Portugisiske og Brasilianske Studier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Portugisiske og Brasilianske Studier"

Transkript

1 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier 2013-ordningen Rettet 2014 Justeret 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

2 Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og titel Hjemmel Tilhørsforhold Normering Titel... 3 Kapitel 2. Studietekniske forhold Læsning af tekster på fremmedsprog Normalsidedefinition Stave- og formuleringsevne... 3 Kapitel 3. Faglig profil Uddannelsens formål Kompetenceprofil for den færdige bachelor... 4 Kompetencebeskrivelse... 4 Kompetencemål... 5 Kapitel 4. Uddannelsens struktur Bacheloruddannelsens opbygning Det centrale fags moduler... 8 Modul 1: Basissprog i portugisisk Modul 2: Introduktion til områdestudier og den portugisisktalende verden Modul 3: Basissprog i portugisisk Modul 4: Brasiliens samfundsdebatter og portugisisk sprogvariation Modul 5: Sprog, diskurs og identitet Modul 6: Portugals samfundsdebatter og kunstarterne på portugisisk i en globaliseret verden Modul 7: Brasilien som global aktør og videnskabsteori Modul 8: Problembaseret teamprojekt Modul 9: Professionsrettet kommunikation og Stemmer i litteratur, kultur Modul 10: Områdestudier i praksis Modul 11: Bachelorprojekt Kapitel 5. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier Generelle prøveregler Bedømmelseskriterier Kapitel 6. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen Studieaktivitet Afslutning af uddannelsen Kapitel 7. Merit og overgangsbestemmelser Merit Overgangsbestemmelser Kapitel 8. Studiestartsprøve, tilmelding til prøver og fag samt overgang mellem bachelor- og kandidatuddannelse Bestemmelser for studiestartsprøven Tilmelding til fag og prøver Overgang mellem bachelor- og kandidatuddannelse Kapitel 9. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse Ikrafttræden Dispensation Godkendelse

3 Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og titel 1. Hjemmel Studieordningen for bacheloruddannelsen med centralt fag i Portugisiske og Brasilianske Studier er fastsat med hjemmel i 24 i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne, og 30 i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 samt 15 og 27 i bekendtgørelse nr. 670 af 19. juni 2014 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser. 2. Tilhørsforhold Bacheloruddannelsen med centralt fag i Portugisiske og Brasilianske Studier hører under Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk og censorkorpset for Portugisisk/Brasiliansk. 3. Normering Det centrale fag på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier er normeret til 135 ECTSpoint og er del af en samlet 3-årig bacheloruddannelse, der er normeret til 180 ECTS-point, som også omfatter tilvalg på 45 ECTS-point. Bacheloruddannelsen med centralt fag i Portugisiske og Brasilianske Studier indeholder desuden 30 ECTS-point propædeutisk sprogundervisning. 4. Titel En bestået bacheloruddannelse med centralt fag i Portugisiske og Brasilianske Studier giver ret til betegnelsen bachelor (BA) i portugisiske og brasilianske studier. På engelsk bruges Bachelor of Arts (BA) in Portuguese and Brazilian Studies. Kapitel 2. Studietekniske forhold 5. Læsning af tekster på fremmedsprog Tekstgrundlaget vil være tekster på portugisisk. Desuden læses tekster på andre fremmedsprog, især engelsk. 6. Normalsidedefinition En normalside i forbindelse med tekstopgivelser og aflevering af hjemmeopgaver, herunder bachelorprojekt, svarer til typeenheder inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. 7. Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af skriftlige hjemmeopgaver, herunder bachelorprojekt, skrevet såvel på dansk som på et fremmedsprog skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den pågældende præstation, idet det 3

4 faglige indhold dog vægtes tungest. Hvis der er et særligt fokus på stave- og formuleringsevne, vil det fremgå af det enkelte fagelement i 11. Kapitel 3. Faglig profil 8. Uddannelsens formål Formålet med det centrale fag på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier er at udbygge den studerendes faglige viden og færdigheder i forhold til den adgangsgivende uddannelse samt grundlægge fagspecifikke teoretiske og metodiske kompetencer. Den studerende skal opnå selvstændighed og faglig fordybelse gennem fagområdets discipliner og metoder, herunder indføring i videnskabeligt arbejde og metode. Den studerende skal have mulighed for at udvikle sine kompetencer med henblik på erhvervsfunktion eller fortsat uddannelse. 9. Kompetenceprofil for den færdige bachelor Kompetencebeskrivelse Bacheloruddannelsen med centralt fag i Portugisisk og Brasilianske Studier, som ligger inden for Det Humanistiske Fakultet, anlægger en tværfaglig tilgang til studiet af den portugisisktalende verden, og integrerer således teorier, metoder og begreber fra det samfundsvidenskabelige område. Uddannelsen giver videnskabeligt baseret solidt funderet viden om den portugisisktalende verdens sproglige, kulturelle, historiske og samfundsfaglige forhold. Uddannelsen er bygget på 6 søjler. Uddannelsen sigter mod at give den færdiguddannede bachelor et overblik over analytiske og metodemæssige tilgange til sproglige, kulturelle, historiske og samfundsfaglige emner, såvel som over de væsentligste forskelle på det portugisisktalende sprogområdes sprog og kultur i kontrast til dansk sprog og kultur. Desuden har uddannelsen en praksisdimension, der skal gøre bacheloren i stand til at formidle komplekse problemstillinger, kommunikere situationstilpasset på portugisisk om diverse sagsforhold, oversætte mellem portugisisk og dansk samt analysere og behandle problemstillinger inden for det humanistiske og samfundsfaglige felt. Uddannelsen giver ligeledes erfaring med at belyse temaer inden for den portugisisktalende verden ved at planlægge og udføre et projekt med research, analyse og formidling. Der lægges vægt på udviklingen af evnen til at kunne udføre selvstændigt, metodisk og reflekteret akademisk arbejde. Problembaseret læring, som bruges i den overvejende del af uddannelsen, står centralt som læringsform og sigter mod at gøre den færdige bachelor i stand til at anvende kritisk tænkning og at udvælge relevante strategier til analyse og løsning af samfundsmæssige og interkulturelle problemer. Uddannelsen består af både individuelt og team-baseret arbejde, hvilket har til hensigt at gøre den færdiguddannede bachelor i stand til både at kunne arbejde selvstændigt såvel som at indgå i arbejdsmæssige sammenhænge hvor samarbejdsevner påkræves. Bachelorgraden giver direkte adgang til kandidatuddannelsen i Portugisiske og Brasilianske Studier ved Københavns Universitet og kandidatuddannelsen i Brasilianske Studier ved Aarhus Universitet. En bestået bacheloruddannelse med centralt fag i Portugisiske og Brasilianske Studier giver adgang til kandidatuddannelsen i Afrikanske studier, Antropologi, Anvendt kulturanalyse, Europastudier, Fremmedsprogsdidaktik, International kommunikation, Internationale studier, Journalistik, Kognitiv semiotik, Kultur, kommunikation og globalisering, Latinamerikastudier, Litteraturhistorie, Litteraturvidenskab, Moderne kultur og kultur formidling, Pædagogik, Sprog og erhvervskommunikation, Sprogpsykologi, Turisme, Udvikling og internationale relationer, og Æstetik og kultur. 4

5 Den færdiguddannede bachelor er ligeledes rustet til at udøve en lang række erhvervsfunktioner som f.eks. oversættelse, sproglig rådgivning, kulturanalyse og -formidling, interkulturel kommunikation samt researchopgaver.. Kompetencemål En bachelor i Portugisiske og Brasilianske Studier har følgende specifikke kompetencer: Viden om og forståelse af den portugisisktalende verden, med særligt fokus på Portugal og Brasilien, ud fra forskellige perspektiver: kulturelt, historisk, litterært, sociologisk, politisk og økonomisk. det portugisiske sprog, dets struktur, varianter og karakteristika, såvel som systematiske grammatiske forskelle i forhold til dansk det portugisiske sprogområdes væsentligste bidrag til verdenskulturen humanistiske og samfundsvidenskabelige teorier, begreber, metoder og praksis af relevans for analysen og fortolkningen af det faglige genstandsområde problembaserede læringsteorier og praksis tværfaglig forskning som udgangspunkt for at forstå et kulturelt og sprogligt område kritisk videnskabeligt arbejde og behov for egen refleksion herover anvendeligheden af de videnskabelige færdigheder uden for det akademiske univers. Færdigheder i at afgrænse en problemstilling, organisere et større komplekst vidensfelt og forholde sig analytisk og kritisk vurderende til det i en struktureret arbejdsproces vurdere fagets forskellige metoder og analysemodeller med henblik på relevans i forhold til den konkrete sag vurdere og anvende relevante teorier og metoder innovativt i forhold til Portugisiske og Brasilianske studier udvælge materiale om sprog-, kultur- og samfundsforhold på baggrund af tilgængelige informationskilder og bearbejde stoffet selvstændigt udvise samarbejdsevne i et kollaborativt teambaseret projektarbejde formidle fagrelevante problemstillinger, synspunkter og resultater i en akademisk eller erhvervsmæssig sammenhæng både mundtligt og skriftligt på dansk og portugisisk formidle komplekst stof i et klart og letforståeligt sprog, målrettet både til fagfæller og ikkespecialister, inden for fastsatte tidsrammer og under hensyntagen til formidlingsmedium, modtagergruppe og deadlines oversætte ikke-tekniske tekster fra dansk til portugisisk og fra portugisisk til dansk målrettet forskellige modtagergrupper, med sans for stil og betydningsmæssig præcision. Kompetencer i at tilegne sig og anvende kompleks viden på systematisk, effektiv og selvstændig vis indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om analysen og løsningen af konkrete problemstillinger kollektivt såvel som individuelt udvælge relevante videnskabelige, teoretiske og metodemæssige strategier til analysen af sproglige, kulturelle og samfundsfaglige problemstillinger i den portugisisktalende verden med særligt fokus på Portugal og Brasilien indgå i et kollaborativt teambaseret projektarbejde på effektiv vis anvende videnskabelige kriterier i bedømmelsen af kvaliteten af videnskabeligt arbejde indgå i en kvalificeret akademisk diskussion på portugisisk, herunder at reflektere kritisk over egne og andres udsagn argumentere for værdien af såvel som kritisk at diskutere og perspektivere den ved forskning tilvejebragte viden reflektere over eget læringsbehov og strukturere sin læring i forskellige sammenhæng reflektere selvstændigt inden for fagets akademiske univers. 5

6 Kapitel 4. Uddannelsens struktur 10. Bacheloruddannelsens opbygning Bacheloruddannelsen består af det centrale fag, som omfatter moduler på samlet 135 ECTS-point inkl. bachelorprojektet, samt bachelortilvalg på 45 ECTS-point. Bacheloruddannelsen med centralt fag i Portugisiske og Brasilianske Studier omfatter derudover 30 ECTS-point propædeutisk sprogundervisning. Stk. 2. Det centrale fag indeholder valgfag. Stk. 3. Minimum 30 ECTS-point af bachelortilvalget skal tages uden for det centrale fag. Stk. 4. Bachelorprojektet, der udgør, ligger på uddannelsens sidste semester. Bachelorprojektet skal udarbejdes inden for Portugisiske og Brasilianske Studier område. Stk. 5. Prøven i Propædeutik 1 skal bestås, før den studerende kan indstille sig til prøven i Propædeutik 2. Prøven i Propædeutik 2 skal bestås før den studerende må indstille sig til prøverne i Diskurs og identitet, Kommunikativ grammatik, Det portugisiske samfund: Debatter og stemmer, Film, medier og kunst på portugisisk i en globaliseret verden, Problembaseret teamprojekt, Stemmer i litteratur og kultur i Portugal og Brasilien, Områdestudie-seminar om sprog, diskurs og samfund, og Kommunikativ oversættelse. Prøven i Modul 11 (Bachelorprojekt) kan ikke bestås, før den studerende har bestået 120 ECTS-point på det centrale fag. Stk. 6. Det strukturerede forløb for bacheloruddannelsen med centralt fag i Portugisiske og Brasilianske Studier fremgår af følgende oversigt: Semester Modul (uddannelsesdel) Fagelement (fagtype) 1. 1: Basissprog i Portugisisk 1 (det centrale fag) 2: Introduktion til områdestudier og den portugisisktalende verden (det centrale fag) Propædeutik 1 (ikke-konstituerende og obligatorisk) HPOÆ00011E Introduktion til områdestudier (konstituerende og obligatorisk) HPOB00701E Introduktion til den portugisisktalende verden (konstituerende og obligatorisk) HPOB00711E Bunden skriftlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Intern med flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Aktiv undervisningsdeltagelse Intern med én eksaminator Bestået/Ikke bestået Bunden skriftlig hjemmeopgave (teamprojekt) under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Intern med flere eksaminatorer 7-trins-skala 2. 3: Basissprog i Portugisisk 2 (det centrale fag) 4: Brasiliens samfundsdebatter og portugisisk sprogvariation (det centrale fag) Propædeutik 2 (ikke-konstituerende og obligatorisk) HPOÆ00021E Det portugisiske sprog i tid og rum (konstituerende og obligatorisk) HPOB00721E Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Intern med flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Aktiv undervisningsdeltagelse Intern med én eksaminator Bestået/Ikke bestået 6

7 Det brasilianske samfund: Debatter og stemmer (konstituerende og obligatorisk) HPOB00731E Fri skriftlig hjemmeopgave (teamprojekt og logbog) under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Intern med flere eksaminatorer 7-trins-skalaen 3. 5: Sprog, diskurs og identitet (det centrale fag) 6: Portugals samfundsdebatter og kunstarterne på portugisisk i en globaliseret verden (det centrale fag) Diskurs og identitet (konstituerende og obligatorisk) HPOB00701E Kommunikativ grammatik (konstituerende og obligatorisk) HPOB00751E Det portugisiske samfund: Debatter og stemmer (konstituerende og obligatorisk) HPOB00761E Film, medier og kunst på portugisisk i en globaliseret verden (konstituerende og obligatorisk) HPOB00771E Aktiv undervisningsdeltagelse Intern med én eksaminator Bestået/Ikke bestået Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisnings-deltagelse Ekstern 7-trins-skalaen Fri mundtlig prøve med materiale (teamprojekt og logbog) under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Intern med flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Fri mundtlig prøve med materiale under forudsætning af undervisningsdeltagelse Intern med flere eksaminatorer 7-trins-skalaen 4. 7: Brasilien som global aktør og videnskabsteori (det centrale fag) 8: Problembaseret Teamprojekt (det centrale fag) Brasilien som global aktør (konstituerende og obligatorisk) HPOB00781E Videnskabsteori (konstituerende og obligatorisk) HPOB00791E Problembaseret teamprojekt (konstituerende valgfag) HPOB00801E Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisnings-deltagelse Ekstern 7-trins-skalaen Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Intern med flere eksaminatorer Bestået/Ikke bestået Fri mundtlig prøve med materiale (teamprojekt og logbog) Intern med flere eksaminatorer 7-trins-skalaen 7

8 5. 9: Professionsrettet kommunikation og Stemmer i litteratur, kultur (det centrale fag) Bachelortilvalg (tilvalg) Stemmer i litteratur og kultur i Portugal og Brasilien (konstituerende og obligatorisk) HPOB00811E Professionsrettet kommunikation i portugisisk (konstituerende og obligatorisk) HPOB00821E Afhænger af det valgte tilvalg Fri mundtlig prøve med materiale (synopsis) under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Intern med flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Ekstern 7-trins-skalaen 6. (Mobilitetsvindue) Bachelortilvalg (tilvalg) 30 ECTS-point Afhænger af det valgte tilvalg 7. 10: Områdestudier i praksis (det centrale fag) 11: Bachelorprojekt (det centrale fag) Områdestudie-seminar om sprog, diskurs og samfund (konstituerende og obligatorisk) HPOB00831E Kommunikativ oversættelse (konstituerende og obligatorisk) HPOB00841E Bachelorprojekt (konstituerende og obligatorisk) HPOB00851E Fri mundtlig prøve med materiale (disposition) Intern med flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Bunden skriftlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Ekstern 7-trins-skalaen Fri skriftlig hjemmeopgave Ekstern 7-trins-skalaen 11. Det centrale fags moduler Modul 1: Basissprog i portugisisk 1 8

9 Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Elementær viden om og forståelse af det portugisiske sprogs fonetik, morfologi, syntaks, semantik og pragmatik de basale strukturelle forskelle mellem portugisisk og dansk online ressourcer (redskaber til sprogindlæring, weblogs, film og andre medier). Elementære færdigheder i at kommunikere på portugisisk i dagligdagssituationer oversætte dagligdags-portugisisk til idiomatisk korrekt dansk lytte til, læse og forstå portugisisk sprog demonstrere elementært kendskab til centrale begreber inden for samfundsfag og humaniora på portugisisk, som blev introduceret i Introduktion til områdestudier og Den portugisisktalende verden. udvælge relevante kommunikationsstrategier. Kompetencer i at forstå og anvende dagligdags-udtryk og -vendinger således at der effektivt kan gives udtryk for konkrete ønsker, spørgsmål mm. genkende basale begreber inden for samfundsfag og humaniora gengivet på portugisisk. Propædeutik 1 (ikke-konstituerende og obligatorisk) Elementary Portuguese (non-constituent and compulsory) Aktivitetskode: HPOÆ00011E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Eksaminanden kan kommunikere på portugisisk på et elementært niveau i dagligdagssituationer forstå portugisisk på et elementært niveau oversætte en lettere tekst fra portugisisk til dansk og besvare grammatiske spørgsmål i tilknytning hertil redegøre på elementært niveau for centrale begreber inden for samfundsfag og humaniora på portugisisk, som er blevet introduceret i Introduktion til områdestudier og Introduktion til den portugisisktalende verden. Intensivt sprogkursus. Holdundervisning med skriftlige og mundtlige oplæg. Prøveform: Bunden skriftlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Hjælpemidler: Ordbøger uden grammatisk oversigt. Bedømmelse: Intern prøve med flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksaminationssprog: Portugisisk og dansk. Omfang: 3 timer. 9

10 Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: Bunden mundtlig prøve og bunden skriftlig prøve. Den mundtlige prøve er en sagsfremstilling med efterfølgende dialog. Hjælpemidler: Ordbøger uden grammatisk oversigt. Bedømmelse: Intern prøve med flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksaminationssprog: Portugisisk og dansk. Omfang: Mundtlig prøve: 15 minutter, hvoraf 5-10 min. til eksaminandens sagsfremstilling, inkl. votering. Skriftlig prøve: 4 timer. Særlige bestemmelser Den aktive undervisningsdeltagelse er dels aktiv deltagelse i min. 80 % af undervisningen, dels normalt 10 godkendte korte mundtlige oplæg og skriftlige fremstillinger samt et mundtligt oplæg den sidste undervisningsgang, der skal godkendes af underviseren. Modul 2: Introduktion til områdestudier og den portugisisktalende verden Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af vigtigheden af tværfaglig og transfaglig forskning for at forstå et kulturelt og sprogligt område de centrale begreber inden for de relevante dele af humaniora og samfundsvidenskabens grundlæggende felter problembaseret læringsmetode og kollaborativt teamprojektarbejde akademiske konventioner online ressourcer inden for modulets faglige felter. Færdigheder i at anvende kritisk informationssøgning, præsentationsteknik, dokumentation i bibliografier m.m. deltage i teamarbejde hvor forskningsprocessen er delvist tilrettelagt af underviser bruge fagets grundlæggende terminologi formidle faglig viden både mundtligt og skriftligt evaluere andres formidling og give konstruktiv kritik samt modtage kritik fra andre formidle viden om de portugisisktalende lande og grupper af portugisisktalende i verden udfærdige en litteraturliste baseret på faglige kriterier i korrekt akademisk form. Kompetencer i at indgå i et kollaborativt teambaseret projektarbejde reflektere kritisk over egne arbejdsprocesser udvise basal indsigt i de akademiske redskaber og brugen af dem. Introduktion til områdestudier (konstituerende og obligatorisk) Introduction to Area Studies (constituent and compulsory) 10

11 Aktivitetskode: HPOB00701E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Særlige bestemmelser Eksaminanden kan formidle og anvende viden om og forståelse af centrale videnskabelige teorier behandlet i modulet beherske fagets grundlæggende terminologi formidle faglig viden både skriftligt og mundtligt evaluere andres formidling og give konstruktiv kritik anvende passende redskaber til informationssøgning inden for områdestudier udfærdige en litteraturliste baseret på faglige kriterier i korrekt akademisk form. Holdundervisning med aktiv deltagelse (dvs. diskussioner, oplæg). Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse. Syge-/omprøve: Bunden skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelse: Intern prøve med én eksaminator bedømt Bestået/Ikke bestået. Eksaminationssprog: Dansk, engelsk eller portugisisk. Omfang ved syge-/omprøve: 48 timer; 6-8 normalsider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Den aktive undervisningsdeltagelse er dels aktiv deltagelse i min. 80 % af undervisningen, dels normalt 5 godkendte skriftlige resumeer, 1 mundtligt oplæg og 3 evalueringer af andre studerendes oplæg. Introduktion til den portugisisktalende verden (konstituerende og obligatorisk) Introduction to the Portuguese-speaking world (constituent and compulsory) Aktivitetskode: HPOB00711E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Eksaminanden kan redegøre på grundlæggende niveau for Portugals rolle som global aktør i tidligere århundreder ved hjælp af begreber og teorier fra introduktionskurset til områdestudier redegøre på grundlæggende niveau for sammenhængen mellem politisk og økonomisk ekspansion (f.eks. kolonisering, slaveri og migration) og udbredelsen af kultur og sprog, ved hjælp af begreber og teorier fra introduktionskurset til områdestudier som medlem af et team medvirke til at identificere væsentlige problemer eller interessefelter inden for den portugisisktalende verden ved inddragelse af en bred vifte af teksttyper samt litterære tekster (oversat fra portugisisk) formidle viden om portugisisktalende grupper eller lande anvende akademiske redskaber, som f.eks. tidsskrifter og faglitteratur vurdere og anvende passende redskaber til informationssøgning inden for den portugisisktalende verden udfærdige en litteraturliste baseret på faglige kriterier i korrekt akademisk form. Undervisningen gives i form af holdundervisning og i tilknytning hertil problembaseret læring. 11

12 Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave (teamprojekt) under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Bedømmelse: Intern prøve med flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksaminationssprog: Dansk, engelsk eller portugisisk. Omfang: 1 uge; 5-7 normalsider. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 4 deltager) med individuel bedømmelse. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave (teamprojekt). Bedømmelse: Intern prøve med flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksaminationssprog: Dansk, engelsk eller portugisisk. Omfang: 1 uge; 8-10 normalsider. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 4 deltager) med individuel bedømmelse. Særlige bestemmelser Den aktive undervisningsdeltagelse omfatter normalt 1 godkendt mindre mundtligt oplæg og 2 skriftlige opgaver. Teamprojektet udføres normalt af 2 til 4 deltagere. Ved gruppeprøve skal hver enkelt deltagers bidrag optræde som en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %. Ved to deltagere øges sidetallet med 50 %; ved tre deltagere med 100 %; ved fire deltagere med 150 %. Modul 3: Basissprog i portugisisk 2 Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af det portugisiske sprogs fonetik, morfologi, syntaks, semantik og pragmatik de strukturelle forskelle mellem portugisisk og dansk. Færdigheder på et højere niveau end Basissprog 1 i mundtlig og skriftlig kommunikation lytte- og læseforståelse oversættelse af lettere portugisiske tekster til et idiomatisk korrekt dansk oversættelse af lettere tekster fra dansk til portugisisk at demonstrere forståelse af definitionen af basale begreber introduceret i modul 2 (Introduktion til områdestudier og den portugisisktalende verden) og modul 4 (Analyse af Brasiliens samfundsdebatter og portugisisk sprog-variation i verden) på portugisisk. Kompetencer i at bruge lytte- og læsestrategier anvende kommunikationsstrategier bevidst. 12

13 Propædeutik 2 (ikke-konstituerende og obligatorisk) Intermediate Portuguese (non-constituent and compulsory) Aktivitetskode: HPOÆ00021E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Eksaminanden kan kommunikere på portugisisk i en række dagligdags situationer udtrykke sig hensigtsmæssigt på portugisisk i forhold til kommunikationssituationen anvende fagligt portugisisk på et elementært niveau forstå og gengive en hverdagssproglig portugisisk prosatekst dokumentere grundlæggende kendskab til reglerne for portugisisk udtale og grammatik oversætte en lettere tekst fra dansk til portugisisk oversætte en lettere tekst fra portugisisk til dansk og besvare grammatiske spørgsmål i tilknytning hertil redegøre på elementært niveau for centrale begreber introduceret i modul 2 (Introduktion til områdestudier og den portugisisktalende verden) og modul 4 (Analysen af Brasiliens samfundsdebatter og portugisisk sprogvariation i verden) på portugisisk. Intensivt sprogkursus. Holdundervisning og gruppearbejde, samt mundtlige oplæg og skriftlige fremstillinger. Prøveform: Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Hjælpemidler: Ordbog uden grammatisk kommentar tilladt. Bedømmelse: Intern prøve med flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksaminationssprog: Portugisisk og enten dansk eller engelsk. Omfang: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering. Der gives 30 minutters forberedelsestid. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: Bunden mundtlig prøve. Omfang: 60 min. inkl. votering. Der gives 60 minutters forberedelsestid. Den mundtlige prøve omfatter også et mundtligt oplæg om et af kursets temaer på 5-7 min., som den studerende skal have forberedt inden prøven efter de retningslinjer, der gælder for kurset. Særlige bestemmelser Den aktive undervisningsdeltagelse er dels aktiv deltagelse i min. 80 % af undervisningen, dels normalt 12 godkendte korte mundtlige oplæg og skriftlige fremstillinger samt en skriftlig øvelse i den sidste undervisningsgang. Propædeutik 1 skal bestås inden Propædeutik 2. Modul 4: Brasiliens samfundsdebatter og portugisisk sprogvariation 13

14 Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af portugisisk sprogvariation og sprogudbredelse i verden sprogforandringsmekanismer på elementært niveau sprogbrug i forbindelse med centrale sociale problemer (f.eks. diskrimination) samt en elementær forståelse af forbindelsen mellem ideologi og socialpolitik tvær- og transdisciplinære perspektiver i forskning og analyse politiske, ideologiske og økonomiske teorier og begreber der udgør grundlaget for den nyere brasilianske samfundsdebat de gennemgående linjer i den brasilianske historie informationssøgningsstrategier inden for temaerne det brasilianske samfund og sprogvariation. Færdigheder i at bruge grundlæggende lingvistiske og sociolingvistiske værktøjer til analysen af sprogvariations-mekanismer fremlægge eksempler på sprogvariation fra den portugisisktalende verden og være i stand til at kontekstualisere dem i tid og rum forklare intersektionen mellem sprog og samfund (f.eks. sammenhængen mellem sprogbrug og diskrimination) med eksempler fra den portugisisktalende verden anvende begreber og viden introduceret i modul 2 til at kontekstualisere sprogvariation analysere nyere emner og debatter i det brasilianske samfund fra både nutidige og historiske perspektiver redegøre for gennemgående tendenser eller mønstre i den brasilianske historie udføre en problembaseret og multiperspektiveret analyse af de på fagelementet præsenterede temaer undersøge, formidle og vurdere relevansen af forskellige historiske, kulturelle og samfundsfaglige kilder foretage en multiperspektiveret analyse af en problemstilling ved inddragelse af sociologiske, antropologiske, økonomiske, politiske og litterære tekster udvælge passende empiri til belysning af problemstillinger reflektere over samarbejdsprocesser, både hvad angår egen og gruppens indsats bruge passende informationssøgningsstrategier, med brug af kilder på portugisisk og være i stand til at formidle dette på en kritisk og metodisk måde. Kompetencer i at indgå aktivt i kollaborativt teamarbejde samt være i stand til at reflektere over og beskrive samarbejdsprocesser og problemløsning redegøre for forskellige typer af sprogvariation analysere en problemstilling inden for det brasilianske samfund tværfagligt og forklare arbejds-, forsknings- og problemløsningsprocesser anvende udvidede informationssøgningsstrategier. Det portugisiske sprog i tid og rum (konstituerende og obligatorisk) 14

15 The Portuguese language in time and space (constituent and compulsory) Aktivitetskode: HPOB00721E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Eksaminanden kan bruge grundlæggende lingvistiske og sociolingvistiske værktøjer til analysen af sprogvariations-mekanismer fremlægge eksempler på sprogvariation fra den portugisisktalende verden og være i stand til at kontekstualisere dem i tid og rum forklare intersektionen mellem sprog og samfund (f.eks. sammenhængen mellem sprogbrug og diskrimination) med eksempler fra den portugisisktalende verden fremlægge viden om forskellige informationssøgningsstrategier i forhold til emnet sprogbrug, inklusiv kilder på portugisisk anvende begreber og viden introduceret og udarbejdet i modul 2 til at kontekstualisere sprogvariationen. Holdundervisning, diskussioner og projektbaseret arbejde. Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse. Syge-/omprøve: Bunden skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelse: Intern prøve med én eksaminator bedømt Bestået/Ikke bestået. Eksaminationssprog: Dansk, engelsk eller portugisisk. Omfang ved syge-/omprøve: 48 timer; 6-8 normalsider. Hjælpemidler: Alle. Særlige bestemmelser Den aktive undervisningsdeltagelse er dels aktiv deltagelse i min. 80 % af undervisningen, dels normalt 2 godkendte korte mundtlige oplæg. Det brasilianske samfund: Debatter og stemmer (konstituerende og obligatorisk) Debates and voices in Brazilian society (constituent and compulsory) Aktivitetskode: HPOB00731E Faglige mål Eksaminanden kan analysere nyere emner i Brasilien fra både nutidige og historiske perspektiver foretage en multiperspektiveret analyse af en problemstilling som teamet definerer under inddragelse af samfundsvidenskabelige tekster der belyser mindst tre forskellige perspektiver, som f.eks. det antropologiske, det sociologiske, det politiske eller det økonomiske indgå aktivt og konstruktivt i kollaborativt teamarbejde reflektere over og beskrive forsknings- og samarbejdsprocesser såvel som problemløsning, både hvad angår egen og gruppens indsats i teamarbejdet og at være i stand til at formidle dette på en kritisk og metodisk måde udvælge passende empiri til belysning af problemstillinger indsamle litteratur og andet materiale og vurdere dets relevans anvende udvidede informationssøgningsstrategier. 15

16 Undervisnings- og arbejdsformer Holdundervisning og problembaseret kollaborativt teamarbejde, med mundtlige oplæg og diskussioner. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave (teamprojekt og logbog) under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Bedømmelse: Intern prøve med flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksaminationssprog: Dansk eller portugisisk eller engelsk. Omfang: normalsider (jf. Særlige bestemmelser). Hjælpemidler: Alle. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges som gruppeprøve (maks. 5 deltagere) med individuel bedømmelse (jf. Særlige bestemmelser). Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave (teamprojekt og logbog). Omfang: 48 timer, normalsider (jf. Særlige bestemmelser). Hjælpemidler: Alle. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges som gruppeprøve (maks. 5 deltagere) med individuel bedømmelse (jf. Særlige bestemmelser). Særlige bestemmelser Den aktive undervisningsdeltagelse består normalt af 1 godkendt mundtligt oplæg om nyere debatter og et godkendt første kapitel af logbog, jf. nedenfor. Logbogen omfatter to kapitler. Det første kapitel, som kan inddeles efter den studerendes behov, indeholder registrering af kilder og data (beskrivelse og links), observationer og overvejelser, med evt. mind maps, forslag til andre teamdeltagere, osv. Kommentarer behøver ikke være velformulerede sætninger men kan have form af korte notater eller stikord, efter den studerendes valg. Der er intet bestemt sideantal til første del af logbogen, men registrering og evaluering over de enkelte kilder og data skal være løbende, mindst en gang om ugen. Logbogens andet kapitel indeholder kritiske refleksioner over hele lærings-, forsknings- og tankeprocesser og skal udarbejdes mindst to gange: midtvejs i semesteret og sidst i semesteret. Refleksionerne skal være i velformuleret akademisk prosa. Projekt og logbog skrives på dansk, portugisisk eller engelsk. Der gives én karakter: Projekt og logbog vægter hver 50 % af den endelige karakter. Den skriftlige hjemmeopgave består af et udarbejdet teamprojekt (8-10 normalsider ekskl. bibliografi og evt. bilag) og en individuel logbog, hvis andet kapitel (4-6 normalsider, jf. ovenfor) indgår i bedømmelsen. Den skriftlige hjemmeopgave i tilfælde af prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse består af et udarbejdet teamprojekt (8-10 normalsider ekskl. bibliografi og evt. bilag) og en individuel logbog, hvis andet kapitel (4-6 normalsider, jf. ovenfor) indgår i bedømmelsen, samt besvarelse af et af eksaminator stillet spørgsmål. Teamprojektet udføres normalt af 2 til 5 deltagere. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %. Ved to deltagere øges sidetallet med 50 %; ved tre deltagere med 100 %; ved fire deltagere med 150 %; ved fem deltagere med 200 %. 16

17 Modul 5: Sprog, diskurs og identitet Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Grundlæggende viden om og forståelse af kritisk diskursanalyse elementer af det portugisiske sprog, der varierer afhængigt af kommunikationssituationen det teoretiske grundlag for begrebet høflighed kommunikative forskelle mellem Portugal, Brasilien og Danmark informationssøgning inden for de overnævnte faglige områder. Færdigheder i at lytte og læse kritisk bruge kommunikationsstrategier på et højere niveau forstå og beskrive samspillet mellem sprog og social, politisk og kulturel kontekst forholde sig kritisk reflekterende til, hvilken rolle sproget spiller i forhold til en forståelse af magt, ulighed og selvidentitet holde et videnskabeligt oplæg på portugisisk bruge nærlæsningsteknikker af kildetekster (mundtlige og skriftlige) på portugisisk for at forbedre egen mundtlig og skriftlig sprogfærdighed analysere diskurs og grammatiske strukturer kritisk. Kompetencer i at analysere forskellige typer diskurs med særligt fokus på identitetskonstruerende processer anvende og formidle grundlæggende teorier om konstruktion af identitet forklare pragmatiske forskelle mellem to tekster med samme indhold men i forskellige registre identificere og beskrive kommunikative mål i diskurs. Diskurs og identitet (konstituerende og obligatorisk) Discourse and identity (constituent and compulsory) Aktivitetskode: HPOB00741E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Eksaminanden kan identificere hvordan identitet konstrueres gennem diskurs i forskellige teksttyper på portugisisk (f.eks. tv-programmer, politiske taler og avisartikler) anvende teorier om identitet i diskursanalysen analysere det portugisiske sprog med udvidet sprogbevidsthed analysere og beskrive den kontekst (kulturel, historisk, samfundsmæssig) i hvilken diskursen er indplaceret sammenligne diskurs på dansk og på portugisisk af samme genre/registre og forklare forskelle i diskursstrukturer og ordvalg analysere relationen mellem på den ene side tekststruktur og leksikalsk valg og på den anden side lingvistisk register og kommunikativt mål. Holdundervisning med aktiv deltagelse via bl.a. kommentar af tekster, studenteroplæg og gruppearbejde. 17

18 Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse. Syge-/omprøve: Bunden skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelse: Intern prøve med én eksaminator bedømt Bestået/Ikke bestået. Eksaminationssprog: Portugisisk, dansk eller engelsk. Omfang ved syge-/omprøve: 48 timer; 6-8 normalsider. Hjælpemidler: Alle. Særlige bestemmelser Den aktive undervisningsdeltagelse er dels aktiv deltagelse i min. 80 % af undervisningen, dels normalt 4 godkendte skriftlige opgaver og 2 mundtlige oplæg. Kommunikativ grammatik (konstituerende og obligatorisk) Communicative grammar (constituent and compulsory) Aktivitetskode: HPOB00751E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Eksaminanden kan anvende metoderne fra tekst-, diskurs- og samtaleanalyse fra kurset Diskurs og identitet til at identificere systematiske forskelle mellem portugisiske og danske grammatiske valg omskrive portugisiske kildetekster til et portugisisk der er tilpasset forskellige modtagere og kommunikative formål, og forklare de leksikalske og grammatiske valg der er foretaget anvende korrekt syntaks og varieret sætningsstruktur på portugisisk på et højere niveau sammenligne valget af grammatiske strukturer og registre på dansk og portugisisk (fra både Portugal og Brasilien) undersøge og forklare relationen mellem på den ene side tekststruktur og leksikalsk valg og på den anden side lingvistisk register og kommunikativt mål. Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af gennemgang af ugentlige skriftlige øvelser samt oplæg, diskussioner og øvelser i sprogbevidsthed og sprogfærdighed. Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Portugisisk og enten dansk eller engelsk. Omfang: 72 timer, 7-8 normalsider. Hjælpemidler: Alle. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Portugisisk og enten dansk eller engelsk. Omfang: 6 dage, normalsider. Hjælpemidler: Alle. 18

19 Særlige bestemmelser Den aktive undervisningsdeltagelse er dels aktiv deltagelse i min. 80 % af undervisningen, dels normalt 4 godkendte ugentlige skriftlige øvelser samt 1 mundtlig formidling af en individuelt udarbejdet opgave. Modul 6: Portugals samfundsdebatter og kunstarterne på portugisisk i en globaliseret verden Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af centrale emner i det portugisiske samfund forbindelser i den portugisisktalende verden gennem analysen af kunstneriske udtryksformer uddybende tvær- og transdisciplinære perspektiver i forskning og analyse diskursanalytiske teorier og metoder på et højere niveau æstetiske analyser på et grundlæggende niveau relevante online ressourcer og informationssøgningsstrategier til modulets faglige områder. Færdigheder i at analysere nyere debatter i Portugal i både nutidige og historiske perspektiver redegøre for konflikter og alliancer i Portugal før og efter Portugals indtræden i EU udføre en problembaseret og multiperspektiveret analyse af præsenterede temaer vurdere og fortolke forskellige historiske, kulturelle og samfundsfaglige kilder på en kritisk og metodisk måde anvende en multiperspektiveret analyse ved inddragelse af sociologiske, antropologiske, økonomiske, politiske og litterære tekster analysere audiovisuelle værker ud fra et afgrænset perspektiv som inkluderer grundlæggende æstetiske kommentarer undersøge kunstarternes rolle i identitetskonstruktioner. Kompetencer i at analysere en problemstilling inden for det portugisiske samfund tværfagligt og forklare arbejds-, forsknings- og problemløsningsprocesser bruge informationssøgningsstrategier på et avanceret niveau diskutere videnskabelige emner såsom den rolle, kunsten spiller i transnationale identitetskonstruktionsprocesser analysere kunstarterne fra et grundlæggende æstetisk perspektiv indsamle litteratur og andet materiale og vurdere dets relevans anvende empiri til belysning af visse problemstillinger give/modtage konstruktivt feedback til/fra andre studerende om deres præsentations indhold og kommunikativ stil. 19

20 Det portugisiske samfund: Debatter og stemmer (konstituerende og obligatorisk) Debates and voices in Portuguese society (constituent and compulsory) Aktivitetskode: HPOB00761E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Eksaminanden kan redegøre indgående for og behersker begreber og metoder introduceret i modul 4 (Debatter og stemmer i det brasilianske samfund) analysere nyere debatter i Portugal i både nutidige og historiske perspektiver definere en problemstilling inden for det portugisiske samfund fra et tværfagligt perspektiv udarbejde en logbog om egne arbejds-, forsknings- og problemløsningsprocesser indsamle litteratur og andet materiale og vurdere dets relevans. Holdundervisning og problembaseret kollaborativt teamarbejde, med mundtlige oplæg og diskussioner på portugisisk. Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale (teamprojekt og logbog) under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Bedømmelse: Intern prøve med flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Teamprojektet vægter 30 % og andet kapitel af logbogen 20 % i bedømmelsen. Eksaminationssprog: Portugisisk og enten dansk eller engelsk (jf. Særlige bestemmelser). Omfang: 30 min. inkl. votering. Hjælpemidler: Eksaminanden skal medbringe materialet til prøven. Gruppeprøve: Den mundtlige prøve kan kun aflægges individuelt. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale (teamprojekt og logbog). Bedømmelse: Intern prøve med flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Teamprojektet vægter 30 % og andet kapitel af logbogen 20 % i bedømmelsen. Eksaminationssprog: Portugisisk og enten dansk eller engelsk (jf. Særlige bestemmelser). Omfang: 60 min. inkl. votering. Hjælpemidler: Eksaminanden skal medbringe materialet til prøven. Gruppeprøve: Den mundtlige prøve kan kun aflægges individuelt. Særlige bestemmelser Den aktive undervisningsdeltagelse består normalt af 1 godkendt mundtligt oplæg om nyere debatter samt midtvejs projektrapport om teamets arbejds-, informationssøgnings- og problemløsningsprocesser. Materiale (teamprojekt og logbog) indleveres efter gældende regler for aflevering af hjemmeopgaver. Logbogen omfatter to kapitler. Det første kapitel, som kan inddeles efter den studerendes behov, indeholder registrering af kilder og data (beskrivelse og links), observationer og overvejelser, med evt. mind maps, for- 20

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Danish as Second Language The 2010 Curriculum Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION...3 2. FORMÅL...3 3. KVALIFIKATIONER...4 4. INDHOLD...4 5. ADGANGSKRAV...4 6.

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse.

Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse. Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse. Elisabeth Arnbak & Trine Gandil for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, 2010. 1. Indledning... 4 1.1.

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Den militære diplomuddannelse, Forsvarsakademiet Side 2 Den militære diplomuddannelse Forsvarsakademiet 14/017062

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Produkt- og Designpsykologi

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Produkt- og Designpsykologi Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Elektronik og IT Studieordning for Bacheloruddannelsen i Produkt- og Designpsykologi Aalborg Universitet 2011 Uddannelsen udbydes i Aalborg Forord:

Læs mere

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering.

Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering. Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering. Artikel som afslutning på FoU: Niveaudeling og undervisningsdifferentiering, 2011. Baggrunden er et udviklingsprojekt under Ministeriet

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN AALBORG

LÆRERUDDANNELSEN AALBORG LÆRERUDDANNELSEN AALBORG PROFESSIONSBACHELOR 2014 NAVN: STUDIENR.: KRISTINA RIISGAARD A100277 FAG OG STAMHOLD: DANSK 12.95 FAGLIG VEJLEDER: PÆDAGOGISK VEJLEDER: TITEL PÅ PROFESSIONSBACHELOR ANTAL SIDER

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi. Københavns Erhvervsakademi (Kea) August 2012

Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi. Københavns Erhvervsakademi (Kea) August 2012 Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi Københavns Erhvervsakademi (Kea) August 2012 1 Generelle bestemmelser for samtlige institutioner, der udbyder uddannelsen Studieordning Gældende for udbydere

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM LÆSEFORSTÅELSE OG FAGLIGE LÆSEKOMPETENCER

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM LÆSEFORSTÅELSE OG FAGLIGE LÆSEKOMPETENCER FORSKNINGSBASERET VIDEN OM LÆSEFORSTÅELSE OG FAGLIGE LÆSEKOMPETENCER DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Læseforståelse og faglige læsekompetencer... side 3 2. Systematisk tilgang til

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning 1 Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning Formalia Om undervisning i Almen Studieforberedelse, AT, se læreplan via https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152507 (vælg

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere