Sagsnr P Godkendt dato Dato Revideret dato Sagsbehandler Helle Juncker Hansen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsnr. 17.04.00-P20-1-14 Godkendt dato 11-02-2015 Dato 20-012-2015 Revideret dato 27.01.2015 Sagsbehandler Helle Juncker Hansen"

Transkript

1 Sagsnr P Godkendt dato Dato Revideret dato Sagsbehandler Helle Juncker Hansen Projektaftale Projekt Ansvarlig enhed Projektejer Projektleder GRØN GENERATION Center for Uddannelse Lars Nedergaard, Centerchef, Center for Uddannelse Helle Juncker Hansen, Varmeplanlægger og Klimakoordinator, Center for Plan og Erhverv Projektets baggrund Børne og Skole Udvalget har sammen med Teknisk Udvalg sagt ja til at være med i projekt Grøn Generation. Det skete ved en skriftlig tilsagnserklæring i november Projektets formål er at bidrage til udvikling af et bæredygtigt samfund gennem uddannelse. Projektet er et nationalt projekt, sat i verden af Danish Science Factory og løber frem til udgangen af Udover Næstved Kommune deltager Fredericia, Horsens, Kolding, Randers, Sønderborg, Hvidovre, Lejre, Høje Tåstrup og Vallensbæk i projektet. Målet er, at hver kommune udvikler en strategi til fremme af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU), en såkaldt Grøn Generation Strategi. Strategien skal politisk godkendes ultimo 2016 og derefter implementeres på skoleområdet. Næstved Kommune deltager, fordi projektet understøtter Folkeskolereformen og bæredygtighedsundervisningen i folkeskolen, kommunens Agenda21 Strategi og Klimapolitik samt Mærk Næstved. Derudover er det besluttet, at projektet udvikles og gennemføres i kombination med innovationsindsatsen på folkeskolerne, så innovation bliver en løftestang for arbejdet med bæredygtig udvikling. Endelig er der tale om et tværgående projektsamarbejde, som understøtter og skaber værdi på både skoleområdet og det tekniske område i kommunen. I Næstved er der gennem 2014 blevet arbejdet med projektet på tværs af Center for Uddannelse og Center for Plan og Erhverv, men uden nævneværdig involvering af skolerne. Det skyldes et ønske fra skolelederne om at udsætte projektet i en periode på grund af implementering af Folkeskolereformen. Projektarbejdet intensiveres fra primo 2015 og denne projektaftale gælder således for resten af projektperioden frem til udgangen af Der stilles ikke krav om, at x antal skoler skal melde sig til Grøn Generation projektet. Undervisningsforløb, lærer-workshop, inspirationsmøder m.v. forventes at være af en sådan kvalitet og mening, at skolerne deltager. En vis opbakning fra skoleledelsen er dog vigtig, idet et af succeskriterierne er, at alle skoler har været i berøring med Grøn Generation gennem projektperioden. Helle Juncker Hansen (Varmeplanlægger og Klimakoordinator, CPE) og Anne Bach Nielsen (innovationskoordinator, CUD) er ansvarlige for projektet i Næstved Kommune. Side 1 af 7

2 Projektets effekt Beskriv projektets forventede effekt for brugere og/eller borgere. Gennem projektfasen skabes grundlaget for udarbejdelsen af en Grøn Generation Strategi, der skal være med til at fremme uddannelse for bæredygtig udvikling i Næstved kommune. Strategien skal implementeres på skoleområdet fra skoleåret 2016/2017. Den langsigtede effekt er, at kommunens børn og unge udvikler handlekompetence, viden og engagement, som gør dem i stand til at skabe et bæredygtigt samfund i fremtiden. At bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling vil overordnet sige, at man er i stand til at skabe værdi for sig selv og andre på tværs af landegrænser og generationer med forståelse og respekt for den indbyrdes sammenhæng mellem menneske og natur. Projektet sætter fokus på læringen omkring bæredygtighed og innovation i folkeskolen. Det betyder både et fokus på lærerne som formidlere og foregangsbilleder samt en sikring af, at kommunens børn og unge får mod på at deltage i faglige diskussioner omkring bæredygtig samfundsudvikling og være undersøgende, entreprenante og handlingsorienterede. Disse kompetencer er nødvendige for at kunne agere i en globaliseret verden, hvor bl.a. effektiv ressourceudnyttelse, grøn omstilling og håndtering af klimaforandringer står højt på dagsordenen sideløbende med at vi bliver flere mennesker på jorden. Mere konkret forventes projektet at bidrage til en udvikling på skoleområdet, hvor der kommer øget fokus på: - formidlingen af bæredygtighed, som beskrevet i fagformålene for naturfagene - den tværfaglige behandling af relevante emner indenfor bæredygtig udvikling - elevernes begrebsforståelse og sikkerhed omkring brugen af centrale begreber - elevernes brug af innovationsprocessen til at udvikle idéer og skabe løsninger - udviklingen af lærernes kompetencer indenfor undervisning i bæredygtig udvikling samt i hvordan innovationsprocessen kan bruges til at styrke formidlingen af bæredygtighed Projektets resultater og tidsfrister Beskriv projektets konkrete resultater (fx leverede kurser, godkendt politik, ny vejstrækning) Det overordnede resultat er en politisk godkendt Grøn Generation Strategi ultimo For at nå hertil er der en række delresultater: DELRESULTAT 1 DEADLINE: APRIL 2014 Grøn Generation hjemmeside er etableret på kommunens hjemmeside (krav fra Danish Science Factory). Formålet er at skabe synlighed omkring projektet internt og eksternt Hjemmeside udbygges i takt med at der udvikles og gennemføres Grøn Generation aktiviteter og lærer-workshops. Nyheder synliggøres på hjemmesidens forside. DELRESULAT 2 DEADLINE: APRIL 2015 Brugernes behov er afdækket gennem en brugercentreret designproces (krav fra Danish Science Factory). Formålet er at sikre, at projektet og Grøn Generation Strategien udvikles med brugernes ønsker og behov i centrum, dvs. skoleledere, lærere og elever. Både elever, lærere og skoleledere vil indgå som informanter i den brugercentrerede designproces og samtidig vil en række eksterne aktører som f.eks. repræsentanter fra

3 erhvervslivet, lokalråd, Yderzonen, organisationer, vidensinstitutioner m.fl. indgå. De mange forskellige informanter skal være med til at belyse behov og muligheder for at fremme uddannelse for bæredygtig udvikling i folkeskolen. Følgegruppen forventes inddraget i en workshop som led i den brugercentrerede designproces. DELRESULTAT 3 DEADLINE: JUNI 2015 / NOVEMBER 2015 / JUNI 2016 Tyve klasser fordelt på ti skoler har gennemført et undervisningsforløb (en Grøn Generation aktivitet) omkring bæredygtighed og innovation (krav fra Danish Science Factory). Formålet er at udvikle og afprøve konkrete undervisningsforløb, temaer og samarbejdsrelationer, som kan give erfaringer til udarbejdelsen af Grøn Generation Strategien. Aktiviteterne udarbejdes af projektgruppen og tilbydes som pakkeløsninger til skolerne, hvorefter interesserede klasser tilmelder sig. Grøn Generation aktiviteterne vil primært tage udgangspunkt i de faglige temaer, der arbejdes med i kommunens tekniske centre. Lokale virksomheder, uddannelsesinstitutioner m.v. vil blive inddraget som samarbejdspartnere. DELRESULTAT 4 DEADLINE: DECEMBER 2015 / JUNI 2016 Der udvikles og afprøves et 1-dags lærerkursus/workshop om koblingen mellem innovationsprocesser og uddannelse for bæredygtig udvikling. Formålet er at styrke lærerne både fagligt omkring undervisningen i bæredygtighed som beskrevet i fagformålene for naturfagene samt metodemæssigt i forhold til brugen af innovationsprocesser (tværgående tema Innovation og entreprenørskab) til formidling af bæredygtighed. Kurset/workshoppen kan enten afholdes centralt med lærere fra forskellige skoler eller det kan afholdes på den enkelte skole, såfremt der samles et min. antal lærere. DELRESULTAT 5 DEADLINE: JUNI 2015 / JUNI 2016 Der er afholdt to inspirations-/feedback møder med naturfagslærere og/eller samfundsfagslærere i projektperioden. Formålet er at styrke samarbejdet mellem skolerne og kommunens tekniske centre samt i fællesskab udpege samarbejdsprojekter og samarbejdspartnere fra lokale og nationale virksomheder, interesseorganisationer og kommunen selv. Alle skoler inviteres til at sende en medarbejder - det sikre en så stor udbredelse af Grøn Generation som muligt. Deltagelse er uforpligtende og der stilles ikke krav til, at man involverer sig yderligere i Grøn Generation eller konkrete samarbejdsprojekter. OVERORDNET RESULTAT DEADLINE: DECEMBER 2016 Politisk godkendt Grøn Generation Strategi. Skriveproces: Juni-december 2016 Første udkast til politisk godkendelse i Børne og Skole Udvalget: Primo oktober 2016 Endelig strategi til politisk godkendelse i Børne og Skole Udvalget: Ultimo december 2016 Kommunikation af vedtaget strategi: Januar 2017 Ressourcer Beskriv det forventede ressourceforbrug, dvs. forventning om årsværk og budget til indkøb. Tidsforbrug Projektleder Helle Juncker Hansen 15% af årsværk, svarende til ca. 240 timer per år.

4 Projektkoordinator Anne Bach Nielsen 15 % af årsværk, svarende til ca. 240 timer per år (Grøn Generation kombineres i videst muligt omfang med Annes innovationsprojekter og der vil derfor ikke være klar adskillelse i timeforbruget). Styregruppemedlemmerne Herunder to skoleledere, deltager i fire årlige møder i henholdsvis 2015 og 2016 med et estimeret timeforbrug på i alt 16 timer (ekskl. transporttid). Følgegruppemedlemmerne Herunder to skolelærere og en naturvejleder, deltager i fire årlige møder i henholdsvis 2015 og 2016 med et estimeret timeforbrug på i alt 20 timer (ekskl. transporttid). Center for Uddannelse dækker lærernes deltagelse i følgegruppen i første halvdel af Herefter indregnes arbejdet i følgegruppen i lærernes arbejdstid. Gennemførsel af 1-dags kursus/workshop Tilbud om kursus/workshop gøres så fleksibelt som muligt, så de enkelte skoler har mulighed for at prioritere læreressourcer til deltagelse, enten ude af huset eller på egen skole. Kræver aftale med skolelederne, idet lærernes tid betales af skolerne selv. Deltagelse i Grøn Generation aktiviteter Involverer 20 klasser og deres lærere. Disse undervisningsaktiviteter er projekttilbud fra Center for Uddannelse, som alle klasser frit kan tilmelde sig. Aktiviteterne er derfor en del af den almindelige undervisning og timeforbruget forventes ikke at afvige fra det sædvanlige. Tilbuddene fordeler sig bredt, så de rammer henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling. Deltagelse i to årlige inspirations-/feedback møder Involverer kommunens naturfagslærere og/eller samfundsfagslærere. Alle skoler inviteres til at sende en medarbejder til hvert af disse møder, hvilket svarer til et timeforbrug på i alt 4 timer ekskl. transporttid. Ingen forpligtelser. Center for Strategi og Innovation Forventes inddraget løbende gennem projektperioden til konsulentopgaver, grafiske opgaver samt kommunikationsopgaver. Tidsforbruget estimeres til i alt ca. 50 timer. Økonomi Klima og Agenda 21 midler til projektet: ca kr. (fordelt over to år). Midlerne er ikke på forhånd øremærket til særlige aktiviteter. Der søges desuden kr. fra Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise til implementering af innovations- og entreprenørskabskompetencer i skolens natur- og samfundsvidenskabelige fag. Succeskriterier Beskriv de målbare succeskriterier mht. effekt, resultater og evt. ressourcer. Succeskriterierne for projektet er, at: Resultaterne leveres til tiden. De brugte ressourcer ikke afviger væsentligt fra det estimerede. Alle skoler har engageret sig i projektet, enten via deltagelse i aktionslæringsforløb for lærerne eller gennem deltagelse i Grøn Generation aktiviteter. Lærere og elever, der har deltaget i aktionslæringsforløb og Grøn Generation. aktiviteter er tilfredse med proces og indhold og vurderer, at disse har skabt læring i henhold til de faglige mål for såvel naturfagene som innovation og entreprenørskab. Der er opbakning til kommunens Grøn Generation Strategi og implementeringen heraf

5 fra Center for Uddannelse og samtlige skoleledere. Projektets bidrag til politikker, strategier, fagudvalgsmål mv. Beskriv eventuel kobling til ovennævnte Grøn Generation projektet understøtter forskellige politikker og strategier, som beskrevet herunder. Skolepolitikken Mere innovation og entreprenørskab: Fremtidens elever skal være visionære, kreative og iværksættende. Eleverne skal være i stand til at handle uden at kende svaret på en udfordring på forhånd. Det kræver mod, risikovillighed og evne til at networke, når eleverne skal lære at omsætte deres idéer, så de skaber værdi for andre. Det gør vi blandt andet ved at arbejde på tværs og åbne skolen mod samfundet. Vi samarbejder med lokalsamfundet: Vi sørger for at koble teori og praksis med virkelighedsnæreproblemstillinger, så eleverne hele tiden kan se meningen med at kunne regne, skrive og lære sprog. ( ) Gennem disse samarbejder får eleverne flere gode oplevelser, og de får erfaringer med medansvar, ligeværd og demokrati, som er væsentlige værdier for at kunne begå sig nationalt og globalt. Skoledagen flytter udenfor: Udeskole er en arbejdsmåde, hvor man flytter dele af skoledagen ud i nærmiljøet, og hvor undervisning udendørs integreres i den almindelige undervisning. Folkeskolereformen Forenklede fælles mål i fysik/kemi, biologi, geografi samt. N/T (Overordnet beskrevet i stk. 3 i fagenes fagformål) Det tværgående tema Innovation og entreprenørskab Agenda 21 Strategien Kommunen skal gå i front for at skabe en bæredygtig udvikling, og det skal ske i tæt samarbejde med erhvervsliv og borgere, interesseorganisationer og udannelses- og vidensinstitutioner. Næstved Kommune vil have fokus på det tværfaglige samarbejde for at kvalificere beslutninger, skabe fremdrift i projekter og skabe varige resultater. Især på områder som CO2 reduktion og klimatilpasning ( ) Klimaplan Et af virkemidlerne til at opnå kommunens Klimamålsætning er at sikre energibesparelser via adfærdsændringer Energiforbrug skal sættes på dagsordenen i foreninger og institutioner og der skal være fokus på uddannelse af børn og unge. Innovationsindsatsen At skabe forandringer gennem innovative løsninger i dagligdagen Vi skal levere en forbedret service, øget kvalitet og løse nye opgaver Vi skal løfte kerneopgaverne på nye måder ved at udvikle medarbejdernes og organisationens kompetencer Centerchefer og virksomhedsledere har ansvaret for et målrettet fokus på forandringer og innovative løsninger inden for eget centerområde og egen virksomhed Mærk Næstved Mærk Næstved vision - En bæredygtig udvikling er en forudsætning for, at de kommende generationer får mindst de samme muligheder som vi har i dag. Det vil Næstved Kommune bidrage til ved at indtænke bæredygtighed alle de steder, hvor det er muligt.

6 Mål for LÆRING; SKOLE OG UDDANNELSE: Næstved kommune har udviklet fremragende læringsmiljøer for børn, unge og voksne. Næstved Kommune vil have gode dagtilbud og folkeskoler målt både på faglige resultater og elevernes trivsel med et særligt fokus på iværksætteri, praktisk innovation, håndværk og bæredygtighed. Direktionens strategiplan Vi står midt i en række reformer på uddannelsesområdet. Næstved Kommune skal fokusere på at implementere reformerne på skoleområdet med det formål at styrke læringen og derigennem bidrage til at højne uddannelsesniveauet. Der skal samtidig holdes fokus på, at de positive effekter af reformerne kan udmøntes og fastholdes. Der skal udvikles nye undervisningsformer i både folkeskolen og i ungdomsuddannelserne med det formål at fastholde eleverne samt udvikle elevernes engagement og glæde ved at gå i skole. Ekstern finansiering Angiv hvorvidt der søges om ekstern finansiering, se Kasse- og Regnskabsregulativet bilag 6.5. Der søges midler til projektet via Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise. Vi søger maksimumbeløbet på kr. Der er ansøgningsfrist hos FFE-YE d. 16. marts Ansøgningen skal godkendes i BU 23. feb Deadline for indsendelse af sagsfremstilling er 12. feb Projektets forudsætninger og risici Beskriv væsentlige forudsætninger og/eller risici som kan forsinke projektets gennemførsel. Projektets succesfulde gennemførsel afhænger af en række forudsætninger: At ledere og politikere fortsat bakker op om projektet. At skolelederne bakker op om de tilbudte Grøn Generation aktiviteter, læringsforløb og møder samt sikrer lærerressourcer i form af tid til deltagelse. At lærere og skoleledere har tid og lyst til at prioritere deltagelse i projektet og kan se værdien og nytten af en Grøn Generation Strategi. At aktiviteter, læringsforløb og møder er af en sådan kvalitet, at vi kan tiltrække skoleledere, lærere og elever og få erfaringer til udarbejdelse af strategien. At Anne Bach Nielsen og Helle Juncker Hansen er tilknyttet projektet gennem hele projektperioden, da der ikke er en projektgruppe til at føre projektet videre uden disse ressourcepersoner. Projektets organisering og rollefordeling Beskriv hvem der har hvilke roller i projektet. Projektleder og projektkoordinator Projektleder Helle Juncker Hansen, Klimakoordinator i Center for Plan og Erhverv Hovedansvarlig for projektets organisering, fremdrift og gennemførsel, herunder mødeafvikling og politisk involvering samt udarbejdelse af Grøn Generation Strategien. Derudover ansvarlig for at skabe kobling til de tekniske centres faglige arbejdsområder. Projektkoordinator Anne Bach Nielsen, Innovationskoordinator i Center for Uddannelse Hovedansvarlig for fondsmidler, kontakt til skolerne, lærerkurser/aktionslæringsforløb samt udvikling og kvalificering af Grøn Generation aktiviteter. Styregruppe Styregruppen er ansvarlig for projektets gennemførsel og sikrer de nødvendige ressourcer og beslutningskraft samt bakker op om projektet. I styregruppen indgår:

7 Lars Nedergaard, Centerchef, Center for Uddannelse - Projektejer og formand for styregruppen Pia Buch Madsen, Leder af Klima og Planlægning, Center for Plan og Erhverv Therese Flensbak, Skoleleder, Rønnebæk Skole Ole Thestrup Schmidt, Skoleleder, Sct. Jørgens Skole Helle Juncker Hansen og Anne Bach Nielsen er sekretærer i Styregruppen. Følgegruppe (Ikke statisk) Følgegruppen består af en række nøglepersoner, der har interesse/aktier i grøn omstilling, bæredygtig udvikling, uddannelse af børn og unge samt innovation og entreprenørskab. Følgegruppen er med til at sikre forankring af projektet internt og eksternt, giver input og viden til projektets udvikling og er sparringspartner i forhold til at drøfte resultater og fremgangsmåde undervejs i processen. Følgegruppen kan justeres undervejs i projektet: Helen Holm Naturvejleder, Center for Uddannelse Alis Graversen - Undervisnings- og formidlingsansvarlig på Yderzonen, Affald+ Kjeld Lauge Kampp Rasmussen - Naturfagskoordinator og lærer på Susålandets Skole (afventer) Jan Vang-Ahlgren Naturfagslærer på Lille Næstved Skole Jannik Olsen, Projektleder Grønt Flag/Grøn Skole, Friluftsrådet Bjørn Rasmussen Johansen, Projektmedarbejder JB10 Pia Rost Rasmussen Leder i DAC&LEARNING Synnøve Kjærland - Projektleder for Klimaambassaden, Concito Sara Gundelach Vergo - Projektleder Ressource City, Center for Strategi og Innovation Jacob Lange Vraa - Formand for Agenda 21 og Klima Rådet Helle Juncker Hansen og Anne Bach Nielsen er sekretærer i Følgegruppen. Test- og evalueringsgruppe (ikke statisk) Undervejs i projektfasen udvikles og gennemføres såkaldte Grøn Generation aktiviteter. Før og efter hver aktivitet foretages en skriftlig undersøgelse/evaluering blandt de deltagende lærere og elever med henblik på at kunne måle læringseffekt. Øvrige interne ressourcepersoner Projektet trækker på nogle ressourcepersoner fra Center for Strategi og Innovation, bl.a. til grafiske opgaver, kommunikationsopgaver og proceskonsulentopgaver. Overdragelse til drift Beskriv væsentlige forhold mht. projektets overdragelse til drift, herunder også økonomi. Center for Uddannelse er ansvarlig for implementering af Grøn Generation-strategien efter politisk vedtagelse ultimo Centerchefen i Center for Uddannelse er hovedansvarlig for implementeringen. Implementeringen sikres i samarbejde med Center for Plan og Erhvervs Klima og Agenda 21 medarbejdere. Centerchefen i CPE er hovedansvarlig for at sikre samarbejdsrelationen sammen med Centerchefen i Center for Udannelse.

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Ansøgningen uploades via Fondens online ansøgningsformular sammen med budget og evt. andet materiale.

Ansøgningen uploades via Fondens online ansøgningsformular sammen med budget og evt. andet materiale. Ansøgningsskema Ansøgning til projektmidler for Grundskoleområdet marts 2015 Implementering af innovation og entreprenørskab i skolen 1 Grundlæggende Innovation og entreprenørskab skal, i henhold til skolereformen,

Læs mere

GG strategi 17. august Forord

GG strategi 17. august Forord GG strategi 17. august 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og

Læs mere

Velkommen til sjette møde i National Inspirationsgruppe

Velkommen til sjette møde i National Inspirationsgruppe Velkommen til sjette møde i National Inspirationsgruppe e Dagsorden: 1. Velkomst & dagsorden 2. TEMA: Nationale rammer for kommuners UBU-fremme? Input: Miljøstyrelsens relationer til UBU-fremme. 3. Kommende

Læs mere

Velkommen til tredie møde i den Nationale Inspirationsgruppe for

Velkommen til tredie møde i den Nationale Inspirationsgruppe for Velkommen til tredie møde i den Nationale Inspirationsgruppe for Dagsorden: 1. Velkomst & dagsorden 2. Kort status fra projekt Grøn Generation 3. Belæg for UBU i folkeskolens forenklede Fælles Mål og læseplaner?

Læs mere

Danish Science Factory VELKOMMEN TIL FØRSTE MØDE FOR GRØN GENERATION KOORDINATORER

Danish Science Factory VELKOMMEN TIL FØRSTE MØDE FOR GRØN GENERATION KOORDINATORER VELKOMMEN TIL FØRSTE MØDE FOR GRØN GENERATION KOORDINATORER Danish Science Factory 10 Kommuner i 2 klynger Vest: Kolding Randers Horsens Fredericia Sønderborg Øst: Næstved Hvidovre Lejre Gentofte Kalundborg

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Velkommen til regional workshop på Sjælland i projekt

Velkommen til regional workshop på Sjælland i projekt Velkommen til regional workshop på Sjælland i projekt Uddannelse for Bæredygtig Udvikling? UBU er undervisning, der udvikler handlekompetence, viden og engagement hos børn og unge, der gør dem i stand

Læs mere

Strategi for Grøn Generation

Strategi for Grøn Generation Strategi for Grøn Generation - fremme af bæredygtig udvikling gennem uddannelse i Sønderborg Kommune 2016 Side 2 af 6 Baggrund Grøn Generation er et udviklingsprojekt, hvis formål er at bidrage til udvikling

Læs mere

Velkommen til Klyngemøde

Velkommen til Klyngemøde Velkommen til Klyngemøde GGK-møde i Øst-klyngen Næstved 7.9.16 Formål og dagsorden: at støtte udviklingen af UBU-fremme-strategier gennem erfaringsudveksling mellem de deltagende kommuner at afstemme forventninger

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Fredericia STRATEGI FOR EN. grøn generation. Kommunen hvor børn og unge tager aktiv del i en bæredygtig udvikling

Fredericia STRATEGI FOR EN. grøn generation. Kommunen hvor børn og unge tager aktiv del i en bæredygtig udvikling Fredericia STRATEGI FOR EN grøn generation Kommunen hvor børn og unge tager aktiv del i en bæredygtig udvikling November 2016 2 FORORD Verden har i 2016 vedtaget 17 mål for at skabe en mere bæredygtig

Læs mere

HVIDOVRES GRØNNE GENERATION

HVIDOVRES GRØNNE GENERATION HVIDOVRES GRØNNE GENERATION EN GRØN OPVÆKST Indledning Hvidovre Kommune har i mange år haft en grøn profil og været ambitiøs med indsatser på klima-, miljø-, energi- og bæredygtighedsområdet. I vores nyeste

Læs mere

Velkommen til Klyngemøde

Velkommen til Klyngemøde Velkommen til Klyngemøde GGK-møde i Vest-klyngen Fredericia 18.6.15 Formål og dagsorden: Stø$e udvikling af UBU- fremme- strategier gennem erfa- udveksling Samle op på og a:ale videre proces om bruger-

Læs mere

Brundtlandrapporten, 1987

Brundtlandrapporten, 1987 Bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare Brundtlandrapporten, 1987 Politisk

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

Grøn generation. Strategi DIT OG MIT

Grøn generation. Strategi DIT OG MIT Grøn generation Strategi DIT OG MIT Indholdfortegnelse EN GRØN OPVÆKST s. 5 Indledning BÆREDYGTIGHED OG BØRN I HVIDOVRE s. 7 Evaluering af arbejdet med Grøn Generation HVIDOVRES GRØNNE GENERATIONER s.

Læs mere

Hvidovre som Science-kommune. Naturfag der er: relevant, spændende og meningsfuldt

Hvidovre som Science-kommune. Naturfag der er: relevant, spændende og meningsfuldt Hvidovre som Science-kommune Naturfag der er: relevant, spændende og meningsfuldt Udarbejdet af Flemming S. Hansen Pædagogisk Center maj 2009 1 Hvidovre som Science-kommune Materialet er udarbejdet af

Læs mere

Udkast til en strategi. for en GRØN GENERATION i Fredericia. Kommunen hvor børn og unge tager del i en bæredygtig udvikling

Udkast til en strategi. for en GRØN GENERATION i Fredericia. Kommunen hvor børn og unge tager del i en bæredygtig udvikling Udkast til en strategi for en GRØN GENERATION i Fredericia Kommunen hvor børn og unge tager del i en bæredygtig udvikling Fredericia kommune oktober 2016 1 Strategi for en Grøn Generation i Fredericia

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Velkommen til Klyngemøde

Velkommen til Klyngemøde Velkommen til Klyngemøde GGK-møde i Øst-klyngen Høje Taastrup 3.6.15 Formål og dagsorden: Stø$e udvikling af UBU- fremme- strategier gennem erfa- udveksling Samle op på og a:ale videre proces om bruger-

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Sagsnr. 15.04.10-P20-1-15 Godkendt dato 30-01-2015 Dato 08-01-2015 Revideret dato 03-02-2015 Sagsbehandler Thomas Rosenfeldt

Sagsnr. 15.04.10-P20-1-15 Godkendt dato 30-01-2015 Dato 08-01-2015 Revideret dato 03-02-2015 Sagsbehandler Thomas Rosenfeldt Sagsnr. 15.04.10-P20-1-15 Godkendt dato 30-01-2015 Dato 08-01-2015 Revideret dato 03-02-2015 Sagsbehandler Thomas Rosenfeldt Projektaftale Projekt Ansvarlig enhed Projektejer Projektleder Iværksætteri

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune 1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune I indeværende notat redegøres for forvaltningens reviderede oplæg til den procesplan, der skal være med til at gøre den nye folkeskolereform

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til?

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Jeppe Læssøe, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik Institut for Uddannelse (DPU) Aarhus Universitet, Campus København UNESCO om UBU

Læs mere

Sønderborg Kommunes udviklingen som Science Kommune

Sønderborg Kommunes udviklingen som Science Kommune Sønderborg Kommunes udviklingen som Science Kommune Projektet med udvikling af ScienceKommuner er afsluttet og indgår nu i NTS-samarbejdet. Der var formuleret 4 vilkår til at være Science Kommune: 1) Ledelsesmæssig

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Velkommen til femte møde i den Nationale Inspirationsgruppe for

Velkommen til femte møde i den Nationale Inspirationsgruppe for Velkommen til femte møde i den Nationale Inspirationsgruppe for Dagsorden: 1. Velkomst & dagsorden 2. Gate 21 kan vi bidrage til fremme af UBU? 3. Kort status på aktuel GGI-rolle ifht. kommuners GGkoordinatorer

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Aabenraa Kommune har i foråret 2015 besluttet strategi til implementering af folkeskolereformen med overskriften Alle børn skal blive så dygtige, de kan.

Læs mere

Velkommen til Midtvejsseminar

Velkommen til Midtvejsseminar Velkommen til Midtvejsseminar Som en rejselyste flåde 1. Som en rejselysten flåde ankret op ved Jyllands bro under vejrs og vindes nåde ligger landet dybt i ro. Hårdt går hav mod bro og stavn møder Danmarks

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017 SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG Norske gæster den 22. juni 2017 Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen 28. september 2015 Indledende temadrøftelse om strategi for kommuneplanlægningen

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver 9.00 Kaffe/te og rundstykker 9.10 Velkomst 9.10 Naturfagene i folkeskolereformen ved Christensen,

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 11-02-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Sciencestrategi dagtilbud og skoler 2012-2016

Sciencestrategi dagtilbud og skoler 2012-2016 Sciencestrategi dagtilbud og skoler 2012-2016 1: Baggrund for udarbejdelsen af en sciencestrategi Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige

Læs mere

Strategiplan Tybjerg 20:20

Strategiplan Tybjerg 20:20 Strategiplan Tybjerg 20:20 Tybjerg Privatskole OPFØLGNING MARTS 2017 Tybjerg 20:20 Formål Det særlige Vision Værdier Mission Metoder og Dogmer 5 Indsatsmål Handlinger 2016 Handlinger 2017 Vision Vi står

Læs mere

Evaluering af Sund Uddannelse

Evaluering af Sund Uddannelse Evaluering af Sund Uddannelse Martin Sandberg Buch, Projektchef, VIVE Temamøde om bevægelse i Folkeskolen onsdag d. 6.september Formål og datagrundlag Er interventionen implementeret som planlagt? Hvilke

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen ohc@nts centeret.dk Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/den nye folkeskole Tre overordnede mål 1)Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 1. marts 2015 Kompetenceudviklingsplan for Læring i skolen Hedensted kommune 2014-2020 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Kompetenceudviklingsplan for Hedensted Kommune 2014 2020 Kompetenceudviklingsplanen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 08-12-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Den åbne skole, status og opmærksomhedspunkter

Den åbne skole, status og opmærksomhedspunkter Den åbne skole, status og opmærksomhedspunkter marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for den åbne skole, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater om

Læs mere

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 7. oktober 2015 Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Formål Som EnergiMetropol er der i Esbjerg en klar strategi for at understøtte virksomhederne

Læs mere

En ny udskoling. udskoling 2014/15

En ny udskoling. udskoling 2014/15 En ny udskoling TemaLINJER udskoling 2014/15 En ny udskoling Efter sommerferien skal vi, på Jyllinge Skole, i gang med en ny måde at gå i udskolingen på. I det kommende skoleår tilbyder vi fire udskolingslinjer

Læs mere

Demokratiske Iværksættere Indhold

Demokratiske Iværksættere Indhold Demokratiske Iværksættere Indhold 1. Demokratisk handling, der giver forvandling 2. Begrundelser for projekter 2.1. Efterskoleforeningens formål 2.2. Projektets formål 3. Om projektet 3.1. Projektet tilbyder

Læs mere

LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER

LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER Træd i karakter som projektejer/styregruppedeltager Artiklen opstiller en række ansvarsområder, der er vigtige at være sig bevidst i styregruppearbejde

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Projektaftale Udskolingens søge- og informationskompetencer på Glostrup Skole

Projektaftale Udskolingens søge- og informationskompetencer på Glostrup Skole NOTAT - Projektaftale Center for Dagtilbud og Skole Projektaftale Udskolingens søge- og informationskompetencer på Glostrup Skole Unges kildekritiske brugeradfærd i de digitale medier 28. september 2017

Læs mere

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Hanebjerg Skole ligger naturskønt i Hillerød Kommune, har ca. 550 elever og har undervisning på tre matrikler i: Brødeskov, Gørløse og Uvelse. Skolen

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet

Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet Fra skoleåret 2014/15 træder den nye folkeskolereform i kraft. En reform, der lægger op til et ambitiøst løft af folkeskolen. Målet er at

Læs mere

Der skal findes finansiering til afholdelse af ovennævnte projektudgifter.

Der skal findes finansiering til afholdelse af ovennævnte projektudgifter. Erhvervsudvalget 04-03-2015 8. Drøftelse af Innovation4U - entreprenørskolen 24.00.00.A00 14/477 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling På mødet i VækstNorddjurs den 8. december 2014 blev VidenDjurs bedt

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan

Kompetenceudviklingsplan Revideret December 2015 Kompetenceudviklingsplan for Læring i skolen Hedensted kommune 2014-2020 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Kompetenceudviklingsplan for Hedensted Kommune 2014 2020 Kompetenceudviklingsplanen

Læs mere

Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Karsten Bjerg Düring og Marianne Hyltoft Sagsnr P Dato:

Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Karsten Bjerg Düring og Marianne Hyltoft Sagsnr P Dato: Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Karsten Bjerg Düring og Marianne Hyltoft Sagsnr. 17.00.00-P20-14-17 Dato:7.6.2017 Det 21. århundredes kompetencer og STEAM-strategi Det 21. århundredes samfund

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE

PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE DAGTILBUD OG UNDERVISNING NOVEMBER 2016 Projekttype: Implementeringsprojekt. Baggrund og kort beskrivelse af projektet: Projektet udspringer af en ansøgning

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

I Kommunens Børn- og Ungepolitik 2007 er et af delmålene for skolen, at der gøres en særlig indsats for naturfagsundervisningen.

I Kommunens Børn- og Ungepolitik 2007 er et af delmålene for skolen, at der gøres en særlig indsats for naturfagsundervisningen. Naturfagsstrategi for Kalundborg Kommune 2007-2014 DATO 23. marts 2007 JOURNAL NR. 326-2007-47264 SAGSANSVARLIG Susanne Boesen / Michael Rasmussen UNDERVISNING / UDVIKLING Kalundborg Kommune hører med

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Deltagerbilag 4. fælles møde for Grøn Generation koordinatorer

Deltagerbilag 4. fælles møde for Grøn Generation koordinatorer 18. februar 2015 Side 1 af 8 Deltagerbilag 4. fælles møde for Grøn Generation koordinatorer Tid: Torsdag den 5. februar, 2015 kl. 10 til 16.45 Mødets mål: 1) At få inspiration tll og dele brikker til kommunale

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen I det følgende beskrives et projekt, der sigter på at give matematik- og naturfagsundervisningen, i første omgang på Risbjergskolen

Læs mere

Spydspidsmedlemmerne skal introducere og opfordre lærerkolleger til, at gennemfører et undervisningsforløb på indskoling, mellemtrin og udskoling.

Spydspidsmedlemmerne skal introducere og opfordre lærerkolleger til, at gennemfører et undervisningsforløb på indskoling, mellemtrin og udskoling. Formål og mål med projektet Hvidovre Kommune skal udvikle en dialog og et samarbejde mellem uddannelsesområdet og erhvervslivet omkring natur, teknik og sundhed. Yderligere skal der er skabes et samarbejde

Læs mere

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Projektbeskrivelse Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg 1. Projektets titel Strategi for sygeplejen Indsatsområde:

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Handleplanen ligger således i forlængelse af den brændende platform faglighed og uddannelse og områdefortællingen:

Handleplanen ligger således i forlængelse af den brændende platform faglighed og uddannelse og områdefortællingen: Notat Sagsnr.: 2015/0001189 Dato: 27. februar 2015 Titel: Udkast til handleplan for evidensbaserede indsatser Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Med henblik på at styrke fagligheden på hele

Læs mere