Stormrådet. Årsrapport Building a better working world

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stormrådet. Årsrapport 2014 11111111111111. Building a better working world"

Transkript

1 EY Building a better working world

2 EY Indhold Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Til ledelsen i Ledelsesberetning Oplysninger om Beretning Resultatopgørelse Balance Noter Ernst & Young P/S - Osvald Helmuths Vej 4 - Postboks 25-2 Frederiksberg - CVR-nr TROS LOJ I _1.docx

3 EY Ledelsespåtegning har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 214 for. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med års regnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af s aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 214 samt af resultatet af s aktiviteter for regnskabsåret 1. januar- 31. december 214. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til godkendelse. København, den 18. juni 215 ~!Sen I/,," J - \JJ~\dv.e.5.$'.' ~~ Vibeke Huess Line Henriette Broen 2 V)

4 EY Den uafhængige revisors erklæringer Til ledelsen i Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for for regnskabsåret 1. januar december 214. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for s udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af s interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af s aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 214 samt af resultatet af s aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 214 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at modificere vores konklusion skal vi henvise til note 1, hvori redegør for, at Staten har garanteret for et lån på 4 mio. kr. vedrørende Stormflods- og oversvømmelsespuljen gældende frem til 31. december 217, hvorefter garantien og dermed lånerammen nedsættes til 2 mio. kr. Det garanterede lån er trukket fuldt ud ultimo 214. Lånet medfører, at kan honorerer forpligtelser på hændelser, der er indtruffet. s mulighed for at honorere nye forpligtelser over for skadelidte vedrørende Stormflods- og oversvømmelsespuljen og dermed s fortsatte drift er afhængig af, at Staten i fornødent omfang sikrer likviditetsberedskabet, herunder en eventuel forhøjelse af statsgarantien, hvis der indtræder nye hændelser i 215 og de kommende år forinden opbygning af tilstrækkelig egenkapital og kapitalberedskab via løbende stormafgift. Det er s vurdering og forudsætning, at en sådan forhøjelse vil opnås, hvis der opstår behov herfor, og aflægger i overensstemmelse hermed årsregnskabet under forudsætning af s fortsatte drift. 3

5 EY Den uafhængige revisors erklæringer Udtalelse om ledelsesberetning Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 18. juni 215 Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab f1~n/j Mona Blø~{ r!v statsaut. revisor 4 v1

6 EY Ledelsesberetning Oplysninger om Navn Adresse, postnr. by Hjemstedskommune Regnskabsår Hjemmeside Telefon Carl Jacobsens Vej 35, 25 Valby København 1. januar december Direktør Jesper Rasmussen, formand Kontorchef Hans Høj. næstformand, Erhvervs- og Vækstministeriet Fuldmægtig Tina Chris Mogensen, Justitsministeriet Underdirektør Torben Weiss Garne, Forsikring & Pension Sekretariatschef Jette Kammer Jensen, Forbrugerrådet TÆNK Teamleder Knud Mikkelsen, Kommunernes Landsforening Forskningschef Vivian Kvist Johannsen, Miljøministeriet Seniorforsker Vibeke Huess, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Fuldmægtig Line Henriette Broen, Transportministeriet Revision Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4, Postboks 25, 2 Frederiksberg 5 ~

7 EY Ledelsesberetning Beretning Baggrund og lovgrundlag, der er nedsat i henhold til lov om stormflod og stormfald, jf. lovbekendtgørelse nr af 2. oktober 214, forestår administration af loven og træffer afgørelse, om der har været stormflod, oversvømmelse som følge af ekstrem vandstand i vandløb og søer eller stormfald. Der ydes erstatning for skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer på fast ejendom og løsøre dækket af afgiftspligtig forsikring mod brand. Endvidere ydes der tilskud til oprydning samt gentilplantning med robust skov på private fredskovsarealer, der er ramt af stormfald. Beretning Der har i 214 ikke været stormflodshændelser. Året har imidlertid været stærkt påvirket af, at stormen Bodil den 5. december 213 medførte store oversvømmelser flere steder i landet, og der blev anmeldt stormflodsskader. Disse anmeldelser blev behandlet efter den ny stormflodsordning, der trådte i kraft 1. oktober 212. Denne ordning indebærer, at al sagsbehandling af stormflodssagerne fra taksation til anvisning af erstatningsudbetaling varetages af det forsikringsselskab, hvor skadelidte har tegnet brandforsikring. Den ny ordning betyder samtidig, at s rolle er ændret til at skulle føre tilsyn med forsikringsselskabernes sagsbehandling og erstatningsudbetaling og samtidig varetage behandlingen af klager over forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager, herunder erstatningsudmålingen. Der er pr. 1. juni 215 truffet afgørelse i sager, hvoraf er afsluttet, det vil sige, der ikke udestår erstatningsudbetalinger i disse sager. 568 sager er afgjort, men afventer dokumentation fra skadelidte i form af fakturaer m.v., før de sidste erstatninger kan udbetales og sagerne lukkes. Endelig er sagsbehandlingen endnu ikke afsluttet i 61 sager. Der er i beretningsåret samtidig udbetalt erstatninger for skader forårsaget af stormfloder fra 25 til 211. Sagerne vedrørende disse stormfloder er alle blevet enten godkendt eller afvist af. Ca. 6 sager afventer imidlertid dokumentation fra skadelidte i form af fakturaer m.v., før de sidste erstatninger kan udbetales og sagerne lukkes. I løbet af 214 blev oversvømmelsesordningen aktiveret tre gange fra september til december 214, hvilket udløste 131 anmeldelser af oversvømmelsesskader. Hovedparten af disse anmeldelser er afgjort. og erstatningsudbetalingen er også afsluttet i mange sager, så kun en mindre del af anmeldelserne afventer afgørelse eller fremsendelse af dokumentation for betalinger. Herudover afventer godt 1 sager fra før 214 dokumentation fra skadelidte i form af fakturaer m.v., før de sidste erstatninger kan udbetales og sagerne lukkes. Der har ikke været erklæret stormfald i 214. Anmeldelserne af stormfald efter stormen i efteråret 213 blev modtaget i starten af 214. Den senere ansøgningsrunde vedrørende tilskud til oprydning og gentilplantning blev forsinket af, at EU-Kommissionen i første omgang underkendte tilskuddet til pesticidfri genetablering af skov. Ansøgningsrunden åbnede derfor først den 1. december 214 og sluttede den 1. februar 215, men med mulighed for at søge om tilskud til pesticidfri genetablering af skov. 6 r

8 EY Ledelsesberetning Beretning s sammensætning og sekretariatet s medlemmer udnævnes af erhvervs- og vækstministeren for 4 år ad gangen. Den nuværende periode udløber 31. august 216. Følgende medlemmer er udpeget: Formand: Direktør Jesper Rasmussen Udpeget efter indstilling fra: Erhvervs- og Vækstministeriet: Kontorchef Hans Høj. næstformand Transportministeriet: Fuldmægtig Line Henriette Broen Justitsministeriet: Fuldmægtig Tina Chris Mogensen Forsikring & Pension: Underdirektør Torben Weiss Garne Forbrugerrådet TÆNK: Sekretariatschef Jette Kammer Jensen Kommunernes Landsforening: Teamleder Knud Mikkelsen Miljøministeriet: forskningschef Vivian Kvist Johannsen Klima-, Energi- og Bygningsministeriet: Seniorforsker Vibeke Huess Endvidere fungerer: Forstfuldmægtig Anders Larsen, Naturstyrelsen som sagkyndig vedrørende stormfald Miljøtekniker Morten Kruse, Naturstyrelsen som sagkyndig vedrørende oversvømmelse fra vandløb og søer Civilingeniør Holger Toxvig Madsen, Kystdirektoratet som sagkyndig vedrørende stormflod Mogens Hansen er chef for sekretariatet. Administration Ifølge lov om stormflod og stormfald 22 varetager den daglige administration af loven med bistand af en af erhvervs- og vækstministeren udpeget statslig styrelse, der samtidig fungerer som sekretariat for. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er udpeget til at varetage sekretariatsopgaven. Der er indgået samarbejdsaftaler med Naturstyrelsen (rådgivning vedrørende oversvømmelse og stormfald og administration af stormfaldsordningen), Kystdirektoratet (rådgivning vedrørende stormflod) og Danmarks Meteorologiske Institut (stormflodsvarsling). Vederlaget for varetagelsen af sekretariatsfunktionen i 214 udgjorde 6.8 t.kr. og var fastsat i en aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i henhold til 2, stk. 4 i lov nr. 544 af 26. maj 21 om ændring af lov om stormflod og stormfald samt 1, stk. 3, i BEK nr. 87 af 28. juni 21 om varetagelse af sekretariatsfunktionen for. Sekretariatets indsats har i 214 ud over den generelle administration, som vedrører alle tre ordninger, specielt været koncentreret om håndteringen af stormfloden fra december 213 og følgerne heraf. Der er anvendt mange ressourcer på samarbejdet med forsikringsselskaberne og på betjeningen af økonomiog erhvervsministeren i forbindelse med de politiske drøftelser af stormflodsloven og de ændringer, der blev foretaget af stormflodsloven hen over vinteren og foråret (lov nr. 377 af 15. april 214). Samtidig er der brugt en del ressourcer i forbindelse med stormfald efter stormene Bodil og Allan og tilrettelæggelsen af proceduren for de efterfølgende ansøgninger om tilskud til oprydning og gentilplantning. Endelig lagde oversvømmelserne fra vandløb og søer efter de store regnmængder i efteråret 214 beslag på mange ressourcer. Det skønnes, at ressourceanvendelsen har været fordelt med ca. 75%, svarende til 5.1 t.kr. til aktiviteter vedrørende stormflod og oversvømmelse og ca. 1 %, svarende til 6.8 t.kr. til stormfald, mens de sidste 15% kan henføres til fælles administration af 7~

9 EY Ledelsesberetning Beretning Vederlag for fremmed bistand, herunder fra forsikringsselskaberne ved behandlingen af stormflodssager fra 1. oktober 212, fastlægges af i aftaler med leverandørerne. Dog er store dele af vederlaget til Kystdirektoratet og Danmarks Meteorologiske Institut forudsat i forarbejderne til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald. Regnskabsberetning s indtægter i perioden, t.kr., består af stormafgift på t.kr. og finansielle indtægter på t.kr. De samlede udgifter til administration af ordninger under udgør t.kr. Erstatning for skader forårsaget af stormflod, som primært vedrører regulering af de ultimo 213 foreløbige og skønsmæssigt opgjorte erstatningshensættelser vedrørende Stormen Bodil, udgør en udgift netto på t.kr. Erstatning for skader forårsaget af stormfald, herunder regulering af erstatningshensættelse for tidligere år, udgør en indtægt netto på 4.72 t.kr. Erstatning for skader forårsaget af oversvømmelser udgør en udgift på netto t.kr. Udgifter til administration i sekretariatsfunktionen og øvrige administrationsudgifter udgør tilsammen t.kr. Årets resultat bliver herefter et underskud på t.kr. Der foreligger med årets resultat en samlet egenkapital pr. 31. december 214 på t.kr. I perioden 1. januar december 214 er der udbetalt 66 mio. kr. i erstatningsudbetalinger, inklusiv taksations- og sagsbehandlingsomkostninger, vedrørende Stormen Bodil, der indtraf i december 213. Pr. 31. december 214 er der under stormflods- og oversvømmelsesordningen hensat 261 mio. kr. vedrørende Stormen Bodil. De samlede hensættelser under stormflods- og oversvømmelsesordningen udgør 281 mio. kr. pr. 31. december 214. Egenkapitalen for stormflods- og oversvømmelsesordningen er som følge heraf negativ med 573 mio. kr. pr. 31. december 214. Ved lov nr. 377 af 15. april 214, 1, nr. 9, blev statsgarantien udvidet til 4 mio. kr. frem til 217 vedrørende stormflods- og oversvømmelsesordningen tillige med visse udvidelser af dækningerne. Garantien er fuldt udnyttet i 214. Der er således optaget et garanteret lån på 4 mio. kr. i 214. Lånet forrentes med diskontoen. Samtidig blev forsikringstagernes årlige ordinære afgift til Stormflodsog oversvømmelsesordningen øget fra 2 kr. til 3 kr., og forsikringstagernes årlige midlertidige afgift til dækning af tilbagebetaling af træk under statsgarantien blev forøget fra 1 kr. til 2 kr. Forøgelserne af afgifterne skete første gang for 3. kvartal 214, hvorved s indtægtsgrundlag forøgedes markant de kommende år til genetablering af egenkapitalen og tilbagebetaling af træk under statsgarantien. Statsgarantien forventes at være tilbagebetalt i 219, såfremt der ikke indtræffer nye væsentlige storme. Som følge heraf er der sikret tilstrækkelig likviditet til dækning af erstatninger for indtrufne begivenheder i 214 og tidligere år. Som det fremgår, er det statsgaranteret lån på 4 mio. kr. pt. fuldt ud anvendt til dækning af 213- og 214 begivenheder, ligesom de forøgede stormafgifter i 214 og 215 skal anvendes til dækning heraf. Såfremt der i 215 og de kommende år opstår nye væsentlige stormfloder eller oversvømmelser, forinden har opbygget kapitalberedskab og egenkapital til dækning heraf, vil der være behov for en udvidelse af statsgarantien. Det er s vurdering og forudsætning, at en sådan forhøjelse vil opnås, hvis der opstår behov herfor. Regnskabet er derfor aflagt under forudsætning af s fortsatte drift.

10 EY Resultatopgørelse Note kr Stormafgift 3 Administration af ordninger 4 Tilskud (erstatning for skader) forårsaget af stormfald 5 Erstatning for skader forårsaget af stormflod 6 Erstatning for skader forårsaget af oversvømmelser Bruttoresultat 7 Generelle administrationsomkostninger Resultat før finansielle poster 8 Finansielle indtægter 9 Finansielle omkostninger Årets resultat Fordeling af årets resultat 14 Stormfaldsordningen 14 Stormflods- og oversvømmelsesordningen

11 EY Balance Note kr AKTIVER Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavende renter 1 Tilgodehavende stormafgift Tilgodehavender i alt Værdipapirer og likvide beholdninger 11 Obligationsbeholdning 12 Bankbeholdning Værdipapirer og likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital Stormfaldsordningen 14 Egenkapital pr. 1. januar Andel af resultat for perioden Stormflods- og oversvømmelsesordningen 14 Egenkapital pr. 1. januar Andel af resultat for perioden Egenkapital i alt Erstatningshensættelser 4 Stormfaldsordningen 5 Stormflodsordningen 6 Oversvømmelsesordningen Hensættelser i alt Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser 13 Lån garanteret af staten Kortfristede gældsforpligtelser 13 Lån garanteret af staten Øvrige kreditorer Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT ~

12 EY Stor mrådet Noter 1 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for for 214 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. Herudover har valgt at følge reglerne fra regnskabsklasse B om ledelsesberetningen, jf. årsregnskabs lovens 77. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende: Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynl igt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Resultatopgørelsen Stormafgift Forsikringsselskaber, der tegner forsikringer mod brand på fast ejendom eller for løsøre, har i de to første kvartaler af 214 opkrævet 3 kr. i årlig afgift pr. police. Disse fordeles med 1 kr. til stormfaldsordningen og 2 kr. til stormflod- og oversvømmelsesordningen. For de to sidste kvartaler af 214 er der opkrævet 6 kr. i årlig afgift pr. police. Disse fordeles med 1 kr. til stormfaldsordningen og 5 kr. til stormflod- og oversvømmelsesordningen. Af de 5 kr. til stormflod- og oversvømmelsesordningen indgår der 2 kr. som er en midlertidig afgift så længe ordningen trækker på statsgarantien. Tilskud (erstatning) til gentilplantning m.v. I erstatningsudgifterne er medtaget alle faktiske udbetalinger (tilskud) i 214 relateret til gentilplantninger som følge af stormfald i Danmark. Herudover er der medtaget erstatningshensættelser på sager opstået som følge af stormfald forskellige steder i Danmark indtil 31. december 214 samt skønnede omkostninger til sagsbehandling. Erstatning for skader forårsaget af stormflod I erstatningsudgifterne er medtaget alle faktiske udbetalinger i 214 relateret til stormflod i de danske farvande. Herudover er der medtaget skønnet erstatningshensættelser på sager opstået som følge af stormflod i de danske farvande indtil 31. december 214 samt skønnede omkostninger til taksation og skadesbehandling. Erstatning for skader forårsaget af oversvømmelser I erstatningsudgifterne er medtaget alle faktiske udbetalinger i 214 relateret til oversvømmelser som følge af ekstreme vandstande i vandløb og søer forskellige steder i Danmark. Herudover er der medtaget erstatningshensættelser på sager opstået som følge af oversvømmelser forskellige steder i Danmark indtil 31. december 214 samt skønnede omkostninger til taksation og skadesbehandling. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter andel af fællesomkostninger, kontoromkostninger, mødeomkostninger m.v. Finansielle indtægter/udgifter Består af renteindtægter fra værdipapirer og bankbeholdninger, realiserede kursgevinster og kurstab samt urealiserede kursreguleringer pr. 31. december ~

13 EY Noter 1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Balance Obligationsbeholdning Obligationsbeholdning værdiansættes til kursværdi på balancedagen. Erstatningshensættelser Erstatningshensættelser fastsættes som udgangspunkt individuelt men for sager, som endnu ikke er takseret, afsættes en erstatningshensættelse på baggrund af tidligere erfaringer (gennemsnitshensættelse). Erstatningshensættelser for stormfaldssager fastsættes og administreres af Naturstyrelsen. Erstatningshensættelser for stormflodssager efter 1. oktober 212 fastsættes og administreres af det forsikringsselskab, hvor skadelidte har sin husfarsikring. Erstatningshensættelser for stormflodssager indtruffet før 3. september 212 administreres af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Erstatningshensættelser for oversvømmelsessager fastsættes og administreres af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Ud over direkte erstatningsudgifter til udbedring af skader/gentilplantning foretages hensættelse til skønnede taksation samt skadebehandlingsomkostninger. Lån garanteret af staten Lån garanteret af Staten er optaget til den nominelle restgæld på balancedagen. Lånet skal afdrages i takt med, at får likviditet hertil. Den del, som budgettere kan afdrages inden for 1 år, optages som kortfristet gæld. Finansielle forhold og usikkerhed ved indregning I perioden 1. januar december 214 er der udbetalt 66 mio. kr. i erstatningsudbetalinger, inklusiv taksations- og sagsbehandlingsomkostninger, vedrørende Stormen Bodil, der indtraf i december 213. Pr. 31. december 214 er der under stormflods- og oversvømmelsesordningen fortsat hensat 261 mio. kr. vedrørende Stormen Bodil. De samlede hensættelser under stormflods- og oversvømmelsesordningen udgør 281 mio. kr. pr. 31. december 214. Egenkapitalen for stormflods- og oversvømmelsesordningen er som følge heraf negativ med 573 mio. kr. pr. 31. december 214. Ved lov nr. 377 af 15. april 214, l, nr. 9, blev statsgarantien udvidet til 4 mio. kr. f rem til 217 vedrørende Stormflods- og oversvømmelsesordningen i tilknytning til visse udvidelser af dækningerne. Garantien er fuldt udnyttet i 214 ved optagelse af et statsgaranteret lån på 4 mio.kr., som forrentes med diskontoen. Samtidig blev forsikringstagernes årlige ordinære afgift til Stormflods- og oversvømmelsesordningen øget fra 2 kr. til 3 kr., og forsikringstagernes årlige midlertidige afgift til dækning af tilbagebetaling af træk under statsgarantien blev forøget fra 1 kr. til 2 kr. Forøgelserne af afgifterne skete første gang for 3. kvartal 214, hvorved s indtægtsgrundlag forøgedes markant de kommende år t il genetablering af egenkapitalen og tilbagebetaling af træk under statsgarantien. Statsgarantien forventes at være tilbagebetalt i 219, såfremt der ikke indtræffer nye væsentlige storme. Som følge heraf er der sikret tilstrækkelig likviditet til dækning af erstatninger for indtrufne begivenheder i 214 og tidligere år.

14 EY Noter 1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Som det fremgår, er det statsgaranterede lån på 4 mio. kr. pt. fuldt ud anvendt til dækning af 213og 214 begivenheder, ligesom de forøgede stormafgifter i 214 og 215 skal anvendes til at dække begivenheder indtruffet før 214. Såfremt der i 215 og de kommende år opstår nye væsentlige stormfloder eller oversvømmelser, forinden har opbygget kapitalberedskab og egenkapital til dækning heraf, vil der være behov for en udvidelse af statsgarantien. Det er s vurdering og forudsætning, at en sådan forhøjelse vil opnås, hvis der opstår behov herfor. Regnskabet er derfor aflagt under forudsætning af s fortsatte drift. Usikkerhed ved indregning Beregningen af regnskabsmæssige hensættelser vedrørende tilskud til gentilplantning m.v. i forbindelse med stormfald er baseret på skønsmæssige beregninger fra Naturstyrelsen. Der er naturlig usikkerhed i beregningen. Erstatningshensættelse vedrørende stormflods- og oversvømmelsessager er afsat på individuel basis. Der er naturlig usikkerhed i beregningen. Kr. 2 3 Stormafgift Januar kvartal April kvartal Juli kvartal Oktober kvartal Administration af ordninger Naturstyrelsen: Administration, stormfaldsordningen Undersøgelse af oversvømmelser Administration, Danmarks Meteorologiske Institut Administration, Kystdirektoratet Administration af oversvømmelses- og stormflodsordningen Administration af stormfaldsordningen Administration af stormflodsskader, Fonden F&P Formidling Udgifter, undervisning Stormbasen Assistance (stormflods- og oversvømmelsessager) ~

15 EY Noter Kr. 4 Tilskud (erstatning for skader) forårsaget af stormfald Udbetalinger Sagsbehandling Hensat pr. 1. januar Hensat pr. 31. december Der er foretaget regnskabsmæssig hensættelse vedrørende tilskud til gentilplantning m.v. i forbindelse med stormfald i 213 med kr. pr. 31. december 214. Skønnet er baseret på de oplysninger, Naturstyrelsen har afgivet pr. 18. maj Erstatning for skader forårsaget af stormflod Erstatningsudbetalinger Skadesbehandling og taksation Hensat pr. 1. januar Hensat pr. 31. december Der er foretaget regnskabsmæssig hensættelse til skader forårsaget af stormflod indtil 31. december 214 med sammenlagt kr. Hensættelserne er skønnet af de enkelte forsikringsselskaber, som administrerer skaderne på vegne af. 6 Erstatning for skader forårsaget af oversvømmelser Erstatningsudbetalinger Skadesbehandling og taksation Hensat pr. 1. januar Hensat pr. 31. december Der er foretaget regnskabsmæssig hensættelse til skader forårsaget af oversvømmelser indtil 31. december 214 med sammenlagt kr. Hensættelserne er skønnet af Konkurrence-og forbrugerstyrelsen, som administrerer skaderne på vegne af. 7 Administration af ordninger Andel i fællesudgifter m.v. Øvrige driftsomkostninger

16 EY Noter Kr Finansielle indtægter Renter af værdipapirbeholdning, netto Urealiseret kursregulering ultimo året Realiseret kursgevinst Bankrenter m.v Finansielle omkostninger Urealiseret kursregulering ultimo året Realiseret kurstab Tilgodehavende stormafgift Afgift for oktober kvartal 214, forfalden pr. 31. januar Obligationsbeholdning 4 % Danske Statslån 217 st. lån 7 % Danske Statslån 224 st. lån 1,4215 % Nykredit 238 3,5 % BRFkredit % Realkredit % Nordea Kredit % Danske Statslån 215 st. lån 4 % Nykredit % Danske Statslån 219 st. lån Bankbeholdning Nationalbanken, konto Danske Bank, konto Lån garanteret af Staten Garantien fra staten på 4 mio. kr., der er trukket fuldt ud som lån, er gældende til og med 217. Lånet forrentes med diskontoen. Herefter vil garantien og dermed lånet maksimalt udgøre 2 mio. kr. Der er ikke en fast afdragsprofil på lånet, hvorfor lånet afvikles i takt med, at der frigøres fri likviditet gennem s drift. Under den forudsætning, at der i 215 ikke opstår nye væsentlige begivenheder, forventer i 215 at kunne afdrage 2 mio. kr., som derfor er optaget som kortfristet gæld.

17 EY Noter 14 Resultatfordeling for perioden 1. januar december 214 Stormfaldsordningen Stormafgift Tilskud (erstatning for skader) Udbetalinger Skadesbehandling og taksation Regulering af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter i alt Administrationsomkostninger Direkte administrationsomkostninger: Naturstyrelsen Administration af stormfaldsordningen Andel af generelle administrationsomkostninger (1/3) Omkostninger i alt Resultat af stormfaldsordningen før finansielle poster Stormflods- og oversvømmelsesordningen Stormafgift Erstatningsudgifter Erstatningsudbetalinger, stormflodsordningen Skadesbehandling og taksation Regulering af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter i alt Erstatningsudbetalinger, oversvømmelsesordningen Skadesbehandling og taksation Regulering af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter i alt Administrationsomkostninger Direkte administrationsomkostninger: Undersøgelse af oversvømmelser Danmarks Meteorologiske Institut Kystdirektoratet Administration af oversvømmelses- og stormflodsordningen Andel af generelle administrationsomkostninger (2/3) Omkostninger i alt Resultat af stormflods- og oversvømmelsesordningen før finansielle poster Resultat før finansielle poster, netto Finansielle poster, netto Periodens resultat til fordeling

18 EY Noter 14 Resultatfordeling for perioden 1. januar december 214 (fortsat) Finansielle poster netto fordeles således: Stormfaldsordningen Stormflods- og oversvømmelsesordningerne Resultatet 1. januar december 214 fordeles herefter således: Stormfaldsordningen Stormflods- og oversvømmelsesordningerne Stormafgift for perioden 1. januar - 3. juni 214 er fordelt med 1/3 til stormfaldsordningen og 2/3 til stormflods- og oversvømmelsesordningen. Stormafgift for perioden 1. juni december 214 er som følge af en midlertidig forhøjelse fordelt med 1/6 til stormfaldsordningen og 5/6 til stormflods- og oversvømmelsesordningen. Driftsomkostninger, som kan henføres direkte til de to respektive ordninger, afholdes af hver af ordningerne. Fælles administrationsomkostninger, der ikke kan henføres til en af ordningerne, afholdes med 1/3 af stormfaldsordningen og 2/3 af stormflods- og oversvømmelsesordningen. Finansielle indtægter fordeles med de to ordninger på baggrund af gennemsnittet af hensættelser og egenkapital primo/ultimo for hver af respektive ordninger. Finansielle indtægter er i 214 fuldt ud fordelt til stormfaldsordningen, da egenkapitalen for stormflods- og oversvømmelsesordningen var negativ pr. 31. december 213 og 31. december ('>

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse Dansk Selskab for Virksomhedsledelse CVR-nr. 54 76 36 11 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. september 2014 Dirigent:... Anders Torbøl Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr CVR.nr. 34 14 85 97 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om fonden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Resultatopgørelse 6 Balance

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Fonden til Rosportens Fremme. CVR-nr KOPI

Fonden til Rosportens Fremme. CVR-nr KOPI CVR-nr. 66 38 16 17 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsrapporten 3 Ledelsesberetning 4 Beretning 4 Årsregnskab 1. januar 31. december 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

K/S FYLLEBROVAGEN, HALMSTAD

K/S FYLLEBROVAGEN, HALMSTAD K/S FYLLEBROVAGEN, HALMSTAD Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2015 Per Brøndum Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr. 29846340 Årsrapport

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr Endeligt likvidationsregnskab for perioden

I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr Endeligt likvidationsregnskab for perioden Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr. 72

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling Den Typografiske Begravelseskasse under afvikling Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning og påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen KC Tex Denmark ApS Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr. 32 29 15 97 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september Martin Abilgaard Jensen dirigent 20

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME Hammersholt Erhvervspark 1-5 3400 Hillerød Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2016

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015 KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS Philip Heymans Alle 3, 4. 2900 Hellerup CVR-nr. 34 73 65 53 Årsrapporten for 2015 (3. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Nordic Theresa Partner ApS

Nordic Theresa Partner ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling (dirigent) CVR-nr. 35 03 84 26 rt Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Beretning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

Ejendomsselskabet Tangmosevej 104, Køge ApS CVR-nr Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Ejendomsselskabet Tangmosevej 104, Køge ApS CVR-nr Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejendomsselskabet Tangmosevej

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr:

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr: Gerda og Victor B. Strands Fond Årsrapport 2013 CVR-nr: 56 85 10 11 2 Indhold Fondsoplysninger 4 Ledelsens beretning 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere