Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS LØSØRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS LØSØRE"

Transkript

1 Lokal Forsikring G/S CVR-nr Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS LØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 5 Hvordan opgøres en skade 2 Hvor dækker forsikringen 5.1 Landbrugsafgrøder på rod 3 Hvad omfatter forsikringen 5.2 Produktbeholdninger i bygning 3.1 Landbrugsafgrøder på rod 5.3 Skovbrug 3.2 Produktbeholdninger i bygning 5.4 Besætning 3.3 Skovbrug 5.5 Maskiner m.v. 3.4 Besætning 5.6 Rede penge, værdipapirer m.v. 3.5 Maskiner, redskaber og værktøj 5.7 Driftstab 3.6 Rede penge, værdipapirer m.v. 5.8 El-skade 4 Hvilke skader kan dækkes 5.9 Lift- ophængte og bugserede redskaber 4.1 Brand 5.10 Haglskade 4.2 Tyveri 5.11 Transportskade 4.3 Vand 5.12 Kvægulykke 4.4 Driftstab 5.13 Svineulykke 4.5 El-skade 5.14 Hjorteforsikring 4.6 Kørselskasko - liftophængte redskaber 5.15 Ventilationssvigt 4.7 Haglskade 5.16 Følgeudgifter 4.8 Transport 5.17 Erstatningens anvendelse og udbetaling 4.9 Leverandør- aftager 6.1 Præmiens betaling 4.10 Kvægulykke 6.2 Indeksregulering 4.11 Svineulykke 6.3 Forsikringens ophør 4.12 Hjorteforsikring 6.4 Risikoændringer 4.13 Ventilationssvigt 6.5 Vurdering af risiko forhold 6.6 Ændring af betingelser/tariffer 6.7 Anmeldelse af skade 6.8 Anden forsikring 6.9 Krig, jordskælv, atomskader m.v Klager 6.11 Tilsyn og garantifond Betingelsesnr

2 1 Hvem er dækket 1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren som ejer eller bruger af det forsikrede, når det benyttes i sikredes landbrugs virksomhed. 2 Hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker i Danmark: 2.1 på det eller de forsikringssteder der fremgår af policen, 2.2 på forpagtede landbrugsarealer, 2.3 når de forsikrede genstande og dyr befinder sig midlertidigt udenfor forsikringsstedet (i op til 3 mdr.). 3 Hvad omfatter forsikringen Forsikringen kan omfatte, landbrugsafgrøder på rod (pkt.3.1), produktbeholdninger i bygning (pkt.3.2), skovbrug (pkt. 3.3.), besætning (pkt.3.4) og maskiner m.v. (pkt. 3.5). Det fremgår af policen, hvad der er omfattet og med, hvilke maksimum summer de enkelte arter (pkt pkt. 3.5) er dækket med. 3.1 Landbrugsafgrøder på rod Dækningen omfatter: landbrugsafgrøder på rod, skårlagte og høstede afgrøder på marken samt læhegn, træer, buske og markhegn, med mindre der er tale om læhegn afgrøder, der for fremmed regning oplagres på ejendommen. 3.2 Produktbeholdninger i bygning Produktbeholdninger i form af landbrugsafgrøder, der er fremstillet på ejendommen, foder, gødning, såsæd, planteværn, medicin til veterinært brug, brændstof og brændsel, materialer til landbrugsproduktionens drift og vedligeholdelse afgrøder, der for fremmed regning oplagres på ejendommen. 3.3 Skovbrug Bevoksninger med juletræer og pyntegrønt, ungskov, bevoksninger med vedværdi og skovet træ og rafter. Betingelsesnr Side 2 af 27

3 3.4 Besætning Dækningen omfatter: besætning og besætningsprodukter (mælk, æg m.v.) der indgår i den primære landbrugsproduktion, der fremgår af policen, tilbehør til den forsikrede besætning, såsom medicin, præfabrikerede hytter til frilandsdyr og indhegningsmatariale, hobbydyr som f.eks. heste, hunde, kaniner m.v trav- og væddeløbsheste enkelt dyr med en værdi på kr. eller derover. 3.5 Maskiner, redskaber og værktøj Dækningen omfatter: selvkørende landbrugsmaskiner, traktorer, mejetærskere, fintsnittere, skårlæggere, halmpressere, påhængsvogne, og redskaber samt fast tilbehør og reservedele til disse. liftophængte og tilkoblede maskiner/redskaber til landbrugsmæssig drift håndværktøj, håndredskaber, løst inventar og haveredskaber, der anvendes i landbrugsproduktionen, kontorinventar, administrativt edb-udstyr inklusive standardprogrammer, forretnings bøger og andet sædvanligt kontorudstyr, der anvendes i forbindelse med landbrugsproduktionen ATV-ere, havetraktorer, motorcross-maskiner og lignende med mindre det fremgår af policen lånte eller lejede maskiner og værktøj, der er dækket af anden forsikring, maskiner der indgår i maskinfællesskab, medmindre andet fremgår af policen. Herudover dækkes, i det omfang de tilhører forsikringstageren, hører til landbrugsproduktionen og beror på forsikringsstedet, endvidere 3.6 Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer m.v kr. i almindeligt gemme kr. ved ran eller røveri kr. ved tyveri fra pengeskab eller pengeboks Betingelsesnr Side 3 af 27

4 4 Hvilke skader kan dækkes 4.1 Brand Det fremgår af policen, hvilke dækninger (pkt ) der er valgt for de enkelte løsøre arter. Efter en dækningsberettiget skade erstattes herudover følgeudgifter og følgeskader, som beskrevet i punkt 5. Direkte skade på det forsikrede som anført i pkt Brand (ildsvåde), herunder slukning, når der er tale om at begrænse en skade, som er omfattet af branddækningen, skade ved ild, der ikke kan betegnes som brand, for eksempel svidning, forkulning, overophedning eller smeltning, skade på genstande, der bliver udsat for ild eller kommer i brand, fordi de skal opvarmes, koges, stryges, tørres, ryges eller lignende, medmindre skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt, skade ved ild, forårsaget ved almenhedens færdsel og ophold i skov, idet sikrede er berettiget til erstatning fra staten i henhold til aftale mellem Dansk Skovforening m.fl. og Miljøministeriet Lynnedslag, som foreligger, når lynet er slået direkte ned på forsikringsstedet og der kan påvises skade på løsøre. Bevoksninger som omtalt i pkt. 3.3 er ikke omfattet af dækningen. Skaden skal være en direkte følge af en elektrisk varme- eller kraftpåvirkning i forbindelse med lynstrømmens afledning til jorden, skade ved overspænding, induktion eller elektriske fænomener i øvrigt Eksplosion, der foreligger, når en momentant forløbende kemisk proces udvikler stærk varme, og der indtræffer en voldsom rumfangs forøgelse af reagerende stoffer. Bevoksninger, som omtalt i pkt. 3.3 er ikke omfattet af dækningen, Sprængning af dampkedler og autoklaver, hvorved der sker en pludselig og utilsigtet udligning af forskellige lufttryk i og uden for beholderen, Betingelsesnr Side 4 af 27

5 sønderrivning af kedler og autoklaver af andre årsager, for eksempel materialesvigt eller indvirkning af centrifugalkraft, væske- og istryk eller skade, der skyldes tørkogning, sønderrivning af kedler og autoklaver, når der ikke er tale om sprængning Nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra, Bevoksninger som omtalt i pkt. 3.3 er ikke omfattet af dækningen, nedstyrtning af luftfartøjer eller dele derfra, når skaden er forårsaget af medførte sprængstoffer, Pludselig tilsodning, fra forskriftsmæssigt indrettet ildsted til rumopvarmning, eller pludselig tilsodning fra elektriske apparater skade som følge af: fejlbetjening, fejlkonstruktion, fejl montering, fejlinstallation eller manglende vedligeholdelse, skade forvoldt af løbesod. 4.2 Tyveri Direkte skade på det forsikrede som anført i pkt Tyveri, ran, røveri Dækningen omfatter skade, som følge af: indbrudstyveri, der foreligger, når tyven har skaffet sig adgang til en forsvarlig aflåst bygning eller lokale, og der som følge heraf er tegn på voldeligt opbrud, simpelt tyveri, der foreligger, når tyveriet sker uden for bygning eller fra uaflåst bygning eller lokale. ran, der foreligger, når tyveriet sker åbenlyst uden anvendelse af vold og samtidigt bliver bemærket af forsikringstager eller andre, der straks råber tyven an eller råber om hjælp, røveri, der foreligger, når tyveriet sker ved anvendelse af vold eller ved trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold tyveri af brændstof fra uaflåst tank, medmindre tanken befinder sig i aflåst bygning, tyveri, begået fra ubeboet ejendom, glemte, tabte eller forlagte ting, Betingelsesnr Side 5 af 27

6 tyveri, begået af sikrede, lejere, lånere, medhjælp, logerende eller dermed ligestillede, tyveri af træer, skovet træ og rafter, pyntegrønt, buske, blomster, blomsterløg, frugt og bær. Dog dækkes tyveri af juletræer og pyntegrønt hvis særlig tyveri dækning herfor er tilvalgt, tyveri af værktøj, som forsikringstager ejer og anvender i andet erhverv end landbrug tyveri, når sikrede har udvist grov uagtsomhed, tyveri, der ikke er anmeldt til politiet, tyveri af rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer og dokumenter når tyveriet ikke kan betegnes som indbrudstyveri, ran eller røveri Hærværk, forårsaget på de forsikrede genstande med vilje og i ondsindet hensigt hærværk forvoldt af lejere, lånere, medhjælp, logerende eller andre personer med lovlig adgang til ejendommen, hærværk på værktøj, som forsikringstager ejer og anvender i andet erhverv end landbrug hærværk, når ejendommen er ubenyttet eller henligger forladt, hærværk på træer, buske, andre planter eller landbrugsafgrøder på rod, skovet træ, rafter og pyntegrønt, hærværk, der ikke er anmeldt til politiet, hærværk på genstande, som befinder sig udenfor forsikringsstedet. 4.3 Vand m.v. Direkte skade på det forsikrede som anført i pkt Vand, olie, kølevæske eller lignende, der tilfældigt strømmer ud fra røranlæg og dertil knyttede installationer, herunder køle- og fryseanlæg, vand-, varme- og sanitetsinstallation samt fra akvarier og andre beholdere med et rumindhold på mere end 20 liter. Hvis skaden stammer fra skjulte vand-, varme- eller afløbsinstallation i bygning dækkes tillige langsomt udsivning. Skjult installation er rør i vægge, mure eller gulve, eller rør der er utilgængelige i kanaler, skunkrum, krybekældre eller lignende skade som følge af vand fra tagrender, altaner og nedløbsrør, skotrender og lignende, Betingelsesnr Side 6 af 27

7 opstigning af grund- og kloakvand medmindre årsagen er voldsomt sky- eller tøbrud, skade som følge af frostsprængning i utilstrækkeligt opvarmede bygninger eller rum, medmindre skaden skyldes et svigt i varmeforsyningen, som forsikringstageren ikke har indflydelse på, skade som følge af bygge- og reparationsarbejder, udgifter til optøning ved en ikke dækningsberettiget skade, skade ved påfyldning eller aftapning fra olie-, køle-, og fryseanlæg, den udstrømmende væske Voldsomt sky- eller tøbrud, hvor vandet ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer eller stiger op gennem afløbsledninger i de bygninger, hvor løsøret befinder sig. Ved skybrud forstås en regnmængde på mindst 40 mm i løbet af 2 timer. Ved tøbrud forstås en stigning i lufttemperaturen fra frostgrader til mindst 5 plusgrader opstået inden for 12 timer skade på løsøre under halvtage, i skure, drivhuse eller konstruktioner, som er beklædt med lærred, plastfolie eller lignende, skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, skade ved nedbør, der trænger gennem tag eller væg, skade som følge af manglende eller mangelfuld vedligeholdelse, skade som følge af: fejlkonstruktion, fabrikationsfejl, fejlmontering, at byggelovgivningens regler ikke er over holdt, anden fejl ved opførelsen, når årsagen til skaden kan henføres hertil Snetryk, storm og skypumpe Dækningen omfatter: direkte skade på løsøre som følge af storm med en vindstyrke på mindst 17,2 meter pr. sekund, skypumpe eller snetryk, når skaden er en direkte følge af en skade som kan være dækket af Lokal Forsikrings landbrugsbygningsforsikring, direkte skade på løsøre - der befinder sig uden for bygning - i forbindelse med storm, skypumpe eller snetryk, når det rammes af løsrevne bygningsdele, der stammer fra en bygning, som kan være dækket af Lokal Forsikrings landbrugsbygningsforsikring, Betingelsesnr Side 7 af 27

8 direkte skade på besætning, der befinder sig uden for bygning, direkte skade som følge af storm eller skypumpe på præfabrikerede flytbare hytter til frilandsdyrehold. Det er en forudsætning for dækning, at hyttens grundareal maksimalt er 12 kvadratmeter, direkte skade på løsøre som følge af nedbør, der trænger ind gennem utætheder og åbninger, og som er en umiddelbar følge af en dækningsberettiget skade på bygningen skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, skade på løsøre som følge af væltende eller nedstyrtende genstande, når væltningen ikke er en direkte følge af en storm-, skypumpe- eller snetrykskade på bygning, skade på løsøre som følge af fejlkonstruktion, fabrikationsfejl, overbelastning eller anden fejl ved opførelse af bygning Nedstyrtning og væltning, af bygninger, bygningsdele eller træer som forårsager skade på det forsikrede løsøre skade, der er sket under reparation, vedligeholdelses-, ombygnings- eller nedrivningsarbejder, skade som følge af fejlkonstruktion, fabrikationsfejl, overbelastning eller anden fejl ved opførelse af bygning, skade, der er eller ville være dækket som storm - se punkt Færdselsskader, som forårsager skade på de under pkt. 3.1, 3.2, 3.4 og 3.5 forsikrede genstande ved, påkørsel af et motordrevet køretøj eller tog skade på motordrevne køretøjer, herunder påhængsredskaber og påhængsvogne til disse, skade på flyttegods eller ting, der transporteres mod betaling, skade forvoldt af sikrede, ansatte, lejere og lånere, skade der kan kræves dækket af anden forsikring. 4.4 Driftstab Driftstabsdækningen omfatter: Betingelsesnr Side 8 af 27

9 driftstab, som følge af en dækningsberettiget skade omfattet af den tegnede landbrugsløsøreforsikring med tilhørende tilvalgsdækninger eller skade, som er eller ville være dækket af en i Lokal Forsikring tegnet landbrugsbygnings/løsøreforsikring. Driftstabsperioden er begrænset til 12 mdr. fra skadedagen - dog kan driftstabsperioden f.s.v. angår besætning være udvidet til 24 el. 36 måneder, dette vil i givet fald fremgå af policen, driftstab, som følge af en dækningsberettiget skade på en kørsel- /maskinkaskodækning for landbrugsmaskine/redskab tegnet i Lokal Forsikring, driftstab som følge af reinfektion af sygdomme som defineret i SPF/MS kontrakten. Det er en betingelse for erstatning, at årsagen til driftstabet er udefrakommende personers eller materiels adgang til besætningen i forbindelse med sluknings- og redningsaktiviteter ved en forsikringsbegivenhed, som kan være dækket af Lokal Forsikrings landbrugsbygningsforsikring. Desuden betales rimelige og nødvendige omkostninger, der efter aftale med Lokal Forsikring afholdes, for at begrænse eller afværge et driftstab driftstab som følge af skade på løsøre, der ikke er forsikret, driftstab i virksomhed, der ikke er nævnt i policen, driftstab som følge af skade på udlæg, driftstab som følge af haglskade, reinfektion, der ikke skyldes udefrakommende personers adgang til besætningen ved sluknings- og redningsarbejder i forbindelse med en skade, der kan være dækket af Lokal Forsikrings landbrugsbygningsforsikring, driftstab ved udlejning, driftstab inden for de første 24 timer, medmindre virkningen strækker sig ud over 30 dage, efter at skaden er konstateret driftstab som følge af el-skade, se pkt. 4.5, med mindre der er tale om en dækningsberettiget skade omfattet af ventilationssvigt dækningen, driftstab som følge af skade på væddeløbs-, konkurrence- eller avls-heste, 4.4.1O driftstab, som skyldes strejke, lockout, eller forhold som beskrevet i pkt driftstab der skyldes forsinkelse af driftens genoptagelse som følge af offentlige myndigheders påbud eller lignende, der er - eller kunne være - rejst før skaden, driftstab som følge af eksisterende sygdom i besætning, forbedringer, eller udvidelser driftstab som følge af skade på vildt eller vildtopdræt. Betingelsesnr Side 9 af 27

10 4.5 Elskade Forsikringen dækker direkte skade på de forsikrede el-drevne genstande, som anført i pkt Kortslutning, herunder overspænding, induktion, spændingsudsving og statisk elektricitet. Endvidere dækkes dødsfald i besætningen, som følge af direkte strømpåvirkning, der skyldes overgang i eller afledning fra elektriske installationer, og skade på mælk i køletanke, som følge af en dækningsberettiget el-skade skade som følge af installation eller anvendelse i strid med lovgivningen, samt tekniske forskrifter vedrørende varme kilder eller lignende ikke overholdes skade som følge af: fejlkonstruktion og eller fejlmontering når årsagen til skaden kan henføres hertil skade, der skyldes manglende eller mangelfuld vedligeholdelse, slid eller tæring, skade, som er omfattet af garanti- eller serviceordninger, skade på mælk i køletank, som skyldes, at sikrede eller andre med lovlig adgang til ejendommen har afbrudt strømmen. 4.6 Kørselskasko for liftophængte og bugserede landbrugsredskaber Direkte skade på det forsikrede som anført i pkt Påkørsel, sammenstød, væltning Det er en betingelse for dækningen at nyværdien er under kr og at redskabet i forbindelse med skaden blev benyttet i egen landbrugsbedrift. Beløbet er fastsat i 2008 og indeksreguleres ikke. 4.6.l.1 skade der alene opstår i, og er begrænset til de mekaniske dele, herunder motor, transmission, styretøj eller hydraulisk udstyr, skade som er omfattet af garanti, service- eller vedligeholdelsesabonnement, skade der sker ved afprøvning eller ved konkurrencer, skade som følge af fejlmontering, alder, brug, slitage, tæring, manglende eller mangelfuld vedligeholdelse, ridser, stenslag i lak eller lignende, Betingelsesnr Side 10 af 27

11 skade der sker under arbejde for andre udover 100 timer pr. år, medmindre andet fremgår af policen, skade der sker som følge af førerens forsæt, grove uagtsomhed, eller spirituspåvirkede tilstand, skade der er omfattet af anden dækning under landbrugsløsøreforsikringen. 4.7 Haglskade Dækningen omfatter direkte skade som følge af haglnedslag på de afgrøder, der er nævnt i policen Haglnedslag dækkes i perioden 1. april til 31. oktober skade på afgrøder, der ikke er nævnt i policen, skade på afgrøder, der ikke er høstet rettidigt, skade på produktbeholdninger, med mindre der er tale om afgrøder på mark, der er skårlagte indenfor de sidste 30 dage skade, der er anmeldt senere end 72 timer efter haglnedslaget. 4.8 Transport Dækningen omfatter direkte skade påført egne produkter og egne dyr, som anvendes i sikredes bedrift samt produkter til anvendelse i sikredes bedrift under transport overalt i Danmark Forsikringsdækningen indtræder, når de forsikrede genstande er læsset på transportmidlet ved transportens begyndelse og ophører, når aflæsningen på bestemmelsesstedet påbegyndes under på- og aflæsning, forudgående fejl eller mangler, overlæs, utilstrækkelig tildækning eller utilstrækkelig fastgørelse til transportmidlet, vejrligets påvirkning, tab, der indtræder som direkte eller indirekte følge af strejke eller lockout, kørsel uden kørekort, medmindre det godtgøres, at uheldet ikke skyldes manglende kørefærdighed, kørselsuheld, hvor forsikringstageren eller anden lovlig fører var beruset eller under dertil svarende påvirkning af narkotika eller andre stoffer, Betingelsesnr Side 11 af 27

12 driftstab eller andet indirekte tab. 4.9 Leverandør-/aftagerdriftstab Dækningen omfatter driftstab, som opstår på grund af, at forsikringstagerens leverandører eller aftagere bliver ramt af en skade i Danmark. Det er en forudsætning for dækning, at skaden er eller ville være dækket af en i Lokal Forsikring tegnet bygnings/løsøreforsikring. Dækningsperioden er 12 måneder fra skadedagen. Hvis leverandøren ikke genoptager produktionen i samme omfang som før skaden betales alene erstatning for den tid, der ville være gået til at genoprette den skade, der har medført driftstabet leverancer af el, gas, vand eller varme, samt anvendelse af post, telegraf, edb eller telefon, driftstab inden for de første 24 timer, medmindre virkningen strækker sig ud over 30 dage, efter at skaden er konstateret Ulykkesdækning for kvægbesætning Dækningen omfatter tab af dyr, der dør, eller kræves aflivet i henhold til dyreværnsloven som følge af: ulykkestilfælde. Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig og utilsigtet ydre påvirkning af dyrets legeme, der medfører dyrets umiddelbare død, eller en lidelse, der betinger dets øjeblikkelige aflivning i henhold til dyreværnsloven, drukning, forgiftning, på grund af botulisme, gyllegasser eller anden påviselig gift, herunder indtagelse af giftige planter. Det er en betingelse for dækningen at sygdom, død og ulykkestilfælde omgående og inden for 48 timer anmeldes til selskabet. Tabet skal på en periode over 10 dage kunne opgøres til mindst 6 dyr, der er over 6 mdr. gamle på skadetidspunktet. dog dækkes ikke død eller påbudt aflivning på grund af: sygdom eller kroniske lidelser, der skyldes sygdom, vanrøgt, mishandling, manglende eller mangelfuld pasning, overtrædelse af offentlige forskrifter herunder mangler ved staldforhold, ulykke opstået under eller i forbindelse med transport, herunder på- eller aflæsning, Betingelsesnr Side 12 af 27

13 ventilationssvigt, yverbetændelse, skade der er dækket af anden forsikring eller erstatningsordning Ulykkesdækning for svinebesætning Dækningen omfatter tab af dyr der dør, eller kræves aflivet i henhold til dyreværnsloven som følge af: ulykkestilfælde. Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig og utilsigtet ydre påvirkning af dyrets legeme, der medfører dyrets umiddelbare død eller en lidelse, der betinger dets øjeblikkelige aflivning i henhold til dyreværnsloven, drukning, forgiftning, på grund af gyllegasser eller anden påviselig gift, herunder indtagelse af giftige planter. dog dækkes ikke død eller påbudt aflivning på grund af: sygdom eller kroniske lidelser, der skyldes sygdom, vanrøgt, mishandling, manglende eller mangelfuld pasning, overtrædelse af offentlige forskrifter herunder mangler ved staldforhold, ulykke opstået under eller i forbindelse med transport, herunder på- eller aflæsning, ventilations- eller opvarmningssvigt, skade påført dyret af et andet dyr, med mindre dyrene utilsigtet er kommet sammen, skade der er dækket af anden forsikring eller erstatningsordning Hjorteforsikring Det er en betingelse for dækningen at den til enhver tid gældende lov om hjortehold (lov nr. 341 af 14. maj 1992), er overholdt Dækningen omfatter tab af dyr som følge af: Nedskydning i indhegningen (krybskytteri), udspring eller udslip af dyr, når dette er en direkte følge af opbrydning eller beskadigelse af indhegning i forbindelse med påkørsel, hærværk, tyveri, forsøg på tyveri eller væltede træer. Forsikringen dækker herudover den direkte skade på hegnet ved hærværk, tyveri, forsøg på tyveri eller væltede træer. Betingelsesnr Side 13 af 27

14 Det er dog en forudsætning at: Hegnet var intakt og aflåst på skadestidspunktet. At der i forbindelse med tyveri og hærværk er synlige tegn på opbrud eller ødelæggelse af indhegningen. At hærværk, tyveri og nedskydning straks anmeldes til politiet. At der straks indrykkes annoncer o. lign. i lokalblade med henblik på at tilvejebringe mistede dyr. der dækkes ikke tab som følge af: skade forårsaget af sikrede selv, dennes medhjælp eller andre personer med lovlig adgang, udspring eller udslip af dyr, der ikke skyldes opbrydning eller beskadigelse af indhegning i forbindelse med påkørsel, hærværk, tyveri, forsøg på tyveri eller væltede træer, skade der er dækket af anden forsikring eller erstatningsordning Ventilationssvigt Det er en betingelse for dækning, at ejendommen er forsynet med et af selskabet godkendt alarmanlæg. Det kan dokumenteres, at der sker en ugentlig kontrol af, at anlægget fungerer korrekt, og at der jævnligt foretages funktionsprøve af anlæg, følere, alarmafvigere og OPS. ejendommen er forsynet med driftssikkert alarmanlæg, der er installeret og fungerer som anvist i SKAFOR's vejledning 315. Anlægget skal være godkendt af Lokal Forsikring, at alarmlægget er tilsluttet på skadestidspunktet. der er indgået og overholdes service- og vedligeholdelsesaftaler. alarmanlægget afprøves mindst 1 gang om ugen, dog ikke i perioder, hvor bygningerne er tomme, forsikringstagerens el-installatør én gang om året afprøver alarmanlægget, der er indgået og opretholdes aftale om prioriteret alarmering af minimum 4 personer, der skal være informeret om ejendommens nødplan. alarmering sker senest ved følgende maksimale temperaturer, som anses for kritiske nemlig 32 0 C i smågrisestalde, og 30 0 C i drægtigheds-, fare-,løbe-, ung svine- og slagtesvinestalde. I forbindelse med hedebølge kan accepteres en overskridelse på op til 5 0 C, under forudsætning af, at staldafsnittene holdes under konstant opsyn. der på ejendomme med fjerkræ skal være funktionsdygtigt nødstrømsanlæg, som er dimensioneret til at drive de nødvendige tekniske installationer i de bygninger, hvori dyrene befinder sig. Anlægget skal kontrolleres efter leverandørens anvisninger. Anlægget må gerne være traktordrevet, men generatoren skal være fast tilsluttet installationerne. Betingelsesnr Side 14 af 27

15 Dækningen omfatter: skade på den forsikrede svine- eller fjerkræbesætning, som følge af svigt i ventilations- eller klimaanlæg uanset årsag. driftstab som følge af en skade, der er omfattet af ventilationssvigtsdækningen skade og driftstab, som følge af utilstrækkelig ventilation på grund af anlæggets underdimensionering, skade og driftstab, som følge af overbelægning i forhold til ventilationsanlæggets kapacitet, skade og driftstab, som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, skade og driftstab, som følge af forud bestående sygdom i besætningen, skade, som følge af forsikringstagerens eller dennes ansvarlige medarbejders manglende eller mangelfulde pasning og vedligeholdelse af anlægget, skade, der er dækket af anden forsikring eller erstatningsordning. Betingelsesnr Side 15 af 27

16 5 Hvordan opgøres en skade For landbrugsafgrøder på rod, produktbeholdninger, besætning, maskiner, redskaber og værktøj gælder: Lokal Forsikring kan erstatte skaden ved at: sætte det beskadigede i væsentlig samme stand som inden skaden. Hvis værdien af det beskadigede er forringet efter reparation, kan der betales erstatning for værdiforringelse, betale værdiforringelse. Værdiforringelse er forskellen mellem værdien af det beskadigede før skaden og værdien af det beskadigede efter skaden, overtage det beskadigede løsøre mod at levere nyt eller tilsvarende løsøre, overtage det beskadigede løsøre mod at betale kontanterstatning. Skaden opgøres som beskrevet under, pkt Lokal Forsikring forbeholder sig ret til at anvise leverandør og reparatør. 5.1 Landbrugsafgrøder på rod Afgrøder, produkter og materialer erstattes med det beløb, som efter priserne på skadedagen vil medgå til genanskaffelse af tilsvarende afgrøder, produkter og materialer. Erstatningen reduceres med sparede omkostninger til høst, bjærgning og eventuelt sparede omkostninger til salg Lokal Forsikring erstatter skade på udlægsmarker med udgifterne til udsæd og omsåning Læhegn erstattes med prisen for genplantning med træer og buske, der ikke er over 4 år gamle. Finder genplantning ikke sted senest et år fra skadedagen, bortfalder erstatningen. 5.2 Produktbeholdninger i bygning Afgrøder, produkter og materialer erstattes med det beløb, som efter priserne på skadedagen vil medgå til genanskaffelse af tilsvarende afgrøder, produkter og materialer. Erstatningen reduceres med eventuelt sparede omkostninger til salg. 5.3 Skovbrug Skaden opgøres i ovenensstemmelse med de nedenfor nævnte principper på hver af de beskadigede bevoksninger, som forskellen mellem værdien på skadestidspunktet og værdien efter skaden og reetableringen har fundet sted Ungskov, hvorved forstås bevoksninger med vedværdi mindre end reproduktionsværdi, erstattes med omkostninger til anlæg af tilsvarende skov. Endvidere dækkes forrentning af dækkede omkostninger anført under pkt Betingelsesnr Side 16 af 27

17 Beregningen foretages på grundlag af de på vurderingstidspunktet gældende priser og de rentesatser, der anvendes i forstmæssige beregninger af Dansk Skovforening. I værdiansættelsen indgår ikke jordværdi. Omkostninger til genplantning fratrækkes i opgørelsen Skov, hvorved forstås bevoksninger med vedværdi større end reproduktionsværdi, erstattes med venteværdien, hvorved den økonomiske værdi, som den beregnes ved korrekt forstmæssig udnyttelse og derefter forstmæssige beregningsmetoder. Venteværdien beregnes på vurderingstidspunktet som summen af de forventede fremtidige udbytter ved normal udtynding og hugst, beregnet under hensyntagen til bevoksningens art, normal omdriftstid, jordens bonitet og andre forhold, der påvirker udbyttet, med fradrag af sparede omkostninger ved bevoksningens pleje i ikke forløbet vækstperiode. Udbytte og omkostninger diskonteres tilbage til vurderingstidspunktet. I beregningen indgår de gældende priser og rentesatser, der på vurderingstidspunktet anvendes af Dansk Skovforening ved fastsættelse af beregnede venteværdier. I værdiansættelsen indgår ikke jordværdi. Omkostninger til genplantning fratrækkes i opgørelsen Juletræer og pyntegrønt Forsikringsværdien på vurderingstidspunktet ansættes til summen af de forventede fremtidige udbytter ved ordinær udtynding og hugst samt ved klipning af pyntegrønt, med fradrag af sparede. Omkostninger ved bevoksningens pleje i ikke forløbet vækstperiode, diskonteret tilbage til vurderingstidspunktet. I beregningen indgår de gældende priser og rentesatser, der på vurderingstidspunktet anvendes af Dansk Skovforening ved fastsættelse af beregnede venteværdier. I værdien fratrækkes yderligere sparede omkostninger ved ordinær hugst, transport og salg, samt fordelen ved kontant betaling. I værdifastsættelsen indgår ikke jordværdi og omkostninger til genplantning Skovet træ og rafter Værdien af skovet træ og rafter, beregnet til salg, ansættes til den til en hver tid gældende normale kontante salgspris med fradrag af salgsomkostninger og undgået handelsrisiko. 5.4 Besætning Skade på besætning, besætningsprodukter, tilbehør samt hobbydyr opgøres på skadetidspunktet og erstattes med det beløb, som efter priserne på genanskaffelsestidspunktet vil medgå til at genanskaffe tilsvarende. Genanskaffes besætningen/hobbydyr ikke, udbetales erstatningen svarende til priserne for tilsvarende dyr på skadetidspunktet. Ved tilsvarende dyr forstås dyr af samme race, alder, vægt og ydeevne. Betingelsesnr Side 17 af 27

18 5.5 Maskiner, redskaber og værktøj Maskiner, redskaber og værktøj, anskaffet som nyt indenfor de sidste 2 år. Skade på maskiner, redskaber og værktøj, der indenfor de sidste 2 år før skaden er anskaffet som nyt erstattes til det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til reparation - eller ved total skade - genanskaffelse af tilsvarende nyt udstyr uden fradrag for alder og brug, men med rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed og andre omstændigheder (nyværdi). Udgiften til reparation kan ikke overstige nyværdien. Såfremt tilsvarende udstyr ikke anskaffes senest 1 år efter skaden, erstattes til den pris, de skade ramte genstande kunne være solgt til i almindelig handel (handelsværdien) Maskiner, redskaber og værktøj, over 2 år eller anskaffet som brugt. Skade på maskiner, redskaber og værktøj, der er over 2 år eller anskaffet som brugt erstattes til det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til reparation - eller ved total skade - genanskaffelse af tilsvarende brugt udstyr. Udgiften til reparation kan ikke overstige genanskaffelsesprisen for tilsvarende brugte genstande. Såfremt tilsvarende udstyr ikke anskaffes senest 1 år efter skaden, erstattes til den pris, de skaderamte genstande kunne være solgt til i almindelig handel (handelsværdien). 5.6 Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer m.v. Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer m.v. erstattes kontant - dog med følgende begrænsninger: maksimalt med kr. i almindeligt gemme maksimalt med kr. ved ran eller røveri maksimalt med kr. ved tyveri fra pengeskab eller pengeboks 5.7 Driftstab Driftstabet beregnes som manglende dækningsbidrag beregnet på grundlag af oplysninger fra landbrugsproduktionens regnskaber, effektivitetskontrol, budgetter og aktuelle noteringer sammenlignet med offentlige normtal. Ved dækningsbidrag forstås bruttoudbyttet med fradrag af sparede omkostninger. Ændres produktionsformen efter skaden, skal det aftales med Lokal Forsikring, hvordan driftstabserstatningen skal beregnes. Genoptages produktionen ikke efter en skade - eller genoptages den i begrænset omfang - betales forholdsmæssig erstatning. Uundgåelige faste omkostninger, som er afholdt i det tidsrum, der normalt ville gå ind til produktionen kunne være genoptaget, erstattes. Sikrede har pligt til at sørge for at skaden udbedres hurtigst muligt. Betingelsesnr Side 18 af 27

19 Skyldes den manglende genoptagelse af produktionen forhold, som forsikringstageren ikke er herre over, betales der erstatning for manglende dækningsbidrag i det tidsrum der går, indtil produktionen er genoptaget. Driftstabsperioden er den tid, det tager at genoprette den skade, der har medført driftstabet, og at bringe produktionen op på samme niveau som inden skaden. Dækningsperioden kan normalt ikke ansættes til mere end 12 måneder i visse tilfælde dog 24 eller 36 måneder - se evt. pkt og police Leverandør- og aftagerdriftstab 5.8 El-skade Erstatningen fastsættes som beskrevet i punkt 5.7. Lokal Forsikring erstatter el-skade på løsøre ved, at skaden opgøres til, hvad det vil koste at få den beskadigede genstand repareret. Hvis genstanden ikke kan repareres, bliver erstatningen beregnet som prisen for en ny identisk eller tilsvarende genstand med fradrag for alder. Beløbet kan ikke overstige genstandens værdi efter følgende tabel: indtil 2 år = 100% af genanskaffelsesprisen indtil 3 år = 85% af genanskaffelsesprisen indtil 4 år = 75% af genanskaffelsesprisen indtil 5 år = 65% af genanskaffelsesprisen indtil 6 år = 50% af genanskaffelsesprisen indtil 7 år = 40% af genanskaffelsesprisen indtil 8 år = 20% af genanskaffelsesprisen over 8 år ingen erstatning Udgifter til reparation erstattes efter samme regler 5.9 Kørselskasko for liftophængte og bugserede landbrugsredskaber Erstatningen fastsættes som beskrevet i punkt 5.5, dog kan erstatningen maksimalt udgøre kr Beløbet er fastsat i 2008 og indeksreguleres Haglskade Lokal Forsikring erstatter skade på afgrøder som følge af haglnedslag ved at betale værdiforringelsen på de beskadigede afgrøder. Kan ny tilsåning nås, er det alene udgiften hertil, der erstattes. Lokal Forsikring erstatter udgifter til skadeforebyggende foranstaltninger, som for eksempel sprøjtning efter haglnedslag, når det sker efter forudgående aftale med Lokal Forsikring Transport Erstatningen fastsættes som beskrevet i punkt og med indtil den sum, der er nævnt i policen. Det er en betingelse for erstatning at: transporten er foretaget af forsikringstageren eller dennes ansatte, Betingelsesnr Side 19 af 27

20 5.12 Kvægulykke transportmidlet er indregistreret eller godkendt og opfylder færdselslovens krav, at der er tale om egne landbrugsprodukter, herunder dyr der er produceret i - eller er til videreproduktion i den forsikrede landbrugsbedrift eller såsæd, gødning og plantebeskyttelses-midler til anvendelse i den forsikrede bedrift. Dækningen omfatter den forsikrede kvægbesætning og erstatningen fastsættes som beskrevet i punkt 5.4. I erstatningen fratrækkes evt. slagteværdi. Kan der opnås erstatning fra anden side, fratrækkes denne også i erstatningen. Rimelige og nødvendige udgifter til dyrlægebehandling i forbindelse med en dækningsberettiget skade erstattes, når de afholdes for at begrænse skadens omfang. Udgifterne erstattes efter faktura. Erstatningen kan højst udgøre for hvert dyr før eventuelle fradrag og maks kr pr. skade. Beløbet er fastsat i 2008 og indeksreguleres. Det er en betingelse for erstatning at: sikrede for egen regning hurtigst muligt tilkalder dyrlæge i tilfælde af ulykke. Behandlingen skal opretholdes, så længe besætningen lider af et ulykkestilfælde, sikrede følger dyrlægens anvisninger for behandling, sikrede iværksætter de foranstaltninger og anvisninger, som kræves af Lokal Forsikring, sikrede fremskaffer de dokumenter, som forlanges af Lokal Forsikring som f.eks. dyrlæge- og obduktionsattester. sikrede iværksætter forebyggende behandling af besætning Svineulykke Dækningen omfatter den forsikrede svinebesætning og erstatningen fastsættes som beskrevet i punkt 5.4. I erstatningen fratrækkes evt. slagteværdi. Kan der opnås erstatning fra anden side, fratrækkes denne også i erstatningen. Rimelige og nødvendige udgifter til dyrlægebehandling i forbindelse med en dækningsberettiget skade erstattes, når de afholdes for at begrænse skadens omfang. Udgifterne erstattes efter faktura. Erstatningen kan højst udgøre kr. for hvert dyr, før eventuelle fradrag og maks kr pr. skade. Beløbet er fastsat i 2008 og indeksreguleres. Hvis flere dyr inden for et døgn bliver ramt af samme skade, regnes det for en skade. Det er en betingelse for erstatning at: Betingelsesnr Side 20 af 27

21 sikrede for egen regning hurtigst muligt tilkalder dyrlæge i tilfælde af ulykke. Behandlingen skal opretholdes, så længe besætningen lider af et ulykkestilfælde, sikrede følger dyrlægens anvisninger for behandling, sikrede iværksætter de foranstaltninger og anvisninger, som kræves af Lokal Forsikring, sikrede fremskaffer de dokumenter, som forlanges af Lokal Forsikring, som f.eks. dyrlæge- og obduktionsattester. sikrede iværksætter forebyggende behandling af besætning Hjorteforsikring Dækningen omfatter den forsikrede hjortebesætning og erstatningen fastsættes som beskrevet i punkt 5.4. I erstatningen fratrækkes evt. slagteværdi. Kan der opnås erstatning fra anden side, fratrækkes denne også i erstatningen. Rimelige og nødvendige udgifter til dyrlægebehandling i forbindelse med en dækningsberettiget skade erstattes, når de afholdes for at begrænse skadens omfang. Udgifterne erstattes efter faktura. Erstatningen kan højst udgøre kr. for hvert dyr før eventuelle fradrag og maks kr pr. skade. Beløbet er fastsat i 2008 og indeksreguleres. Hvis flere dyr inden for et døgn bliver ramt af samme skade, regnes det for en skade Ventillationssvigt Erstatningen fastsættes som beskrevet i punkt Følgeudgifter I forbindelse med en dækningsberettiget skade dækkes: rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af det forsikrede løsøre ting og dyr, der bortkommer som følge af brand, udgifter til genfremstilling af kartoteker, forretningsbøger eller elektronisk lagrede data, med maks kr. Beløbet er fastsat i 2008 og indeksreguleres. Dækningen for elektronisk lagrede data forudsætter, at der tages backup i intervaller af maks. 10 dages varighed, og at disse opbevares i et aflåst dataskab eller i anden selvstændig aflåst sektion end selve edbudstyret. Lokal Forsikrings erstatningspligt er betinget af, at retablering af data finder sted, udgifter til fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt i forbindelse med rednings- og slukningsarbejdet, Rimelige og nødvendige udgifter til oprydning efter skaden, herunder bortskaffelse og destruktion af det forsikrede løsøre. Betingelsesnr Side 21 af 27

22 Forureningsdækning på forsikringsstedet Dækningen omfatter forureningsskade, som følge af en skade, der er omfattet af denne landbrugsløsøreforsikring. Er løsøre og/eller ejendommens jorde forurenet som følge af en skade der er omfattet af landbrugsløsøreforsikringen, dækkes udgifter til oprydning, oprensning, opgravning, deponering, fjernelse og destruktion af jord, søer, damme, vandreservoirer og lignende, som forsikringstageren ejer, når det beror på de forsikringssteder, der fremgår af policen, samt udgifter til retablering - herunder retablering af haveanlæg. Dækningen er betinget af, at offentlige myndigheder i kraft af gældende lovgivning stiller - eller kan stille - krav om oprydning mv. dog omfatter dækningen ikke: forurening, der er sket før forsikringen er trådt i kraft, forurening, der er en følge af, at sikrede ved forsæt eller ved grov uagtsomhed har overtrådt de til enhver tid gældende offentlige forskrifter, videregående forurening, som skyldes at sikrede med forsæt eller grov uagtsomhed har undladt at begrænse forureningen, udgifter, der pålægges sikrede til forebyggelse af forurening, som ikke er konstateret, skade fra anlæg til opbevaring af olieprodukter og kemikali er, hvis skaden skyldes fejlkonstruktion, fabrikationsfejl, fejlmontering, fejl og mangler ved projektering og udførelse, mangelfuld eller manglende vedligeholdelse, skade som følge af synlig udsivning fra beholder til husdyr gødning, skade som følge af udslip fra beholder til husdyrgødning, der ikke er vedligeholdt, for eksempel umiddelbar udbedring af synlige skader af konstruktionsmæssig betydning, skade fra gylletanke der ikke er kontrolleret mindst hver 10. år i henhold til offentlige forskrifter, skade fra gylletanke, der er over 25 år gamle, regnet fra opførelsestidspunktet som fabriksny, skade, der skyldes udslip af skadelige luftarter, røg, sod eller støj, ethvert sygdomstilfælde, der rammer dyr, skade ved genetisk forurening og forurening fra gensplejsede produkter, sprøjteskade på afgrøder, skade der er nævnt som dækket eller undtaget af Lokal For sikrings landbrugsbygnings-, landbrugsløsøre-, indbo-, eller landbrugsansvarsforsikringer, Betingelsesnr Side 22 af 27

23 skade, der er dækket af anden forsikring eller garantitilsagn Betingelser for erstatning af forureningsskaden. Det er en betingelse for erstatning, at forureningsskaden: er sket som følge af en skade, der er omfattet af landbrugsløsøre forsikringen. Der er tale om en pludselig skade, når både skadens årsag og skadens virkning er øjeblikkelig og uventet. Årsag og virkning skal være samtidig og ikke ske over et tidsrum. Kravet om, at både skadens årsag og dens virkning skal være øjeblikkelig, fraviges dog ved forureningsskade, der er opstået ved: pludselig skade på driftsanlæg i forbindelse med driftsbygning, når virkningen viser sig over et kort tidsrum. Tidsrummet må højst udgøre den periode der går mellem normalt dagligt tilsyn, forurening fra beholdere, der er omfattet af husdyrbekendtgørelsen, udslip fra fritstående olietanke, der er under 15 år regnet fra anskaffelsestidspunktet som fabriksny, og udslip fra nedgravede olietanke, forudsat at miljøreglerne for olietanke er overholdt Erstatningsregler for forureningsdækning. Erstatning for skade på egen jord, bygning, løsøre og driftstab kan højst samlet udgøre kr pr. skadebegivenhed. Det gælder endvidere at erstatningen vedr. skade på egen jord ikke kan overstige kr pr. m3 jord/vand pr. skadebegivenhed. Beløbene fastsat i 2008 og indeksreguleres Erstatningens anvendelse og udbetaling Urigtige oplysninger Giver forsikringstager urigtige oplysninger ved forsikringens tegning eller ændring, kan det medføre, at erstatningen bortfalder - helt eller delvist Skader der aldrig er dækket Forsikringen dækker ikke andre indirekte tab end de, som er dækket under pkt. 5.7 (driftstabsdækning). Det er en betingelse for forsikringens dækning, at den til enhver tid gældende lovgivning samt tekniske forskrifter vedrørende varmekilder eller lignende overholdes Selvrisiko Selvrisiko beløb fratrækkes i erstatningen. Selvrisiko beløbets størrelse fremgår af policen. Selvrisiko bortfalder ved skade på elektrisk materiel, der har været omfattet af transientbeskyttelse, opkoblet på samme jordreference. Uanset hvor mange dækninger en og samme skade involverer, fratrækkes kun een selvrisiko, og altid den største. Betingelsesnr Side 23 af 27

24 Moms og andre afgifter Moms og andre afgifter erstattes ikke på løsøre og anlæg, i det omfang forsikringstager på skadetidspunktet kan modregne beløbene i sit regnskab. Finansiering af moms og andre afgifter erstattes ikke Erstatningens udbetaling ved reparation eller genanskaffelse Erstatning udbetales, når reparation eller genanskaffelse af det beskadigede har fundet sted Kontanterstatning til fri rådighed Anvendes erstatningen ikke til reparation eller genanskaffelse, udbetales erstatningen kontant. Opgjort erstatning til moms og andre afgifter medregnes ikke i kontanterstatning til fri rådighed. Udbetaling af erstatning forudsætter skriftlig accept fra samtlige der har rettigheder tinglyst i det skade ramte løsøre. Betingelsesnr Side 24 af 27

25 6 Forhold under forsikringens løbetid 6.1 Præmiens betaling Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttrædelse med angivelse af sidste rettidige betalingsdag, og senere præmier til anførte forfaldsdage Sammen med præmien opkræves eventuelle afgifter til staten, f.eks. stempelafgift, bidrag til stormflods- og stormfaldspuljen, samt gebyrer og andre omkostninger. Hvis præmien ikke betales senest den rettidige indbetalingsdag, sen der selskabet en påmindelse med oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke betales senest 21 dage efter, at på mindelsen er afsendt Selskabet er berettiget til at forhøje enhver påmindelse med et rykker/ekspeditionsgebyr. 6.2 Indeksregulering Præmie, selvrisiko beløb og forsikringssummer er indeksregulerede med mindre, at andet fremgår af betingelser. Regulering sker fra årets første forfald. 6.3 Forsikringens ophør Forsikringen er tegnet for en et-årig periode og løber, indtil den af en af parterne opsiges skriftligt med mindst 1 måneds varsel til udløbet af et forsikrings år. Er forsikringen tegnet for en flerårig periode, kan forsikringstageren dog tidligst opsige forsikringen til ophør ved tegningsperiodens udløb. Opsiges forsikringen ikke, fornyes den for en 1-årig periode, og rabatten for flerårig aftale bortfalder Efter anmeldelse af en skade og i indtil 14 dage efter erstatningens udbetaling eller skadens afvisning, kan både forsikringstageren og selskabet opsige forsikringen med 14 dages varsel. 6.4 Ændringer i risikoforholdene Lokal Forsikring skal straks underrettes, hvis der sker ændringer af risikoforholdene. Lokal Forsikring træffer herefter bestemmelse om - og til hvilken præmie og på hvilke betingelser - forsikringen kan fortsætte. Undladelse af at give meddelelse kan medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvist i medfør af Forsikringsaftalelo vens regler herom. Se pkt 6.6. Betingelsesnr Side 25 af 27

26 6.5 Vurdering af risikoforhold Lokal Forsikring er til enhver tid berettiget til at foretage eftersyn af det forsikrede, med henblik på en vurdering af risikoforhold. 6.6 Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif Ud over den årlige indeksregulering kan selskabet foretage ekstraordinære præmie- og/eller betingelsesændringer med virkning fra et hvert forfald Ekstraordinære ændringer kræver mindst en måneds varsel, og forsikringstageren er berettiget til skriftligt at opsige forsikringen med 14 dages varsel til ændringsdagen, når ændringerne er til ugunst for forsikringstageren. 6.7 Anmeldelse af skade Når der er sket en skade, er det forsikringstagers pligt at forsøge at afværge eller begrænse skaden. Lokal Forsikring har ret til at foretage skadebegrænsende foranstaltninger. Enhver skade skal straks anmeldes til Lokal Forsikring, således at Lokal Forsikring hurtigt kan bistå med råd og vejledning. Udbedring af skade eller fjernelse af det beskadigede må ikke finde sted, før selskabet har givet tilladelse. Skadeanmeldelse skal i alle tilfælde indeholde så fyldestgørende oplysninger som muligt. Opstået forurening eller mistanke herom skal desuden anmeldes til offentlig myndighed. Undladelse af at efterkomme ovennævnte kan få betydning for selskabets erstatningsforpligtigelse, jf. Forsikringsaftalelovens regler herom Anmeldelse til politi Det er en betingelse for dækning at skader som følge af tyveri eller hærværk straks anmeldes til politiet. 6.8 Forsikring i andet selskab Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, og/eller forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne. 6.9 Krigs-, jordskælvs- og atomskader m.v. Forsikringen dækker ikke skader, der skyldes direkte eller indirekte følger af: Krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, terror, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Betingelsesnr Side 26 af 27

27 Forsikringen dækker dog, hvis sådanne forhold indtræffer i det land, hvori de sikrede opholder sig på rejse uden for Danmark i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Det forudsættes, at der ikke foretages rejse til et land, der befinder sig i en af de nævnte situationer Jordskælv eller andre naturforstyrrelser Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter Klager Tvister afgøres efter gældende ret ved de almindelige domstole. Der er også mulighed for at klage direkte til selskabets klageansvarlige. Nærmere oplysninger herom kan ses på selskabets hjemme side Tilsyn og garantifond Selskabet er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for Skadeforsikringsselskaber. Betingelsesnr Side 27 af 27

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 6.1

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug Betingelser nr. 503002 Forsikringsbetingelser for Ansvarsforsikring forurening - landbrug KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 5103 - løsøre og ansvar - og de nye betingelser 5601 + viser forbedringer

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

3410.11 Besætning hvorved forstås husdyr som ikke befinder sig i en beboelsesbygning (som hunde, katte og lign. typisk gør) f.eks.

3410.11 Besætning hvorved forstås husdyr som ikke befinder sig i en beboelsesbygning (som hunde, katte og lign. typisk gør) f.eks. 3400 Diverse løsøre 3410 Hvilke genstande er omfattet 3410.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler.

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. FORSIKRINGSBETINGELSER 362-1. ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG. 1.1. Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser for løsøreforsikringerne

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser Depotrumsforsikring Forsikringsbetingelser Gælder fra februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Branddækning Side 5 3. Tyveridækning Side 6 4. Vandskadedækning Side 7 5. Fortrydelsesret

Læs mere

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber.

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber. 3000 Indboforsikring 3010 Hvilke genstande er omfattet 3010.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING 0103 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 4 A Hvad er omfattet af forsikringen: Forsikringen omfatter forsikringstagerens egne og fremmede varer (dog excl. kørsel af fremmede varer mod betaling)

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 1104 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket?

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 9800 og 9801 og

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser KØRENDE MASKINER

Forsikringsbetingelser KØRENDE MASKINER Forsikringsbetingelser KØRENDE MASKINER VERSION 20-901 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Kørende Maskiner

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Landbrugsforsikring. Landbrugsforsikring

Landbrugsforsikring. Landbrugsforsikring Landbrugsforsikring Landbrugsforsikring BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Landbrugsforsikrin - 1 Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade 1 3. Anden forsikring

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 600503 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for all-risksforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere