kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet."

Transkript

1 Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at indklagede har været godkendt som registreret revisor fra den 29. juni Klagen: SKAT har rejst følgende klage: Indklagede har tilsidesat erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, nr. 1, ved i årsrapporter pr. 30. juni 2011 for henholdsvis A ApS og B ApS at have undladt at medtage supplerende oplysning om selskabernes overtrædelse af momsloven. Sagsfremstilling: C ApS er moderselskab i en koncern med A ApS og B ApS som datterselskaber. 1

2 Den 30. november 2011 afgav indklagede revisionspåtegning på A ApS' årsrapport for 2010/11. Heraf fremgår blandt andet: "Forbehold Varelageret er indregnet i balancen med kr Vi har ikke haft mulighed for at verificere tilstedeværelsen og anskaffelsessummerne, hvorfor vi tager forbehold for værdiansættelsen. Konklusion Bortset fra ovenstående forbehold, er det vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. juni 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende bemærkninger Uden at det har påvirket vor konklusion, skal vi oplyse, at selskabet i strid med selskabsloven har ydet lån til kapitalejer og dennes nærtstående. Lånene kan medføre ledelsesansvar. Selskabets anpartskapital er tabt. Vi skal henvise til ledelsens beretning under udvikling. Supplerende oplysninger om andre forhold Med henvisning til ledelsens beretning, skal vi gøre opmærksom på, at der i bogholderiet er sket bogføringsfejl som kan medføre ledelsesansvar." Af ledelsesberetningen i årsrapporten fremgår blandt andet: "Der har i forbindelse med omstrukturering i bogholderiet været en del bogføringsfejl. Disse har ikke haft betydning for selskabets resultat eller for selskabets egenkapital, men alene for selskabets gældsposter." Af årsrapporten fremgår endvidere, at årets resultat efter skat udgjorde kr., at balancesummen udgjorde kr., og at egenkapitalen udgjorde kr. Ligeledes den 30. november 2011 afgav indklagede revisionspåtegning på B ApS' årsrapport for 2010/11. Af denne fremgår blandt andet: "Forbehold 2

3 Salgsdebitorer er indregnet i balancen med kr Vi har ikke haft mulighed for at få verificeret tilstedeværelsen eller værdiansættelsen af disse varedebitorer, hvorfor vi må tage forbehold for værdiansættelsen. Konklusion Bortset fra ovenstående forbehold, er det vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. juni 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsperioden 1. juli juni 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende bemærkninger Uden at det har påvirket vor konklusion, skal vi oplyse, at selskabet i strid med selskabsloven, har ydet lån til kapitalejer og dennes nærtstående. Lånene har været forrentet. Lånene kan medføre ledelsesansvar. Supplerende oplysninger om andre forhold Med henvisning til ledelsens beretning, skal vi gøre opmærksom på, at der i bogholderiet er sket bogføringsfejl som kan medføre ledelsesansvar." Ledelsesberetningen indeholder samme bemærkninger om bogføringsfejl som følge af omstrukturering i bogholderiet som anført i ledelsesberetningen for A ApS. Af årsrapporten fremgår endvidere, at årets resultat efter skat udgjorde kr., at balancesummen udgjorde kr., og at egenkapitalen udgjorde kr. Den 30. november 2011 skrev indklagede endvidere følgende til selskabernes direktør D: "Vedr. A ApS m.v. Som opfølgning på vort regnskabsmøde d.d., skal vi kort redegøre for betingelserne for at medtage en indtægt på kr pr. 30. juni 2011, for herigennem, at opnå kompensation fra B ApS for selskabets udlæg til fællesudgifter som husleje, direktørløn, lagerleje og lønninger til timelønsansatte medarbejdere. Når A ApS fakturere kr som konsulenthonorar til B ApS pr. 30. juni 2011, skal der tillægges moms på 25% eller kr Dette beløb skal efteranmeldes til SKAT som en korrektion af den udgående moms for 2. kvartal I B ApS, skal I efteranmelde en indgående moms på samme beløb for dette selskabs momsangivelse for 2. kvartal

4 Har I spørgsmål til ovenstående, eller ønsker I vor assistance til at foretage efteranmeldelserne, hører vi gerne fra jer." Den 27. december 2011 indberettede indklagede selvangivelse for såvel B ApS som A ApS. Det fremgår heraf, at der for begge selskaber er svaret ja til, at der er afgivet revisorerklæring med forbehold/supplerende oplysninger, herunder er der svaret ja til, at forbeholdet/den supplerende oplysninger vedrører overholdelse af skatte- og afgiftslovgivningen. Ved breve af 5. juli 2012 meddelte SKAT henholdsvis A ApS og B ApS samt selskabernes moderselskab C ApS, at selskabernes skatteansættelse for indkomståret 2011 var udtaget til kontrol. Den 14. september 2012 blev der afholdt møde vedrørende regnskabsåret mellem selskaberne og SKAT på indklagedes kontor. Af SKAT's referat af 26. september 2012 fremgår blandt andet: "[Indklagede] fortalte, at revisionsfirma har ansvar for bogførsel hos aktivitetsselskabet A ApS. For så vidt angår B ApS er det selskabet selv, som varetager funktion med bogførsel via Economics. Om praktiske problemer fortalte [indklagede], at selskaberne har problemer med debitorstyring, som er mangelfuld. Selskaberne har tillige haft problemer med værdiansættelse af varelager, bestående af visse ældre maskiner." Den 6. september 2013 blev der afholdt endnu et møde vedrørende samme mellem selskaberne og SKAT på indklagedes kontor. Af SKAT's referat af 9. september 2013 fremgår blandt andet: "Momsdifferencer kr hos A og kr hos B ApS. Selskabets repræsentanter oplyste, at anførte forskelsværdier for merværdiafgift var udtryk for periodeforskydning. De anførte forskelsværdier mellem bogholderi og momsangivelser er desværre ikke reguleret med efterangivelse, men i stedet indberettet i momsperiode for efterfølgende indkomstår. Det blev aftalt, at selskaberne udarbejder: Saldobalance pr. 30. juni 2012 og 30. juni 2013 med tilhørende afstemning af merværdiafgift 4

5 svarende til momsafstemning udarbejdet af SKAT pr. 30. juni 2013." SKAT har oplyst, at SKAT ikke har modtaget de aftalte oplysninger. Ved SKAT's breve af 28. oktober 2013 fremkom SKAT med forslag til afgørelser, hvorved der foretoges korrektion af afgiftstilsvaret for A ApS med kr. og for B ApS med kr., i alt netto kr. for perioden fra den 1. juli 2010 til og med den 30. juni SKAT's afgørelser baserede sig på tal fra selskabernes bogholderier sammenholdt med de af selskaberne foretagne anmeldelser. Den 12. december 2013 traf SKAT afgørelser i overensstemmelse med de foreløbige afgørelser. Indklagede har i brev af 17. juli 2014 til Revisornævnet endvidere oplyst følgende: "Selskaberne har organiseret sig sådan, at det i vid udstrækning er B ApS som varetager salget, mens det er A ApS, der afholder omkostningerne til personale, lagerlokaler og direktørlønninger. I forbindelse med afslutningen af regnskaberne ønsker ledelsen af de to selskaber, at der faktureres kr fra A til B pr. 30. juni 2011 til dækning af fællesudgifter afholdt af A ApS. Vi gør ledelsen opmærksom på, at hvis dette skal ske, skal der i begge selskaber ske efteranmeldelse af moms for 2. kvartal 2011, hvorved A ApS skal efterangive kr i udgående moms, mens B ApS skal efterangive kr i indgående moms for samme periode. Efter vore mange års erfaring med ledelsens troværdighed, er det vores klare opfattelse, at selskabernes ledelse naturligvis vil foretage disse efteranmeldelser. Da momstilsvaret for koncernen som helhed vil være neutral, anser vi momsproblematikken som værende uvæsentlig. Herudover anser vi ledelsens interne fakturering som værende omfattet af vores tavshedspligt, og vi uddyber derfor ikke vore supplerende oplysninger udover allerede angivet. Da vi efterfølgende gennemgår selskabernes momsangivelser, viser det sig, at selskabets bogholder har valgt at efterangive kr i udgående moms for A ApS i 4. kvartal 2011 ved at forhøje den indberettede udgående moms med de angivne kr Ved en fejl efterangiver bogholderen også ekstra kr i 1. kvartal 2012, ved igen at forhøje udgående moms med dette beløb i forhold til, hvad der reelt er bogført. 5

6 Vi konstaterer også, at bogholderen i momsangivelsen for 4. kvartal 2011 for B ApS har forhøjet dette selskabs indgående moms med samme beløb. På møde med SKAT den 6. september 2013, som alene omhandlede A ApS, gør vi opmærksom på disse forhold. SKATs repræsentant godkender mundtligt, at dette ikke vil få konsekvenser for selskaberne, hvis bare der udarbejdes en momsafstemning for sidste halvdel af 2011 for A ApS, som dokumenterer vores påstand." Parternes bemærkninger: SKAT har anført, at der fremgår af momslovens 56 og 57, at selskabet som momspligtig har pligt til at opgøre og angive størrelsen af selskabets merværdiafgift. Det fremgår af erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, at revisor under supplerende oplysning skal medtage oplysning, når selskabets ledelse kan ifalde strafansvar for undladelser, som berører virksomheden. I denne forbindelse fremgår det af bestemmelsen, at der altid skal informeres om overtrædelser af skattelovgivning, herunder om afgifter, jf. bekendtgørelsens 7, stk. 2, nr. 1. Indklagede har i årsrapport pr. 30. juni 2011 for henholdsvis A ApS og B ApS undladt i erklæringer afgivet den 30. november 2011 at medtage supplerende oplysning om selskabernes overtrædelse af momsloven. Hverken indklagede eller indklagedes klient har over for SKAT kommenteret eller anfægtet størrelsen af de beløb, hvormed SKAT har foretaget regulering af moms for perioden 1. juli 2010 til 30. juni 2011, og som er i overensstemmelse med selskabernes bogholderier. Det er opfattelsen hos SKAT, at disse beløb er væsentlige. SKAT er ikke enig i, at indklagedes Supplerende oplysninger om andre forhold i revisionspåtegningen på årsrapporterne pr. 30. juni 2011 og dateret den 30. november 2011 allerede skulle have opfyldt krav i henhold til erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, nr. 1. Det er endvidere SKAT's opfattelse, at indklagedes erklæring med indeholdt supplerende oplysning skal kunne stå alene. Afkrydsning af felt 106 til selvangivelsen betyder, at der i indklagedes erklæring i årsrapport er afgivet supplerende oplysning om selskabets overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivning. Det forhold, at der ved afkrydsning af felt 106 til selvangivelsen måtte være afgivet oplysninger til forståelse af 6

7 indklagedes erklæring, påvirker ikke indklagedes pligt til at udforme erklæring i overensstemmelse med revisorloven med tilhørende erklæringsbekendtgørelse. Supplerende oplysninger indeholdt i erklæringerne af 30. november 2011 indeholder ingen præcis oplysning om, at selskaberne har undladt at foretage korrekt indberetning af merværdiafgift. Herved har selskaberne pådraget sig muligt strafansvar i medfør af momslovens 81. Indklagede har undladt at udforme sin erklæring i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, nr. 1. Herved har indklagede ikke opfyldt sin rolle over for regnskabsbrugerne herunder over for SKAT. Regnskabsbrugerne har i medfør af revisorloven en lovfæstet forventning om, at indklagedes revision og adfærd i øvrigt udføres i sin egenskab af offentlighedens tillidsrepræsentant og i overensstemmelse med god revisorskik. Det sidste kvartal i regnskabsåret udgør andet kvartal med afslutningsdato den 30. juni Sidste frist for indberetning af moms for 2. kvartal 2011 er den 17. august Påtegning afgivet af indklagede er dateret den 30. november 2011, altså mere end tre måneder efter frist for indberetning af merværdiafgift for andet kvartal Det er således åbenbart, at A ApS og B ApS har tilsidesat fristen for indberetning af merværdiafgift for andet kvartal af Denne overtrædelse af momslovens 57 kan være strafbar. Indklagede har anført, at indklagede ikke er enig i klagerens påstand. Ifølge erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, skal revisor "altid give supplerende oplysninger, hvis lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale ikke er overholdt og den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig." I indklagedes erklæring på regnskaberne for både A ApS og B ApS afgav indklagede supplerende oplysninger om andre forhold i regnskabet. 7

8 I begge selskabers selvangivelse gjorde indklagede opmærksom på, at de supplerende oplysninger om andre forhold i regnskabet vedrørte Overholdelse af skatte- og afgiftslovgivningen. Det er hermed indklagedes opfattelse, at indklagede har overholdt erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2. I forbindelse med indklagedes revision af selskaberne blev indklagedes opmærksom på, at der i bogholderierne løbende skete småfejl, som bevirkede, at moms ikke blev anmeldt helt korrekt. Dette skete ved, at enkelte købs- og salgsbilag blev bogført efter, at moms for de enkelte momsperioder var anmeldt. Rettelser til de angivne momsperioder førtes i efterfølgende momsperiode. Det er indklagedes opfattelse, at der er tale om mindre fejlposteringer, og at momspåvirkningerne er beløbsmæssigt uvæsentlige, set i forhold til selskabernes omsætning. Det er disse forhold, indklagede henviser til i de supplerende oplysninger på regnskaberne. Indklagede har gjort ledelsen opmærksom på, at hvis der skal faktureres kr fra A til B pr. 30. juni 2011, skal der i begge selskaber ske efteranmeldelse af moms for 2. kvartal 2011, hvorved A ApS skal efterangive kr i udgående moms, mens B ApS skal efterangive kr i indgående moms for samme periode. Efter indklagedes mange års erfaring med ledelsens troværdighed, er det indklagedes klare opfattelse, at selskabernes ledelse naturligvis vil foretage disse efteranmeldelser. Da momstilsvaret for koncernen som helhed vil være neutral, anser indklagede momsproblematikken som værende uvæsentlig. Herudover anser indklagede ledelsens interne fakturering som værende omfattet af indklagede tavshedspligt, og indklagede uddyber derfor ikke de supplerende oplysninger ud over det, der allerede er angivet. Da indklagede efterfølgende gennemgår selskabernes momsangivelser, viser det sig, at selskabets bogholder har valgt at efterangive kr i udgående moms for A ApS i 4. kvartal 2011 ved at 8

9 forhøje den indberettede udgående moms med de angivne kr Ved en fejl efterangiver bogholderen også ekstra kr i 1. kvartal 2012, ved igen at forhøje udgående moms med dette beløb i forhold til, hvad der reelt er bogført. Indklagede konstaterer også, at bogholderen i momsangivelsen for 4. kvartal 2011 for B ApS har forhøjet dette selskabs indgående moms med samme beløb. På møde med SKAT den 6. september 2013, som alene omhandlede A ApS, gør indklagede opmærksom på disse forhold. SKAT's repræsentant godkender mundtligt, at dette ikke vil få konsekvenser for selskaberne, hvis bare der udarbejdes en momsafstemning for sidste halvdel af 2011 for A ApS, som dokumenterer indklagedes påstand. Det er korrekt, at indklagede mangler at udarbejde de lovede momsafstemninger, men da selskaberne stadig skylder indklagede store beløb for indklagedes tidligere arbejde, vil indklagede ikke påtage sig dette arbejde, før selskaberne kan garantere betaling af indklagedes honorar. Da indklagede derfor ikke indsender momsafstemninger som krævet af SKAT, beslutter SKAT sig for at forhøje momstilsvaret for A ApS for 2. kvartal 2011, uden at foretage en tilsvarende forhøjelse af indgående moms for samme kvartal for B ApS. Herudover undlader SKAT at foretage en nedsættelse af momstilsvaret for 4. kvartal 2011 for A ApS, som må være en konsekvens af forhøjelsen af momstilsvaret for 2. kvartal Dette på trods af, at SKAT på mødet den 6. september 2013 er blevet præsenteret for alle de krævede oplysninger. Det er hermed indklagedes opfattelse, at SKAT's klage udelukkende sker i irritation over, at indklagede ikke har foretaget momsafstemning for A ApS for sidste halvår af Indklagedes erklæring er afgivet på baggrund af de oplysninger, indklagede havde om klientens bogholderi på tidspunktet for afgivelsen af indklagedes erklæring. 9

10 Indklagede har svært ved at forstå, hvordan efterfølgende begivenheder skulle kunne påvirke indklagedes forpligtelser til indklagedes erklæring af 30. november Indklagede kan i øvrigt ikke forstå, hvordan efterfølgende arbejde for en klient i 2013 eller 2014 skulle kunne påvirke indklagedes erklæring af 30. november Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Revisor har oplyst, at han ved revisionen af selskabernes årsrapporter blev opmærksom på, at momsen ikke blev anmeldt korrekt. Ved SKAT s afgørelser af 12. december 2013 foretog SKAT korrektion af afgiftstilsvaret for A ApS med kr. og for B ApS med kr., for perioden fra den 1. juli 2010 til og med den 30. juni Revisor har ikke bestridt tallene, som ifølge afgørelserne er baseret på tal fra selskabernes bogholderier sammenholdt med de af selskaberne foretagne anmeldelser. Det følger af erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, nr. 1, at revisor altid skal oplyse om overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen, og revisor burde som følge heraf have afgivet supplerende oplysning om forholdet, idet ledelsen kunne ifalde strafansvar jf. erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, nr. 1. Revisors supplerende oplysninger i revisionspåtegningerne på de 2 selskabers årsrapporter indeholder ikke oplysning om, at der er en begrundet formodning om, at ledelsen har overtrådt skatte- og afgiftslovgivningen, og revisors oplysning om at have afgivet supplerende oplysninger om overholdelse af skatte- og afgiftslovgivningen ved indberetningen af selvangivelserne opfylder ikke kravet i erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, nr. 1. Det efterfølgende forløb om efterangivelse kan heller ikke føre til andet resultat. Revisor findes herefter skyldig i den rejste klage. For tilsidesættelse af de pligter, som stillingen medfører, ved udførelsen af opgaver efter 1, stk. 2, pålægges revisor i medfør af revisorlovens 44, stk. 1, en bøde, der passende kan fastsættes til kr. T h i b e s t e m m e s Indklagede, registreret revisor Johnny Per Karleby, pålægges en bøde på kr. 10

11 Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Grethe Jørgensen 11

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt Den 13. februar 2009 blev der i sag nr. 3-4/2008-R Skattecenter København mod Registreret revisor Henning Carsten Schmidt afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved 2 skrivelser af 21. januar 2008 har Skattecenter

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret)

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) Den 25. marts 2015 blev i sag nr. 39/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) og sag nr. 40/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Torben

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S).

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). Side 1 af 8 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). K mod Statsautoriseret revisor R Ved skrivelse af 1. juli 2004 har statsautoriseret

Læs mere

Indledende bemærkninger til rettevejledningen

Indledende bemærkninger til rettevejledningen Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger til rettevejledningen Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2012 og til støtte for nuværende

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Er en gave et arveforskud? 2. Lovkrav om digitale årsrapporter (XBRL) 2

Er en gave et arveforskud? 2. Lovkrav om digitale årsrapporter (XBRL) 2 1-2012 3 Medarbejderes brug af medier på internettet såsom Facebook, Linkedin og lignende giver både medarbejdere og arbejdsgivere nye udfordringer i forhold til håndtering af kommunikation viser nyere

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Årsberetning 2006 Afgivet i henhold til

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 Sag 157/2007 (1. afdeling) Falconholm International A/S (advokat Thomas Damsholt) mod A/S Møns Bank (advokat Peter Bang) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere