Quarterly Update Q2 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Quarterly Update Q2 2015"

Transkript

1 Tax Matters Quarterly Update Q Kære læser Folketingsvalget er nu overstået, og sommerferien står for døren. I forhold til tidligere år vil en del af vores læsere dog formentlig gå på sommerferie velvidende, at selvangivelsen først vil blive færdiggjort og indsendt efter sommerferien, da selvangivelsesfristen som bekendt er udsat til 1. september. I denne udgave af Tax Matters Quarterly Update har vi derfor både medtaget nogle indlæg, der kan være en hjælp ved udarbejdelse af selvangivelsen, samt en række indlæg vedrørende mere overordnede emner. For os, som arbejder med skat, tegner den kommende tid i øvrigt meget spændende. Inden folketingsvalget havde den tidligere regering således fremsat enkelte lovforslag, som bortfaldt ved valgets udskrivelse. I skrivende stund vides endnu ikke, om disse vil blive genfremsat af den nye regering, men der må under alle omstændigheder forventes en række nye lovinitiativer på skatteområdet i nær fremtid. Vi holder et vågent øje med dette og vil selvfølgelig orientere jer løbende om sådanne initiativer. Endelig vil jeg benytte lejligheden til at gøre lidt reklame for vores nye hjemmeside ( der går i luften i dag. I kan blandt andet læse forskellige nationale og internationale nyheder, downloade nye og tidligere udgaver af Tax Matters, tilmelde jer vores mange forskellige arrangementer, få overblik over vores forskellige skatteydelser og ikke mindst møde vores dygtige medarbejdere. Vi håber I vil kigge forbi den nye hjemmeside, og som altid, er I meget velkomne til at give os feedback. Med ønsket om en rigtig god sommer! Peter Rose Bjare, ansvarshavende redaktør Partner, Financial Services Mobil

2 SELSKABSSKAT Lovstof L167 er nu vedtaget Folketinget vedtog 21. april 2015 L 167, der blandt andet introducerede en nyskabelse i dansk skatteret i form af en international omgåelsesklausul i ligningslovens 3. Lovforslaget indeholdt herudover en række forskellige ændringer, herunder en ændring af reglerne for beskatning ved deltagelse i "trusts" mv. samt en ændring af reglerne for bindende svar. Endelig indeholdt lovforslaget nogle praktiske ændringer vedrørende selvangivelsesfristen for selskaber og digital indberetning af fremførselsberettigede underskud De gennemførte ændringer er nærmere beskrevet i Tax Matters nr. 2, men er for god ordens skyld også medtaget i oversigtsform i denne kvartalsudgave. Der er tale om følgende ændringer: Ny omgåelsesklausul i ligningslovens 3 Den nye omgåelsesklausul i ligningslovens 3 indebærer for det første, at skatteydere ikke længere kan påberåbe sig skattefordele efter henholdsvis moder-/datterselskabsdirektivet, renteroyaltydirektivet og fusionsskattedirektivet, såfremt nærmere bestemte betingelser er opfyldt. Ændringen indebærer for det andet, at skatteydere heller ikke vil kunne påberåbe sig skattefordele efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, såfremt det er rimeligt at fastslå under hensyn til alle relevante faktiske forhold og omstændigheder, at opnåelsen af den pågældende skattefordel er et af de væsentligste formål i arrangementet eller transaktionen. Nye regler for beskatning af stiftere af trusts mv. De nye regler i ligningslovens 16 K indebærer, at fysiske personer, som allerede har stiftet en "trust" mv., som stifter en sådan i fremtiden, eller som indskyder aktiver i en "trust" mv. uden at være stifter, skal beskattes af positiv indkomst fra "trusten", såfremt nærmere bestemte betingelser er opfyldt. Ændrede regler for bindende svar Ændring af skatteforvaltningslovens 25 om bindende svar. Ændringen indebærer blandt andet, at SKAT får mulighed for at se bort fra et tidligere bindende svar om værdiansættelse af aktiver, såfremt det på baggrund af oplysninger fra et efterfølgende direkte eller indirekte salg af aktivet eller ud fra størrelsen af det efterfølgende afkast på aktivet kan begrundes, at aktivets værdi på tidspunktet for afgivelsen af det bindende svar afveg mindst 30% og mindst 1 mio. kr. fra værdien ifølge det bindende svar. Digital indberetning af fremførselsberettigede underskud for perioden Selskaber, der ikke foretager rettidig indberetning af deres fremførselsberettigede underskud for perioden til SKAT, skal efter ændringerne betale et tillæg på kr. Den hidtidige konsekvens af for sen registrering nemlig fortabelse af underskuddene bortfalder. Udsættelse af fristen for indlevering af selskabers mv. selvangivelse for indkomståret 2014 og 2015 De praktiske udfordringer med registreringen af underskud har medført, at fristen for indlevering af selskabers mv. selvangivelse for indkomståret 2014 og indkomståret 2015 er udsat til henholdsvis 1. september 2015 og 1. september Susanne Dybdahl, Partner Selskabsskat Mobil Line Kjærgaard, Manager Selskabsskat Mobil

3 SELSKABSSKAT Lovstof Ophævelse af rentebeskatningsdirektivet Kommissionen har fremsat forslag om ophævelse af rentebeskatningsdirektivet (Rådets direktiv 2003/48/EF) Baggrunden for forslaget er, at rentebeskatningsdirektivet fra 2016 alene vil have marginal betydning, da det opdaterede direktiv om obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet (Rådets direktiv 2014/107/EU) har virkning fra og med 1. januar I forlængelse af implementeringen af FATCA og de enkelte medlemsstaters indgåelse af bilaterale aftaler med USA om udveksling af oplysninger med USA er direktivet om automatisk udveksling af oplysninger mellem EU's medlemsstater udvidet til nye kategorier af indkomst og kapital. Betingelsen om, at oplysninger kun skal udveksles, hvis de er tilgængelige, er desuden fjernet. Direktivet er herudover udvidet til at omfatte de samme oplysninger, som er omfattet af OECDmodellen for aftaler mellem kompetente myndigheder og den fælles indberetningsstandard ("Common Reporting Standard" "CRS"). Ole Schmidt, Partner Selskabsskat Mobil Birgitte Tandrup Senior Manager, Selskabsskat Mobil

4 SELSKABSSKAT Afgørelser Ny dom fra Højesteret vedrørende værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående Højesteret afsagde 29. april 2015 dom i en sag vedrørende værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående parter. For sådanne overdragelser indebærer dommen muligvis et opgør med såvel de hidtidigt gældende værdiansættelsesprincipper som principperne for placeringen af bevisbyrden Sagen vedrørte to familiært forbundne personer (i dommen benævnt A og B), som i lige sameje ejede henholdsvis et dansk anpartsselskab (X ApS) og et litauisk "aktieselskab" (Y). Den 1. juli 2002 erhvervede X ApS den samlede aktiekapital i det litauiske selskab for kr. Ved beregning af salgssummen havde parterne ikke inkluderet værdi af goodwill, idet der efter deres opfattelse ikke var nogen goodwill i selskabet. Skattemyndighederne accepterede imidlertid ikke den aftalte overdragelsessum og værdiansatte på baggrund af reglerne i TSS-cirkulære i stedet aktierne til kr. Forskellen mellem den oprindelige salgssum og den af skattemyndighederne skønnede værdi, blev herefter anset for et skattepligtigt tilskud til X ApS. Sagen blev efterfølgende påklaget til Landsskatteretten, der ansatte værdien af aktierne til kr. I forlængelse heraf blev sagen indbragt for Retten i Kolding, hvor der i forbindelse med sagens behandling blev afholdt syn og skøn. Ved anvendelse af en tilnærmet DCF-model beregnede skønsmanden sig frem til, at salgsprisen ved salg til en uafhængig køber ville være kr. Efter skønsmandens vurdering ville salgsprisen imidlertid være kr. ved salg til X ApS, som følge af at den primære konkurrencemæssige fordel for X ApS knyttede sig til kundekredsen og forretningsforbindelserne, der var forankret i aktionærernes personlige relationer. På denne baggrund nåede byretten frem til, at skattemyndighedernes værdiansættelse ikke var sket på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag, og at værdiansættelsen ikke gik ud over det skøn, som skattemyndighederne var berettiget til at udøve. Byrettens dom blev hernæst indbragt for Vestre Landsret, der med dissens stadfæstede byrettens dom. Den dissenterende landsdommer ville derimod lægge afgørende vægt på den af skønsmanden anslåede værdi ved salg til en uafhængig køber. Herefter nåede sagen til landets øverste domstol, hvor Højesteret lagde ud med at konstatere, at det var ubestridt, at værdien af aktierne væsentligt oversteg den anvendte salgspris. På denne baggrund var skattemyndighederne ifølge Højesteret således fuldt berettiget til at skønne over værdien af det skattepligtige tilskud. Højesteret bemærkede herefter, at der for den relevante periode ikke var oplysninger om sammenlignelige aktiesalg mellem uafhængige parter, hvorfor det ikke var muligt at fastsætte salgsprisen på baggrund heraf. Højesteret bemærkede desuden, at kundekontakterne også ville have haft betydning ved salg til tredjemand, og at X ApS ikke havde godtgjort, at der ved salg til tredjemand ikke kunne være opnået en pris på ca kr. På denne baggrund tiltrådte Højesteret, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skøn, og landsrettens dom blev derfor stadfæstet. Det er gjort gældende i den skatteretlige teori, at Højesteret med dommen har forladt principperne i ligningslovens 2, og at placeringen af bevisbyrden hos X ApS forekommer overraskende. Dette kan ikke afvises, men efter vores vurdering er dommen umiddelbart meget konkret begrundet og kan derfor ikke nødvendigvis tages til indtægt for, at der er sket et brud med hidtil gældende principper. Peter Rose Bjare, Partner Selskabsskat/Financial Services Mobil Jesper Buus, Senior Manager Selskabsskat/Financial Services Mobil

5 SELSKABSSKAT Afgørelser Dom vedrørende fradrag for driftsomkostninger Østre Landsret har 27. april 2015 afsagt dom i en sag vedrørende fradrag for driftsomkostninger efter statsskattelovens 6, stk. 1, litra a. I denne sag drev et selskab virksomhed med håndtering af farligt affald, og selskabet havde i den forbindelse indkøbt rådgivningsydelser til brug for forskellige "Vendor Due Diligence"-rapporter samt en såkaldt GAP-analyse. Rådgivningen bestod primært i gennemgang og kontrol af selskabets miljøtilladelser samt udarbejdelse af forslag til diverse optimerings- og forbedringstiltag. Det fremgik endvidere af sagen, at der i året forud for den indhentede rådgivning var medtaget en passus i selskabets årsrapport om, at selskabets daværende ejere ønskede at indlede en proces med henblik på afhændelse af aktierne i selskabet. Selskabet anså rådgivningsydelserne for fradragsberettigede driftsomkostninger efter statsskattelovens 6, stk. 1, litra a, der jo som bekendt tillader fradrag, når udgiften er "anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten " I Landskatteretten nåede tre retsmedlemmer, inklusive retsformanden, frem til, at udgifterne var fradragsberettigede, uanset at selskabet havde indledt salgsbestræbelser, idet udgifterne ville kunne forbedre selskabet fremtidige driftsresultat. Det blev herved fremhævet, at udgifterne adskilte sig fra typiske transaktionsomkostninger til fx advokater og revisorer. Et retsmedlem fandt imidlertid, at rådgivningsudgiften kunne henføres til selskabets kapitalgrundlag, da udgiften var afholdt som led i en salgsproces med manglende fradragsret til følge. Skatteministeriet indbragte herefter sagen for byretten, som valgte at henvise sagen til behandling ved Østre Landsret grundet dens principielle karakter. Ved landsretten gjorde Skatteministeriet gældende, at formålet med udgiftens afholdelse var afgørende for fradragsretten. Skatteministeriet var således af den opfattelse, at udgifterne var afholdt med det formål at sælge selskabet og således ikke med et driftsmæssigt formål. Efter Skatteministeriets opfattelse var det desuden underordnet, at visse af procesbesparelserne i rapporterne var implementeret inden salget. Efter selskabets opfattelse tillagde Skatteministeriet imidlertid formålet med udgiftsafholdelsen for stor betydning. Selskabet mente således, at det fremgik af udgifternes karakter, at de overvejende var afholdt for at optimere selskabets drift. Det forhold, at selskabet måske ville blive solgt, ændrede efter selskabets opfattelse ikke på, om udgiften var fradragsberettiget eller ej. Selskabet mente heller ikke, at den potentielle sideeffekt, som rådgivningen havde haft i forhold til de aktuelle salgsbestræbelser, havde nogen betydning for fradragsretten. Efter en samlet vurdering af bevisførelsen lagde landsretten til grund, at udgifterne var afholdt i aktionærernes interesse i at sælge selskabet. Skatteministeriet fik derfor medhold i, at rådgiverydelserne ikke kunne anses for en fradragsberettiget driftsomkostning, da ydelserne var indkøbt som led i salgsbestræbelserne. Landsretten bemærkede herved, at gennemgangen af miljøtilladelserne var nødvendig i forbindelse med salgsbestræbelserne, idet selskabet afgav garanti for disse. Efter rettens opfattelse havde det ikke nogen betydning for sagens resultat, at en del af rådgivningen om optimering blev implementeret før salget og således kunne gavne selskabet i den fremtidige drift, uanset om salget blev gennemført. Dommen må umiddelbart forstås således, at formålet med en given udgift har afgørende betydning ved vurderingen af, om udgiften er fradragsberettiget efter statsskattelovens 6. Dette synes også at være tilfældet, selvom driftsudgiften i øvrigt kan betragtes som en fradragsberettiget driftsomkostning. Efter vores opfattelse lægger landsretten generelt op til en indskrænkende fortolkning af statsskatteloven, der rækker videre end den konkrete sag. En sådan fortolkning vil dog langtfra med sikkerhed blive accepteret af Højesteret, hvor spørgsmålet efter vores opfattelse bør afklares. Vi har dog forstået, at den konkrete dom ikke vil blive indbragt for Højesteret. Jacob Lie, Partner Selskabsskat/Financial Services Mobil Jesper Buus, Senior Manager Selskabsskat/Financial Services Mobil

6 SELSKABSSKAT Afgørelser Nyt bindende svar fra Skatterådet vedrørende fortolkningen af den såkaldte gennemstrømningsregel/videreudlodningsregel i selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra c Ved det bindende svar af 27. januar 2015 bekræftede Skatterådet, at to udenlandske selskabsaktionærer i et dansk holdingselskab ikke ville blive anset for begrænset skattepligtige til Danmark og således ikke skulle pålægges kildeskat af historiske og fremtidige udbytter. I denne sag var et dansk selskab (DK1), der tidligere havde fungeret som det øverste danske moderselskab for en international koncern, for nogle år siden blevet overdraget til det øverste selskab (M1) i en anden international koncern. M1 er et børsnoteret selskab hjemmehørende i et land uden for EU, der har indgået en DBO med Danmark. DK1 ejede både før og efter overdragelsen et dansk driftsselskab (DK2), der fungerer som direkte og indirekte moderselskab for danske og udenlandske datterselskaber. DK2 ejer blandt andet samtlige aktier i et tysk GmbH (T1), der igen ejer samtlige aktier i et andet tysk GmbH (T2). I forlængelse af overdragelsen gennemførte den købende koncern en koncernintern omstrukturering, hvorved et hollandsk selskab (M2), der fungerede som holdingselskab for den købende koncerns europæiske aktiviteter, ved apportindskud overdrog sine aktier i diverse datterselskaber til DK1 mod udstedelse af nye aktier i DK1. Efter overdragelsen ejede M2 lidt mere end 10% af aktierne i DK1. På tidspunktet for overdragelsen var T2 part i en verserende retssag uden for Danmark. Værdien af retssagen var imidlertid vanskelig at værdiansætte, og parterne aftalte derfor, at et beløb svarende til et eventuelt kontant beløb udbetalt til M1 (eller et hvilket som helst andet koncernselskab) i forbindelse med retssagen, ville føre til en tilsvarende justering af købsprisen for DK1- koncernen. Efter overdragelsen blev retssagen afsluttet ved forlig, hvorved det blev aftalt, at T2 skulle have en kompensation, og at denne kompensation skulle udbetales i 7 rater inklusive renter. Den købende koncern havde imidlertid en forpligtelse til at kompensere den sælgende koncern. Dette blev klaret ved, at T2 på vegne af M1 betalte en nærmere andel af de modtagne rater til den sælgende koncern, og dermed opstod der en række fordringer mellem T2 og M1. Disse fordringer blev så efterfølgende udloddet op igennem koncernstrukturen til M1. Konsekvensen af denne fremgangsmåde blev, at den købende koncern ikke skulle betale en tysk udbyttekildeskat på 10%, der ellers skulle have været betalt, såfremt der ikke var danske selskaber i strukturen. Samtidig skulle der ikke betales dansk udbyttekildeskat, medmindre gennemstrømningsreglen i selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra c, fandt anvendelse. Der var under sagen enighed om, at M1 og M2 ikke kunne pålægges udbyttekildeskat efter de almindelige regler herom. Spørgsmålet var derfor alene, om gennemstrømningsreglen fandt anvendelse. Dette var efter skatteyderens opfattelse ikke tilfældet, da der ikke forelå nogen form for misbrug efter videreudlodningsreglen. Den pågældende struktur med danske selskaber var eksempelvis etableret forud for overdragelsen til den købende koncern og var således ikke etableret med henblik på at undgå tysk kildeskat. Efter SKAT's opfattelse var de udenlandske selskabsaktionærer skattepligtige af de modtagne udbytter, men dette synspunkt deltes ikke af Skatterådet. Efter Skatterådets opfattelse forelå der således ikke misbrug af nogen DBO. Det bindende svar er konkret begrundet, men indeholder alligevel en række bemærkninger fra Skatterådets side, der bidrager til en afklaring af, hvornår gennemstrømningsreglen finder anvendelse. Ria Falk, Partner Selskabsskat/M&A Mobil Ole Schmidt, Partner International Tax Mobil

7 SELSKABSSKAT Andet Ændrede krav til indberetning af kontrollerede transaktioner SKAT har valgt at ændre kravene til udfyldelse af selvangivelsen for kontrollerede transaktioner. De ændrede krav kommer i forlængelse af øgede krav til oplysninger om kontrollerede transaktioner, som vi omtalte i den seneste udgave af Tax Matters (maj 2015). Kontrollerede transaktioner kan således nu enten indberettes som afrundede beløb i skemaets nuværende form eller i intervaller. SKAT har valgt at ændre skemaet for indberetning af kontrollerede transaktioner. Dette sker i umiddelbar forlængelse af de øgede krav til detaljeringsniveauet om kontrollerede transaktioner, som SKAT fremsatte i maj. De nye krav til indberetningen indebærer, at indberetter nu kan vælge imellem at indberette afrundede beløb, som i skemaets nuværende form, eller at angive transaktionsbeløbene i intervaller. Intervallerne for transaktionerne er inddelt som angivet nedenfor: Transaktioner til en samlet værdi på 0 kr. angives med "0" Intervallet 1 kr. 1. mio. kr. angives med "1" Intervallet 1 mio. kr. 5 mio. kr. angives med "2" Intervallet 5 mio. kr. 25 mio. kr. angives med "3" Ændringerne giver indberetter en mere fleksibel mulighed for at efterkomme de nye øgede krav til oplysninger om kontrollede transaktioner. De øvrige øgede krav til oplysninger om kontrollerede transaktioner (som beskrevet i den seneste udgave af Tax Matters) er stadig gældende. Den ændring, der er beskrevet ovenfor, forventes at lette byrden for indberetter. Intervallet 25 mio. kr. 100 mio. kr. angives med "4" Intervallet 100 mio. kr. 250 mio. kr. angives med "5" Intervallet 250 mio. kr. 500 mio. kr. angives med "6" Intervallet 500 mio. kr. 1 mia. kr. angives med "7" Transaktioner til en samlet værdi over 1 mia. kr. angives med "8 Beløbet for hver af de pågældende transaktioner skal angives så præcist som muligt afrundet til nærmeste tusinde kr. for alle kontrollerede transaktioner for hver transaktionsart. Skemaet i selvangivelsen vil blive opdateret med de nye krav, således at vejledningsteksten til indberetningsfeltet reflekterer ovenstående ændring. Dette forventes opdateret senest primo juli. Simon Schaadt, Partner Transfer Pricing Mobil Mads Frid Nørgaard, Consultant Transfer Pricing Mobil

8 SELSKABSSKAT Andet Ny vejledning om crowdfunding Crowdfunding vinder frem, men der findes ikke specifikke regler vedrørende beskatningen af sådanne finansieringsformer. Den 10. april 2015 udgav SKAT derfor en vejledning om, hvorledes de eksisterende skatteregler finder anvendelse for såvel investorer som funding-modtagere i forhold til de forskellige typer af crowdfunding. I vejledningen beskriver SKAT skattereglerne for 4 forskellige typer af crowdfunding, som bl.a. anvendes til finansiering af iværksætteres opstart og udvidelse af virksomhed: 1. Donationsbaseret crowdfunding behandles skattemæssigt som en gave. Som udgangspunkt er det modtagne beløb skattepligtig indkomst. Hvis beløbet er modtaget fra et nærtstående familiemedlem, kan det dog være omfattet af reglerne om gaveafgift. I særlige tilfælde kan det modtagne beløb være skattefrit for modtager, fx hvis det ydes til en modtager som anerkendelse for dennes særlige indsats eller i anledning af dennes sygdom mv. Gaveyder har ikke fradrag for beløbet. 2. Ved reward-baseret crowdfunding får investor en modydelse, fx i form af funding-modtagerens produkt. Dette vil skattemæssigt svare til et salg af modydelsen, dvs. modtageren vil være skattepligtig (samt evt. momspligtig) af ydelsen som en almindelig salgsindtægt. Hvis investors ydelse væsentligt overstiger værdien af modydelsen, vil merværdien eventuelt blive behandlet som gave. 3. Lånebaseret crowdfunding behandles skattemæssigt som et sædvanligt låneforhold, dvs. at investor/långiver er skattepligtig af renteindtægter på lånet, mens fundingmodtager/låntager har fradrag for renteudgifterne. Hvis funding-modtager ikke kan tilbagebetale lånet igen, vil långiver have fradrag for tabet, når långiver og låntager dog ikke er nærtstående. Er funding-modtager/låntager en fysisk person, vil gevinsten ved manglende tilbagebetaling som udgangspunkt ikke blive beskattet, mens den som udgangspunkt vil blive beskattet, når låntager er et selskab. 4. Aktiebaseret crowdfunding kan anvendes, når fundingmodtager driver sin virksomhed i aktieselskabsform. Hvis investor indskyder kapital i selskabet i forbindelse med tegning af aktier, vil selskabet/funding-modtager ikke være skattepligtig af kapitalindskuddet. Dette gælder også, selvom tegningen af aktier eventuelt sker til overkurs. Investor vil ikke have fradrag for indskuddet, men indskuddet vil udgøre investors anskaffelsessum for aktierne ved en senere avanceopgørelse. Vejledningen fra SKAT indeholder desuden oplysninger om, hvorledes crowdfunding skal angives på funding-modtagers selvangivelse, praktisk hjælp i form af henvisninger til godkendte crowdfunding-platforme og blanket for anmeldelse af indsamlinger. Peter Rose Bjare, Partner Selskabsskat/Financial Services Mobil Birgitte Tandrup Senior Manager, Selskabsskat Mobil

9 TRANSFER PRICING The OECD BEPS Initiative As many of you are already fully aware, the OECD BEPS initiative is continuously moving forward. In order to help you keep track of the many changes in this respect, we have, therefore, prepared an overview of the current status of the respective action points. Deadline Expected delivery Observations Action 1 addressing the tax challenges of the digital economy September 2014 A report identifying issues raised by the digital economy and possible actions to address them We do not expect major amendments to Danish law. Action 2 neutralising the effects of hybrid mismatch arrangements September 2014 Changes to the Model Tax Convention/ recommendations regarding the design of domestic rules As Denmark has effective anti-hybrid rules in place already, we do not expect major amendments to Danish law. Action 3 strengthening rules on controlled foreign companies Recommendations regarding the design of domestic CFC rules As Denmark has CFC rules in place already and the OECD recommendations are quite similar to the existing rules, we do not expect major amendments to Danish law. Action 4 limiting base erosion via interest deductions and other financial payments Recommendations regarding the design of domestic rules/changes to the transfer pricing guidelines As Denmark has several regimes regarding limitation on deductibility of interest in place already, we do not expect major amendments to Danish law. Action 5 more effectively countering harmful tax practices Finalise review of member country regimes/strategy to expand participation to non- OECD members/revision of existing criteria N/A

10 TRANSFER PRICING Deadline Expected delivery Observations Lovstof Action 6 preventing tax treaty abuse Changes to the Model Tax Convention/recommendations regarding the design of domestic rules With effect from 1 May 2015, a General Anti- Avoidance Rule (GAAR) was implemented in Danish legislation. Action 7 preventing the artificial avoidance of permanent establishment status Changes to the Model Tax Convention Generally, Denmark interprets the concept of permanent establishment in accordance with the comments of article 5 of the OECD Model Tax Convention as any such changes will most likely have effect on the Danish concept of permanent establishment. Action 8 making transfer pricing outcomes reflect value creation (intangibles) September 2015 Changes to the OECD Guidelines and possibly to the Model Tax Convention The OECD proposes a broad definition of intangibles for transfer pricing purposes and emphasises that profits should be allocated in accordance with value creation. A new discussion draft on hard-to-value intangibles was released on 4 June Action 9 making transfer pricing outcomes reflect value creation (risks and capital) September 2015 Changes to the OECD Guidelines and possibly to the Model Tax Convention A discussion draft on risk, re-characterisation & special measures was released on 19 December Action 10 making transfer pricing outcomes reflect value creation (high-risk transactions) September 2015 Changes to the OECD Guidelines and possibly to the Model Tax Convention Two discussion drafts on profit splits and crossborder commodity transactions were released on 16 December Action 11 establishing methods to collect and analyse BEPS data Recommendations regarding data to be collected and methodologies to analyse them N/A

11 TRANSFER PRICING Deadline Expected delivery Observations Action 12 requiring taxpayers to disclose aggressive planning arrangements Recommendations regarding the design of domestic rules We have observed no indications that this will have any effect on Danish tax law. However, in our opinion, it is not unlikely that some sort of obligation to report may arise at some point in time based on these recommendations. Action 13 re-examining transfer pricing documentation September 2014 Changes to the OECD Guidelines and provide guidance/recommendations to domestic transfer pricing documentation rules It may be assumed that new documentation rules will be implemented into Danish tax law as the Danish transfer pricing documentation rules are based on the OECD Guidelines. Action 14 making dispute resolution mechanisms more effective Changes to the Model Tax Convention We do not expect major amendments to Danish law. The Danish Ministry of Taxation has indicated that it considers the mechanism in place to be sufficient. Action 15 developing a multilateral tax treaty Report identifying relevant public international law and tax issues/develop a multilateral instrument N/A Simon Schaadt, Partner Transfer Pricing Mobile Kathrine Strange, Consultant Selskabsskat/M&A Mobile David Olesen, Senior Manager, Transfer Pricing Mobile Aske Haahr Lauridsen, Consultant Transfer Pricing Mobile

12 TRANSFER PRICING New OECD guidance Background On 29 April 2015, the OECD released its draft guidance on Cost Contribution Arrangements (CCAs). This draft is part of the OECD work on Action 8 of the BEPS Action Plan ("Assure that transfer pricing outcomes are in line with value creation"). Action 8 requires the development of rules to prevent BEPS by moving intangibles among group members and includes specific requirements to update the guidance on cost contribution arrangements found in chapter VIII of the Transfer Pricing Guidelines etc. CCAs are contractual agreements in which different legal entities agree to share costs (and risks) involved in the joint development, production or obtaining of intangible assets, tangible assets or services on the condition that the outcome will provide a benefit to each of the legal entities which is proportionate to the share of each participant's overall contribution. The draft clearly refers to two types of CCAs that are commonly encountered. These are: (i) CCAs where participants share the cost and benefits of developing, maintaining or exploiting intangible and tangible assets (defined in the draft as "development CCAs") and (ii) CCAs to obtain common services such as administrative services, IT, etc. (defined as "services CCAs"). What's new The Discussion Draft ("Draft") introduces a number of changes to current guidance and practice. In our view, the following represent the most relevant novelties of the Draft: The Draft stresses how CCAs have the potential to provide helpful simplification of multiple transactions by replacing a web of separate intra-group (arm's length) payments with a more streamlined system of netted payments based on aggregated benefits and aggregated contributions. This is the first time that the concept of netting is formally referred to in the Guidelines. While this concept has the potential to reduce the number of intra-group transactions, doubts remain as to whether the netting principle will be accepted in all jurisdictions, also in light of potential consequences on other taxes. In the new proposed guidance, it is very clear that contributions to CCAs are to be based on their arm's length values rather than on their costs per se. Let us use an example to explain the reasoning: company A and company B decide to enter into a service CCA. The costs of providing the services by the two participants are the same and the same benefits are expected with respect to both participants. However, as the services provided by each participant would attract different markups (e.g. 30% for services provided by participant A versus 10% for participant B), a balancing payment must be made between the participants to "top-up" the participant's contribution to the same amount. While the Draft states that costs should be allocated based on expected benefits, it also makes it clear that all participants to the CCA must have substance and the ability to exercise some form of control over their investments. In the absence of substance, the CCA may be disregarded by the tax authorities. This point may be of concern with respect to any cost sharing agreements, which often have legal entities with only limited substance as participants. For example, the Draft explicitly takes the position that an entity whose contribution is solely the provision of funding should only be entitled to a " risk adjusted rate of anticipated return on its funding commitment". Conclusion The new Draft has the potential to result in recharacterisation of existing CCAs or changes to their existing pricing. In particular, the Draft seems to introduce new guidance that may require taxpayers to reconsider the existing set-up of CCAs, including (a) the analysis of value provided by each participant (rather than the costs borne); and (b) the review of the participants' substance and capability to exercise "control over risk". KPMG has submitted comments and attended the public hearings on 6 and 7 July Martin Nielsen, Partner Transfer Pricing Mobile Roberto Zanaldi, Manager Transfer Pricing Mobile

13 Transfer Pricing, VAT & Tax GRC Tax risks on the CFO agenda Tax risks are moving up on the CFO agenda Over the last years, KPMG has experienced an increased attention by companies to a proactive risk management of tax in general, and more precisely in the field of transfer pricing and VAT. Globally, tax compliance requirements are becoming more and more stringent, requiring companies to perform thorough analyses of their processes, risks and controls in relation to tax, e.g. transfer pricing and VAT. Companies and particularly tax departments experience an increased need for a proactive risk management to be in a better position to control and manage risks and ultimately prevent surprises on their ETR. Incorrect tax assumption may lead to considerable financial risks, making transparency, completeness and accuracy over processes a necessary risk management tool for modern tax departments. In fact, if systems do not support processes, there is an inherent risk of errors occurring without the organisation being aware of them. What are the challenges? Companies operating internationally often conduct transactions that are liable to complex tax treatment, e.g. the transfer pricing set-up links to a number of financial processes within a company that are Tax Guidelines Group Tax Policy Tax Risk Management and Controls Tax Strategy & Communication owned by several different people and, often, varies from country to country. Parallel financial transactions are subject to VAT, and the design of the VAT flow is often not prioritised when re-designing purchase or sales processes. In our experience, ensuring accuracy of the transactions from a tax perspective may also require the need for additional data, other than the data typically available, to be incorporated into the original design of the ERP platform. As a result, we very often come across companies making use of several applications/support and Excel tools leading to incompleteness, inaccuracy and lacking traceability. Furthermore, we experience that existing key controls have deteriorated over time and are largely manual, costly and inefficient. How to move ahead KPMG Acor Tax will support your organisation with an operational approach to identify and map key processes and inherent risks, design efficient internal controls to decrease, monitor or mitigate the risks. We focus on leveraging on the existing ERP systems and exploiting control benefits to decrease the risk of errors and manual workload. Approaching the tax risks from a structured angle increases the efficiency in the daily work and manages the risks adequately. With an integrated governance model and by creating transparent tax processes, you are able to handle risks in an efficient manner, thereby reaching more predictable outcome and handling unexpected surprises before they turn into high-risk potential. We work in a cross-competency team consisting of process specialists and tax subject matter experts to ensure that we capture financial, operational and tax risks. Tax risks are unavoidable and often significant and, therefore, awareness and proactivity are essential to prevent surprises! Contact us to know more about how we can help you manage your tax risks. Henrik Lund, Partner Transfer Pricing Mobile Claus Bohn Jespersen, Partner VAT Mobile Mia Schmidt Laursen Senior Manager, GRC Mobile CONTACT Q2-2015

14 PARTNERE Ria Falk Partner, Selskabsskat/M&A Mobil Flemming Lind Johansen Partner, Moms Mobil Ole Schmidt Partner, Selskabsskat Mobil Fredrik Lundgren Partner, Personskat Mobil Martin Nielsen Partner, Transfer Pricing Mobil Jacob Lie Partner, Financial Services Mobil Henrik Lund Partner, Transfer Pricing Mobil Jesper Arnø Partner, Personskat Mobil

15 PARTNERE Peter Rose Bjare Partner, Financial Services Mobil Pia Konnerup Partner, Personskat Mobil Claus Bohn Jespersen Partner, Moms Mobil Simon Schaadt Partner, Transfer Pricing Mobil Flemming N. Mortensen Partner, Selskabsskat Mobil Susanne Dybdahl Partner, Selskabsskat Mobil Rune Grøndahl Sørensen Partner, Moms Mobil

16 Tilmeld dig nyhedsbrevet Tilmeld dig nyhedsbrevet og få nyheder og relevante artikler fra KPMG Acor Tax direkte til din . Du tilmelder dig ved at skrive til: KPMG ACOR TAX Tuborg Havnevej Hellerup

Tax Matters Udgave nr. 4, 18 September 2015

Tax Matters Udgave nr. 4, 18 September 2015 Tax Matters Udgave nr. 4, 18 September 2015 Vigtig deadline Mulighed for tilbagebetaling af frivillig acontoskat uden negativ rente Anmodning herom skal indsendes senest 1. oktober 2015 Den 26. august

Læs mere

OECD's BEPS-projekt EU som medeller

OECD's BEPS-projekt EU som medeller 21. april 2015 OECD's BEPS-projekt EU som medeller modspiller? Peter Koerver Schmidt, ph.d. Adjunkt, Juridisk Institut, CBS Technical Advisor, CORIT Advisory P/S EU som medspiller EU støtter OECD s BEPS-projekt

Læs mere

Tax Matters. Indhold. Udgave nr. 3, maj 2015. Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Øget krav til oplysninger om kontrollerede transaktioner

Tax Matters. Indhold. Udgave nr. 3, maj 2015. Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Øget krav til oplysninger om kontrollerede transaktioner Tax Matters Udgave nr. 3, maj 2015 Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Selskabernes selvangivelsessæson er i fuld gang, og det er nu muligt at indberette selskabsselvangivelsen for indkomståret 2014

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Tax Matters Udgave nr. 5 2. oktober 2015

Tax Matters Udgave nr. 5 2. oktober 2015 Tax Matters Udgave nr. 5 2. oktober 2015 Regeringen klar med skatte- og afgiftslettelser for 2,4 mia. kr. Regeringen fremlagde i denne uge sit udspil til finansloven for 2016 og heri afsættes der blandt

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Solvency II Clarification of current regulations

Solvency II Clarification of current regulations www.pwc.dk Clarification of current regulations SIX Financial Information 24th of Jette Lunding Sandqvist, Actuary, Director Revision. Skat. Rådgivning. Agenda What s in focus? A view from an actuary What

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

International skatteret. Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007

International skatteret. Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007 International skatteret Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007 Den danske pensionsbeskatningssag Sag C-150/04, Komm. mod Danmark Kommissionen rejste spørgsmålet i 1991 1992: Bachmann-sagen,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 2017 KPMG Acor tax Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Investeringsforeningen C Worldwide Dampfærgevej 26, 2100 København Oversigt over

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22 Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.19-22 af 25. oktober

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

OECD Transfer Pricing Guidelines - udkast til nyt kapitel 6 om IPR

OECD Transfer Pricing Guidelines - udkast til nyt kapitel 6 om IPR OECD Transfer Pricing Guidelines - udkast til nyt kapitel 6 om IPR Transfer pricing Maj 2014 1 01. Status Gorrissen Federspiel Transfer pricing Maj 2014 2 01. Status Status 6/6 2012: Udkast til nyt kap.

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN I LAND & LEISURE A/S 1 Indledning 1.1 Nærværende

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Rentekildeskat - SKM2013.4.HR, jf. tidligere SKM2012.469.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom ref. i SKM2013.4.HR, men med ændrede præmisser, at et dansk

Læs mere

Offentligt tilgængelig land for landrapportering

Offentligt tilgængelig land for landrapportering Offentligt tilgængelig land for landrapportering Endnu mere gennemsigtighed om selskabers skattebetalinger på vej. August 2017 Artikel skrevet af Søren Dalby Seneste nyt om offentliggørelse af land for

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR - 1 Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Fratrædelsesgodtgørelse,

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Alternativ Finansiering til Vækst og Ejerskifte. Revisor som sparringspartner ved finansieringsløsninger

Alternativ Finansiering til Vækst og Ejerskifte. Revisor som sparringspartner ved finansieringsløsninger www.pwc.dk Alternativ Finansiering til Vækst og Ejerskifte Revisor som sparringspartner ved finansieringsløsninger Agenda Revisors rolle ved valg af finansieringsformer Hvilke finansieringsformer er relevante

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2015-11 (20150310) Overførsler fra udlandet indkomstbeskatning eller gaveafgift ny påstand Overførsler fra udlandet - indkomstbeskatning eller gaveafgift - ny påstand - SKM2015.166.BR Af advokat

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling Regina M. Andersen, partner 1 Introduktion til emnerne Aktielån og flagning Shortselling Flagningsreglerne i VHL 29 Reglerne

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Finansudvalget, Europaudvalget 2006 FIU Alm.del Bilag 169, 2734 - Økofin Bilag 4 Offentligt

Finansudvalget, Europaudvalget 2006 FIU Alm.del Bilag 169, 2734 - Økofin Bilag 4 Offentligt Finansudvalget, Europaudvalget 2006 FIU Alm.del Bilag 169, 2734 - Økofin Bilag 4 Offentligt 14. juni 2006 6.kt. Referat fra EU finans- og økonomiministermøde (ECOFIN) den 7. juni 2006 Afrapportering fra

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Sambeskatning med tyske selskaber - aftale om organschaft - overskudsoverførsel og underskudsdækning mellem koncernselskaber efter tyske skatteregler - tilskudsbeskatning efter danske regler - Højesterets

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Forlængelse af ansættelsesfrist i henhold til skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 Fri bil til hovedanpartshaver/direktør kontrolleret disposition omfattet af skattekontrollovens 3 B - SKM2013.61.LSR

Læs mere

Nyere tendenser vedrørende fradragsberettigede driftsomkostninger 2014 CORIT

Nyere tendenser vedrørende fradragsberettigede driftsomkostninger 2014 CORIT Nyere tendenser vedrørende fradragsberettigede driftsomkostninger Agenda Formål og overblik Holding-selskaber M&A aktiviter og kapitalmarkedsforhold Medarbejderudgifter Transaktionsbonus Stay on bonus

Læs mere

Skatteretlige kandidatafhandlinger

Skatteretlige kandidatafhandlinger Skatteretlige kandidatafhandlinger Jakob Bundgaard, Lektor, Ph.D., partner, Deloitte Copenhagen Research Group on International Taxation (CORIT) Først lidt om juridisk forskning på CBS. Fokus på erhvervslivets

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B

Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B 1 Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B-0846-08 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret har i en sag om udlodning af datterselskabsudbytte taget

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Lovudkast om udvidelse af fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter m.v. fradragsret for lønudgifter til egne medarbejdere vedrørende arbejdsopgaver knyttet til indkomstgrundlaget Af advokat (L)

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

EU VAREHANDEL MOMSFRITAGELSE I FORBINDELSE MED EU-VARESALG

EU VAREHANDEL MOMSFRITAGELSE I FORBINDELSE MED EU-VARESALG EU VAREHANDEL MOMSFRITAGELSE I FORBINDELSE MED EU-VARESALG OVERGANGSORDNING ETABLERET I 1993 Mekanismen: Levering indenfor Fællesskabet momsfritages Sælger indrømmes fradragsret Ny afgiftsudløsende begivenhed

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BENEFICIAL OWNERSHIP VEDRØREN- DE UDBYTTER FRA DANSK TARGETSELSKAB

LANDSRETSDOM OM BENEFICIAL OWNERSHIP VEDRØREN- DE UDBYTTER FRA DANSK TARGETSELSKAB 13. januar 2012 LANDSRETSDOM OM BENEFICIAL OWNERSHIP VEDRØREN- DE UDBYTTER FRA DANSK TARGETSELSKAB Det har hidtil været en almindeligt forekommende opkøbsstruktur hos udenlandske kapitalfonde, at danske

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

D O M. Retten i Kolding har den 11. april 2012 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 5-1395/2009).

D O M. Retten i Kolding har den 11. april 2012 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 5-1395/2009). D O M afsagt den 11. juli 2013 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Stig Glent-Madsen, Hanne Harritz Pedersen og Marie L. Boel Ubbesen (kst.)) i ankesag V.L. B 1076 12 X ApS (advokat Peter Stanstrup,

Læs mere

Base Erosion - Profit Shifting What does it mean to you? September 2013

Base Erosion - Profit Shifting What does it mean to you? September 2013 www.pwc.dk Base Erosion - Profit Shifting What does it mean to you? September 2013 Jørgen Juul Andersen Søren Jesper Hansen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1. Welcome 2. Background why should we bother

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A Slide 1 Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A 1. November 2011 Introduktion Slide 2 Take away: Skat er vigtigt i enhver transaktion. Inddragelse af skattechef tidligst muligt. Kan spare tid og penge.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-31 Forlænget ligningsfrist fri bil 20140729 TC/BD Fri bil til ansat hovedanpartshaver - direktør- /arbejdsgiverforhold -kontrolleret transaktion - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 - forlænget

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely - resumé

Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely - resumé Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely - resumé Rapport - resumé 6. november 2014 Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely - resumé Indhold 2 Indhold Resumé...

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere