (80 % af anlægsrammen skønnes indenfor kvalitetsfondsområdet) I alt Der er søgt låneoptagelse fra den særlige lånepulje på 800 mio. kr. til skoleområdet på baggrund af de fremsendte anlægsbudgetforslag på tilsammen 24 mio.kr. Der er søgt låneoptagelse fra den særlige lånepulje på 800 mio.kr. til kvalitetsfondsområdet for et beløb, der som minimum svarer til Odder Kommunes egenandel på 15,7 mio.kr. Der er søgt om låneoptagelse fra den ordinære lånepulje på 200 mio. kr. til anlægsudgifter indenfor arbejdsmiljø, bygningsskader, renovering af tage mm Låneramme til øvrige anlægsudgifter. I økonomiaftalen mellem KL og regeringen indgår en låneadgang på 1,0 mia. kr. til øvrige anlægsinvesteringer, Odder Kommunes andel heraf udgør 3,9 mio. kr. Eneste krav til låneoptagelsen er afholdelse af anlægsudgifter på et tilsvarende beløb.

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

1 Budgetredegørelse 2011

1 Budgetredegørelse 2011 1 Budgetredegørelse 2011 1 Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt regnskab 2009 budget 2014... 2 Indledning, fra 1. økonomiskøn i marts til budgetoplæg 2011... 3-4 Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen...

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Økonomisk balance Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Indholdsfortegnelse: Resume: udfordringens omfang.... 1 1. økonomiskøn

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Budgetforslag 2008 2011

Budgetforslag 2008 2011 BUDGETLÆGNING 2008-2011 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2007 Dok.nr.:934944 Indholdsfortegnelse Budgetforslag 2008 2011... 1 Budgetforudsætninger, økonomisk politik og økonomiaftalen... 2 Underskud

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2014-17 TAL OG GRAFIK 1.1. BUDGETOVERSIGT 2014-2017 Det godkendte flerårsbudget for 2014-2017 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: BUDGETOVERSIGT

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Notat 27. september 2017 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering En kommune kan ved hvert budget vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget,

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

Budgetlægning 2016 2019

Budgetlægning 2016 2019 Budgetlægning 2016 2019 Budgetredegørelse Odder Rådhus, august 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 Totalbudget 2016-2019... 3-5 Økonomiaftalens påvirkning af Odder Kommunes økonomi... 5-9 Driftsoverskud...

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Kommunens samlede langfristede gæld udgør pr. 31. juli 2016 i alt 1.230,8 mio. kr. fordelt således: Færge lån 12,9 514,3 25,0 199,6 479,0 1.

Kommunens samlede langfristede gæld udgør pr. 31. juli 2016 i alt 1.230,8 mio. kr. fordelt således: Færge lån 12,9 514,3 25,0 199,6 479,0 1. et beskriver kort nogle overordnede forhold vedr. finansieringen af budget 2017-20, hvor Byrådet har muligheder for at træffe beslutninger i budgetlægningen. Det drejer sig dels om gæld, afdrag og renter

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Økonomisk politik for Aabenraa Kommune 2012 2016

Økonomisk politik for Aabenraa Kommune 2012 2016 Økonomisk politik for Aabenraa Kommune 2012 2016 Staben, 28. marts 2012 10/4495 Indledning Byrådet godkendte den 24. marts 2010 den økonomiske politik for Aabenraa Kommune for perioden 2010 2014. Med den

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2013-16 TAL OG GRAFIK 1.1. BUDGETOVERSIGT 2013-2016 Det godkendte flerårsbudget for 2013-2016 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: BUDGETOVERSIGT

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2014... 3 Forudsætninger for budgetlægningen... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 4 Pris- og lønstigningsskøn... 4

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere