Forslag til driftsudvidelser. Budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til driftsudvidelser. Budget 2014-17"

Transkript

1 Teknisk vedligehold af kommunale ejendomme Bygninger Teknik og Miljø Nuværende drift er ca. 15 kr./m2 til tekniske anlæg, og det er simpelthen umuligt at vedligeholde en daginstitution på 150 m2 for kr./år. Skive Kommune har ca m2 at vedligeholde, med samlet ramme på 3,55 mio. En daginstitution, der har et radiatoranlæg varmeanlæg (gas installation, fjernvarme eller oliefyr) vil alene kræve mere end kr./ i årligt eftersyn, hertil kommer ventilationsanlæg, som kræver 2 årlige eftersyn og filterskift, en udgift på ca kr./år, og så er der ikke vedligeholdt noget endnu. Hertil kommer vedligehold reparation af varmtvandsproduktionsanlæg, radiatorsystem, eltavleudstyr, varmestyring, pumper, solvarmeanlæg, og automatisk energiregistrering. En daginstitution på 150 m2 bør have et beløb til årlig drift på min kr./m2. Som det er nu med 15 kr. /m2 skal alle tekniske installationer have en gennemsnitlig levetid på år. Så længe kan teknisk installationer ikke holde. Større daginstitutioner end 150 m2 vil have flere gaskedler, flere ventilationsanlæg, computerstyret varmesystem, større varmtvandssystemer, kort sagt bare mere af det samme udstyr, således vil behovet for midler til vedligehold/m2 ikke være anderledes. En større skole som Skivehus Skole, Skive, har 14 store ventilationsanlæg, dyre tekniske styringer på ventilationsanlæg, zonestyringsanlæg, alarmanlæg, m2 centralvarmeanlæg, m2 bygning med varmtvandsledninger og cirkulationsledninger, pumper, pumpestyringer, stort solvarmeanlæg, stort anlæg til fjernvarmeveksler, mange store eltavler m.m. En stor skole som Skivehus Skole har nuværende kr./m2/år. Det er nok i de år, hvor der ikke skal røres ved ventilationsanlæg, varmesløjfer og det automatik, varmtvandssystemet og så længe der ikke er tæringer i cirkulationssystemet, i radiatorer og skjulte rør i vægge og gulve. Når der skal ny indmad i 14 ventilationsanlæg, vil det koste ca kr. pr. stk. Der er 40 toiletter, der løbende 2

2 skal skiftes. At skolen er større, behøver derfor ikke at betyde brug af færre årlige midler pr. m2, måske lidt mere. Herudover udvides den elektroniske energiregistrering, der er hjertet i fastholdelse af de fysiske forbrug, og dermed også sikrer, at EBF hvert år medfører større og større akkumuleret driftsbesparelse. Jo flere steder vi har registreringsudstyr, medfører det ligeledes større og større udgifter til servicekontrakter for af have institutionerne koblet på internettet. Alene opskrivning af driften til Energiregistrering udgør pt kr./år. 1. Forslag: Rammen for teknisk vedligehold hæves over 3 år fra 15 kr. pr. m2 til 30 kr. pr. m2 svarende til 1 mio. kr. mere i teknisk vedligehold pr. år, således at teknisk vedligehold udgør ca. 7 mio kr. årligt i år Pr. m2 svarer det til i 2013 således 15 kr/m2, i kr/m2, i kr/m2 og i kr. /m2 til teknisk vedligehold. 3

3 Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Bygninger Teknik- og Miljøudvalget Regulering af budgetramme for bygningsvedligeholdelse. Bygningsmassen udgør ca. 120 bygningsanlæg med et samlet bruttoetageareal (klimaskærm) på ca m 2. Med en anslået m 2 -pris på kr., udgør den samlede bygningsmasse en kapitalværdi på godt 2,5 mia. kr. Den samlede budgetramme udgør netto ca. 10 mio. kr., svarende til mindre end 0,4 %. Nøgletallet for bygningsvedligeholdelse har ikke ændret sig i takt med tiden og pristallets udvikling efter kommunesammenlægningen, tværtimod er det faldet med ca. 10 kr./m 2, svarende til ca. 2 mio. kr. Samtidig med, er vedligeholdelse og renovering af tekniske anlæg steget betragteligt, på grund af nye teknologiske krav til lavt energiforbrug. Det har resulteret i et procentvis forholdsvist stort fald på den byggetekniske vedligeholdelse da fagområdet arbejder indenfor den samme økonomiske ramme. Der er ikke kompenseret økonomisk for de flere bygninger, der løbende overtages af kommunen, eller som besluttes vedligeholdt af Teknisk Forvaltning. Øgede krav (Byggeloven) til byggetekniske løsninger (energi og miljø) er fordyrende og trækker i den forkerte retning. På trods af en særlig stor økonomisk indsats de seneste 3 år med anlægsmidler til skoler og institutioner, er der her stadig mange hængepartier, hvilket også fremgår af en lang række anlægsønsker, som fagområdet har fremsendt. Sker der ikke en opregulering af nøgletallet på vedligeholdelsen, er det ikke muligt at fastholde det nuværende vedligeholdelsesniveau uden supplerende anlægsbevillinger. Som nævnt tager de kommunale reguleringsmekanismer tager ikke højde (kompenseret) for de konjunkturændringer, der har været i byggebranchen de seneste par år, hvilket i høj grad er med til at udhule vore driftsbudgetter så vi får mindre for pengene. Det er ikke muligt at lave en periodisk og rationel vedligeholdelse af de kommunale bygninger med det budget, som vi har p.t. Den samlede budgetramme for bygningsvedligeholdelsen indeholder såvel tekniske anlæg som klimaskærmens vedligeholdelse, men opdeles administrativt af fagområderne, når der detailbudgetteres. Denne budgetsag omfatter i argumentet udelukkende vedligeholdelse af bygningers klimaskærm. Dette forslag har været fremlagt siden 2007 og driftsbudgettet er på 5 år reduceret i forhold til pristal med ca. 25 %. Forslag. Uden at gå i detaljer, kan vi anbefale en permanent opskrivning/regulering af den samlede ramme vedr. bygningsvedligeholdelse på mio. kr. fra 2013 og i overslagsårene, 4 hvilket skønnes at være nødvendigt udgangspunkt for successivt at komme på værdi-niveau som tidligere og som åbner mulighed for mere rationalitet i vedligeholdelsen.

4 Forbedret rensning af spildevand i det åbne land Natur og Miljø Teknik- og miljøudvalget Til budget 2013 fik forvaltningen lov til at anvende ikke forbrugte midler på miljøkontoen Øvrig planlægning, tilsyn mv. til at projektansætte en Teknisk assistent til varetagelse af opgaverne vedr. forbedret rensning i det åbne land. Skive Kommune er på området langt bagud i forhold de tidsplaner, der er for at gennemføre den forbedrede rensning. Midlerne blev frigivet til anvendelse i Selv om der er et par år tilbage af den bevilling, der blev givet i 2012, kan vi allerede nu se, at opgaven med forbedret rensning af spildevand i det åbne land ikke kan færdiggøres inden for den tidsramme. Vi mangler stadig at undersøge forholdene hos mere end 50 % af de ejendomme, der ligger i de udpegede områder. Når undersøgelserne er gennemført, skal der meddeles påbud til de pågældende ejendomme, hvor de skal have 2 år til at etablere forbedret rensning. Det vil sige, at arbejdet med at udarbejde nedsivningstilladelser og opfølgning på dem, der så ikke søger, først sker ca. 2 år efter påbuddet er meddelt. Det vil sige, at vi formentlig tidligst har gennemført den forbedrede rensning i de p.t. udpegede områder i På den baggrund søger forvaltningen om, at stillingen til varetagelse af opgaven vedrørende forbedret rensning i det åbne land gøres permanent medio 2015, hvor de overførte midler forventes at være forbrugt på den midlertidige stilling. 5

5 Revision af vandløbsregulativer Natur og Miljø Teknik- og Miljøudvalget Natur og Miljø ønsker at revidere vandløbsregulativerne for de 109 offentlige vandløb i Skive Kommune. De offentlige vandløb har en samlet længde på ca. 264 km. Et vandløbsregulativ er en kontrakt mellem lodsejerne og kommunen, og indeholder blandt andet informationer om vandløbets dimensioner og vedligeholdelse. Vandløbsregulativer skal jf. vandløbsloven revideres hvert 10. år. Regulativerne i Skive Kommune er af ældre dato. Eksempler ses herunder: Trævel Å 1929, Rødding Å 1955, Vidkær Vandløb 1868, Rusted Mølleå 1961 Ved gennemgang er det konstateret, at der helt mangler regulativer på 5-10 offentlige vandløb. Vandløbsvedligeholdelsen, der er fastlagt i de gamle regulativer, strider ofte i mod de nuværende afvandingsinteresser og miljømæssige hensyn, der er fastlagt i vandløbsloven, miljømålsloven, naturbeskyttelsesloven og vandplanen. Hvis regulativernes vedligeholdelsesbestemmelser ikke overholdes, er kommunen erstatningspligtig, hvis der sker oversvømmelser. For at overholde regulativernes vedligeholdelsesbestemmelser har vi i dag unødigt høje udgifter til vandløbsvedligeholdelse. Uden opdaterede regulativer træffes afgørelser på et forældet grundlag, hvilket kræver ekstra tid, da de faktiske forhold typiske afviger meget fra de regulativmæssige forhold. Den ekstra tid skal tages fra den øvrige løbende sagsbehandling på vandløbsområdet og ofte med forsinkelse til følge. For at kunne lave en revision af et regulativ skal der forud ske en opmåling af det pågældende vandløb. Dette er ikke en del af udvidelsesforslaget, men det er en opgave, der skal løses først. Afdelingen vil lave de nye regulativer således, at de kan vises på nettet og fremad revideres via en digital løsning. Hermed vil der, når alle regulativer er indlagt digitalt, kunne opnås en optimeringsgevinst eksempelvis i form af mindre sagsbehandlingstid i forhold til den løbende sagsbehandling. Samtidig vil lodsejere selv kunne finde gældende bestemmelser for de enkelte vandløb via kommunens hjemmeside. Arbejdet med revision af regulativerne har ikke kunnet nås indenfor den hidtidige ressource, som afdelingen har haft til rådighed, derfor dette udvidelsesforslag. Det vurderes, at opgaven vil kunne gennemføres indenfor 5 år, derfor den ansøgte periode for udvidelsen. Herefter forventes revisionen af regulativerne at være udført, men behovet vil, sammen med andre tiltag, blive løbende vurderet. Staten kompenserer ikke for arbejdet, da det er en del af 6 den almindelige vandløbsadministration.

6 Indsatsplan mod Kæmpe - bjørneklo Natur og Miljø Teknik- og Miljøudvalget Indledning: Kæmpe-Bjørneklo er uønsket, fordi den breder sig voldsomt i naturen, og den udkonkurrerer alle andre plantearter. Samtidig kan den give alvorlige hudskader ved berøring. Hvis Kæmpe-Bjørneklo skal bekæmpes, skal der gøres en aktiv indsats. Da planten spreder sig meget og med vandløb, over store afstande, er det væsentligt, at bekæmpelsen sker både på offentlige og private arealer. Af bekendtgørelse om bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo fremgår det, at der kun kan påbydes bekæmpelse på private arealer, hvis der foreligger en vedtaget indsatsplan. Hvis Skive Kommune vedtager en indsatsplan og påbyder bekæmpelse hos private lodsejere, bør bekæmpelsen på kommunalt ejede arealer have tilsvarende prioritet. Med en indsatsplan for Kæmpe-Bjørneklo, bliver der krav om KO-kontrol hos private lodsejere og på kommunalt ejede arealer. Ressourcer: Der er behov for ekstra ressourcer til administrativ sagsbehandling. Den administrative sagsbehandling vil øges til varsling af påbud, meddelelse af påbud og opfølgning af påbud til private. Interessen for området vil formentlig stige i forbindelse med indsatsplanen, og derfor vil antallet af henvendelser herom øges i forhold til i dag. Dette vil dog minimeres ved oprettelsen af en funktion på hjemmesiden, hvor borgerne kan anmelde forekomster af bjørneklo. Park og Vej har oplyst, at der allerede i dag, bekæmpes Kæmpe-Bjørneklo på kommunale arealer, hvorfor der her ikke skal afsættes ekstra ressourcer hertil. Hvorfor nu: Hvis vi starter indsatsen mod Kæmpe-Bjørneklo nu, bliver det billigere på sigt. Kæmpe-Bjørneklo findes allerede i mange af vore vandløb, og da den kun bekæmpes sporadisk, vil den stille og roligt sprede sig, Antallet af Kæmpe-Bjørneklo vil stige, og hvis man først begynder en indsats senere, vil behovet for ekstra ressourcer til bekæmpelse og administration heraf øges i forhold til i dag. Hvis vi derimod påbegynder indsatsen nu, kan bekæmpelse af planten ske med en mindre indsats og dermed for færre midler. 7

7 Landbrug, tilladelses- og godkendelses sager Natur og Miljø Teknik- og Miljøudvalget Landbruget som erhverv har stor betydning for Skive Kommune og har derfor en høj prioritet. Tilgangen af sager har indtil videre et omfang, der gør, at nedbringelse af liggetiden er vanskelig, men der arbejdes på forskellige tiltag, eksempelvis optimering af sagsbehandlingsprocessen, prioritering af sager med mere. Ønsket fra politisk side er, at liggetiden skal være på maks. 2 mdr. For at kunne opnå dette skal der være en vis overkapacitet i afdelingen. I perioder med flere landbrugssager vil der blive afsat ressource hertil, således, at liggetiden kan holdes på de ønskede 2 mdr. I perioder med nedgang i antal landbrugssager vil personen kunne anvendes til andre opgaver i Natur og Miljø, eks. 3 sager, regulativer for vandløb, råstoffer og indsatsplaner, hvor Skive Kommune i dag er langt bagud. Det vurderes, at der ved en prioritering ikke kan flyttes ressourcer fra et andet område i afdelingen til landbrug. Tilsvarende er det vurderet, at der indenfor hele Teknisk Forvaltning heller ikke er tilgængelige ressourcer til rådighed. Foruden behandling af tilladelses- og godkendelsessager vil personen formodentlig skulle bidrage til arbejdet med tilsyn af landbrug. Med vedtagelsen af en ny bekendtgørelse for tilsynsområdet, som også indbefatter andre typer virksomheder end landbrug, vurderes det, at der skal bruges mellem 5 og 10 % flere ressourcer på området. Indtil videre har personalet i mindre omfang og efter konkret behov det pågældende år bidraget med tilsyn af landbrug. Men med en ønsket liggetid på 2 mdr. vil der ikke fremover kunne tages ressource fra sagsbehandlingen af tilladelser og godkendelser. Med en ekstra person vil der kunne tilføres området ressourcer efter konkret vurdering år for år. 8

8 Fursund Færgeri- Driftsmidler Park og Vej, Færgeri Teknik og Miljø Regnskabsresultatet for Fursund Færgeri har gennem de senere år udvist et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget i forhold til budget 2014 forventes at udgøre i alt 2,57 mio. kr. Udvalget har drøftet forskellige muligheder for at nedsætte underskuddet. I møde d besluttes at forvaltningen udarbejder et udvidelsesforslag til budget Underskuddet i 2014 kan specificeres således: Budgetoplæg 2014 Forventet regnskab 2014 Budgetønske 2014 Personale og adm Brændstof Vedligehold, forsikring m.m Færgelejer Udgifter i alt Indtægter Underskud Skemaet viser, at der er et budgetteret underskud i budgetoplæg 2014 på 2,2 mio. kr. Dette underskud kan betragtes som færgeriets andel af ø-tilskuddet til Skive Kommune. Budgettet søges opjusteret via dette budgetønske på 2,57 mio. kr., således at regnskabet kan balancere med budgettet fremover. Dermed hæves færgeriets andel af ø-tilskuddet til 4,78 mio. kr. Ø-tilskuddet som Skive Kommune modtager, er et generelt tilskud, dvs. at kommunen kan disponere tilskuddet til andre opgaver end opgaver relateret til Fur. I 2013 udgør tilskuddet 7,215 mio. kr. 9

9 Havn 01 Skive Kommunes havne - Driftsmidler Park og Vej, Kommunale Havne Teknik og Miljø Som følge af brug af havnene i Skive Kommune sker der et løbende slid på kajanlæg, bolværk, belægning på havnearealerne, renovation og belysning. Der har i de tidligere år ikke været tilstrækkelige driftsmidler til rådighed, hvorfor det har været nødvendigt at udføre større renoveringsopgaver som anlægsprojekter for at imødegå den tidligere manglende drift. For at kunne imødegå den daglige slidtage og forfald er der således et behov for at få tilført driftsmidler for at fastholde havnens standard. Der er således behov for, at der bliver tilført yderligere driftsmidler til driften til dækning af: Reparation af kaj, mole og bolværk, vedligeholdelse af belægning på havnearealer, vedligehold af afvanding, el, og vand, samt midler til forbrug af el og vand. Det vurderes, at der er behov for at få tilført driftsmidler ud over allerede tildelte driftsmidler som ovenfor anført. 10

10 Slidlag på kørebaner Park og Vej Teknik og Miljø Der er i budget 2013 disponeret ca. 20 mio. kr. som driftsbevilling til belægningsvedligeholdelse af det kommunale vejnet på ca. 920 km asfaltveje. På nuværende tidspunkt er der foretaget kalkulationer, der vurderer, at vejkapitalen på det samlede vejnet er ca mio. kr., hvoraf asfaltkapitalen udgør ca. 400 mio. kr. i Skive Kommune. Med en realistisk forventning om, at en asfaltvej har en gennemsnitlig levealder på 13 år, vil det alt andet lige betyde, at den årlige nedslidning andrager i størrelsesorden ca. 30 mio. kr. Hvis det politiske mål for vejnettet skal være, at den investerede vejkapital som minimum ikke må udhules, betyder det således, at bevillingsniveauet er væsentligt for lavt. Ret beset er asfaltbevillingen kun på ca. 2/3 af det nødvendige, hvilket også får den konsekvens, at der bruges forholdsvis store beløb på reparationer. Da et godt og velfungerende vejnet er en væsentlig faktor i den kommunale infrastruktur og udbygning foreslås, at den dårlige cirkel med små asfaltbevillinger er lig med store reparationer vendes til den gode cirkel med større asfaltbevillinger er lig med mindre reparationer. Dette kan ske ved, at bevillingen hæves med 8 mio. kr. i hvert af overslagsårene. Alternativ hertil, kan være at udføre efterslæbet for asfaltbelægningerne på ca. 100 mio. kr., og derefter afsætte 18 mio. kr. pr. år. Samme forslag er fremsat som anlægsforslag for ikke at påvirke den samlede serviceramme. 11

11 Badebroer Park og Vej Teknik- og Miljøudvalget I 2011 blev budgettet for badebroer reduceret fra til kr., men arbejdsmængden blev fastholdt med penge fra andre konti, hvilket ikke længere er muligt. I februar 2013 blev der afholdt borgermøde vedrørende, hvordan den fremtidige drift kunne se ud med reduceret budget, men der blev udtrykt så stor utilfredshed med den beslutning, at 2013 fortsætter uændret med penge fra strandrensningskontoen. Utilfredsheden skyldes bl.a., at der i Kommuneplanen er udtrykt en klar holdning om, at Skive kommune skal være turistkommune. At der foreslås yderligere kr. i drift, skyldes, at Kaj Ove Madsen har planer om at forære Skive Kommune en badebro til opsætning på Strandtangen i Skive på betingelse af, at vi overtager driften. 12

12 Renovering af visse kunstværker i byen og i rundkørsler Park og Vej Teknik- og Miljøudvalget Gennem de seneste 10 år er der etableret en del udsmykninger/kunst forskellige steder i kommunen, specielt i Skive by, herunder også i rundkørslerne benævnt Skives 11 stjerner. I forbindelse med etableringerne er der ikke taget højde for en drift og vedligeholdelse af disse udsmykninger, idet man forudsatte, at de var vedligeholdelsesfrie. Der har dog allerede vist sig forskellige problemer. Park og Vej har foretaget en gennemgribende undersøgelse af samtlige kunstværker, og der viser sig betydelige problemer med fremadskridende nedbrydning af kunstværkerne specielt tæringer som følge af vandindtrængen. Solen og Tegnet er meget korroderede, og rustangreb er slået igennem bladguldsbelægningen. De store granitskulpturer Torvet og specielt Borgen er stærkt påvirkede af, at konstruktionen er udført således, at regnvandet ikke afledes fra konstruktion. Stålpladekonstruktionerne Er og Mere er også påvirkede af vejrliget med vand og alger. Ved stålpladekonstruktionerne Kraka og Aslaug er der behov for en overfladebehandling, og en del ikke-rustfrie bolte skal udskiftes. Foruden disse konstruktioner i rundkørslerne er der også problemer ved Granittræerne, hvor især de elektriske installationer angrebet, og den oprindelige effekt med lys i bladene stort set er væk. I Gågaden er Vandrenden udført med små lysspots i bunden, hvilket skulle give en spændende effekt. Disse lys er på det nærmeste holdt op med at virke pga. vandindtrængen. Hertil kommer diverse mindre problemer ved den øvrige bykunst, som f.eks. på pladsen Thinggade/Østertorv, hvor de elektriske installationer og dermed hele belysningen i kunstværket har måttet udskiftes. En snarlig vedligeholdelse er nødvendig specielt for Solen og Tegnet. Byrådet besluttede i 2012 at afsætte kr. i budget 2013 og samtidig erklæredes en hensigt om at afsætte kr. i overslagsårene. Ved en specialundersøgelse udført af Teknologisk Institut viser det sig, at problemerne ved de kunstværker består i, at metalskallen ikke er beskyttet tilstrækkeligt, og rusten derfor slår igennem. Reparationerne på disse 2 værker vil være en genopbygning af konstruktionen med ny beskyttelse og bladguld. Den mest akutte indsats vil koncentrere sig om Tegnet, og der forventes hele det afsatte beløb anvendt i På grund af det massive vedligeholdelsesbehov må derfor forventes, at der vil være behov for tiltag de kommende år, og det foreslås, 13 at der afsættes økonomiske midler i lighed med budget 2013 i de kommende budgetter altså kr. pr. år.

13 Fleksibel driftspulje til projekter Park og Vej Teknik- og Miljøudvalget I forbindelse med borgerdrevne udviklingsprojekter i land og by er det blevet konstateret, at det kommunale økonomi-/bevillingssystem ikke er tilstrækkeligt fleksibelt til at kunne håndtere afledt drift på projekter, der hovedsagligt er finansieret af eksterne midler. Dette på trods af, at projekterne understøtter kommunale politikker og nogle gange erstatter en ellers rent kommunalt anlægsudgift. I projektsammenhæng kan der være brug for, at en forventet eksternt finasieret anlægsetablering allerede tidligt i projektfasen får afklaret afledt drift. På den måde undgås forgæves kontakt til berørte lodsejere og fundraising på grund af manglende driftsbevilling. Udfordringen er særlig tydelig, hvor den samlede anlægsudgift er rent eksternt finansieret. Her giver det kommunale økonomi-/bevillingssystem ikke mulighed for at søge driftsmidler, med mindre der er kommunal medfinansiering. Dette på trods af, at anlægget lige så godt kunne være en ren kommunal anlægsopgave. Tilsvarende er proceduren med en fast årlig budgetforhandling/driftstildeling set i relation til projekternes begrænsede afledt driftsøkonomi og behov for tidlig afklaring uhensigtsmæssig. Et eksempel er stiforbindelsen mellem Glattrup Nord over Viborgvej til Skive Havn. Her ønskede lokale grundejerforeninger at søge ekstern kapital til fuld realisering af et projekt til kr. Den afledte kommunale drift af stisystemet og gangbroen ville blive kr. pr. år. Afklaring på driften var en præmis for igangsætning af lodsejerkontakter og fundraising, men kunne ikke gives udenom et kommunalt anlægsønske. Park & Vej samt Udvikling og Strategisk Planlægning indstiller derfor, at der afsættes en fleksibel driftspulje på kr. pr. år til sådanne projekter. Puljemidlernes fordeling foreslås håndteret administrativt af Park og Vej. Det forventes, at puljens størrelse vil kunne dække behovet for administrative driftsbevillinger for hele kommende planperiode. 14

14 Rabatafhøvling Park og Vej Teknik og Miljø Efterslæb på rabatafhøvling medfører dårlige afvandingsmuligheder, og derved øges vejenes nedbrydningstakt. Det giver i sig selv øgede udgifter til asfaltbelægninger m.v., ligesom komfort og sikkerhed på vejene nedsættes væsentligt. Der foreslås derfor en ekstra indsats på området over en årrække, så man efterhånden kommer på et acceptabelt niveau. Der skal i den forbindelse håndteres megen overskudsjord, der som udgangspunkt betegnes som forurenet. Der kræves foretaget analyser af rabatjorden forud for flytning. Der foreslås afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene. 15

15 Renovering af cykel- / gangstier Park og Vej Teknik og Miljø Forslag 2014 Renovering af den dobbeltrettede cykelsti på Thorsvej fra Brårupvej og til Lokesvej. Belægningen på stien består i dag af en dårlig belægning med belægningssten, som med tiden har sat sig en del, og der er også en del afskalninger. Forvaltningen får med jævne mellemrum klager over belægningen, ligeledes er der flere, der har oplyst, at mange cyklister ikke benytter stien, men i stedet kører på vejen, hvilket ikke er hensigtsmæssigt eller særlig trafiksikkert. Forvaltningen har vurderet, at den bedste løsning vil være at fjerne belægningsstenene og erstatte dem med en ny bæreasfalt efterfulgt af en ny slidlagsbelægning. Overslagsprisen andrager kr. Forslag 2015 Renovering af den dobbeltrettede cykelsti og gangsti med en samlet bredde på 4,50 m. langs sidevejen Furvej ved Resen Skole. Stien forløber fra lyskryds Furvej til overgang i gangstien for enden af vejen. Belægningen på stien består i dag af en dårlig belægning med belægningssten, som med tiden har sat sig en del, og der er efterhånden mange afskalninger i belægningen. Der er for et par år siden udført en reparation med asfalt i de største afskalninger. Forvaltningen har fået enkelte henvendelser blandt andet fra skolen, og i den forbindelse er det blevet nævnt, at skolebørnene ikke benytter stien men i stedet cykler på vejen på grund af stiens tilstand. Forvaltningen har vurderet, at den bedste løsning vil være at fjerne belægningsstenene og erstatte dem med en ny bæreasfalt efterfulgt af en ny asfaltslidlag. I forbindelse med renoveringen vil stien blive ændret til en fælles cykel og gangsti med en samlet bredde på 3,00 m. Den samlede overslagspris vil være kr. I de efterfølgende år I de efterfølgende overslagsår foreslås årligt afsat kr. til renovering af ikke navngivne cykel/gangstier med en ny asfaltbelægning. 16

Budgetoplæg Budgetseminar august Forslag til Driftsudvidelser

Budgetoplæg Budgetseminar august Forslag til Driftsudvidelser Budgetoplæg 2014 Budgetseminar 29-30. august 2013 Forslag til Driftsudvidelser Driftsudvidelsesforslag budget 2014-2017 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Udvalget for Teknik og Miljø Side Skema

Læs mere

Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budget 2017

Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budget 2017 Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen 18-08-2016 Udvalg: Budget 2017 Nr Projektnavn Basis 2017 2017 2018 2019 2020 Prioritet 1 Tilsyn, vandløbsvæsen 0,124-0,075-0,075-0,075-0,075 2 Bekæmpelse

Læs mere

Forslag til driftsudvidelser Budget

Forslag til driftsudvidelser Budget Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Bygninger Ændringer i driftsbudgettet -1.250-1.250-2.500-2.500 Aktuelt budget 2016 6.024 Regulering af budgetramme for bygningsvedligeholdelse. Bygningsmassen udgør

Læs mere

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg (negativt beløb indikerer merforbrug) (1.000 kr. Navn 2011 p/l) 2012 2013 2014 2015 DRIFTSØNSKER: Midler til vedligeholdelse af grønne, grå og sorte arealer -

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Byggeri og Beredskab - beredskabsområdet:

Byggeri og Beredskab - beredskabsområdet: Byggeri og Beredskab - beredskabsområdet: 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 1: Ændrede lovkrav 235 235 235 235 2: Pumpe oversvøm. 235 I alt 470 235 235 235 1: Ændrede lovkrav Folketinget har indgået et nyt

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center for Økonomi og Ejendomme Projektnavn: Eventklare Værftshaller Nr.: Værftshallerne anvendes med stor succes til diverse events og der er stor søgning på leje af

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet.

Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet. Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet. Indhold Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet.... 1 1.0 Baggrund...

Læs mere

Natura 2000 handleplan - gennemførelse

Natura 2000 handleplan - gennemførelse Natura 2000 handleplan - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013 2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer sig

Læs mere

Center for Ejendomme - Forbrugsprocenter ult. måned 2015

Center for Ejendomme - Forbrugsprocenter ult. måned 2015 Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. oktober 2004 via Magistraten Tlf. Nr.:8940

Læs mere

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Budgetkatalog Teknik- og Miljøudvalget

Budgetkatalog Teknik- og Miljøudvalget TMU O1 Busdrift -800-800 -800-800 TMU O2 Vandløbsvedligeholdelse - nedklas. af vandløb og regulativ ordning samt nyt udbud TMU O3 Øvrige planlagte undersøgelser -300-300 -300-300 TMU O4 Vedligeholdelse

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget

Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget Oversigt over forslag til budgetændringer Ramme 390 Politiske udvalg og administration Nr. 1 Risikostyring 700 300 300 300 Nr. 2 Reduktion

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Møde med Det Grønne Råd den 11. april 2012 Miljøtekniker Lene Strøm Pedersen Indhold Vandløbsloven Formål Vandløbsregulativ Vandløbsvedligeholdelse Vedligeholdelse,

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Aabenraa Kommune 2011-2021 Forord Denne indsatsplan er et vigtigt skridt mod en koordineret indsats for en effektiv bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aabenraa

Læs mere

Mål og Midler Facility mangement

Mål og Midler Facility mangement Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg 2010-2013 Oversigt over Anlæg Anlæg totalt 24.475 7.500 7.500 7.500 Afledt drift totalt 0 200 200 200 Udvalg I alt nye sforslag 6.500 3.500 3.500 3.500 Afledt drift af ovenstående Tude Ådal - naturgenopretning

Læs mere

Mål for Budget Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål. Veje til målet. Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål.

Mål for Budget Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål. Veje til målet. Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål. for Budget 2014 03 Kommunale Ejendomme Energioptimering Forbrugsafgifter medfører store udgifter, og energiovervågning vil kunne optimere driften. En minimering af forbrug, med speciel fokus på vandspild.

Læs mere

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik Politisk økonomirapportering 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Til og med maj måned Regnskab 1. juni 2010 Forbrug og budget For hele udvalget er forbrugsprocenten ultimo maj måned 2010 på 49,4%. Ultimo

Læs mere

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 Anlægsblokke for Økonomi-udvalg Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 oversigt 2015-2020 Jord og bygninger... 3 Incitamentspuljen... 4 Projekt Ressource City... 5 Udbredelse af bredbånd og mobildækning

Læs mere

Indstilling. Energibesparende investeringer i administrationsbygninger. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 27. oktober 2006.

Indstilling. Energibesparende investeringer i administrationsbygninger. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 27. oktober 2006. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 27. oktober 2006 Energibesparende investeringer i administrationsbygninger Århus Kommune Ejendomsforvaltningen Teknik og Miljø 1. Resume Den vedtagne huslejemodel

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35.

Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 60 Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35. Medlemmer: Formand Erik Lund

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.957

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. august 2017 Nyt vinterregulativ 2017 Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder 1 Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder Center for Ejendomme har i januar marts 2014 holdt møder med fagcentrene med henblik på at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt

Læs mere

Anlæg - Budgetlægningen

Anlæg - Budgetlægningen BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 15 Natur, vand og miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 7.749

Læs mere

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 14. januar 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der er i Børn og Unges budget afsat 58,1 mio. kr. til investeringer

Læs mere

4. Introduktion til vedligeholdelse af kommunale bygninger

4. Introduktion til vedligeholdelse af kommunale bygninger 4. Introduktion til vedligeholdelse af kommunale bygninger J.nr.: 82.00.00.G01 Sagsnr.: 10/31866 BESLUTNING I EJENDOMS OG AREALUDVALGET DEN 01092010 Fraværende: Ingen. Taget til efterretning. INDSTILLING

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1. s primære opgaver Primære aktiviteter Skov og vandløb: Vedligeholdelse af vandløb, klimatilpasning og vedligehold ved Buresø : Forurening af jord og grundvand, miljøportal, kvalitetssikringssystem og

Læs mere

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales, Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

6. november 2011. Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse

6. november 2011. Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse 6. november 2011 Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse Indstilling Denne indstilling er udarbejdet med udgangspunkt i byrådets beslutning i 2011 om

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Notat. Vedligeholdelse af kapitalapparatet på Vej & Parks område. Indhold. 1. Konklusion. Vej & Park

Notat. Vedligeholdelse af kapitalapparatet på Vej & Parks område. Indhold. 1. Konklusion. Vej & Park Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Dato 08. april 2014 Login Sagsbehandler E-mail maas Mads A. Sørensen maas@esbjergkommune.dk Notat Vedligeholdelse af kapitalapparatet på Vej & Parks område Indhold 1. Konklusion...

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder i regionshuset Viborg Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 32

Anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder i regionshuset Viborg Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 32 Region Midtjylland Anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder i regionshuset Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 32 Regionshuset Regionssekretariatet Forretningsudvalget Skottenborg

Læs mere

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. februar 2017 Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse 1. Resume Indstillingen indeholder et forslag til, hvordan der kan etableres

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Politikområde 4: KLIMA OG ENERGI Forsyning (myndighed/planlægning) Renovation herunder bortskaffelse af olie og kemikalieaffald

Læs mere

Omprioriteringskatalog Budget

Omprioriteringskatalog Budget Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit Anlægsblokke for Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit 16... 2 Pulje til APV problemer og indeklima... 3 Sikring af pladsgarantien... 4 Forbedring af legepladser... 5 Pulje til forbedring af de fysisk

Læs mere

Handleplan. Øget brugertilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune. Teknik og Miljø, 25. november 2013

Handleplan. Øget brugertilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune. Teknik og Miljø, 25. november 2013 Handleplan Øget brugertilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune Teknik og Miljø, 25. november 2013 Indledning Formålet med denne handleplan er at igangsætte en proces med henblik på øget

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2013

Energistrategi Evaluering 2013 Energistrategi Evaluering 2013 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2013, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2013 er der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Den 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen. Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009

Den 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen. Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009 Den 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009 Generelt: Forbrugsrapporten pr. 30. september 2009 viser for udvalgets aktivitetsområder et

Læs mere

Bilag 5. Sagsnr

Bilag 5. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik og Miljøforvaltningen NOTAT Bilag 5 Notat vedrørende træpolitikkens økonomiske konsekvenser Nærværende notat indeholder en vurdering af de økonomiske konsekvenser af forslaget

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Omprioriteringskatalog Budget

Omprioriteringskatalog Budget Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 BrevID. 1669719 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses-

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag 1 2 Beredskabsforslag budget 2015-2018 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Udvalget for Teknik

Læs mere

MPU 5 12 Driftsbesparelse på miljøområdet I alt

MPU 5 12 Driftsbesparelse på miljøområdet I alt Miljø- og Planlægningsudvalget er Nr. Politikområde Bestilling MPU 1 11 Reduktion af aktiviteter vedrørende trafiksikkerhed -45.000-45.000-45.000-45.000 MPU 2 11 Mindre service på veje og mindre forskønnelse

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere