Athene Evalueringsrapport September

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Athene Evalueringsrapport September 2006-1 -"

Transkript

1 - 1 - Athene Evalueringsrapport September 2006

2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Er projektet gennemført som beskrevet i ansøgning?...3 Konklusion 4 Er de forventede resultater opnået?...4 Nye arbejdspladser til akademikere 4 Virksomhedsbesøg 4 Udviklingsopgaver 4 Nyuddannede 5 Konklusion 5 Er målgrupperne nået?...5 Ledige akademikere 5 Små og mellemstore virksomheder 6 Konklusion 6 Informationsspredning...6 Erfa-Møder 6 Konference 6 Hjemmeside 6 Brochure 7 Avisartikler, presse 7 Erhvervsmesser 7 Pallas metodebeskrivelser 7 Konklusion 7 Implementering...7 Skal Athene fortsætte? 7 Hvordan kan det organiseres? 7 Hvordan kan det finansieres? 7 Handling 7 Pallas 7 Samlet konklusion...8 Bilag 1. Avisartikler 9-2 -

3 Indledning Denne rapport er slutevalueringen af et projekt for ledige med en længerevarende uddannelse. I daglig tale kaldet Athene. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem ViborgEgnens Erhvervsråd, de øvrige erhvervsråd i Viborg amt, AF og TIC. Viborg Egnens Erhvervsråd er ansvarlig for den overordnede projektstyring og regnskab. Der har desuden været en styregruppe og følgegruppe tilknyttet projektet. Projektet er finansieret af EU s Socialfond mål 3. Evalueringen er tilrettelagt, så den opfylde de lovgivningsmæssige krav til EU finansierede projekter. Rapporten analyserer derfor følgende problemstillinger: Er projektet gennemført som beskrevet i ansøgningen? Er de forventede resultater nået? Er målgrupperne nået? Informationsspredning Implementering Evalueringen er en analyse og vurdering af om Athene har opfyldt de mål og forventninger, der blev beskrevet i ansøgningen om tilskuddet. En nøjere beskrivelse af Athenes metoder og vurdering af disse findes i en rapport udarbejdet under det selvstændige projekt Pallas (Akademikere i små og mellemstore virksomheder Hvordan? Sådan!). Der er ligeledes udarbejdet en folder til virksomheder (Akademikere styrker også din virksomhed) og en folder til konsulenter i AF, erhvervsråd m.m. (Akademikere indspark til udvikling). Evalueringen er udarbejdet af Bifrost i samarbejde med Mette Fisker, tidligere projektleder for Athene og Johnny Vang Dahlberg, konsulent ved Athene. Johnny Vang Dahlberg er ansvarlig for registreringer og udarbejdelse af det statistiske materiale, der indgår i evalueringen. Mette Fisker har bidraget med information om gennemførelse af projektet, en mindre evaluering blandt samarbejdspartnere samt erfaringsopsamling fra afslutningskonference. I evalueringen indgår ligeledes citater fra interviews med virksomheder og projektansatte akademikere. Interviewene blev gennemført i under Pallas projektet. Er projektet gennemført som beskrevet i ansøgning? Projektets målsætning er at skabe 60 nye arbejdspladser på almindelig løn og ansættelsesvilkår i Viborg amt. Målgruppen er ledige akademikere bosiddende i Viborg Amt. Endvidere skal de personer, der ikke opnår fastansættelse som følge af projektet, få forbedret deres muligheder for anden ansættelse, pga. af relevant projektlederuddannelse og erhvervserfaring Forløbet for den enkelte forventes at starte med arbejdspraktik, hvor der arbejdes med projektbeskrivelsen af den opgave, der skal løses af kandidaten under løntilskudsperioden. Her ville kandidaten sammen med andre, deltage på projektlederuddannelsen. I denne praktikperiode modtager kandidaten aktiveringsydelse. Efterfølgende ansættes kandidaten i virksomheden med løntilskud i en periode på op til 48 uger med henblik på at overgå til ordinær ansættelse uden tilskud efterfølgende. Projektlederuddannelsen blev aldrig etableret, da ViborgEgnens Erhvervsråd skønnede, at behovet for uddannelse af kandidaterne var meget forskelligt, og at et individuelt forløb aftalt med kandidaten og virksomheden var mest optimalt. 46 % af de projektansatte akademikere har deltaget i kursus, da registreringen blev gennemført og 4 % havde endnu mulighed for at deltage. Årsagen til, at ikke alle havde deltaget, var manglende relevante kursustilbud, eller at der ikke var et aktuelt behov. Virksomheder og projektansatte var generelt tilfredse med muligheden for kursus. Kandidaterne er rekrutteret fra hele landet, og der har således været ansøgninger fra Bornholm, Sjælland, Fyn og hele Jylland. Det har vist sig, at 38 % af kandidaterne bor udenfor amtsgrænsen og har valgt at pendle til deres nye arbejdsplads. 11 % af kandidaterne har valgt at flytte til Viborg amt. Det var fra starten meningen, at Athene udelukkende skulle rekruttere kandidater via screening vha. én udvalgt person hos AF, som har kontakt til alle ledige med en længerevarende uddannelse i Viborg amt. Denne opgave blev dog allerede under forprojektet udliciteret til andre aktører. Dette skulle vise sig at blive en stor koordinationsopgave for Athene medarbejderne. Der skulle etableres et samarbejde med Lunn-management, Mercuri Urval, Ingeniørforeningen, AS/3, m.fl. Det besværliggjorde også processen med at skrive jobplan for den enkelte, da de nye aktører have en aftale om, at de have 14 dage til at skrive den, hvorefter den skulle godkendes af AF. Alt i alt har det gjort arbejdsgangen mere langsommelig og problematisk for alle involverede. Selve forløbet for den enkelte har vist sig at blive meget forskelligt. Enkelte har fulgt den planlagte proces, men ellers er forløbet blevet tilpasset individuelt. 22 % startede i praktik og blev derefter ansat med løntilskud, 47 % startede med ansættelse med løntilskud, og 4 % blev ansat som Videnpiloter og 4 % uden nogen form for tilskud. Kursus blev også tilpasset i hvert enkelt tilfælde, og blev afviklet på forskellige tidspunkter i forløbet. Løntilskudsperioden har varieret fra 0-48 uger. Der har været virksomheder, der ikke blev godkendt til at ansætte en medarbejder med løntilskud, i et tilfælde blev der blot givet tilskud i 3

4 måneder. Der kunne fra starten højst søges om tilskud i 26 uger, herefter skulle virksomheden søge om forlængelse. Konklusion I det store hele er projektet gennemført som planlagt, der har været nogle naturlige tilretninger hen ad vejen, som beskrevet ovenfor. Er de forventede resultater opnået? Det blev forventet at projektet ville medføre: 60 nye arbejdspladser til ledige akademikere og højtuddannede virksomhedsbesøg, hvor virksomhederne blev opmærksomme på mulighederne for at ansætte akademikere 120 udviklingsopgaver forløb for nyuddannede Erhvervsrelevant projektlederuddannelse for alle deltagende akademikere Nye arbejdspladser til akademikere Der blev projektansat 70 ledige akademikere eller højtuddannede, heraf viste en registreringen af samtlige projektansættelser i maj 2006, at 46 af 70 personer er i ordinær beskæftigelse i samme virksomhed. Fem har skiftet ansættelse, men er fortsat i beskæftigelse. Syv er ved afslutning af undersøgelsesperioden stadig ansat med løntilskud, da de ikke har afsluttet projektansættelsen. Det kan forventes, at en del af disse personer vil fortsætte i virksomheden eller finde beskæftigelse i en anden virksomhed, når løntilskudsperioden er afsluttet. 12 er ledige. Forventningen om 60 nye arbejdspladser er næsten men ikke helt opnået. Virksomhedsbesøg Jf. Athenes registreringer af kontakt til virksomhederne er i alt 374 virksomheder blevet kontaktet af konsulenter fra Erhvervsråd, AF eller TIC. Heraf har 344 virksomheder vist interesse og er senere blevet kontaktet af Athene. 175 af kontakterne resulterede i en indledende samtale, hvor det viste sig, at interessen kun var overfladisk. 98 af kontakterne førte til flere telefonsamtaler og evt. besøg, der ikke førte til et match. De 374 virksomhedsbesøg førte til i alt 70 projektansættelser. Virksomhedsbesøg fordelt på aktører TIC Viborg amt 6% Udenom aktør 6% AF 5% Erhvervsrådene samlet 83% Udviklingsopgaver Det blev forventet, at Athene projektet ville føre til 120 udviklingsopgaver. Denne forventning blev ikke indfriet, idet kun 70 blev projektansat. På det afsluttende møde mellem Athenes medarbejdere og erhvervsråd, AF og TIC blev der spurgt om årsagen til at målene ikke blev nået. Her er de typiske begrundelser: Overvurderet virksomhedernes parathed Usikkerhed i virksomhederne om hvorvidt de kan fastholde en akademiker Tidsfaktoren spiller også ind. I projektperioden oplevede Athenes medarbejdere og konsulenterne i erhvervsrådene en stigning i virksomhedernes interesse. Citat: Der er mere gang i virksomhederne nu end da projektet startede For at vurdere i hvilket omfang, at ansættelsen af en akademiker medfører nyudvikling i virksomhederne, blev der ved indgåelse af aftaler registreret, om der var tale om udviklingsopgaver, en ny kompetence i virksomheden, et kompetenceløft eller det svarende til tidligere opgaver. I 11 % af ansættelserne er der tale om udviklingsopgaver, i 30 % er det en ny kompetence til virksomheden, i 36 % er det et kompetenceløft og i 21 % er det svarende til de samme opgaver. Erhvervsrådene har stået for 83 % af alle virksomhedsbesøg. Under Pallas-projektet blev der gennemført en række kvalitative interviews med virksomheder, der havde ansat en ledig akademiker. Her vurderer ni af nitten virksomheder selv, at de ikke ville have ansat en akademiker, hvis de ikke havde haft kontakt med Athene/AF. svar tidl opg 23% Nyudvikling ny arb opg 11% ny komp 30% komp løft 36% - 4 -

5 De kvalitative interviews fra Pallas-projektet viste at, i enkeltmands virksomheder har ansættelsen frigjort indehaveren til nyudvikling, idet den nyansatte har overtaget opgaver. I vidensvirksomheder er det ofte opgaver svarende til opgaver, der er blevet løst tidligere. Ansættelse af en akademiker opfattes her som en naturlig forudsætning for løsning af virksomhedens opgaver. Ansættelse af en akademiker i en håndværkspræget virksomhed kan derimod være et led i udviklingen af virksomheden fra håndværk til industri. Citater fra virksomheder: Vi går fra at være et håndværk til industri. Det er et led i en længere varende proces. Virksomheden får et teknologisk løft, det giver en høj udviklingshastighed Produkterne får et større teknologisk indhold Der har ikke været gennemført tidligere omtalte projektlederuddannelse, men der har været tilfredshed med de kursusmuligheder, der har været. Generelt kan det konkluderes, at de forventede resultater er opnået. Er målgrupperne nået? Der er to målgrupper for Athene-projektet. Dels ledige akademikere og dels de små og mellemstore virksomheder. Ledige akademikere Ifølge projektansøgningen var det forventet, at 136 ledige akademikere deltog, heraf 75 mænd og 61 kvinder. Der deltog i alt 70 ledige akademikere og højt uddannede. Deltagerantallet er således væsentligt lavere end forventet. 64 % af deltagerne er mænd. I projektansøgningen var det også forventet, at mændene ville være i overtal. Nogle virksomheder er vokset, så der er behov for andre funktioner og mere langvarig planlægning, herunder udvikling af markedsføring og beslutningsgange % Aldersgruppe Det bliver beskrevet sådan af to virksomheder: Virksomheden har udviklet sig i en positiv retning. Vi har fået styr på nogle funktioner, som lå lidt mere og flød hen % % Akademikere har en anden vinkel, tænker mere analytisk og kan lettere overskue, hvor verden bevæger sig hen. Det er væsentligt i en verden, hvor alle virksomheder skal følge markedskræfterne Nyuddannede 29 af de 70 projektansatte var nyuddannet. De nyuddannede opfatter det som et løft til en fastansættelse, hvor de får mulighed for at vise hvad de kan samt udvide deres jobområde. 65 % er i aldersgruppen år, 21 % i aldersgruppen år og 14 % mellem år. Der er ingen i gruppen under 24 år, da det ikke er muligt at gennemføre en længerevarende uddannelse i så ung en alder. 40,0 35,0 37,1 Type videregående uddannelse Citater fra nyuddannede: Jeg har haft over seks mdr. ansættelse. De første begynderfejl er overstået, det vil være et afsæt til andre jobs. Man har vist at man ikke bare er teoretikeren, men også kan omsætte til virkelighed. 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 12,9 4,3 12,9 18,6 7,1 7,1 Det har uden tvivl udvidet jobsfæren både i forhold til mig selv og kan også vise andre arbejdsgivere, at man kan bruges til det 0,0 sprog/komm øvr humanist øko/handel teknisk naturvidensk IT øvrige udd Konklusion Der har været flere virksomhedsbesøg end forventet, men til gengæld har det resulteret i færre projektansættelser med færre udviklingsopgaver end forventet. På trods af de færre projektansættelser er antallet af nye arbejdspladser stort set nået. Projektets succesrate, set som andelen af ledige, der har fået beskæftigelse efter endt projektansættelse, er dermed langt bedre end forventet. De projektansattes uddannelsesmæssige baggrund er ligeledes blevet registreret. 37 % af alle har en teknisk uddannelse, hvilket typisk er en ingeniøruddannelse. 18 % har en naturvidenskabelig uddannelse og 7 % en IT uddannelse, 13 % har en humanistisk uddannelse inden for sprog og kommunikation, 4 % en af de øvrige humanistisk uddannelser, eksempelvis bibliotekar eller sociolog og 13 % har en uddannelse inden for handel - 5 -

6 og økonomi. 7 % kan ikke fordeles inden for de seks kategorier. Branche Athenes medarbejdere blev spurgt om årsagen til den skæve fordeling på uddannelser. En af konsulenterne mente, at det skyldtes erhvervssammensætningen og stadet i udviklingen blandt de små og mellemstore virksomheder i Viborg amt. Virksomhederne ansætter til produktudvikling og planlægning af produktion men ikke i så høj grad til andre områder, som f.eks. salg, personaleudvikling, der finder sted på et senere stade i udviklingsprocessen fra håndværk til industri. andet 11% finans, forretn serv 3% transp, post, tele, IT 7% rådgivning 14% handel, hotel, rest 11% byg, anlæg 9% industri 45% Små og mellemstore virksomheder Det er små og mellemstore virksomheder, der er målgruppen for projektet. Der er derfor også blevet registreret fordelingen på virksomhedsstørrelse og brancher. 14 % af virksomhederne, der har benyttet ordningen, er enkeltmandsfirmaer, hvor der inden ansættelsen kun har været ejeren. Telefoninterviewene viste, at ejeren ofte har været arbejdsmæssigt hårdt belastet. Citat fra en enkeltmands virksomhed: Hvis jeg ikke havde fået ansat en, var jeg måske faldet død om i stedet. Jeg knoklede for meget, og der er en risiko for at brænde ud, hvis man arbejder hver weekend. Jeg overvejede faktisk at afhænde firmaet og søge ansættelse i stedet. Ansatte ud over ejeren Konklusion Det er i høj grad lykkedes at nå yngre ledige akademikere og de små og mellemstore virksomheder. Informationsspredning Erfa-Møder Der har været afholdt 11 Erfa-møder i hhv. den nordlige og den sydlige del af amtet. På Erfamøderne har deltaget konsulenter fra de deltagende erhvervsråd, AF og TIC. Det er Athenes konsulenter, der har haft ansvaret for møderne. På de afsluttende Erfa-møde blev deltagerne bedt om at vurdere Erfa-møderne. Her er nogle af vurderingerne: Det er altid en god idé at mødes og udveksle erfaringer i ét fælles projekt Positive og passende % 99-4% ingen 14% Godt forberedt, god info inden møderne % % Konference Athenes afslutningskonference blev afholdt d. 21. marts I alt 46 personer var inviteret. Der var oplæg om projektets resultater og metoder. Repræsentanter fra virksomheder og de projektansatte deltagere fortalte om deres erfaringer med Athene-projektet. Enkeltmandsfirmaerne er både inden for salg, IT og rådgivningsbranchen. 38 % af virksomhederne har mellem 1-10 ansatte. 37 % af virksomhederne har ansatte, 7 % mellem ansatte og 4 % over 99 ansatte. 46 % af alle projektansatte er ansat i industrien, mens resten er jævnt fordelt på de øvrige brancher med færrest indenfor finans- og forretningsservice. Der er ikke forskel mellem branchernes evne til fastholdelse de projektansatte i beskæftigelse efter afsluttet løntilskud. Hjemmeside Projektets hjemmeside, blev etableret i februar 2004 under Viborg Amts hjemmeside. I august 2004 flyttede Athene ud på sit eget domæne og har været anvendt i det daglige arbejde til at oplyse om ledige stillinger, pressemeddelelser, succeshistorier, vejledninger m.m. Statistik pr 20. april 2006: Totale sidevisninger: Unikke besøg i alt: Antal registrerede dage:

7 Brochure Der er udarbejdet en brochure, som kunne ses på Athenes hjemmeside under nyheder. Den er blevet udleveret til alle samarbejdspartnere, herunder bl.a. erhvervskontorer, AF, andre aktører, ved messer og i øvrigt ved enhver given lejlighed. Avisartikler, presse Alle artikler var gengivet på Athenes hjemmeside under nyheder. Alle artikler findes i helhed i arkivet på ViborgEgnens Erhvervskontor. Se endvidere bilag 1. Erhvervsmesser For at komme i kontakt med virksomheder og ledige har Athen deltaget i nedenstående messer: Erhvervsmesse i Hvorslev Fritids- og erhvervsmesse i Karup Kommune Job- og uddannelsesmessen i Skive Karierremessen ved AUC i Aalborg Pallas - metodebeskrivelser De arbejdsmetoder, der har været anvendt i Athene projektet, er beskrevet i et projekt kaldet Pallas. Det konkrete produkt af Pallas er en rapport, der beskriver de anvendte metoder i arbejdet med matchningen af ledige akademikere med små og mellemstore virksomheder, og hvordan virksomheder i udkantsområder kan tiltrække akademikere. Der er desuden udarbejdet en folder målrettet virksomheder, med beskrivelser af gevinster ved at ansætte en akademiker, og hvad man kan gøre for at finde, indsluse og fastholde den nye medarbejder. En anden folder er målrettet konsulenter/sagsbehandlere, der skal formidle kontakten mellem de ledige akademikere og de små og mellemstore virksomheder. Rapporten: Akademikere i små og mellemstore virksomheder - Hvordan? Sådan! og foldere til virksomheder og vejledere/sagsbehandlere kan downloades fra: eller Pallas projektet er finansieret af AMS. Konklusion Erfa-møderne og konferencen har bidraget positivt til erfaringsspredning, koordination og kvalitetssikring af projektet. Athene konsulenterne har ligeledes været meget dygtige til at komme i medierne med succeshistorier, hvilket har bidraget positivt til kontakten til virksomhederne. Det forventes at Pallas projektet vil bidrage med yderligere spredning af de indhøstede erfaringer af Athenes arbejdsmetoder og resultater. Implementering Konferencen i marts var tilrettelagt med tre workshops, hvor deltagerne blev bedt om at vurdere følgende: 1. Er der behov for at Athene fortsætter? 2. Hvorledes det kan organiseres? 3. Hvorledes det kan financiers? 4. Handling? Skal Athene fortsætte? Alle tre workshops var enige om, at Athene bør fortsætte. Der var forslag om udvidelse af målgruppen til også at dække ledige, der ikke er akademikere, da det har vist sig at Erhvervsråd når ud til en gruppe små virksomheder, der ikke i så stort omfang anvender AF eller kommuner. Det blev ligeledes vurderet, at de små virksomheder har behov for f.eks. hjælp til bogholderi, oversættelse, eksport og HR. Hvordan kan det organiseres? Der var forslag om servicehuse, som kunne ansætte akademikere, der mod betaling kunne servicere de små og mellemstore virksomheder. ViborgEgnens Erhvervsråd skulle fortsat stå for den overordnede organisering. Der var ligeledes forslag om udvidelse af samarbejdet, hvor også AUC, de regionale vækstfora samt andre brancheorganisationer og AF/ jobcentre inddrages. Hvordan kan det finansieres? Der var forslag om ansøgning af EU midler, med henblik på udvikling af projektet samt kommunale aftaler om finansiering. Handling ViborgEgnens Erhvervsråd blev opfordret til at tage initiativ til udarbejdelse af forslag og udarbejdelse af ansøgninger. I Ifølge Erhvervsrådet er dette sket, men det vides endnu ikke om ansøgningen imødekommes. Pallas Pallas projektet, som også hører under Viborg Egnens Erhvervsråd og er finansieret af AMS, beskriver og vurderer de anvendte metoder. Formålet hermed er på baggrund af erfaringerne med Athene, at udvikle en model til at få akademikere i beskæftigelse i små og mellemstore virksomheder. Rapporten og folderne til virksomheder og konsulenter foreligger nu. Det forventes, at det vil medvirke til at metoder udviklet under Athene projektet, kan implementeres i hele landet

8 Samlet konklusion Projektet er i det store hele blevet gennemført som planlagt. Det har været nødvendigt med justeringer, da AF udliciterede forløb for ledige med en længerevarende uddannelse. Ændringerne gav forsinkelser i processen, men det taler til projektets fordel, at det lykkedes at ændre praksis og få etableret nye samarbejdskanaler. Vurderinger fra de projektansatte og virksomheder viser, at selvvalgte kurser, målrettet den enkelte virksomheds og projektansattes behov, var den ideelle løsning i stedet for en fælles projektlederuddannelse. Der er blevet gennemført langt flere virksomhedsbesøg end forventet. Det har vist sig nødvendigt med et meget stort antal besøg for at få etableret de planlagte aftaler. Den opsøgende kontakt til virksomhederne har givet resultater, idet ni ud af nitten angiver, at de ikke ville have ansat en akademiker, hvis de ikke havde haft kontakt med Athene eller AF. Bifrost vurderer, at erhvervsråd kommer ud til en gruppe små og mellemstore virksomheder, som ikke i samme omfang dækkes af AF. Erhvervsrådene stod således for 83 % af alle virksomhedsbesøg. Der er blevet indgået langt færre aftaler om nyudviklingsopgaver end forventet. Det er muligt, at en længere projektperiode ville føre til flere ansættelser, da det viste sig, at det tog tid at få virksomhederne til at træffe en beslutning. Til gengæld er succesraten større end forventet, og dermed er det lykkedes at få etableret det forventede antal nye stillinger for akademikere. Det har især været de nyuddannede, der har haft glæde af projektet. Størstedelen af de projektansatte akademikere har via projektet fået ordinær ansættelse eller har oplevet en opkvalificering. Bifrost vurderer, at projektet har været medvirkende til at støtte kompetenceudviklingen i de små og mellemstore virksomheder. Effekten har været størst i de helt små virksomheder og i de håndværksprægede virksomheder, hvor ansættelsen har været et led i udviklingen fra håndværk til industri. ViborgEgnens Erhvervsråd og Athenes medarbejdere har været professionelle til at formidle projektet og mulighederne for at ansætte akademikere. Øget formidling var et af de forbedringsforslag, som blev foreslået i evalueringen af forprojektet. På trods af de gode erfaringer vides det i skrivende stund ikke om Athene får midler til at fortsætte og dermed blive implementeret. Der har været en fin formidling af metoder og resultater, der forventes at kunne bruges i hele landet

9 Bilag 1. Avisartikler Alle artikler var gengivet på Athenes hjemmeside under nyheder. Alle artikler findes i helhed i arkivet på ViborgEgnens Erhvervskontor. Akademikere er guld værd i mindre virksomheder En nyansat akademiker i en mindre virksomhed skaber så megen vækst, at yderligere fem personer kan a... Athene Erhverv spreder sig til hele Viborg Amt Projektet har til formål at tilføre virksomheder vækst og ny viden. Den 1. januar i år startede proj... Ny medarbejder i Viborg HK, ansat via Athene ordningen... Oversigt over støtteordninger Få støtte til et kompetenceløft... Erhvervsbladet d. 10. juni 2005 skrevet af Vibeke Svansø... Projekt PALLAS er kommet godt i gang Endvidere har Athene-medarbejderne været interviewet i diverse lokale radioer. Flere akademikere finder job Det er ikke nær så svært at finde job som akademiker, som det har været... Erhvervsnyt fra ViborgEgnens Erhvervsråd - Marts 2004 Projekt - Athene - skal tilføre øget kompetence i mindre virksomheder... Erhvervsnyt fra ViborgEgnens Erhvervsråd - Juni 2004 Athene-projektet er kommet godt fra start... Artikel i Midtjyllands Avis juni 2004 Projekt for akademikere en pæn succes... Artikel i De Bergeske 14. juli 2004 Visdommens gudinde udvider... Nyhedsbrev fra Dobbeltkarriere Athene Erhverv skal skabe udviklingsmuligheder... Artikel i Thisted Dagblad d. 13. november 2004 Erhvervschef Torben Alstrup-Nielsen går i næste uge i gang med en række virksomhedsbesøg... Artikel i Thisted Dagblad d. 10. december 2004 De danske Rotary-klubber vil inden sommerferien skaffe 272 akademikere i arbejde... Artikel i Thisted Dagblad d. 2. december 2004 K. K. Metal i Hørdum er klar til at ansætte en arbejdsløs akademiker... Udviklingen er vendt hos Skals Maskinfabrik efter ansættelse af medarbejder via Athene Artikel fra nr. 4 af Skive Erhvervskontor Information, december 2004 A/S Hem Maskinfabrik har succes med ansættelse af akademiker... Pressemeddelelse fra AF Viborg Amt, udsendt d. 2 februar 2005 Stor interesse for at ansætte akademikere i små- og mellemstore virksomheder i Viborg amt Artikel i Morsø Folkeblads Ugeavis d. 16. februar 2005 Ansat efter pres - nu vil han beholde hende... Artikel i Morsø Folkebladsugeavis d. 16. februar 2005 Amtsprojekt skaffer højtuddannede jobs... Artikel i Viborg Stiftsfolkeblad d. 4. april 2005 Aldrig for sent til nye udfordringer... Artikel i Thisted Dagblad d. 19. april 2005 En akademiker skaffer job til fem andre i Thy... Artikel i Viborg Nyt d. 1. juni

10 - 10 -

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere] Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: 1-33-76-22-3-11 ESFM-11-0037 Kontraktens parter

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Notat. Analyse af barrierer for SME vedr. ansættelse af personer på kanten af arbejdsmarkedet

Notat. Analyse af barrierer for SME vedr. ansættelse af personer på kanten af arbejdsmarkedet Notat Analyse af barrierer for SME vedr. ansættelse af personer på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indhold og opsummering... 2 Baggrund... 3 Om undersøgelsen... 3 Begrundelse for ansættelse... 3 Erfaringer

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden august 2010 til december 2011 finansieret

Læs mere

LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats

LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats Michael Jacobsen LO LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats Udviklingen i arbejdsløsheden. Kan vi ånde lettet op! Arbejdsløshedstal skal fortolkes med forsigtighed

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted I perioden oktober november 2011 blev kampagnen Snyd ikke dig selv / Snyd ikke virksomheden gennemført. Bag kampagnen stod de lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn Procenter er beregnet af antal respondenter Bilag 1 Tabel 1 Nogle virksomheder tilkendegiver at der er behov for at få flere kvinder til at søge

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde. August 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde. August 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde August 2006 Indhold Særtræk, styrker og svagheder Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Særlige kendetegn

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

Konklusion... 7. Evalueringsrapport Innovation Østjylland. Er det forventede resultat nået?... 5. Er målgruppen nået?... 5

Konklusion... 7. Evalueringsrapport Innovation Østjylland. Er det forventede resultat nået?... 5. Er målgruppen nået?... 5 Evaluering - Innovation Østjylland April, 2008 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Er projektet gennemført som beskrevet i ansøgningen?... 3 Rekruttering af virksomheder... 3 Koncept tilpasning... 4 Analyse

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Jobcenter Svendborg Anja Jørgensen Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Vedlagt denne skrivelse er ansøgning fra JYSK A/S, hvor vi søger om tilskud til medfinansiering fra Det Lokale

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Rotationsforløb SSH Billund, Esbjerg, Vejen og Varde kommuner

Rotationsforløb SSH Billund, Esbjerg, Vejen og Varde kommuner Rotationsforløb SSH Billund, Esbjerg, Vejen og Varde kommuner Praktik 4 uger 1. Skoleperiode på SOSU Opkvalificering af vikarer Vikar i løntilskud 6 mdr. Efteruddannelse af ansatte Vikar i ordinær ansættelse

Læs mere

GENEREL INDLEDNING. Udvikling af god virksomhedsservices

GENEREL INDLEDNING. Udvikling af god virksomhedsservices GENEREL INDLEDNING Den foreløbige erfaring i initiativet Udvikling af god virksomhedsservice er, at der er fire områder, der i praksis er i fokus for udviklingen af god virksomhedsservice i de seks medvirkende

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Flere elev- og praktikpladser i Silkeborg kommune Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Esbjerg. August 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Esbjerg. August 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Esbjerg August 2006 Særlige kendetegn Efterspørgslen efter arbejdskraft: Jobcenterområde Esbjerg er det største af de fire jobcentre i det nuværende Ribe

Læs mere

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet Punkt 5. Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet 2016-038673 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender, til Beskæftigelsesudvalgets orientering status på opfølgning

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor April 2016 Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor Indhold Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor...1 Indledning og metode...2 Beskæftigelsen i den private sektor...2 Akademikerbeskæftigelsen

Læs mere

Flygtninge på arbejdsmarkedet

Flygtninge på arbejdsmarkedet Flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Lederes initiativer til beskæftigelse af flygtninge Hvor mange ledere der personligt vil være villige til at

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Udvidet akademikerkampagne med trainee-forløb. Præsentation af AC s model for udvidet akademikerkampagne med T-forløb i

Udvidet akademikerkampagne med trainee-forløb. Præsentation af AC s model for udvidet akademikerkampagne med T-forløb i Udvidet akademikerkampagne med trainee-forløb Præsentation af AC s model for udvidet akademikerkampagne med T-forløb i 2012-13 Dimittendernes udfordringer 13.000 nye LVU ere om året 4.000 LVU ere trækker

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: rukomuddarb@regionsjaelland.dk eller pr. post til Region

Læs mere

- nye muligheder for vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder. videnpiloter

- nye muligheder for vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder. videnpiloter - nye muligheder for vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder videnpiloter Prøv en videnpilot og få tilført nye løsninger og viden FAKTA Om videnpilotordningen 68 % af virksomhederne øger

Læs mere

Virksomhedspanelet. Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde

Virksomhedspanelet. Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde Virksomhedspanelet Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde 11-05-2017 1 Fakta om Virksomhedspanelet FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPANELET Virksomhedspanelundersøgelsen gennemføres for at give

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Flere 50+ i arbejde i Silkeborg kommune Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Netværksklubber for langtidsledige Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/nanna Bruhn Lilhav Søvej 1 8600 Silkeborg E-post: nbl@silkeborg.dk Tlf.

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

Trainee-forløb for AC-dimittender (T-forløb) Samspil mellem AC og jobcentre (herunder Andre Aktører) om virksomhedsbesøg og jobplaner

Trainee-forløb for AC-dimittender (T-forløb) Samspil mellem AC og jobcentre (herunder Andre Aktører) om virksomhedsbesøg og jobplaner Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland August 2012 2. udgave J.nr.: 2012-0005641/bdk Trainee-forløb for AC-dimittender (T-forløb) Samspil mellem AC og jobcentre (herunder Andre Aktører) om virksomhedsbesøg

Læs mere

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder 18. maj 2009 Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder Udvikling. Flertallet af små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland anser udvikling af nye produkter

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder

Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder 1. Motivering Midtjylland er Danmarks vigtigste eksport- og produktionsområde og har en historisk tradition for produktionskompetencer

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Større vækst i de små og mellemstore virksomheder gennem udvidet akademikerkampagne

Større vækst i de små og mellemstore virksomheder gennem udvidet akademikerkampagne Større vækst i de små og mellemstore virksomheder gennem udvidet akademikerkampagne Grundlag AC har gennem Akademikerkampagnen arbejdet målrettet med at få flere akademikere i job i små og mellemstore

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Ansøgning om midler til projekt

Ansøgning om midler til projekt LBR Jobcenter Frederikshavn Hangaardsvej 5 9900 Frederikshavn Att.: LBR-konsulent Tina Kjellberg Ansøgning om midler til projekt Hermed ansøges om midler til udvikling og gennemførelse af et pilotprojekt

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2011 nr. 5 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Juni 2011 nr. 5 Førtidspensionister i job Initiativ for førtidspensionister, der ønsker job 1. april 20 startede Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde. I 16 kommuner får i alt ca. 23.000 førtidspensionister tilsendt et klippekort

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune 22. oktober 203 Jeg har valgt at fokusere på krydsreferencerne ifht. antallet af ansatte i virksomheden og branche, da jeg mener disse giver

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

- løntilskud til nyuddannede med handicap Isbryderordningen

- løntilskud til nyuddannede med handicap Isbryderordningen - løntilskud til nyuddannede med handicap Isbryderordningen Erhvervserfaring til nyuddannede Nye muligheder - nyuddannede medarbejdere Isbryderordningen har til formål at give nyuddannede med et handicap

Læs mere

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland.

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. Baggrund og formål NORDJYSKE Medier ønsker at samle en række større nordjyske virksomheder til et seminar om, for herigennem at inspirere

Læs mere

Endelig opfølgning og regnskab pr. 31. januar Resultatkontrakt. Vedrørende

Endelig opfølgning og regnskab pr. 31. januar Resultatkontrakt. Vedrørende Endelig opfølgning og regnskab pr. 31. januar 2011 Resultatkontrakt Vedrørende Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede 1. december 2007 31. december

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Sjælland, Øerne og Hovedstaden Mødevært: Integrationskoordinator Simon Knudsen, føtex Sted: føtex, Vesterbrogade 74-76,

Læs mere

Projektet skal medvirke til at opnå regeringens og regionernes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse.

Projektet skal medvirke til at opnå regeringens og regionernes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. Formål: Projektet skal medvirke til at opnå regeringens og regionernes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. I øjeblikket er tallet for Region Syddanmark 77 %, og for Region

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Evaluering og erfaringsopsamling. af Projekt Jobcoach

Evaluering og erfaringsopsamling. af Projekt Jobcoach Januar 2006 Evaluering og erfaringsopsamling af Projekt Jobcoach Et samarbejde mellem Sprogcenter Horsens og Job Horsens om en ny konsulenttjeneste for ledige med anden etnisk baggrund end dansk Indhold

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede Resultatkontrakt Vedrørende Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede 1. december 2007 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-12-07 Kontraktens parter

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) 1 Rammerne for dagpenge og kontanthjælp skal være mere retfærdige. Det skal sikres, at færre falder ud af dagpengesystemet,

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere