Oversigt over køle-/fryseskab og udstyr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over køle-/fryseskab og udstyr"

Transkript

1 CN( es)3503,cn( es/ esf )4003,CN( es)4023

2 Oversigt over køle-/fryseskabet Betjenings- og kontrolfunktioner Fig. A1 1. Tænd/Sluk-knap køleskab. 2. Blæserknap*. 3. Temperaturvælger, køleskab. 4. Temperaturdisplay, køleskab. 5. Temperaturdisplay, fryseskab. 6. Temperaturvælger, fryseskab. 7. SuperFrost-knap. Kontrolindikatoren lyser, når funktionen er aktiveret. Til indfrysning af en stor mængde friske madvarer. 8. Alarmknap. 9. Tænd/slukknap, fryseskab. Oversigt over køle-/fryseskab og udstyr 1. Transporthåndtag bagved 2. Betjeningspanel 3. Smør- og osteboks, æggebakke 4. Blæser* 5. Dørhylde 6. Belysning 7. Delbar hylde 8. Dørhylde 9. Flaskehylde* 10. Flytbar hylde 11. Afløb 12. Koldeste område i køleskabet 13. Grøntsagsskuffer 14. Typeskilt 15. Frysebakke* 16. Køleelementer* 17. VarioSpace 18. Fryseskuffer 19. Isterningbakke 20. IceMaker* 21. Info-system 22. Justerbare ben, transporthåndtag foran, transporthjul bagved * Afhængig af model 1

3 Indholdsfortegnelse Brugsanvisning: Oversigt over køle-/fryseskabet... 1 Betjeningspanel... 1 Oversigt over køle-/fryseskab og udstyr... 1 Sikkerhedsforanstaltninger... 2 Bortskaffelse af emballage... 2 Gamle køle-/fryseskabe... 2 Teknisk sikkerhed... 2 Sikkerhed ved brug... 3 Opstilling... 3 Tilslutning... 3 Klimaklasse... 3 Energibesparelse... 3 Køle-/fryseskabet tages i brug... 4 Betjeningspanel... 4 Køle-/fryseskabet tændes og slukkes... 4 Indstilling af temperaturen... 4 Temperaturdisplay... 4 Alarmfunktion... 4 Køling med blæser*... 4 Køleskabet... 5 Råd om opbevaring og køling... 5 Hylder flyttes... 5 Lys... 5 Fryseskabet... 6 SuperFrost... 6 Råd om opbevaring og indfrysning... 6 Info-system*... 6 Isterningbakke*... 7 Frysebakke*... 7 Fryseelementer*... 7 IceMaker*... 7 IceMakeren tændes-/slukkes... 7 Isproduktion... 7 IceMakeren rengøres... 8 Afrimning... 8 Rengøring... 8 Fejlsøgningsoversigt... 9 Service og typeskilt... 9 Garanti... 9 Autoriserede servicecentre...10 Installationsanvisning: Opstillingsmål...10 Hængslingsside ændres...10 Opstilling mellem køkkenmoduler...12 Sikkerhedsforanstaltninger Læs venligst brugsanvisningen inden køle-/fryseskabet tages i brug. På den måde beskytter du dig selv og undgår skade på køle-/fryseskabet. Gem denne brugsanvisning, så du kan drage nytte af den ved evt. senere spørgsmål. Hvis skabet overdrages/sælges skal brugsanvisningen følge køle-/fryseskabet og gives til den nye ejer. OBS: Brugsanvisningen gælder for flere modeller. Der kan derfor forekomme afvigelser. Bortskaffelse af emballage Emballagen, som beskytter skabet og tilbehøret mod eventuelle transportskader, er fremstillet af følgende genanvendelige materialer: Bølgepap. Formdele af opskummet, freon-frit polystyren (PS). Folie og poser er fremstillet af polyethylen (PE). Bånd der er fremstillet af polyproppylen (PP). OBS: Emballagen bør afleveres på nærmeste genbrugsplads, så materialerne kan blive genanvendt. OBS: Lad aldrig børn lege med emballagen. Fare for kvælning. Gamle køle-/fryseskabe Gamle køle-/fryseskabe indeholder materialer, som kan genbruges. Man bør derfor aflevere det gamle køle-/fryseskab på nærmeste genbrugsplads. Gamle køle-/fryseskabe gøres ubrugelige ved at trække stikket ud og klippe ledningen af helt inde ved produktet. Børnesikringer og dørlåse bør fjernes, så legende børn ikke kan lukke sig inde i køle-/fryseskabet og blive kvalt. Pas på ikke at beskadige kølesystemet, inden køle- /fryseskabet afleveres på nærmeste genbrugsplads. Herved forhindres unødvendig udsivning af kølemiddel og olie. Oplysninger omkring det anvendte kølemiddel findes på typeskiltet. Varmeisoleringsmateriale er PU med pentan. Oplysning omkring nærmeste genbrugsplads indhentes på det lokale kommunekontor. Teknisk sikkerhed For at undgå person- og materialeskader skal køle- /fryseskabet være emballeret under transport. Udpakning og opstilling bør foretages af 2 personer. Det anvendte kølemiddel R 600a er miljøvenligt, men også brandbart. Undgå at beskadige rørene til kølesystemet, da kølemidlet kan løbe ud og forårsage skader på øjne. Der er ydermere risiko for at kølemidlet kan antændes. Hvis der siver kølemiddel ud fra køle-/fryseskabet skal åben ild og andre antændelseskilder i nærheden slukkes. Træk stikket ud og luft godt ud i rummet. Før du tager køle-/fryseskabet i brug, skal du omhyggeligt fjerne alt emballage og undersøge, om skabet er beskadiget. Hvis skabet er beskadiget, eller hvis du er i tvivl om, at køle-/fryseskabet har en skade, skal du kontakte en autoriseret servicemontør. Du må IKKE tage skabet i brug, hvis det er beskadiget. En skade skal straks anmeldes til den butik, hvor du har købt køle-/fryseskabet. For at kunne sikre en sikker drift af køle-/fryseskabet må det kun tilsluttes og monteres som beskrevet i denne brugsanvisning. I tilfælde af fejl afbrydes strømmen til køle-/fryseskabet. Træk stikket ud (undlad at trække i ledningen) eller skru sikringen ud. * Afhængig af model 2

4 Reparation af køle-/fryseskabet skal foretages af en autoriseret servicemontør. Reparationer, der er foretaget af usagkyndige, kan medføre betydelig risiko for brugeren. Dette gælder også for udskiftning af ledningen. Anvend aldrig et beskadiget kabel eller stik. Fare for brand og elektrisk stød! Berør aldrig kablet eller andre elektriske komponenter med våde hænder. Fare for elektrisk stød! Forsøg ikke at beskadige, modificere, bøje, strække eller vride kablet. Hvis kablet bliver klemt kan det blive beskadiget. Fare for elektrisk stød og brand! Opstilling Sørg for at rørene ikke bliver beskadiget under opstillingen af køle-/fryseskabet. Rummet, hvori køle-/fryseskabet skal opstilles skal ifølge norm EN 378 have en volumen på 1m 3 pr. 8g kølemiddel R 600a, så der i tilfælde af lækage på kølemiddelsystemet ikke kan opstå en antændelig gas/luftblanding. Kølemiddelmængden er opgivet på typeskiltet, som findes på indersiden af køle-/fryseskabet. Køle-/fryseskabet må ikke opstilles på et sted med direkte sollys, ved siden af et komfur, et varmeapparat eller lignende, eller på et fugtigt sted. Køle-/fryseskabet opstilles, og hvis det er nødvendigt justeres benene med den medfølgende gaffelnøgle. Ventilationsgitrene må ikke tildækkes eller blokeres. Sørg for en god ventilation i rummet. Varmeafgivende apparater som fx mikrobølgeovne, brødristere eller lignende må ikke stilles oven på køle- /fryseskabet. Når dørene åbnes første gang skifter håndtagene fra transportstilling til normal stilling, og der høres et klik. Alle transportsikringsdele fjernes, folie eller afstandsdele trækkes af hylderne, hvorefter disse anbringes i de ønskede højder. Beskyttelsesfolie fra pynteliste, front og sidevægge fjernes. Tilslutning Sørg for at tilslutningsforholdene på tilslutningsstedet stemmer overens med angivelserne på typeskiltet. Typeskiltet er placeret på indersiden af køle-/fryseskabet. Køle-/fryseskabet må kun tilsluttes en reglementeret elinstallation. Køle-/fryseskabet skal ekstrabeskyttes (jordforbindes) jf. Stærkstrømsreglementet. Producenten/importøren kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået pga. manglende eller beskadiget jordforbindelse. Stikkontakten må ikke være placeret bag skabet, og skal være lettilgængelig. Køle-/fryseskabet må ikke tilsluttes sammen med andre apparater via en forlængerledning. Fare for overophedning. Ledningen tages af ledningsholderen, og holderen fjernes, da der ellers kan opstå vibrationsstøj. OBS: Lad køle-/fryseskabet stå i 3 timer efter transport inden tilslutning, så kompressorolien kan nå at stabilisere sig. Klimaklasse Køle-/fryseskabet er beregnet til indfrysning og opbevaring af madvarer samt fremstilling af isterninger, til opstilling i private husholdninger. Energiforbrug og effektivitet er afhængig af den omgivende temperatur. Køle-/fryseskabet bør derfor ikke opstilles, så det kommer i direkte kontakt med ovne, kogeplader, radiatorer eller sollys. Køle-/fryseskabet er beregnet til en bestemt klimaklasse (rumtemperaturområde), hvis grænser absolut skal overholdes. Oplysningerne omkring klimaklasse findes på skabets typeskilt. Klimaklasse Omgivende temperatur SN +10ºC til 32ºC N +16ºC til 32ºC ST +16ºC til 38ºC T +16ºC til 43ºC Sikkerhed ved brug. Opbevar aldrig eksplosive stoffer i køle-/fryseskabet. Fare for eksplosion! Stærk alkohol skal stå oprejst og være tæt lukket. Fare for eksplosion! Berør ikke frysevarer med våde hænder. Hænderne kan fryse fast. Fare for kvæstelser! Tag aldrig isterninger eller is specielt ikke sodavandsis direkte fra fryseskabet i munden. Pga. den meget lave temperatur kan læber og tunge fryse fast. Fare for kvæstelser! Opbevar aldrig dåser eller flasker med kulsyreholdige væsker i fryseskabet. Dåser og flasker kan eksplodere. Flasker, der ligges i fryseskabet til lynkøling, skal tages ud efter 1 time. Flasker kan eksplodere. Elektriske apparater fx damprengøringsapparater, varmeapparater eller lignende må ikke anvendes i køle- /fryseskabet. Sokkel, skuffer og døre må ikke anvendes som trinbræt eller støtte. Børn må ikke lege med køle-/fryseskabet (fx sætte sig i skuffer eller hænge på dørene). Der kan være risiko for madforgiftning ved at spise madvarer, som har ligget for længe i køle-/fryseskabet. Hvor længe madvarerne kan opbevares i køle- /fryseskabet er bl.a. afhængig af: - Friskhed - Kvalitet - Temperaturen i skabet Vær opmærksom på fødevareproducentens anvisninger og datomærkning. Energibesparelse Åbn kun dørene, når det er nødvendigt. Undlad at lade dørene stå åbne i lang tid ad gangen. Undlad at stille varmt mad i køle-/fryseskabet. Optø frosne madvarer i køleskabet. Kulden fra de frosne varer kan hjælpe med nedkøling. Sørg for at der er god plads til ventilation. Overskrid ikke fødevareproducenternes anvisninger og datomærkning. * Afhængig af model 3

5 Køle-/fryseskabet tages i brug Betjeningspanel Temperaturdisplay Fig. A1 (3), (6). De tændte kontrolindikatorer viser, at skabet er i drift. Temperaturindstillingsmuligheder vises i LED-displayet. (5) viser temperaturen i fryseskabet. (5) viser temperaturen i køleskabet. Lyset i temperaturdisplayet blinker: Når temperaturen indstilles Hvis temperaturen ikke er tilstrækkelig lav Hvis temperaturen er steget flere grader Det anbefales, at køle-/fryseskabet rengøres, inden det tages i brug. Se afsnittet Rengøring. Køle-/fryseskabet tændes ca. 2 timer, inden der lægges madvarer i det. Køle-/fryseskabet tændes og slukkes For at tænde hele skabet, er det kun nødvendigt at tænde for fryseskabet (9), herved tændes køleskabet automatisk. Fryseskabet tændes: Tryk på tænd/sluk-knappen (9). Temperaturdisplayet for køleskabet, viser temperaturen i skabet. Temperaturdisplayet for fryseskabet og alarmknappen blinker, indtil temperaturen i fryseskabet er tilstrækkelig lav. Køleskabet tændes: Tryk på tænd/sluk-knappen (1). Lyset i skabet tænder, når døren åbnes. Der kommer lys i de to temperaturdisplays, hvilket indikerer, at der er tændt for køleog fryseskabet. Bemærk: Når køleskabet tændes, tændes der også automatisk for fryseskabet. Køle-/fryseskabet slukkes: For at slukke for hele skabet, trykkes der på tænd-/slukknappen for fryseskabet (9). Fryseskabet slukkes: Tryk på tænd/sluk-knappen (9). Lyset i temperaturdisplayet slukker. Der er slukket for hele skabet. Køleskabet slukkes: Tryk på tænd-/slukknappen (1). Lyset i skabet slukker. Lyset i temperaturdisplayet for køleskabet slukker. Indstilling af temperaturen Skabet er forudindstillet til normal drift. Vi anbefaler en indstilling på +5ºC i køleskabet og -18ºC i fryseskabet. For at aktivere temperaturindstillingen trykkes der én gang på temperaturvælgerne (3) og/eller (9). Indstilling af temperaturen: tryk på temperaturvælgerne (3) og/eller (9) indtil den ønskede temperatur i skabet er nået. Temperaturdisplayet (4) og (5) angiver temperaturerne. Temperaturen i køleskabet kan indstilles mellem +1 C og +9 C. Temperaturen i fryseskabet kan indstilles mellem -15 C og -32 C. Alarmfunktion Alarmsignalet beskytter madvarerne i fryseskabet, og sparer energi. Alarmfunktionen deaktiveres ved et tryk på alarm-knappen (8). Alarmsignalet slukker automatisk, når temperaturen er tilstrækkelig lav, eller når døren lukkes. Døralarm: Alarmen høres, hvis køle-/og eller frysedøren står åbent i mere end 60 sekunder. Alarmen deaktiveres ved at trykke på knappen (8) eller hvis døren/dørene lukkes. Temperaturalarmen høres, hvis temperaturen i fryseskabet er for høj (afhængig af indstillingen). Temperaturen i displayet blinker samtidigt. Alarmen kan skyldes: At varme eller friske madvarer er placeret i fryseskabet. At der er kommet for meget varm luft ind i skabet. Hvis der er fejl på skabet Hvis der har været en strømafbrydelse Temperaturen i displayet blinker, indtil alarmtilstanden er afsluttet. Alarmsystemet er igen klar til at træde i kraft. Hvis alarmen fortsætter se da fejlsøgningsoversigten. Køling med blæser* Til cirkulationskøling fig. C / (2). Med denne funktion kan der efter behov: Nedkøles store mængder friske madvarer. Opnås en relativ regelmæssig temperaturfordeling på alle hylder i køleskabet. På grund af en intensiv luftcirkulation ophæves de forskellige temperaturområder. Alle madvarer er lige kolde. Køling med blæser anbefales: Ved høje rumtemperaturer (fra +30ºC). Ved høj luftfugtighed, fx på varme sommerdage. Tænd/Sluk: Tryk på blæser-knappen (2). OBS: For at spare energi frakobler ventilatoren automatisk, når køleskabsdøren åbnes. Temperaturen reguleres med 1 C ad gangen. Ved langt tryk på temperaturvælgerne sættes temperaturen en anelse koldere f.eks. mellem +5 C og +7 C, -15 C og -18 C, men det vises ikke i temperaturdisplayet. OBS: Temperaturen i køle-/fryseskabet afhænger af, hvor ofte dørene er blevet åbnet, fordelingen af madvarerne i køle- /fryseskabet samt af rumtemperaturen på opstillingsstedet. Det kan være nødvendigt at justere temperaturen. * Afhængig af model 4

6 Køleskabet Råd om opbevaring På grund af den naturlige luftcirkulation i køleskabet er der temperaturområder, hvor de forskellige madvarer holder sig bedst. Der er koldest umiddelbart over grøntsagsskufferne og ved bagvæggen (ideel til opbevaring af kød og pølser). Der er varmest i det øverste forreste område og i døren (ideel til opbevaring af smør og ost. Råd om køling Der skal være luft mellem madvarerne. Overfyld ikke skabet. Ventilationsgitteret* på bagvæggen må ikke tildækkes, da dette er vigtigt for, at køleskabet kan fungere korrekt. Madvarer, som afgiver eller optager lugt eller smag samt væsker, skal altid opbevares i lukkede beholdere eller være tildækket. Madvarer, som afgiver ethylgas, eller er følsomme overfor det (fx frugt, grøntsager og salat), skal altid opbevares separat eller pakkes ind for ikke at reducere holdbarhedstiden. Fx må tomater ikke anbringes sammen med kiwi eller kål. Hylder flyttes Hylderne og dørhylderne kan flyttes efter behov og anbringes i den ønskede afstand. Dørhylder flyttes: Dørhylderne skubbes opad, tages ud fremad. Isæt dem i omvendt rækkefølge. Flaskeholderen*: kan anbringes, så flaskerne ikke vælter, når døren åbnes eller lukkes. Tag altid fat i plastikhåndtaget. Afmontering: Løftes op og afmonteres. Afmontering af låget: Tryk på ydersiden af boksen til den lille clips er frigjort, afmonter herefter sidelæns. Hylder flyttes: Hylden løftes opad, trækkes frem og tages ud. - For at undgå at madvarerne fryser fast til bagvæggen, skal kanten bagerst på hylden vende opad. Lys Lyset slukker automatisk, når døren har været åben i mere end 15 minutter. Hvis lyset i køleskabet ikke tænder, når døren åbnes, kan pæren være defekt. Skift pæren: Pæren: max 25W. Spændingen skal stemme overens med angivelserne på typeskiltet. Fatning: E 14. Sluk for skabet træk stikket ud eller skru sikringen ud. Tag ved lampeafdækningen foran og frigør den bagerst. Skift pæren. Friktion fra pakningen gør, at det kræver lidt mere kraft at skrue pæren ud. Den nye pære skal sidde korrekt. Sæt afdækningen på plads igen.. Delbarhylde: glashylde med den løftede bagkant (2) skal være bagerst. Rengøring: afmonter hyldestøtterne. Smør- og ostebokse: Boksene kan afmonteres og bruges til at sætte direkte på bordet. For at lave plads til høje flasker, anbefaler vi, at man kun bruger en boks, og herved er der skabt plads til høje flasker. * Afhængig af model 5

7 Fryseskabet SuperFrost Friske madvarer skal så hurtigt som muligt fryses ind til kernen, hvilket gøres bedst med SuperFrost-funktionen. Allerede indfrosne madvarer får hermed en kuldereserve og madvarernes næringsværdi, udseende og smag bevares bedst muligt. Indfrysningskapaciteten pr. døgn er angivet på typeskiltet. Indfrysningskapaciteten varierer i henhold til model og klimaklasse. Aktivering af SuperFrost-funktionen: Tryk SuperFrost-knappen (7) ind. SuperFrost-kontrollampen tænder. Kontrolindikatoren tænder. For indfrysning af små mængder madvarer skal funktionen aktiveres 6 timer inden, madvarerne kommer i fryseskabet. For større mængder / max. indfrysningskapacitet (se typeskilt) skal funktionen aktiveres 24 timer, inden madvarerne kommer i fryseskabet. Madvarerne anbringes i skabet. Anbring madvarerne direkte på hylderne, hvis max. kg skal indfryses. Når varerne er frosset, kan de anbringes i skufferne. SuperFrost-funktionen slår automatisk fra, når madvarerne er frosset. Afhængig af mængden kører SuperFrost-funktionen timer. Vær opmærksom på, at der på grund af den indbyggede tilkoblingsforsinkelse kan gå op til 8 minutter, inden kompressoren starter ved brug af SuperFrost-funktionen. Denne forsinkelse forlænger kompressorens levetid. OBS: For at spare energi kan SuperFrost-funktionen også slukkes inden de 30 timer ved at trykke på SuperFrostknappen igen. Vær dog opmærksom på, at temperaturen skal være min. 18ºC. Du bør ikke aktivere SuperFrost-funktionen: når du lægger madvarer i fryseskabet. ved en daglig indfrysning af max. 2 kilo. Råd om indfrysning og opbevaring Følgende madvarer kan indfryses: Kød, vildt, fjerkræ, friskfanget fisk, grøntsager, frugt, mejeriprodukter, brød, bagværk og færdigretter. Følgende madvarer kan ikke indfryses: Hovedsalat, radiser, vindruer, hele æbler og pærer og fedt kød. Følgende emballageformer kan bruges til indfrysning: fryseposer, beholdere af kunststof, metal og aluminium. Friske madvarer, der skal indfryses, må ikke komme i kontakt med frosne madvarer. Emballagen skal altid være tør udenpå for at undgå, at madvarerne hænger sammen. Madvarer skal altid være forsynet med dato og indhold. For at undgå at madvarernes kvalitet forringes, må den anbefalede opbevaringstid ikke overskrides. Friske madvarer pakkes i portioner, der passer til husholdningens behov. Når madvarerne pakkes, skal følgende mængdeangivelser pr. portion overholdes for at opnå et hurtigt indfrysningsresultat: Frugt og grøntsager: max. 1kg. Kød: max. 2,5kg. Når grøntsagerne er vasket og fordelt i portioner, blancheres de (de ligges i kogende vand i 2-3 minutter, hvorefter de tages op og afkøles i koldt vand). Hvis grøntsagerne blancheres i en trykkoger eller en mikrobølgeovn, følges den fremgangsmåde, der er beskrevet i den tilhørende brugsanvisning. Friske madvarer eller blancherede grøntsager skal ikke saltes eller krydres, før de indfryses, da nogle krydderier kan påvirke madvarernes smag. Andre retter bør kun saltes og krydres let. Flasker og dåser med kulsyreholdige drikkevarer må ikke indfryses, da de kan springe. Hvis du ønsker at nedkøle drikkevarer, må flaskerne højst ligge i fryseskabet i en time. Frysevarer af samme slags bør anbringes i samme skuffe for at undgå, at døren holdes åben i unødvendigt længe, mens du leder efter de ønskede frysevarer. Hver skuffe kan indeholde op til 25kg frosne madvarer. Madvarerne kan ligges direkte på frysehylderne for at opnå en maksimal udnyttelse af pladsen i fryseskabet. Skufferne trækkes ud indtil stoppunktet og løftes op. OBS: Hvis skufferne flyttes, må ventilationsåbningerne på bagvæggen ikke dækkes. VarioSpace: Ved at tage en hylde og en skuffe ud muliggøres en indfrysning af store stykker kød eller hele kyllinger, ænder etc. uden at skulle dele dem i flere stykker, inden de anbringes i fryseskabet. For at lave plads i fryseskabet tages en skuffe og en hylde ud. Udtagning af skuffe, fig. G1: Træk skuffen ud til stoppunktet, tag fat i siderne og løft den op. Udtagning af hylde, fig. G2: Tag 2. og 3. skuffe ud og løft fronten op, og træk den ud. Isætning: Skuffer og hylde isættes i modsat rækkefølge Optøning: Tag kun madvarer ud, der umiddelbart skal bruges. Optøede madvarer skal tilberedes så hurtigt som muligt. Frosne madvarer kan tøs op: - i en traditionel ovn eller varmluftsovn. - i en mikrobølgeovn. - ved stuetemperatur. - i køleskabet: Den kulde som de frosne madvarer afgiver, bruges til at køle madvarerne i køleskabet. - Stykker af fladt kød og fisk kan tilberedes let optøende. - Grøntsager kan tilberedes frosne (kogetiden halveres i forhold til friske grøntsager). Info-system Tallene mellem symbolerne angiver madvarernes holdbarhedstid i måneder. De anbefalede opbevaringstider er kun vejledende. Kvaliteten og forbehandlingen af madvarerne er afgørende for, om det er den laveste eller højeste værdi, der er gældende. Hvis der er tale om madvarer med et højt fedtindhold, er det altid de laveste holdbarhedstider, der gælder. * Afhængig af model 6

8 Isterningbakke Isterningbakken fyldes ¾ med vand og anbringes i skabet. Isterningerne kan enten løsnes ved at vride bakken eller holde den under rindende vand et kort stykke tid. Montering af vandtanken Sæt vandtanken i beholderen og sørg for at den er skubbet helt tilbage og sidder korrekt. Frysebakke* Frysebakken bruges til enkeltvis indfrysning af bær, krydderurter, grøntsager og andre mindre fryservarer. Derved undgås det, at varerne hænger sammen. Mindre varer bevarer deres form, og det er nemmere at fordele dem i portioner på et senere tidspunkt. Frysevarerne fordels som vist på figuren. Frysebakken anbringes i en af de øverste skuffer i fryseskabet. Indfrysning sker i løbet af timer. Derefter fyldes varerne over i en frysepose eller i en beholder og anbringes i en skuffe. Ved optøning anbringes frysevarerne igen enkeltvis ved siden af hinanden. Fryseelementer* De medleverede fryseelementer forhindrer, at temperaturen i fryseskabet stiger for hurtigt i tilfælde af strømafbrydelse, hvorved madvarernes kvalitet bevares bedre. Fryseelementerne placeres i den øverste skuffe ovenpå frysevarerne. IceMakeren tændes/slukkes IceMakeren tændes: 1. Træk skuffen ud. 2. Tryk på tænd-/slukknappen, så LED en lyser 3. Luk skuffen Bemærk: IceMakeren producerer kun isterninger, når skuffen er lukket helt. IceMakeren slukkes: Tryk på tænd/slukknappen. Lyset i LED en slukker. Hvis der ingen behov er for isterninger, slukkes IceMakeren. Hvis IceMakeren ikke skal bruges over en periode, anbefaler vi, at den rengøres. Dette sikrer, at der ikke er vand- og isrester tilbage i IceMakeren. Når IceMakeren er slukket, kan skuffen bruges som opbevaringsskuffe. IceMaker* IceMakeren er placeret i den øverste fryseskuffe og markeret med IceMaker. For at IceMakeren skal virke, skal følgende være overholdt: Skabet står i vater Skabet er tændt Der er tændt for fryseskabet Vandbeholderen er fyldt Advarsel fare for forgiftning! Der må kun fyldes drikkevand i tanken. IceMakeren er kun beregnet til at lave isterninger til private husholdninger. Den må derfor kun bruges til det formål, og kun med vand til det formål. IceMakeren får vandet fra vandtanken, som er placeret i kølesakbet. Afmontering af vandtanken: træk forsigtigt tanken fremad og ud. Påfyldning af vand: åbn flappen og fyld drikkevand i tanken. Isproduktion Mængden af is afhænger af temperaturen i fryseskabet. Jo lavere temperaturen er jo flere isterninger produceres der. Isterninger sendes ned i skuffen, og når et niveau er nået, stopper IceMakeren automatisk med at producere isterninger. Det tager ca. 24 timer efter IceMakeren er blevet tændt, inden den begynder isproduktionen. Vigtigt: Kassér det tre første isproduktioner. Det gælder både ved første produktion, og hvis IceMakeren har været slukket i en periode. Montering af vandtanken: sæt tanken i holderen og skub den på plads. Sørg for at den sidder helt korrekt. * Afhængig af model 7

9 IceMakeren rengøres IceMakeren skal være tændt 1. Træk skuffen ud, og fjern eventuelle isterninger. 2. Rengør skuffen med varmt vand og mildt opvaskemiddel 3. Når skuffen trækkes ud, trykkes der på tænd/slukknappen i ca. 10 sekunder. 4. Efter ca. 1 sekund slukker LED en IceMakeren er slukket. 5. Efter ca. 10 sekunder blinker LED en i ca. 60 sekunder. 6. Skub skuffen ind, mens LED en blinker. 7. IceMakeren skifter position. 8. Fjern skuffen. 9. Rengør IceMakeren med vand og mildt opvaskemiddel. Skyl godt efter. 10. Tænd for IceMakeren. 11. Tryk på tænd-/slukknappen indstil lyset i LED en lyser konstant. Isæt herefter skuffen. 12. IceMakeren påbegynder isprduktionen. Afrimning Køleskabet Køleskabet afrimes automatisk. Afrimningsvandet fordamper på grund af varmen fra kompressoren. Vanddråber på bagvæggen er funktionelt betinget og helt normalt. Sørg for at afrimningsvandet kan løbe uhindret ud af afløbsåbningen på bagvæggen. Rengør jævnligt afløbshullet. Fryseskabet No-Frost systemet afrimer fryseskabet automatisk. Den fugtighed, som opstår i fryseskabet og sætter sig på kølefladen, afrimes jævnligt og fordamper. Rengøring OBS: Afbryd strømmen inden rengøring. Træk stikket ud eller skru sikringen ud. 13. Hvis der blev brugt opvaskemiddel til rengøringen, er det meget vigtigt, at kassere de første 3 isportioner. Køle-/fryseskabet vaskes både indvendigt og udvendigt med lunkent vand tilsat lidt opvaskemiddel. Udstyret rengøres på samme måde. Der må ikke anvendes damprengøringsapparater, da det kan medføre både personskade og skade på køle-/fryseskabet. Anvend aldrig køkkensvampe med skurende effekt, koncentrerede rengøringsmidler, rengøringsmidler med slibeeffekt eller syreholdige rengøringsmidler og kemiske opløsningsmidler. Det anbefales at bruge en blød klud og et mildt universalrengøringsmiddel med neutral PH-værdi. Der må ikke komme vand i afløbsrenden, i ventilationsgitrene og i de elektroniske dele. Efter rengøring tørres køle-/fryseskabet af med en tør klud. Typeskiltet, der sidder indvendigt i køle-/fryseskabet, må ikke beskadiges eller fjernes, da det bruges ved eventuelle reparationer. Afløbsåbningen i bagvæggen over grøntsagsskufferne skal rengøres jævnligt, evt. med en vatpind. Ventilationsåbningerne rengøres jævnligt med en pensel eller støvsuger. Støvaflejringer forhøjer energiforbruget. Pas på ikke at beskadige ledninger eller andre dele. Derefter tændes der igen for køle-/fryseskabet, og madvarerne lægges på plads. Hvis køle-/fryseskabet ikke skal bruges i længere tid, skal det tømmes for madvarer. Stikket trækkes ud, og køle-/fryseskabet rengøres som beskrevet. Dørene til køle-/fryseskabet skal stå åbne for at undgå, at der opstår lugtgener. * Afhængig af model 8

10 Fejlsøgningsoversigt Køle-/fryseskabet er konstrueret og produceret med vægt på driftsikkerhed og lang levetid. Skulle der alligevel opstå driftsforstyrrelser, skal du i første omgang undersøge, om fejlen eventuelt kan skyldes en mindre betjeningsfejl, inden du kontakter service, da du i sådanne tilfælde skal betale for servicebesøget, også inden for reklamationsfristen. Følgende småfejl kan du selv udbedre ved at efterprøve mulige fejlårsager: Fejl Køle-/fryseskabet virker ikke. Lyset i køle- /fryseskabet virker ikke. Køle-/fryseskabet støjer for meget. Alarmen høres - temperaturen er for høj. SuperFrostknappen og alarmknappen blinker IceMakeren kan ikke tændes IceMakeren producerer ingen isterninger LED en i IceMakeren blinker Mulig årsag og afhjælpning Er der tændt for køle-/fryseskabet? Er stikket sat i? Er sikringen intakt? Er der tændt for køle-/fryseskabet? Pæren er defekt. Pæren skiftes som beskrevet i afsnittet Lys. Står køle-/fryseskabet stabilt? Forplanter vibrationer fra køle- /fryseskabet sig til skabe eller lign.? Køle-/fryseskabet flyttes evt. lidt og benene justeres. Sørg for at flasker og beholdere ikke står for tæt sammen. Følgende lyde er normale: Strømningslyde (boblen og rislen). Disse lyde kommer fra kølemidlet, der flyder i kølesystemet. Et kort klik. Denne lyd høres altid, når køleaggregatet kobles til og fra. Motorbrummen. Denne er kortvarigt noget højere, når køleaggregatet kobles til. Er der lagt en stor mængde friske madvarer i skabet uden at aktivere SuperFrost-funktionen? (Se afsnittet SuperFrost ). Er dørene lukket helt i? Er den omgivende temperatur for høj? (Se afsnittet Klimaklasse ). Har dørene været åbnet for ofte og for længe? Er temperaturindstillingen korrekt? Vent evt. og se om den rigtige temperatur indstilles igen af sig selv. Virker ventilationssystemet? Står skabet i nærheden af andre varmeafgivende apparater? Der er en fejl på skabet. Kontant den butik, hvor du har købt skabet. Er der tændt for skabet? Er der tændt for IceMakeren? Skuffen er ikke helt lukket. Isæt vandtanken. Fyld vandtanken. Der er ikke nok vand i vandtanken. Hvis LED en blinker og vandtanken er fuld, så er der en fejl på IceMakeren. Kontakt den butik, hvor du købte skabet. Service og typeskilt Hvis fejlen ikke skyldes en af ovennævnte årsager, og hvis du ikke selv kan udbedre fejlen, skal du kontakte service (se afsnittet Autoriserede servicecentre ). Du skal oplyse følgende: Model (1), Servicenummer (2) og Fabrikationsnummer (3). Disse oplysninger fremgår af typeskiltet, og gør det muligt for servicecentret at yde en hurtig og effektiv service. Typeskiltet sidder indvendigt i køle-/fryseskabet til venstre. Sørg for at holde dørene til køle-/fryseskabet lukket, indtil servicemontøren kommer for at holde madvarerne så kolde som muligt. Garanti Der ydes 2 års reklamationsret på fabrikations- og materialefejl på dit nye køle-/fryseskab, gældende fra den dokumenterede købsdato. Garantien omfatter materialer, arbejdsløn og kørsel. Ved henvendelse om service bør du oplyse skabets navn og serienummer. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Skriv evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så du har dem ved hånden. Det gør det lettere for servicemontøren at finde de rigtige reservedele Garantien dækker ikke Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl. Hvis der er brugt uoriginale reservedele. Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt. Hvis ikke installationen er sket som anvist. Transportskader En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er primært en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav kunne afvises. Ubegrundede servicebesøg Hvis du tilkalder en servicemontør, og det viser sig, at du selv kunne have rettet fejlen, ved fx at følge anvisningerne her i brugsanvisningen eller ved at skifte en sikring i sikringsskabet, påhviler det dig selv at betale for servicebesøget. Erhvervskøb Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal bruges i en privat husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål (restaurant, kantine etc.) eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere. I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til almindelig husholdning. * Afhængig af model 9

11 Autoriserede servicecentre Opstillingsmål Nordjysk Hvidevare Service, tlf Dansk Køle- og Vaskeservice, tlf CJ Hvidevareservice ApS, tlf AP Hvidevare Service, tlf Kvik Hvidevareservice, tlf Service-Centralen Brændekilde ApS, tlf Vestjysk Servicecenter, tlf Storms Hvidevareservice, tlf Hornshøj Hvidevareservice, tlf syd for city Scandia Serviceteknik A/S, tlf city 4300 Orø Model Skabets højde CN(es) CN CN(es/esf) OBS: Opstil ikke køle-/fryseskabet som side-by-side med andre køle-/fryseskabe, hvis det leveres uden varmetråde. Dette er meget vigtigt for at undgå dannelse af kondensvand og fjernelse heraf. Hængslingsside ændres Hængslingssiden kan ændres efter behov. Sørg for, at følgende værktøj ligger parat: Torx 25 Torx 15 Skruetrækker eventuelt akkuskruetrækker om nødvendigt en ekstra person til montagearbejdet Aftagning af øverste dør Bemærk - Tag fødevarerne ud af rummene i døren, inden du tager døren af, så de ikke falder ud. Luk øverste dør. Afdækningen (1) tages af ved at trække den frem og op. Løft afdækningen (2) af. LF Servicecenter ApS, tlf BMMF Hvidevare Service, tlf * Afhængig af model 10

12 FORSIGTIG Fare for kvæstelser, når døren hælder ud! Hold døren godt fast. Sæt døren forsigtigt ned. Skru øverste lejekonsol (3) af (2 gange Torx 25) og træk den af opad. Løft den øverste dør af opad og stil den til side. Aftagning af nederste dør Luk den nederste dør. Træk lejebolten (11) i midten ud af lejekonsollen og den nederste dør Træk plasthætten (10) af. FORSIGTIG Fare for kvæstelser, når døren hælder ud! Hold døren godt fast. Sæt døren forsigtigt ned. Åbn nederste dør. Afmontér lejekonsollen (13) i midten. Tag døren af opad og stil den til side. Flytning af nederste lejedele Træksikringen (21) af fremad. Trækafdækningen (27) af.* Skru stillefoden (22) helt ind. Tip eventuelt apparatet lidt bagover vha. en anden person, så du kan tage lejebolten af. Træk lejebolten (22) ud nedad og fremad. Vær opmærksom på hængselbøsningen (20). Skru lejekonsollen (23) af (2 x Torx 25) (24). Skru lejedelen (26) af (1 x Torx 25) (28) og flyt den over i det overfor liggende optagelseshul i lejekonsollen, skru den fast igen. Løft afdækningen (25) på håndtagssiden forsigtigt af og flyt den. Skru lejekonsollen (23) på igen på den nye hængselside eventuelt vha. en akkuskruetrækker, gennem det ydre lang og rundhul. Bemærk Såfremt nødvendigt, f. eks. for at udligne et ujævnt gulv, kan man i stedet for rundhullet også benytte det andet langhul til fastskruning. Flytning af de midterste lejedele Tag afdækningsblænden (12) forsigtigt af. Flytlejekonsollen i midten (13) drejet 180 over på hængselsiden. Lad afdækningsblænden (12) gå i hak igen på den nye håndtagsside. Flytning af håndtag Tag fjederklemmen (31) ud af indgreb i døren og flyt den til den nye hængselside. Løft propperne (30) ud af dørlejebøsningerne og flyt dem. Afmontér dørhåndtag (32), propper (33) og trykplader (34) og flyt til den modsatte side. Vær opmærksom på, at trykpladerne går rigtigt i hak ved montering på den modsatte side. Montering af nederste dør Sæt den nederste dør oppefra på lejebolten forneden (22). Luk døren. Sæt igen plasthætten (10) på lejekonsollen i midten (13). Sæt lejebolten i midten (11) i den nederste dør på den nye hængselside gennem lejekonsollen i midten (13). * Afhængig af model 11

13 Montering af øverste dør Sæt den øverste dør på lejebolten i midten (11). Sæt øverste lejekonsol (3) i døren på den nye hængselside. Skru øverste lejekonsol fast (2 gange Torx 25) (4). Stik eventuelt skruehullerne i forvejen eller brug en akkuskruetrækker. Afdækning (1) og afdækning (2) anbringes hver for sig udefra på den modsatte side og trykkes fast. Opstilling mellem køkkenmoduler Justering af dørene Skruen i midten på lejekonsollen (23) flyttes forneden til et frit langhul. Justér eventuelt de to døre via de to langhuller i lejekonsollen forneden (23) og lejekonsollen i midten (13) så de flugter med apparatkabinettet. Spænd skruerne fast. Køle-/fryseskabet kan opstilles mellem køkkenmoduler. For at udligne en evt. højdeforskel kan der monteres et overskab (1) over køle-/fryseskabet. Af hensyn til den nødvendige ventilation skal der være en udluftningsskakt på mindst 50mm dybde bag overskabet i hele skabets bredde. Ventilationsarealet under loftet skal være mindst 300cm 2. Jo større ventilationsarealet er, desto mere energibesparende arbejder køle-/fryseskabet. Hvis køle-/fryseskabet opstilles op til en væg (4), skal der være mindst 30mm mellem køle-/fryseskabet og væggen på hængslingssiden (af hensyn til håndtagene ved åben dør). Hvis skabet skal forbindes med tilstødende enheder eller der skal monteres et afstandsstykke mellem skabet og væggen, skal man være opmærksom på følgende: Sørg for at dørene kan åbnes og lukkes. Bor ikke huller indenfor de markerede områder. Påfør køkkenlågerne med metalskruer (10mm gevind). (1) Overskab (3) Køkkenskabsvæg (2) Køle-/fryseskab (4) Væg Producenten arbejder løbende på at videreudvikle samtlige typer og modeller og forbeholder sig retten til at indføre ændringer med hensyn til form, udstyr og teknik. * Afhængig af model 12

14 * Afhængig af model 13

15 * Afhængig af model 14

16 Witt A/S Gødstrup Søvej 9 Postboks Herning Tlf Fax

Typeskilt. Oversigt over køleskab og udstyr. Fig. A1. 1. Tænd/Sluk-knap 2. Temperaturvælger 3. Temperaturdisplay 4. SuperCool-knap. 5.

Typeskilt. Oversigt over køleskab og udstyr. Fig. A1. 1. Tænd/Sluk-knap 2. Temperaturvælger 3. Temperaturdisplay 4. SuperCool-knap. 5. K2620,3120,4220 Oversigt over køleskabet Betjeningspanel Fig. A1. 1. Tænd/Sluk-knap 2. Temperaturvælger 3. Temperaturdisplay 4. SuperCool-knap. 5. Ventilator-knap Typeskilt 1. Model. 2. Servicenummer.

Læs mere

Oversigt over køleskab og udstyr

Oversigt over køleskab og udstyr Br ugsanvi sni ng DK K2330,2734 Oversigt over køleskab og udstyr Fig. A. * Afhængig af model 1 Betjeningspanel Fig. A1 - Betjening 1. Tænd/Sluk-knap og temperaturvælger. 1 = Varmest, laveste køleeffekt.

Læs mere

GN1923,GN2323,GN2723,GN3023

GN1923,GN2323,GN2723,GN3023 GN1923,GN2323,GN2723,GN3023 Oversigt over fryseskabet Betjeningspanel Fig. A1. 1. Tænd/Sluk-knap 2. SuperFrost 3. Lysstyrkesymbol 4. SuperFrost-symbol 5. Temperaturdisplay 6. Temperaturvælger 7. Alarmknap

Læs mere

GT1432,GT2122,GT2132,GT2632,GT3032,GT3622 GT3632,GT4232,GT4932,GT6122

GT1432,GT2122,GT2132,GT2632,GT3032,GT3622 GT3632,GT4232,GT4932,GT6122 Br ugsanvi sni ng DK GT1432,GT2122,GT2132,GT2632,GT3032,GT3622 GT3632,GT4232,GT4932,GT6122 Oversigt over kummefryseren Gamle kummefrysere Gamle kummefrysere indeholder materialer, som kan genbruges. Man

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforanstaltninger. Brugsanvisning: Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Installationsanvisning:

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforanstaltninger. Brugsanvisning: Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Installationsanvisning: Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforanstaltninger Brugsanvisning: Oversigt over skabet... 1 Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Bortskaffelse af emballage... 1 Gamle vinkøleskabe... 1 Teknisk sikkerhed... 1 Opstilling...

Læs mere

Oversigt over fryseskabet. Indholdsfortegnelse. Brugsanvisning: Installationsanvisning: Apparatets anvendelsesområde

Oversigt over fryseskabet. Indholdsfortegnelse. Brugsanvisning: Installationsanvisning: Apparatets anvendelsesområde GP1213 1 Oversigt over fryseskabet Indholdsfortegnelse Brugsanvisning: 1. Tænd/Sluk-knap 2. Temperaturvælger 3. Temperaturdisplay 4. SuperFrost 5. SuperFrost-symbol 6. Menu-symbol 7. Alarmsymbol 8. Lysstyrkesymbol

Læs mere

Sikkerhedsforanstaltninger. Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Teknisk sikkerhed

Sikkerhedsforanstaltninger. Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Teknisk sikkerhed Br ugsanvi sni ng DK WKes653 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforanstaltninger... 2 Bortskaffelse af emballage... 2 Gamle vinkøleskabe... 2 Teknisk sikkerhed... 2 Opstilling... 3 Tilslutning... 3 Klimaklasse...

Læs mere

Sikkerhedsforanstaltninger. Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Teknisk sikkerhed

Sikkerhedsforanstaltninger. Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Teknisk sikkerhed Br ugsanvi sni ng DK WKEes553 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforanstaltninger... 2 Bortskaffelse af emballage... 2 Gamle vinkøleskabe... 2 Teknisk sikkerhed... 2 Opstilling... 3 Tilslutning... 3 Klimaklasse...

Læs mere

GT1456,GT2156,GT2656,GT3056,GT3756,GT4756,GTP2356 GTP2756,GTP3156,GTP3656,GTP4656,GTP3126

GT1456,GT2156,GT2656,GT3056,GT3756,GT4756,GTP2356 GTP2756,GTP3156,GTP3656,GTP4656,GTP3126 Br ugsanvi sni ng DK GT1456,GT2156,GT2656,GT3056,GT3756,GT4756,GTP2356 GTP2756,GTP3156,GTP3656,GTP4656,GTP3126 Oversigt over kummefryseren Gamle kummefrysere Gamle kummefrysere indeholder materialer,

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

BESKRIVELSE AF SKABET

BESKRIVELSE AF SKABET BESKRIVELSE AF SKABET A. Køleafdeling 1. Frugt- og grøntsagsskuffe 2. Hylder og zone til hylder 3. Termostatknap med lys 4. Hylder i døren 5. Flaskehylde 6. Udtrækkelig flaskeholder 7. Typeplade (anbragt

Læs mere

Oversigt over køle-/fryseskabet

Oversigt over køle-/fryseskabet Br ugsanvi sni ng DK CNPes5156 Oversigt over køle-/fryseskabet Apparatet egner sig udelukkende til køling af fødevarer. I tilfælde af erhvervsmæssig køling af fødevarer skal de gældende lovskrevne bestemmelser

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET FØRSTE GANGS BRUG Slut apparatet til strømforsyningen. På nogle modeller kan lydsignalet blive aktiveret. Det betyder, at temperaturalarmen er aktiveret: Tryk vedvarende på knappen til slukning af lydalarmerne.

Læs mere

Din brugermanual ATLAS KF490 http://da.yourpdfguides.com/dref/829229

Din brugermanual ATLAS KF490 http://da.yourpdfguides.com/dref/829229 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ATLAS KF490 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BRUG AF KØLESKABET. Temperaturregulering Se vedlagte produktkort vedrørende indstillingen af temperaturen.

BRUG AF KØLESKABET. Temperaturregulering Se vedlagte produktkort vedrørende indstillingen af temperaturen. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet 1. Sæt stikket i stikkontakten. 2. Apparatet er normalt fabriksindstillet til en temperatur på 5 C, når stikket sættes i stikkontakten. Temperaturregulering Se vedlagte

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Oversigt over fryseskabet. Indholdsfortegnelse. Apparatets anvendelsesområde

Oversigt over fryseskabet. Indholdsfortegnelse. Apparatets anvendelsesområde GNP3166 Indholdsfortegnelse Oversigt over fryseskabet... 1 Apparatets anvendelsesmåde... 1 Sikkerhedsforanstaltninger... 2 Bortskaffelse af emballage... 2 Gamle køleskabe... 2 Teknisk sikkerhed... 2 Opstilling...

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Oversigt over apparatet

Oversigt over apparatet Br ugsanvi sni ng DK UI G1313,UI G1323 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 1 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 1 1.2. Konformitet... 1 1.3. Oversigt over apparat og udstyr...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet CBNP3956 Oversigt over køle-/fryseskabet 1. Belysning 2. Blæser 3. Glashylde 4. Dørhylde med vippelåge 5. Dørhylde 6. Delbar glashylde 7. Fleksibel flaske-opbevaringshylde 8. Dørhylde til høje flasker

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUC2503 http://da.yourpdfguides.com/dref/625514

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUC2503 http://da.yourpdfguides.com/dref/625514 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

Oversigt over køleskabet. Indholdsfortegnelse. Apparatets anvendelsesområde

Oversigt over køleskabet. Indholdsfortegnelse. Apparatets anvendelsesområde UI K1550 1 Indholdsfortegnelse Oversigt over køleskabet... 2 Apparatets anvendelsesmåde... 2 Sikkerhedsforanstaltninger... 3 Bortskaffelse af emballage... 3 Gamle køleskabe... 3 Teknisk sikkerhed... 3

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet Br ugsanvi sni ng DK CBNPes3976 Oversigt over køle-/fryseskabet 1. Belysning 2. Blæser 3. Glashylde 4. Dørhylde med vippelåge 5. Dørhylde 6. Delbar glashylde 7. Fleksibel flaske-opbevaringshylde 8. Dørhylde

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Oversigt over fryseskabet. Betjeningspanel. Oversigt over fryseskab og udstyr. Apparatets anvendelsesområde. Fig. A1.

Oversigt over fryseskabet. Betjeningspanel. Oversigt over fryseskab og udstyr. Apparatets anvendelsesområde. Fig. A1. GP/ G 4013 Oversigt over fryseskabet Betjeningspanel Fig. A1. 1. Tænd/Sluk-knap 2. SuperFrost 3. Lysstyrkesymbol 4. SuperFrost-symbol 5. Temperaturdisplay 6. Temperaturvælger 7. Alarmknap 8. Børnelås-symbol

Læs mere

Oversigt over apparatet

Oversigt over apparatet Br ugsanvi sni ng DK GNP3666-4156-4166 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 1 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 1 1.2. Konformitet... 1 1.3. Oversigt over apparat og udstyr...

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERB34300W8 http://da.yourpdfguides.com/dref/623353

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERB34300W8 http://da.yourpdfguides.com/dref/623353 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning KØLESKAB

Brugsanvisning KØLESKAB Brugsanvisning KØLESKAB Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, og der kan være omtale af funktioner/ekstra tilbehør som ikke findes på alle modeller. BS 3021 V BS 3021 BSZ

Læs mere

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bord køler Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

PARTY COOLER BRUGSANVISNING 8110 516-06

PARTY COOLER BRUGSANVISNING 8110 516-06 PARTY COOLER 0 BRUGSANVISNING 8110 516-06 Leverancen omfatter: - Party Cooler som vist på billedet - Brugsanvisning Udstyr 1. Transparent klaplåg 2. Løs bund 3. To sideborde af ædelt træ 4. Køleplads 5.

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Oversigt over apparatet

Oversigt over apparatet C( Pesf ) 3523/C( Pesf ) 4023/CP( esf ) 3413/CP( esf ) 3813 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 2 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2. Konformitet... 2 1.3. Oversigt over

Læs mere

7081 929-01. Brugsanvisning Køle-frysekombination. Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr.

7081 929-01. Brugsanvisning Køle-frysekombination. Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr. Brugsanvisning Køle-frysekombination DK 7081 929-01 Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr.com CT(esf)20/24/28 2408 1 Oversigt over køle-/fryseskab Betjeningselementer,

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen.

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen. LED-pærer holder i længere tid end almindelige pærer og er miljøvenlige. Kontakt Servicecentret, hvis der er brug for udskiftning. OVERSIGTSVEJLEDNING Stand by Tryk i 3 sekunder på knappen "Temp." for

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERB3400X http://da.yourpdfguides.com/dref/623279

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERB3400X http://da.yourpdfguides.com/dref/623279 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Castor

Betjeningsvejledning. Castor Betjeningsvejledning Castor Til lykke med dit nye GRAM emfang Vi ønsker dig til lykke med dit nye GRAM emfang, som vi håber, du bliver glad for at bruge. For at du kan få mest mulig glæde af det, er det

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM1942

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM1942 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual ELEKTRO HELIOS BL2509

Din brugermanual ELEKTRO HELIOS BL2509 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Din brugermanual ATLAS KX304-4 http://da.yourpdfguides.com/dref/829440

Din brugermanual ATLAS KX304-4 http://da.yourpdfguides.com/dref/829440 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I Brugsanvisning Fryseskab F2282I Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til brug i husholdning.

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Brugsanvisning for bordkøleskab DK

Brugsanvisning for bordkøleskab DK Brugsanvisning for bordkøleskab DK 7081 879-00 KTP/KTPes 17../15.. Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr.com 2508 Oversigt over køle-/fryseskab Betjenings-

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QT301W http://da.yourpdfguides.com/dref/837383

Din brugermanual HUSQVARNA QT301W http://da.yourpdfguides.com/dref/837383 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDEN KØLESKABET TAGES I BRUG SIDE 65 MILJØRÅD SIDE 65 FORHOLDSREGLER OG ALMINDELIGE FORSLAG SIDE 65

INDHOLDSFORTEGNELSE INDEN KØLESKABET TAGES I BRUG SIDE 65 MILJØRÅD SIDE 65 FORHOLDSREGLER OG ALMINDELIGE FORSLAG SIDE 65 DK INDHOLDSFORTEGNELSE INDEN KØLESKABET TAGES I BRUG SIDE 65 MILJØRÅD SIDE 65 FORHOLDSREGLER OG ALMINDELIGE FORSLAG SIDE 65 HVORLEDES FUNGERER KØLEAFDELINGEN SIDE 66 HVORLEDES FUNGERER FROSTBOKSEN SIDE

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO3230-1KG http://da.yourpdfguides.com/dref/609850

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO3230-1KG http://da.yourpdfguides.com/dref/609850 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Brugsvejledning Fryser

Brugsvejledning Fryser Brugsvejledning Fryser 240811 7085230-00 GN... 3 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets anvendelsesområde... 2 1.3 Konformitet...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS 264 56-01 N

BETJENINGSVEJLEDNING FS 264 56-01 N BETJENINGSVEJLEDNING DK FS 264 56-01 N 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye fryseskab. Fryseskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination Brugsvejledning Køle-fryse-kombination 010909 7084418-03 CN(es)... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3 Oversigt

Læs mere

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1 Instruktions Manual Vinkøler: WKT55LI250S1 Produkt oversigt Kontrol panel Justerbare hylder Dørhåndtag Mindre hylder Skærmplade Glasdør Nivelleringsfødder Installering af vinkøler Lokalisering Når du udvælger

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING DK KSI 160 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination Brugsvejledning Køle-fryse-kombination 230709 7084364-01 CUN(esf)... 3 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3 Oversigt

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ER7326C http://da.yourpdfguides.com/dref/633292

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ER7326C http://da.yourpdfguides.com/dref/633292 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indholdsfortegnelse. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng SBSes8283 1 Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 Opstilling af apparatet... 3 Samling af kombinationen... 3 Flytning af de to kombinerede apparater...

Læs mere

Køle-/fryseskab, 201 cm

Køle-/fryseskab, 201 cm stål-easyclean 13195 kr* *Vejledende pris Miljøafgift på 8 kr eks. moms. Produktegenskaber Forbrug og ydelse Energiklasse: A+++, 179 kwh/år Nettovolumen total: 355 l Design og komfort Front i stål med

Læs mere

*Afhængig af model 1

*Afhængig af model 1 Br ugsanvi sni ng DK KP3620,KP4220 *Afhængig af model 1 Indholdsfortegnelse Brugsanvisning: Oversigt over køleskabet... 2 Køleskabets anvendelsesområde... 2 Klimaklasse... 3 Konformitet... 3 Dimensioner...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF 244 95-02 F KF 244 95-02 F X

BETJENINGSVEJLEDNING KF 244 95-02 F KF 244 95-02 F X BETJENINGSVEJLEDNING KF 244 95-02 F KF 244 95-02 F X 1 VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab. Køle-/fryseskabet er udviklet

Læs mere

Din brugermanual BALAY 3KIB4850 http://da.yourpdfguides.com/dref/3655149

Din brugermanual BALAY 3KIB4850 http://da.yourpdfguides.com/dref/3655149 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning FRYSESKAB FN22838W FN22838S FN2283W FN2283S. Kære kunde,

Brugsanvisning FRYSESKAB FN22838W FN22838S FN2283W FN2283S. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Oversigt over apparatet

Oversigt over apparatet Br ugsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 1 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 1 1.2. Konformitet... 1 1.3. Oversigt over apparat og udstyr...

Læs mere

Generel beskrivelse. Termostaten er placeret i kompressorrummet. Fryserklap 1. Midterskuffe 1. Nederste skuffe 1. Justerbare fødder 2

Generel beskrivelse. Termostaten er placeret i kompressorrummet. Fryserklap 1. Midterskuffe 1. Nederste skuffe 1. Justerbare fødder 2 FRYSESKAB F73 ADVARSEL 1. Apparatet må ikke betjenes af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mental formåen eller uden kendskab til eller erfaring med apparatet, medmindre de har

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ISMASKINE PRO 3000 Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF 204 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KF 204 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING KF 204 95-02 1 VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab. Køle-/fryseskabet er udviklet under stor hensyntagen

Læs mere

Indhold. 1. Oversigt over apparatet

Indhold. 1. Oversigt over apparatet Br ugsanvi sni ng DK CNes6256 Indhold 1. Oversigt over apparatet... 2 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2. Konformitet... 2 1.3. Oversigt over apparat og udstyr... 3 1.4. Energispareråd... 3 2.

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I CN3366,I CN3356,I CP3314 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

*Afhængig af model 1

*Afhængig af model 1 Br ugsanvi sni ng DK KP2620/K( P) ( sl )3120 *Afhængig af model 1 Indholdsfortegnelse Brugsanvisning: Oversigt over køleskabet... 2 Køleskabets anvendelsesområde... 2 Klimaklasse... 3 Konformitet... 3

Læs mere