Rapport. Revidering og udvikling af Den Grundlæggende ProjektlederUddannelse (GPU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport. Revidering og udvikling af Den Grundlæggende ProjektlederUddannelse (GPU)"

Transkript

1 Rapprt Revidering g udvikling af Den Grundlæggende PrjektlederUddannelse (GPU) 1

2 Frrd Rapprten er lavet på grundlag af de psamlede erfaringer fra fire udbydere af prjektlederuddannelsen samt input fra de skler, sm har udbudt g gennemført uddannelsen. Erfaringerne mfatter såvel rammerne, indhldet g gennemførelsen af prjektlederuddannelsen samt arbejdsgruppens vervejelser g anbefalinger. Den nye prjektlederuddannelse bygger på tre hvedmråder: Management Leadership Prjektstyring g udvikling Vægtningen af disse tre hvedmråder i uddannelsen bør dimensineres ud fra målbeskrivelserne g deltagernes ønsker g behv. Den Grundlæggende Prjektlederuddannelse er pbygget af følgende AMUuddannelsesmål: Lederens prjektplanlægning (43568) Prjektledelse (43569) Ledelse af frandringsprcesser (43572) 2

3 Arbejdsgruppen Arbejdsgruppen sm har udviklet prjektlederuddannelse består af følgende persner: Jan Bredvig IBC KursusCentret Tlt. direkte Helle Haar Nielsen Erhvervsakademiet København NORD Tlf. direkte: g Mbil: Henning Kampmann CHP WEST Telefn g mbil Hans Jørn Knudsen Tietgen KmpetenceCenter, Ledelse & HR Telefn g mbil På arbejdsgruppens vegne Hans Jørn Knudsen Krdinatr fr arbejdsgruppen April

4 Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 Indhldsfrtegnelse... 4 Indledning... 5 Anbefalinger ) Frhld vedrørende deltagerne på uddannelsen ) Vis kvalitet ) Punkter til nærmere afklaring ) Videndeling g inspiratin ) Knference fr undervisere i prjektledelse... 6 Mdulplanernes pbygning... 7 Mdul 1 Prjektstart... 8 Mdul 2 Teamudvikling g ledelse Mdul 3 Prjektgennemførelse Mdul 4 Prjektafslutning g læring Bilag til mdulplanerne Bilag til mdulplan fr mdul Bilag til mdulplan fr mdul Bilag til mdulplan fr mdul Bilag til mdulplan fr mdul

5 Indledning Gruppens pgave har været at indsamle erfaringer fra udbyderne af prjektlederuddannelsen samt at udarbejde rammer g mdulplaner, sm kan anvendes af de uddannelsessteder g undervisere, sm vil udbyde den Grundlæggende PrjektlederUddannelse (GPU). Mdulplanerne er integreret i rapprten sammen med ngle eksempler på plæg, øvelser, pgaver g cases. Der er ikke tale m et sæt kmplet undervisningsmateriale, men mdulplanerne giver henvisninger til relevant litteratur, hjemmesider, øvelser g metder, der samlet giver gd inspiratin til gennemførelsen af GPU. Anbefalinger 1) Frhld vedrørende deltagerne på uddannelsen Før start på uddannelsen I arbejdsgruppen ser vi det sm vigtigt, at kursisten frinden sin deltagelse på uddannelsen gennemfører en frventningsafklaring med sin nærmeste leder. Dels fr at afklare gensidige frventninger, men gså fr at kursisterne kan præsentere sine frventninger på det første mdul. Under uddannelsen Mange deltagere har meldt tilbage, at et væsentligt element fr deltagelse på uddannelsen er muligheden fr at indgå i nye netværk g pnå sparring med andre prjektmagere. Derfr bør der allerede på mdul 1 udarbejdes en telefn g liste. På mdul 1 bør der fr hver deltager udarbejdes en persnlig udviklingsplan, sm i de efterfølgende mduler kan justeres efter behv. På mdulerne bør der afsættes tid til refleksiner ver læringens knsekvenser fr deltagerens persnlige handlingsplan med sigte på at frankre læringen i ny adfærd. Tiden kan afsættes enten dagligt eller på slutdagen af hvert mdul, hvr de nye udviklingspunkter kan skrives ind i handlingsplanen. Gruppen anbefaler kraftigt, at der arbejdes med hjemmepgaver mellem mdulerne. Herved får deltagerne mulighed fr at afprøve værktøjer, metder g mdeller i praksis. Resultaterne g erfaringerne med gennemførelsen af hjemmepgaverne drøftes på det efterfølgende mdul. Efter uddannelsen afslutning Der kan med frdel etableres netværk mellem deltagerne specielt på de hld, hvr der er flere deltagere fra samme virksmhed. 2) Vis kvalitet Skriftlig evaluering i VIS KVALITET skal gennemføres. Gruppen mener, at denne evaluering med frdel kan gennemføres samlet på det sidste mdul, idet der er en del gentagelser i spørgerammen. Dette skal dg ikke erstatte den mundtlige tilbagemelding (eller andre tilbagemeldingsfrmer) fra mdul til mdul. Et yderligere supplement er en evaluering, der gennemføres 2-3 måneder efter uddannelsens afslutning. Denne måling kan give bedre indikatiner af det egentlige udbytte af uddannelsen g frihlde evalueringen fra påvirkningen af en kursusstemning psitiv sm negativ. 5

6 3) Punkter til nærmere afklaring Kursisterne spørger fte til, m uddannelsen er kmpetencegivende til det øvrige uddannelsessystem. I det frmelle uddannelsessystem er GPU kmpetencegivende i frhld til andre amuuddannelser, hvis der i disse står, at gennemførelsen af et eller flere af GPU`s 3 amu-mål er frudsætningen fr deltagelse. Gruppen anbefaler, at det vervejes, hvrledes en deltager gennem en realkmpetencevurdering kan få merit til andre kurser g uddannelsesmråder. Gruppen anbefaler, at der løbende fretages kvalitetsfrbedringer g videreudvikling af mdulerne i frhld til nye fagmråder, metder g andre behv. Det anbefales, at der nedsættes en fast arbejdsgruppe, der har ansvaret fr vedligehldelse g videreudvikling af uddannelse. Gruppen består af udbydere af GPU, hvis primære pgave er, at uddannelsen til stadighed er aktuel g relevant i frhld til markedets ønsker g behv. Dette sker i tæt samarbejde med Ledernes Hvedrganisatin g andre relevante parter 4) Videndeling g inspiratin I arbejdsgruppen har vi den pfattelse, at VDI i endnu højere grad bør anvendes til videndeling g inspiratin. Det kunne vervejes, m VDI eller en lignende virtuel platfrm kan bruges til kvalitetssikring g erfaringsudveksling mellem undervisere på GPU? 5) Knference fr undervisere i prjektledelse Den 15. maj 2008 vil der på Ledernes Uddannelssescenter i Odense blive afhldt en knference, hvr den Grundlæggende PrjektlederUddannelse præsenteres. Der vil her blive mulighed fr at udveksle erfaringer g kmmentarer til den nye uddannelse. Endvidere vil der være mulighed fr at få de seneste nyheder fra HAKL g Ledernes Hvedrganisatin. Arbejdsgruppens anbefaling er, at der en gang m året gennemføres et arrangement, hvr underviserne, HAKL g Ledernes Hvedrganisatin inspirerer hinanden til frnyelse af GPU. 6

7 Mdulplanernes pbygning Den Grundlæggende Prjektlederuddannelse er pbygget efter følgende mdel. Uddannelsen består af 4 mduler frdelt på 9 dage. Mdul 1 (3 dage) Prjektstart Mdul 2 (2 dage) Teamudvikling g ledelse Mdul 3 (2 dage) Prjektgennemførelse Mdul 4 (2 dage) Prjektafslutning g læring Mdulerne Mdul 1 har en varighed på tre dage, hvilket begrundes med, at deltagerne her får mulighed fr dels at få en grundig indføring i prjektstart, g dels vil der blive afsat tid til erfaringsudveksling samt netwrking. De øvrige mduler har en varighed på 2 dage g er tematiserede. Indhld Fr de enkelte mduler er der angivet en række temaer, terier, værktøjer g emner, der kan tages i anvendelse. Der er ligeledes givet et bud på en naturlig rækkefølge i afviklingen af aktiviteterne. Referencer g kilder Her er angivet steder, hvr underviseren kan søge efter yderligere inspiratin g underbygning til aktiviteterne. Her refereres både til litteraturen, hjemmesider samt undervisningsmateriale. Eksempelvise øvelser, cases g materialer. I mdulplanerne refereres til en række øvelser g cases, sm alle er afprøvede blandt en eller flere af de medvirkende skler. Anbefalede undervisningsmetder g didaktik Afsnittet er tænkt sm inspiratin til, hvrdan plæg, øvelser g cases kan spille sammen. Opgaver mellem mdulerne Der er her frslag til de pgaver, sm deltagerne kan løse mellem mdulerne fr dels at frberede sig, men gså fr at frankre læringen i praksis. 7

8 Mdul 1 Prjektstart Frmålet er at give deltagerne kendskab til uddannelsens indhld, samt kendskab til hvrdan prjekter etableres, struktureres g rganiseres. Frmålet er endvidere ud fra gd prjektledelse at give deltagerne kendskab til sig selv i frhld til prjektlederens rller, kmpetencer g ansvarsmråder. Målet på mdulet er, at deltagerne skal trænes i udarbejdelse af et prjekts mål g succeskriterier samt pnå kendskab til prjektets faser. Endvidere skal deltagerne kunne anvende en simpel prjektstyringsmdel samt pnå frståelse fr prjektlederens rller g ansvar g kunne vurdere egne stærke g svage sider i frhld til disse. Dag 1 Dag 2 Dag 3 Indhld Intrduktin til Uddannelsen Gennemgang af mdulerne Præsentatin af deltagerne Etiske spilleregler Individuel præsentatin af frventninger Intrduktin til persnlig udviklingsplan Skabeln udleveres Intrduktin udleveres Prjektdefinitin Afdækning af deltagernes definitin af et prjekt Eksempler på definitiner fra faglitteraturen Prjektstart Hvilke pgaver er velegnet til et prjekt? Indhld Fasepdeling af et prjektfrløb præsentatin af mdel Valg af prjektstyringsmdel Drøftelse af de prjektstyringsmdeller der anvendes i deltagernes virksmheder. Præsentatin af den mdel, der anvendes i denne uddannelse SWOT g interessentanalyser Casepgave i SWO- Tanalyse Casepgave i interessentanalysen Overblik ver interessenterne g deres betydning fr prjektets liv Infrmatinsstrategien Indhld Prjektlederens rlle, kmpetencer g ansvar Individuel pgave Gruppepgave Prjektrganisatinen Spørgerunde m, hvilke prjektrganisatiner deltagerne anvender Præsentatin af en mdel fr pbygning af en prjektrganisatin Virksmhedsudvikling g kmmunikatin Oplæg til hjemmepgave frud fr mdul 2 Udarbejdelse af den persnlige udviklingsplan 8

9 Mål g succeskriterier Beskrivelse af mål g succeskriterier herunder drøftelse af delmål Referencer g kilder Prjektstyring med enkle midler. Hans Mikkelsen, Jens O. Riis. Prved wiki/prjektledelse Ledelse af prjektmylderet, Børsens frlag, ISBN Pwer i prjekter g prteføljer. Mette Lindegaard, Jhn Ryding Olssn. Jurist g Øknmfrbundets Frlag. Referencer g kilder Grundbg i prjektledelse. Hans Mikkelsen g Jens O. Riis. Prdev Aps. 9 udgave Referencer g kilder Lederens faldgrupper, Ichak Adizes, dansk bearbejdelse ved Henrik Pade, A/S Frlaget Børsen, 1979, ISBN Børsens Ledelseshåndbg, Prjektledelse, ISBN Eksempelvise øvelser, cases g materialer Præsentatin af hinanden Persnlig udviklingsplan Beskrivelse af hvrdan et prjekt kan defineres Plan ver værktøjer g et frslag til hvr man i prcessen anvender disse Eksempelvise øvelser, cases g materialer Fasepdeling af et prjekt Prjektstyringsmdel SWOT analysen Eksempelvise øvelser, cases g materialer Prjektlederens rller, ansvar g kmpetencer Hvrdan kan vi rganisere prjekter? Hvrdan kan frskellige type af prjekter integreres i de strategiske udviklingsplaner fr virksmheden? Hjemmepgaven 9

10 Anbefalede undervisningsmetder/didaktik Stikrd fra de individuelle frventninger nteres på flipver g gemmes indtil slutevalueringen. Præsentatin af deltagerne kan ske ved at de hver især interviewer hinanden g præsenterer mdparten fr de øvrige ud fra tidligere erfaringer med prjektarbejde. Etiske spilleregler skal være en knsensusbeslutning. Planche med spilleregler hænges p i lkalet. Underviser bruger den aktivt når den vertrædes. Deltagerne afleverer kntaktplysninger sm underviseren kpierer på en liste, der udleveres til alle. Kan efterfølgende bruges til netværk g markedsføring af kmmende uddannelsestilbud. På mdulet udleveres den persnlige udviklingsplan, sm skal udfyldes til næste gang. Der udleveres et skema samt en beskrivelse, men det er vigtigt, at underviseren argumenterer fr vigtigheden af løbende at arbejde med mdellen samt af at drøfte den med nærmeste leder i egen rgani- Anbefalede undervisningsmetder/didaktik Prjektstyringsmdellen skal være en enkelt mdel, sm deltagerne kan anvende i egen prjektrganisatin, hvis virksmheden endnu ikke har en styringsmdel. Deltagerne skal have et grundigt kendskab til mdellen g dens faser. Mdellen skal anvendes efterfølgende i frbindelse med den enkelte deltagers arbejde med sit prjekt ud fra prjektets faser. Cases til SWOTanalyse g interessentanalyse kan evt. laves sammen med kursisterne på baggrund af deres erfaringer. Se gså case i bilagsmaterialet Interessentanalysen medtages sm et værktøj til at pnå verblik ver hvem lederen påvirker(s). Kursisterne laver en interessentanalyse ver eget arbejdsmråde/virksmhed. Anbefalede undervisningsmetder/didaktik Prjektlederens rlle: Ud fra den enkelte deltagers pfattelse fastlægger gruppen prjektlederens pgaver. Deltagerne skal afdække egen persnprfil i frhld til en skitseret prjektlederprfil. Derved pnås samtidig kendskab til udviklingsmråder. Det anbefales, at den persnlige udviklingsplan mellem mdulerne drøftes med nærmeste leder g/eller prjektchefen i vedkmmendes virksmhed. Ved udarbejdelse af den persnlige udviklingsplan kan deltageren med frdel anvende SMART-mdellen. Under punktet virksmhedsudvikling g kmmunikatin er det vigtigt, at fremhæve, at prjektet skal bidrage til at sikre virksmhedens fremdrift md de vedtagne visiner g mål. Underviseren skal være pmærksm på, at der kan være en meget str spredning i deltagernes viden g erfaring mht. prjektarbejde g prjektledelse. Allerede efter afviklingen af mdul 1, må underviseren derfr være parat til at skulle tilpasse undervisning g indhld fr at deltagerne kan føle, at de har lært nget nyt. 10

11 satin. Frmålet med temaet prjektstart er at identificere relevante prjekttyper i frhld til deltagerne samt finde frem til det prjekt, sm deltagerne skal arbejde med i hele uddannelsesfrløbet. SMART mdellen anvendes til målbeskrivelse Præsentatinen af prjektstyringsmdellen kan præsenteres i starten af frløbet eller hen i frløbet afhængig af deltagernes fælles udviklingsniveau. Opgaver før mdulet: I velkmstskrivelse pfrdres deltagerne til at undersøge g medbringe erfaring med prjektarbejde fra egen virksmhed. Opgaver til næste mdul: Se bilag Bemærkning: 11

12 Mdul 2 Teamudvikling g ledelse Frmålet er, at deltagerne får kendskab til grundlæggende ledelsesprincipper. Deltagerne skal gennem anvendelse af situatinsbestemt ledelse lære at skabe mtivatin g engagement i prjektgruppen g derigennem udvikle prjektteamets kmpetencer til sikring af prjektets fremdrift. Deltagerne skal endvidere lære at anvende målstyring sm teamledelsesværktøj samt andre prjektstyringsværktøjer til sikring af prjektets fremdrift. Målet er, at deltagerne kan anvende værktøjer til sammensætning g udvikling af prjektteamet. Deltagerne skal endvidere kunne anvende situatinsbestemt ledelse, prjektplan, lgbg g andre værktøjer til sikring af prjektets fremdrift. Dag 1 Dag 2 Indhld Siden sidst g hjemmepgave Sammensætning g udvikling af teamets kmpetencer Frandringer g faldgruber Teamledelse Indhld Prjektplanlægning g styring af flw Gantt- diagrammet Situatinsbestemt ledelse gennem anerkendelse Gruppe- eller teamudvikling Mtivatin g engagement Gruppeleder versus teamleder - rlleskiftet Selvstyrende grupper Caching Revisin af den persnlige udviklingsplan Beslutningstagen i teams Målstyring sm teamledelsesværktøj Samarbejde i prjektrganisatinen Samarbejde mellem frskellige prjektgrupper Prjektplan, møder g lgbg 12

13 Referencer g kilder Meredith Belbin: Ledelsesgrupper, Ptential 2005 Teamwrk metder til effektivt samarbejde af Michael A. West, Psyklgisk Frlag, ISBN , f.eks. s m teamrller Det samarbejdende menneske Vagn Strandgaard, Finn van Hauen mfl., Peter Assenfeldts nye Frlag A/S, 1996, 2. udgave, ISBN Flemming Ettrup, Prjektledelse Planlægning g Styring, Erhvervssklernes Frlag Referencer g kilder Situatinsbestemt ledelse Menneskesyn McGregrs X g Y syn Situatinsbestemt ledelse hvilke frhld skal lederen tage højde fr, når lederen skal vælge lederstil. Udgangspunkt kan tages i Tannenbaum g Schmidts mdel SLII mdellen Hersey and Blanchard Støttende g instruerende lederadfærd Jbmdenhed vurdering af De fire ledelsesstile Mtivatins- g behvsteri: Herzbergs t-faktr teri Maslws behvshierarki Hackmann g Oldhams mtivatinsteri, der er rettet md arbejdssituatinen. Den anerkendende leder: t.aspx?termid= Anderkendende ledelse. Maja Luna Hasselb g Danielle Bjerre Lyndgaard. Dansk Psyklgisk Frlag. Lederen sm teamcach. Mlly Søhlm Thrkil. Børsens Frlag. Attractr b- lic/dwsdwnlad.aspx?file=files %2fFiler%2fArtikler%2fEt_teams_ udvikling.pdf 13

14 Eksempelvise øvelser, cases g materialer 20 antagelser mkring teams - Bilag Bilag m målstyringsværktøj Bilag m prjektplan Eksempelvise øvelser, cases g materialer Situatinsbestemt ledelse gennemgås g afprøves i rllespil. Mtivatin drøftes med fkus på mtivatin fr den enkelte evt. en mtivatinstest Vide: Mødet med Sankt Peter med Jhn Cleese Anbefalede undervisningsmetder/didaktik Teamrller g sammensætning af teams kan gennemgås ud fra frskellige synsvinkler g værktøjer, f.eks. Belbin, DiSC, Garuda m.fl. Vær pmærksm på certificeringskrav g phavsrettigheder. Anbefalede undervisningsmetder/didaktik Der kan evt. anvendes en mtivatinstest, der vil skabe frståelse hs deltagerne fr mtivatinens betydning g mangfldighed. I frhld til det tværgående samarbejde i rganisatinen drøftes, hvrledes prjektlederen kan sikrer dette. Herunder kan kmmunikatinsstrategien fra mdul 1, indgå. Deltagerne skal præsenteres fr mødeledelse. Opgaver til næste mdul: Se bilag Bemærkning: 14

15 Mdul 3 Prjektgennemførelse Frmålet er at deltagerne får kendskab til øknmistyringen g risikanalyse i frbindelse med et prjekt, ligesm deltagerne får indblik i frandringsprcesser g de dertil knyttede reaktinsmønstre. Deltagerne skal endvidere lære at løse mindre knfliktsituatiner samt lære at præsentere sit prjekt fr interessenterne. Målet er, at deltagerne kan løse mindre knfliktsituatiner. Deltagerne skal kunne udarbejde et plæg til præsentatin af en ny prjektide fr pdragsgiverne. Deltagerne skal endvidere frstå betydningen af risikanalyse g øknmistyringen, samt have kendskab til frandringsprcesser g typiske reaktinsmønstre. Dag 1 Dag 2 Indhld Siden sidst g hjemmepgave Indhld Frandringer g faldgrupper Øknmi Estimering af budget Risikanalyse Erfaringsudveksling Knflikthåndtering Oplæg til håndtering af knflikter De 8 faldgrupper Typiske reaktinsmønstre ved frandringsprcesser Infrmatinsstrategi Præsentatinsteknik Træning i fremlæggelse af prjekt. Salg af den gde ide Revisin af den persnlige udviklingsplan Knflikttrappen knfliktstil Referencer g kilder Ledelse i praksis af Hans Jørgen Skriver, Erik Staunstrup g Andreas Kærgård. Trjka. Hvrdan rganisatiner fungerer, f.eks. s m teamledelse med artikler m knfliktstile Referencer g kilder Jhn P. Ktter: Ledelse af frandringer. Tør du kysse Frøen?, Finn van Hauen med flere, Peter Assenfeldts nye Frlag A/S, 1999, ISBN Ledelse af frandringer, Steen Hildebrandt g Søren Brandi, Børsens FORLAG, ISBN

16 Eksempelvise øvelser, cases g materialer Opgave: pgave, hvr deltagerne skal lave et budget g fretage en risikanalyse Eksempelvise øvelser, cases g materialer Øvelse: Salg af den gde ide. Case: Løsning af en knfliktsituatin mellem prjektdeltager g en prjektleder Anbefalede undervisningsmetder/didaktik Enten vælger du at gennemføre et antal rllespil eller tage afsæt i knkrete hændelser fra egen virksmhed Lad kursisterne fremlægge egne knfliktsituatiner fra deres dagligdag g gennemfør efterbehandling efter cachingprincippet (ingen gde råd men kun spørgsmål til refleksin). Anbefalede undervisningsmetder/didaktik Lad kursisterne frtælle m, hvrdan en frandringsprces er blevet præsenteret g hvrdan den er blevet pfattet. Deltagerne får udleveret en ide, sm de derefter skal sælge til hldets øvrige deltagere. De øvrige deltagere giver skriftlig g mundtlig feedback. Ved større hld kan denne præsentatin g salg af ide tidsmæssig med frdel fregå i grupperne. Oplæg m præsentatinsteknik gennemgås Kursisterne frbereder emne Oplæg til feedback g evt. øvelse i at give g mdtage feedback Præsentatiner gennemføres g der gives løbende feedback (evt. anvendes vide) Opgaver til næste mdul: Bemærkning: 16

17 Mdul 4 Prjektafslutning g læring Frmålet er, at deltagerne gennem kendskab til frskellige evalueringsmetder skal lære at afslutte, frankre g evaluere prjektet. Herunder skal deltagerne indtænke en videnfrmidling til relevante interessenter, ligesm deltagerne skal kunne kmme med frslag til frankring af den læring, sm er fremkmmet fra prjektet. Frmålet med mdulet er ligeledes, at fastlægge deltagerens frtsatte behv fr faglig g persnlig udvikling gennem netværksarbejde g sparring med ledelsen i egen rganisatin. Målet med mdulet er, at deltageren kan afslutte, frmidle g evaluere prjektets mål- g læringsresultat. Målet er endeligt, at evaluere prjektdeltageren viden m prjektarbejde g knkretisere deltagerens frtsatte behv fr faglig g persnlig udvikling. Indhld Siden sidst g hjemmepgave Dag 1 Dag 2 Indhld Dkumentatin g videnfrmidling Prjektafslutning g frankring Frmål med evaluering Resultat- g prcesevaluering Evalueringsmetder Kreativitet g innvatin Frankring af læring Afsluttende prjektrapprt inkl. resultatvurdering Frtsat persnlig udvikling muligheder g egne ønsker Netværksdannelse Udvikling g læring via netværk Referencer g kilder Grundbg i prjektledelse, Hans Mikkelsen g Jens O. Riis, ISBN nr Læring fra prjektet Referencer g kilder Bøger der rummer generelt stf sm underviseren kan benytte sig af: Prjektstyring med enkle midler g Grundbg i prjektledelse, af Hans Mikkelsen g Jens O. Riis Prjektledelse, g Prjektlederbgen af Bjarne Kushlt Ledelse af prjekter hele vejen rundt. Bgen er redigeret af Helene Harild, Nils Bech g Mrten Fangel. Den lærende Organisatin i praksis, Finn van Hauen med flere, Peter Assenfeldts nye Frlag A/S, 1998, ISBN

18 Eksempelvise øvelser, cases g materialer mdul 4 På mdul 4 har underviseren mange muligheder fr at anvende relevante prblemstillinger, der vil være velegnede til en drøftelse i gruppe/plenum, fx pgaver der er blevet behandlede på tidligere mduler pgaver sm deltagerne har bragt med hjemmefra Eksempelvise øvelser, cases g materialer mdul 4 Prjektets brugsværdi afspejles direkte i kvaliteten g anvendeligheden af den dkumentatin g anden vejledning, sm prjektgruppen fremlægger. I gruppe g plenum kan der fx drøftes, hvad der skal være et særligt fkus på ifm. et udviklingsprjekt et prblemløsningsprjekt I mange virksmheder/rganisatiner benytter man sig af standardiserede matricer fr prjektplanlægning, afslutningsrapprter m.v. Anbefalede undervisningsmetder/didaktik mdul 4 1. Prjektafslutning Anbefalede undervisningsmetder/didaktik mdul 4 Indlæg: Gennemgang af de nødvendige pgaver: Er alle mål nået? Prjektregnskab afsluttet? Dkumentatin g rapprter færdiggjrt? Lånt udstyr mv. afleveret? 2. Frmålet med en evaluering Indlæg: De tre hvedmråder der skal evalueres er: Er prjektets mål g krav pfyldt? Er der fremstillet en tilfredsstillende dkumentatin? Har prjektlederen g deltagerne sikret læringen individuelt såvel sm fr virksmheden? 3. Resultat- g prcesevaluering Indlæg: Er alle krav jævnfør prjektbeskrivelsen pfyldt i den ønskede kvalitet g med den/de ønskede frbedring(er)? Er dkumentatinen af en sådan standard, at rganisatinen/ brugeren kan arbejde videre med prjektets resultat? Hvrdan ser den enkelte prjektdeltager på prjektets prcesser g på 18

19 sin egen læring ifm. frløbet? 4. Evalueringsmetder Oplæg til gruppepgave: Hvad kan vi bruge sm grundlag fr en evaluering? Det skal tilstræbes, at undervisningen er så prcesrienteret sm muligt. Indlæg fra underviseren bør alene være præciserende samt beskrive en prblematik/en pgave, sm deltagerne derefter skal løse i grupper. 19

20 Bilag til mdulplanerne I mdulplanerne er der refereret til en lang række øvelser g mdeller. Disse er her vedlagt til inspiratin g videreudvikling. Bilagene er et uddrag af de medvirkende sklers anvendte materialer til PLU. 20

21 Bilag til mdulplan fr mdul 1 Skabeln til persnlig udviklingsplan Intrduktin til persnlig udviklingsplan Målstyringsskema Prjektstyringsmdel Casepgave til SWOT g interessentanalyse Prjektrganisatin Hjemmepgave 21

22 Bilag til mdulplan fr mdul 2 Mdel fr teamudvikling Lgbg Flwdiagram Situatinsbestemt ledelse SL II Prjektlederens rller Gantt - diagram 22

23 Bilag til mdulplan fr mdul 3 Mdel fr risikstyring Estimat Knflikthåndtering Knflikttrappen Knfliktstilanalyse Ktters 8 faldgrupper Typiske reaktinsmønstre Præsentatinsteknik 23

24 Bilag til mdulplan fr mdul 4 Kmmunikatinsprcesser Læringsstile Netværksarbejde Mdeller på feedback 24

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases.

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases. Virker Hverdagen Håndbg til facilitering g gennemførsel af e-learningcases 1 Indhld Indledning... 3 Den didaktiske stjerne... 4 Frmål:... 4 Deltagere:... 4 Miljø:... 4 Frm:... 4 Rller:... 5 Gennemførsel

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Til ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Mia Rasmussen, Aarhus Tech Karin Rsenmejer, København VUC Mrten Hlst Nielsen, TEC ESB-sekretariatet Ebbe S. Hargbøl Lajla Pedersen Maj 2012 Referat af

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

4. Overordnet planlægning

4. Overordnet planlægning Prjekt Julefrkst 2004: Eksempel på Prjekthåndbg 4. Overrdnet planlægning Indhld: 00 Planlægningsmetden 10 Omgivelserne 20 Resultatmål 30 Øknmimål 40 Hvedfrløb 50 Organisatinsfrm fangel Prjektledelse as

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Professionsretningen Udførelse

Professionsretningen Udførelse Valgdel: Prfessinsretningen Udførelse Varighed: 3-5. semester Status: Valgdels specialedel ECTS pint: 25 Indhld Specialet i Udførelse er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

Professionsretningen Udførelse

Professionsretningen Udførelse Valgdel: Prfessinsretningen Udførelse Varighed: 3-5. semester Status: Valgdels specialedel ECTS pint: 25 Indhld Specialet i Udførelse er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

Styringsmodel for programmer og projekter i Digitaliseringsforeningen

Styringsmodel for programmer og projekter i Digitaliseringsforeningen Styringsmdel fr prgrammer g prjekter i Digitaliseringsfreningen Versin af 1. december 2015 Versin Dat Status Kmmentar 0.1 7/10-15 Udkast Struktur g eksisterende data lagt ind 0.2 22/10-22 Synpsis 0.3 29/10-22

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark Odense d. 20/12-2010 Opfølgning på prjektet Ny afdeling Nye veje sm er afhldt fr midler bevilget fra pulje til Persnaleplitiske prjekter, Regin Syddanmark Klinisk Genetisk Afdeling, OUH har fået bevilget

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017 Kvalitetsledelseskrav Frundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske g miljømæssige undersøgelser Maj 2017 Side 2 af 8 KVALITETSLEDELSESKRAV TIL RÅDGIVERYDELSER 1 Indledning Frmålet med bilag Kvalitetsledelseskrav

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København Tekniske Skle Kent

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Diskussion af problemstillingerne

Diskussion af problemstillingerne Diskussin af prblemstillingerne I dette kapitel gives der en lille diskussin af de i kapitel 4 udledte prblemmråder, diskussinen er fretages med Dansk Byggeri, freningen bips, Erhvervs- g Byggestyrelsen

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet Stillings- g persnprfil Afdelingschef fr Søterritriet Kystdirektratet Juli 2014 [1] Opdragsgiver Adresse Stilling Refererer til Ansættelsesfrhld Kystdirektratet Kystdirektratet Højbvej 1, 7620 Lemvig Telefn

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET

TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET TAKEAWAY TEACHING Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET Udviklet af Hanne Balsby Thinghlm, CUDiM Takeaway Teaching: Specialefrberedelse SPECIALEFORBEREDELSE

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden Til Til Kpi til Styringsudvalget Inspiratin g drøftelse 17. nvember 2015 Side 1 af 11 Bilag 2. Knkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metden Baggrund: Det blanke papirs princip

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune: Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Løgstør skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Malene Wennerlin Kntaktplysninger:

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier:

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier: Frretningsplan til Danmarksmesterskabet g bedømmelseskriterier: Frretningsplan: Skriftstørrelse 12 Max 15 sider á 2400 anslag (alt der verskrider, tæller ikke med i bedømmelsen) Idéens navn Ideén på 3

Læs mere

Professionsretningen Arkitektprojektering

Professionsretningen Arkitektprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Arkitektprjektering Varighed: 3-5. semester ECTS pint: 25 Indhld Specialet i arkitektprjektering er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende til

Læs mere

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 31. juli 2007 Indstilling m rganisatinsændring af Brgmesterens Afdeling Århus Kmmune IT g Organisatinsafdelingen Brgmesterens Afdeling

Læs mere

ESB-sekretariatet o Jens Chr. Agger o Lajla Pedersen

ESB-sekretariatet o Jens Chr. Agger o Lajla Pedersen Deltagere: ESB-styregruppen Anders la Cur (AlC) Anette Chur (AC) Anette Halvgaard (AH) Anne Albertsen (AA) Birgitte Ashrn Quelle (BQ) Gitte Lykkehus (GL) Gudrun Kirk Petersen (GKP) Keld Mgensen (KM) Kent

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Indledning mm BETA-VERSION. Forord/introduktion til bogen

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Indledning mm BETA-VERSION. Forord/introduktion til bogen DESIGN PROCES & METODE INDHOLDSFORTEGNELSE: 0A Indhldsfrtegnelse 0B Indledning mm 0C HVAD ER DESIGN? 1A 1B 1C 1D Frrd/intrduktin til bgen fra ide til prdukt RIIS RETAIL A/S Hvad er design g hvad er designprcessen?

Læs mere

Konkret om AT-opgaver med innovation 1

Konkret om AT-opgaver med innovation 1 Knkret m AT-pgaver med innvatin 1 I de følgende afsnit er der plukket ud fra bl.a. vejledningen g kmmenteret på afsnit. Det er derfr stadigvæk den enkelte lærers ansvar at læse teksten i læreplan g vejledning

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 - et nyhedsbrev fr ledere m lederskab g ledelse Nr. 1 2010 Tema: Lederskab i en krisetid (1/2) Knstruktivt lederskab i en krisetid Mange rganisatiner plever krisen. På mange frskellige niveauer. Næppe

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012 Virksmhedsplan 2011-2012 Bilag 1: Indsatsmråder 2012 IT-strategi STU-uddannelserne SpecialUndervisningsNetværket: Praktik Mødet med frældre, pårørende g samarbejdspartnere, STU ungdmsuddannelserne fr unge

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Uddannelsesplan Mad:Iværk

Uddannelsesplan Mad:Iværk Uddannelsesplan Mad:Iværk Spinderigade 11 E 7100 Vejle Telefn: +45 3131 0081 E-mail: per@kkkenhavn.cm Web: kkkenhavn.cm Efteråret 2013 En ny uddannelse i frretningsudvikling fr mikr-fødevareprducenter

Læs mere

Belbin Teamrolle Profil for

Belbin Teamrolle Profil for Belbin Teamrlle Prfil fr J Pink Clurful Cmpany PLC Rainbw HR Belbins 9 Teamrller Teamrlle Bidrag Tilladelige svagheder Idémand Kreativ, fantasifuld, frit tænkende. Genererer ideer g løser vanskelige prblemer.

Læs mere

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite HG Fdbld Vi kan rumme både bredde g elite Seminar fr HG Fdbld d. 29/2-2008 g 1/3-2008 Søren F. Jørgensen Side 1 Indhld Del 1...3 Om baggrund g frmål...3 Om rapprtens indhld...3 Om arbejdsfrmen...3 HG på

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang SÆT FART I SALGET. - et udviklingsfrløb fr salgsansvarlige g sælgere, sm har viljen til mere salg gennem en bedre g mere målrettet salgstilgang Billed: Fqus salg FORLØBETS OPBYGNING OG IMPLEMENTERING Frløbet

Læs mere

Uddannelsesnævnet. TUP - Projekt 76 2000 Slutrapport

Uddannelsesnævnet. TUP - Projekt 76 2000 Slutrapport Uddannelsesnævnet TUP - Prjekt 76 2000 Slutrapprt Analyse af muligheden fr anvendelse af fleksibel læring inden fr HAKL-uddannelser Prjektdeltagere: Pul Erik Nørgård Sørensen Svend Langelund Tønder, den

Læs mere

Referat LUU SOSU onsdag den 25. juni 2014 - kl. 9:00 12:00 Social- og Sundhedsskolen, Ane Staunings vej 21, Horsens - lokale 224

Referat LUU SOSU onsdag den 25. juni 2014 - kl. 9:00 12:00 Social- og Sundhedsskolen, Ane Staunings vej 21, Horsens - lokale 224 Referat LUU SOSU nsdag den 25. juni 2014 - kl. 9:00 12:00 Scial- g Sundhedssklen, Ane Staunings vej 21, Hrsens - lkale 224 Deltagere LUU: Drte Jørgensen, Gitta Kørchen, Grethe Buch, Hanne Suhr, Jens Erik

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21)

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21) Center Plan Byg g Vej Jurnalnr: 01.02.03-P22-1-13 Ref.: Jan Bak Krshlm Telefn: 99887681 E-mail: jbk@rebild.dk Dat: 07-08-2014 Kmmissrium Planstrategi g Klimastrategi (Lkal Agenda 21) Baggrund Planlvens

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

Faggruppelandsmøde

Faggruppelandsmøde Faggruppelandsmøde Dat: 19. - 20. maj 2015 Dagsrden: 1. Velkmst g præsentatin 2. Valg af mødeleder g referent 3. Gdkendelse af dagsrden 4. Arbejdsfællesskaber: Smatik, Det nære sundhedsvæsen, Psykiatrien

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere