6. møde i Udvalget for Forebyggelse, onsdag den 26. juni 2013 i Beredskabsstyrelsen,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. møde i Udvalget for Forebyggelse, onsdag den 26. juni 2013 i Beredskabsstyrelsen,"

Transkript

1 REFERAT 29. august 2013 Sagsnr.: 2010/ Sagsbehandler: CEN 6. møde i Udvalget for Forebyggelse, onsdag den 26. juni 2013 i Beredskabsstyrelsen, Birkerød Deltagere Jacob Christensen, FKB s bestyrelse Flemming Nygaard-Jørgensen, FKB s bestyrelse Lars Bønding, FKB, kreds 2 Erik Skallerup, FKB, kreds 3 Lasse Hansen, FKB, kreds 4 Jan Riis, FKB, kreds 5 Marcello Francati, FKB, Københavns Brandvæsen Henrik G. Petersen, BRS, Center for Forebyggelse Mads Leffers Svendstrup, BRS, Center for Forebyggelse Mikkel Kjær Rønnow, BRS, Center for Forebyggelse Sine Storr, BRS, Center for Forebyggelse Neriman Balikci, BRS, Center for Forebyggelse Christian Eske Nielsen, BRS, Center for Forebyggelse (referent) Afbud René Bech (FKB kreds 1), Allan Thomsen (BRS), Pil Storm Giersing (BRS) 1. Velkomst Henrik G. Petersen bød velkommen. Som ny chef for Center for Forebyggelse (CFO) reflekterede han kort over de mange regler på det forebyggende område. Han fandt, at en god måde at lære regelsættene at kende på er gennem dialogen i forskellige fora. Det er vigtigt, at reglerne kan forklares så kan de langt nemmere forsvares. Dette er en opgave, som kræver samarbejde og dialog. 1.a. Præsentation Der var en kort præsentationsrunde. 1.b. Formidling af emner som udvalget finder relevante Der var enighed om, at udvalget udarbejder et kort indlæg til Brandvæsen om emner af bredere interesse, der er drøftet på mødet. Sine Storr, der er kampagnemedarbejder i CFO, vil skrive et udkast, som forelægges for udvalgets medlemmer til godkendelse, inden det sendes til Brandvæsen.

2 1.c. Forslag om nyt fast punkt på dagsordenen: status for opgaver, jf. aktionsliste. Henrik G. Petersen fandt, at der burde udarbejdes en aktionsliste, hvor de forskellige opgaver blev registreret, og at listen fremover var et fast punkt på dagsordenen til hvert møde. Udvalget tilsluttede sig forslaget og fandt, at også opgaver fra de tidligere referater burde fremgå af aktionslisten. 2. Siden sidst organisationsændringer i Beredskabsstyrelsen Henrik G. Petersen oplyste, at CFO havde fået nye opgaver efter den politiske aftale om redningsberedskabet 2012, at Center for Samfundssikkerhed og Beredskab (CSB) var blevet opdelt i to kontorer; Center for Beredskabsplanlægning og Krisestyring (CBK) og Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning (CBR), samt at der skulle oprettes et Center for Logistik og Beredskabsmateriel (CLB). 3. Godkendelse af referatet fra sidste møde Ad punkt 2: Den 1. december afholdes den fælles nordiske røgalarmkampagne, selv om det er 1. søndag i advent. Henrik G. Petersen efterspurgte endvidere materiale fra FKB s temadag om brandkampagner, der blev afholdt den 22. november FKB oplyste, at slides fra dagen findes på FKB s hjemmeside. Ad punkt 3: Henrik G. Petersen oplyste, at CFO for hvert forebyggende regelsæt har en kommenteret udgave, hvori der anføres rettelsesforslag og kommentarer til brug for en senere revision af regelsættet. Henrik G. Petersen opfordrede til, at kommentarer til disse regelsæt løbende indsendes til CFO. Ad punkt 4: Revision af ODIN er forankret i CBR. Udvalget tilkendegav, at det nye ODIN bør give mulighed for at udtrække relevant information for det forebyggende område, jf. efterfølgende dagsordenpunkt 12. Referatet blev godkendt. 4.a. Den befolkningsrettede brandforebyggelse arbejdsgruppen Mikkel Kjær Rønnow orienterede om arbejdet i arbejdsgruppen for den befolkningsrettede brandforebyggelse, der blev nedsat i december Projektplan og kampagnemateriale til det første pilotprojekt, Brandsikker Bolig, er ved at være klar. 10 kommuner vil deltage i pilotprojektet. Der vil blive tale om en plug and play -kampagne, således at kommunen kan nøjes med at sætte sit eget navn på materialet, idet der dog stadig vil være metodefrihed for kommunerne med hensyn til, hvordan de griber kampagnen an. Der blev spurgt, om projektet var koordineret med andre tiltag, fx brandbevægelsens. Mikkel Kjær Rønnow oplyste, at brandbevægelsen og andre relevante parter er orienteret om projekt Brandsikker Bolig. 2/11

3 Henrik G. Petersen anførte, at arbejdsgruppen for den befolkningsrettede brandforebyggelse løser opgaver, der udspringer af den politiske aftale. Kampagnerne er tilbud, som det er frivilligt for kommunerne at benytte. Marcello Francati tilføjede, at de kommunale beredskaber, som også står for andre kampagner, har mulighed for at sikre, at kampagnerne koordineres. Henrik G. Petersen fandt, at man bør lade sig inspirere af udenlandske erfaringer. Svensk statistik viser, at de fleste dødsbrande sker i hjemmet, og svenskerne har derfor udbudt midler til forskning på området. Link udsendes med referatet. [Link er her]. De svenske forskningsresultater vil blive præsenteret, når de foreligger. 4.b Den befolkningsrettede brandforebyggelse årshjulet Sine Storr informerede om årshjulet. Det er håbet, at beredskaberne vil bruge årshjulet aktivt og løbende indsende forlag til tilføjelser til det. På årshjulet er der plads til at notere lokale kampagner, således at det tilpasses lokale forhold. Beredskabsstyrelsen er opmærksom på, at kommunerne gerne vil have plug and play kampagner, og at de gerne vil underrettes om initiativerne i god tid, herunder om kampagner, der udarbejdes i fællesskab mellem flere styrelser. Styrelsen pegede dog på, at iværksættelsesdatoen for en kampagne nogle gange vil blive ændret, fx hvis den af vejrmæssige grunde ikke er aktuel (tørke, grill, mv.). Det blev foreslået, at DMI s tørkeindeks muligvis kunne gøres mere anvendelig i forhold til brandfare, så der udarbejdes et brandfare-indeks. Beredskabsstyrelsen vil drøfte dette med DMI. I Sverige udarbejdes der brandriskprognoser link her. Kommunerne ønskede oplyst, om de kampagner, der fremgår af årshjulet, er reelle, og at kommunerne vil modtage materialer til deres afvikling. Pil S. Giersing var ikke til stede ved mødet, men har efterfølgende oplyst: De informationsaktiviteter, som fremgår af årshjulet er reelle, og Beredskabsstyrelsen har udarbejdet udkast/skabeloner til brug for de forskellige initiativer. Årshjulet skal blot fungere som et overblik over de informationsinitiativer. Årshjulet skal opfattes som dynamisk, hvor fokusområder, og budskaberne kan ændre sig fra år til år. FKB oplyste, at materialet til julekampagnen bør være kommunerne i hænde senest den 20. november 2013, hvis de skal kunne tage det i brug den 1. december Henrik G. Petersen nævnte, at der i forbindelse med den fælles nordiske røgalarmkampagne overvejes et arrangement med forsvarsministeren for at markere det gode samarbejde mellem de nordiske lande. Det er overordnet Beredskabsstyrelsens holdning, at det er de enkelte beredskaber, der skal profilere sig på kampagnerne. Beredskabsstyrelsen oplyste, at følgende kampagner og informationsaktiviteter er planlagt frem til årets udgang: 3/11

4 Uge 40, brandugen blandt børn og unge: Store Nørd lancerer brandugen på Århus Brandskole mandag den 30. september. Flere redningsberedskaber besøger skolerne i deres egen kommune og sætter fokus på brandforebyggelse i børnehøjde. Uge 47, Brande i julemåneden: Fokus på forsigtighed med levende lys, juledekorationer mv. Initiativet kan evt. slås sammen med Nordisk røgalarmdag/red Farmor (se nedenfor). Uge 48, 1. december., Nordisk røgalarmdag og Red Farmor (BrandBevægelsen): Informationsaktiviteten gennemføres reelt for 1. gang i år. Fokus vil være på røgalarmer. Enslydende budskaber og fælles logo med de øvrige nordiske brandmyndigheder og organisationer. Forsvarsministeren er inviteret til at deltage i et Red Farmor arrangement i en af kampagnekommunerne. Beredskabsstyrelsen afventer en tilbagemeldning. Uge 51/52 Transport af fyrværkeri: Beredskabsstyrelsen har foreslået at integrere forebyggende budskaber om korrekt transport af fyrværkeri i Sikkerhedsstyrelsens allerede etablerede fyrværkerikampagne. Forslaget er blevet godt modtaget, og videre planlægning påbegyndes i efteråret. Styrelsen oplyste endvidere, at Energistyrelsen er ved at udarbejde en røgalarmkampagne kanduhørerøgen.dk. Bl.a. Beredskabsstyrelsen er involveret i kampagnen. 4.c Den befolkningsrettede brandforebyggelse grill-pjecen Henrik G. Petersen nævnte, at der er fejl i grillpjecen på side 2-3, og at illustrationerne kunne være mere pædagogiske. Det blev besluttet, at der udarbejdes en ny pjece i samarbejde med FKB, og at udkast sendes til kommentering i udvalget. Pjecen vil ikke blive trykt, men udsendt som pdf til kommunerne. FKB fandt, at det også kunne være en god ide at vejlede vedr. skovbrug og landbrug. FKB fandt endvidere, at de andre ministeriers regelsæt burde afspejles i pjecer vedr. afbrænding, fx burde der som minimum være en bemærkning om affald. En fælles pjece med Miljøministeriet kunne være en idé. 5. Status for arbejdet med den nationale forebyggelsesstrategi Forebyggelsesstrategien er en del af den politiske aftale. I Norge og Sverige er den nationale forebyggelsesstrategi fokuseret på brand, hvorimod Beredskabsstyrelsen har anlagt en bredere tilgang og tænkt mere generelt i det robuste 4/11

5 samfund med både myndigheder, borgere og virksomheder som aktører. Kommissoriet er bredt formuleret og forventes godkendt i løbet af de kommende måneder. Der blev udtrykt bekymring for, om den brede tilgang vil indebære, at strategien snarere kommer til at dreje sig om det afhjælpende end om det forebyggende beredskab. Beredskabsstyrelsen mente dog, at der både før, under og efter en ulykke kan gøres meget for at begrænse skadens omfang, og at denne begrænsning af skaden også er forebyggelse og dermed også naturligt en del af den nationale forebyggelsesstrategi. Der blev spurgt, om styrelsen tænkte på at inddrage Kulturstyrelsen i forbindelse med beskyttelsen af kulturværdier, fx slotte. Beredskabsstyrelsen har fokus på, at koordinere den nationale forebyggelsesstrategi med andre tiltag, herunder handlingsplan for klimasikring af Danmark fra december 2012: Sådan håndterer vi skybrud og regnvand, Handlingsplan for klimasikring af Danmark. Arbejdet med den nationale forebyggelsesstrategi skal have fokus på ulykker og katastrofer. Det er således ikke tanken at behandle trafiksikkerhed generelt, sundhed og lign. 6. Status for arbejdet i arbejdsgruppen vedrørende alarmanalyse Mikkel Kjær Rønnow orienterede om, at 94 kommuner helt eller delvist har besvaret spørgeskema vedr. alarmanlæg. I forbindelse med besvarelserne har rigtig mange bidraget med forslag til, hvordan man kan nedbringe antallet af blinde alarmer fra alarmanlæg. Rapporten er efterfølgende, den 8. juli 2013, udsendt i høring til arbejdsgruppen. Der var enighed om, at de mange blinde alarmer også skyldes, at der er mange anlæg. Det er FKB s erfaring, at et alarmanlæg har flest fejl i det første driftsår efter etableringen. FKB gjorde opmærksom på, at alarmanlæg indgår i tekniske bytter, hvor afvigelser fra regelsæt kompenseres med alarmanlæg, og således bliver lovpligtige anlæg. Beredskabsstyrelsen bad Lars Bønding (FKBs repræsentant i arbejdsgruppen) være opmærksom herpå. 7. Status for ændringen af bestemmelserne vedr. midlertidig overnatning Beredskabsstyrelsen er grundlæggende af den opfattelse, at spørgsmålet om midlertidig overnatning bør reguleres af byggelovgivningen. Udvalget drøftede personbegrænsningen på 10 personer i det foreliggende udkast. Konklusionen blev, at grænsen på de 10 personer er hensigtsmæssig, idet kravene, der bliver stillet ved en midlertidig overnatning i bygninger, der er omfattet af driftsmæssige forskrifter, tilsigter at få bygningen til at ligne et hotel mht. flugtveje etc. Et hotel er først omfattet, når det har flere end 10 sovepladser. 5/11

6 Overnatning i bygninger, der ikke er omfattet af driftsmæssige forskrifter, vil kræve en lejlighedstilladelse (byggesagsbehandling) eller en ændret anvendelseskategori. FKB ønskede at få en hjemmel til at kræve røgalarmer på samme måde, som gælder for trykvandslukkere, jf. pkt i bilag 1 til driftsmæssige forskrifter. Beredskabsstyrelsen gjorde opmærksom på, at hjemlen i 5 i bekendtgørelse nr. 174 af 25. februar 2008 om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker giver kommunalbestyrelsen mulighed for at afslå en ansøgning om midlertidig overnatning, men at kommunalbestyrelsen også kan tillade overnatningen på visse betingelser, fx opsætning af ekstra røgalarmer. Der blev spurgt til, hvornår en midlertidig overnatning ville udløse pligt til at gennemføre et brandsyn, jf. pkt i bilag 1 i bekendtgørelse nr. 175 af 25. februar 2008 om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler. I punkt i bilaget bruges formuleringen større arrangementer. Dette fortolkes således, at arrangementer, hvori der deltager flere end 150 personer, betragtes som større arrangementer. I disse tilfælde skal der derfor gennemføres et brandsyn. Beredskabsstyrelsen omtalte vejledningerne for midlertidige konstruktioner og lovede at udsende både Energistyrelsens notat fra 2012 vedr. telte og den ældre tværministerielle vejledning vedr. flydende konstruktioner. Hvilket sker med link i dette referat. Beredskabsstyrelsen orienterede om, at der er en proces i gang, hvorefter alle krav til et telts konstruktioner vil blive reguleret af Energistyrelsen, og at det vil blive muligt at få et telt certificeret. Kalundborg-sagen, hvor et forsamlingstelt kollapsede i juni 2013, blev drøftet. 8. a Drøftelse af driftsmæssige forskrifter Behov for ændringer Som eksempel på ændringer, der bør ske i de driftsmæssige forskrifter, pegede Beredskabsstyrelsen på, at fx reglerne om scener bør reguleres i byggelovgivningen. 8. b Drøftelse af driftsmæssige forskrifter holdninger til driftsjournaler FKB fandt, at driftsjournalerne er et godt arbejdsinstrument. Journalerne siger noget om sikkerhedsniveauet og den driftsansvarliges opgavevaretagelse. Der er dog driftsansvarlige, der tror de udfylder driftsjournalen for beredskabets skyld og ikke for deres egen skyld. En anden problematik, som kommunerne oplever, er, at ikke alle driftsansvarlige er opmærksomme på, at en driftsjournal skal føres før enhver benyttelse, hvilket betyder, at den skal føres to gange samme dag, hvis der samme dag er to arrangementer i et lokale (fx hockey om formiddagen og fest om aftenen). 6/11

7 8. c Drøftelse af driftsmæssige forskrifter punkt 8.1, 2. pkt. Kravet om, at der skal være en person til stede, der er instrueret i betjening af flugtvejsbelysning, jf. punkt 8.1, 2. pkt., blev af udvalget vurderet som værende forældet, da anlæggene nu er automatiske. FKB fandt derfor, at bestemmelsen kan ophæves. 8. d Drøftelse af driftsmæssige forskrifter kræmmermarkeder kontra campingområder I Brandvæsen nr. 4/2013 var der en debat om salgsområder (kræmmermarkeder) kontra campingområder: Kræmmermarkeder er blevet til campingpladser. Artiklen omhandlede de tekniske forskrifter af 18. oktober 2005 for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet. Reglerne for campingområder kan forekomme mere restriktive, sammenlignet med reglerne for salgsområder, hvor der også kan ske (sker) overnatning. Udvalget fandt, at den seneste artikel af Jan B. Kristiansen i Brandvæsen nr. 5: Kræmmermarked med overnatning er kun salgsområde fjernede en del af den forvirring, der var opstået efter den nævnte artikel. Det vigtige er at vurdere om, der er tale om et salgsområde eller et campingområde, og så anvende de regler der gælder for disse. Grunden til, at kommunalbestyrelsen kan tillade, at der overnattes i salgsområdet, er, at antallet af overnattende er begrænset. Der må således kun overnatte to personer per enhed, og der skal være fast vågen vagt, jf. punkt 7.4.5, litra i. 9. a Drøftelse af TF-visse forslag til revisionsproces Der er tale om et relativt kompliceret regelsæt, der trænger til fornyelse, men FKB fandt ikke, at behovet var akut. Beredskabsstyrelsen vil på et kommende møde komme med et kort oplæg til processen for en fremtidig revision. 9. b Drøftelse af TF-visse BRS dialog vedr. håndtering af ADR-gods i godsterminaler Beredskabsstyrelsen oplyste, at DI i arbejdsgruppen vedr. revision af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker havde nævnt, at de fandt, at ADR-gods i form af brandfarlige væsker udgjorde en udfordring for godsterminalerne. Arbejdsgruppen er ved at afdække, hvor udfordringerne er. Beredskabsstyrelsen slog fast, at de nugældende regler skal følges, så længe de ikke er revideret. 9. c Drøftelse af TF-visse Fortolkning af gyldighedsområdet for korn- og foderstofvirksomheder Landbrug er også omfattet af begrebet korn- og foderstofvirksomhed. Det blev aftalt, at en tidligere truffet afgørelse om dette vil blive udsendt med referatet. 7/11

8 Nedenfor gengives derfor et uddrag af Beredskabsstyrelsens brev af 26. juni 2003 til samtlige kommunale redningsberedskaber: Fortolkning af reglerne for korn- og foderstofvirksomheder Beredskabsstyrelsen er bekendt med, at Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 77 af 23. februar 1981 om korn- og foderstofvirksomheder samt de tilhørende tekniske forskrifter udstedt den 1. februar 1990 af Statens Brandinspektion (nu Beredskabsstyrelsen) har været administreret forskelligt med hensyn til landbrugsejendomme. I nogle kommuner betragtes landbrugsejendomme som korn- og foderstofvirksomheder, mens de i andre kommuner opfattes som værende undtaget fra reglerne. Beredskabsstyrelsen har derfor drøftet problemstillingen med repræsentanter for Landbrugsraadet. Man er enige om, at det af sikkerhedsmæssige grunde ikke kan tillægges vægt, hvorvidt der er tale om en bearbejdning eller opbevaring af korn- og foderstoffer til eget brug eller salg, og dermed om virksomheden kan karakteriseres som en kornog foderstofvirksomhed eller som en landbrugsvirksomhed. Det er derfor aktiviteten (håndtering eller oplagring af korn og foderstoffer) i den pågældende virksomhed, der er afgørende for, om bekendtgørelsen og de tekniske forskrifter for korn- og foderstofvirksomheder finder anvendelse. Landbrugsejendomme, hvor der foregår aktiviteter, der kan ligestilles med de aktiviteter, der er defineret i forskrifternes kapitel 13, er således omfattet af reglerne. Det drejer sig om de i punkt nævnte siloanlæg, mølleriafsnit, maskinafsnit, lager- og pakkeafsnit og tørringsanlæg. Tørringsanlæg er dog alene omfattet, såfremt den aktuelle del af virksomheden i øvrigt er omfattet af forskrifterne. [ ] Virksomheder og oplag, der er anmeldt eller taget i brug inden udsendelsen af denne meddelelse, er kun omfattet af bekendtgørelsen og de tekniske forskrifter for så vidt angår senere udvidelser, samt i tilfælde af forandringer i indretningen og benyttelsen, der er væsentlige i forhold til bekendtgørelsen og de tekniske forskrifter. 9. d Drøftelse af TF-visse krav til bygninger med halmoplag Reglerne fandtes hensigtsmæssige, idet haller under 600 m 2 kun skal opføres i overensstemmelse med bygningsreglementet. Det anses som positivt, at kravene har den effekt, at oplagene bliver adskilt og dermed ikke så store. 9. e Drøftelse af TF-visse fortolkningen af teknisk bytte. Det er Beredskabsstyrelsen vurdering, at en fravigelse af fastsatte grænser i TF-visse kræver dispensation, men ønskes der en fravigelse af måden, hvorpå et krav opfyldes, kan det ske ved teknisk bytte. 9. f Drøftelse af TF-visse brandventilation i lader med halm Der henvises til punkt 9.d. 10. a Drøftelse af ild og lys bekendtgørelsen samt afbrændingsbekendtgørelsen flyvende lanterner 8/11

9 Beredskabsstyrelsen orienterede om, at Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet en rapport om flyvende lanterner, men at den ikke er godkendt til offentliggørelse endnu. Beredskabsstyrelsen har ikke været involveret i udarbejdelsen. Brug af flyvende lanterner reguleres bl.a. af luftfartsreglerne, således må de ikke opsendes i en omkreds på 5 km af en flyveplads, og de må ikke svæve højere end 100 m op (se Trafikstyrelsens besvarelse). FKB fandt ikke, at problematikken var akut. Beredskabsstyrelsen vender tilbage, når der foreligger nyt fra Sikkerhedsstyrelsen. 10. b Drøftelse af ild og lys bekendtgørelsen samt afbrændingsbekendtgørelsen Sankthansbål og Kommunernes mulighed for at tillade fravigelser På baggrund af en henvendelse vedr. muligheden for at fravige vindhastighederne og afstandskravene, når der var tale om et bål ud til havet, blev reglerne ændret i juni 2013, så kommunalbestyrelsen har mulighed for at godkende afvigelser. Vindhastigheden blev endvidere justeret, så de i højere grad svarer til de hidtidige regler ( stærk blæst ) 10. c Drøftelse af ild og lys bekendtgørelsen samt afbrændingsbekendtgørelsen sammenskrivning af de to regelsæt Beredskabsstyrelsen foreslog, at det overvejes at sammenskrive de to regelsæt, idet det bl.a. er svært at forklare, at anvendelse af grill er i det ene regelsæt, mens bålfade reguleres i det andet. Der var opbakning til forslaget. 11. a Drøftelse af brandsyn Status på indberetninger Beredskabsstyrelsen oplyste, at der kun er fire kommuner, som ikke har gennemført samtlige lovpligtige brandsyn. Af indberetningerne fremgår, at der er foretaget få temabrandsyn, og muligheden for at udskyde brandsynet også kun er anvendt i få tilfælde. 11. b Drøftelse af brandsyn Terminer og frokost-kantiner Henrik G. Petersen henviste til, at Deloittes effektiviseringsanalyse nævner muligheden for at justere brandsynsterminerne. Det kan være svært at forklare en virksomhed, at deres kantine skal have foretaget brandsyn hvert år, mens deres oplag skal brandsynes hvert 2. år. På den anden side anvendes kantinerne også til arrangementer, hvor der deltager personer, som ikke kender til flugtvejene. Det blev oplyst, at muligheden for at udskyde brandsynet anvendes sjældent. 9/11

10 Det blev anført, at det var svært at afgøre, om effekten af brandsyn hvert år i modsætning til hvert andet år står mål med de anvendte resurser. 11. c Drøftelse af brandsyn Status på Frida FKB orienterede om, at systemet basalt set fungerer. Det er håbet, at flere kommuner vil tilslutte sig systemet. 12. Drøftelse af opsamling af viden vedr. det forebyggende regelsæt i forhold til konkrete indsatser Henrik G. Petersen opfordrede til at indsende relevant viden og oplysninger vedr. konkrete hændelser, både af relevans for regel- og kampagneområdet. Henrik G. Petersen nævnte grillulykken i Brønderslev i juni 2013, hvor to børn blev forbrændt, som et eksempel. FKB oplyste, at FKB s pilotprojekt vedr. brandstedsundersøgelser omfatter alle hændelser. FKB opfordrede til, at det nye ODIN indberetningssystem giver mulighed for systematisk indsamling af viden. Henrik G. Petersen anførte, at Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning også vil have fokus på, hvad det forebyggende område har brug for af data. FKB ville tage kontakt til egne repræsentanter, der deltager i arbejdet med ODIN. 13. Drøftelse af brug af flammehæmmere i møbler og lign. Der var en udveksling af synspunkter vedr. en artikel i DBI s blad Brand & Sikring (se link side 16) om flammehæmmere i møbler og lign. Umiddelbart var det uklart, hvilken myndighed der har ansvaret for at tage hånd om problematikken ved flammehæmmere i møbler og lign. Udvalget vil følge udviklingen. 14. Eventuelt Der blev drøftet, om det ville være en god ide med krav om skiltning på bygninger med solceller. Umiddelbart fandtes det ikke hensigtsmæssigt. FKB vil den marts 2014 gennemføre et arrangement henvendt til sagsbehandlere inden for brandforebyggelsesområdet. Erik Skallerup informerede om igangværende kampagner i Vejle. Lars Bønding ønskede, at telefonnumre til CFO s medarbejdere kunne ses på hjemmesiden. Henrik G. Petersen informerede om, at IDA den 13. november 2013 vil afholde et arrangement om forlystelses- og oplevelsesparker, hvor det måske ville være relevant, at FKB og Beredskabsstyrelsen deltog med et fælles indlæg. Det blev aftalt, at Henrik G. Petersen sender materialet til Jacob Christensen. 10/11

11 15. Emner til drøftelse på næste møde Dette punkt blev sprunget over. 16. Afrunding og næste møde i udvalget Beredskabsstyrelsen foreslår, at næste møde afholdes tirsdag den 26. november Styrelsen vil forsøge at arrangere et heldagsmøde (kl til ca. kl ) på Højskolen i Snekkersten, med mulighed for at ankomme mandag den 25. november til middag og overnatning. 11/11

4. møde i Udvalget for Forebyggelse blev afholdt den 19. april 2012 i Beredskabsstyrelsen,

4. møde i Udvalget for Forebyggelse blev afholdt den 19. april 2012 i Beredskabsstyrelsen, REFERAT UDKAST 6. juni 2012 Sagsnr.: 2010/019093 Sagsbehandler: AT 4. møde i Udvalget for Forebyggelse 4. møde i Udvalget for Forebyggelse blev afholdt den 19. april 2012 i Beredskabsstyrelsen, Birkerød.

Læs mere

Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen

Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen IDA Brandteknik 6. december 2016 Allan Thomsen, Brandforebyggelse, bfo@brs.dk Beredskabsloven 33, stk. 6, nr. 2 Forsvarsministeren fastsætter

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

Grænsen for, hvornår en lagerbygning betragtes som et højlager, flyttes fra stabling højere end 6 m til nu 8 m.

Grænsen for, hvornår en lagerbygning betragtes som et højlager, flyttes fra stabling højere end 6 m til nu 8 m. Center for Forebyggelse MEDDELELSE NR. 10 Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre. Indledning Beredskabsstyrelsen har udarbejdet bekendtgørelse nr. 1204 af 13. december 2012 om tekniske forskrifter

Læs mere

Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen

Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 Vejledning om midlertidige overnatningslokaler Vejledning om midlertidige overnatningslokaler

Læs mere

Midlertidig overnatning

Midlertidig overnatning Thisted Brandvæsen Midlertidig overnatning Retningslinier Midlertidig overnatning: Bygninger, som ikke er indrettet til hotel eller anden overnatningsvirksomhed, kan i kortere tidsrum anvendes til indkvartering.

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 OMTRYK Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 25. februar 2008. Nr. 175. Bekendtgørelse om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler I medfør af 4, stk.

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1.

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning om Vejledning om afholdelse af midlertidige arrangementer Indhold Formål... 2 Lovhjemmel... 2 Anvendelsesområde... 2 Generelle regler... 2 Specifikke regler...

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen, september 2017 Version 2.

Østjyllands Brandvæsen, september 2017 Version 2. Østjyllands Brandvæsen, september 2017 Version 2. Vejledning Anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning Indhold Formål... 2 Lovhjemmel... 2 Anvendelsesområde... 2 Generelle regler... 2 Uddrag af

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse 1382 af 15 dec for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder (der ikke er omfattet af campingreglementet)

Vejledning. til bekendtgørelse 1382 af 15 dec for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder (der ikke er omfattet af campingreglementet) Vejledning til bekendtgørelse 1382 af 15 dec. 2014 for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder (der ikke er omfattet af campingreglementet) 1 Indhold: Hvornår skal du ansøge om et arrangement?...

Læs mere

Bemærkninger til Forsvarsministeriets bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

Bemærkninger til Forsvarsministeriets bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. FOB. J. nr. 004-035/2005 Bemærkninger til Forsvarsministeriets bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. I. Almindelige bemærkninger I. Hjemmel

Læs mere

Brannforebyggende forum 2014. Bergen 9.-10. september 2014

Brannforebyggende forum 2014. Bergen 9.-10. september 2014 2014 Præsentation Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Pil Storm Giersing Kampagnekoordinator Ulrik Brandt Vidensmedarbejder 2/ Arbejdet skematisk set 3/ Arbejdet set for oven 4/ Beredskabscentre,

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi

Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi Beredskabsstyrelsen Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi Overordnede bemærkninger Tak for udkast til forebyggelsesstrategi. Vi finder, at det er godt, at strategien har fokus på

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 82 Protokol Mødedato: 9. februar 2011 Mødetidspunkt: 14:30 Sluttidspunkt: 15:45 Mødelokale: Fraværende: Rådhuset Else Højsager, Henrik Nørgaard GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendtes

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Midlertidig overnatning. Nyborg Kommune

Vejledning. Vejledning. Midlertidig overnatning. Nyborg Kommune Vejledning Midlertidig overnatning Nyborg Kommune Vejledning Beredskabsafdelingen Alsvej 11 5800 Nyborg Postadresse: Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 63 33 70 00 Fax. 63 33 70 01 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

Myndighedsopgaver. Analyseplan og administrationsgrundlag. Rev.:. februar 2015. Udarbejdet af:

Myndighedsopgaver. Analyseplan og administrationsgrundlag. Rev.:. februar 2015. Udarbejdet af: Rev.:. februar 2015 Analyseplan og administrationsgrundlag Myndighedsopgaver Udarbejdet af: Tovholder: Mikael Nørgaard Gam Holbæk (MG) Jan Clausen Kalundborg (JC) Kurt Andersen Lejre (KA) Mette Waldorff

Læs mere

Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen

Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen Dato for hvornår overnatningen finder sted Fra dato: Kl.: Til dato: Kl.: Overnatning ønskes på Skolens/hallens navn og adresse Antal overnattende Antal overnattende

Læs mere

NOTAT. Udkast. 5. december 2014

NOTAT. Udkast. 5. december 2014 Udkast NOTAT 5. december 2014 Sagsnr.: 2014/033124 Sagsbehandler: IAR Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

Dato: Brandsynsrapport

Dato: Brandsynsrapport BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER Journalnr.: Dato: Strandvejen 2, - I henhold til 1 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 25. februar 2008 om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af:

Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af: NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Forebyggende afdeling Vejledning om Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af: Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder,

Læs mere

Rammerne for samarbejdet mellem beredskabet og de 6 kommuners byggeriafdelinger er fastlagt med baggrund i nedenstående aftale.

Rammerne for samarbejdet mellem beredskabet og de 6 kommuners byggeriafdelinger er fastlagt med baggrund i nedenstående aftale. Notat vedrørende den forebyggende myndighedsdel. Nedenstående notat er udarbejdet med baggrund i de ønskede kvalitets krav til model 2. EKSEMPEL Samarbejdsaftale mellem beredskabet og de 6 kommuners byggesagsafdelinger.

Læs mere

Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af:

Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af: Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Vejledning om Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af: Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder,

Læs mere

Retningslinjer for brandvagter

Retningslinjer for brandvagter Retningslinjer for brandvagter Baggrund Når Haderslev Brand og Redning giver tilladelse til et arrangement, kan der, som vilkår for tilladelsen stilles krav om, at der under arrangementet skal være en

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 B 132 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. august 2010 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2010-157-0112

Læs mere

REDNINGSBEREDSKABETS STRUKTURUDVALG. Arbejdsgruppen om forebyggelse. Opgaver, arbejdet og anbefalinger

REDNINGSBEREDSKABETS STRUKTURUDVALG. Arbejdsgruppen om forebyggelse. Opgaver, arbejdet og anbefalinger REDNINGSBEREDSKABETS STRUKTURUDVALG Arbejdsgruppen om forebyggelse Opgaver, arbejdet og anbefalinger Opgave Arbejdsgruppen skal afdække muligheder for udvikling af forebyggelsesområdet, herunder opstille

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 48. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 49.

Læs mere

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN September 2014 MIDLERTIDIG OVERNATNING Mange foreninger, virksomheder og offentlige institutioner gennemfører i dag en

Læs mere

Definitioner. SafeExIT a/s, Herstedøstervej 19, DK 2600 Glostrup. Tel Cvr-nr

Definitioner. SafeExIT a/s, Herstedøstervej 19, DK 2600 Glostrup. Tel Cvr-nr Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker I medfør af 33, stk. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Vejledning om sagsbehandling af nye og opgraderede skumsluknings- og overrislingsanlæg på eksisterende tankanlæg

Vejledning om sagsbehandling af nye og opgraderede skumsluknings- og overrislingsanlæg på eksisterende tankanlæg Center for Forebyggelse MEDDELELSE NR. 5 Vejledning om sagsbehandling af nye og opgraderede skumsluknings- og overrislingsanlæg på eksisterende tankanlæg 1. INDLEDNING Beredskabsstyrelsen udsendte den

Læs mere

Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og

Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og Beredskabsstyrelsen den 1. juni 2007 Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring

Læs mere

HORESTA. Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Dias 1

HORESTA. Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Dias 1 HORESTA Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 Hvilke regler gælder? Lovbundne regler Bygningsreglementet Driftsmæssige forskrifter Ikke lovbundne

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 92 Protokol Mødedato: 13. april 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhuset Dagsordnen godkendt. Indholdsfortegnelse Sidenr. 93 Sagsnr. Side 1.

Læs mere

Kræmmermarkeder er blevet til campingpladser

Kræmmermarkeder er blevet til campingpladser maj 2013 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Maj 2013 Kræmmermarkeder er blevet til campingpladser Afstandskrav for campingpladser passer ikke til salgsarealer, hvor der overnattes Af Jens-Otto Bertel Hansen,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 23.11.2011 kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 56. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 57. Økonomirapport

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA)

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA) INDSTILLING 17. Godkendelse af Service Level Agreements (SLA) Bestyrelsen skal med afsæt i principaftalen for Hovedstadens Beredskab godkende forslag til Service Level Agreements (SLA) for myndigheds-

Læs mere

Arbejdsgruppen om forebyggelse/rsu. Opgave og anbefalinger

Arbejdsgruppen om forebyggelse/rsu. Opgave og anbefalinger Arbejdsgruppen om forebyggelse/rsu Opgave og anbefalinger Opgave Arbejdsgruppen skal afdække muligheder for udvikling af forebyggelsesområdet, herunder opstille konkrete forslag om forenkling og tilpasning

Læs mere

Nye konstruktions- og brandklasser Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinstitutioner,

Nye konstruktions- og brandklasser Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinstitutioner, Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat 04-05-2017 Til høringsparterne Høring over udkast til bygningsreglement 2018 og bekendtgørelse om certificeringsordning

Læs mere

National brandforebyggelsesstrategi

National brandforebyggelsesstrategi National brandforebyggelsesstrategi 27. sep. 2012: Forsvarsudvalget og Brandbevægelsen afholdt høringen Brandsikkerheden i Danmark bør vi opsætte nationale mål? Svaret blev JA og derfor: 12. nov. 2012:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 5. august 2008 Lokale: 219 Tidspunkt: kl. 15.30 18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Orientering... 26 02/23 Brandsynsstatistik...

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FO REBY GGE ND E NOTAT MIA SKOV TILLAN/MITI 3. november 2016 Årsrapport 2016 - Forbyggende afdeling Årsrapportens formål er, at give indsigt i de opgaver som afdelingen Myndighed, Forebyggelse og Planlægning

Læs mere

Tillæg 1 Byggesagsbehandling til Samarbejdsaftale mellem Brand & Redning Sønderjylland og Haderslev, Aabenraa og Tønder Kommuner.

Tillæg 1 Byggesagsbehandling til Samarbejdsaftale mellem Brand & Redning Sønderjylland og Haderslev, Aabenraa og Tønder Kommuner. Tillæg 1 Byggesagsbehandling til Samarbejdsaftale mellem Brand & Redning Sønderjylland og Haderslev, Aabenraa og Tønder Kommuner. 1.1 Parter og myndighedsforhold Denne aftale omhandler samarbejdet mellem

Læs mere

NOTAT vedr. folketingsspørgsmål i forbindelse med højhusbranden i London

NOTAT vedr. folketingsspørgsmål i forbindelse med højhusbranden i London NOTAT vedr. folketingsspørgsmål i forbindelse med højhusbranden i London Branden i Grenfell Tower i London natten til den 14. juni formodes foreløbig at have kostet 80 personer livet og ifølge det engelske

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde mandag d. 28. april 2014 kl. 16.00 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud fra: Poul Erik Ibsen, Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

ATEX og Brandmyndighederne

ATEX og Brandmyndighederne ATEX og Brandmyndighederne Hvorfor er tingene som de er og hvem er det bag uniformen? forventningsafstemning Gå ind i Indsæt > hoved og side fod for at indtaste tekst 12. Maj 2015 1 René Ruusunen Ansat

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet.

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet. Referat Styregruppen for DDB Møde den 26. marts 2014, kl. 15.00-17.00 og d. 27. marts 2014, kl. 17.00 18.00. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Lone Gladbo (Kulturdirektør

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

Regler for oplag af halm

Regler for oplag af halm Regler for oplag af halm 1 2 Regler for oplag af halm Forbrug af halm er de senere år steget betydeligt, og vil med al sandsynlighed stige i de kommende år. Oplag af halm eller lignende brændbart oplag

Læs mere

Brandbevægelsens temadag i Slagelse Torsdag den 20. november 2014

Brandbevægelsens temadag i Slagelse Torsdag den 20. november 2014 Brandbevægelsens temadag i Slagelse Torsdag den 20. november 2014 Præsentation Ulrik Brandt Vidensmedarbejder Beredskabsstyrelsen, Center for Forebyggelse Administrerer regler for placering, indretning

Læs mere

REFERAT. Deltagere Beredskabsforbundet Vicelandschef Stine Arenshøj Chefkonsulent Steen Peter Svanholmer

REFERAT. Deltagere Beredskabsforbundet Vicelandschef Stine Arenshøj Chefkonsulent Steen Peter Svanholmer REFERAT 18. februar 2016 Sagsnr.: 2016/038919 Sagsbehandler: SIN Første møde i arbejdsgruppen til udarbejdelse af en national forebyggelsesstrategi fredag den 22. januar 2016 i Beredskabsstyrelsen, Datavej

Læs mere

Beredskab. Ordensregler For Brandfarlige virksomheder efter tekniske forskrifter

Beredskab. Ordensregler For Brandfarlige virksomheder efter tekniske forskrifter Beredskab Ordensregler For Brandfarlige virksomheder efter tekniske forskrifter Ordensregler For Brandfarlige virksomheder efter tekniske forskrifter Furesø Kommune 1. udgave 3/2013 2 Ordensreglerne i

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune Samarbejdsaftale om udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet mellem Faxe Kommune og Næstved Kommune April 2013. Kapitel 1 Aftalens parter, formål og varighed 1 Aftalen udstikker

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Vejledning om oplag af halm eller lignende omfattet af beredskabslovgivningen

Vejledning om oplag af halm eller lignende omfattet af beredskabslovgivningen Vejledning om oplag af halm eller lignende omfattet af beredskabslovgivningen Beredskabsstyrelsen 11. juli 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 1 Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør Claus Hilborg Borgmester Lars

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Fredag d. 14. oktober 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Fredag d. 14. oktober 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Fredag d. 14. oktober 2016 kl. 09.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Indholdsfortegnelse: Arbejdsgrundlag for ny RBD og fremtidigt operativt beredskab.... 3 Kompetenceoverførelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Telefonnotat. Svar på høring over udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger

Telefonnotat. Svar på høring over udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger HG 20-09-13 2013-122-0323 Telefonnotat Svar på høring over udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger Dorthe Rodian Arleth (DRA), Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, kontaktede

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

REGULATIV FOR AFBRÆNDING AF HAVEAF- FALD

REGULATIV FOR AFBRÆNDING AF HAVEAF- FALD REGULATIV FOR AFBRÆNDING AF HAVEAF- FALD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Lovgrundlag... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Definitioner... 3 4 Formål... 3 5 Afgrænsninger... 4 6 Vilkår for afbrænding... 6 7 Klager...

Læs mere

GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB

GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB ET KOMMUNALT POLITISK ANSVAR Det Kommunale Redningsberedskabs opbygning. Redningsberedskabet blev til i 1992 som følge af en sammenlægning af brandvæsnet og civilforsvaret.

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker NOTAT 6. marts 2013 Sagsnr.: 2011/023959 Sagsbehandler: AT Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker Oprindeligt udkast sendt i høring

Læs mere

Opfølgning på brandsyn m.v.

Opfølgning på brandsyn m.v. Opfølgning på brandsyn m.v. Program 1. Velkomst og baggrund 2. Vigtigste punkter i forhold til Instruks for Brandsikkerhed SVS Arbejdsmiljøgruppens og portørens opgaver Dokumentation for gennemført uddannelse

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 26. april 2010 1-15-0-75-3-10 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 23. april 2010 Midttrafik

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Kristeligt Dagblad bragte d. 26. januar 2009 en artikel, hvor i der blev efterspurgt en national indsats mod skoleskyderier. Uddannelsesudvalget har i den forbindelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m.

Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m. Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m. NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner m.m. udgør

Læs mere

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Høring vedrørende dansk foderstoflovgivning, som ændres som følge af de nye forordninger hhv. om krav til foderstofhygiejne

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 15.7. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde onsdag d. 18. februar 2015 kl. 16.00 til 18.00. Fraværende: Jens Erik Kistrup 1 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Information om de igangværende sammenlægninger 3 af

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

REFERAT 26. oktober 2010 J. nr. 1114/1051-0002 ref. lkg/hec Energiindvinding

REFERAT 26. oktober 2010 J. nr. 1114/1051-0002 ref. lkg/hec Energiindvinding REFERAT 26. oktober 2010 J. nr. 1114/1051-0002 ref. lkg/hec Energiindvinding Side 1/4 Møde i Offshoresikkerhedsrådet, fredag den 24. september 2010 i Energistyrelsen Til stede: Anna Cecilie Skovgaard,

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer

Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Lovhjemmel: Telt til over 150 personer Forsamlingstelte og selskabshuse på over

Læs mere

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport Ishøj Kommune Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune December 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport December 2011 Side 2 af 13 Behandling

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10)

Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10) Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10) Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene i arbejdsmiljølovgivningen til flugtveje og

Læs mere

Regler for oplag af halm

Regler for oplag af halm Regler for oplag af halm Forbrug af halm er de senere år steget betydeligt, og vil med al sandsynlighed stige i de kommende år. Oplag af halm eller lignende brændbart oplag på over 10 m 3 i det fri og

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord.

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 2008-02-19. UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 19-02- 2008 UU-Nord Rustenborgvej 3 2800 Lyngby STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Hvad laver man i CNG-ERFA-Gruppen?

Hvad laver man i CNG-ERFA-Gruppen? Hvad laver man i CNG-ERFA-Gruppen? Lars Jørgensen ljo@dgc.dk CNG-ERFA-Gruppen Igangsat i 2014 af DGC som et TCG projekt Teknisk Chef Gruppe (TCG) Generelle problemstillinger Forsyningssikkerhed Gaskvalitet

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen på en privat fællesvej i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne til trods

Læs mere

R e g u l a t i v f o r a f b r æ n d i n g a f h a v e a f f a l d

R e g u l a t i v f o r a f b r æ n d i n g a f h a v e a f f a l d R e g u l a t i v f o r a f b r æ n d i n g a f h a v e a f f a l d 1 Lovgrundlag 1.1 Dette regulativ er udarbejdet med hjemmel i: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1634 af 13. december 2006 om affald.

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

National forebyggelsesstrategi. Nordisk CTIF møde Helsinki januar 2014

National forebyggelsesstrategi. Nordisk CTIF møde Helsinki januar 2014 National forebyggelsesstrategi Nordisk CTIF møde Helsinki 9.-10. januar 2014 Politisk aftale om redningsberedskabet 2013-2014 27. september 2012: Høring om brandsikkerhed: Anbefaling af at opsætte nationale

Læs mere