Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde"

Transkript

1 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 30. august 2011

2 Skærbæk Fjernvarme - Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde Indholdsfortegnelse Side 2 af 27 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund... 4 Berørte parter... 5 Retsvirkninger... 5 Redegørelse for projektforslaget... 6 Plangrundlag... 6 Forundersøgelser... 6 Beregningsmetode... 8 Potentialet i området... 9 Varmegrundlag Tidsplan Projekt for flisanlæg Produktionsanlæg Marginal varmeproduktion Økonomiske forudsætninger Skærbæk Fjervarme Økonomiske forudsætninger forbrugerne Selskabsøkonomi Forbrugerøkonomi Konvertering af naturgasopvarmede ejendomme Konvertering af olieopvarmede ejendomme Konvertering af elopvarmede ejendomme Samfundsøkonomi Samfundsøkonomiske følsomhedsberegninger Miljøforhold Bilag Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Bilag 10 Bilag 11 Kort med det nye forsyningsområde Tidsplan Produktion uden det nye forsyningsområde Produktion med det nye forsyningsområde Energiomsætning uden det nye forsyningsområde Energiomsætning med det nye forsyningsområde Forbrugerøkonomi naturgas Forbrugerøkonomi olie Forbrugerøkonomi el Selskabsøkonomiske beregninger Samfundsøkonomiske og miljømæssige beregninger Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

3 Skærbæk Fjernvarme - Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde Resumé og indstilling Side 3 af 27 Resumé og indstilling Projektforslaget omfatter udvidelse af Skærbæk Fjernvarmes forsyningsområde til at omfatte to delområder i Skærbæk by, der i dag er godkendt til kollektiv forsyning med naturgas. De nye områder, der planlægges fjernvarmeforsynet, fremgår af bilag 1 og benævnes efterfølgende i projektforslaget som det nye område under ét. En fjernvarmeforsyning af området vil være samfundsøkonomisk og miljømæssig attraktiv i forhold til individuel opvarmning med naturgas, olie og el som de primære opvarmningsformer i området. Den samfundsøkonomiske besparelse vil være 6,7 mio. kr. i nutidsværdi over 20 år, og CO 2 -besparelsen vil årligt udgøre 418 ton. Over 20 år vil der for Skærbæk Fjernvarme selskabsøkonomisk være tale om et akkumuleret overskud på 2,1 mio. kr., og den typiske naturgas-, olie- og elforbruger vil årligt spare henholdsvis kr., kr. og kr. ved omstilling til fjernvarme. Skærbæk Fjernvarme ansøger hermed om Tønder Kommunes godkendelse af dette projektforslag efter 4 i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 om varmeforsyning, idet der henvises til Energiministeriets Bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. I ansøgningen tages der forbehold for at der kan opnås en tilslutningsgrad på minimum 50 % af varmegrundlaget og at der kan opnås en endelig godkendelse af Skærbæk Fjernvarmes planer om at etablere et flisfyret anlæg at der kan opnås en kommunegaranti Ansøgningen baseres på god økonomi for Skærbæk Fjernvarme, god samfundsøkonomi og ikke mindst god økonomi for forbrugerne i det nye område. Skærbæk Fjernvarme ansøger således om, at området, som afgrænset i bilag 1, godkendes til fjernvarmeforsyning.

4 Skærbæk Fjernvarme - Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde Indledning Side 4 af 27 Indledning Nærværende udgør projektforslag for fjernvarmeforsyning af området som afgrænset i bilag 1. Området er i dag godkendt i henhold til lov om varmeforsyning som kollektiv forsyning med naturgas. Projektforslaget består også af bilag, der indeholder detaljerede beregninger vedrørende selskabs- og samfundsøkonomi, miljøforhold samt kortmateriale. Ansvarlig Ansvarlig for gennemførelse af projektet er Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a., der ved dette projektforslag bistås af Plan & Projekt A/S. Formål Formålet med projektforslaget er at få fastlagt og godkendt fjernvarmeforsyning for ejendommene i det omtalte område. Myndighedsbehandling Byrådets behandling af projektforslaget foregår på følgende måde: Forvaltningen gennemgår projektforslaget og indstiller til politisk godkendelse Projektforslaget sendes i høring i fire uger hos berørte parter Byrådet behandler de eventuelt indkomne kommentarer og kan herefter endeligt godkende projektforslaget Baggrund Skærbæk Fjernvarme har gennem nogen tid fået henvendelser fra en del borgere i det nye område med forespørgsel om muligheden for fjernvarmeforsyning. Derfor har Skærbæk Fjernvarme valgt at lave en forbrugerundersøgelse for at få viden om borgernes indstilling til fjernvarme, og der er gennemført forbruger- og selskabsøkonomiske analyser ved forsyning med fjernvarme. Disse undersøgelser har vist, at der er udbredt interesse for fjernvarme blandt borgerne, og det vil være økonomisk rentabelt for forbrugerne og Skærbæk Fjernvarme at etablere fjernvarme. Det er derfor besluttet at arbejde videre med at realisere projektet, og få projektet godkendt hos Tønder Kommune efter bestemmelserne i lov om varmeforsyning. Skærbæk Fjernvarme leverer i dag fjernvarme til ca forbrugere i Skærbæk by. I de nye fjernvarmeområder er der et samlet potentiale på i alt 239 ejendomme. Med dette projektforslag ønsker Skærbæk Fjernvarme, at området med de 239 forbrugere som afgrænset i bilag 1 godkendes til fjernvarmeområde. Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

5 Skærbæk Fjernvarme - Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde Indledning Side 5 af 27 Berørte parter Der er etableret naturgasforsyning i området, der er godkendt til kollektiv forsyning med naturgas, hvorfor DONG Gas Distribution er berørt part af projektet. De berørte parter, skal i forbindelse med Tønder Kommunes behandling af projektforslaget, høres i en høringsperiode på fire uger, inden Tønder Kommune politisk kan godkende projektforslaget. Der vurderes ikke at være andre berørte parter af projektet. Der har ikke forud for projektforslaget været drøftelse med DONG Gas Distribution om projektet. Retsvirkninger Skærbæk Fjernvarme får, ved en udlægning af området til fjernvarme, pligt til at forsyne samtlige ejendommene med fjernvarme, såfremt de ønsker fjernvarme, herunder også forbrugere, der på nuværende tidspunkt opvarmes med gasolie, el og anden opvarmning. Skærbæk Fjernvarme ønsker ikke at gøre brug af muligheden for at pålægge ejendommene tilslutningspligt og gør det dermed frivilligt for borgerne at tilslutte sig fjernvarme. Dog vil Skærbæk Fjernvarme, når ejendommene er tilsluttet fjernvarme, pålægge ejendommene forblivelsespligt til at forblive tilsluttet fjernvarmen for at sikre økonomien for Skærbæk Fjernvarme. Eksisterende og nye ejendomme i området får ikke pligt til at tilslutte eller aftage varme fra fjernvarmeforsyningen. Med henvisning til Energiklagenævnets afgørelse af 28. marts 2007 (J.nr.: , Eksp. Nr.:29386), hvor Energiklagenævnet udtaler: naturgasselskabet er efter ændring af områdeafgrænsningen ikke længere forpligtiget til at forsyne områdets ejendomme, er DONG Gas Distribution, med godkendelse af projektforslaget, ikke længere forpligtet til at forsyne områdets ejendomme. Forsyningspligten overgår dermed til Skærbæk Fjernvarme. Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

6 Skærbæk Fjernvarme - Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde Redegørelse for projektforslaget Side 6 af 27 Redegørelse for projektforslaget Plangrundlag Lov om varmeforsyning Jf. Varmeforsyningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 om varmeforsyning, er det forudsat, at der udarbejdes projektforslag for ændringer af kollektive varmeforsyningsanlæg, hvilket er uddybet i Energiministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om varmeplanlægning og godkendelse af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, herunder også projekter for fjernvarmedistributionsnet og projekter der ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyning og fjernvarmeforsyning. Projektet omfatter ikke en udvidelse af produktionskapaciteten. Som godkendende myndighed skal Tønder Kommune behandle projektforslaget i henhold til følgende lovgrundlag: Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, LBK nr. 347 af 17/05/2005 Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr af 13/12/2005 Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet Energistyrelsen april 2005, revideret juli 2007 Appendiks: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet - Energistyrelsen april 2011 Kommunal varmeplanlægning Projektforslaget vurderes ikke direkte at berøre den øvrige varmeplanlægning i Tønder Kommune. Forundersøgelser Arealafståelse Da de for fjernvarmeforsyningen nødvendige, tekniske anlæg bliver etableret i offentlige arealer, vil der ikke blive tale om arealafståelser fra private ejere, og der vil derfor heller ikke blive tale om høring af private grundejere eller om ekspropriation. Tilkendegivelse fra forbrugerne I april 2011 kontaktede Skærbæk Fjernvarme via brev alle forbrugerne i området med information om projektet og med anmodning om at returnere et spørgeskema, hvor forbrugerne blandt andet kunne tilkendegive interessen for fjernvarme. Af områdets 239 forbrugere returnerede 203 spørgeskemaet, og 67 % tilkendegav en positiv indstilling til fjernvarme. Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

7 Skærbæk Fjernvarme - Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde Redegørelse for projektforslaget Side 7 af 27 Resultatet af forbrugerundersøgelsen fremgår af nedenstående tabel. Opvarmningsform Positiv respons Ejendomme Positiv respons % Naturgas % El % Olie % Fast brændsel 7 86 % Anden opvarmning 0 0 % I alt % Forprojekt Inden udarbejdelsen af projektforslaget har Skærbæk Fjernvarme lavet et forprojekt, der belyser økonomien for forbrugerne ved konvertering til fjernvarme og økonomien for Skærbæk Fjernvarme ved at fjernvarmeforsyne området. Der er foretaget forbrugerøkonomiske beregninger for samtlige ejendomme i området. Beregningerne viser, at der er god økonomi for de fleste ejendomme ved at konvertere til fjernvarme. For enkelte ejendomme med et mindre varmebehov er økonomien ved konvertering ikke positiv. Selskabsøkonomisk viser beregningerne også et fornuftigt resultat for Skærbæk Fjernvarme. Borgermøde Den 15. august 2011 afholdt Skærbæk Fjernvarme et orienteringsmøde for forbrugerne. Her orienterende Skærbæk Fjernvarme nærmere om projektet samt om vilkårene for tilslutning og økonomien i projektet. Forbrugerne fik udleveret en specifik beregning for økonomien ved at konvertere deres ejendom til fjernvarme. Der deltog ca. 175 borgere i orienteringsmødet. Områdeafgrænsningen Området, der søges godkendt til fjernvarmeforsyning, fremgår af bilag 1. Området er i dag godkendt til kollektiv forsyning med naturgas. Områdets ejendomme er ikke tinglyst tilslutningspligt til naturgas. Foruden dette område, har der også været overvejelser om forsyning af et mindre område med 11 ejendomme ved Åbenråvej. Forbrugerundersøgelsen foretaget af Skærbæk Fjernvarme i april 2011 viste meget ringe interesse for fjernvarme i området ved Åbenråvej. Kun tre af områdets 11 ejendomme har meldt positivt tilbage med interesse for fjernvarme. Sammenholdt med en stor anlægsudgift ved fremføring af forsyningen under jernbanen, og set i forhold til det beskedne potentiale i området, er det vurderet, at det ikke er samfunds- og selskabsøkonomisk fordelagtigt at etablere fjernvarmeforsyning til området ved Åbenråvej på nuværende tidspunkt. I Skærbæk by er der også naturgasforsyning i erhvervsområderne. Idet det er de private forbrugere, der har henvendt sig med ønske om fjernvarme, samt erhvervsejendomme typisk Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

8 Skærbæk Fjernvarme - Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde Redegørelse for projektforslaget Side 8 af 27 også har behov for procesvarme, som fjernvarme ikke er egnet til, er der ikke arbejdet med fjernvarmeforsyning til erhvervsområderne i denne omgang. Tilsagn fra forbrugerne Skærbæk Fjernvarme vil, inden projektet realiseres, indhente bindende tilsagn fra de forbrugere, der ønsker fjernvarme, for at sikre økonomien i projektet. Lokalplan Der er ingen lokalplaner i området, der bestemmer tilslutningspligt til fjernvarme i henhold til planlovgivningen. Beregningsmetode De selskabsøkonomiske og samfundsøkonomiske konsekvensberegninger ved projektet er gennemført som marginale beregninger, hvor der kun er inddraget de faktorer, der berører økonomien i selve projektet. Afskrivninger af eksisterende anlæg, eksisterende lån, administration og lignende, der ikke påvirker projektet, er derfor ikke indeholdt. På tilsvarende vis er der kun regnet økonomi for de ejendomme, der forudsættes konverteret. De ejendomme der ikke forudsættes konverteret indgår således ikke i de økonomiske beregninger. De samfundsøkonomiske beregninger er udført i henhold til Energistyrelsens anvisninger for vurdering af projekter for kollektiv varmeforsyning. Beregningerne er foretaget over en planperiode på 20 år. Beregningerne er udført i faste 2011 priser, og således er eksempelvis pristillæg, elproduktionstilskud, der ikke følger inflationen, diskonteret. Der er udført to driftsberegninger: Én uden tilslutning af det nye område (referencen) Én ved tilslutning af fjernvarme til området (projektet) Som reference til projektet er der forudsat fortsat individuel opvarmning i området med de nuværende opvarmningsformer. I projektet er der forudsat opvarmning med fjernvarme for de ejendomme, der har meldt positivt tilbage med interesse for fjernvarme. Til simulering af energiomsætningen er der anvendt programmet energypro, hvor driftsstrategien er bestemt efter princippet om en prioritering af produktionsanlæg ud fra de laveste nettovarmeproduktionsomkostninger. De selskabs- og samfundsøkonomiske beregninger er udført i et regneark. Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

9 Skærbæk Fjernvarme - Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde Redegørelse for projektforslaget Side 9 af 27 Resultatet af beregningerne kan udelukkende bruges til at sammenligne projektet og referencen i forhold til hinanden. Beregningerne siger ikke noget om den generelle selskabsøkonomi for Skærbæk Fjernvarme. Potentialet i området Det samlede potentiale i naturgasområderne er opgjort ud fra et udtræk fra BBR med alle bygningerne afgrænset i området. I data fra BBR er der oplysninger om varmeinstallationer og opvarmningsform, der kan indikere, om bygningen er egnet til konvertering til fjernvarme. En oversigt over det samlede potentiale i Område 1 og Område 2 er segmenteret i forhold den nuværende opvarmningsform og fremgår af nedenstående tabel. Opvarmning Ejendomme Opvarmet areal m 2 Naturgas El Olie Fast brændsel Anden opvarmning Sum Opgjort på ejendomme fordeler potentialet på opvarmningsform sig med 51 % med naturgasopvarmede ejendomme, 26 % med elopvarmede ejendomme og 18 % med olieopvarmede ejendomme. Med det nuværende kundegrundlag på fjernvarmeforbrugere vil en tilslutning af det samlede potentiale svare til en udvidelse af kundegrundlaget med 22 %. Opførelsesår Antal ejendomme Før Efter Sum 239 I ovenstående tabel er ejendommene grupperet i forhold til deres opførelses år. Det ses, at langt den overvejende andel af ejendommene, 92 %, er opført før Ejendomme med elvarme er for en overvejende del opført i perioden fra 1960 til 1989 (et enkelt i 2009, som må formodes at være med jordvarme). De olieopvarmede ejendomme er typisk opført i perioden 1950 til Der er ikke opført olieopvarmede ejendomme efter De naturgasopvarmede ejendomme er primært opført i perioden 1960 til Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

10 Skærbæk Fjernvarme - Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde Redegørelse for projektforslaget Side 10 af 27 Af de 239 ejendomme er tre ejendomme, ifølge oplysninger fra BBR, registreret med et bygningsareal til erhvervsformål. Alle tre erhvervsejendomme har meldt tilbage med interesse for fjernvarmeforsyning. De tre erhvervsejendomme er SIS, Jernbanevej 15 Jørgen Hansen Biler Skærbæk A/S, Ribevej 40 og Falck, Ribevej 56 I projektforslaget er der regnet med tilslutning af de forbrugere, der har meldt positiv tilbage med interesse for fjernvarme. I alt har 137 forbrugere tilkendegivet interesse for fjernvarme. Varmegrundlag Varmebehov Med henblik på bygningsmassens alder er der regnet med et specifikt varmebehov på 100 kwh/m² svarende til et årligt varmebehov for en bolig på 130 m² på i alt 13 MWh. Varmebehovet er sat lidt lavt for at være på den sikre side. Ejendomme fra 1960 erne og 1970 erne har typisk et varmebehov omkring 130 kwh/m², men ejendommene kan siden opførelsen være blevet renoveret eller efterisoleret, ligesom der kan være monteret nye og mere energieffektive vinduer. For forbrugere, der i forbindelse med forbrugerundersøgelsen har oplyst deres varmebehov, er disse tal anvendt i stedet for det forudsatte, specifikke varmebehov. For enkelte nyere ejendomme er der regnet med et specifikt varmebehov på 85 kwh/m² baseret på kravene i 2008-bygningsreglementet. Det samlede varmebehov til forsyning af de 137 forbrugere, der forudsættes tilsluttet fjernvarme i området, opgøres til MWh (eksklusive varmetab i distributionsledninger og stikledninger). Opvarmningsform Antal m² MWh Naturgas Olie Fast brændsel El Anden opvarmning I alt Det samlede varmebehov for de 239 ejendomme i området er opgjort til MWh. Forbrugerne forventes tilsluttet i år Forventningen er baseret på, at forbrugerne skal give bindende tilsagn om fjernvarme inden projektet realiseres, samt på den gode forbrugerøkonomi der er for langt de flest forbrugere ved at konvertere til fjernvarme. Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

11 Skærbæk Fjernvarme - Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde Redegørelse for projektforslaget Side 11 af 27 Varmetab Varmetabet i fjernvarmedistributionsnettet er beregnet ud fra de konkrete oplysninger for ledningslængder, dimensioner og type. Varmetabet i fjernvarmedistributionsnet og stikledninger er beregnet til 638 MWh. Det samlede varmeproduktionsbehov opgøres herefter til MWh årligt. I det eksisterende forsyningsområde er varmeproduktionsbehovet MWh, så tilslutning af det nye område svarer til et forøget varmeproduktionsbehov på cirka 12 %. Tidsplan Tidsplanen for projektet fremgår af bilag 2. Myndighedsbehandlingen af projektet forventes at være færdig primo 2012, og etablering af fjernvarmedistributionsnet og tilslutning af forbrugerne planlægges at ske i perioden april 2012 til august Projekt for flisanlæg Skærbæk Fjernvarme har gennem nogen tid arbejdet på at få godkendt et nyt flisfyret anlæg til erstatning for den eksisterende træpillekedel på Skolestien. Det flisfyrede anlæg opføres i tilknytning til kraftvarmeværket på Læssevej. Det forventes, at der foreligger en endelig godkendelse af dette projekt i løbet af august I dette projektforslag er det forudsat, at flisanlægget godkendes, og beregningerne er baseret på økonomien ved produktion på dette anlæg. Dette projektforslag er derfor betinget af en godkendelse af flisprojektet. Produktionsanlæg På Skærbæk Fjernvarme på Læssevej er der opstillet følgende kraftvarmeproduktionsanlæg. Anlæg Indfyret effekt Elektrisk effekt Termisk effekt Brændsel Motor kw kw kw Naturgas Motor kw kw kw Naturgas Motor kw kw kw Naturgas Motor kw kw kw Naturgas Sum kw kw kw Motor 1, 2 og 3 er idriftsat i 1990, mens motor 4 er idriftsat i Alle motorer drives med naturgas. For at optimere produktionen i forhold til priserne på elmarkedet og varmebehovet, er der på Læssevej opstillet to varmeakkumuleringstanke, hvormed det er muligt at lagee varmeproduktionen. Varmeakkumuleringstankene har et samlet nyttevolumen på m 3, svarende til lagring af 130 MWh varme. Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

12 Skærbæk Fjernvarme - Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde Redegørelse for projektforslaget Side 12 af 27 På Skolestien er der installeret følgende varmeproduktionsanlæg, der fungerer som spids- og reservelast: Anlæg Termisk effekt Termisk virkningsgrad Naturgaskedel kw 95,0 % Sum kw Den kommende fliskedel får følgende specifikationer: Anlæg Termisk effekt Termisk virkningsgrad Naturgaskedel kw 105,0 % Sum kw Marginal varmeproduktion Produktionen er tilrettelagt efter princippet om en prioritering af produktionsanlæg ud fra de laveste nettovarmeproduktionsomkostninger. Det vil sige, at der produceres varme på de anlæg, der resulterer i den laveste varmeproduktionspris. Energiomsætningen er simuleret efter, at Skærbæk Fjernvarme har omstillet fra treledstarif til det frie elmarked. Det er lavet en beregning med et varmegrundlag som i dag, og efterfølgende er der lavet en beregning med et varmegrundlag, hvor det nye forsyningsområde er indeholdt. Forskellen mellem produktionen i de to beregninger udgør den marginale varmeproduktion ved forsyning af det nye område. De to beregninger fremgår af bilag 3 og 4 og de tilhørende beregninger for energiomsætning ved de to beregninger fremgår af bilag 5 og 6. Produktionsfordeling uden det nye forsyningsområde er vist i nedenstående tabel: Produktionsanlæg - Reference Elproduktion Varmeproduktion Naturgasforbrug Motor 1 - Caterpillar 6 MWh 4 MWh 11 MWh Motor 2 - Caterpillar 6 MWh 4 MWh 11 MWh Motor 3 - Caterpillar 6 MWh 4 MWh 11 MWh Motor 4 - Caterpillar 6 MWh 4 MWh 11 MWh Naturgaskedel 0 MWh 0 MWh Fliskedel MWh MWh I alt MWh 17 MWh 45 MWh MWh Produktionsfordeling med det nye forsyningsområde er vist i nedenstående tabel: Flis Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

13 Skærbæk Fjernvarme - Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde Redegørelse for projektforslaget Side 13 af 27 Produktionsanlæg - Reference Elproduktion Motor 1 - Caterpillar 88 MWh 57 MWh 154 MWh Motor 2 - Caterpillar 51 MWh 33 MWh 90 MWh Motor 3 - Caterpillar 34 MWh 22 MWh 59 MWh Motor 4 - Caterpillar 26 MWh 18 MWh 48 MWh Naturgaskedel 4 MWh 6 MWh Fliskedel MWh MWh I alt MWh 130 MWh 356 MWh MWh Den marginale varmeproduktion ved forsyning af det nye område kan ses af nedenstående tabel. Produktionsanlæg - Reference Elproduktion Varmeproduktion Naturgasforbrug Varmeproduktion Naturgasforbrug Motor 1 - Caterpillar 82 MWh 53 MWh 143 MWh Motor 2 - Caterpillar 45 MWh 29 MWh 79 MWh Motor 3 - Caterpillar 28 MWh 18 MWh 48 MWh Motor 4 - Caterpillar 20 MWh 14 MWh 37 MWh Naturgaskedel 4 MWh 6 MWh Fliskedel MWh MWh I alt MWh 113 MWh 293 MWh MWh Det skal bemærkes, at produktionen er simuleret og kan afvige i forhold den faktiske produktion ved andre betingelser herunder specielt andre elpriser, brændselspriser, kolde vintre samt udetider på produktionsanlæg ved havari m.m. Økonomiske forudsætninger Skærbæk Fjervarme Investering og finansiering Det samlede investeringsbehov for Skærbæk Fjernvarme er opgjort til i alt 11,9 mio. kr. Flis Flis Investering Fjernvarmenet Stikledning og målere Fjernvarmeunit Øvrige omkostninger Garantiprovision Tønder Kommune Sum Fjernvarmenet 7,999 mio. kr. 2,346 mio. kr. 1,221 mio. kr. 0,250 mio. kr. 0,113 mio. kr. 11,929 mio. kr. Investering i ledningsnet m.m. er forudsat finansieret ved et 25-årigt fastforrentet aftalelån med en rente på 4,28 % p.a., kurs 100 % og en bidragssats på 0,02 %. I beregningen er nettoinvesteringsbehovet (bruttoinvesteringsbehov minus indtægter fra stikledningsbidrag m.m.) indregnet som en udgift med en ydelsesprocent på 6,59 %. Investeringen er regnet afskrevet over 25 år. Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

14 Skærbæk Fjernvarme - Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde Redegørelse for projektforslaget Side 14 af 27 Fremtidig elafregning - elspotmarkedet Afregning af elproduktionen er regnet at ske på det frie elmarked til elspotpriser som i I dag afregnes elproduktionen efter treledstariffen, men det ventes at omstille til afregning efter det frie elmarked ved omstilling til produktion med den planlagte fliskedel. Pristillæg elproduktion Ved overgang til det frie elmarked får Skærbæk Fjernvarme tildelt et grundbeløb som kompensation for lavere elpriser. I 2010 ville grundbeløbet ved en indekseringsfaktor 1 på 0,443, og de aktuelle elspotpriser i 2010 have medført et udbetalt pristillæg på 2,281 mio. kr. Det af energinet.dk beregnede grundbeløb før indeksering og korrektion for elpriserne beløber sig til 5,513 mio.kr. Pristillægget udbetales frem til og med Pristillægget er produktionsuafhængigt og udelukkende afhængigt af de konkrete elspotpriser. Det udbetalte pristillæg vil være ens ved projektet og i referencen. Elproduktionstilskud Der foreligger p.t. en bekendtgørelse om, at elproduktionstilskuddet på 80 kr./mwh fremadrettet skal afregnes som et produktionsuafhængigt tilskud. Bekendtgørelsen afventer en afgørelse fra EU. Tilskuddet er ens ved projektet og i referencen og derfor hverken indeholdt i projektet eller referencen. Markedet for manuelreserve og regulerkraft Ved introduktion til det frie elmarked bliver der mulighed for at stille gasmotorerne til rådighed på reservemarkedet. I beregningen er der kun forudsat udnyttelse af markedet for manuel reserve for opregulering. Det er i de perioder, hvor der ikke er planlagt produktion på motorerne, at reserve for opregulering kan tilbydes. I beregningerne er det forudsat, at reservemarkedet udnyttes med 90 % af det teoretisk mulige. I beregningerne er der ikke indregnet eventuelle indtægter fra regulerkraftmarkedet. Energibesparelser Ved at konvertere elvarme, naturgas og olie til fjernvarme opnår Skærbæk Fjernvarme energibesparelser, der kan sælges. 1 Indekseringsfaktoren bestemmes af energinet.dk ud fra udviklingen i nettoprisindekset og indekset på kul Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

15 Skærbæk Fjernvarme - Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde Redegørelse for projektforslaget Side 15 af 27 I Energistyrelsens seneste standardværdikatalog for energibesparelser er der oplyst følgende energibesparelser ved konvertering af en ejendom til fjernvarme. Konvertering fra oliefyr efter 1977 Konvertering fra elvarme Konvertering fra naturgas lukket gaskedel kwh kwh kwh Den samlede energibesparelse ved konvertering af de 138 ejendomme, der planlægges omstillet, kan opgøres til i alt MWh. Med en salgsværdi på energibesparelser på 25 øre/kwh opgøres indtægten til ca kr. Denne indtægt er inkluderet i den selskabsøkonomiske beregning. Brændselspriser Naturgas Den gennemsnitlige listepris på naturgas i perioden januar til december 2010 var 251,4 øre/nm 3. I beregningerne er der anvendt en naturgaspris på 240 øre/nm 3. Distributionsafgiften udgør i 2011: Distributionsafgift m 3 2,110 øre/m m 3 197,9 øre/m m 3 113,4 øre/m m 3 63,5 øre/m 3 0,3 mio. 10 mio. m 3 47,6 øre/m 3 Transmission, lager og nødforsyning er indregnet som i den nuværende naturgasaftale med DONG. Gældende afgiftssatser for 2012: Afgifter på naturgas Energiafgift 2 235,3 øre/m 3 CO 2 -afgift 3 36,4 øre/m 3 Afgiftsgrænse energiafgift kedler 2 47,50 kr./gj Afgiftsgrænse CO 2 -afgift kedler 3 12,20 kr./gj NO x -afgift motor 4 2,9 øre/m 3 NO x -afgift kedel 4 0,8 øre/m 3 Afgifterne reguleres med nettoprisindekset. Fra den 1. januar 2010 sker der ingen refusion af CO 2 -afgift til elproduktion. I stedet gives der, for de kraftvarmeværker der ikke er omfattet af CO 2 -kvoter, en CO 2 -kompensation. CO 2-2 Lovbekendtgørelse nr. 298 af 3. april 2006 om afgift af naturgas og bygas med senere ændringer 3 Lovbekendtgørelse nr. 889 af 17. august 2006 om kuldioxidafgift med senere ændringer 4 Lov nr. 472 af 17. juni om afgift af kvælstofoxider med senere ændringer Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

16 Skærbæk Fjernvarme - Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde Redegørelse for projektforslaget Side 16 af 27 kompensation er produktionsuafhængig og vil fremover bestemmes ud fra produktionstallene i et basisår i perioden 2005 til CO 2 -kompensationen er fastlagt ud fra produktionen i CO 2 -kompensationen fastsættes ud fra en energimængde på 1.780,8 MWh under hensyntagen til elproduktionen. Kompensationsbeløbet udgør produktet af 1780,8 MWh og den aktuelle sats på CO 2 -afgiften. CO 2 -kompensation er fastlagt efter bekendtgørelsen om kompensation for CO 2 -afgift af brændsler til elproduktion af den 26. marts Idet CO 2 -kompensationen ikke er produktionsafhængig er denne ikke indeholdt i hverken projektet eller referencen. Flis Prisen på flis inklusive transport er regnet til 44,45 kr./gj. Prisen er bestemt som et gennemsnit af de indberettede, vægtede gennemsnitspriser på flis fra Dansk Fjernvarmes medlemmer fra 1. kvartal 2010 til 4. kvartal Træflis er pålagt NO x -afgift på 0,50 kr./gj 4. Smøreolie Der anvendes helsyntetisk smøreolie til naturgasmotorerne til en pris på 30 kr./liter. Energi- og CO 2 -afgiften på smøreolie udgør henholdsvis 213,1 øre/liter 5 og 42,8 øre/liter 3. Serviceudgifter naturgasmotorer Til løbende service og vedligeholdelse er der regnet med en udgift på 3,0 øre/kwh el. Da der lige er foretaget hovedoverhaling på alle motorer, er det ikke vurderet, at hovedoverhalinger er forestående, og derfor er den udeladt. Drift og vedligehold kedelanlæg Til service og vedligehold for en fliskedel er der forudsat et beløb på 35 kr./mwh baseret på tilsvarende anlæg. Efter garantiperiodens udløb efter to år, er der regnet med en pris på 40 kr./mwh til service og vedligehold. Drift og vedligeholdelse af naturgaskedlen er forudsat til 5 kr./mwh. Økonomiske forudsætninger forbrugerne Der er gennemført forbrugerøkonomiske beregninger for ejendomme opvarmet med naturgas, olie og el. I forprojektet er der udført en forbrugerøkonomisk beregning for alle ejendomme inden for det nye forsyningsområde. Alle forbrugere har ved orienteringsmødet den 15. august 5 Lovbekendtgørelse nr. 297 af 3. april 2006 om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. med senere ændringer Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

17 Skærbæk Fjernvarme - Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde Redegørelse for projektforslaget Side 17 af haft mulighed for at få udleveret en beregning ved konvertering til fjernvarme for deres ejendom. Der er dog ikke udført beregninger for de otte forbrugere, der opvarmer med fast brændsel og anden opvarmning, idet disse opvarmningsformer kan være vanskelige at regne økonomi på, uden der foreligger nærmere oplysninger. Fast brændsel kan være træpiller, træfyr eller andet, og prisen på brændsel og anlæg kan variere meget fra forbruger til forbruger afhængig af leverandør. Det skal bemærkes, at syv af de otte har meldt positiv tilbage med interesse for fjernvarme. For elopvarmede ejendomme er der ikke regnet med investering i nye elradiatorer ved fastholdelse af den nuværende opvarmningsform. I den samfundsøkonomiske beregning er der for ejendomme med naturgaskedel og oliefyr forudsat, at det nuværende anlæg skal udskiftes med et nyt. Det betyder, at der er regnet med kondenserende naturgaskedler og oliefyr med høj virkningsgrad. Der er ikke regnet i opvarmningsanlæg svarende til ejendommens opførelsesår, hvor varmevirkningsgraden er betydeligt lavere end dem, der opnås med nye anlæg. Der er ikke regnet med gamle anlæg, da det ikke over en længere betragtningsperiode er realistisk at disse anlæg vil være funktionsdygtige. Idet det ikke er alle ejendomme, der inden for en kortere periode skal have udskiftet deres opvarmningsanlæg, er der under de samfundsøkonomiske beregninger også foretaget en følsomhedsbetragtning, hvor alle ejendomme allerede har udskiftet til en nyt og effektivt opvarmningsanlæg. Under orienteringsmøde den 15. august 2011 var indtrykket, at en stor del af forbrugerne overvejede at udskifte deres nuværende anlæg, men afventer tilbuddet om fjernvarme, inden der træffes en beslutning. En mindre del af forbrugerne har allerede investeret i et nyt opvarmningsanlæg. Alle investeringer i de forbrugerøkonomiske beregninger er finansieret med en ydelsesprocent på 7,7 svarende til en førsteårs ydelse på et 20-årigt lån med en rente på 8,25 %. Løbetiden på lånet er sat til den forventede levetid på anlægget. I ydelsesprocenten er der indregnet skatteværdien af rentefradraget med 33 %. Alle priser i dette afsnit er oplyst inklusive moms. Skærbæk Fjernvarme tilbyder forbrugerne at finansiere investeringen med et tillæg til varmeregningen over de næste 20 år. Finansieringen er et tilbud til forbrugerne. Konvertering til fjernvarme Ved opvarmning med fjernvarme er der anvendt nedenstående priser. Varmepriser Abonnement pr. år 1.250,00 kr. Effektafgift 18,44 kr./m² Forbrugsafgift 500,00 kr./mwh Gældende tariffer for Skærbæk Fjernvarme Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

18 Skærbæk Fjernvarme - Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde Redegørelse for projektforslaget Side 18 af 27 Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidrag 0,00 kr. Stikledningsbidrag Kapacitet Naturgas Olie El - ø20 10 kw kr kr kr. Stikledningsbidraget er differenceret i forhold til den nuværende opvarmningsform. Det er valgt at differentiere tilslutningsbidraget for at få så mange ejendomme med fra starten. Normalt opkræves der i alt kr. for tilslutnings- og stikledningsbidrag. For naturgasforbrugere tilbyder Skærbæk Fjernvarme at købe den eksisterende naturgaskedel for kr. Investeringer Montering af unit m.m ,00 kr. Større unit > 300 m² 25,00 kr./m² Køb af fjernvarmeunit fra Skærbæk Fjernvarme 9.000,00 Kr. Gravearbejder 0,00 kr. Afbrydelse af naturgasforsyning 7.017,00 kr. Termostatventiler (undtaget elhuse) 400,00 kr./stk. Skærbæk Fjernvarme tilbyder, at levere en fjernvarmeunit til de anførte kr. Afbrydelse af naturgasforsyningen kan muligvis gøres billigere, såfremt Skærbæk Fjernvarme i forbindelse med gravearbejde til stikledning også samtidigt graver ned til naturgasstikledningen og dermed sparer DONG Gas Distribution for denne omkostning. For at sikre en tilstrækkelig afkøling vil det være nødvendigt i naturgas- og oliehuse at udskifte de eksisterende termostatventiler med nye, der kan forudindstilles. Drift fjernvarme Fast andel 250,00 kr. Variabel andel af varmeomkostninger 1,0 % I fjernvarmeunitten sidder der en lille boosterpumpe til brug i forbindelse med aftag af varmt brugsvand. Naturgasopvarmede ejendomme Der er anvendt nedestående forudsætninger ved beregning af prisen ved fortsat opvarmning med naturgas. Naturgaspris Gaspris 3,609 kr./nm³ Naturgasafgift 2,311 kr./nm³ CO 2 -afgift 0,357 kr./nm³ No x -afgift 0,008 kr./nm³ Distributionsafgift 1,688 kr./nm³ Moms 1,993 kr./nm³ Pris i alt 9,966 kr./nm³ Abonnement 150,00 kr. Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

19 Skærbæk Fjernvarme - Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde Redegørelse for projektforslaget Side 19 af 27 Naturgasprisen er priser fra DONG pr. juni Investeringer i ny naturgaskedel Kondenserende gaskedel ,00 kr. Større gaskedel > 300 m² 18,75 kr./m² Virkningsgrad 101,0 % Grundinvesteringen til en naturgaskedel er baseret på erfaringstal fra Vvs-installatør. Drift Fast andel 1.250,00 kr. Variable andel af naturgasomkostninger 5,0 % Brændværdi Naturgas 11,00 kwh/nm³ Olieopvarmede ejendomme Oliepris Gasolie 6.206,80 kr./1000 liter Energi- og NO x -afgift 2.102,00 kr./1000 liter CO 2 -afgift 420,00 kr./1000 liter Moms 2.182,200 kr./1000 liter Pris i alt ,000 kr./1000 liter Kilde: Oliebranchens hjemmeside juni 2011 Investering i nyt oliefyr Oliefyr ,00 kr. Større oliefyr > 300 m² 18,75 kr./m² Virkningsgrad 95,0 % Grundinvesteringen til en naturgaskedel er baseret på erfaringstal fra Vvs-installatør. Drift Fast andel 1.250,00 kr. Variable andel af olieomkostninger 5,0 % Brændværdi Gasolie 9,89 kwh/liter Der er ikke indregnet eventuelt tilskud fra Energistyrelsens skrotningsordning for oliefyr, hvilket selvfølgelig gør forbrugerøkonomien bedre, såfremt forbrugerne har søgt om tilskuddet. Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

20 Skærbæk Fjernvarme - Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde Redegørelse for projektforslaget Side 20 af 27 Elopvarmede ejendomme Ejendomme med elvarme skal, for at kunne konvertere til fjernvarme, have installeret et centralvarmeanlæg. Priserne på centralvarmeanlæg for elhuse, der konverterer til fjernvarme, er baseret på Elsparefondens vvs-rammeaftaler for 2008 justeret med 5 % for 2011-prisniveau. I beløbene er der indregnet kr. til etagegennemføring, dørunderføringer eller cirkulationsledning til varmt brugsvand. Centralvarmeanlæg til elhuse Husstørrelse m² Antal radiatorer ,00 kr ,50 kr ,00 kr ,50 kr ,00 kr ,50 kr ,00 kr ,50 kr ,00 kr ,50 kr ,00 kr ,50 kr ,00 kr. Elpriser El 44,53 øre./kwh Transportbetaling - lokalt net 9,79 øre./kwh Transportbetaling - overliggende net 7,40 øre./kwh Offentlige forpligtigelser - PSO 7,50 øre./kwh Energiafgift (varme) 50,80 øre./kwh Tillægsafgift 6,00 øre./kwh Eldistributionsafgift 4,00 øre./kwh Elsparebidrag 0,60 øre./kwh Energispareafgift 6,30 øre./kwh Moms 32,51 øre./kwh Pris i alt 1,69 kr./kwh Elpriserne er hentet fra elpristavlen for Syd Energis forsyningsområde fra juni 2011 og Skat. Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

21 Skærbæk Fjernvarme - Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde Selskabsøkonomi Side 21 af 27 Selskabsøkonomi Den selskabsøkonomiske værdi for Skærbæk Fjernvarme, ved forsyning af ejendommene omfattet af projektforslaget, viser et samlet dækningsbidrag over 20 år på 2,1 mio. kr. Det er således fordelagtigt for Skærbæk Fjernvarme at forsyne de berørte ejendomme. De nærmere detaljer for de selskabsøkonomiske beregninger fremgår af bilag 10. Ved ca. 50 % tilslutning af varmepotentialet i området balancerer økonomien lige akkurat for Skærbæk Fjernvarme, hvorfor det også er en forudsætning for at forsyne området, at der opnås minimum 50 % tilslutning. Såfremt hele potentialet tilsluttes fjernvarmeforsyning vil overskuddet være 10,1 mio. kr. i stedet for de 2,1 mio. kr. Dette kan ikke forventes, men resultatet viser, at der ligger en stor gevinst ved at få så mange med som muligt. Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

22 Skærbæk Fjernvarme - Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde Forbrugerøkonomi Side 22 af 27 Forbrugerøkonomi Konvertering af naturgasopvarmede ejendomme Forbrugerøkonomi ved konvertering fra naturgas til fjernvarme er illustreret i nedenstående diagram. Besparelsen er udtrykt ved, hvor meget billigere den årlige varmeregning bliver ved omstilling til fjernvarme fra naturgas i procent. I de årlige varmeomkostninger er der udgifter til energi, drift og vedligeholdelse og finansiering af investeringer. Hver prik i diagrammet repræsenterer en af de 124 naturgasopvarmede ejendomme. Det er typisk de lidt mindre ejendomme, der har en dårligere økonomi ved konvertering. Skal den eksisterende naturgaskedel udskiftes, er der god økonomi for alle ejendommene ved at konvertere til fjernvarme. Hvis forbrugerne for nylig har investeret i en ny naturgaskedel, vil det for omkring 17 % af forbrugere være urentabelt at skifte. I bilag 7 er der opstillet et eksempel på forbrugerøkonomien ved konvertering af et standardhus på 130 m² til naturgas. Beregningen viser et driftsøkonomisk overskud på kr. og efter finansiering af konvertering til fjernvarme udgør overskuddet kr. Det skal bemærkes, at for ejendomme med et større varmebehov vil overskuddet typisk være større. Konvertering af olieopvarmede ejendomme Med de høje priser på gasolie er der god forbrugerøkonomi ved at skifte fra olieopvarmning til fjernvarme, uanset om det gamle oliefyr står for at skulle udskiftes eller ej, som det fremgår af nedenstående diagram. Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

23 Skærbæk Fjernvarme - Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde Forbrugerøkonomi Side 23 af 27 I bilag 8 er der opstillet et eksempel på forbrugerøkonomien ved konvertering til fjernvarme af et standardhus på 130 m² opvarmet med olie. Beregningen viser et driftsøkonomisk overskud på kr. Efter finansiering af konvertering til fjernvarme udgør overskuddet kr. Konvertering af elopvarmede ejendomme Forbrugerøkonomi Forbrugerøkonomien ved konvertering fra elvarme ser rimelig fornuftig ud. En del af de ejendomme, der giver underskud ved konvertering, er enten mindre ejendomme med mindre varmebehov, hvor de lavere fjernvarmepriser i forhold til el ikke kan forrente den Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

24 Skærbæk Fjernvarme - Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde Forbrugerøkonomi Side 24 af 27 forholdsvis tunge investering til et centralvarmeanlæg. En del er også ejendomme, hvor forbrugeren har oplyst et meget lavt elforbrug, fordi der suppleres med anden opvarmning, der ikke er indeholdt i regnestykket. Investeringsbehovet til konvertering fra elvarme ligger typisk på ca kr. Selv om der samlet set er god økonomi i konvertering til fjernvarme, kan investeringsbehovet være en faktor, der afholder flere fra at konvertere til fjernvarme. I bilag 9 er der opstillet et eksempel på forbrugerøkonomien ved konvertering til fjernvarme af et standardhus på 130 m² opvarmet med el. Beregningen viser et driftsøkonomisk overskud på kr., og efter finansiering af konvertering til fjernvarme udgør overskuddet kr. Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

25 Skærbæk Fjernvarme - Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde Samfundsøkonomi Side 25 af 27 Samfundsøkonomi I beregningerne af de samfundsøkonomiske konsekvenser ved fjernvarmeforsyning sammenlignet med opvarmning med den nuværende opvarmningsform. Den samfundsøkonomiske beregning af projektet er udført i henhold til Energistyrelsens beregningsmetode og forudsætninger, som disse fremgår af Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2005 og Appendiks: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april I henhold til Energistyrelsens vejledning og forudsætninger indgår, ud over investeringer, driftsudgifter, brændselsudgifter m.v. også energiafgifter og miljømæssige omkostninger i den samfundsøkonomiske beregning. Samfundsøkonomiske omkostninger over 20 år, nutidsværdi Samfundsøkonomisk besparelse 6,7 mio. kr. De samfundsøkonomiske beregninger fremgår af bilag 11. Samfundsøkonomiske følsomhedsberegninger I Energistyrelsens forudsætninger for de samfundsøkonomiske analyser understreges, at der hersker usikkerhed om flere af forudsætningerne, herunder især de langsigtede priser. For at illustrere projektets følsomhed over for de væsentligste forudsætninger, er derfor opstillet følgende følsomhedsscenarier: 1. Udviklingen i den samfundsøkonomiske pris på naturgas og gasolie fastholdes på det nuværende niveau i hele planperioden 2. Forbrugere har allerede investeret i nye effektive opvarmningsanlæg 3. Forbrugere investerer ikke i nye opvarmningsanlæg, men fortsætter i 20 år med ældre og mindre effektive opvarmningsanlæg 4. Kun 50 % af potentialet tilsluttes 5. Hele potentialet i området tilslutter sig fjernvarmeforsyning Det samfundsøkonomiske resultat i nutidsværdi ved ovennævnte ved følsomhedsbetragtninger ændres besparelsen fra de 6,7 mio. kr. til det anførte i nedenstående tabel: Scenarie Nuværdi 1. Prisniveauet for naturgas og olie fastholdes på 2012 niveau 5,1 mio. kr. 2. Forbrugere har allerede investeret i nye anlæg 3,3 mio. kr. 3. Forbrugere investerer ikke i nye anlæg 5,2 mio. kr. 4. Kun 50 % af potentialet tilsluttes 0,6 mio. kr. 4. Hele potentialet tilslutter sig fjernvarme 25,2 mio. kr. Som det ses, giver projektet i alle følsomhedsscenarier et samfundsøkonomisk overskud. Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

26 Skærbæk Fjernvarme - Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde Samfundsøkonomi Side 26 af 27 Det bemærkes, ligesom det selskabsøkonomiske balancepunkt ligger ved 50 % tilslutning af potentialet, gør det samme sig tilnærmelsesvis gældende ved det samfundsøkonomiske balancepunkt. Miljøforhold De miljømæssige beregninger for de to alternative forsyningssituationer er foretaget på baggrund af Energistyrelsens forudsætninger og viser klare miljømæssige besparelser ved forsyning med fjernvarme. De miljømæssige fordele, i forhold til udledninger af emissioner, er illustreret i skemaet, og som det ses, medfører projektet en betragtelig reduktion i udledningen af CO 2. For PM 2,5 (støv) vil der være større udledning ved projektet end i referencen. 20 år udledning CO 2 NO x SO 2 PM 2,5 Reference ton 10,2 ton 3,2 ton 0,0 ton Projektet ton 21,6 ton 5,1 ton 2,2 ton Reduktion ton -11,4 ton -1,8 ton -2,1 ton Miljøomkostningerne er indregnet i samfundsøkonomien. Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S

27 Bilag 1 Kort med det nye forsyningsområde

28

29 Bilag 2 Tidsplan

30 Id 1 2 Opgavenavn 3 Rapport - Fjernvarme i naturgasområder 7 8 Beslutningsproces Sommerferie Markedsføring 16 Forberedelse til informationsmøde 17 Indkaldelse til informationsmøde 18 Informationsmøde 19 Indgåelse af aftaler med forbrugerne Myndighedsbehandling Udarbejdelse af projektforslag 25 Embedsmandsbehandling i Tønder Kommune 26 Politisk behandling i Teknik og Miljøudvalget 27 Klagefrist for projektforslag for fliskedel udløber 28 Høring af projektforslaget 29 Embedsmandsbehandling af høringssvar og indstilling i Tønder Komm 30 Politisk behandling i Teknik og Miljøudvalget 31 Politisk behandling i Økonomiudvalget 32 Godkendelse i Kommunalbestyrelsen 33 Klageperiode Realiseringsfasen 37 Udbud af anlægsarbejder og rør 38 Udarbejdelse af tilbud 39 Anlægskontrakt 40 Udrulning af distributionsnet og tilslutning af forbrugere Tidsplan for udvidelse af forsyningsområde - Skærbæk Fjernvarme jun 11 jul 11 aug 11 sep 11 okt 11 nov 11 dec 11 jan 12 feb 12 mar 12 apr 12 maj 12 jun 12 jul 12 aug 12 sep Tidsplan for udvidelse af forsyningsom Date: ti Opgave Fremdrift Milepæl Oversigt Opløftet fremdrift Opdeling Deadline2 ti

31 Bilag 3 Produktion uden det nye forsyningsområde

32 Skærbæk Fjernvarme B101 Fliskedel uden det nye forsyningsområde Plan & Projekt A/S Fliskedel overgang til markedsvilkår år 1 August 2011 Anlægsspecifikationer Caterpillar 1 Brændsel Naturgas Termisk effekt kw Elektrisk effekt kw Indfyret effekt kw Varmevirkningsgrad % 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 Elvirkningsgrad % 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 Totalvirkningsgrad % 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 Caterpillar 2 Brændsel Naturgas Termisk effekt kw Elektrisk effekt kw Indfyret effekt kw Varmevirkningsgrad % 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 Elvirkningsgrad % 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 Totalvirkningsgrad % 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 Caterpillar 3 Brændsel Naturgas Termisk effekt kw Elektrisk effekt kw Indfyret effekt kw Varmevirkningsgrad % 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 Elvirkningsgrad % 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 Totalvirkningsgrad % 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 Caterpillar 4 Brændsel Naturgas Termisk effekt kw Elektrisk effekt kw Indfyret effekt kw Varmevirkningsgrad % 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 Elvirkningsgrad % 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 Totalvirkningsgrad % 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 Plan & Projekt

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Udarbejdet for Bælum Varmeværk af Plan & Projekt A/S Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme

Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S December 2013 Projektforslag for forblivelsespligt Indholdsfortegnelse Side 2 af

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd 1 Dagsorden Bestyrelsesformand Thorkild Løkke for Hadsund By's Fjernvarmeværk byder velkommen Præsentation af Hadsund

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme

Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Projektforslag Etablering af ny fliskedel Thyborøn Fjernvarme Udarbejdet for Thyborøn Fjernvarmevarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S September 2013 Etablering af ny fliskedel Indholdsfortegnelse Side 2

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger.

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger. 18.09.2011/NLI Acadre 11/25385 NOTAT Bilag til dagsorden vedrørende bemærkninger til projektforslag for fjernvarmeforsyning af del af Stenstrup, Hundtofte og Løgeskov og godkendelse af halmkedel. Svendborg

Læs mere

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald Forbrugervarmepriser efter ets bortfald FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og

Læs mere

Driftsstrategi og styring af anlæg Stormøde i erfagruppe for affaldsvarme 2. februar v/karsten Thiessen, Horsens Fjernvarme A/S

Driftsstrategi og styring af anlæg Stormøde i erfagruppe for affaldsvarme 2. februar v/karsten Thiessen, Horsens Fjernvarme A/S Driftsstrategi og styring af anlæg Stormøde i erfagruppe for affaldsvarme 2. februar 2017 v/karsten Thiessen, Horsens Fjernvarme A/S Fjernvarme Horsens i dag Holdninger Billig, effektiv og sikker varmeforsyning

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG JANUAR 2017 NOVO NORDISK A/S. FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Middelfart

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Middelfart Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Dato: 1. februar 2011 Sagsnr.: 200902354-28 Vicki.Schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE Memo Assens Kommune Titel Kommentarer til høringsbrev Dato 24. august 2011 Til Kopi Fra Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

Varmeforsyningsplanlægning

Varmeforsyningsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Agnete Nordentoft og advokat Kristian R. Larsen Disposition 1. Kommunal varmeforsyningsplanlægning generelt

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Anmodning om tilslutningspligt på. Kongevænget delområde 6

Anmodning om tilslutningspligt på. Kongevænget delområde 6 Side 1 af 6 Anmodning om tilslutningspligt på Kongevænget delområde 6 Projekt indsendt af: Side 2 af 6 Projekt for tilslutningspligt af Kongevænget delområde 6. Udgivelsesdato : 06-02-2017 Projekt : Kongevænget

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Blommenslyst og Holmstrup v. Pernille Høgstrøm Resen, Naturgas

Læs mere

Godkendelse af at ansøgning om dispensation fra forplivelsespligt til fjernvarme, Mjels Brovej 13, Ellidshøj ikke imødekommes

Godkendelse af at ansøgning om dispensation fra forplivelsespligt til fjernvarme, Mjels Brovej 13, Ellidshøj ikke imødekommes Punkt 5. Godkendelse af at ansøgning om dispensation fra forplivelsespligt til fjernvarme, Mjels Brovej 13, Ellidshøj ikke imødekommes 2016-033466 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Fremsendes alene pr. e-mail til: Hjørring Kommune v. teamleder Martin Berg Nielsen: Martin.berg.nielsen@hjoerring.dk og hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde Velkommen til informationsmøde Fjernvarme til Dråby Dagsorden 1. Velkommen 2. Ebeltoft Fjernvarme 3. Hvad er fjernvarme 4. Hvorfor vælge fjernvarme 5. Pause 6. Hvad koster det 7. Tidsplan 8. Evt. 1. Informationsmøde

Læs mere

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba.

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba. SDE, Sammensluttede Danske Energiforbrugere FAF, Foreningen Af Fjernvarmeforbrugere LNTV, Landsforeningen Naboer Til Vindmøller Forbrugernes stemme i energidebatten! Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn APRIL 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr.

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Udarbejdet for Lolland Varme A/S September 2016 Udarbejdet af: Niels Thorsen Kontrolleret af: Godkendt af: Dato: 01.09.2016 Version: 1.4

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest NOVEMBER 2014 HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

(Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

(Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Maribo Kommune af 20. juni 2002 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye

Læs mere