Generelle bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle bemærkninger"

Transkript

1 Generelle bemærkninger giver et overblik over grundlaget for budgettet. 13

2 Generelle bemærkninger 1. Den generelle økonomiske situation Udgangspunktet for skønnet over drifts- og anlægsudgifterne er budgetoverslagene for , som Byrådet vedtog den 6. oktober Budgetoverslagene er herefter fremskrevet med den forventede pris- og lønstigning til 2006-niveau. Budgetoverslaget for 2009 er som udgangspunkt identisk med budgetoverslag for Desuden er der indarbejdet mer- og mindreudgifter i forbindelse med ny lovgivning og byrådsbeslutninger. På indtægtssiden er der udarbejdet et skøn over skatteindtægter og generelle tilskud. Der blev indgået aftale om budget den 19. september 2005 mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre Budgetforslag 2006 i hovedtal sammenlignet med tidligere år I tabellen nedenfor er vist udgifter og indtægter i budgetforslag for 2006 sammenlignet med de tilsvarende tal i regnskab 2004 og budget Mio. kr. Regnskab Budget Budget Udgifter: Drift 3.342, , ,1 Anlæg 203,0 304,0 470,3 Renter 16,2 16,0 18,9 Finansforskydninger 1.090, , ,1 Afdrag på lån 19,8 22,0 24,3 Tilskud og udligning 102,9 121,8 160,4 Udligning af moms 129,2 133,9 130,3 Skatter -187,2 184,9 199,6 Likviditetsopbygning 95,5 0,0 0,0 Udgifter i alt 4.812, , ,0 Indtægter: Drift 1.012, , ,4 Anlæg 28,8 29,2 1,3 Renter 29,9 19,5 2 Finansforskydninger 1.189, , ,2 Optagelse af lån 19,0 92,7 161,1 Statstilskud 497,7 512,0 598,9 Skatter 2.035, , ,1 Likviditetsforbrug 0,0 74,1 93,6 Indtægter i alt 4.812, , ,0 I budgettet for 2005 balancerer udgifter og indtægter med 5.478,2 mio. kr. I 2006 er de tilsvarende udgifter og indtægter på 5.829,0 mio. kr. Heraf udgør driftsudgifterne 3.588,1 mio. kr. 14

3 svarende til 61,6 pct. Anlægsudgifterne er på 470,3 mio. kr., svarende til 8,1 pct. af de samlede udgifter. Af de samlede indtægter udgør skatteindtægterne 2.506,1 mio. kr. svarende til 43 pct. Driftsindtægterne, det vil sige betalinger for daginstitutioner og SFO, vandafgifter, renovationsafgifter mv. er 1.099,6 mio. kr. eller 18,9 pct., mens generelle tilskud fra staten udgør 598,9 mio. kr., svarende til 10,3 pct. 1.2 Beslutningsnoter Følgende beslutningsnoter indgår i budgetaftalen: 1. Det er forudsat, at der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i Der tages ved 2. behandlingen endelig stilling til, om der skal anvendes det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. 2. Skatteprocenten er uændret 20,2 pct. og grundskyldspromillen uændret 13,0 promille. 3. Det er i budgetoplægget forudsat, at der optages lån i 2006 på 24,7 mio. kr. til om- og nybyggeri på folkeskoleområdet. 4. Den seneste befolkningsprognose forventer en vækst i folketallet de nærmeste år, delvist som følge af det nye boligbyggeri. Prognosen er imidlertid usikker, fordi beboersammensætningen i de nye boliger endnu ikke er kendt. Samtidig har Danmarks Statistik forudsat en øget levetid, hvilket giver et behov for at vurdere demografimodellen på ældreområdet. Der foretages derfor inden forhandlingerne om budgettet for 2007 en vurdering af prognosen og dens økonomiske konsekvenser. 5. Der gennemføres en analyse af rationaliseringsgevinsten ved nye arbejdsgange som følge af indførelse af elektroniske bilag og fakturaer. 6. Der gennemføres en analyse af indkøbsmønstret i kommunen, der skal føre til en effektivisering af indkøbene. 7. Der foretages inden forhandlingerne om budgettet for 2007 en undersøgelse af mulige placeringer af en multianvendelig idrætshal i Mørkhøj. 8. Der igangsættes en undersøgelse af forskellige muligheder for at tilbyde mad til alle børn i daginstitutionerne, herunder forældrenes interesse herfor selvom det betyder en merbetaling. I den forbindelse vurderes konsekvenserne af en tilpasning af takststrukturen, så den i højere grad afspejler omkostningerne. Provenuet anvendes i så fald til finansiering af mad til børnene. 9. Kommunen får en ny opgave indenfor sundhedsområdet, specielt den forebyggende indsats. Når den nye opgavefordeling mellem region og kommune er præciseret, og Gladsaxe Kommunes sundhedspolitik er vedtaget, udarbejdes der et konkret forslag til udformning af et sundhedscenter. 10. Værestedet i Høje Gladsaxe er sikret en fortsættelse i budgetperioden. For at målrette indsatsen afsættes der kr. om året til samarbejdsprojekter med boligorganisationerne. 15

4 11. I forlængelse af kommuneplanen og sidste års beslutningsnote om en kønnere og mere levende by er der en handlingsplan under udarbejdelse. Der afsættes foreløbigt kr. om året til gennemførelse af aktiviteter fra handlingsplanen. 12. Inden 1. juli 2006 skal der, på grundlag af en beskrivelse af de nye opgaver, udarbejdes et konkret forslag til opgaver, størrelse og placering af et genoptræningscenter, med henblik på at det snarest kan etableres. 13. Gladsaxe Kommunes skolepolitik 2002 revideres i 2006 med henblik på en styrkelse af kravene til elevernes faglige udbytte af undervisningen, idet målsætningen om sociale og personlige kompetencer fastholdes. Børne- og Undervisningsudvalget forelægger forslag til ny skolepolitik oktober 2006 til Byrådets behandling. 14. Der gennemføres en analyse af mulighederne for at reducere udgifterne til specialundervisning i folkeskolen. En del af provenuet anvendes til styrkelse af det faglige niveau. 15. Der igangsættes en analyse af behovet for mere fleksibel åbningstid i daginstitutionerne, baseret på flere forskellige modeller. 16. Rengøringen på de sociale institutioner, som Gladsaxe Kommune beslutter sig for at overtage fra amtet, sendes i udbud, under respekt for allerede indgåede aftaler. 17. Som led i den arbejdsmarkedsrettede indsats overfor personer udenfor arbejdsmarkedet, skal der i højere grad inddrages private aktører. Samtidig skal indsatsen for at integrere indvandrerkvinder på arbejdsmarkedet styrkes. 18. P-kælderen under Bagsværd Torv udbydes til salg. 19. Der skal ved fremtidige anskaffelser af biler og busser til kommunale formål lægges vægt på miljøhensynet. 20. Forligspartierne bag budget optager i foråret 2006 drøftelser om den konkrete udmøntning af kommunalreformen og udligningsreformen. 21. Resultatet af de forskellige effektiviseringsinitiativer, der igangsættes i budget , anvendes primært til en opbygning af kommunens kassebeholdning. 22. Der igangsættes et analysearbejde på forsyningsområdet for at vurdere, hvordan området hensigtsmæssigt kan organiseres i lyset af ændrede vilkår for forsyningsbranchen, herunder også den øgede regnskabsmæssige adskillelse mellem forsyningsområdet og kommunekassen, som er aftalt mellem regeringen og KL. I den forbindelse ses der på organiseringen af vagtberedskabet i Gladsaxe Kommune, og mulighederne for at indgå et samarbejde med andre kommuner herom. 23. Som led i handlingsplanen for styrkelse af byggesagsbehandlingen i Gladsaxe Kommune, som forventes færdig i februar 2006, nedbringes sagsbehandlingstiden, finansieret indenfor rammen. 24. Lærernes sygefravær gøres til et fokusområde. 16

5 1.3 Oversigt over budgetforslag (netto) I nedenstående tabel er hovedtallene i budgettet for angivet: Udgift+/indtægt I kr. Driftsvirksomhed Anlægsvirksomhed Drift- og anlæg i alt P/l-regulering Finansiering: - renter finansforskydninger afdrag på lån optagne lån generelle tilskud momsudligning skatter Finansiering i alt Likviditetsforbrug jf. budget Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb Likviditetsforbrug i alt Likviditetsforbruget er forskellen mellem udgifter og indtægter. Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb består i differencen mellem overførsel af rådighedsbeløb fra det aktuelle budgetår til det næste og overførsel af rådighedsbeløb fra året før til det aktuelle budgetår. Der budgetteres med et forbrug af kassebeholdningen i perioden På hovedkonto 0-6 (drift, refusion og anlæg) er alle budgetbeløb i årene angivet i 2006-priser (faste priser) eksklusiv moms, På hovedkonto 7 og 8 (renter og finansiering og finansforskydninger) er budgetbeløbene angivet i det skønnede prisniveau for hvert af budgetårene (løbende priser), For budgetoverslagsårene er størrelsen af pris- og lønreguleringen på hovedkonto 0-6 angivet særskilt. På denne måde er det muligt at sammenligne drifts- og anlægsbudgettet i de fire år indbyrdes. 17

6 1.4 Aftale mellem KL og regeringen Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har den 10. juni 2005 indgået aftale om kommunernes økonomi for De væsentligste punkter i aftalen er: Kommunernes økonomiske råderum: Regeringens overordnede økonomiske målsætning er en begrænset vækst i den samlede offentlige sektor stat, kommuner og amter. Økonomiaftalen er indgået under forudsætning af en årlig realvækst på 0,5 pct. i det samlede offentlige forbrug. Væksten vil være målrettet forbedringer på blandt andet ældre-, sundheds, uddannelses- og forskningsområdet. Rammerne for den kommunale økonomi skal derfor ses i sammenhæng med kommunernes mulighed for at tilvejebringe et råderum til serviceforbedringer gennem omprioriteringer og effektiviseringer. Med aftalen for 2006 er der sikret finansiering af udgifterne til overførsler, der ligger ca. 1,9 mia. kr. højere end budgetteret sidste år. Da der altid vil være en vis usikkerhed om udviklingen på overførselsområdet, har aftalen en klausul om at genoptage forhandlingerne om dette skøn, hvis det viser sig ikke at holde. Seviceudgifterne: Det er forudsat i aftalen at kommunernes serviceudgifter udgør 146,4 mio. kr. i Skatteindtægterne: Folketinget har den 16. juni 2005 vedtaget lov om midlertidige bindinger på kommunernes overskudskapacitet. Den medfører blandt andet at kommuner der ikke indgår i en kommunesammenlægning, ikke kan sætte skatteprocenten op fra 2005 til Det gælder både for indkomstskat og ejendomsskat. Loven medfører også en regulering af selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget i Reguleringen betyder at der lægges en begrænsning på væksten i det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag i forhold til den statsgaranterede vækst. Det tidligere indførte skatteloft for ejendomsværdiskat og grundskyld fortsætter også i Skatteloftet lægger en begrænsning på, hvor stor væksten i grundlaget for de to skattetyper ejendomsværdier og grundværdier må være. Bloktilskud: Det samlede bloktilskud er fastsat til 39,4 mia. kr. i Det består af et balancetilskud på 11,2 mia. kr. og en række reguleringer på baggrund af budgetgarantien og lov- og cirkulæreprogrammet. Balancetilskuddet er noget større end sidste år. Den særlige fordeling af en del af bloktilskuddet bliver videreført i Det betyder, at 1 mia. kr. af balancetilskuddet bliver fordelt efter kommunernes andel af udgifterne til indkomstoverførsler i stedet for at indgå i det almindelige bloktilskud, der fordeles efter beskatningsgrundlag. Ligesom i 2005 modtager kommunerne et særligt tilskud til ældreområdet. Det fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle, og Gladsaxe Kommunes andel er 7,3 mio. kr. I 2006 afsættes der yderligere 500 mio. kr. til indførelse af en plejehjemsgaranti og til en ansøgningspulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp. Det er endnu ikke fastlagt, hvordan puljen skal udmøntes, men en del af beløbet forventes at blive fordelt efter en særlig fordelingsnøgle. På den baggrund forventes Gladsaxe Kommunes andel at blive 2 mio. kr. 18

7 De særlige refusionsordninger på grundtakstområdet fortsætter i Gladsaxe Kommunes tilskud forventes at blive 89,2 mio. kr. Lånemuligheder: Kommunerne har fortsat mulighed for at låne til renovering og udbygning af skoler. I 2006 er den ekstraordinære anlægspulje til folkeskoleområdet 800 mio. kr., og der kan lånes op til 50 pct. af udgifterne. Ansøgning om lånoptagelse skal ske i Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Med aftalen er der indført begrænsninger i kommunernes mulighed for at optage lån i forsyningsvirksomheder. 1.5 Væsentlige lovændringer siden vedtagelsen af budget 2005 Folketinget har siden vedtagelsen af budgettet for 2005 vedtaget en række love, der har betydning for den kommunale økonomi. I det følgende er nogle af de væsentligste omtalt: Folketinget har vedtaget lovgrundlaget for opgave- og strukturreformen. Der er i alt vedtaget 46 love, og langt hovedparten af lovene har konsekvenser for kommunerne. KL har for så vidt angår driftsudgifterne - den 16. september 2005 indgået aftale med regeringen og Amtsrådsforeningen om opgave- og strukturreformens økonomiske konsekvenser. Kommunerne er i den forbindelse samlet set kompenseret for 29,2 mia. kr. Der er ikke taget stilling til, hvorledes beløbet overføres til kommunerne i form af f.eks. overtagelse af en del af den amtskommunale beskatning eller som bloktilskud. Dette spørgsmål tages der først stilling til i forbindelse med lovforslaget om et nyt udligningssystem, der forventes fremsat i januar. Med opgave- og strukturreformen får kommunerne et større ansvar på sundhedsområdet og derfor en væsentlig interesse i at oprette sundhedscentre. Regeringen har i 2006 afsat en pulje til forsøg med sundhedscentre. Gladsaxe Kommune vil søge midler fra puljen i forbindelse med etablering af et sundhedscenter. Der blev indført en godkendelsesordningen for anlægsprojekter i kommunerne i foråret I 2006 bliver kommuner, som ikke skal lægges sammen, fritaget for godkendelsesordningen. Det betyder at Gladsaxe Kommune er fritaget. På daginstitutions- klub og SFO-området sker der flere nye tiltag. Der bliver indført pasningsgaranti fra 1. juli 2006 for alle børn fra alderen 6 måneder. Det medfører ikke merudgifter for Gladsaxe Kommune der allerede har pladsgaranti til daginstitution og dagpleje i dag. Fritvalgsordningen bliver udvidet. For det første får forældre mulighed for at vælge mellem offentlige og private instiutioner. Private leverandører skal have mulighed for at etablere sig frit, hvis de lever op til en række krav, og kommunerne skal yde et driftstilskud pr. barn der er optaget i institutionen. Ordningen forventes at give kommunerne merudgifter på 24,1 mio. kr. i 2006, 31,9 mio. kr. i 2007 og 28,1 mio. kr. i For det andet udvides det frie valg på tværs af kommunegrænser til også at omfatte klubtilbud. Kommunerne får pligt til at tilbyde hel eller delvis friplads til familier med børn i SFO efter reglerne på daginstitutionsområdet. Gladsaxe Kommune giver allerede i dag tilskud til fripladser efter de samme regler som gælder på daginstitutionsområdet, og derfor har det ingen økonomiske konsekvenser i Gladsaxe. 19

8 På undervisningsområdet skal en større vejledningsindsats overfor unge sikre at elever der optages på produktionsskoler tilhører målgruppen. Samtidig bortfalder kommunerens mulighed for at fratrække udgifter til grundtilskud i elevbidraget. Det forventes samlet at føre til en reduktion i elevoptaget og dermed mindreudgifter for kommunerne. På det sociale område er personkredsen der kan modtage plejevederlag ved pasning af nærtstående døde er udvidet. Det medfører merudgifter for kommunerne, og bloktilskuddet forhøjes med 25 mio. kr. om året. I Gladsaxe Kommune forventes merudgifter på mio. kr. Anbringelsesreformen vil også medføre en række ændringer i kommunernes indsats på børn- og ungeområdet. Reformen stiller nye krav til sagbehandlingen og giver samtidig nye muligheder i indsatsen overfor de år i form af øget brug af netværksplejefamilier og overfor de over 18 årige i form af nye efterværnmuligheder. De økonomiske konsekvenser for kommunerne skal ses i sammenhæng med opgavereformen, hvor kommunerne overtager det fulde ansvar for området. Endelig bliver kommunerne forpliget til at etablere et handicapråd. Det har heller ingen konsekvenser for Gladsaxe Kommune, der oprettede et handicapråd i Den finansielle ramme 2.1 Skatter Udskrivningsprocenten forudsættes uændret 20,2 pct. og grundskyldspromillen ligeledes uændret 13,0 i 2006 til Udskrivningsprocent Grundskyldspromille ,2 20,2 20,2 20,2 13,0 13,0 13,0 13,0 Folketinget har besluttet at skatteprocenten ikke kan sættes op i Det gælder både indkomstskat og ejendomsskat. Ved anvendelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprocevenuet i 2006 forventes følgende skatteindtægter i perioden : Udgift +/ indtægt i 1000 kr. Personskatter Selskabsskatter Ejendomsværdiskat Ejendomsskatter Pensionsafgifter Skatteindtægter i alt

9 Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i juni måned. Det tager udgangspunkt i Gladsaxe Kommunes faktisk opgjorte udskrivningsgrundlag tre år før. For budgetåret 2006 er grundlaget altså Når kommunen vælger statsgarantien er skatteprovenuet endeligt, og der sker ikke efterregulering af provenuet 3 år efter budgetåret. Herudover er der budgetteret med et provenu fra ligningsmæssige forhøjelser på 0,3 pct. Valget af statsgaranti for udskrivningsgrundlaget medfører også statsgaranti for ejendomsværdiskatten. I forhold til sidste års skøn forventes et lavere indkomstskatteprovenue, fordi der har været en lavere vækst i indkomsterne i Væksten i ejendomsværdiskatterne forventes at ligge på samme niveau som forventet sidste år. Ejendomsværdiskatten er reguleret af et loft over stigningen i vurderingsgrundlaget, som er fastsat ved lov. Skønnet for provenuet i årene er justeret i overensstemmelse med udviklingen i 2006 og den forventede udvikling fremover. 2.2 Generelle tilskud og udligning Tilskuds- og udligningsbeløbene er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og der er regnet med følgende beløb i perioden : Udgift +/ indtægt i 1000 kr. Tilskud og udligning Efterregulering vedr. 3 år tidligere Bloktilskud Statstilskud vedr. overførsler Udligning og tilskud vedr. udlændinge Sektorspecifikke udligningsordninger Særlige tilskud Tilskud vedr. grundtakstområder Korrektion vedr. skattereform Særligt ældretilskud Tilskud og udligning i alt Staten yder årligt et generelt tilskud til kommunerne, også kaldet bloktilskuddet. Det samlede tilskuds størrelse bliver fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Størrelsen af den samlede bloktilskudspulje beregnes med udgangspunkt i puljen for det foregående år, korrigeret for eventuelle efterreguleringer og for pris- og lønudviklingen. 21

10 Desuden reguleres der for ændringer i udgifts- og opgavefordelingen mellem staten og kommunerne og for ændringer i den bindende statslige regulering af kommunernes virksomhed. Dette kaldes Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT). En del af bloktilskudspuljen kaldes budgetgarantien, og stammer fra de reguleringer, der siden 1991 er sket på udgiftsområderne kontanthjælp og aktivering, orlovsydelser for kontanthjælpsmodtagere, jobtræning, førtidspensioner og erhvervsgrunduddannelse. Gladsaxe Kommunes andel af bloktilskudspuljen i 2006 kan opgøres til 490,5 mio. kr. Ligesom i 2005 bliver 1 mia. kr. af bloktilskuddet i 2006 fordelt efter kommunernes andel af indkomstoverførsler. Det svarer til 9,9 mio. kr. i Gladsaxe Kommune. I 2006 sker der også korrektion for tab i udskrivningsgrundlaget på grund af regeringens forårspakke. Kompensationen skal sikre kommunerne fuld neutralitet for konsekvenserne af forårspakken. Gladsaxe Kommune skal bidrage med godt 2 mio. kr. til denne udligning Likviditet og lån I budget 2006 er der forudsat låntagning for i alt 544,6 mio. kr. i hele budgetperioden. Heraf udgør 462 mio. kr eller 85 pct. lån til ældreboliger i forbindelse med om- og nybygning af pleje- og ældreboliger. 55,3 mio. kr. er til finansiering af nybygnings- og renoveringsarbejderne på skolerne, 7 mio. kr. er til at give Bagsværd Bibliotek nye lokaler i forbindelse med Gladsaxe Bio, og 10,3 mio. kr. er til forskellige andre projekter. Endelig forudsættes der optaget lån på 10 mio. kr. på grundlag af anlægsprojekter på forsyningsområdet. Som noget nyt er der indført en likviditetsbinding, der betyder at Gladsaxe Kommune skal deponere 136,7 mio. kr. på en særskilt konto i perioden 1. oktober 2005 til 1. januar Kommunens kassebeholdning forventes med udgangen af 2006 at være 135 mio. kr. inkl. likviditetsbindingen. Likviditetsbeholdningen forventes for de følgende år at være: I kr. i årets priser Likvid beholdning ultimo året Likvid beholdning ultimo året inkl. likviditetsbinding I budgetperioden 2006 til 2009 forudsættes der et forbrug af likviditet. I 2006 forventes et likviditetsforbrug på 29,8 mio. kr., i 2007 et likviditetsforbrug på 33,7 mio. kr., i 2008 på 105,8 mio. kr. og endelig i 2009 et forbrug på 61,6 mio. kr. Målt over hele perioden forventes et samlet likviditetsforbrug på 23 mio. kr. 3. Øvrige budgetforudsætninger 3.1 Pris- og lønforudsætninger Grundlaget for forslaget til drifts- og anlægsbudgettet for er de budgetoverslag for , som blev vedtaget sidste år. Disse budgetoverslag er fastsat i det dengang forventede pris- og lønniveau for Herefter er budgetoverslagene pris- og lønfremskrevet til 2006-niveau. 22

11 Fremskrivningen indeholder både en efterregulering på baggrund af nyt skøn for løn- og prisudviklingen fra 2004 til 2005, en fremskrivning fra 2005 til 2006 og en fremskrivning af budgetoverslagsårene. Lønkontiene er fremskrevet med 2,94 pct. Desuden er der afsat 1,28 pct. af lønsummen som puljer til lokal løndannelse, særlige overenskomstmæssige krav og pensionsbidrag mv. Disse puljer vil senere blive fordelt ud på udvalgsområderne. Samlet set er driftskontiene fremskrevet med 3,84 pct., mens anlæg er fremskrevet med 1,2 pct. Fremskrivningen af de enkelte udgifts- og indtægtstyper er vist i tabellen. Procent Udgiftsarter 1 Lønninger 2.2 Fødevarer 2.3 Brændsel og drivmidler 2.6 Køb af jord og bygninger 2.7 Anskaffelser 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 4.6 Betalinger til staten 4.7 Betalinger til andre kommuner 4.8 Betalinger til amtskommuner 4.9 Øvrige tjenesteydelser 5.1 Tjenestemandspensioner mv. 5.2 Overførsel til personer 5.9 Øvrige tilskud og overførsler Indtægtsarter 7.1 Egne huslejeindbetalinger 7.2 Salg af produkter og ydelser 7.6 Betalinger fra staten 7.7 Betalinger fra kommuner 7.8 Betalinger fra amtskommuner 7.9 Øvrige indtægter 8.0 Refusioner 9.1 Overførte lønninger 9.7 Interne indtægter Efterregulering ,00 1, ,8 0,8 - -1,2 Pris- og lønregulering ,22 1,2 1,5 1,2 1,2 1,2 3,1 2,1 3,1 3,8 2,0 3,1 2,0 3,8 2,4 Samlet Regulering ,22 2,1 2,1 2,1 2,1 4,0 1,2 4,0 3,7 2,8 4,0 2,8 3,7 1,2 I budgetoverslagsårene forventes en pris- og lønstigning på 2,9 pct. fra 2006 til 2007, og 3,0 pct. i hvert af årene Befolkningsudviklingen Hvert år udarbejdes der en befolkningsprognose for Gladsaxe Kommune. Befolkningsprognosen er grundlaget for daginstitutionsprognosen, elev- og klassetalsprognosen og SFOprognosen. Desuden indgår befokningsprognosen i skønnet for indkomstskatterne i budgetårene. 23

12 Gladsaxe Kommunens samlede indbyggertal forventes at stige med lidt over 550 fra den 1. januar 2005 til i år småbørn 7-16 år skolebørn år unge år erhvervsaktive år de ældre 85- år de gamle I alt Som det fremgår af tabellen varierer forventningerne til befolkningsudvikling inden for de forskellige aldersgrupper. Antallet af 0-6 årige falder gennem det meste af prognoseperioden. I budgetperioden 2006 til 2009 reduceres antallet af 0-6 årige en smule fra til småbørn. Det svarer til et fald på 0,6 pct. Antallet af skolebørn forventes at være nogenlunde stabilt i budgetperioden. I årene 2006 til 2009 forventes der at være ca skolebørn. Herefter forventes et stort fald i aldersgruppen. Fra i 2009 til i Det svarer til at der kommer 10,6 pct. færre skolebørn i perioden. Der forventes en forholdsvis kraftig vækst blandt de årige i hele budgetperioden. Fra 2006 til 2009 stiger antallet af årige med i alt 604, hvilket svarer til en vækst på 9,8 pct. Væksten forventes om end mere moderat at fortsætte prognoseperioden ud. Fra unge i 2009 til i Blandt de erhvervsaktive (25-64 år) forventes en beskeden vækst på 0,6 pct. i budgetperioden 2006 til Herefter forventes et moderat fald i gruppen af erhvervsaktive fra i 2009 til i Det svarer til et fald på 2,6 pct. I gruppen af ældre (65-84 år) forventes et fald på knap 2 pct. i begyndelsen af prognoseperioden. Fra 2007 og frem forventes en svag stigning i antal ældre fra i 2007 til i I resten af prognoseperioden 2009 og frem til 2020 forventes en forholdsvis kraftig vækst, så aldersgruppen i 2020 udgør borgere. Endelig forventes en aftagende vækst i antallet af gamle (85 år og derover). I starten af prognoseperioden forventes en årlig vækst på godt 5 pct., hvorefter den falder til 2,6 pct. i slutningen af budgetperioden. Samlet set stiger antallet af borgere i aldersgruppen fra i 2006 til i Herefter forventes en reduktion frem mod 2020 til i alt i aldersgruppen 85 år og derover. 24

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter 15. august 2011 Sags id: 190-2011-8309 Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Redaktion: Budget- og Analyseafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers

Redaktion: Budget- og Analyseafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Budget 2008 og budgetoverslag 2009-2011 Budget 2008 og budgetoverslag 2009-2011 Redaktion: Budget- og Analyseafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Indhold Hovedoversigt... 1 Sammendrag... 5 Generelle

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7 Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Drøftelse Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2018 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Notat 27. september 2017 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering En kommune kan ved hvert budget vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget,

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

Økonomiaftalens elementer, for så vidt angår finansiering gennemgås og elementernes konsekvenser for Hvidovre Kommune beskrives.

Økonomiaftalens elementer, for så vidt angår finansiering gennemgås og elementernes konsekvenser for Hvidovre Kommune beskrives. HVIDOVRE KOMMUNE 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 BilagKB_141007_pkt.03.01 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere