Stormrådet. Årsrapport Building a better working world

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stormrådet. Årsrapport 2014 11111111111111. Building a better working world"

Transkript

1 EY Building a better working world

2 EY Indhold Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Til ledelsen i Ledelsesberetning Oplysninger om Beretning Resultatopgørelse Balance Noter Ernst & Young P/S - Osvald Helmuths Vej 4 - Postboks 25-2 Frederiksberg - CVR-nr TROS LOJ I _1.docx

3 EY Ledelsespåtegning har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 214 for. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med års regnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af s aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 214 samt af resultatet af s aktiviteter for regnskabsåret 1. januar- 31. december 214. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til godkendelse. København, den 18. juni 215 ~!Sen I/,," J - \JJ~\dv.e.5.$'.' ~~ Vibeke Huess Line Henriette Broen 2 V)

4 EY Den uafhængige revisors erklæringer Til ledelsen i Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for for regnskabsåret 1. januar december 214. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for s udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af s interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af s aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 214 samt af resultatet af s aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 214 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at modificere vores konklusion skal vi henvise til note 1, hvori redegør for, at Staten har garanteret for et lån på 4 mio. kr. vedrørende Stormflods- og oversvømmelsespuljen gældende frem til 31. december 217, hvorefter garantien og dermed lånerammen nedsættes til 2 mio. kr. Det garanterede lån er trukket fuldt ud ultimo 214. Lånet medfører, at kan honorerer forpligtelser på hændelser, der er indtruffet. s mulighed for at honorere nye forpligtelser over for skadelidte vedrørende Stormflods- og oversvømmelsespuljen og dermed s fortsatte drift er afhængig af, at Staten i fornødent omfang sikrer likviditetsberedskabet, herunder en eventuel forhøjelse af statsgarantien, hvis der indtræder nye hændelser i 215 og de kommende år forinden opbygning af tilstrækkelig egenkapital og kapitalberedskab via løbende stormafgift. Det er s vurdering og forudsætning, at en sådan forhøjelse vil opnås, hvis der opstår behov herfor, og aflægger i overensstemmelse hermed årsregnskabet under forudsætning af s fortsatte drift. 3

5 EY Den uafhængige revisors erklæringer Udtalelse om ledelsesberetning Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 18. juni 215 Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab f1~n/j Mona Blø~{ r!v statsaut. revisor 4 v1

6 EY Ledelsesberetning Oplysninger om Navn Adresse, postnr. by Hjemstedskommune Regnskabsår Hjemmeside Telefon Carl Jacobsens Vej 35, 25 Valby København 1. januar december Direktør Jesper Rasmussen, formand Kontorchef Hans Høj. næstformand, Erhvervs- og Vækstministeriet Fuldmægtig Tina Chris Mogensen, Justitsministeriet Underdirektør Torben Weiss Garne, Forsikring & Pension Sekretariatschef Jette Kammer Jensen, Forbrugerrådet TÆNK Teamleder Knud Mikkelsen, Kommunernes Landsforening Forskningschef Vivian Kvist Johannsen, Miljøministeriet Seniorforsker Vibeke Huess, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Fuldmægtig Line Henriette Broen, Transportministeriet Revision Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4, Postboks 25, 2 Frederiksberg 5 ~

7 EY Ledelsesberetning Beretning Baggrund og lovgrundlag, der er nedsat i henhold til lov om stormflod og stormfald, jf. lovbekendtgørelse nr af 2. oktober 214, forestår administration af loven og træffer afgørelse, om der har været stormflod, oversvømmelse som følge af ekstrem vandstand i vandløb og søer eller stormfald. Der ydes erstatning for skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer på fast ejendom og løsøre dækket af afgiftspligtig forsikring mod brand. Endvidere ydes der tilskud til oprydning samt gentilplantning med robust skov på private fredskovsarealer, der er ramt af stormfald. Beretning Der har i 214 ikke været stormflodshændelser. Året har imidlertid været stærkt påvirket af, at stormen Bodil den 5. december 213 medførte store oversvømmelser flere steder i landet, og der blev anmeldt stormflodsskader. Disse anmeldelser blev behandlet efter den ny stormflodsordning, der trådte i kraft 1. oktober 212. Denne ordning indebærer, at al sagsbehandling af stormflodssagerne fra taksation til anvisning af erstatningsudbetaling varetages af det forsikringsselskab, hvor skadelidte har tegnet brandforsikring. Den ny ordning betyder samtidig, at s rolle er ændret til at skulle føre tilsyn med forsikringsselskabernes sagsbehandling og erstatningsudbetaling og samtidig varetage behandlingen af klager over forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager, herunder erstatningsudmålingen. Der er pr. 1. juni 215 truffet afgørelse i sager, hvoraf er afsluttet, det vil sige, der ikke udestår erstatningsudbetalinger i disse sager. 568 sager er afgjort, men afventer dokumentation fra skadelidte i form af fakturaer m.v., før de sidste erstatninger kan udbetales og sagerne lukkes. Endelig er sagsbehandlingen endnu ikke afsluttet i 61 sager. Der er i beretningsåret samtidig udbetalt erstatninger for skader forårsaget af stormfloder fra 25 til 211. Sagerne vedrørende disse stormfloder er alle blevet enten godkendt eller afvist af. Ca. 6 sager afventer imidlertid dokumentation fra skadelidte i form af fakturaer m.v., før de sidste erstatninger kan udbetales og sagerne lukkes. I løbet af 214 blev oversvømmelsesordningen aktiveret tre gange fra september til december 214, hvilket udløste 131 anmeldelser af oversvømmelsesskader. Hovedparten af disse anmeldelser er afgjort. og erstatningsudbetalingen er også afsluttet i mange sager, så kun en mindre del af anmeldelserne afventer afgørelse eller fremsendelse af dokumentation for betalinger. Herudover afventer godt 1 sager fra før 214 dokumentation fra skadelidte i form af fakturaer m.v., før de sidste erstatninger kan udbetales og sagerne lukkes. Der har ikke været erklæret stormfald i 214. Anmeldelserne af stormfald efter stormen i efteråret 213 blev modtaget i starten af 214. Den senere ansøgningsrunde vedrørende tilskud til oprydning og gentilplantning blev forsinket af, at EU-Kommissionen i første omgang underkendte tilskuddet til pesticidfri genetablering af skov. Ansøgningsrunden åbnede derfor først den 1. december 214 og sluttede den 1. februar 215, men med mulighed for at søge om tilskud til pesticidfri genetablering af skov. 6 r

8 EY Ledelsesberetning Beretning s sammensætning og sekretariatet s medlemmer udnævnes af erhvervs- og vækstministeren for 4 år ad gangen. Den nuværende periode udløber 31. august 216. Følgende medlemmer er udpeget: Formand: Direktør Jesper Rasmussen Udpeget efter indstilling fra: Erhvervs- og Vækstministeriet: Kontorchef Hans Høj. næstformand Transportministeriet: Fuldmægtig Line Henriette Broen Justitsministeriet: Fuldmægtig Tina Chris Mogensen Forsikring & Pension: Underdirektør Torben Weiss Garne Forbrugerrådet TÆNK: Sekretariatschef Jette Kammer Jensen Kommunernes Landsforening: Teamleder Knud Mikkelsen Miljøministeriet: forskningschef Vivian Kvist Johannsen Klima-, Energi- og Bygningsministeriet: Seniorforsker Vibeke Huess Endvidere fungerer: Forstfuldmægtig Anders Larsen, Naturstyrelsen som sagkyndig vedrørende stormfald Miljøtekniker Morten Kruse, Naturstyrelsen som sagkyndig vedrørende oversvømmelse fra vandløb og søer Civilingeniør Holger Toxvig Madsen, Kystdirektoratet som sagkyndig vedrørende stormflod Mogens Hansen er chef for sekretariatet. Administration Ifølge lov om stormflod og stormfald 22 varetager den daglige administration af loven med bistand af en af erhvervs- og vækstministeren udpeget statslig styrelse, der samtidig fungerer som sekretariat for. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er udpeget til at varetage sekretariatsopgaven. Der er indgået samarbejdsaftaler med Naturstyrelsen (rådgivning vedrørende oversvømmelse og stormfald og administration af stormfaldsordningen), Kystdirektoratet (rådgivning vedrørende stormflod) og Danmarks Meteorologiske Institut (stormflodsvarsling). Vederlaget for varetagelsen af sekretariatsfunktionen i 214 udgjorde 6.8 t.kr. og var fastsat i en aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i henhold til 2, stk. 4 i lov nr. 544 af 26. maj 21 om ændring af lov om stormflod og stormfald samt 1, stk. 3, i BEK nr. 87 af 28. juni 21 om varetagelse af sekretariatsfunktionen for. Sekretariatets indsats har i 214 ud over den generelle administration, som vedrører alle tre ordninger, specielt været koncentreret om håndteringen af stormfloden fra december 213 og følgerne heraf. Der er anvendt mange ressourcer på samarbejdet med forsikringsselskaberne og på betjeningen af økonomiog erhvervsministeren i forbindelse med de politiske drøftelser af stormflodsloven og de ændringer, der blev foretaget af stormflodsloven hen over vinteren og foråret (lov nr. 377 af 15. april 214). Samtidig er der brugt en del ressourcer i forbindelse med stormfald efter stormene Bodil og Allan og tilrettelæggelsen af proceduren for de efterfølgende ansøgninger om tilskud til oprydning og gentilplantning. Endelig lagde oversvømmelserne fra vandløb og søer efter de store regnmængder i efteråret 214 beslag på mange ressourcer. Det skønnes, at ressourceanvendelsen har været fordelt med ca. 75%, svarende til 5.1 t.kr. til aktiviteter vedrørende stormflod og oversvømmelse og ca. 1 %, svarende til 6.8 t.kr. til stormfald, mens de sidste 15% kan henføres til fælles administration af 7~

9 EY Ledelsesberetning Beretning Vederlag for fremmed bistand, herunder fra forsikringsselskaberne ved behandlingen af stormflodssager fra 1. oktober 212, fastlægges af i aftaler med leverandørerne. Dog er store dele af vederlaget til Kystdirektoratet og Danmarks Meteorologiske Institut forudsat i forarbejderne til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald. Regnskabsberetning s indtægter i perioden, t.kr., består af stormafgift på t.kr. og finansielle indtægter på t.kr. De samlede udgifter til administration af ordninger under udgør t.kr. Erstatning for skader forårsaget af stormflod, som primært vedrører regulering af de ultimo 213 foreløbige og skønsmæssigt opgjorte erstatningshensættelser vedrørende Stormen Bodil, udgør en udgift netto på t.kr. Erstatning for skader forårsaget af stormfald, herunder regulering af erstatningshensættelse for tidligere år, udgør en indtægt netto på 4.72 t.kr. Erstatning for skader forårsaget af oversvømmelser udgør en udgift på netto t.kr. Udgifter til administration i sekretariatsfunktionen og øvrige administrationsudgifter udgør tilsammen t.kr. Årets resultat bliver herefter et underskud på t.kr. Der foreligger med årets resultat en samlet egenkapital pr. 31. december 214 på t.kr. I perioden 1. januar december 214 er der udbetalt 66 mio. kr. i erstatningsudbetalinger, inklusiv taksations- og sagsbehandlingsomkostninger, vedrørende Stormen Bodil, der indtraf i december 213. Pr. 31. december 214 er der under stormflods- og oversvømmelsesordningen hensat 261 mio. kr. vedrørende Stormen Bodil. De samlede hensættelser under stormflods- og oversvømmelsesordningen udgør 281 mio. kr. pr. 31. december 214. Egenkapitalen for stormflods- og oversvømmelsesordningen er som følge heraf negativ med 573 mio. kr. pr. 31. december 214. Ved lov nr. 377 af 15. april 214, 1, nr. 9, blev statsgarantien udvidet til 4 mio. kr. frem til 217 vedrørende stormflods- og oversvømmelsesordningen tillige med visse udvidelser af dækningerne. Garantien er fuldt udnyttet i 214. Der er således optaget et garanteret lån på 4 mio. kr. i 214. Lånet forrentes med diskontoen. Samtidig blev forsikringstagernes årlige ordinære afgift til Stormflodsog oversvømmelsesordningen øget fra 2 kr. til 3 kr., og forsikringstagernes årlige midlertidige afgift til dækning af tilbagebetaling af træk under statsgarantien blev forøget fra 1 kr. til 2 kr. Forøgelserne af afgifterne skete første gang for 3. kvartal 214, hvorved s indtægtsgrundlag forøgedes markant de kommende år til genetablering af egenkapitalen og tilbagebetaling af træk under statsgarantien. Statsgarantien forventes at være tilbagebetalt i 219, såfremt der ikke indtræffer nye væsentlige storme. Som følge heraf er der sikret tilstrækkelig likviditet til dækning af erstatninger for indtrufne begivenheder i 214 og tidligere år. Som det fremgår, er det statsgaranteret lån på 4 mio. kr. pt. fuldt ud anvendt til dækning af 213- og 214 begivenheder, ligesom de forøgede stormafgifter i 214 og 215 skal anvendes til dækning heraf. Såfremt der i 215 og de kommende år opstår nye væsentlige stormfloder eller oversvømmelser, forinden har opbygget kapitalberedskab og egenkapital til dækning heraf, vil der være behov for en udvidelse af statsgarantien. Det er s vurdering og forudsætning, at en sådan forhøjelse vil opnås, hvis der opstår behov herfor. Regnskabet er derfor aflagt under forudsætning af s fortsatte drift.

10 EY Resultatopgørelse Note kr Stormafgift 3 Administration af ordninger 4 Tilskud (erstatning for skader) forårsaget af stormfald 5 Erstatning for skader forårsaget af stormflod 6 Erstatning for skader forårsaget af oversvømmelser Bruttoresultat 7 Generelle administrationsomkostninger Resultat før finansielle poster 8 Finansielle indtægter 9 Finansielle omkostninger Årets resultat Fordeling af årets resultat 14 Stormfaldsordningen 14 Stormflods- og oversvømmelsesordningen

11 EY Balance Note kr AKTIVER Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavende renter 1 Tilgodehavende stormafgift Tilgodehavender i alt Værdipapirer og likvide beholdninger 11 Obligationsbeholdning 12 Bankbeholdning Værdipapirer og likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital Stormfaldsordningen 14 Egenkapital pr. 1. januar Andel af resultat for perioden Stormflods- og oversvømmelsesordningen 14 Egenkapital pr. 1. januar Andel af resultat for perioden Egenkapital i alt Erstatningshensættelser 4 Stormfaldsordningen 5 Stormflodsordningen 6 Oversvømmelsesordningen Hensættelser i alt Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser 13 Lån garanteret af staten Kortfristede gældsforpligtelser 13 Lån garanteret af staten Øvrige kreditorer Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT ~

12 EY Stor mrådet Noter 1 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for for 214 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. Herudover har valgt at følge reglerne fra regnskabsklasse B om ledelsesberetningen, jf. årsregnskabs lovens 77. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende: Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynl igt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Resultatopgørelsen Stormafgift Forsikringsselskaber, der tegner forsikringer mod brand på fast ejendom eller for løsøre, har i de to første kvartaler af 214 opkrævet 3 kr. i årlig afgift pr. police. Disse fordeles med 1 kr. til stormfaldsordningen og 2 kr. til stormflod- og oversvømmelsesordningen. For de to sidste kvartaler af 214 er der opkrævet 6 kr. i årlig afgift pr. police. Disse fordeles med 1 kr. til stormfaldsordningen og 5 kr. til stormflod- og oversvømmelsesordningen. Af de 5 kr. til stormflod- og oversvømmelsesordningen indgår der 2 kr. som er en midlertidig afgift så længe ordningen trækker på statsgarantien. Tilskud (erstatning) til gentilplantning m.v. I erstatningsudgifterne er medtaget alle faktiske udbetalinger (tilskud) i 214 relateret til gentilplantninger som følge af stormfald i Danmark. Herudover er der medtaget erstatningshensættelser på sager opstået som følge af stormfald forskellige steder i Danmark indtil 31. december 214 samt skønnede omkostninger til sagsbehandling. Erstatning for skader forårsaget af stormflod I erstatningsudgifterne er medtaget alle faktiske udbetalinger i 214 relateret til stormflod i de danske farvande. Herudover er der medtaget skønnet erstatningshensættelser på sager opstået som følge af stormflod i de danske farvande indtil 31. december 214 samt skønnede omkostninger til taksation og skadesbehandling. Erstatning for skader forårsaget af oversvømmelser I erstatningsudgifterne er medtaget alle faktiske udbetalinger i 214 relateret til oversvømmelser som følge af ekstreme vandstande i vandløb og søer forskellige steder i Danmark. Herudover er der medtaget erstatningshensættelser på sager opstået som følge af oversvømmelser forskellige steder i Danmark indtil 31. december 214 samt skønnede omkostninger til taksation og skadesbehandling. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter andel af fællesomkostninger, kontoromkostninger, mødeomkostninger m.v. Finansielle indtægter/udgifter Består af renteindtægter fra værdipapirer og bankbeholdninger, realiserede kursgevinster og kurstab samt urealiserede kursreguleringer pr. 31. december ~

13 EY Noter 1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Balance Obligationsbeholdning Obligationsbeholdning værdiansættes til kursværdi på balancedagen. Erstatningshensættelser Erstatningshensættelser fastsættes som udgangspunkt individuelt men for sager, som endnu ikke er takseret, afsættes en erstatningshensættelse på baggrund af tidligere erfaringer (gennemsnitshensættelse). Erstatningshensættelser for stormfaldssager fastsættes og administreres af Naturstyrelsen. Erstatningshensættelser for stormflodssager efter 1. oktober 212 fastsættes og administreres af det forsikringsselskab, hvor skadelidte har sin husfarsikring. Erstatningshensættelser for stormflodssager indtruffet før 3. september 212 administreres af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Erstatningshensættelser for oversvømmelsessager fastsættes og administreres af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Ud over direkte erstatningsudgifter til udbedring af skader/gentilplantning foretages hensættelse til skønnede taksation samt skadebehandlingsomkostninger. Lån garanteret af staten Lån garanteret af Staten er optaget til den nominelle restgæld på balancedagen. Lånet skal afdrages i takt med, at får likviditet hertil. Den del, som budgettere kan afdrages inden for 1 år, optages som kortfristet gæld. Finansielle forhold og usikkerhed ved indregning I perioden 1. januar december 214 er der udbetalt 66 mio. kr. i erstatningsudbetalinger, inklusiv taksations- og sagsbehandlingsomkostninger, vedrørende Stormen Bodil, der indtraf i december 213. Pr. 31. december 214 er der under stormflods- og oversvømmelsesordningen fortsat hensat 261 mio. kr. vedrørende Stormen Bodil. De samlede hensættelser under stormflods- og oversvømmelsesordningen udgør 281 mio. kr. pr. 31. december 214. Egenkapitalen for stormflods- og oversvømmelsesordningen er som følge heraf negativ med 573 mio. kr. pr. 31. december 214. Ved lov nr. 377 af 15. april 214, l, nr. 9, blev statsgarantien udvidet til 4 mio. kr. f rem til 217 vedrørende Stormflods- og oversvømmelsesordningen i tilknytning til visse udvidelser af dækningerne. Garantien er fuldt udnyttet i 214 ved optagelse af et statsgaranteret lån på 4 mio.kr., som forrentes med diskontoen. Samtidig blev forsikringstagernes årlige ordinære afgift til Stormflods- og oversvømmelsesordningen øget fra 2 kr. til 3 kr., og forsikringstagernes årlige midlertidige afgift til dækning af tilbagebetaling af træk under statsgarantien blev forøget fra 1 kr. til 2 kr. Forøgelserne af afgifterne skete første gang for 3. kvartal 214, hvorved s indtægtsgrundlag forøgedes markant de kommende år t il genetablering af egenkapitalen og tilbagebetaling af træk under statsgarantien. Statsgarantien forventes at være tilbagebetalt i 219, såfremt der ikke indtræffer nye væsentlige storme. Som følge heraf er der sikret tilstrækkelig likviditet til dækning af erstatninger for indtrufne begivenheder i 214 og tidligere år.

14 EY Noter 1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Som det fremgår, er det statsgaranterede lån på 4 mio. kr. pt. fuldt ud anvendt til dækning af 213og 214 begivenheder, ligesom de forøgede stormafgifter i 214 og 215 skal anvendes til at dække begivenheder indtruffet før 214. Såfremt der i 215 og de kommende år opstår nye væsentlige stormfloder eller oversvømmelser, forinden har opbygget kapitalberedskab og egenkapital til dækning heraf, vil der være behov for en udvidelse af statsgarantien. Det er s vurdering og forudsætning, at en sådan forhøjelse vil opnås, hvis der opstår behov herfor. Regnskabet er derfor aflagt under forudsætning af s fortsatte drift. Usikkerhed ved indregning Beregningen af regnskabsmæssige hensættelser vedrørende tilskud til gentilplantning m.v. i forbindelse med stormfald er baseret på skønsmæssige beregninger fra Naturstyrelsen. Der er naturlig usikkerhed i beregningen. Erstatningshensættelse vedrørende stormflods- og oversvømmelsessager er afsat på individuel basis. Der er naturlig usikkerhed i beregningen. Kr. 2 3 Stormafgift Januar kvartal April kvartal Juli kvartal Oktober kvartal Administration af ordninger Naturstyrelsen: Administration, stormfaldsordningen Undersøgelse af oversvømmelser Administration, Danmarks Meteorologiske Institut Administration, Kystdirektoratet Administration af oversvømmelses- og stormflodsordningen Administration af stormfaldsordningen Administration af stormflodsskader, Fonden F&P Formidling Udgifter, undervisning Stormbasen Assistance (stormflods- og oversvømmelsessager) ~

15 EY Noter Kr. 4 Tilskud (erstatning for skader) forårsaget af stormfald Udbetalinger Sagsbehandling Hensat pr. 1. januar Hensat pr. 31. december Der er foretaget regnskabsmæssig hensættelse vedrørende tilskud til gentilplantning m.v. i forbindelse med stormfald i 213 med kr. pr. 31. december 214. Skønnet er baseret på de oplysninger, Naturstyrelsen har afgivet pr. 18. maj Erstatning for skader forårsaget af stormflod Erstatningsudbetalinger Skadesbehandling og taksation Hensat pr. 1. januar Hensat pr. 31. december Der er foretaget regnskabsmæssig hensættelse til skader forårsaget af stormflod indtil 31. december 214 med sammenlagt kr. Hensættelserne er skønnet af de enkelte forsikringsselskaber, som administrerer skaderne på vegne af. 6 Erstatning for skader forårsaget af oversvømmelser Erstatningsudbetalinger Skadesbehandling og taksation Hensat pr. 1. januar Hensat pr. 31. december Der er foretaget regnskabsmæssig hensættelse til skader forårsaget af oversvømmelser indtil 31. december 214 med sammenlagt kr. Hensættelserne er skønnet af Konkurrence-og forbrugerstyrelsen, som administrerer skaderne på vegne af. 7 Administration af ordninger Andel i fællesudgifter m.v. Øvrige driftsomkostninger

16 EY Noter Kr Finansielle indtægter Renter af værdipapirbeholdning, netto Urealiseret kursregulering ultimo året Realiseret kursgevinst Bankrenter m.v Finansielle omkostninger Urealiseret kursregulering ultimo året Realiseret kurstab Tilgodehavende stormafgift Afgift for oktober kvartal 214, forfalden pr. 31. januar Obligationsbeholdning 4 % Danske Statslån 217 st. lån 7 % Danske Statslån 224 st. lån 1,4215 % Nykredit 238 3,5 % BRFkredit % Realkredit % Nordea Kredit % Danske Statslån 215 st. lån 4 % Nykredit % Danske Statslån 219 st. lån Bankbeholdning Nationalbanken, konto Danske Bank, konto Lån garanteret af Staten Garantien fra staten på 4 mio. kr., der er trukket fuldt ud som lån, er gældende til og med 217. Lånet forrentes med diskontoen. Herefter vil garantien og dermed lånet maksimalt udgøre 2 mio. kr. Der er ikke en fast afdragsprofil på lånet, hvorfor lånet afvikles i takt med, at der frigøres fri likviditet gennem s drift. Under den forudsætning, at der i 215 ikke opstår nye væsentlige begivenheder, forventer i 215 at kunne afdrage 2 mio. kr., som derfor er optaget som kortfristet gæld.

17 EY Noter 14 Resultatfordeling for perioden 1. januar december 214 Stormfaldsordningen Stormafgift Tilskud (erstatning for skader) Udbetalinger Skadesbehandling og taksation Regulering af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter i alt Administrationsomkostninger Direkte administrationsomkostninger: Naturstyrelsen Administration af stormfaldsordningen Andel af generelle administrationsomkostninger (1/3) Omkostninger i alt Resultat af stormfaldsordningen før finansielle poster Stormflods- og oversvømmelsesordningen Stormafgift Erstatningsudgifter Erstatningsudbetalinger, stormflodsordningen Skadesbehandling og taksation Regulering af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter i alt Erstatningsudbetalinger, oversvømmelsesordningen Skadesbehandling og taksation Regulering af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter i alt Administrationsomkostninger Direkte administrationsomkostninger: Undersøgelse af oversvømmelser Danmarks Meteorologiske Institut Kystdirektoratet Administration af oversvømmelses- og stormflodsordningen Andel af generelle administrationsomkostninger (2/3) Omkostninger i alt Resultat af stormflods- og oversvømmelsesordningen før finansielle poster Resultat før finansielle poster, netto Finansielle poster, netto Periodens resultat til fordeling

18 EY Noter 14 Resultatfordeling for perioden 1. januar december 214 (fortsat) Finansielle poster netto fordeles således: Stormfaldsordningen Stormflods- og oversvømmelsesordningerne Resultatet 1. januar december 214 fordeles herefter således: Stormfaldsordningen Stormflods- og oversvømmelsesordningerne Stormafgift for perioden 1. januar - 3. juni 214 er fordelt med 1/3 til stormfaldsordningen og 2/3 til stormflods- og oversvømmelsesordningen. Stormafgift for perioden 1. juni december 214 er som følge af en midlertidig forhøjelse fordelt med 1/6 til stormfaldsordningen og 5/6 til stormflods- og oversvømmelsesordningen. Driftsomkostninger, som kan henføres direkte til de to respektive ordninger, afholdes af hver af ordningerne. Fælles administrationsomkostninger, der ikke kan henføres til en af ordningerne, afholdes med 1/3 af stormfaldsordningen og 2/3 af stormflods- og oversvømmelsesordningen. Finansielle indtægter fordeles med de to ordninger på baggrund af gennemsnittet af hensættelser og egenkapital primo/ultimo for hver af respektive ordninger. Finansielle indtægter er i 214 fuldt ud fordelt til stormfaldsordningen, da egenkapitalen for stormflods- og oversvømmelsesordningen var negativ pr. 31. december 213 og 31. december ('>

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

BERETNING 2013 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED

BERETNING 2013 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED BERETNING 2013 Forord 2 Om Stormrådet 3 Om stormflod 5 Om stormfald 9 Om oversvømmelse 11 Økonomisk resultat 2013 13 Stormrådet - BERETNING 2013 FORORD Om stormrådet

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Bestyrelsesberetning 7 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forening Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger Anvendt regnskabspraksis 3-5 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-12 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

Udvikling Stevns. cvr. nr. 36 10 24 46. Årsrapport for 2014. Algade 8. 4660 Store Heddinge

Udvikling Stevns. cvr. nr. 36 10 24 46. Årsrapport for 2014. Algade 8. 4660 Store Heddinge ¾ ó»ª ±² Udvikling Stevns cvr. nr. 36 10 24 46 Algade 8 4660 Store Heddinge Årsrapport for 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé { Ú ëê ëé çë ìç ¾»ª ±²à³ ò¼µ { ò¾ ó»ª ±²ò¼µ

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk CVR-nr. 30 70 02 28 DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013 G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse CVR nr. 33894783 Årsregnskab for 2013 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 109-307/TSH Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Københavns Tandlægeforening

Københavns Tandlægeforening Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17 1256 København K CVR.nr.: 18 20 84 15 Årsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse FORENINGSOPLYSNINGER Side 2 BESTYRELSENS UNDERSKRIFTER - 3 REVISIONSPÅTEGNING -

Læs mere