Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 41 til etablering af ny genbrugsplads på Hjedsbækvej 107 i Sørup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 41 til etablering af ny genbrugsplads på Hjedsbækvej 107 i Sørup"

Transkript

1 Center Natur og Miljø Rebild Kommune Hobrovej Støvring Hobrovej Støvring Telefon Journal nr: P Ref.: Thorbjørn Bach Hansen Telefon: Dato: Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 41 til etablering af ny genbrugsplads på Hjedsbækvej 107 i Sørup Side 1 af 24

2 Sagsbehandler Thorbjørn Bach Hansen : Journalnr.: P Dato: Godkendelse af listevirksomhed i henhold til kapitel 5 i lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse samt i henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om Godkendelse af Listevirksomhed samt af Bekendtgørelse nr. 682 af 18. juni 2014 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. Virksomhedens navn: Sørup Genbrugsplads Listebetegnelse: K 211: Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3. Virksomhedens adresse: Hjedsbækvej 107, Sørup, 9530 Støvring Matr. nr.: 5d, Sørup by, Buderup Virksomhedens ejer: Rebild Kommune Miljøansvarlig: Susanne Skov Nielsen, tlf. nr Ejendommens ejere Rebild Kommune Tidsbegrænsning: Ingen Tilsynsmyndighed Rebild Kommune Tidsfrister og perioder: Miljøgodkendelsen annonceres fredag den 10. juli Klagefristen udløber 7. august Søgsmålsfristen udløber den 12. februar Side 2 af 24

3 1 GODKENDELSE MED VILKÅR Godkendelse af virksomhed Godkendelse Generelt Supplerende vilkår Lovgrundlag Andre forhold Offentliggørelse Klagevejledning Underretning MILJØTEKNISK BESKRIVELSE Baggrund og oplysninger i sagen Beliggenhed og forhold til den fysiske planlægning Indretning og drift MILJØTEKNISK VURDERING Beliggenhed i forhold til den fysiske planlægning Luftforurening Spildevand Støj Risikovurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen Supplerende vilkår Sammenfatning Udtalelser Ansøgers udtalelser Yderligere udtalelser...22 Bilag 1 Datablad for olieudskiller...23 Bilag 2 Afløbsplan...25 Side 3 af 24

4 1 GODKENDELSE MED VILKÅR 1.1 Godkendelse af virksomhed Rambøll har den 28. april 2015 på vegne af Rebild Kommune/Sørup Genbrugsplads søgt om miljøgodkendelse til etablering af en ny genbrugsplads på et m 2 stort areal med adressen Hjedsbækvej 107, 9530 Støvring i Sørup. Virksomheden har en eksisterende miljøgodkendelse for den eksisterende genbrugsplads, som er placeret på Hjedsbækvej 107. Godkendelsen er fra 6. maj Denne godkendelse skal revurderes i forbindelse med, at den eksisterende genbrugsplads nedrives, hvorefter der etableres en ny på et større areal. Da der er tale om aktiviteter, som er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen 6 finder bekendtgørelsen om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed om indsættelse af standardvilkår anvendelse. Følgende materiale er benyttet i forbindelse med behandling af godkendelsen: Ansøgningsmateriale modtaget den 28. april Ansøgning om byggetilladelse, modtaget 8. maj Landzonetilladelse af 18. juni 2015 Ansøgning om nedsivningstilladelse af 23. juni 2015 Miljøgodkendelse af 6. maj Genbrugspladsen i Sørup skal udvides og nyindrettes, hvorfor der etableres en ny genbrugsplads på et m 2 stort areal med adressen Hjedsbækvej 107, 9530 Støvring i Sørup. Genbrugspladsen vil kunne betjene borgere i hele Rebild Kommune og vil kunne modtage alle affaldsfraktioner fra borgerne. Virksomheden er beliggenhed i Sørup i et område, der ikke er omfattet af Kommuneplanens rammer, og der er givet en landzonetilladelse. Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (Godkendelsesbekendtgørelsen) nr. 669 af 18. juni 2014 samt af Bekendtgørelse 682 af 18. juni 2014 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed samt efter kapitel 5 i lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. Virksomheden henfører under listepunkt K 211: Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m Godkendelse På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Rebild Kommune, i medfør af 41 i lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse samt i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (Godkendelsesbekendtgørelsen) nr. 669 af 18. juni 2014 samt af Bekendtgørelse 682 af 18. juni 2014 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, virksomheden Sørup Genbrugsplads godkendelse i henhold til nedenstående vilkår. Vilkår er stillet med udgangspunkt i Bekendtgørelse 682 af 18. juni 2014 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed listepunkt K 211: Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3. Side 4 af 24

5 1.3 Generelt 1. Ved ophør af virksomhedens drift skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører. 2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen»befæstet areal«menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen»tæt belægning«menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet Indretning og drift 3. Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af uheld. 4. Der skal i pladsens åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgerne til korrekt aflevering. 5. Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsarter opbevares. 6. Virksomheden må ikke modtage usorteret affald. 7. Hvis virksomheden alligevel skulle modtage usorteret affald, så skal affaldet sorteres så hurtigt som muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere samt for farligt affald i de dertil indrettede faciliteter. 8. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsarter. 9. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde (eller i en lukket og aflåst container). Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. Side 5 af 24

6 Affaldsart (er) eller fraktion(er) Glas Betegnelse Glas Maksimalt oplag (ton) Haveaffald Haveaffald Kumme Beton Beton 100 Container Hele mursten Teglmateriale uden glasur Mursten Uglaseret tegl Oplagringsmåde (vejledende, medmindre der er specifikke krav i vilkår) Container Container Småt brændbart Småt brændbart 50 Komprimator Stort brændbart Stort brændbart 50 Åben container Trapezplader 50 Åben container Tagpap 50 Åben container Asbest - hele plader Asbest - hele plader 25 Container m låg Asbest - småstykker Asbest småstykker 25 Container m låg Rent træ Træ til genbrug (Rent træ) 25 Container Jern og metal Jern og metal 25 Åben container Deponi Deponiaffald 25 Åben container Trykimprægneret træ Trykimprægneret træ 25 Container Jord og sten Ren jord 50 Kumme Pap Pap 25 Container m sidelåge Gips Gips 25 Container m låg Glas og flasker Glas og flasker 25 Container ved storskrald Vinduesglas (isomix) 25 Åben container Dæk med fælge Dæk med fælge 10 Åben container Dæk uden fælge Dæk uden fælge 10 Åben container PVC PVC 10 Åben container Papir og karton Papir 25 Container ved storskrald Metaldåser Metaldåser 7 Container ved storskrald Ledninger Ledninger 6 Spec. container Batterier og akkumulatorer Akkumulatorer 2 Spec. container i bygning Plastmøbler Plastmøbler 7 Åben container Plastfolie Plastfolie 1 Container m sidelåge Plastflasker og plastdunke Plastdunke 1 Helt nedgravet med stander Træstød og rødder 25 På befæstet areal ved haveaffald Side 6 af 24

7 Vinduesglas (planglas/autoruder) Vinduesglas Renglas 10 Åben container Køle og frysemøbler Hvidevarer 17 Åben container Vaskemaskiner mm. 10 Åben container Ting til genbrug Byttecontainer 10 Skibscontainer Farligt affald Farligt affald 0,5 Fade i bygning Elektronikaffald (WEEE) med skærme Elektronikaffald (WEEE) uden skærme Elektronikaffald Elektronikaffald 10 Trådbure på pladsen til storskrald 10 Trådbure på pladsen til storskrald Lyskilder Lyskilder 1 Spec. container Tøj og sko Tøj 10 Container m toplåge Sanitet, porcelæn, klinker og glaseret tegl Sanitet 10 Container Madrasser Madrasser 10 Åben container Container til miljøkasse Container til miljøkasse Skibscontainer Grenaffald (biobrændsel) 500 Kumme Flamingo 4 Container m låg Farligt affald Ved farligt affald i vilkår 10, 11, 17 og 19 medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparerpærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer. 10. Virksomheden må højst modtage 300 t farligt affald/år. 11. Det farlige affald skal opbevares uden for publikums direkte adgangsmulighed. 12. Virksomheden må ikke sammenblande farligt affald, jf. bekendtgørelse om affald. Olieaffald, der ikke indeholder PCB, må dog sammenblandes. 13. Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldsart. 14. Olieaffald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig, eller i en specialcontainer. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder i området. Omhældning af olieaffaldet må kun finde sted på denne oplagsplads eller i specialcontaineren. 15. Kviksølvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod beskadigelse. Andet kviksølvholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager. 16. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte, syrefaste beholdere med låg eller i bygningen/specialcontaineren til farligt affald. Side 7 af 24

8 17. Farligt affald skal opbevares i en bygning eller en specialcontainer uden afløb til kloak, jf. dog vilkår 14 for så vidt angår olieaffald. I bygningen skal gulvet afgrænses med opkanter, være med tæt belægning og udføres med et fald på mindst 2 %, så eventuelt spild ledes til en tæt opsamlingsgrube eller -tank. Specialcontaineren skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsarter, der opbevares i den. Containeren skal stå på et befæstet areal, hvor overfladevand ledes til afløb med spærringsventil. Containeren skal forsynes med render og en grube eller tank til opsamling af eventuelt spild. Såfremt specialcontaineren ikke er forsynet med en tæt bund, skal den placeres på en tæt belægning og forsynes med opkant og hældning mod opsamlingsgrube. Opsamlingsgrube eller -tank skal som minimum kunne rumme indholdet af den største beholder af flydende affald, der opbevares i bygningen/specialcontaineren. Andet affald 18. Haveaffald og kompost skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb eller sump. 19. I de faciliteter, hvor der placeres effekter til direkte genbrug, må der ikke stilles eller byttes farligt affald, herunder maling. 20. Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af letfordærveligt affald, må dette højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres. 21. Containere med lette materialer skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at papir, plastfolie og andre lette materialer kan blæse ud Luftforurening 22. Driften af pladsen må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. 23. Asbestholdigt affald, der kan støve, skal befugtes og opbevares i lukket eller overdækket container, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Byggematerialer med cementbundne asbestfibre skal håndteres, så de ikke beskadiges. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelse, skal de straks placeres i en lukket eller overdækket container og befugtes. 24. Eventuelt afkast fra mekanisk ventilation fra bygning eller specialcontainer, hvor der opbevares farligt affald, skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 25. Genbrugspladsens kørearealer skal være befæstede med fald mod afløb. 26. Båse med jern- og metalaffald og åbne containere uden sump til jern- og metalaffald skal placeres på et område med tæt belægning med fald mod grube eller afløb. Der stilles ikke krav til områder, hvor der placeres lukkede/overdækkede containere til jern- og metalaffald med en sump inden i. 27. Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke-farligt affald skal befæstes med fald mod afløb. 28. Befæstede og tætte arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Side 8 af 24

9 29. Grube, tank eller render til opsamling af spild af farligt affald i bygningen eller specialcontaineren til farligt affald skal tømmes straks efter uheld og i øvrigt holdes tom. Indholdet skal håndteres og bortskaffes som farligt affald. 30. Læsning af farligt affald til borttransport skal ske på et areal med tæt belægning og fald mod grube eller afløb. På afløbsrøret skal der etableres en ventil, som holdes lukket, medens læsning foregår. 31. Det impermeable areal ved specialcontaineren (nordlig side af bygning) for farligt affald fungerer også som en vaskeplads for minilæsseren (sandfang klasse I olieudskiller prøvetagningsbrønd). Der må kun skylles med rent vand, og der må ikke benyttes rengøringsmidler eller højtryksrenser Affald 32. Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder. 33. Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. 34. Haveaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald og saft fra haveaffald mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret Egenkontrol 35. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage en visuel kontrol af arealer med tæt belægning samt gulvet i bygningen/specialcontaineren og udbedre eventuelle skader. Der skal mindst 1 gang årligt foretages visuel kontrol af de øvrige befæstede arealer Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen. Tilsynsmyndigheden kan højst hvert tredje år kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn. Driftsjournal 36. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: - Løbende registrering af mængden af bortkørt farligt affald, jf. vilkår Dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af befæstede arealer og gulve i bygning/specialcontainer til farligt affald m.m. Ved udgangen af hvert kvartal registreres endvidere mængden af hver af de oplagrede affaldsarter. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Side 9 af 24

10 1.3.6 Støj 37. Bidraget fra virksomhedens drift til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) må udenfor virksomhedens skel ikke overstige følgende værdier (tabel 2): Tabel 2 Grænseværdier for støjbelastning Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau angivet i db (A) (re. 20 mpa beregnet eller målt i punkter 1,5 m over terræn). Værdier tager udgangspunkt i 'Ekstern Støj fra Virksomheder', Vejledning 5/1984 og fra tillæg til samme fra Ugedag og tidsrum Støjgrænseværdier i db(a) (Ækvivalent korrigeret lydtrykniveau) Maksimalværdier db(a) Referencetidsrummet er tidsrummet, der tages gennemsnit over. Grænseværdier er gennemsnit. Søndag Kl Mandag - Fredag Kl Lørdag Kl Søndag Kl Mandag - Fredag Kl Lørdag - Søndag Kl Alle dage Referencetidsrum 3 timer 8 timer 1 time ½ time Kl Støj fra intern transport på virksomhedens område medregnes i virksomhedens støjbidrag. Metode og omfang af dokumentation skal godkendes af miljømyndigheden. 38. Virksomheden skal op til en gang årligt, efter anmodning fra tilsynsmyndigheden, ved måling eller beregning dokumentere, at støjgrænserne i vilkår 37 og 38 er overholdt. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som Miljømåling ekstern støj, og skal udføres af et laboratorium eller person, som er godkendt til dette af Miljøstyrelsen. Målerapporten skal sendes til tilsynsmyndigheden senest en måned efter målingernes gennemførelse. Som udgangspunkt accepters en ubestemthed på de målte eller beregnede støjbelastninger på maksimalt +/- 3 db(a). 1.4 Supplerende vilkår 39. PCB-holdige termoruder og vinduer og døre med PCB-holdige termoruder i må ikke adskilles eller knuses på genbrugspladsen. 40. PCB-holdige termoruder og vinduer og døre med PCB-holdige termoruder som er farligt affald, skal opbevares selvstændigt i en specialcontainer uden afløb til kloak. Specialcontaineren skal være forsynet med tæt bund som ikke gennemtrænges af PCB og være indrettet sådan, at eventuelt spild i containeren samles op. Side 10 af 24

11 41. Termoruder og vinduer og døre med termoruder, hvor det ikke kan afgøres, om de er PCBholdige, eller hvor PCB-indholdet er ukendt, skal håndteres og opbevares i overensstemmelse med vilkår 39 og PCB-holdigt affald i øvrigt skal opfylde kravene til opbevaring af farligt affald eller i overensstemmelse med vilkår Genbrugspladsen skal være indhegnet med et trådhegn eller lignende i en højde af mindst 1,8 meter med porte, som skal være aflåst uden for åbningstid. Hegnet skal holdes fri for evt. papir, plastfolie mv. 44. Der må ikke være aktiviteter på genbrugspladsen mellem kl. 19:00 07:00 (gælder alle dage). 1.5 Lovgrundlag Godkendelsen er meddelt i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (Godkendelsesbekendtgørelsen) nr. 669 af 18. juni 2014 samt af Bekendtgørelse 682 af 18. juni 2014 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed med udgangspunkt i lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. Reglerne om godkendelse fremgår af lovens kapitel 5. Virksomheden henfører med hovedaktiviteten under listepunkt K 211: Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m Andre forhold Der er ikke med denne godkendelse taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning som f.eks. byggeloven eller arbejdsmiljøloven mv. 1.7 Offentliggørelse Miljøgodkendelsen offentliggøres den 10. juli 2015 på kommunens hjemmeside Klagevejledning Godkendelsen kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 91 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage indgives skriftligt til Rebild Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Hobrovej 110, 9530 Støvring eller via mail til Herfra vil klagen blive videresendt sammen med sagens øvrige akter til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra godkendelsens offentlige bekendtgørelse og udløber således den 7. august Eventuelle klager skal være modtaget af Rebild Kommune senest denne dag. En eventuel klage har ikke opsættende virkning med mindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelsen af godkendelsen sker på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen indskrænkelse i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve godkendelsen. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet vil efter modtagelsen af en klage fremsende en opkrævning på gebyret. Nærmere oplysninger kan ses på Søgsmål til prøvelse af afgørelsens lovlighed skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 101 være anlagt inden 6 måneder efter offentliggørelsen. Side 11 af 24

12 1.9 Underretning Embedslægeinstitutionen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Rebild Kommune, afd. For Plan, Vej og Byg, John Finni Aagaard Pedersen, Hjedsbækvej 105, 9530 Støvring Rebild Kommune den 7. juli Troels Madsen Teamkoordinator Thorbjørn Hansen Miljømedarbejder Side 12 af 24

13 2 MILJØTEKNISK BESKRIVELSE 2.1 Baggrund og oplysninger i sagen Den eksisterende genbrugsplads er placeret på adressen Hjedsbækvej 107, 9530 Støvring i Sørup. På samme adresse etableres en ny genbrugsplads på et m 2 stort areal. Figur 1 Placering af virksomheden. Virksomheden har en eksisterende miljøgodkendelse for den eksisterende genbrugsplads, som er placeret på Hjedsbækvej 107. Godkendelsen er fra 6. maj Genbrugspladsen nedrives og arealet udvides og nyindrettes. Der ansøges således om miljøgodkendelse til etablering af en ny genbrugsplads på et m 2 stort areal med adressen Hjedsbækvej 107, 9530 Støvring i Sørup. Side 13 af 24

14 Genbrugspladsen vil kunne betjene borgere i hele Rebild Kommune og vil kunne modtage alle affaldsfraktioner fra borgerne. Det anslås på den baggrund, at der er husstande i genbrugsstationens opland. Genbrugspladsen er placeret sydvest for Sørup med vejadgang fra Hjedsbækvej med en intern adgangsvej på ca. 220 m med bomme ved ind- og udkørslerne til genbrugspladsen. Adgangsvejen sikrer, at eventuel kødannelse til genbrugspladsen primært vil foregå på den interne adgangsvej og kun i begrænset omfang vil påvirke trafikafviklingen på Hjedsbækvej. Genbrugspladsen er trafikdifferentieret for kunder og tung trafik med lastbiler samt opdelt, så man tilgodeser private, som hovedsageligt afleverer storskrald og haveaffald, samt erhverv som hovedsageligt afleverer bygge- og anlægsaffald. Pladsen inddeles derfor i tre afsnit jf. figur 2, som alle har mulighed for direkte adgang: Haveaffald Storskrald, med adgang til genanvendelige fraktioner og bygningsaffald. Farligt affald og elektronisk affald, ledninger, elpærer mv. (WEEE) Bygningsaffald Containere til genanvendelige fraktioner som papir, plastflasker, metalemballage, tøj, mv. deles i 2 øer, som placeres centralt i henholdsvis afsnittet for storskrald og bygge- og anlægsaffald. Der søges også placeret en ø til papir/pap ved afsnittet for haveaffald. Afsnittet med storskrald skal indeholde otte sænkede containere og 6-10 containere i niveau. Afsnittet med bygge- og anlægsaffald skal indeholde syv sænkede containere og 6-10 containere i niveau. Herudover skal der opføres en bygning til farligt affald og WEEE. Dernæst skal der etableres en bygning med mandskabsfaciliteter til tre personer, med toilet/bad. kontorplads og the-køkken samt et offentligt toilet. Virksomheden er godkendelsespligtig som listevirksomhed efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 under listepunkt: K 211: Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3. Der er tale om en genbrugsplads af permanent karakter. 2.2 Beliggenhed og forhold til den fysiske planlægning Virksomheden er placeret i landzone i Sørup i et område, der ikke er omfattet af Rebild Kommuneplans rammer. Virksomheden er placeret i det åbne land, og der er givet en landzonetilladelse til etablering af genbrugsplads. Virksomhedens fremtidige placering i Sørup fremgår af figur 1. Nærmeste bolig er ejendommen beliggende Hjedsbækvej 105. Afstanden til boligen er ca. 60 m. Bortset fra denne bolig er der relativt stor afstand til andre ejendomme i området. Side 14 af 24

15 Genbrugspladser, der modtager affald til sortering, omlastning og midlertidig oplagring er opført som punkt 12.b. på bilag 2 i Miljøministeriets Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og privates anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Kommunen har derfor den 7. juli 2015 foretaget en vurdering af, hvorvidt etablering af de påtænkte aktiviteter er omfattet af planlovens regler om udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Rebild Kommune har besluttet, at projektet ikke vil give anledning til væsentlig indvirkning på miljøet, og at etablering af anlægget derfor ikke er VVM-pligtig. Ejendommen Hjedsbækvej 107 er V1 kortlagt i henhold til Jordforureningsloven. Dette betyder, at grunden er under mistanke for forurening. Ved jordflytning skal dette anmeldes til Rebild Kommune. 2.3 Indretning og drift En situationsplan af den nye genbrugsplads fremgår af figur 2. Figur 2: Oversigt over genbrugsplads på Hjedsbækvej 107. Genbrugspladsen vil blive indrettet med ca. 45 containere, mobilkomprimatorer og andre opsamlingssteder til forskellige affaldsfraktioner som jern og metal, pap, papir, beton og Side 15 af 24

16 byggematerialer, brændbart affald, træaffald til genanvendelse og deponiaffald mv. Affaldsfraktionerne vil blive sorteret og bortskaffet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse og i henhold til de indgåede afsætningsaftaler mellem Rebild Kommune og affaldsbehandlerne. Genbrugspladsen betjenes af borgerne selv under vejledning af en pladsmand. Indkørsel, kørebaner, kørselsretning og udkørsel ses af figur 2. Placering af containere og mobilkomprimatorer kan varieres med henblik på at optimere funktion og kapacitet af genbrugspladsen, dog er placeringen af containere til jern og metal fastlåst i forhold til placering af impermeabel belægning med afledning af overfladevand via olieudskiller. Antallet af affaldsfraktioner og derved omfanget af opsamlingsudstyret vil løbende blive tilpasset. Rebild Kommune ønsker mulighed for at kunne flytte aktiviteterne og dertil hørende udstyr inden for det godkendte område på baggrund af driftsmæssige optimeringer. I pladsens nordlige ende placeres område til have- og grenaffald. På pladsens sydlige ende placeres containere til byggeaffald mv. Farligt affald skal afleveres i en særskilt bygning her til, hvori affaldet sorteres op i mindre beholdere. Bygningen er indrettet med opsamlingskar, som sikring i tilfælde af lækage. Der etableres ikke afløb til spildvand i bygningen. I gulvet etableres opsamling af spild ved etablering af opsamlingsbeholder. Når en container er fuld, vil den blive afhentet af en lastbil, der i samme ombæring vil placere en ny og tom container på pladsen. Ved afhentning af farligt affald vil en lastbil med lift bakke helt hen til en læsseport ved bygningen, hvorefter fulde tønder vil kunne rulles ind på ladet. Overfladevand fra dette område ledes til en olieudskiller og dernæst til en brønd med en ventil, der vil kunne sikre, at en lækage fra en beholder med farligt affald vil kunne tilbageholdes. Køleskabe og frysere samt hårde hvidevarer som vaskemaskiner, opvaskemaskiner, komfurer mv. afleveres direkte i containere til videre transport til genanvendelse i DPA-ordningen, mens det øvrige WEEE-affald afleveres i specialcontaineren og transporteres til sortering i DPA-ordningen. Genbrugspladsen indhegnes med et trådhegn og aflåselige porte ved adgangsvejen således, at uvedkommende adgang til genbrugspladsen udenfor åbningstid ikke er mulig. Der forventes dagligt at køre op til 500 personbiler (spidsbelastning) til og fra genbrugspladsen på Hjedsbækvej. Affaldet køres bort og tomme containere køres til pladsen med lastbiler inden for åbningstiden på hverdage. Her forventes 4-6 transporter om dagen. I perioder vil der være op til 10 transporter om dagen. Side 16 af 24

17 Åbningstider for pladsen er som følger: Mandag - fredag kl Lørdag og søndag kl Pladsen er lukket helligdage. Drift, herunder tømning, transport af containere, opstakning og læsning af haveaffald samt almindelig renholdelse af genbrugspladsen med fejemaskiner (minilæsser m. kost) mv. vil primært foregå inden for normal arbejdstid fra kl. 7 til 18 på hverdage. Håndtering af containere foretages af vognmænd ved afhentning og aflæsning. Som det fremgår af de angivne åbningstider vil genbrugspladsen have åbent på lørdage og søndage. Støjbidraget vil på disse dage primært være relateret til almindelig biltrafik. Aflæsning af affald fra pladsens brugere vurderes ikke at give anledning til en væsentlig støjemission. Støjbelastningen i forbindelse med driftsaktiviteterne vurderes ligeledes ikke at overstige de vejledende støjgrænser Luftforurening Alt affald udover farligt affald og støvende eller problematisk affald håndteres i det fri ved de opstillede containere eller på pladsen for haveaffald. Farligt affald håndteres i specialcontaineren og støvende eller problematiske affaldstyper (eks. asbestplader) håndteres i specialcontainere. I tørre perioder eller ved vind kan der forekomme støvgener fra både kørearealer og containere. Pladspersonalet vil feje pladsen en gang om ugen inden åbningstid og løbende, når containere afhentes. I tørre varme perioder oversprøjtes kørearealerne med vand for at begrænse støvgener. Herunder om nødvendigt arealet for aflevering af haveaffald. Det forventes, at der vil være et mobilt anlæg til rådighed til oversprøjtning af containere med støvende affald, f.eks. jord, beton og mørtel. Let fordærveligt affald eller lugtende affald kan give anledning til lugtgener. Lugtgenerne kan være størst i sommerhalvåret. Pladspersonalet vil have fokus på, at dette affald håndteres jævnligt dvs. bortskaffes fra genbrugsstationen Spildevand Der ansøges om tilladelse til afledning af følgende typer af spildevand fra genbrugspladsen i Sørup: Overfladevand fra det impermeable areal til containere med jern og metal afledes via sandfang og olieudskiller til nedsivningsanlægget. Overfladevand fra aflæsningsområdet for haveaffald afledes via sandfang til nedsivningsanlægget. Overfladevand fra kørselsarealer, containerområder og transportørområder samt rampeanlæg til sænkede containere afledes via sandfang til nedsivningsanlægget. Overfladevand fra det impermeable areal ved bygningen for farligt affald afledes via olieudskiller. Sanitetsspildevand opsamles i tank. Side 17 af 24

18 Der udledes ikke til recipient. Endvidere vil der ikke blive vasket affaldsspande, containere eller beholdere på pladsen. Hvis gummihjulslæsseren skal skylles, vil det ske på det impermeable areal ved specialcontaineren for farligt affald, hvorfra vandet passerer sandfang og olieudskiller. Datablade for olieudskillere fremgår af bilag 1. Kloakering (Afløbsplan) fremgår af bilag Støj Der vil forekomme støj fra trafik til og fra genbrugspladsen på den eksisterende adgangsvej til den eksisterende genbrugsplads. Derudover vil både borgernes og pladsmandens håndtering af affald kunne medføre en vis støjemission. Håndtering af affald med gummihjulslæsser og til- og frakørsel af tomme og fulde containere er ligeledes en kilde til støj. Støj fra komprimator for pap vil forekomme. Der vil ikke foregå neddeling af haveaffald på pladsen Side 18 af 24

19 3 MILJØTEKNISK VURDERING Godkendelsen er udarbejdet med udgangspunkt i virksomhedens aktiviteter og de standardvilkår, der er gældende for genbrugspladser i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed samt bekendtgørelse nr. 682 af 18. juni 2014 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. Standardvilkårene er bl.a. suppleret med vilkår til støj. 3.1 Beliggenhed i forhold til den fysiske planlægning Sørup Genbrugsplads er beliggende i Sørup i et område, hvor der er givet en landzonetilladelse til genbrugspladsen. Nærmeste bolig er ejendommen beliggende Hjedsbækvej 105. Området har gennem flere år været anvendt som genbrugsplads. Placeringen er således kendt af brugerne i Sørup. Afstanden til boligen er fra pladsens adgangsvej ca. 60 m, mens selve genbrugspladsen ligger i en afstand af ca. 150 m. Bortset fra denne bolig er der relativt stor afstand til andre ejendomme i området. Det vurderes med baggrund heri, at virksomheden er placeret mere end 100 m fra genbrugspladsen, hvilket fremgår af Håndbog om miljø og planlægning er minimumsafstanden fra genbrugspladser til boliger. Der er således ingen planlægningsmæssige hindringer for virksomhedens placering. Området er udlagt med særlige drikkevandsinteresser. Dernæst er ejendommen V1-kortlagt efter retningslinjerne i jordforureningsloven. 3.2 Risikobekendtgørelsen Der er opsat vilkår om, at der på genbrugspladsen højst må oplagres 0,5 ton farligt affald. Endvidere må der oplagres mindre mængder af f.eks. batterier, akkumulatorer, lyskilder, køle/frysemøbler mv., der eventuelt kan indeholde rester af miljøfarlige stoffer. Der er i miljøgodkendelsen ikke mulighed for at modtage navngivne stoffer fra listen i del 1 i risikobekendtgørelsens bilag 1. I listen i del 2 med kategorier af stoffer, der ikke udtrykkeligt er nævnt i del 1, er den mindste tærskelmængde 5 ton for meget giftige stoffer. Da genbrugspladsens maksimale oplag udgør 0,5 ton farligt affald i alt, samt eventuelt mindre mængder miljøfarlige stoffer i andre affaldsfraktioner, vurderes det, at tærskelmængden på 5 ton ikke bliver overskredet. Virksomheden er derfor ikke omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 3.3 Luftforurening Der forventes generelt ikke at være støvfrembringende aktiviteter på genbrugspladsen. I meget tørre og blæsende perioder vil der dog kunne opstå støvemissioner fra genbrugspladsen i forbindelse med brugernes kørsel samt i forbindelse med aflæsning og afhentning af større affald. Håndtering af særligt støvende og problematiske affaldsfraktioner som asbestplader mv. foregår i specialcontainere og i særlige posesystemer. Medfører eventuelle støvemissioner gene for omgivelserne, vil pladsen blive vandet eller aktiviteten blive indstillet. Side 19 af 24

20 Støvpåvirkningen vil i øvrigt løbende søges reduceret ved effektiv renholdelse af kørselsarealer og aflæsningsområder ved håndfejning og maskinfejning samt løbende fjernelse og oprydning af affald fra pladserne. Der forventes ikke at være lugtfrembringende oplag eller aktiviteter på genbrugspladsen, idet der kun modtages mindre mængder af dagrenovation i vinterperioden, og da småt haveaffald ikke opbevares på pladsen i længere tid. 3.4 Spildevand Overfladevand fra bygningen for farligt affald afledes via olieudskiller. Endvidere etableres bygningen uden afløb, hvorfor spild opsamles i kar eller ved anvendelse af kattegrus. Overfladevand fra andre områder ledes enten via olieudskiller eller sandfang til nedsivningsanlæg. Der er givet særskilt tilladelse til nedsivning. Nedsivningsanlægget etableres uden for OSD-området i krydset mellem Kammerherrevej og Hjedsbækvej, som vist på figuren nedenfor. Ifølge potentialekort findes grundvandspotentialet i sandmagasinet ca. i kote 40, mens grundvandspotentialet i kalken findes i ca. kote 37,5. Sanitært spildevand opsamles i tank. Figur 3: Placeringen af genbrugspladsens nedsivningsanlæg i forhold til særlige drikkevandsinteresser. Side 20 af 24

21 3.5 Støj Aktiviteterne på genbrugspladsen samt transport til og fra genbrugspladsen vil give anledning til støjemissioner. Til- og frakørsel til den nye genbrugsplads sker via den eksisterende adgangsvej til den eksisterende genbrugsplads, hvor trafikmængden ikke vurderes at stige. Endvidere etableres genbrugspladsen i en afstand af 150 m fra naboejendommen, hvor det i Håndbog om miljø og planlægning fastlægges en minimumafstand på 100 m. Den del af genbrugspladsen, der placeres nærmest naboejendommen, omfatter haveaffald, hvor støjemissioner vil komme fra gummihjulslæsserens aktiviteter i form af flytning af containere og haveaffald. Langs afgrænsningen af genbrugspladsen opstilles L-elementer, som vil afskærme støj fra pladsen. Med baggrund i en ovenstående vurdering af virksomhedens placering i forhold til de nærmeste omgivelser, er der indsat vilkår om, hvilke støjgrænser virksomheden skal overholde, samt egenkontrolvilkår knyttet hertil (vilkår 37 og 38). Værdier tager udgangspunkt i 'Ekstern Støj fra Virksomheder', Vejledning 5/1984 og fra tillæg til samme fra 2007 (se tabel 2 under vilkår 36). Genbrugspladsen får lempede støjvilkår i forhold til de vejledende grænseværdier på følgende punkter: 55 db lørdag i tidsrummet (mod 45 db normalt). 55 db søndag i tidsrummet (mod 45 db normalt) 8 timer referencetidsrum lørdag i tidsrummet kl (7 timer normalt) 8 timer referencetidsrum lørdag i tidsrummet kl (4 timer normalt) Referencetidsrummet tidlig søndag formiddag nedsættes til 3 timer, da kl er 3 timer (imod 8 timers referencetidsrum normalt) et kortere referencetidsrum er en skærpelse. På baggrund af den valgte indretning og begrænsninger af driften til dagtimerne, vurderes det at være overvejende sandsynligt, at virksomheden kan overholde ovennævnte støjgrænser. Rebild Kommune vil derfor ikke forlange det eftervist, at støjgrænseværdierne er overholdt, før der meddeles godkendelse. Der er sat vilkår, der sikrer, at kommunen efterfølgende kan forlange, at virksomheden efterviser, at støjgrænseværdierne er overholdt, dog maksimalt én gang pr. år. 3.6 Risikovurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen I henhold til 7, 8 og 11 i Habitatbekendtgørelsen skal kommunen i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelser foretage en vurdering af, om det ansøgte kan - Påvirke et Natura 2000-område væsentligt - Beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV, eller - Beskadige plantearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV Det nærmeste Natura 2000-område, EF-habitatområde nr. 20 (Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø) og EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 4 (Rold Skov) ligger 5 km sydøst for projektområdet. Området Side 21 af 24

22 indeholder nogle af Danmarks mest varierende og storslåede naturområder, og er især følsomt overfor tilførsel af næringsstoffer, tilgroning og fysiske indgreb. Rebild Kommune vurderer, at aktiviteterne på Sørup Genbrugsplads ikke kan give anledning til negative påvirkninger af udpegningsgrundlaget, der aktuelt består af 16 arter og 24 naturtyper. Rebild Kommune vurderer desuden, at virksomhedens arealer ikke rummer leve-, opholds- eller fourageringsmuligheder for arter på udpegningsgrundlaget. Rebild Kommune er ikke bekendt med forekomster af Bilag IV arter i området omkring Sørup Genbrugsplads. Virksomhedens arealer vurderes konkret heller ikke at rumme forekomster af eller potentielle levesteder for beskyttelseskrævende arter efter naturbeskyttelseslovens 29a (og habitatdirektivets bilag IV). Det er således Rebild Kommunes samlede vurdering, at virksomhedens aktiviteter ikke medfører væsentlig påvirkning af habitatområder eller bilag IV arter. Der er derfor ikke foretaget yderligere konsekvensvurdering. 3.7 Supplerende vilkår Der er foretaget en vurdering af, om virksomheden kan give anledning til forurening, som ikke er reguleret i bilaget om standardvilkår. Det er også vurderet, om der er behov for at præcisere, hvordan de enkelte affaldsarter skal håndteres på pladsen for at undgå, at der kan ske en forurening. På denne baggrund fastsættes de supplerende vilkår nummer 37 til og med nummer 44. Vilkår 37 og 38 Omhandler støj som er beskrevet i afsnit 3.5. Vilkår 39, 40, 41, 42 Genbrugspladsen kan modtager termoruder, vinduer og døre, som kan indeholde PCB, f.eks. døre med PCB-holdige termoruder i og PCB-holdige fuger og karme/beton/mursten omkring vinduer og døre. Ifølge affaldsbekendtgørelsens kapitel 13 er der krav om, at bygherren skal foretage en screening for PCB-holdigt materiale, før termoruder skiftes ud. Er termoruden produceret i perioden , eller kan produktionsåret ikke fastlægges med sikkerhed, er der stor sandsynlighed for, at termoruden og de tilstødende vinduesdele skal håndteres som farligt affald. Bygge- og anlægsaffald med PCB er klassificeret som farligt affald, hvis koncentrationen af PCB er >50 milligram PCB/kg. Der er ikke fastsat en værdi for, hvornår byggeaffald kan betragtes som uforurenet, men det anbefales at anvende en værdi på < 0,1 milligram PCB/kg. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014 Vejledning om håndtering af PCB-holdige termoruder indeholder blandt andet beskrivelse af, hvordan det kan undgås, at PCB spredes til det omgivende miljø fra dette affald, når det modtages på en genbrugsplads. Det er beskrevet, hvordan PCB-holdige termoruder og vinduer og døre med PCB-holdige termoruder bør opbevares. Anbefalingerne for håndtering af PCB-holdigt affald på en genbrugsplads er derfor skrevet ind i afgørelsen som vilkår. Side 22 af 24

23 Vilkår 43 Krav om indhegning og aflåsning skal sikre, at der ikke er adgang med affald til pladsen uden for åbningstiden. Krav om renholdelse af hegnet skal sikre, at vindflugt af affald løbende samles op og ikke blæser til naboarealer. 3.8 Sammenfatning Der er ved fastlæggelse af vilkårene i denne godkendelse taget udgangspunkt i de for branchen beskrevne standardvilkår omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed samt bekendtgørelse nr. 682 af 18. juni 2014 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. Standardvilkårene er udvidet med vilkår til bl.a. støj. 4 Udtalelser 4.1 Ansøgers udtalelser Ansøger har haft et udkast til miljøgodkendelse til høring i perioden 2. juli til 6. juli Der er i den forbindelse blevet tilrettet i faktuelle ting i den miljøtekniske beskrivelse af virksomhedens produktion. 4.2 Yderligere udtalelser Rebild kommune vurderer, at der er behov for indhentning af udtalelse fra naboejendommen på Hjedsbækvej 105, da denne nabo har væsentlig individuel interesse. Side 23 af 24

24 Bilag 1 Datablad for olieudskiller Bilag 2 Afløbsplan Side 24 af 24

25 Wavin olieudskiller wavin.dk CERTARO NS OIL, KLASSE I (EN 858) Installations-, drift-, og vedligeholdelsesmanual for Certaro NS Olieudskiller 1 Solutions for Essentials

26 Indholdsfortegnelse Overblik, der giver indblik 1. GENERELT Håndtering TEKNISKE DATA Certaro NS typer Tegninger Konstruktion Drift Tilbehør Labcom dataoverførelsesenhed Støbejernsdæksel og ramme Prøvetagningsbrønd Integreret Bypass SÅDAN INSTALLERES UDSKILLEREN Installationsdybde Vejledning for montering i jord under terræn Illustreret installationsvejledning Alternativ installation med ø1000 mm opføringsrør VEDLIGEHOLDSVEJLEDNING Illustreret vedligeholdelsesvejledning

27 1. Generelt Denne vejledning anviser retningslinjer for drift, installation og vedligeholdelse af olieudskilleren Certaro NS, der opfylder kravene i den europæiske standard EN 858 (Udskillersystem til lette væsker). Certaro NS udskilleren er en klasse I udskiller. I henhold til EN 858 standarden skal kulbrinteindholdet i spildevandet efter behandling i en klasse I udskiller vedblivende være under 5 mg/l. Et udskillersystem, der opfylder kravene i standarden, omfatter et sand- og slamfang, en olieudskiller samt en prøvetagningsbrønd. Certaro NS udskillere er forsynet med integreret sand- og slamfang. SET-2000 Hi Level/Oil Olie Alarmanlæg, er inkluderet i en standardleverance af Certaro NS olieudskilleren. Alarmen er klargjort til tilkobling af et CTS anlæg (se også Vejledning for installation, drift og vedligeholdelse af SET-2000 Hi Level/Oil Olie Alarmanlæg og Olie Alarmanlægget leveres også med en valgfri Labcom dataoverføringsenhed, som giver mulighed for automatisk at få videresendt alarmsignaler til den person eller virksomhed, der er ansvarlig for tømning af udskilleren Håndtering Udskilleren skal håndteres varsomt og fastgøres forsvarligt ved transport. Udskilleren skal straks efter transport inspiceres på installationsstedet for eventuelle skader, indtruffet under transporten. Kontrollér at diameteren, strømretningen og tilslutningsmuffer (type rør til tilslutning) er som forventet. Kontroller udskilleren for fremmedlegemer eller manglende dele inden installation. Udskilleren må kun løftes i de integrerede løfteøjer/-stropper. 3

28 Tekniske data 2. Tekniske data 2.1. Certaro NS typer Type: Mål Renseflow Spidsende med påmonteret (L x B x H) (mm) (l/s) (maks.) muffestykker (indløb/udløb) (mm) Certaro NS 3 l/s l. sandfang 1320 x 1320 x Certaro NS 6 l/s l. sandfang 2290 x 1190 x Certaro NS 10 l/s l. sandfang 2290 x 1190 x Certaro NS 15 l/s l. sandfang 2800 x 2040 x Certaro NS 20 l/s l. sandfang 2800 x 2040 x Certaro NS 6/30 l/s Bypass l. sandfang 2290 x 1428 x 1921 (eksl. ByPass rør*) 6/ (ByPass rør) Certaro NS 10/50 l/s Bypass l. sandfang 2290 x 1428 x 2281 (eksl. ByPass rør*) 10/ (ByPass rør) * Mål for ByPass rør, Længde: 3247 mm. Diameter: ø315 mm Tegninger Certaro NS 3 l/s l. sandfang Certaro NS 6 l/s l. sandfang 600 V entilation ø ø

29 Certaro NS 10 l/s l. sandfang Certaro NS 15 l/s l. sandfang V entilation 600 Ventilation ø Ø200 Ø ø Certaro NS 20 l/s l. sandfang 600 Ventilation 1328 Ø Ø Certaro NS 6/30 l/s Bypass l. sandfang Certaro NS 10/50 l/s Bypass l. sandfang V entilation V entilation ø ø ø315 ø

30 Tekniske data 2.3. Konstruktion PE-tank 2 Tegra 1000-kegle 3 Indløbsstuds 4 Udløbsstuds 5 Sand/slamfang 6 Coalescensenhed 7 Lukkeenhed 8 Ventilationsudgang

31 2.4. Drift Certaro NS er en udskiller, som kan anvendes til håndtering af alle former for olieholdigt spildevand, f.eks. afstrømning af regnvand eller spildevand fra vaskepladser for køretøjer. Driften af olieudskilleren er baseret på tyngdekraften. Udskillelsen af olie forstærkes ved hjælp af en coalescensenhed. Vandet ledes ind i udskilleren via indløbet og ind i slamkammeret, hvor sand, jord og andet slam udskilles og bundfældes. Inden vandet forlader udskilleren, ledes det igennem coalescens- enheden som udskiller olien. Olien fra coalescensenheden samles efterfølgende med anden udskilt olie i overfladen af udskillerenheden. Denne metode gør det muligt at udskille selv små oliedråber fra vandet, hvilket øger udskillerens effektivitet. SET-2000 Hi Level/Oil - alarmanlæg, aktiverer en alarm, når udskillerens maksimale opsamlingsvolumen er fuld, eller hvis væskestanden er for høj i udskilleren. Adgang til rensning af slamkammer Adgang til olieudskiller Olieholdigt vand Ind Olieudskillerenhed Renset vand Ud Olielag Slamkammeret Coalescensenhed Scan QR koden for at se driften af Certaro NS Oil 7

32 Tekniske data 2.5. Tilbehør Labcom-dataoverførselsenhed Til SET-2000 Hi Level/Oil - alarmen, kan der tilsluttes en Labcom-dataoverførselsenhed. Labcom-dataover førselsenheden muliggør en automatisk videresendelse af en alarm fra SET-2000 Hi Level/Oil alarm enheden, til den eller de personer der er ansvarlig for vedligeholdelsen af udskilleren. Det anbefales at se installationsvejledningen i manualen til SET-2000 Hi Level/Oil (Certaro NS alarm). Ved brug af brugernavn og kodeord kan kunder læse data vedrørende deres udskiller på internettet. Data kan også videresendes som en SMS til en GSM telefon eller som en til en computer. Det er ikke nødvendigt at være permanent online fra moniteringsenheden Støbejernsdæksel og ramme Støbejernsdæksel og ramme findes som tilbehør til opføringsrøret hos grossister, og vælges i henhold til trafiklast over udskillersystemet (1.5, 25 eller 40 t). Husk tæt løsning, iht. DS/EN 858 og EN Prøvetagningsbrønd Udskillersystemet skal forsynes med en prøvetagningsbrønd i henhold til kravene i europæisk standard EN 858. Vælg en egnet prøvetagningsbrønd ud fra udskillerens installationsdybde og størrelsen på udskillerens tilslutninger Integreret bypass Certaro NS6- og NS10-udskillerne kan leveres med integreret bypass. Bypass systemet er i forholdene 1:5, og indeholder et special designet åbning, foran indløbet på Certaro udskilleren. Indvendig i bypass røret sidder der en prel plade, som skaber et maximalt hydraulisk tryk, for sikring af maximal gennemstrømning gennem selve udskilleren. Hvis trykket stiger i bypass røret, så vil gennemstrømningen passere prel pladen, og løbe direkte forbi til udløbssiden af udskilleren, uden at forstyrre udskillerens udskilningsproces. Uden integreret bypass. Med integreret bypass. Illustration af gennemløbsretning. Illustration af væske gennemstrømning. 8

33 Installation 3. Sådan installeres udskilleren 3.1. Installationsdybde Certaro NS-udskillerens installationsdybde afhænger af grundvandsstanden. Certaro NS kan modstå en absolut grundvandsstand på 2,5 m. målt fra bunden af tanken (H2). H1 H2 H3 Max installationsdybde: 2,5 m (H1 Indløbskote til terræn) Grundvands installationsdybde, max: 2,5 m (H2 bund af tank til terræn) NS 3 = 1070 mm NS 6 = 820 mm NS 10 = 1180 mm NS 15 = 1360 mm NS 20 = 1360 mm NS 6/30 Bypass = 820 mm NS 10/50 Bypass = 1180 mm - NS 10 = 1180 mm H1 H2 H3 9

Glostrup Vestergårds interne containerplads

Glostrup Vestergårds interne containerplads Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til Glostrup Vestergårds interne containerplads Meddelt den 6. juli 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse af 4. marts 2008 i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 for Hagens Fjedre, Hagensvej 13, 9530 Støvring

Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse af 4. marts 2008 i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 for Hagens Fjedre, Hagensvej 13, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hagens Fjedre A/S Hagensvej 13 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.02.01-P19-876-07 Ref.: Christina Ryge Petersen

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg 5. september 2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg Matrikel nr.: 1565 bv, Silkeborg Markjorder CVR-nummer: 31.85.77.91 P-nummer: 1.015.572.511 Listepunkt

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them 10-09-2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them Matrikel nr.: 4g, Lindegårde, Them CVR-nummer: 31 85 77 91 P-nummer: 1.017.468.851 Listepunkt

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Miljøgodkendelse. Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af:

Miljøgodkendelse. Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af: Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted Miljøgodkendelse Dato: 13. juni 2014 Miljøgodkendelse af: Anlæg for modtagelse, sortering og midlertidig oplagring af ikke-farligt affald Dalsvej 13b og

Læs mere

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund April 2016 Miljø & Teknik Miljøgodkendelse TG Renovation Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Naverland 17, 2600 Glostrup SIDE 2 Indhold 1. Indledning...4

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Blenstrup Maskinstation, Horsensvej 7, Blenstrup

Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Blenstrup Maskinstation, Horsensvej 7, Blenstrup Center Natur og Miljø BLENSTRUP MASKINSTATION A/S Horsensvej 7 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.35.00-K08-3944-10 Ref.: Lene Lauridsen

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

Tilsynsrapport. Vojens Genbrugsplads Tingvejen Vojens

Tilsynsrapport. Vojens Genbrugsplads Tingvejen Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, I 6100 Haderslev Tlf. : 74 34 34 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. Tlf. 74 34 21 53 anjc@haderslev.dk Tilsynsrapport Vojens Genbrugsplads

Læs mere

Miljøgodkendelse af. Genbrugsplads Oddervej 9 7800 Skive

Miljøgodkendelse af. Genbrugsplads Oddervej 9 7800 Skive Miljøgodkendelse af Genbrugsplads Oddervej 9 7800 Skive Dato: 17-06-2013 Peter Haugsted Teamleder, Miljøafdeling Michael Gramkow Biolog, Miljøafdeling Stamdata for virksomheden Virksomhedens hovedafdeling:

Læs mere

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1.

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 10-09-2014 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S CVR: 30518438 P-nummer: 1014291403 Sagsnr. 2014-0097809 Dokumentnr. 2014-0097809-5 Vilkårsændring,

Læs mere

MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet jord (Tillæg til miljøgodkendelse)

MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet jord (Tillæg til miljøgodkendelse) Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Greve Renovation A/S Løvmosen 2 2670 Greve Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet

Læs mere

RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle Næstved. Justering af miljøgodkendelse til at modtage flere affaldstyper på Maglemølle

RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle Næstved. Justering af miljøgodkendelse til at modtage flere affaldstyper på Maglemølle RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle 46 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Miljø Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved www.naestved.dk Dato 4-3-2016 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-16 CVR-nr. 86476819

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Miljøgodkendelse. Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør

Miljøgodkendelse. Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør Miljøgodkendelse Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør Stamoplysninger Virksomhedens navn: Skælskør Haveaffaldsplads Virksomhedens placering: Industrivej 55 4230 Skælskør Matrikel nr.

Læs mere

Notat om VVM-screening af. Truck og Parts Center ApS

Notat om VVM-screening af. Truck og Parts Center ApS Center Natur og Miljø TRUCK OG PARTS CENTER ApS Hjedsbækvej 24 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.02.16-K08-788-07 Ref.: Lene Lauridsen

Læs mere

Århus Amt har den 9. oktober 2006 modtaget Deres brev om ovennævnte.

Århus Amt har den 9. oktober 2006 modtaget Deres brev om ovennævnte. Reno Djurs I/S Nymandsvej 11 8444 Balle Sendes kun med mail til hro@renodjurs.dk og jc@rosenholm.dk Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 2. november 2006 8-76-1-733-1-04 Lene Thulsted Nielsen 8742 2140

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Ousenvej 16, 9300 Sæby

Tillæg til miljøgodkendelse Ousenvej 16, 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Via mail: forsyningen@forsyningen.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Der har ved sagens behandling foreligget følgende oplysninger:

Der har ved sagens behandling foreligget følgende oplysninger: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S 26-04-2016 Sagsnr. 2016-0075804 Dokumentnr. 2016-0075804-6 Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Affaldscenter Tandskov, Tandskovvej 17C, 8600 Silkeborg

MILJØGODKENDELSE. For: Affaldscenter Tandskov, Tandskovvej 17C, 8600 Silkeborg Silkeborg Genbrug Og Affald A/S Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Att: Erich Bech [EHUB@Silkeborgforsyning.dk] 06-11-2014 MILJØGODKENDELSE For: Affaldscenter Tandskov, Tandskovvej 17C, 8600 Silkeborg Matrikel

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Ballerup Genbrugsstation, Energivej

Tillæg til miljøgodkendelse af Ballerup Genbrugsstation, Energivej MILJØ OG TEKNIK I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Cvr nr. 10866111 Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 5. september 2014 Tlf. dir.: 4175 0123 Fax.

Læs mere

Miljøgodkendelse af Frederiksværk Genbrugsstation, Havnesvinget 10, 3300 Frederiksværk. 5. december 2014. Natur og Udvikling

Miljøgodkendelse af Frederiksværk Genbrugsstation, Havnesvinget 10, 3300 Frederiksværk. 5. december 2014. Natur og Udvikling Miljøgodkendelse af Frederiksværk Genbrugsstation,, 5. december 2014 Natur og Udvikling DATABLAD Miljøgodkendelse af Frederiksværk Genbrugsstation,, 3300 Frederiksværk Godkendt af Halsnæs Kommune 5. december

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

By, Land og Kultur. Miljøgodkendelse Marts 2017 Assens Affald og Genbrug A/S Højmarken 13, 5492 Vissenbjerg

By, Land og Kultur. Miljøgodkendelse Marts 2017 Assens Affald og Genbrug A/S Højmarken 13, 5492 Vissenbjerg Miljøgodkendelse Marts 2017 Assens Affald og Genbrug A/S Højmarken 13, 5492 Vissenbjerg Godkendelse omfatter: K211 Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Miljøgodkendelse. LEO Pharma A/S Containerplads September 2010

Miljøgodkendelse. LEO Pharma A/S Containerplads September 2010 Miljøgodkendelse LEO Pharma A/S Containerplads September 2010 Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-432-00051 Ref. gukha/tiska/irbha Den 1. september 2010 For: LEO Pharma A/S MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

Læs mere

RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle Næstved. Justering af miljøgodkendelse til at modtage gipsaffald på Maglemølle 46 m.

RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle Næstved. Justering af miljøgodkendelse til at modtage gipsaffald på Maglemølle 46 m. Center for Miljø og Natur Team Miljø RAGN-SELLS DANMARK A/S 46 00 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 00 Næstved www.naestved.dk Dato 18-07-2016 Justering af miljøgodkendelse til at modtage gipsaffald

Læs mere

Bording Genbrugsplads

Bording Genbrugsplads Miljøgodkendelse af Bording Genbrugsplads til genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller

Læs mere

Godkendelse. Tillæg til KARA/NOVERENs Miljøgodkendelse Tilladelse til døgnåbent på Køge Genbrugsplads Tangmosevej 104B, 4600 Køge

Godkendelse. Tillæg til KARA/NOVERENs Miljøgodkendelse Tilladelse til døgnåbent på Køge Genbrugsplads Tangmosevej 104B, 4600 Køge Godkendelse Tillæg til KARA/NOVERENs Miljøgodkendelse Tilladelse til døgnåbent på Køge Genbrugsplads Tangmosevej 104B, 4600 Køge Miljøafdelingen 10. november 2016 Returadresse: Miljøafdelingen Torvet 1,

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Påbud vedr. vilkår til midlertidig opbevaring af fejesand i Aalestrup

Påbud vedr. vilkår til midlertidig opbevaring af fejesand i Aalestrup Vesthimmerlands Kommune Drift og Anlæg Dato: 13. december 2017 Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-42867 Dokumentnr.: 820-2017-296902 Sagsbehandler: Gitte Sørensen

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Miljøgodkendelse af sorter- og omlasteplads

Miljøgodkendelse af sorter- og omlasteplads Miljøgodkendelse af sorter- og omlasteplads på Forlev Miljøanlæg, Vejlagervej 4A, 4241 Vemmelev Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58574600 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk 1 Stamoplysninger

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1272-01509 Ref. GUKHA/MAJLI Den 31. oktober 2014 Udendørs oplag 25K afgørelse om ikke godkendelsespligt Miljøstyrelsen Virksomheder har

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011

Miljøgodkendelse. Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011 TEKNIK OG MILJØ Dato: 25. november 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-24-13 Miljøgodkendelse Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011 Granvænget 15 og 16 Hedelandsvej 4 7400 Herning Herning Kommune

Læs mere

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder M. Larsen Vognmandsfirma A/S Att.: Kim Dich Hejreskovvej 12 3490 Kvistgård kd@mlarsen.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/ Sagsbeh.

Læs mere

Lovliggørelse af udledning af overfladevand til Juelstrup sø - Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24, 9530 Støvring

Lovliggørelse af udledning af overfladevand til Juelstrup sø - Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24 9530 Støvring Mail: mail@tpc24.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.00.00-P19-3-14

Læs mere

Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35

Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S 26-04-2016 Sagsnr. 2016-0215570 Dokumentnr. 2016-0215570-4 Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35 Norrecco A/S har d. 1. april 2016 ansøgt om

Læs mere

Miljøgodkendelse. Tillægsgodkendelse af permanent udvidede åbningstider meddelt til. Nomi4s i/s Skive Genbrugsplads Oddervej 9, 7800 Skive

Miljøgodkendelse. Tillægsgodkendelse af permanent udvidede åbningstider meddelt til. Nomi4s i/s Skive Genbrugsplads Oddervej 9, 7800 Skive Miljøgodkendelse Tillægsgodkendelse af permanent udvidede åbningstider meddelt til Nomi4s i/s Skive Genbrugsplads Oddervej 9, 7800 Skive Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen 2 7800 Skive Januar

Læs mere

Kåstrup Genbrugsplads c/o Nomi4s i/s Hjermvej Holstebro CVR:

Kåstrup Genbrugsplads c/o Nomi4s i/s Hjermvej Holstebro CVR: Kåstrup Genbrugsplads c/o Nomi4s i/s Hjermvej 19 7500 Holstebro 7. november 2017 CVR: 14760504 VVM-screening af Kåstrup Genbrugsplads Nomi4s i/s har den af 20. september 2017 gennem Byg og Miljø anmeldt

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Virksomhedens navn dd. måned 2013 TIDSBEGRÆNSET TILLÆG TIL MILJØ- GODKENDELSE Stena Recycling A/S Tilst 15. februar 2016 1 Sagsnr.: MIL/ Journalnr.:

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Tekst OAB s miljøgård i Lærkeparken er ikke tidligere godkendt.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af oplagsplads til RDF-affald på Sydhavnsvej 21, Thyborøn Sydhavn

AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af oplagsplads til RDF-affald på Sydhavnsvej 21, Thyborøn Sydhavn Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. januar 2016 J.nr.: NMK-10-00901 KlageID: 60893 Ref.: CHPAA-NMKN AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af oplagsplads til

Læs mere

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler.

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Med afleveringsattest Stena Jern & Metal A/S Rugmarken 10 3520 Farum Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Stena Jern & Metal

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL UDVIDELSE AF DRIFTSTIDEN TIDSBEGRÆNSET TIL 31.12. 2017 Stena Recycling A/S Tilst 31. maj 2017 1 Sagsnr.: MIL/02525 Journalnr.: 16/032902 Sagsbeh.: BKS K.S.: JTA Tillæg til

Læs mere

Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg

Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg 15. august 2013 1 Sagsnr.: MIL/00/02532 Journalnr.: 09.02.16G02 Sagsbeh.: JTA K.S.: AH Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier BAGGRUND OG FORMÅL Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal foregå miljømæssigt forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand,

Læs mere

REVURDERING AF KARANOVEREN S GENBRUGSPLADS I STORE HEDDINGE

REVURDERING AF KARANOVEREN S GENBRUGSPLADS I STORE HEDDINGE , REVURDERING AF KARANOVEREN S GENBRUGSPLADS I STORE HEDDINGE INDHOLD Indledning... 4 Stamoplysninger... 4 Afgørelse... 5 Vilkår... 5 Generelt... 5 Indretning og drift... 5 Farligt affald... 8 Andet affald...

Læs mere

Ændring af vilkår i miljøgodkendelser for Dansk Affald A/S

Ændring af vilkår i miljøgodkendelser for Dansk Affald A/S Dansk Affald A/S Tingvejen 1 6500 Vojens Att. Bjørn Stender, mail:bls@danskaffald.dk og post@danskaffald.dk Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Hvis uheldet er ude! Opdager du spild af olie eller kemikalier, som kan brede sig til luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak, skal du straks ringe 112 og så vidt muligt stoppe uheldet. Forskrift

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ FORSKRIFT FOR 1. MAJ 2017 HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER FORSKRIFT Formålet med denne forskrift er at sikre, at håndtering og opbevaring af olie og kemikalier

Læs mere

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. H J Biler v/henrik Jensen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia 01-05-2014 Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Inger Pabst Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af H.J. Biler, Vestre

Læs mere

7. Modtagelse af andet affald end de affaldsarter der fremgår af skema 1 kan ikke ske uden forudgående godkendelse fra Miljøkontrollen.

7. Modtagelse af andet affald end de affaldsarter der fremgår af skema 1 kan ikke ske uden forudgående godkendelse fra Miljøkontrollen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S 02-09-2015 Sagsnr. 2015-0143145 Dokumentnr. 2015-0143145-6 Endelig vilkårsændring for NORRECCO -

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33

ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 Aktivitet for indsamling, sortering og opbevaring af ikke-farligt affald samt elektrisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse på ejendommen

Læs mere

Miljøgodkendelse af Entreprenørservice, Slagelse Kommune Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør

Miljøgodkendelse af Entreprenørservice, Slagelse Kommune Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Miljøgodkendelse af Entreprenørservice, Slagelse Kommune Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk 9. juli 2015 Stamoplysninger Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse. Holbæk Genbrugsplads

Miljøgodkendelse. Holbæk Genbrugsplads November 2013 Miljøgodkendelse Holbæk Genbrugsplads Beliggende Spånnebæk 34, 4300 Holbæk Matrikelnummer: 2m, Tåstrup, Holbæk Jorder Aktivitet: Genbrugsplads der modtager affald fra private og lignende

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2012 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014. GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup. 8. marts 2016. Miljø & Teknik

Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014. GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup. 8. marts 2016. Miljø & Teknik 8. marts 2016 Miljø & Teknik Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014 GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68

Læs mere

Genbrugsplads. Miljøgodkendelse til. Energivej. Udkast November 2014. CVR-nummer: 32 65 41 77

Genbrugsplads. Miljøgodkendelse til. Energivej. Udkast November 2014. CVR-nummer: 32 65 41 77 Miljøgodkendelse til Genbrugsplads Energivej Udkast November 2014 Virksomhedens navn: Forsyning Helsingør, Affald A/S CVR-nummer: 32 65 41 77 P-nummer: Ikke tildelt endnu Listepunkt: K211 Matr. nr.: 4dr

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Produkter, affald m.v. teknik og miljø Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier i Horsens Kommune Produkter, affald m.v. Regulativet for opbevaring

Læs mere

Miljøgodkendelse. Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE

Miljøgodkendelse. Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE Miljøgodkendelse Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE 1 Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13 8660 Skanderborg Skanderborg Kommune Adelgade

Læs mere

Notat om VVM Screening af. Affaldsplads Grynderupvejen 1, 9610 Nørager. Hobrovej 110 9530 Støvring 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.

Notat om VVM Screening af. Affaldsplads Grynderupvejen 1, 9610 Nørager. Hobrovej 110 9530 Støvring 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild. CENTER NATUR OG MILJØ Notat om VVM Screening af Affaldsplads Grynderupvejen 1, 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk DATO: 20. juni 2014 SAGSNR.: 09.02.16-P19-11569-11

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo

Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo Ændring af vilkår i tillæg til miljøgodkendelse af 30. maj 2014, vilkår 15, 16 og 29 CVR-nr.: 1214 3370 P-nr.: 10000338596 23. september

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED Midlertidig udvidelse af driftstiden ved Colas Danmark A/S, Pindsmøllevej 9, 8362 Hørning 26. maj 2011 Sagsnr.:

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Modtagelse og mellemdeponering af op til 300 tons farligt affald årligt

Jammerbugt Kommune. Modtagelse og mellemdeponering af op til 300 tons farligt affald årligt Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (træder

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald 2 FORMÅL Formålet med forskriften er at medvirke til at undgå,

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering

Læs mere

DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG

DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG Gældende udgave, revisionsnummer: 1 Dato: 23.03.2016 Indhold 1.0 Åbningstider... 2 1.1 Aktiviteter på pladsen... 2 1.2 Indvejning

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg Tilbygning Hårupvej 9 Hårupvej 20 For: Haarup Maskinfabrik A/S, Hårupvej 9, 8600

Læs mere

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej 1 4160 Herlufmagle Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 08.09.2014 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-14 Dokumentnr

Læs mere

3. Det midlertidige oplag må kun tilføres jord fra projektet for separatkloakering i Ryslinge.

3. Det midlertidige oplag må kun tilføres jord fra projektet for separatkloakering i Ryslinge. Arkil A/S - Anlæg Jernet 4E 6000 Kolding Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere