Projektbeskrivelse Integreret indsats virksomhed, beskæftigelsessystem og behandlingssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse Integreret indsats virksomhed, beskæftigelsessystem og behandlingssystem"

Transkript

1 Projektbeskrivelse Integreret indsats virksomhed, beskæftigelsessystem og behandlingssystem Baggrund Jobcenter Roskilde har en stigende andel unge ml. 18 og 30 år i matchgruppe 2, der har svært ved at gennemføre uddannelse eller praktikforløb i virksomheder. De unge skal tilbydes en tidlig afklaring med henblik på start i uddannelse eller job. Jobcentret ønsker at medvirke til udvikling af metoder, der er virksomme, når unge med problemer, som misbrug, psykiske sygdomme og andre udfordringer, skal fastholdes i uddannelse eller job. Målgruppe Målgruppen er 67 kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 i alderen 18 til 30 år. Karakteristik af målgruppen Målgruppen har forskellige sociale og psykiske barrierer, der hæmmer den beskæftigelsesrettede indsats. De unge har behov for træning i sociale færdigheder samt en motiverende indsats, der dels støtter dem i at påbegynde og fastholde behandling og dels støtter dem i at tackle de sociale og arbejdsrelaterede krav i forbindelse med opstart i og fastholdelse i uddannelse / virksomhedsaktivering. Visitationskriterier Unge i match 2 med psykiske lidelser og misbrugsproblemer, som har behov for støtte til 1. træning af sociale kompetencer, 2. afklaring i forhold til behandling af misbrug eller psykisk sygdom, 3. afklaring af sociale problemstillinger, 4. erhvervs og uddannelsesafklaring, 5. opstart i uddannelse eller virksomhedspraktik & 6. fastholdelse i uddannelse eller virksomhedspraktik. 1

2 Yderligere kriterier for deltagelse i projektet er: 1. Minimum 3 måneders ledighed og maksimum 18 måneders ledighed 2. Den unge må ikke være i målgruppe til eller have deltaget i STU-forløb Projektramme Formålet med projektet er, at flere unge bliver optaget på uddannelse eller opnår tilknytning til arbejdsplads med henblik på ordinært job. Projektet afvikles i tæt samarbejde med Beskæftigelsesregionen og Discus. Projektperioden er fra d. 15. oktober 2011 til d. 15. april Projektets organisering Jobcenter Roskilde er hovedansvarlig for projektets drift. Jobcentret nedsætter inden projektstart en styregruppe og en arbejdsgruppe. Styregruppen består af Anne Haarløv (Jobcenterchef), Bjarne Rubjerg (Leder af Center for Alkohol og Stofbehandling), Henrik Suhr (Centerleder i Center for Socialpsykiatri), repræsentant fra Distriktspsykiatrien samt projektleder. Arbejdsgruppen består af Susanne Nysten (leder af Jobcenterets Beskæftigelsesafsnit), projektleder, to repræsentanter fra Beskæftigelsesafsnittets Ungeteam, Henriette Roth (Udviklingskonsulent i jobcentret) samt repræsentant fra Voksenservice, Social & Sundhed i Roskilde Kommune. Styregruppen holder møde hver 3. måned. Første møde afholdes ultimo september Arbejdsgruppen afholder, inden projektstart, 4 indledende møder ifm beskrivelse af ønsker til samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere og til mentorer, arbejds- og ansvarsbeskrivelser samt ønsker til virksomhedspraktikker. Efter projektstart holder arbejdsgruppen møder hver 4. uge. Samarbejdspartnere Opgaveløsningen varetages af Jobcenter Roskilde med samarbejdspartnerne i Roskilde Kommune: Center for Alkohol og Stofbehandling, Voksenservice i Social & Sundhed, Center for Socialpsykiatri, Ungdommens Uddannelsesvejledning. Derudover Distriktspsykiatrien (Region Sjælland, i Roskilde) og VirksomhedsNetværk Roskilde (c/o Roskilde Kommune) samt Jobservice i jobcentret. Projektet vil trække 2

3 på det eksisterende samarbejde med lokale virksomheder om match 2 i form af virksomhedscentre, partnerskaber eller lignende faste samarbejdsrelationer. Målsætninger og succeskriterier Projektets mål vil være: 1) at flest mulige unge deltager aktivt i det beskæftigelsesrettede forløb via en eller flere virksomhedspraktikker parallelt med anden relevant indsats i forhold til behandling af misbrug eller psykisk lidelse 2) at flest mulige unge, efter endt forløb, bliver selvforsørgende via job eller uddannelse 3) at indsamle konkrete erfaringer (herunder at identificere barrierer) for samarbejdet i en koordineret indsats/parallelindsats mellem beskæftigelsesområdet, social/sundhedsområdet og behandlingssystemet i Roskilde Kommune. Formålet er at samarbejdet systematiseres, så borgeren oplever sammenhæng i indsatsen, og ikke forhindres i at få den rette aktivering eller behandling, fordi systemerne blokerer for hinanden. Projektets succeskriterier vil være at: 85 % af målgruppen har deltaget i et aktivt i forløb i minimum 6 uger 75 % af målgruppen har været i én eller flere virksomhedspraktikker 40 % af målgruppen har opnået selvforsørgelse via job eller uddannelse der udledes brugbare læringsresultater i: 1. samspillet mellem forskellige parallelle indsatser, 2. udvikling af samarbejdet med virksomheder omkring praktikforløb, 3. inddragelse af borgeren som ansvarlig i processen samt 4. brugen af progressionsmålinger som metodisk værktøj 3

4 Progressionsmåling Udover de ovenfor nævnte mål og succeskriterier, vil der undervejs i projektet løbende blive målt og evalueret en række progressionsmål. Formålet er at foretage en løbende evaluering af, i hvor høj grad projektet bidrager til at øge de unges arbejdsmarkedsparathed. Der vil blive indsamlet data fra samarbejdspartnere løbende i forløbet. Relevante parter udfylder, hver 4. uge, korte spørgeskemaer på bestemte nedslagspunkter for at måle progression på en række udvalgte parametre: faglige kompetencer, samarbejdsevne, mestringsevne i forhold til sociale problemer, ansvarlighed, optimisme i forhold til egen situation & klart arbejdsmarkedsperspektiv. Progressionsmålene operationaliseres som en skalamodel (fra 1-5), hvor man kan se bevægelse fra et nedslag til det næste. Dette synliggør borgerens progression indenfor forskellige parametre og tydeliggør hvilke indsatser i forløbet, der har bidraget til progressionen. Progressionsmålene er rettesnor for det videre forløb og et vigtigt værktøj i målretning af en individuel indsats. Projektets læringsresultater Fokus i projektet er ikke kun at skabe gode resultater, men i ligeså høj grad at kunne forklare resultaterne ved at kunne uddrage de virksomme mekanismer i indsatsen. I modelprojektet vil der være særligt fokus på vidensopsamling og evaluering af: 1. Samspillet mellem de parallelle indsatser Der evalueres på, hvordan samspillet mellem parallelle indsatser social, sundhedsog behandlingsmæssig indsats og den beskæftigelsesrettede indsats - kan bidrage til flere helhedsorienterede forløb, hvor borgeren kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet på trods af psykisk sygdom eller problemer med misbrug. Modelprojektet vil særligt undersøge organisatoriske, tidsmæssige og samarbejdsmæssige aspekter af samspillet i indsatsen for at bidrage med brugbare metoder, som efterfølgende kan 4

5 anvendes i andre jobcentre. Projektet vil endvidere give bud på at overvinde identificerede barrierer. 2. Udvikling af samarbejdet mellem jobcentret og virksomheder Der evalueres på, hvordan karakteren af samarbejdet mellem virksomheder og jobcentret skal være for at sikre holdbare forløb med progression for målgruppen. Antagelsen er, at selve samarbejdet, volumen, kontraktindgåelsen og aftaler om formål, støtte og opfølgning er af afgørende betydning for succesfulde virksomhedspraktikker for borgere, der har andre problemer end ledighed. Projektet vil derfor undersøge, hvilke aftaler der skal indgås for at forløbet bliver succesfuldt. 3. Inddragelse af borgeren Der evalueres på, hvordan inddragelse af borgeren sikrer størst muligt ejerskab hos borgeren. Modelprojektet vil undersøge, hvordan kommunikation og ansvarsfordeling mellem medarbejder og borger bedst kan ske, så borgeren er sikret den hjælp han/hun har behov for, men at det samtidig sikres, at borgeren føler og tager ansvar for alle processer i forløbet. 4. Udvikling af brugen af progressionsmålinger som metode Der evalueres på, hvordan brugen af progressionsmålinger som metodisk værktøj kan sikre en systematisk indsamling af viden omkring borgerens progression og andre virksomme indsatser i forløbet. Konference og evalueringsseminar Læringsresultaterne udbredes løbende bl.a. ved afholdelse af konference og evalueringsseminar. Projektleder er ansvarlig for planlægning og afholdelse. Projektforløb den særlige indsats Den særlige indsats indeholder 4 elementer: 1. koordineret afklaring, 2. indsatsplan, 3. mentorstøtte og 4. virksomhedsrettet indsats. 5

6 1. Den koordineret afklaring Første samtale: Den koordinerede afklaring forventes at vare mellem én samtale og seks uger afhængigt af den enkelte. Borgeren kontaktes i august/september måned 2011 pr. brev af jobcentret med en mødedato for første samtale. Sagsbehandler orienterer borgeren om projektets indhold, plan og proces. Motivation er afgørende for disse unge, der har lidt (og forventer flere) nederlag. Borgeren modtager folder om projektet og giver sit samtykke til forløbet, herunder til at de forventet involverede instanser kan udveksle informationer. Den første (projekt)relation til borgeren skabes og planlægges for afklaring af de job og uddannelsesmål af relevans for borgerens ønsker og behov. Det videre afklaringsforløb planlægges. Det videre afklaringsforløb: De opstillede branchemål/jobmål/uddannelsesmål undersøges sammen med den unge mhp hvilke realistiske muligheder, borgeren har for at opnå job/uddannelse indenfor disse. Det sker dels ved at afklare borgerens faglige og personlige kompetencer, dels via besøg hos såvel virksomheder som uddannelsesinstitutioner. Korte snusepraktikker (1-2 dages varighed) kan give yderligere afklaring og inspiration. Dette vil, inklusive virksomhedspraktikker, vare 7 til 52 uger, afhængigt af den enkelte. Ud fra de aftalte job-/uddannelsesmål afklares de sociale og sundhedsmæssige barrierer i forhold til disse. De konkrete job-/uddannelsesmål bør altid sættes i relation til disse barrierer. Det sikrer, at netop målet om job eller uddannelse driver forløbet fremad. Samtidig afklares kompetencer hos borgeren ift. job-/uddannelsesmålet, både de formelle faglige og kompetencer borgeren viser i f.eks. snusepraktikker. Sådan afdækkes, hvilke mål (både de beskæftigelsesrettede, sociale og sundhedsmæssige mål) der skal forfølges og hvilke initiativer, beskæftigelsestilbud eller relevante tiltag, der skal iværksættes, for at målene nås. Målene anskueliggøres og styres vha. indsatsplanen. Mere herom i afsnittet indsatsplan. Samarbejdspartnere der skal inddrages i afklaringsfasen: Jobcentret vil inddrage flere forskellige samarbejdspartnere. Tidligst muligt i afklaringsfasen inddrages mentorfunktion. Mentorfunktionen (iht. LAB) vil primært støtte borgeren i de udfordringer der opstår, når borgeren er i virksomhedspraktik, men kan også inddrages i de sociale og sundhedsmæssige udfordringer. Samarbejdspartnere i afklaringsfasen vil være 6

7 Center for Alkohol- og Stofmisbrug, Lænken, Distriktspsykiatrien, Center for Socialpsykiatri samt Voksenservice og Sundhedscenter. For at sikre hurtigt og smidigt samarbejde sidder de vigtigste samarbejdspartnere med i styregruppen. Derudover vil jobcentret benytte egne virksomhedscentre til aftaler om kortere snusepraktikker samt længerevarende virksomhedspraktikker. Uddannelsesafklaringen og vejledningen vil foretages af jobcentrets UU vejledere, der har fast kontor i jobcentret, samt ved at benytte eksisterende samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner. Samarbejdet skal sikre en smidig overgang for borgere, der går i gang med uddannelse, f.eks. med særlig støtte eller mentorstøtte. Inddragelse af borgeren i afklaringsforløb: Forløbet vil være individuelt tilrettelagt og uden forud fast planlagte aktiviteter, borgeren skal deltage i. De enkelte aktiviteter (samtaler, besøg, snusepraktik, undervisning m.m.) tilrettelægges sammen med borgeren. Borgeren skal ikke indgå på et hold med et fast skema, men følger forskellige aktiviteter sammen med andre eller alene, alt efter hvad der giver borgeren den bedst mulige vej mod selvforsørgelse. Borgeren vil fra start til slut blive involveret i tilrettelæggelsen af indsatserne: En systematisk og tæt inddragelse af borgeren sikrer, at det under hele forløbet er tydeligt for borgeren, hvilke mål, delmål og indsatser, der planlægges. 2. Indsatsplan På baggrund af afklaringsfasen udarbejdes en indsatsplan i samarbejde med borgeren. Indsatsplanen vil altid have job eller uddannelse som slutmål og sættes altid i relation til dette. Der vil blive arbejdet med parallelle indsatser dvs. at der sættes ind på flere områder samtidig. Borgeren skal fx ikke først færdiggøre en behandling eller få styr på sin økonomi, inden virksomhedspraktik kan igangsættes. Tværtimod vil en afhjælpning af de sundhedsmæssige og sociale barrierer ske parallelt med faglig opkvalificering samt træning af personlige og sociale kompetencer på en arbejdsplads. Programteori: For hvert forløb udarbejder projektleder en kort programteori i samarbejde med borgeren. Forløbet brydes ned i mindre enheder og beskrives i ønskede delmål /milepæle for processen i detaljer. For hvert delmål udarbejdes en klar aftale om deadline, indsatser der skal sikre delmålet samt hvordan man ved, at delmålet er 7

8 opnået. Der aftales endvidere, hvem der følger op og hvordan. I samarbejde med borgeren udarbejdes en indsatsplan (se nedenstående), der tydeligt viser mål, delmål, effektindikatorer, delindsatser, deadline og ansvarsfordeling. Ved rundbordssamtaler hver 4. uge mødes alle relevante parter, inklusive borgeren, for at drøfte indsatsplan, status på progressionsmål samt justere/planlægge det videre forløb. Arbejdsmetoden sikrer løbende evaluering og optimalt samarbejde, idet beslutninger og planer kan iværksættes omkring bordet. Dette sikrer en løbende progression i borgerens forløb. Indsatsområde Fagligt Sundhed Barriere Delmål/indsats Milepæl: Periode og Slutmål Forventet ansvarlig effekt Manglende Snusepraktik hos xx Afklaring af om Xx dato branchekendskabvirksomhed og yy virksomhed jobmålet er realistisk og Yy personer Virksomheden som øvebane ønskværdigt Arbejder for Virksomheds-praktik med langsomt ift. mentorstøtte, hvor et af fagområdet målene er at optræne arbejdsrutiner, der sikrer et højere tempo Manglende Tilmelding til og hjælp til hygiejnebevis gennemførelse af hygiejnekursus Kontakt til behandlingssted og hjælp til at igangsætte For stort behandling alkoholforbrug Støttende og motiverende ift. jobbet samtaler ift. at nedbringe alkoholforbrug Arbejdstempo, der Xx dato matcher øvrige i Yy personer branchen Løbende opfølgning hver z uge Bestået hygiejnekursus Reducering af alkoholforbrug, så det ikke udgør Xx dato Yy personer Xx dato Yy personer Xx dato Job pt. er målet indenfor levnedsmiddel gerne medhjælper i bageri, restaurant eller lign. barriere ift. jobmålet Yy personer Uoverskuelig Hjælp til gældsrådgivning og Skabe overblik og Xx dato gæld evt. mulighed for struktur, så Yy personer Sociale gældssanering eller delvis problemet ikke forhold sanering udgør en væsentlig barriere ift. øvrige indsatser 8

9 Bor i bolig med store støjgener Hjælp til at afsøge muligheder for anden bolig. Evt. etablering af mentorstøtte til dette Skabe ro på ift. Xx dato bolig, så problemet Yy personer ikke udgør en væsentlig barriere ift. øvrige indsatser. Det fremgår, at der vil blive arbejdet parallelt på flere fronter. Tidsplan, opsætning af mål og delmål m.m. vil altid ske i samarbejde med borgeren og på en måde, så borgeren forstår planen og oplever reel indflydelse på realistisk opstillede (del)mål. Løbende justering ift opnåede effekter og evt. nye barrierer sker ved de mdl. rundbordssamtaler. Indsatsplanen er et dynamisk arbejdspapir, som sikrer retning, udvikling og perspektiv. 3. Mentorstøtte Kunsten vil bestå i, at støtten til den unge udøves af få, men kompetente og helst stabile personer. Sagsbehandler vil være gennemgående. I modelprojektet anvendes forskellige typer af mentorstøtte: Mentorstøtte til sociale opgaver anvendes, hvis der er behov for en vis støtte i privatlivet, f.eks. i forbindelse med håndtering af medicin, kontakt til læge eller andet i relation til at opnå beskæftigelse. Mentorstøtte i forbindelse med virksomhedspraktik og evt. på uddannelsesinstitutionerne vil blive benyttet i stort omfang. Det kan være støtte til at møde i praktik og støttende funktion til både faglige og sociale forhold på arbejdspladsen. Jobcenteret vil sikre en gruppe mentorer, der kan løfte opgaven via et mentorkorps. Allerede tildelte støtte-/kontaktpersoner vil skulle inddrages meningsfyldt i modelprojektet. Projektleder har ansvar både for matchet mellem borger og mentor og borgerens accept. Mentorsamarbejdet vil bygge på en kontrakt, der beskriver rollefordeling, forventningsafstemning og formål. Mentorerne skal have en opsøgende funktion i forhold til kontakt til virksomheder og etablering af praktikpladser samt en støttende funktion på arbejdspladsen i forhold til faglig oplæring og social integration. I alle forhold har jobcentret myndigheden og koordineringsansvar, når andre parter er involveret (fx behandlingsinstitutioner, bostøtte). 9

10 Projektleder har ansvaret for løbende at følge op på samarbejdet med mentor og at koordineringen af samarbejdet mellem borger, virksomheder, mentor og andre parter i processen sker ved månedlige rundbordssamtaler. 4. Virksomhedsrettet indsats Jobcenter Roskilde har gode muligheder for at etablere relevante virksomhedsrettede tilbud til målgruppen. Jobcentret har samarbejde med VirksomhedsNetværk Roskildes 300 virksomheder i området. Derudover har jobcentret indgået aftaler med 12 virksomheder omkring etablering af virksomhedscentre. Jobcentrets egne virksomhedskonsulenter har endvidere gode samarbejdsrelationer med en lang række arbejdspladser i kommunen, når det gælder etablering af virksomhedspraktikker indenfor mange forskellige brancher. Gode og holdbare match mellem borger og virksomhed fremmes ved at borger og mentor indgår i afsøgningen og kontakten til virksomhederne. Erfaringsmæssigt vil nogle borgere selv kunne etablere kontakterne, mens andre har brug for en mere håndholdt og problemløsende tilgang. Det planlægges at benytte følgende virksomhedsrettede tilbud: 1. virksomhedsbesøg til inspiration og arbejdsmarkedskendskab for borgerne (1 dags varighed) 2. dialog med arbejdsgivere og medarbejdere i forhold til information om arbejdsvilkår, krav osv. 3. korte snusepraktikker - á 1-2 dages varighed 4. afklarende og opkvalificerende virksomhedspraktikker - med fokus på træning af både faglige, personlige og sociale kompetencer (á 2-18 ugers varighed) Tilbuddene skal være både virkelighedsnære og inspirerende for borgeren, så der indgås kontrakt med virksomheden vedr. aftaler om formål, træningsområder, arbejdsfunktioner, arbejdstid, kontaktpersoner osv. En tæt opfølgning på forløbet i virksomheden skal sikre så hurtig og stabil en progression for borgeren som muligt (præciser hvem evt. projektleder). Der vil blive fulgt op hver uge i de første fire uger og derefter minimum hver fjerde uge (præciser hvem evt. projektleder). Den intensive opfølgning i starten af forløbet skal sikre at en praktik, hvor der ikke længere er progression eller 10

11 udsigt til job, justeres eller afbrydes, så borgeren får udbytte af praktikforløbet. Sideløbende med virksomhedspraktik støttes borgeren i jobsøgning. Virksomhedspraktikker til træning og afklaring af faglige og personlige kompetencer er hovedsporet i indsatsen. Praktikaftaler sammensættes, så borgeren parallelt kan deltage i anden indsats af f.eks. sundhedsmæssig eller social karakter. Det kan f.eks. være en aftale, hvor borgeren to gange om ugen skal have fri for at deltage i psykiatrisk behandling. Ved at anerkende (og skemalægge) at der er behov for og plads til sociale og sundhedsmæssige indsatser i en periode, synliggøres det i lige så høj grad overfor borgeren, at den beskæftigelsesrettede indsats er hovedformålet med indsatsen, idet denne stadig kan foregå på trods af behandling mm., og er i fokus de fleste dage. Virksomhederne inddrages når der følges op på progressionsmål hver 4. uge ved deltagelse i månedlige statusmøder (præciser hvem evt. projektleder). Ansvars- og arbejdsbeskrivelser Her beskrives ansvars- og arbejdsbeskrivelser mellem projektleder, mentor og øvrige samarbejdspartnere. Udfyldes løbende i takt med at arbejdet i arbejdsgruppen skrider frem. Tidsplan Projektperioden er fra d. 15. oktober 2011 til d. 15. april Bilag 1 indeholder en detaljeret aktivitets- og tidsplan. Økonomi Projektet er finansieret af midler fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der er bevilliget kr Der udbetales kvartalsvist støtte fra Arbejdsmarkedsstyrelsen i forhold til opnåede resultater. Der anvendes følgende økonomimodel til udbetaling: 10 % ved opstart af modelprojektet 11

12 20 % efter afholdelse af første samtale med borgeren som start på den koordinerede afklaring 40 % når indsatsplanen med angivelse af mentorstøtte er udformet 30 % når et virksomhedsrettet tilbud er påbegyndt, eller borgere er begyndt i ordinær job eller uddannelse 12

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

KVIK. v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST

KVIK. v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST KVIK v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST Kort om KVIK KVIK: Koordineret Virksomhedsrettet Indsats for Kontanthjælpsmodtagere Målgruppe: Kontanthjælpsmodtagere matchgruppe 2 (med max 1 ½ år på ydelsen) og matchgruppe

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet Bilag 1 JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet 18. september 2015 J.nr. 15/04549 1. Baggrund Reformerne af førtidspension og fleksjob, kontanthjælp og

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Oversigt over indsatsgrupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune

Oversigt over indsatsgrupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Oversigt over grupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Gr.1: Borgere med beskæftigelsesperspektiv og primært behov for virksomhedsrettet 44 borgere (pr. 18. oktober 2016)

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Løsning af sociale opgaver: Hvilke muligheder findes der i social- og beskæftigelseslovgivningen for at arbejde med socialt udsatte

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen

Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen a1 Agenda Målgruppen Udfordringer og muligheder Elementerne i Brug for alle Inspirationsoplæg fra jobcenter Hvad skal der ske lige

Læs mere

ARBEJDS- OG OPFØLGNINGSAFTALE

ARBEJDS- OG OPFØLGNINGSAFTALE FLERE SKAL MED ARBEJDS- OG OPFØLGNINGSAFTALE FORMÅL Borger, virksomhed og jobcenter skal indgå en klar aftale om timer og opgaver, opfølgning og ordinære løntimer i virksomhedsforløbet 1. Formålet med

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011)

Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011) Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011) Formålet med indsatsplanen er at konkretisere strategien i Beskæftigelsesplan 2011. Jobcentret har valgt at udarbejde en indsatsplan

Læs mere

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed Pilot analyse og priori Beslutningen i december 2012 For en klart afgrænset delmængde af unge ledige afdækkes - sideløbende

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010

De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010 De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010 Hvordan skaber man en forandring med og for den enkelte borger? Tja, sagsbehandlerens indflydelse

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Projektbeskrivelse: Virksomhedscenter - generation 2

Projektbeskrivelse: Virksomhedscenter - generation 2 Projektbeskrivelse: Virksomhedscenter - generation 2 16. august 2013 Baggrund Sigtet i førtidspensionsreformen er, at flere skal inkluderes i arbejdsfællesskabet, og at færre skal tilgå permanent offentlig

Læs mere

Forløb for kontanthjælpsmodtagere flnanj^ére^jafdet lokale Beskæftigelsesråd /

Forløb for kontanthjælpsmodtagere flnanj^ére^jafdet lokale Beskæftigelsesråd / ' ' Det betaler sig...arbejdsmarkedet mangfoldighed og socia ansvar eller bare sund fornuft? " - " Projekt: ^ Forløb for kontanthjælpsmodtagere flnanj^ére^jafdet lokale Beskæftigelsesråd samarbejde mellem

Læs mere

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT BI25 - Sundhed, social mobilitet og

Læs mere

Beskæftigelsesudbud 2011

Beskæftigelsesudbud 2011 Beskæftigelsesudbud 2011 Læseguide Vurdering af tilbud Tilbudsgiver: 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Processen og tidsplan... 3 3 Udvælgelseskriterier og egnethedsbedømmelse... 4 4 Tildelingskriterier...

Læs mere

Ungeforløb Evaluering af LBR - projekt

Ungeforløb Evaluering af LBR - projekt Ungeforløb Evaluering af LBR - projekt December 2012 0 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 1.1 Målgruppe... 2 2 Indhold... 3 Mål... 3 Aktiviteter... 3 3 Resultater... 5 4 Metode... 5 5 Resultatopgørelse...

Læs mere

BÆREDYGTIG PROGRESSION - VIA EN SÆRLIGT RUMMELIG VIRKSOMHEDSRETTET INDSATS

BÆREDYGTIG PROGRESSION - VIA EN SÆRLIGT RUMMELIG VIRKSOMHEDSRETTET INDSATS Information til sagsbehandleren i jobcentret BÆREDYGTIG PROGRESSION - VIA EN SÆRLIGT RUMMELIG VIRKSOMHEDSRETTET INDSATS - individuelle udviklingsforløb KERNEYDELSEN FUNDAMENTET - DET GODE MATCH MATCHgruppen

Læs mere

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker Ordning for kommunale virksomhedspraktikker 2016-1 - Indhold INDLEDNING... 3 FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK... 3 FORMÅLET MED ORDNINGEN... 4 ARBEJDSGANG/ÅRSCYKLUS FOR HÅNDTERING AF ORDNINGEN... 4 PRINCIPPERNE

Læs mere

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Beskæftigelsesregionerne Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark samt Hovedstaden & Sjælland 24. februar 2011 Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Aktivering på en virksomhed er den bedste

Læs mere

april 7 Unge forløbet CAB Center for Afklaring og Beskæftigelse

april 7 Unge forløbet CAB Center for Afklaring og Beskæftigelse april 7 Unge forløbet 2015 CAB Center for Afklaring og Beskæftigelse Målgruppe: Unge aktivitetsparate under 30 år 2.13 Formålet med forløbet er: Det, der arbejdes med i ungeforløbet, har overskriften Hjælp

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Notat Til: Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Anvendelse af midler i 2012 Administrationen har på baggrund af mødet i det Lokale Beskæftigelsesråd d. 13. oktober udarbejdet

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Virksomhedscenter Generation 2. Gal eller normal?

Virksomhedscenter Generation 2. Gal eller normal? Virksomhedscenter Generation 2 Gal eller normal? Hvad er et Virksomhedscenter? Virksomhedscenter En fast aftale mellem et jobcenter og en virksomhed, hvor virksomheden stiller et antal pladser til rådighed

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

De eksisterende beskæftigelsesrettede tilbud kan opsummeres under hovedoverskrifterne:

De eksisterende beskæftigelsesrettede tilbud kan opsummeres under hovedoverskrifterne: Forslag til implementering af ny beskæftigelsesstrategi. Dato. 14. april 2008 Acadresagsnr. 07/45075 Int. ACJ Baggrunden for dette forslag er, at der på Erhvervsudvalgets møde d. 17. januar 2008 blev godkendt

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Sygedagpengeopfølgning

Sygedagpengeopfølgning Sygedagpengeopfølgning Muligheder i sygedagpengereformen Viden om tidlig virksomhedsrettet indsats Forventningsafstemning 1. Sygedagpengereformen 2. Viden om en tidlig og aktiv virksomhedsindsats for sygemeldte

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Kort om virksomhedscentre

Kort om virksomhedscentre Kort om virksomhedscentre Hvad er et virksomhedscenter? Hvad er resultaterne fra forsøg med virksomhedscentre? Hvad virker? Beskæftigelsesregion Nord 2. november 2009 Forsøg med virksomhedscentre Pilotforsøg

Læs mere

Indsatsmodel i Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder

Indsatsmodel i Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder Bilag 1 Indsatsmodel i Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder Projektets indsatsmodel bygger på viden om, hvilke indsatser der virker i forhold til at hjælpe de borgere, der befinder

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND VIRKSOMHEDSCENTERKAMPAGNEN. En aktivitetsplan for virksomhedscenterkampagnen i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND VIRKSOMHEDSCENTERKAMPAGNEN. En aktivitetsplan for virksomhedscenterkampagnen i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND VIRKSOMHEDSCENTERKAMPAGNEN En aktivitetsplan for virksomhedscenterkampagnen i Midtjylland Kampagneperiode 2009-2011 Version 26/10-2009 INDHOLDSFORTEGNELSE A. INDLEDNING

Læs mere

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor Ansøgningskema Ansøger Come-Back ApS Adresse Falen 24 Post nr. / By 5000 Odense C Telefonnummer 28 10 80 53 Email Kontaktperson Projekttitel Projektresumé ms@come-back.dk Mette Stryhn Job- og sundhedsmentor

Læs mere

Familiens Hus Unge ledige kvinder med nuværende eller kommende forældrerolle, styrkes ved en helhedsorienteret ind i uddannelse eller beskæftigelse.

Familiens Hus Unge ledige kvinder med nuværende eller kommende forældrerolle, styrkes ved en helhedsorienteret ind i uddannelse eller beskæftigelse. Oversigt over eksisterende samarbejder mellem Jobcenter Esbjerg og andre forvaltninger ved Esbjerg Kommune. Direktørområde Kort beskrivelse af samarbejdet Projekt styrket helhedsindsats for unge. Under

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Opsamling. Programmet for informationsseminaret var som følger:

Opsamling. Programmet for informationsseminaret var som følger: Opsamling Informationsseminar om integrationspålæg 22. oktober 2014, Bella Center I dette notat gives en kort opsamling på informationsseminar afholdt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrørende

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg.

Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. Strategi 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken er i uddannelse eller i job.

Læs mere

Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere

Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere P R O J E K T B E S K R I V E L S E Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere 6. juni 2012 J.nr. 2012-0000313 2. kt. Problemstilling Målgruppen for initiativet Brug for alle er kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde

Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde Dato 09. maj.2011 Dok.nr. 928726 Sagsnr. 880061 Ref. Pepe/kias Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde Der er indgået aftale på Christiansborg om ændrede rammevilkår for den beskæftigelsesrettede indsats.

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Aktivitetsoversigt for virksomhedscenterkampagnen - Nordjylland

Aktivitetsoversigt for virksomhedscenterkampagnen - Nordjylland Aktivitetsoversigt for virksomhedscenterkampagnen - Nordjylland Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) og beskæftigelsesregionerne har i september 2009 igangsat en landsdækkende 2 årig kampagne med det

Læs mere

Evaluering af. Brobygning til arbejdsmarkedet. 22. november 2012

Evaluering af. Brobygning til arbejdsmarkedet. 22. november 2012 Evaluering af Brobygning til arbejdsmarkedet 22. november 2012 Tønder Kommune opstod som en sammenlægning af 6 kommuner i 2007 I Tønder Kommune var der en højere repræsentation af ikke arbejdsmarkedsparate

Læs mere

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker Ordning for kommunale virksomhedspraktikker 2017-1 - Indhold INDLEDNING...3 FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK...3 FORMÅLET MED ORDNINGEN...4 ARBEJDSGANG/ÅRSCYKLUS FOR HÅNDTERING AF ORDNINGEN...4 PRINCIPPERNE

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune

Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune Oplæg ved Afdelingschef Dorte Jarratt fra Jobcenter Lyngby-Taarbæk Handicaprådsmøde den 8. februar 2017 Baggrund

Læs mere

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ungeindsats Υνγεινδσατσ Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under 30 år. Der er en række specifikke regler for unge under

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark Netværksmøde om implementering af føp/fleksreformen 13.dec. 2012 Beskæftigelsesregion Syddanmark Program for workshops 13.00-13.30: Drøftelse af opgaver og opmærksomhedspunkter

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Strategipapir: Aktivering af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge,

Strategipapir: Aktivering af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, Vision/ Det overordnede mål Indledning Rette tilbud til rette borger med henblik på at bringe borgeren i ordinært arbejde eller ordinær uddannelse. Fokus i indsatsen er på virksomhedsrettet aktivering

Læs mere

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 MINI

Beskæftigelsesplan 2010 MINI Beskæftigelsesplan 2010 MINI Januar 2010 Forord Denne beskæftigelsesplan beskriver de overordnede mål, som Jobcenter Esbjerg skal nå i 2010. Udfordringerne for indsatsen i 2010 er i præget af, at konjunkturerne

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar 2012

Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar 2012 Det Lokale Beskæftigelsesråd Beskæftigelse Projekt og Udvikling Stationsvej 36 3460 Birkerød beskaeftigelse@rudersdal.dk www.rudersdal.dk Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar

Læs mere

Notat. Ungeindsatsen i Hørsholm Kommune. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Ungeindsatsen i Hørsholm Kommune. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ungeindsatsen i Hørsholm Kommune Υνγεινδσατσεν ι Η ρσηολµ Κοµµυνε Notatet beskriver først kort lovgivningen omkring de unge. Herefter belyser

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Handleplan for udmøntning af politisk aftale om udsatte borgere

Handleplan for udmøntning af politisk aftale om udsatte borgere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Handleplan for udmøntning af politisk aftale

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Opkvalificering og fastholdelse til uddannelse Unge-Indsats. Afklaring

Læs mere

Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg

Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg FEBRUAR Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg Frederiksberg Statusrapport progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet januar 2012 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (dec.'11) 2.197 5,3% Ledige under 25 år 14 (dec. '11) 721 Aktiverede forsikrede ledige 2 656

Læs mere