Nærværende beskrivelse omhandlende særlige beskrivelse for levering og montering af elevatoranlægget/-entreprisen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nærværende beskrivelse omhandlende særlige beskrivelse for levering og montering af elevatoranlægget/-entreprisen."

Transkript

1 SIDE GÆLDENDE FOR ENTREPRISEN Almindelige og særlige betingelser for alle entrepriser. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer af 10. december 1992 (AB 92) med de anførte tilføjelser og evt. supplementsskrivelser. Alle på stedet gældende - og af offentlige myndigheder givne love, regulativer og bestemmelser, der tager sigte på anlæg af omhandlende art. Bygningsreglementet af 1995 (BR95). Brandvæsenets/Beredskabsforvaltningens krav. Arbejdsministeriets/Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 996 af 16. december Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 1993, om indretning af byggepladser og lign. Nærværende beskrivelse omhandlende særlige beskrivelse for levering og montering af elevatoranlægget/-entreprisen. Vedlagte tilbudslister. Tegninger som specificeret i tegningsfortegnelsen. Arkitekttegninger. Ingeniørtegninger. Tilsynets anvisninger. Evt. rettelsesblade Arbejdets omfang Leverancen omfatter komplet levering, montering og idriftsættelse, godkendelse ved Arbejdstilsynet samt opstillet på Centervej 22, Auning og bestående af : a. 1 stk. Maskinrumsløs elevator - tovbåren person-/godselevator - med automatiske centeråbnende teleskopskydedøre og 2 stop. b. El-/automatiktavle for elevator. c. Ankerskinner for fastgørelse af konsoller for styr m.m. d. Løftekroge for montage i skakttop. e. Karmpartier, tilsætninger, trykknapkasser, dåser for signallamper m.v. f. Det til elevatormontagen nødvendige stilladsmateriale og lignende. g. I montagetiden skal elevatorentreprenøren sørge for afspærringer ved skakthuller. Afspærringen skal være af en af Arbejdstilsynet godkendt type. h. Eventuelle krav til bygningsmæssige ændringer af elevatorskakt m.v. skal anføres i tilbudet. I modsat fald bærer elevatorentreprenøren det fulde ansvar for at gældende reglementer og bestemmelser overholdes. i. Elevatorentreprenøren skal selv kontrollere bygningsmæssige mål på stedet. j. Hovedafbryder/sikkerhedsafbryder for maskinen. k. Elinstallationer og afslutningsmateriel for belysning i overkarm, i kupe, lys og stikkontakter og skat. l. Arbejdet omfatter levering og montering af det komplette elevatoranlæg incl. alle materialeog arbejdsydelser, der er nødvendige for elevetorens fuldstændige drift. Efter fornøden justering og afprøvning, omfatter leverancen endvidere anmeldelse af anlægget til stedlige arbejdstilsyn, nødvendig bistand ved besigtigelse og afprøvning samt fremskaffelse af arbejdstilsynets attester. Alle udgifter forbundet hermed afholdes af elevatorleverandøren. m. Min. 14 dage forinden afleveringsforretningen leveres et sæt elevatortegninger, materialespecifikationer, komplette el-diagrammer samt betjenings- og programmeringsvejledning til bygherre og rådgiver - se også efterfølgende afsnit om AFLEVERING OG KVALITETS- SIKRING Arbejder ved bygherrens foranstaltning Samtidig med eller umiddelbart efter ordrens overdragelse, fremsendes nødvendige bygningstegninger til elevatorentreprenøren, som udarbejder arrangementstegninger og nødvendige hulplaner, der fremsendes til godkendelse inden arbejdet påbegyndes. Fremføring af elforsyning - hovedkabel - til el-/automatiktavle og afsluttet i passende kabeltamp i skakt over øverste stop efter elevatorentreprenørens anvisning. Tilstøbning af dørkarme m.v.

2 SIDE 21.2 Eventuelle reparationer af bygningsdele, i forbindelse med elevatorentreprisen, er entreprenøren uvedkommende, med mindre tilsynet skønner at entreprenøren har nedbrudt eller ødelagt mere end nødvendigt. Istandsættelse af ødelagte bygningsdele sker i så fald ved bygherrens foranstaltning, men for entreprenørens regning Garanti Leverandøren skal i enhver henseende garantere for 1. klasses arbejde og for god virkemåde ved normalt brug af elevatoren. Garantiperioden fastsættes til 5 år at regne fra den dag elevatoren er prøvet og godkendt af arbejdstilsynet og i øvrigt er fundet i orden af tilsynet. Entreprenøren kan forvente, at der indgås en serviceaftale mellem bygherren og elevatorentreprenøren for en tilsvarende periode på 5 år, og prisen herfor angives sammen med tilbudet på elevatoren. I 1 år fra afleveringsdato skal elevatorleverandøren yde komplet service og vedligeholdelse incl. alle materialer, og omgående og uden vederlag rette enhver fejl, der ikke påviseligt skyldes misligholdelse samt udføre lovpligtig månedlige eftersyn og smøring vederlagsfrit Aflevering og Kvalitetssikring Umiddelbart efter accept skal entreprenøren fremsende kvalitetssikringshåndbog med angivelse af organisation, rutiner og kontrollens gennemførelse. a. Kvalitetsstyring og dokumention herfor skal mindst omhandle følgende emner : * materialekontrol. * overholdelse af alm. betingelser og fabrikantkrav. * overholdelse af myndighedskrav og herunder div. bekendtgørelser, direktiver og regulativer. * kontrol og godkendelse af skattegninger. * kontrol af skaktmål mål m.v. * kontrol og godkendelse af stolindretning m.m. * montering af ledninger, kabler, montagegenstande og tavle. * kontrol af potentialudligning. * opmærkninger. * kontroller i.f.m. nødbelysnings- og alarmanlæg. * funktionsafprøvning. * reviderede tegninger og diagrammer. * aflevering og garantigennemgang. Disse emner tilpasses entreprenørkontrolskemaer som løbende udfyldes af entreprenøren efter aftale med tilsynet. b. Aflevering og dokumentation. Anlægget skal afprøves for korrekt funktion, og protokol afleveres til tilsynet. Tegningsmateriale for eventuelle ændringer i installation afleveres til tilsynet. Materialespecifikationer afleveres. Kopi af anmeldelses- og godkendelsesattester fra arbejdstilsynet. c. Instruktioner. Der skal udarbejdes instruktioner for : 1. Vedligeholdelsesforskrifter og -intervaller. 2. Betjeningsvejledninger. 3. Reparationsvejledninger. d. Dokumentation af anvendte materialer. Der ønskes komplet og fyldestgørende teknisk dokumentation for samtlige delkomponenter, der indgår i leverancen.

3 SIDE 21.3 Alt materiale der er anført under pkt. a til d skal være maskinskrevet og katalogiseret og indsat i ringbind med faneblade m.m. til en DRIFT- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL. Materialet skal være gennemarbejdet på en sådan måde, at vedligeholdelsespersonale med kendskab til elektriske komponenter m.m. og forhold uden problemer kan forstå og orientere sig i materialet. Et eksemplar af materialet fremsendes til godkendelse. Efter godkendelse fremstilles den endelige vejledning i 3 eksemplarer Entreprenørens kontrol og dokumentation Entreprenøren skal dokumentere overfor bygherren, at de kvalitetskrav, der er fastlagt i udbudsmaterialet, bliver opfyldt. Heraf følger, at entreprenøren løbende skal sørge for, at der dels gennemføres en kvalitetskontrol af arbejdet og af leverancer hertil, dels tilvejebringe en dokumentation for, at kvalitetskontrollen er udført, og at de specificerede kvalitetskrav er opfyldte. Manglende kontrol og/eller dokumentation bliver betragtet som en ikke opfyldt del af entreprenørens arbejder, og vil bl.a. medføre tilbageholdelse på á conto udbetalinger og eventuelt slutopgørelse, indtil forholdet er bragt i orden, uden ekstraudgift for bygherren Bygherrens kontrol Uafhængig af entreprenørens kontrol vil bygherren gennem tilsynet lade udføre stikprøvevis kontrol, herunder også af entreprenørens kontroldokumentation. Denne kontrol fritager ikke entreprenøren for det fulde ansvar for såvel arbejdets korrekte udførelse, kontrollen hermed og dokumentation for, at kvalitetskravene er opfyldt. Tilsynet skal have fri adgang til entreprenørens lager og produktionssteder, og have lejlighed til at foretage den ønskede kontrol, herunder gennemgå entreprenørens kontroldokumentation. Omkostningerne ved denne kontrol betales af bygherren. Dog betales omkostningerne af entreprenøren, hvis kravene ikke er opfyldt Planlægning af kontrol og dokumentation Minimumskravet for KS-dokumentation fremgår for entreprisen af kontrolplanen, bilag A og nærværende beskrivelse. Kontrolplanen fastlægger emner, kontrolmetode, omfang, godkendelseskriterium samt eventuel dokumentation. Kontrolplanen indeholdende de udfyldte skemaer skal afleveres udfyldte og underskrevne inden byggeriets aflevering. Eventuel udvidelse af kontrolplanen sker i samarbejde mellem entreprenør og tilsynet. Entreprenøren meddeler byggeledelsen den kontrolansvarlige for de aktiviteter, der indgår i entreprenørens kontrol Arkivering af kvalitets- og kontroldokumentation Entreprenøren skal straks etablere et arkiveringssystem og vedligeholde dette i hele udførelsesperioden. Systemet skal omfatte den dokumentation, som løbende vil indgå, og som vedrører kvaliteten af materialer, materiel, udførelse og færdige delprodukter, samt kvalifikationer af personale, hvortil der er stillet særlig krav. Dokumentation omfatter også delarbejder/-leverancer fra underentreprenører/-leverandører. Kopi af fakturaer på materialeleverancer skal arkiveres. Det skal være muligt entydigt at definere:. hvornår og fra hvilken leverandør en leverance kommer.. at leverandørens håndterings- og indbygningsanvisninger er fulgt.. hvor i bygværket leverancen indbygges. Arkivet skal være velordnet og komplet (svarende til udførelsesstadet), således at bygherrens tilsyn uden besvær kan præsenteres for den dokumentation, dette måtte ønske at se til enhver tid under udførelsen. Ved arbejdets afslutning skal tilsynet have lejlighed til at gennemgå arkivet. Der fremsendes kopi, i 2 eksemplarer, af dokumentation i henhold til kontrolplanen, samt eventuel anden dokumentation man måtte ønske - uden udgift for bygherren.

4 SIDE 21.4 Entreprenøren skal ved arbejdets afslutning til brug for udarbejdelsen af vedligeholdelses- og driftsinstruktioner levere følgende oplysninger om materialer og komponenter, der indgår i entreprisen:. Navn og adresse på leverandør eller underentreprenør.. Materialespecifikation.. Vedligeholdelsesinterval.. Rengøringsmetode og -midler.. Fremgangsmåde ved eventuel udskiftning Udarbejdelse af udførelsesdokumenter Det påhviler entreprenøren på basis af udbudsmaterialet at supplere dette med arbejdstegninger i fornødent omfang uden udgift for bygherren. Udførelsesdokumenterne skal sendes til tilsynet i god tid før planlagt udførelsestidspunkter. Tilsynets gennemgang af disse dokumenter vil være en stikprøvekontrol af dokumenternes overensstemmelse med det til grund liggende projektmateriale, og fritager således ikke på nogen måde entreprenøren for ansvar for, at de færdige konstruktioner opfylder de stillede krav Styring af udførelsesdokumenter Entreprenøren skal have et system til identifikation og styring af udførelsesdokumenter og ændringer/supplementer til disse, som sikrer, at kun gyldige udførelsesdokumenter blive anvendt af det udførende personale. Systemet skal også dække eventuelle underentreprenører. Det skal i det mindste omfatte følgende elementer: Fastlagt procedure for, hvordan ændringer markeres i dokumenter, og hvordan dokumenterne og deres ændringsstatus identificeres. Registreringslister over gyldige dokumenter. Listerne skal kunne ændres, og ændringen registreres. Listerne skal fremsendes til dokumentbrugerne Projektgennemgang Entreprenøren skal i forbindelse med arbejdets opstart deltage i en fælles projektgennemgang med de projekterende teknikere og tilsynet. Gennemgangen ændrer ikke fordelingen af ansvar og risiko mellem bygherre og entreprenør, ej heller hvis gennemgangen resulterer i ændringer i projektet. Entreprenøren er pligtig til at holde en absolut kyndig formand beskæftiget på byggepladsen. Formanden skal kunne repræsentere entreprenøren og på dennes vegne træffe bundende aftaler med byggeledelsen Tillægsarbejder Såfremt der skal udføres arbejder, der ikke er angivet i beskrivelsen, vist på tegningerne, og disse ikke naturligt hører til entreprisens fuldstændige færdiggørelse, må disse arbejder ikke påbegyndes, før aftale med byggeledelsen foreligger Mindrearbejder Entreprenøren er pligtig til at refundere fuldt ud for enhver forandring i projektet, der medfører en besparelse Samarbejde Entreprenøren skal sørge for, at fremføring og placering af installationsdelene sker i samarbejde med de øvrige håndværkere, de er på pladsen Tidsplan/dagbodsbestemmelser Entreprisen skal følge vedlagte tidsplan. Under henvisning til fællesbetingelserne AB92 er der for overskridelse af tidsfristerne fastsat en dagbod. Entreprenøren skal til enhver tid fremme arbejdet på en sådan måde og med en sådan kraft, at de øvrige håndværkere ikke forsinkes, samt sørge for at arbejdet foregår under fornødent tilsyn og udføres af fuldt uddannede og faglærte folk.

5 SIDE 21.5 Eventuelle fejl og mangler skal afhjælpes uopholdeligt uden ekstrabetaling. Dette gælder alle installationstyper ARBEJDETS UDFØRELSE Arbejdet udføres i overensstemmelse med: Love, bekendtgørelser og regulativer m.m, som anført pkt Stærkstrømsbekendtgørelsen, elektriske installationer SB Ei - samt afsnit om lavspændingstavler afsnit 13-1 til Fællesregulativet. Stedlige forsyningsværkers bestemmelser samt lov om foranstaltninger mod forstyrrelse af radiomodtagning. Almindelige betingelser for levering af el-maskiner og transformatorer, vedtagne af "Dansk Ingeniørforening" og "Forening af fabrikanter af el-maskiner i Danmark". Efterfølgende specifikationer og beskrivelse med tilhørende tegninger Malerarbejde Alle jerndele og udstyr i skakt leveres grundet og færdigmalet. Evt. skader ved montagen skal udbedres inden aflevering. Alle jerndele til maling skal renses grundigt ved sandblæsning eller/og affedtning inden behandling. Alle nødvendige afskærmninger leveres færdigmalede og opstillet El-installationer El-installation i skakt udføres efter ønske i rør eller kabler. Kabler og rør skal oplægges direkte på bygningsdele, hvor flere kabler føres parallelle, skal galv. kabelplader eller kabelbakker anvendes. Alle ledninger og klemmer skal være i nøje overensstemmelse med diagrammer og udleveres i kopi til byggeledelsen. Levering og montering af el-/autmatiktavle i skat indeholdende diverse gruppebrydere og relæer m.m. for drivmaskineri samt lys i stol, skakt og overkarme henhører under elevatorentreprisen. Desuden medregnes tilslutning af hovedkabel(kabeltamp) til el-/automatiktavle. Systemjording skal være TN system suppleret med relæbeskyttelse.. Beskyttelse mod indirekte berøring - BIB-ning - skal etableres af elevatorentreprenøren, ved at der udføres potentialudligning med udligningsforbindelse tilsluttet samtlige gennemgående metaldele såsom styreskinner og lign. og med udlign.-forb./beskyttelseslederen (PE-lederen) tilsluttet PE-skinne i el-/automatiktavle. Der anvendes min. 1 x 6PVIKSJ-CU til potentialudligning. Der skal anvendes passende fastgørelsesmateriel - som fabr. DESITEK - bl.a. af hensyn til beskyttelse mod korrosion. Belysning i skakt udføres med lysrørsarmaturer forsynet med HF-spoler. Tænding sker ved afbr. med signallampe ved adgang til skakt. Ved stolkablets ophæng skal fastgørelsen udføres på en sådan måde, at kablets ledere er ubelastede. Stolkablet skal indeholde min. 4 x 2 stk. parsnoede disponible ledere for montering af supplerende telefon-/samtaleapperat. Disse disponible ledere afsluttes i klemmerække i el- /automatiktavleog ved stolens trykknapkasse/-panel Bærejern Alle nødvendige løftekroge, bærejern, konsoller og tilsvarende fastgørelser skal påregnes boret i af elevatorleverandør Styreskinner Elevatorstol skal i hele skaktens længde styres af stålskinner, T-profil.

6 SIDE 21.6 Styrene befæstes solidt ved skaktvæggene med 1 stk styreskinne på hver side af stol, og fastspændingsmåden må sikre, at der ikke ved temperatursvingninger eller ved naturlig sætning af bygningen kan ske en udbøjning af styrene. Under styrene anbringes bakker til opsamling af evt. overflødig olie Skaktbeklædning Elevatoren monteres i skakt af betonelementer Entreprenøren skal selv bore for alle gennemføringer og fastgørelser Stolramme Stolrammen udføres som en solid stålkonstruktion og monteres med sikkerhedspanel, der evt. svigt sikrer, at stolen ikke synker mere en max. 10 cm under normalt niveau. Stolrammen skal være således afstivet, at den uanset tilfældig forekommende belastninger, er sikret mod at blive bibragt varig deformation. Stolrammen forsynes med glidestyresko af slidstærk nylon eller tilsvarende, og automatisk smøreapperat Skaktventilation Skaktventilation udføres af anden entreprenør KRAV TIL MATERIALER OG FUNKTION Tavle Over øverste stop i skat opsættes som før nævnt manøvretavle/el-tavle i pladekapslet udførelse, indeholdende manøvreudrustninger - baseret på PLC-teknik - for op- og nedkørsel samt kontaktorer m.v. Alle delene i manøvreskab skal være let udskiftelige - eks. forsynet med stikbenssokkel o.l. - og tydeligt mærkede i overensstemmelse med diagram. Manøvreskabet skal være forsynet med hængslede låger, således at eftersyn let kan finde sted. Sikkerhedsafbryderen skal være for aflåsning i både sluttet og brudt stilling Drivmaskineri/-aggregat Drivmaskineri/-aggregat skal være i stand til at give stolen langsom start og stop at have en fuldstændig rolig og lydløs gang uden rystelser. Stolens igangsætning og standsning skal være blød og uden stød. Drivaggregatet/-maskineriet skal lydisoleres fra bygningen og være forsynet med kontravægt og anordninger, der sikrer ensartet hæve- og sænkehastighed uafhængig af belastningen samt udstyr, der kan sænke stolen til nederste stop ved strømsvigt Støjniveau Anlægget skal være konstrueret og installeret under hensyntagen til lavt støj- og vibrationsniveau og således, at støj og vibrationer i mindst muligt omfang forplantes til bygningen og elevatorstol. Alle roterende dele skal være omhyggeligt afbalancerede. Drivmaskineri opsættes vibrationsisoleret under anvendelse af isolationsmateriale af anerkendt fabrikat. Åbninger mellem skakt og omgivelser lukkes generelt således at væggenes brand- og lydtætningsforhold ikke forringes. Elevatoren incl. udstyr må ikke give anledning til et støjniveau der overstiger 30 db(a) i tilstødende rum. Målinger foretages i tilstødende rum 1,5m fra elevatorskakt og i øvrigt i henhold til bygningsreglementets bestemmelser.

7 SIDE Motor Motor skal dimensioneres for 30 starter pr. time. Oplysninger om elevatoranlæggets effektbehov (sikringsstørrelse) samt driftmæssige egenskaber bedes opgivet i tilbudet af hensyn til dimensionering af hovedkabel Standsningsnøjagtighed Stolen skal altid uanset belastningen bringes til standsning, således at etagens gulv og stolens gulv flugter indenfor en tolerance, der er bedre end +/- 0,5 cm Alarmanlæg/samtaleanlæg Normalt alarmanlæg incl. batteri-backup med klokke udenfor skakt i stueetagen leveres og monteres af elevatorleverandøren. Endelig placering aftales med tilsynet. Der skal etableres tilslutning af fjernalarm incl. samtalemulighed fra stolkupe og til vagtordning i henhold til lovgivningen Elevatorstol Elevatorstol udføres af min. 2mm stålplade uden ridser og buler og i særdeles robuste materialer. Gulvet belægges med min. 2mm banevinyl - i et stykke - incl. hulkehl af typen Perelli Strong BRS efter antagen prøve. På gulv monteres skinne af rustfrit stål til beskyttelse af gulvbelægningen. Stolhalsen beklædes med rustfrit stål. Stolens vægge skal fra gulv til loft udføres af "Skinplate" (PVC-belagt stålplade). Farve samt fabrikat aftales med arkitekt før udførelse. Stolens loft udføres i malet stålplade og grundet og færdigmalet i farve svarende til RAL Elevatorstolen skal være indrettes således den minimum opfylder kravene til kørestolstransport. Elevatorstolen forsynes med 2 stk.(rækker) fenderlister af rustfrit stål - på 3 stolsider svarende til antal døre i stol - som lukkes i de frie ender og med dimension Ø 50 mm. Fenderlisterne, der anbringes h.h.v. 400mmog 900mm over gulv (nøjagtige mål aftales nærmere). Placering ca. 40 mm fra væg. Bæringer for fenderlister udføres af rustfrit stål. Elevatorstolen ventileres med skjulte ventilationsåbninger ved gulv. Stolåbningen/-halsen skal have en bredde, der svarer til dørlysningen og beklædes med rustfrit stål. Stolens belysning skal påregnes udført med cirkulære indbygningsarmaturer med energibesparende lyskilder og HF forkoblinger og efter aftale med byggeriets arkitekt. Belysningen udføres stedsebrændende og i tilknytning til dette udføres panikbelysning med batteri-backup incl. nødvendig batterianlæg (kombineres med alarmanlæg). Der må ikke forefindes synlige bolte eller skruer i kupeen, dog undtaget skruer for trykknapkasse, attestramme og lign. Ovenpå elevatorstol monteres lysrørsarmatur og afbryder samt 230V stikkontakt med aktiv beskyttelsesleder. Udvendig sprøjtes eller smøres elevatorstolen med lyddæmpende materiale eller beklædes med andet materiale til nedbringelse af støjniveauet til absolut minimum. Elevatorstolen forsynes med overlastkontrol og med kontrollampe i stolen.

8 SIDE 21.8 Elevatorstolen forsynes med klapsæde placeret ca. 50 cm over gulv i stolen Skaktdøre - stoldøre Udføres som 2-fløjede automatiske teleskop-skydedøre, beklædt med rustfri stålplade - slebet. Dørfløje udføres alle som rustfri stålpladedøre med brandspecifikation svarende BS60-døre. Hulrummet mellem dørsiderne forsynes med fornødne afstivninger og isoleres, således at de tilfredsstiller kravene for BS60. Dørkarmene udføres i rustfrit stål med tilsætninger af stålplade. Sider og overkarm udføres med smig og forsynes med anker for faststøbning og skal være afstivet således at deformationer under tilstøbning undgås. Karme skal have et fremspring for mur på 12mm og bredde på 30mm. Der må påregnes måltagning ved samtlige døre, således der tages højde for eventuelle bygningsmæssige unøjagtigheder. Stoldøre udføres tilsvarende, dog med indvendig beklædning i "skinplate" som kupe. Som bundstykke i dørene anbringes en skinne af rustfrit stål og egnet for vinylgulvbelægning, således at overgangen mellem skinne og gulvbelægning bliver fuldstændig plant. Tærskelafstanden mellem stol og skakt må ikke overstige 20mm. I dørlysningen og foran elevatordørerne etableres lysgitter - fotocelletæppe - for registrering, om der er hindringer i (og udvendig foran elevator) dørlukning. I stolhalsen anbringes desuden 2 stk. fotocelle-udrustninger ligeledes for at undgå utilsigtet dørlukning. Normalt forbliver dørene åbne et bestemt tidsrum, hvorefter de automatisk lukker. Det tidsrum dørene holdes åben skal, når elevatoren besvarer et etagekald, kunne indstilles mellem 5- og 30s, dog skal dørene lukke 3s efter, at der sættes et stolkald. Sålænge en af lysstrålerne er brudt/lysgitter er aktiv, må dørene ikke påbegynde deres lukning. Først når det indstillede tidsinterval er udløbet, og lysstrålerne passerer frit/lysgitter er inaktiv, må dørlukningen påbegynde. Brydes en af lysstrålerne, lysgitter er aktiv eller detekteres på anden måde forhindringer under dørlukningen, skal dørene omgående reversere. Reverseringen skal kunne foregå uden rystelser. Til åbning og lukning af stol- og skaktdøre, der ved stoppene sammenkobles mekanisk, skal der leveres et lydsvagt regulerbart elektrisk drevet dørmaskineri. Maskineriet, der monteres på stolens tag på svingningsdæmpere, skal, når elevatorstolen ankommer til etagen, automatisk åbne, og efter en indstillet - justerbar - tid igen lukke stol- og skaktdøre. Åbne- og lukkehastigheder skal være uafhængigt regulerbare mellem 0- og 4s. Dørfunktionerne skal i hele indstillingsområdet fungere roligt og uden støj ELEKTRISKE APPARATER Endestop Elevatoren skal være forsynet med 2 af hinanden uafhængige, selvvirkende indretninger, af hvilke hver enkelt bevirker standsning af stolen både i øverste og nederste stilling. Den ene stopindretning skal være uafhængig af stolens styreapparat. Når anordningen har været i funktion, skal alle strømførende tilledninger være afbrudte Styring og manøvreudrustning Styring skal udføres med almindelig manøvresysten, således at stolkald skal afvikles inden etagekald effektueres.

9 SIDE 21.9 Manøvresystemet baseres på PLC-styring. For service- og eftersynskørsel skal der oven på stolen anbringes en omskifter, således at etage- og stolkald kan annulleres herfra Betjeningstableauer Alle betjeningstableauer/trykknapkasser m.v. skal påregnes udformet som ønsket af- og aftalt med arkitekt. Placering af tableauer ca. 100 cm over gulv og ca cm fra dør. I stolen skal der være 1 stk. trykknaptableauer/-kasser - og i givet fald anbragt på samme stolside - med 1 trykknap og 1 kvitteringslampe for hvert stop - med arabertal. Desuden skal forefindes 1 nødstopknap/døråbneknap og 1 alarmtrykknap/"hjælp"-trykknap. Kvitteringslamper skal være indbygget i trykknapper som lyskrans. Nødstopknappen skal være således indrettet, at stolen ved nødstandsning bliver holdende, indtil passagererne igen vil fortsætte kørsel. Betjeningstableaue(-r) udføres planforsænket, som standardtableau med digital etageviser og kørselsretningspile. Betjeningstableaue(-r) placeres i en passende højde, så også kørestolsbrugere bekvemt kan betjene det/disse. Endvidere skal tablealue-(-r)t være forsynet med tekst efter nærmere aftale. Stolen forsynes endvidere med positionsindikator/etagevisertableau og overlastindikering. Betjeningsknappernes størrelse ca. 40X40 mm. Betjeningspanel skråtstilles ca. 45 o. På etagerne Ved skaktdøre anbringes trykknaptableauer/-kasser hver med 1 trykknap, og 1 "I brug"-lampe. Kvitteringslamper skal være indbygget i trykknapper som lyskrans. Betjeningstableauer udføres planforsænket og med graveret forplade i rustfrit stål og placeres i en passende højde, så kørestolsbrugere bekvemt kan betjene det. Endvidere skal tableauer graveres med tekst efter nærmere aftale Virkemåde Betjenes etageknapperne i stolen eller ved dørene, skal elevatoren starte og stolen køre til den ønskede etage. Kald fra stolen har præference, og kald fra etagerne skal være udelukket i den tid, elevatoren ekspederer stolkald. Kvitteringslampen på den etage der er kaldet, skal lyse samtidig med, at den tilsvarende trykknap har været betjent på etagen eller i stolen, og slukke når stolen er ved at standse ved etagen. Efter ankomsten til etagen, skal der forløbe en vis indstillelig tid, inden etagetrykkene ved døre igen kan fungere - se også pkt. vedr. SKAKTDØRE - STOLDØRE. "I brug"-lamperne skal lyse på alle etager så længe stolen er i bevægelse eller en dør er åben Fjernbetjening: Elevatorstyringen forsynes med fjernbetjeningen baseret på Conson modul Type UHF LINK CP 70 C. Ovennævnte modul aktiveres med 16 kanalers fjernbetjening leveret under anden entreprise. Styringen opbygges således at der anvendes 1 tryk for kald samt 2 styk for valg af etage Hoveddata : Generelt : Elevatortype person/gods Nyttelast Hejsehastighed Dørtype : Som PD-elevator type tovbåren og maskinrumsløs : Antal personer og vægt svarende stolareal : 1,0m/s : Udføres som 2-fløjede automatiske teleskop-skydedøre, beklædt med rustfri stålplade - slebet.

10 SIDE Manøvresystem Elforsyning Placering af drivmaskineri Tophøjde Grubedybde Dørlysning (HxB) Skakt (BxD) Hejsehøjde Antal stop : 3 Antal døre i stol : 1 : Alm. trykknapstyring : 3 x 230/400V - 50Hz : I skakt : Se arkitekttegninger : Se arkitekttegninger : 2000 x 900 mm : Se arkitekttegninger : Se arkitekttegninger Antal døre i skakt : 3 Indvendig stolmål (HxBxD) : 2200 x 1100 x 1400 mm

2.1 ELEVATORENTREPRISEN

2.1 ELEVATORENTREPRISEN Arbejdsbeskrivelse Side : 1/8 2.1 ELEVATORENTREPRISEN.1. Omfang.1.1 Generelt Leverancen omfatter komplet levering, montering og idriftsættelse, godkendelse ved Arbejdstilsynet samt opstilling på Hadsundvejens

Læs mere

3. Generelle specifikationer... 6 3.1. Referencer... 6 3.2. Materialer og produkter... 7

3. Generelle specifikationer... 6 3.1. Referencer... 6 3.2. Materialer og produkter... 7 1. Orientering Rev. dato : Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 2. Omfang... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Bygningsdele... 2 2.3 Arbejder ved bygherrens foranstaltninger... 2 2.4. Projektering... 2 2.5 Garanti...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Ombygning og renovering

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Ombygning og renovering RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Ombygning og renovering Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.20 - Elevator 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 66.1 Persontransport... 3 66.1.1 Indledning... 3 66.1.2 Generelle principper... 3 66.1.3 Installation/udførelse... 3 66.1.4

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. :

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. : Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 1 af 6 KAP. 7. KVALITETSSTYRING Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 2 af 6 7.1 Generelt Entreprenøren skal kvalitetssikre sit arbejde, jf By og Boligstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Sfb nr. 68 Teknisk paradigma El-Installationer.

Sfb nr. 68 Teknisk paradigma El-Installationer. Sfb nr. 68 Teknisk paradigma El-Installationer. Teknisk Afdeling Opdateret den 13-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 68.0 Person- og materialetransport... 2 Emne: 68.1 Persontransport...

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Generelt Alle fagområder. Revision: 2014-07-01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Generelt Alle fagområder. Revision: 2014-07-01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014-07-01 Indholdsfortegnelse 0.1 Indledning... 3 0.2 Generelle principper... 3 0.2.1 : Omfang og anvendelse... 3 0.2.1.1 Omfang:... 3 0.2.1.2 EMC (Electromagnetic

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.5 Elevator Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato: 1434

Læs mere

ELEVATORLIFT FOR PERSONTRANSPORT! 4 PERSONER

ELEVATORLIFT FOR PERSONTRANSPORT! 4 PERSONER AluLet elevatorlift HC325PVK ELEVATORLIFT FOR PERSONTRANSPORT! 4 PERSONER AluLet HC325PVK kan leveres med løftehøjde efter ønske op til 20 meter. Denne Elevatorlift kan monteres direkte oven på eksisterede

Læs mere

AluLet Elevatorlift HC325PVKo

AluLet Elevatorlift HC325PVKo AluLet Elevatorlift HC325PVKo Udendørs monteret Elevatorlift 4 personer! AluLet HC325PVKo kan leveres med løftehøjde efter ønske op til 20 meter. Denne Elevatorlift kan monteres direkte oven på eksisterede

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER Maskine: Fabrikat: Type: Udfyldt af: Dato: Lovkrav angivet Andre krav angivet Støj se også under brugsanvisning Acceptværdier Følgende A-vægtede lydtrykniveauer må ikke overskrides, når maskinen er i drift

Læs mere

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået.

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået. Kabelmontør. L AUS kursus 1 dags varighed. Kurset L_AUS gennemføres af instruktøren der har dette speciale. Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web:

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web: Indholdsfortegnelse 39.0.00 SOLAFSKÆRMNING / MØRKLÆGNING... 2 39.1.00 ALMENT... 2 39.2.00 KRAV TIL PRODUKTER... 3 39.3.00 ARBEJDETS UDFØRELSE... 4 39.4.00 KVALITETSSIKRING... 5 39.5.00 SPECIFIKATION...

Læs mere

G. El-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

G. El-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 El- og svagstrømsinstallationsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

AluLet Elevatorlift HC325PVKi

AluLet Elevatorlift HC325PVKi AluLet Elevatorlift HC325PVKi ELEVATORLIFT FOR PERSONTRANSPORT! 4 PERSONER AluLet HC325PVKi kan leveres med løftehøjde efter ønske op til 20 meter. Denne Elevatorlift kan monteres direkte oven på eksisterede

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6 EL Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (01) HPFI relæ

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning Tekniske Kapsave med hjælpemidler én klinge Indledning En Kapsav er en rundsav, der med hånden eller mekanisk føres på tværs af bordet mod emnet. Den kaldes ofte en afkorter. Der findes flere typer kapsave,

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Byggesagen Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr 17/1 Sags nr.:17/1 Dato:xx.xx.2017. Vers.: 01 Projektleder: flp ENTREPRISEKONTRAKT SIDE 1 Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi

Læs mere

Brændgårdskolen, Brorsonsvej 2 4, 7400 Herning Udskiftning af yderdøre og vinduespartier

Brændgårdskolen, Brorsonsvej 2 4, 7400 Herning Udskiftning af yderdøre og vinduespartier Notat Brændgårdskolen, Brorsonsvej 2 4, 7400 Herning Udskiftning af yderdøre og vinduespartier Rettelsesblad nr. 1 11. maj 2015 Projekt nr. 219840 Udarbejdet af LTR A. Hovedentreprise, udskiftning af yderdøre

Læs mere

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Dette paradigme anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet med Bygningsautomation.

Læs mere

AluLet Elevator HC400PVKo

AluLet Elevator HC400PVKo AluLet Elevator HC400PVKo Ny ELEVATORLIFT med lukket elevatorstol og impulstryk! For udendørs montering! AluLet HC400PVKo leveres med løftehøjde efter ønske op til 30 meter. Kan monteres direkte oven på

Læs mere

Dette kvalitetsstyringsprogram tager sigte på at forebygge svigt med deraf følgende skader under opførelsen af byggeopgaven.

Dette kvalitetsstyringsprogram tager sigte på at forebygge svigt med deraf følgende skader under opførelsen af byggeopgaven. 1 Forord: Dette kvalitetsstyringsprogram tager sigte på at forebygge svigt med deraf følgende skader under opførelsen af byggeopgaven. Endvidere giver kvalitetsstyringsprogrammet beskrivelse af, hvordan

Læs mere

Udarbejdelse og levering af fuldstændig driftsdokumentation af den samlede PDS installation.

Udarbejdelse og levering af fuldstændig driftsdokumentation af den samlede PDS installation. Freenet Danmark PDS tilbud Indledning. Nærværende tilbud omfatter projektering. levering, montering, tilslutning, afprøvning og idriftsættelse af installationer nævnt i udbudsmaterialet med tilhørende

Læs mere

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl 10 % eftersyn En gennemgang af de mest typiske fejl Formålet med eftersynet. 10 % anlægstilsyn udføres på nye og ændrede elinstallationer, og formålet med tilsynene er at kontrollere, at den faste elektriske

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG Byggesag: Sags nr.: Sags beskrivelse: Hoved/Totalentreprisen, incl. alle underliggende fagentrepriser Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere

Læs mere

Skema for elsyn Evt. Notater

Skema for elsyn Evt. Notater Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Evt. Side 1 of 5 1. Målinger Måleobjekter 1.1 Afprøvning af fejlstrømsafbrydere 1.2

Læs mere

Mange brande skyldes forkert udførelses ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions og ydervægge.

Mange brande skyldes forkert udførelses ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions og ydervægge. Plastrør/kabler Brandsikring Mange brande skyldes forkert udførelses ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions og ydervægge. Bygningskonstruktioner skal udføres, så en brand ikke

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral Side : 1 af 9 Entreprisebeskrivelse (EB) for levering og idriftsætning af vaskeriudstyr Side : 2 af 9 1.0 Almen orientering Bygherre: Fællesvaskeri Ruskær v. Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300

Læs mere

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne BR 95 og BR-S 98 angiver de overordnede regler Vandnormen og Afløbsnormen Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne SBi s anvisninger henvisning i BR om at SBi s anvisninger

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

FR 200 KÆDETRANSPORTØR

FR 200 KÆDETRANSPORTØR Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger Side 2 af 18 1. Overensstemmelseserklæring FREMA EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Rumventilation i autoværksteder

Rumventilation i autoværksteder Rumventilation i autoværksteder Udbudsmateriale Bygherre: Navn Adresse By Rådgiver: Navn Adresse By Udbudet gælder følgende lokaler: Ventilationsanlægget har opvarmningsfunktion Mekanisk værksted dag nat

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler Tekniske Afrettere hjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder afrettere skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene til indretning

Læs mere

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning.

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning. Robot nr: Kontrol af robotceller Nye / ændringer Dato for gennemgang. Accept af ibrugtagning Initialer Underskrift Ja Nej Projektleder (ansvarlig indkøber) Robotintegrator Modtager (ansvarlig drift) Kompetent

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.00 Sted Byggepladsen Deltagere: Claus Christensen (CLC) M & B Jan Fischer (JF) El:CON Søren Lonnebjerg (SL) KPC BYG A/S Niels Christian Træholt (NCT) KPC BYG A/S

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

Skema for elsyn. - uden for huseftersynsordningen. Personoplysninger. Generelle oplysninger. Installationsnr. Navn (rekvirent) Målernr.

Skema for elsyn. - uden for huseftersynsordningen. Personoplysninger. Generelle oplysninger. Installationsnr. Navn (rekvirent) Målernr. Skema for elsyn - uden for huseftersynsordningen Personoplysninger Navn (rekvirent) Energinet.dk 85550 Installation Adresse Tonne Kjærsvej Adresse Gl. Dalsgårdsvej 14 Postnr./by 7000, Fredericia Postnr./by

Læs mere

Indhold. MOVE-MH-01-D-DA.doc 2

Indhold. MOVE-MH-01-D-DA.doc 2 Indhold Leverancens indhold... 3 Typer af vægge/befæstigelse... 3 Montage... 4 Nødvendigt værktøj for montage... 4 Kontrol af hulmål... 4 Afstande mellem væg og karm... 4 Montage af karm... 5 Montage af

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Side 1 af 8 ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Indholdsfortegnelse 01.2. Omfang...

Læs mere

Sundhedshus Toftlund

Sundhedshus Toftlund Notat 27. april 2015 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Sundhedshus Toftlund Der er indkommet følgende spørgsmål til el-projektet. Spørgsmål angivet med kursiv og understreget, svar med normal tekst.

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Renovering af ventilationsanlæg på Maniitsoq Sygehus B-950 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree

Læs mere

Facadebeklædning med Sinus:

Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med sinusplader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10 Side 1 af 10 Bilag 6 Levering Indhold 1. Levering... 2 1.1 Leveringssted... 2 1.2 Fastsættelse af leveringstidspunkt... 2 2. Leveringsfrister, udeblivelse mv.... 3 2.1 Levering af Årligt serviceeftersyn...

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

HYDRO-CON Dato:

HYDRO-CON Dato: KUNDE 1) MODEL SKAKTMÅL GRUBEMÅL DØRLYSNING LADMÅL NOTE: 1240 x 1240 1280 x 1280 x 70 850 1000 x 1125 1340 x 1615 1380 x 1655 x 70 950 1100 x 1500 SAMMENLIGN. LADMÅL IFLG. EN8170, TYPE 2 1340 x 2515 1380

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Sammenhæng mellem DS 432 og BR08 (BR10) Leon Buhl Industri & Teknologisk Institut Oversigt over indhold Kort oversigt over byggelovgivningen Hvordan anvendes bygningsreglement

Læs mere

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5 Vvs Side 1 af 5 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (52)50.05 Nedtagning

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk 6.1 El-arbejder Kap.-side : 3.1-1 6.1.1. Generelle bestemmelser 6.1.1.1 Grundlag. Lys- og kraftinstallationer udføres for 3 x 400/230 V vekselstrøm. De omtalte installationer udføres i nøje overensstemmelse

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Program Ny lovgivning el-området Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Lovgivning og standarder Direktiver Besluttes af EU kommissionen og skal følges af medlemslandene

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer.

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Teknisk Afdeling Opdateret den 13-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 61.0 Føringsveje... 2 Emne: 61.1 Teknikrum (Placering, pladsforhold

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen... Plejehjem Rapport om el-sikkerheden på plejehjem. Tilsynsordningen har i perioden 1. februar til 31. marts 2010 kørt kampagnetilsyn på plejehjem, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen

Stærkstrømsbekendtgørelsen Stærkstrømsbekendtgørelsen Definitioner og dokumentation for Nødbelysning (kapitel 805) 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet

Læs mere

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 1 af 17 KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 2 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger

Læs mere

El-installationsrapport

El-installationsrapport El-installationsrapport Adresse: Postnr. & by: Dato: Tingvej 14, St, Th 2300 København S 13/05-2014 Installatør: Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf: 32501499 Autorisationsnr: Sagsnr:

Læs mere

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Firma: Murerfirma Niels Bugge ApS Kertemindevej 66 8900 Randers KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Byggesag: 10431 - Randers Lilleskole Revision: 1 Bygherre: Randers Lille skole Entreprise:

Læs mere

Identifikation af ledninger - ledningsmærkninger

Identifikation af ledninger - ledningsmærkninger Identifikation af ledninger - ledningsmærkninger Hvorfor og hvordan? Der har igennem længere tid verseret heftige diskussioner om dette spørgsmål. Hvorfor egentligt ofre tid og penge på en sådan opmærkning.

Læs mere

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3 Udbud af rammeaftaler for ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE Aftalebilag 3 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Orientering...3 1.1 Generelt...3 1.2 Udbudsmaterialet...3 1.2.1 Grundlag for udbud...3 1.2.2 Almengyldige

Læs mere

Bilag 10 Kvalitetsstyring

Bilag 10 Kvalitetsstyring Bilag 10 Kvalitetsstyring Side 1 af 6 Bilag 10 Kvalitetsstyring Leverandøren skal anvende og dokumentere sit kvalitetssikringssystem. Hvis kvalitetssikringen ikke indeholder de nedenfor beskrevne opgaver,

Læs mere

www.cj-montage.dk Elevatorlift en NEM løsning Elevatorlift udført i aluminium til persontransport.

www.cj-montage.dk Elevatorlift en NEM løsning Elevatorlift udført i aluminium til persontransport. Elevatorlift en NEM løsning Elevatorlift udført i aluminium til persontransport. Ideel løsning ved ejendomsfornyelse. Elevatorliften kan leveres med ønsket løftehøjde op til 20 meter. Kan monteres hvor

Læs mere