Specifikationer for installation af alarmanlæg i landbrugsbedrifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specifikationer for installation af alarmanlæg i landbrugsbedrifter"

Transkript

1 MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Specifikation marts 2008 Specifikationer for installation af alarmanlæg i landbrugsbedrifter Amaliegade København K Telefon www. forsikringogpension.dk

2 Indholdsfortegnelse (klikbar) 10 Forord 2 20 Krav til alarminstallatørvirksomheden 2 30 Projekterings- og udstyrskrav 3 40 Særlige installationskrav 4 50 Placering af detektorer (følere/målere) og centraludstyr 5 60 Ventilationsanlæg - særlige krav 5 70 Alarmkriterier 6 80 Kontrolcentralens behandling af alarmsignaler 6 90 Nødplan Alarmanlæg - den driftsansvarliges pligter Installationserklæring Definitioner 8 Bilag 1 Installationserklæring 12 1

3 10 Forord Disse specifikationer omhandler alarmanlæg installeret i landbrugsbedrifter og beskriver forhold, som anses at være af væsentlig betydning, når elektronisk overvågning indgår som en sikringsforanstaltning ved svigt i ventilationsanlæg jf. punkt 70 eller andre tekniske anlæg jf. punkt Specifikationerne er udarbejdet af til brug for forsikringsselskaber ved deres dialog med forsikringstagere samt installatører og leverandører af alarmanlæg til brug for landbrugsbedrifter Formålet med specifikationerne er at afværge eller begrænse såvel de dyreværnsmæssige som de økonomiske følger af teknisk svigt i ventilationsanlæg installeret i svine- og fjerkræstalde. Specifikationerne kan endvidere anvendes ved elektronisk overvågning af andre vigtige tekniske installationer i landbrugsbedrifter f.eks. automatiske foder-, vandings-, varme-, iltnings- eller udmugningsanlæg. Opmærksomheden henledes på EU-direktiv nr. 91/630/EØF af 19. november 1991 om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin. Heraf fremgår det: "Anvendes der et kunstigt ventilationssystem, skal der forefindes et egnet reservesystem, således at der kan ske tilstrækkelig luftfornyelse til beskyttelse af svinenes sundhed og velfærd, hvis systemet svigter, og der skal være installeret et alarmsystem, der advarer opdrætteren om svigt. Alarmsystemet skal afprøves jævnligt. (Bilag - Kapitel 1, almindelige bestemmelser, punkt 4)" Specifikationerne omfatter en række mindstekrav, som installatører, alarmsystemdele, installationen og reaktionen skal opfylde, hvis et alarmanlæg kræves installeret i henhold til disse specifikationer. Dette vil typisk ske, når en forsikringstager ønsker en forsikring for tab af dyr (svin, fjerkræ etc.) på grund af svigt i tekniske anlæg De enkelte forsikringsselskaber kan have særlige forholdsregler/præferencer herunder foretrukne installatører hvorfor installationen af et alarmanlæg i en landbrugsbedrift altid skal aftales nærmere med det involverede forsikringsselskab, hvis installationen udføres i forbindelse med en særskilt forsikringsaftale. Forsikringsselskabet kan endvidere stille krav om supplerende sikringsforanstaltninger, disse krav er ikke beskrevet i disse specifikationer. 20 Krav til alarminstallatørvirksomheden Installatører af alarmanlæg i landbrugsbedrifter skal være autoriserede elinstallatører samt F&P-registreret alarminstallatør se: 2

4 20.11 Alarmsignaler fra alarmanlæg installeret i landbrugsbedrifter, der er udført i henhold til disse specifikationer, skal overføres til en kontrolcentral, der er godkendt af Rigspolitichefen, jf. Lov om Vagtvirksomhed se punkt Alarminstallatørvirksomheden skal have en skriftlig aftale med en godkendt kontrolcentral jf. punkt om overførsel af alarmsignaler fra alarmanlæg, som virksomheden har installeret i landbrugsbedrifter Alarminstallatørvirksomheden skal i samarbejde med den bedriftsansvarlige udarbejde en forholdsordre, der nøje beskriver, hvem der skal adviseres, og hvilke afværgeforanstaltninger der skal iværksættes, når kontrolcentralen modtager en alarm via den elektroniske overvågning af tekniske anlæg i landbrugsbedrifter. Der skal udleveres en kopi af denne forholdsordre til kontrolcentralen. Forholdsordren skal indeholde information om nødvendigheden af en uopsættelig reaktion ved ventilationssvigt i varme sommerperioder. 30 Projekterings- og udstyrskrav Installation af alarmanlæg i landbrugsbedrifter skal opfylde de krav, der er beskrevet i s AIA-katalog (Automatiske IndbrudsAlarmanlæg) - herunder: 1. fane 010, Definitioner og terminologi, 2. fane 030, Anlægsprojektering, 3. fane 040, Installation, 4. fane 240, Transmissionssystemer Centraludstyr (kontrol- og indikeringsudstyr) skal som minimum: 1. være teknisk og miljømæssigt konstrueret til temperaturovervågning i landbrugsbedrifter, 2. være forsynet med overvågede tilslutningsklemmer for temperaturfølere eller være forsynet med det nødvendige antal overvågede alarmindgange til modtagelse af alarmsignaler fra ventilationsanlæggenes alarmudgange, 3. være forsynet med betjeningspanel for nem og enkel betjening, 4. være forsynet med tydelig udlæsning af alarmmeddelelser - og ved anvendelse af klartekst have entydige indikeringer for eventuelle udkoblede staldafsnit og ventilationsanlæg, 5. være forsynet med overvåget energiforsyning på samtlige faser og nul eller være tilsluttet fasebrudsrelæ, 6. være forsynet med en overvåget sekundær energiforsyning til mindst 12 timers drift, 3

5 7. være forsynet med mindst en alarmindgang for temperaturalarm og/eller ventilationsvigtsalarm fra hver stald/staldafsnit (alarmerne må kun komme fra ventilationsanlæggets alarmudgang, når disse er monteret som en hvilestrømskreds), 8. være forsynet med mindst en udgang for tilslutning af sirene og visuel alarmgiver, 9. være forsynet med datalogfil og en hukommelseskapacitet, der minimum rummer de sidste 200 hændelser/alarmer med angivelse af dato og klokkeslæt, 10. være forsynet med en funktion, der ved anvendelse af udendørs temperaturfølere kan korrigere temperaturfølerne, således at blinde alarmer undertrykkes ved høje udetemperaturer, se punkt samt Centraludstyret bør i henhold til punkt endvidere være forsynet med tilslutningsmulighed for elektronisk overvågning af andre former for tekniske installationer i landbrugsbedrifter Alle hændelser skal gemmes i centraludstyrets log, hvorfra det ikke må være muligt at slette disse manuelt. Alarmerne overskrives løbende under iagttagelse af centraludstyrets hukommelse de ældste hændelser overskrives først. Centraludstyrets log skal minimum kunne rumme de sidste 200 hændelser Alle øvrige systemdele, der indgår i et alarmanlæg i en landbrugsbedrift herunder detektorer, følere, kontakter, målerudstyr etc. skal være miljøtestet og opfylde klasse 4 i henhold til den europæiske standard, DS/EN , Alarm systems Part 5: Environmental test methods - eller opfylde tilsvarende miljøtest Alarminstallationen skal tilsluttes sin egen gruppe fra bygningens almindelige elforsyning. Der skal være etableret lyn- og transientbeskyttelse før eller på afgangssiden af gruppen. Såfremt der til transmissionsudstyret er tilsluttet en fastnet (fortrådet) telefonforbindelse skal denne også være forsynet med lyn- og transientbeskyttelse. 40 Særlige installationskrav Ved alarmsignal skal centraludstyret afgive: 1. alarmsignal til den anvendte kontrolcentral, 2. akustisk alarm i de eksterne gangarealer eller opholdsrum, 3. akustisk og visuel alarm på en af bygningens udvendige sider/tag placeret strategisk og synligt, 4. samt eventuelt afgive alarmsignal til den bedriftsansvarliges mobiltelefon, PDA (Personlig Digital Assistent) eller lignende teknisk udstyr se dog punkt 80, hvoraf det fremgår, at kontrolcentralen ligeledes skal alarmere den bedriftsansvarlige. 4

6 40.11 Installationen skal opfylde Stærkstrømsbekendtgørelsen samt Dansk Ingeniørforenings Norm for Svagstrømsinstallationer Alarmoverførsler fra alarmanlæggets centraludstyr til kontrolcentralen skal ske i henhold til sikringsniveau 50, jf. s AIA-katalog, fane 240, Transmissionssystemer se dog punkt Alternativt kan alarmoverførslen ske ved anvendelse af fastinstalleret mobilt transmissionsudstyr (IP, GSM, GPRS se definitioner), dog således at der fra kontrolcentralen tilvejebringes en tilsvarende kontinuerlig overvågning af forbindelsen som krævet under punkt Placering af detektorer (følere/målere) og centraludstyr Ventilationsanlæggets temperaturfølere i svinestalde skal placeres hensigtsmæssigt: 1. frit i lokalet, 2. mindst 1,5 m over gulv, 3. mindst 0,3 m under loft, dog højst 2,5 m over gulv, 4. der skal mindst installeres en føler i hvert staldafsnit, 5. der skal installeres mindst en føler for hvert ventilationsanlæg Temperaturfølere i fjerkræstalde skal placeres hensigtsmæssigt: 1. frit i lokalet, 2. i en højde mellem 0,5 og 1 m over gulv, 3. der skal installeres mindst en føler i hvert staldafsnit, Centraludstyr skal placeres: 1. ved adgangsvejen til og fra stalden under hensyntagen til synlighed og betjening, 2. i et område uden adgangsbegrænsning, 3. under iagttagelse af risikoen for smittefare, 4. under iagttagelse af materiellets holdbarhed (ikke i staldafsnit). Af hensyn til betjeningen skal der i umiddelbar nærhed af centraludstyret findes en betjeningsvejledning. 60 Ventilationsanlæg - særlige krav Ventilationsanlægget skal gennem egne grupper, der er lyn- og transientbeskyttet, tilsluttes bygningens almindelige el-forsyning. 5

7 60.11 Flere ventilationsanlæg kan tilsluttes samme gruppeafbryder. 70 Alarmkriterier Alarmtilstand skal indtræde ved: 1. fasebrud, underspænding og faseasymmetri på bygningens almindelige elforsyning, 2. kritisk minimumstemperatur for den pågældende dyreopdræt, 3. kritisk maksimumstemperatur for den aktuelle dyreopdræt, 4. vejledende kritiske maksimumstemperaturer er angivet under punkt En temperaturafvigelse på +/- 1,0 C i temperaturen kan accepteres Følgende maksimale temperaturer i svinestalde anses for kritiske: 1. drægtighedsstald, 30 C, 2. farestald, 30 C, 3. løbestald, 30 C, 4. slagtesvinestald, 30 C, 5. smågrisestald, 32 C, 6. ungsvinestald, 30 C Den maksimale kritiske temperatur i fjerkræstalde varierer mellem 23 C og 36 C, alt efter dyrenes alder og art I forbindelse med hedebølger kan der accepteres en overskridelse på op til 5 C i forhold til punkt under forudsætning af, at der i staldafsnittene foretages kontinuerlig rondering af den bedriftsansvarlige eller dennes stedfortræder. 80 Kontrolcentralens behandling af alarmsignaler Kontrolcentralen skal jf. forholdsordren kunne videregive meddelelsen om et alarmsignal til henholdsvis den bedriftsansvarlige samt mindst 2 kvalificerede stedfortrædere, der er udpeget af den bedriftsansvarlige. Stedfortræderne skal i lighed med den bedriftsansvarlige kunne afværge følgerne af de tilstande, der har givet anledning til alarmsignalet. Forsikringsselskabet kan kræve dokumentation for stedfortrædernes kvalifikationer Såfremt kontrolcentralen ikke kan få kontakt til den bedriftsansvarlige eller dennes stedfortrædere, skal kontrolcentralen sende en vagt fra en F&P-registreret vagtvirk- 6

8 somhed frem til stedet se: Vagten skal agere under iagttagelse af nødplanen se punkt Ved modtagelse af et alarmsignal skal kontrolcentralen uden ophold videregive alarmen til den bedriftsansvarliges mobiltelefon, PDA (Personlig Digital Assistent) eller lignende teknisk udstyr. Såfremt den bedriftsansvarlige ikke inden 3 minutter afstiller alarmen via centraludstyrets betjeningspanel eller kvitterer for modtagelsen via sin mobiltelefon etc., skal kontrolcentralen videregive alarmen til en af den bedriftsansvarliges stedfortrædere jf. forholdsordren. Såfremt den bedriftsansvarliges stedfortræder ikke inden 2 minutter (sammenlagt 5 minutter fra alarmens modtagelse) afstiller alarmen via centraludstyrets betjeningspanel eller kvitterer for modtagelsen via sin mobiltelefon etc., skal kontrolcentralen videregive alarmen til det vagtfirma, der er indgået aftale med jf. forholdsordren Tilkalder kontrolcentralen en vagt i forbindelse med en alarm fra en landbrugsbedrift, skal denne rykke ud uden ophold og være fremme på stedet senest 20 minutter efter alarmens afgivelse til det certificerede vagtfirma. I visse staldtyper indtræder de første dødsfald blandt dyrene allerede efter minutter ved ventilationssvigt i de varme sommermåneder. Kontrolcentralens forholdsordre skal derfor indeholde advarsler om faren ved ventilationssvigt i varme sommermåneder. 90 Nødplan I umiddelbar nærhed af centraludstyret skal der opsættes en nødplan, der er udarbejdet af den bedriftsansvarlige under iagttagelse af overvågningens formål dyrenes beskyttelse Nødplanen skal som minimum indeholde en beskrivelse af følgende: 1. plan for genindkobling af elforsyningen, 2. plan over bygningsmæssige åbninger til brug for etablering af naturlig ventilation, 3. beskrivelse af procedure ved opstart af eventuelt nødstrømsanlæg, 4. navne på kontaktpersoner, 5. andre relevante oplysninger Nødplanen skal revideres ved installations- og driftsmæssige ændringer og mindst en gang om året. Nødplanen skal være frit tilgængelig for personalet, og nyt perso- 7

9 nale skal instrueres grundigt i henhold til nødplanens bestemmelser, inden de optræder som stedfortræder for den bedriftsansvarlige. 100 Alarmanlæg - den bedriftsansvarliges pligter Den bedriftsansvarlige eller dennes stedfortræder skal: 1. ugentligt udføre en funktionsafprøvning af alarmanlægget jf. leverandørens anvisninger, 2. straks udbedre konstaterede fejl, 3. afprøve alarmanlæggets transmissionssystem en gang om måneden, 4. sikre følernes fysiske tilstand (støv, fugt m.v.), 5. sikre nødplanens tilstedeværelse og punkternes aktualitet, 6. sikre at nødplanen er udfærdiget på det/de sprog som er nødvendige, under hensyntagen til de ansatte på landbrugsbedriften, 7. meddele ændringer til forsikringsselskabet, 8. være opmærksom på overskridelse af temperaturer i forbindelse med hedebølge, jf. punkt 70.13, 9. indgå aftale om årlig kontrol og service af alarmanlægget med leverandøren eller installatøren, samt sikre at den gennemførte kontrol og service kan dokumenteres, 10. i forbindelse med den årlige kontrol og service sikre at kontrolcentralens forholdsordre gennemgås og evt. justeres navne, telefonnumre etc. 110 Installationserklæring Hvis installationen af et alarmanlæg i en landbrugsbedrift er sket efter aftale med forsikringsselskabet og i henhold til disse specifikationer skal alarminstallatøren udfylde og underskrive en installationserklæring, se bilag 1, side 11. Installationserklæringen skal afleveres i to eksemplarer til kunden (forsikringstageren) Nogle forsikringsselskaber ønsker et eksemplar fremsendt i tilknytning til forsikringsaftalens indgåelse andre forsikringsselskaber ønsker først dokumentationen for sikringskravenes opfyldelse fremsendt i tilknytning til en eventuel skade. 120 Definitioner Alarmafgivelse Elektronisk signal, fx fra en temperaturføler, der medfører alarmtilstand i kontrol- og indikeringsudstyret. Alarminstallatør 8

10 Installatører af alarmanlæg i landbrugsbedrifter skal være autoriserede el-installatører samt F&P-registreret alarminstallatør se: Alarmtemperaturer Den temperatur ved hvilken alarmtilstanden skal indtræde. Alarmtilstand Den tilstand kontrol- og indikeringsudstyret bringes i, når signal fra tilsluttet systemmodel er identificeret som alarmsignal. Batteri Energiforsyning til kontrol- og indikeringsudstyret i tilfælde af spændingssvigt på den primære energiforsyning. Betjeningsvejledning Skriftlig anvisning på betjening af kontrol- og indikeringsudstyret. Centraludstyr (kontrol- og indikeringsudstyr) Udstyr der er i stand til at modtage, fastholde og videresende alarm- og fejlalarmsignaler fra tilsluttede systemdele. Drægtighedsstald Et staldrum hvor drægtige søer og gylte opholder sig, indtil de drægtige dyr indsættes i farestalden. Ekstern alarm Alarmsignal fra forsikringsstedet der afgives til personer, som er opført i installationserklæringen eller hos kontrolcentral. Energiforsyning El-forsyning til kontrol og indikeringsudstyret, enten fra primær eller sekundær energiforsyning. Farestald Et staldrum hvor drægtige søer og gylte indsættes umiddelbart før faring og opholder sig, indtil fravænning har fundet sted. Fasebrudsrelæ Udstyr som afgiver signal, når mindst en af de af udstyret overvågede fasers kvalitet forringes. Fejlalarmafgivelse Overføring af signal for fejlalarmtilstand. 9

11 Fejlalarmsignal Elektronisk signal fra tilsluttet systemdel der medfører fejlalarmtilstand i kontrol- og indikeringsudstyret. Fejlalarmtilstand Den tilstand kontrol- og indikeringsudstyret bringes i, når signal fra tilsluttet systemdel er identificeret som fejlalarmsignal. Forholdsordre Ajourført skriftlig instruks der beskriver de nødvendige tiltag i tilfælde af alarmtilstand. GSM Globalt System for Mobil kommunikation. GPRS General Packet Radio Service data transmission i et trådløst telefonnetværk. Installationserklæring Formular der udfyldt af installatøren fremsendes til forsikringsselskabet af forsikringstageren, når installationen er udført i overensstemmelse med disse specifikationer. Forsikringstageren skal sende en kopi af installationserklæringen til forsikringsselskabet, hvis dette kræves. IP InternetProtokol (normalt blot omtalt som IP) er et unikt system, hvor et nummersystem anvendes til kommunikation mellem netværksenheder - f.eks. computere med hinanden over Internetprotokollen. Enhver enhed på netværket har sin unikke adresse. Kontrolcentral Virksomhed der er i stand til at modtage, fastholde og behandle alarmsignaler fra alarmanlæg, og som er godkendt i henhold til Justitsministeriets lov nr. 266 af 22. maj Nødstrømsanlæg Alternativt el-forsyningsanlæg. Overvågningsudstyr Systemdel der overvåger spænding til ventilatorer samt automatik herfor er til stede. Sekundær energiforsyning Intern el-forsyning der holder alarmanlægget under spænding i tilfælde af svigt i den primære energiforsyning. 10

12 Service og vedligeholdelse Forebyggende anlægseftersyn der foretages af installatør med det formål at sikre, at alarmanlægget til stadighed er i driftsklar stand. Service og vedligeholdelseskontrakt Kontraktlig aftale mellem forsikringstager og installatør om service af det installerede alarmanlæg. Staldafsnit Rum der er afgrænset fra andre rum med bygningsmæssige adskillelser helt til tagkonstruktion eller etageadskillelse. Systemafsnit Principiel inddeling af systemdele eller arbejdsopgaver. Systemdel Komponent der tilsluttes kontrol- eller indikeringsudstyret. Temperaturføler Tilsluttet systemdel der kan videresende signal til kontrol- og indikeringsudstyret. Ungsvinestald Et staldrum, hvori grise opholder sig, fra de udtages af enten farestald eller smågrisestald, og indtil de indsættes i slagtesvinestalden. Vedligeholdelse Eftersyn af det installerede alarmanlæg samt eventuel nødvendig reparation. Visuel alarmgiver Blinkende eller roterende lampe. Marts

13 Installationserklæring Alarmanlæg i landbrugsbedrifter Forsikringsselskab: Policenr. Alarmanlæggets ejer/bruger Navn: Adresse: Evt. installationsadresse Postnr./by: Postnr./by: Anlægsdata Alarmanlæggets fabrikat: Type: Antal alarmgivere installeret hos kunden: Indendørs: Akustiske Visuelle Udendørs: Akustiske Visuelle Alarmer sendes uden ophold til kontrolcentralen Kontrolcentralen skal alarmere i følgende rækkefølge jf. specifikationernes punkt i henhold til sikringsniveau 50 jf. AIA-kataloget, fane Bedriftsansvarlige (skal fremgå af forholdsordren) 2. Den bedriftsansvarliges stedfortrædere (mindst to personer, der skal fremgå af forholdsordren) 3. En F&P-registreret vagtvirksomhed (skal fremgå af forholdsordren) Alarmanlægget giver minimum mulighed for alarmafgivelse ved følgende tilstandsændringer: Spændingssvigt Temperaturafvigelse Ventilationssvigt Andet: Erklæring vedrørende installation samt serviceaftale Alarminstallatøren af ovennævnte alarmanlæg erklærer herved at alarmanlægget: er installeret og afprøvet i overensstemmelse med alarmproducentens anvisninger samt opfylder s specifikationer for installation af alarmanlæg i landbrugsbedrifter, marts Alarminstallatøren bekræfter hermed at: - der med den bedriftsansvarlige er indgået skriftlig aftale om årlig kontrol og service af det installerede alarmanlæg. Ja Nej Dato: Stempel underskrift 12

14 13

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner FANE 010 Definitioner Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K Tlf. 33 43 55 00 Fax 33 43 55 01 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk SIDE 7 SEPTEMBER 2008 Definitioner AIA-anlæg

Læs mere

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG FANE 110 Integration med adgangskontrol - kortlæser uden for det sikrede område 10 Forord 20 Projektering 30 Sabotageovervågning 40 Informationsgivning 50 Betjening Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256

Læs mere

Forsikring & Pension

Forsikring & Pension Amaliegade 10, 1256 København K, Tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Forlaget Forsikring, Varenr. 19 550 000/April 2005 April 2005 Vejledning om reaktion ved alarm fra indbrudsalarmanlæg Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRANSMISSIONSSYSTEMER

TRANSMISSIONSSYSTEMER FANE 160 10 Forord 20 Definitioner 30 Generelt 40 Alarmtransmissionssystemer i henhold til EN 50131 og EN 50136 50 Forklaring til kravene jf. EN 50131 og EN 50136 Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256

Læs mere

AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg

AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg mv. Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

AIA-katalog Fane 10 Definitioner

AIA-katalog Fane 10 Definitioner Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 10 Definitioner Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Definitioner...

Læs mere

Suppleringskatalog Kapitel 5 Sporingssystemer - vejledning

Suppleringskatalog Kapitel 5 Sporingssystemer - vejledning Forsikring & Pension Marts 2016 Suppleringskatalog Kapitel 5 Sporingssystemer - vejledning Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

AIA-kataloget Fane 00 Indledning

AIA-kataloget Fane 00 Indledning Forsikring & Pension September 2016 AIA-kataloget Fane 00 Indledning Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Generel

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

AIA-katalog Fane 160 Transmissionssystemer

AIA-katalog Fane 160 Transmissionssystemer Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 160 Transmissionssystemer Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning FANE 030 0 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning 20 Valg af detektor Generelt Skalovervågning/celleovervågning Rumovervågning Objektovervågning Anvendelse og placering Forsikring

Læs mere

CERTIFICERING FANE 140. 10 Forord. 20 Det certificerende organ. 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden. 40 Krav til dokumentation

CERTIFICERING FANE 140. 10 Forord. 20 Det certificerende organ. 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden. 40 Krav til dokumentation FANE 140 10 Forord 20 Det certificerende organ 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden 40 Krav til dokumentation 50 Ikrafttrædelse, registrering m.m. Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K

Læs mere

KVALITETSGUIDE FANE 130. Forord

KVALITETSGUIDE FANE 130. Forord FANE 130 Forord Forsikring & Pension har i samarbejde med TEKNIQ og SikkerhedsBranchen udarbejdet en kvalitetsguide, som tænkes anvendt som et hjælpeværktøj for AIA-installatørerne i forbindelse med planlægning,

Læs mere

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG FANE 150 10 Alment Indledning 20 Definitioner Generel terminologi Udstyrsterminologi Funktionsterminologi Energiforsyningsterminologi Faciliteter 30 Intern informationsgivning Generelt Forsikring & Pension

Læs mere

ADGANGSNIVEAU FANE 060. 10 Alment. 20 Adgangsniveau. 30 Autorisation. 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling

ADGANGSNIVEAU FANE 060. 10 Alment. 20 Adgangsniveau. 30 Autorisation. 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling FANE 060 10 Alment 20 Adgangsniveau 30 Autorisation 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling 50 Afstilling af indbrudsalarmtilstand Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10 Side 1 af 10 Bilag 6 Levering Indhold 1. Levering... 2 1.1 Leveringssted... 2 1.2 Fastsættelse af leveringstidspunkt... 2 2. Leveringsfrister, udeblivelse mv.... 3 2.1 Levering af Årligt serviceeftersyn...

Læs mere

AIA-katalog Fane 130 Kvalitetsguide

AIA-katalog Fane 130 Kvalitetsguide Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 130 Kvalitetsguide Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Forord...

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Juli 2016 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Februar 2002. Vejledning. Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder. Forsikring & Pension

Februar 2002. Vejledning. Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder. Forsikring & Pension Februar 2002 Særlige Vejledning sikringsforanstaltninger mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder Forsikring & Pension Indholdsfortegnelse 000 Indledning 3 10 Alment 3 100 Forskrifter og regler 6

Læs mere

Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser

Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser Anlægget. 1. Et brandsikringsanlæg er et brandalarmanlæg, der er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med

Læs mere

DBI retningslinie 232

DBI retningslinie 232 DBI retningslinie 232 DBI retningslinie 232 SLM Grafisk ISBN 978-87-92018-55-7 Automatiske brandalarmanlæg Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk

Læs mere

Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser

Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser Anlægget. 1. Et brandsikringsanlæg er et brandalarmanlæg, der er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med Dansk

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

AIA-katalog Fane 60 Adgangsniveau, betjening af AIAanlæg

AIA-katalog Fane 60 Adgangsniveau, betjening af AIAanlæg Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 60 Adgangsniveau, betjening af AIAanlæg Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Sikringskatalog. Kapitel 10. Vagtydelser

Sikringskatalog. Kapitel 10. Vagtydelser Specifikation august 2010 Sikringskatalog Kapitel 10 Vagtydelser Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse (klikbar) 10 Indledning... 2 20 Referencer...

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 65.2 Patientkaldeanlæg. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 65.2 Patientkaldeanlæg. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 65.21 Patientkaldeanlæg... 3 65.21.1 Indledning... 3 65.21.2 Generelle principper... 3 65.21.3 Installation/udførelse... 3

Læs mere

Vejledning om elektroniske søge- og genfindingssystemer

Vejledning om elektroniske søge- og genfindingssystemer Vejledning November 2010 Vejledning om elektroniske søge- og genfindingssystemer til sporing af stjålne køretøjer, entreprenørmaskiner, både m.v. Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Suppleringskataloget Kapitel 3 Tågesikring

Suppleringskataloget Kapitel 3 Tågesikring Forsikring & Pension April 2014 Suppleringskataloget Kapitel 3 Tågesikring Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011 September 2010 rettet februar 2011 Adgangskontrol Kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

G4S ACADEMY FORHOLDSORDRER TIL KONTROLCENTRALER

G4S ACADEMY FORHOLDSORDRER TIL KONTROLCENTRALER G4S ACADEMY FORHOLDSORDRER TIL KONTROLCENTRALER VEJLEDNING VERSION 160815 FORHOLDSORDRER TIL KONTROLCENTRALER INFORMATION Denne vejledning er skrevet til brugere/ejere af AIA-anlæg (Automatisk Indbruds

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Automatiske branddør lukningsanlæg

Automatiske branddør lukningsanlæg Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske branddør lukningsanlæg Systemgodkendelse og -kontrol ( Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Tilbehør Brandautomatik by Nilan Brandautomatik Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 10.02, 28.06.16 Software-version: 2.32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Kravspecifikation Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Krav til alarmcentralen 3 3. Krav til senderne 4 4. Krav til DECT-udstyr 5 5.

Læs mere

Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation. Forsikring & Pension Januar 2016. Certificering af AIA-virksomheder

Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation. Forsikring & Pension Januar 2016. Certificering af AIA-virksomheder Forsikring & Pension Januar 2016 Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation Certificering af AIA-virksomheder Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg

Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg Juni 2016 Version 1.1 Indhold Indhold... 2 1.0 Indledning... 3 2.0 Anlægget... 3 3.0 Supplerende vilkår... 4 4.0 Anlægsdrift... 7 5.0 Misligholdelse...

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

STRATEGI FOR ETABLERING AF INDBRUDSALARMSYSTE MER

STRATEGI FOR ETABLERING AF INDBRUDSALARMSYSTE MER STRATEGI FOR ETABLERING AF INDBRUDSALARMSYSTE MER Side 1 af 6 STRATEGI FOR ETABLERING AF INDBRUDSALARMSYSTEMER Gældende fra: 20. december 2015 Version 1.1 TOPL Indhold Forord:... 3 Gyldighed:... 3 Formål:...

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT 300 Comfort 450 Comfort 600 Comfort 250 Top Comfort 300 Top

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT 300 Comfort 450 Comfort 600 Comfort 250 Top Comfort 300 Top Tilbehør Brandautomatik by Nilan Brandautomatik Comfort CT 300 Comfort 450 Comfort 600 Comfort 250 Top Comfort 300 Top Version: 10.01, 06.04.16 Software-version: 2.32 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

OASIS. Alarmsystem. OASIS Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem. OASIS Meget mere end et trådløst alarmsystem

OASIS. Alarmsystem. OASIS Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem. OASIS Meget mere end et trådløst alarmsystem OAI Alarmsystem OAI Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem OAI Meget mere end et trådløst alarmsystem OAI giver dig sikkerhed og tryghed En OAE af sikkerhed Et OAI alarmsystem er den ideelle

Læs mere

DBI retningslinie 232

DBI retningslinie 232 2. udgave Marts 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut DBI retningslinie 232 Automatiske brandalarmanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk

Læs mere

Specifikation for. projektering, installation og anvendelse af tågesikringsanlæg. Forsikring & Pension Specifikation juli 2007

Specifikation for. projektering, installation og anvendelse af tågesikringsanlæg. Forsikring & Pension Specifikation juli 2007 Specifikation juli 2007 Specifikation for projektering, installation og anvendelse af tågesikringsanlæg Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5)

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5 (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Sikringskategorier Side 3 Minimumskrav til sikring af bygninger Side 4 Opbevaring af tanede

Læs mere

AIA-katalog Fane 150 Krav til installerede anlæg - centraludstyr

AIA-katalog Fane 150 Krav til installerede anlæg - centraludstyr Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 150 Krav til installerede anlæg - centraludstyr Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

Udvendig aflåsning med hængelås skal ske med hængelås med tilhørende beslag svarende til mindst F&P GRØN klasse.

Udvendig aflåsning med hængelås skal ske med hængelås med tilhørende beslag svarende til mindst F&P GRØN klasse. Sikringsniveau Minimumskrav til Mekanisk Skalsikring kalsikring betyder, at alle yderdøre, vinduer, porte og lemme til forsikringsstedet skal være forsvarligt aflåst. Udvendig aflåsning med hængelås skal

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg.

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. R ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. ES 379katalog / 980602 Beskrivelse: ES379 er en flowvagt beregnet for brug i laboratoriemiljø. ES379 alarmerer brugeren om utilstrækkelig

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse... 1 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 64.81 Brandsikring... 3 64.81.1 Indledning... 3 64.81.2 Generelle principper... 3 64.81.3 Installation/udførelse... 3 64.81.3.1

Læs mere

El-eftersyn i landbrugsbedrifter

El-eftersyn i landbrugsbedrifter 13.02.2017 El-eftersyn i landbrugsbedrifter vejledning til el-eftersyn i landbrugsbedrifter Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Fax 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk

Læs mere

Jablotron OASIS alarmpakke trådløs (868 MHz) alarmpanel og trådløse sensorer

Jablotron OASIS alarmpakke trådløs (868 MHz) alarmpanel og trådløse sensorer Landsbylauget har indhentet et forslag til en tyverialarm fra Hjortteknik i Fløng. Hej Michael eklager den lange ventetid. Her er tilbud på et på alarmanlæg som kan udvides efter behov. Vedhæftet er datablad

Læs mere

Tyverisikringsniveauer og varegrupper

Tyverisikringsniveauer og varegrupper Side 1 af 11 Sikringsniveau 10 eller en hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog Sikringsniveau 20 side, skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S5 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på Alarms Manager er et system der overvåger, styrer og alarmerer fra alle tænkelige hændelser og fra et utal af forskellige systemer. Alarms Manager kan erstatte, eller supplere alle typer systemer og tekniske

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg den 16. april 2013: Side 22 punkt 1.2.1 tilføjes: Alarmtilstand skal medføre at

Læs mere

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd Overvejer du at anskaffe en tyverialarm, kan du få nogle gode råd i denne pjece. Tyverialarm i privat beboelse Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup E-mail: dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Referencer 3. Definitioner 3

Indhold. Indledning 3. Referencer 3. Definitioner 3 Indhold Indledning 3 Referencer 3 Definitioner 3 Opbygning og funktion 6 ADK anlæggets grundlæggende funktioner ADK anlæggets opbygning Diagram over adgangskontrolforløb Generelle krav 9 Sikkerhedsklassificering

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

CS 2800 CS 2700 CS 2600

CS 2800 CS 2700 CS 2600 CS 2800 CS 2700 CS 2600 %HP UN: Hvor intet andet er angivet, vil fremgangsmåden beskrevet for CS 2800 også være gældende for CS 2600 og CS 2700 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH Side 1 Generelt...3 1.1 Betjeningspanel

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

VILKÅR FOR SIKRINGSKRAV TIL OPBEVARING AF SKIND

VILKÅR FOR SIKRINGSKRAV TIL OPBEVARING AF SKIND 7563-6 VILKÅR FOR SIKRINGSKRAV TIL OPBEVARING AF SKIND (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-6 (Tillæg

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Færdigmelding vedr. konvertering af brandalarmanlæg

Færdigmelding vedr. konvertering af brandalarmanlæg Færdigmelding vedr. konvertering af brandalarmanlæg Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: RMG sags nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 GE Security GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 Sikkerhed, der giver ro i sindet Comfort serien er meget mere end blot et almindeligt alarmsystem. Det er et sikkerhedssystem med

Læs mere

DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg. Brandsikringsautomatik. Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S

DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg. Brandsikringsautomatik. Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Brandsikringsautomatik Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S side 1 Moe & Brødsgaard A/S Rådgivende ingeniører Nøgletal Medarbejdere

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S10 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan opbevares våben og ammunition

Sådan opbevares våben og ammunition Sådan opbevares våben og ammunition De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Gode grunde til at udgive pjece Rent juridisk læner pjecen sig op ad følgende lovgivning: Våbenloven nr. 704

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

SIKRINGSVEJLEDNING ARBEJDSGIVERNE

SIKRINGSVEJLEDNING ARBEJDSGIVERNE INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Sådan er tyveridækningen... 3 Minimumskrav til tyverisikring af bygninger, skurvogne, containere og køretøjer... 3 Anbefalinger til tyverisikring af virksomhedens lokaler

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

TV-overvågning (TVO) Kravspecifikation. Forsikring & Pension. september Certificering af TVO-virksomheder

TV-overvågning (TVO) Kravspecifikation. Forsikring & Pension. september Certificering af TVO-virksomheder Forsikring & Pension september 2017 TV-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-virksomheder Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11 Indhold Alfabetisk ordliste 2 Låsekasser 7 Låsedele 9 Låsesystemer 11 1 Alfabetisk ordliste AIA-anlæg (Automatiske IndbrudsAlarmanlæg) Skafor-godkendt er et elektronisk overvågningsanlæg, der automatisk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere