Registrering og/eller opretholdelse af et domæne med videresalg for øje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Registrering og/eller opretholdelse af et domæne med videresalg for øje"

Transkript

1 Immaterialret 6.9 Registrering og/eller opretholdelse af et domæne med videresalg for øje I denne artikel belyses anvendelsesområdet for internetdomænelovens 12, stk. 2 (fra marts , stk. 2): Kan bestemmelsen anvendes, såfremt hensigten til videresalg først opstår (eller kan bevises) flere år efter registreringen? Hvordan beviser man, at en registrant har haft til hensigt at videresælge domænet? Hvorledes skal bestemmelsen afgrænses overfor generalklausulen i stk. 1? Af Jesper Løffler Nielsen, advokat og ErhvervsPhD-stipendiat, Focus Advokater P/S og Juridisk Institut, Syddansk Universitet. 1. Introduktion De overordnede rammer for danske domænenavne, dvs. domæner som er registreret under top-level-domænet».dk«, findes i»lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark«, også kaldet»internetdomæneloven«.(1) Loven, som blev vedtaget i 2005, indeholder dels en række regler vedrørende den tekniske administration af».dk«-domæner, dels nogle processuelle regler vedrørende konfliktløsning og endelig én enkelt materiel regel, som fastlægger de grundlæggende principper for adkomsten til».dk«-domæner. Tvister vedrørende».dk«-domæner kan enten indbringes for domstolene eller for»klagenævnet for Domænenavne«(herefter:»Domæneklagenævnet«). Domæneklagenævnet består af tre medlemmer. Formanden skal være landsdommer eller højesteretsdommer, jf. 13, stk. 3 og 5. I sager, hvor den ene part er forbruger, kan nævnet tiltrædes af to yderligere medlemmer med hhv. erhvervsmæssig og forbrugermæssig sagkundskab, jf. 13, stk. 4. Lovens eneste materielle regel, 12, indeholder i stk. 1 et forbud mod at»registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik«. Denne brede generalklausul udgør en retlig standard, hvis indhold fastlægges gennem domstolenes og Domæneklagenævnets praksis. Der findes et begrænset antal trykte domstolsafgørelser, hvori bestemmelsen anvendes, hvorimod der foreligger en meget omfattende praksis fra Domæneklagenævnet. Udover generalklausulen indeholder 12 i stk. 2 også et forbud mod at»registrere og opretholde registreringer af internetdomænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje«. Bestemmelsen trådte delvis i kraft sammen med resten af loven i 2005, dog således at registreringer foretaget før lovens i ikrafttræden først blev underlagt bestemmelsen den 1. juli 2010, jf. 27, stk. 3. Der findes så vidt ses ingen trykte domstolsafgørelser vedrørende bestemmelsen, hvorimod der findes en række afgørelser fra Domæneklagenævnet. 110 Der er i skrivende stund netop blevet vedtaget en ændring af internetdomæneloven.(2) Selvom den nye lov indebærer begrænsede indholdsmæssige ændringer, er der sket en del ændringer i lovens opbygning. Af relevans for nærværende artikel skal særligt fremhæves, at den tidligere 12 nu er blevet til 25. Der er ikke sket nogen ændringer af ordlyden af bestemmelsen, idet der dog er sket en vis præcisering af bemærkningerne til stk. 1. I det følgende henvises 25 i stedet for 12, uanset at den nye lov først formelt set træder i kraft senere. Artiklen indledes i afsnit 2 med en redegørelse for 25, stk. 2's anvendelsesområde, herunder en diskussion om, hvorvidt bestemmelsen også omfatter tilfælde, hvor videresalgshensigten først opstår (eller først kan bevises) på et tidspunkt, som ligger efter registreringen. Spørgsmålet om bevis for videresalgshensigt, herunder bevisbyrdefordelingen, uddybes i afsnit 3. I afsnit 4 belyses nogle af de øvrige spørgsmål, som bestemmelsens anvendelse giver anledning til i praksis. Til sidst knytter afsnit 5 nogle kommentarer til forholdet mellem stk. 1 og Bestemmelsens anvendelsesområde 2.1 Registrering med videresalg for øje Kerneområdet for 25, stk. 2, er de tilfælde, hvor registranten af et domænenavn alene har registreret dette med henblik på at sælge det videre med fortjeneste. Med bestemmelsen ønskede man bl.a. at løse det problem,»at visse registranter registrerer et stort antal domænenavne, det vil sige hamstrer domænenavne, alene med henblik på efterfølgende videresalg eller udlejning for øje«.(3) Som oplagt eksempel kan nævnes afgørelsen fra Domæneklagenævnet vedr.»vestvolden.dk«.(4) Domænet blev i juni 2008 registreret af en tysk statsborger, som ud over det pågældende domæne havde 52 andre domæner under».dk«-domænet, herunder bl.a.»grenaakommune.dk«og»vegetaren.dk«. Klageren, som var indehaver af nogle militærhistoriske hjemmesider om Københavns befæstning»vestvolden«, konstaterede kort efter registreringen, at domænet blev anvendt til en hjemmeside med en tilfældig række annoncer og links samt oplysning om, at domænet var til salg. Klager tog herefter kontakt til registranten, som krævede euro for domænet. På baggrund af disse omstændigheder lagde Domæneklagenævnet til grund, at registreringen var sket med videresalg for øje. 25, stk. 2, var anvendelig, fordi domænet var registeret efter lovens ikrafttræden. Domæneklagenævnet har afsagt en række lignende afgørelser, hvor en række indicier har peget på, at registranten havde registreret domænet alene med det formål at videresælge det.(5) Disse eksempler på indicier for videresalgshensigt uddybes nedenfor i afsnit Opretholdelse med videresalg for øje 2.2.a) Diskussion I sagen vedr.»vestvolden.dk«var domænet blevet sat til salg umiddelbart efter registreringen. Sammenholdt med de øvrige omstændigheder var det derfor forholdsvis ubetænkeligt at lægge til grund, at selve registreringen var sket med det formål at sælge domænet videre til en højere pris. I praksis vil omstændighederne dog sjælendt være så oplagte. Det kan være svært at bevise, hvilke hensigter registranten havde på registreringstidspunktet. Derfor er det relevant at fastlægge, hvorvidt 25, stk. 2, også finder anvendelse, såfremt beviserne for vide- Copyright 2014 Karnov Group Denmark A/S side 1

2 resalgshensigt f.eks. først fremkommer flere år efter, at domænet er registreret. Ordlyden af 25, stk. 2, kan umiddelbart forstås på 2 måder: Enten udgør»registrere«og»opretholde«alternativer, så bestemmelsen både omfatter tilfælde, hvor videresalgshensigten foreligger umiddelbart efter registreringen, samt tilfælde, hvor denne hensigt først opstår (eller kan bevises) på et senere tidspunkt, evt. flere år senere. Eller også kan bestemmelsen læses således, at»og«mellem»registrere«og»opretholde«indebærer to kumulative krav, hvor videresalgshensigten (og beviserne herfor) skal være til stede både ved registreringen og efterfølgende. Forskellen mellem de to fortolkninger kom frem i Domæneklagenævnets afgørelse i sagen»energi.dk«. Dette domæne var i 1997 blevet registreret af en enkeltmandsvirksomhed, som bl.a. beskæftigede sig med rådgivning og salg af diverse energirelaterede ydelser, herunder solvarme, jordvarme, brændeovne osv. Det var ubestridt, at indklagede aktivt havde anvendt domænet til brug for virksomhedens hjemmeside i en længere årrække efter registreringen. Ved klagens indgivelse i marts 2012, fremgik det dog med store bogstaver på forsiden af hjemmesiden, at domænet var til salg. Registranten oplyste under sagen, at han i 2008 havde solgt sin virksomhed og herefter havde sat domænet til salg. Inden klagens indgivelse havde klageren, en hobbyvirksomhed beskæftiget med synliggørelse af energiforbrug, taget kontakt til registranten og tilbudt at købe 111 domænet for kr Dette havde registranten afslået og oplyst, at man som minimum krævede kr Domæneklagenævnet gav klageren medhold og lagde således vægt på, at domænet efter beviserne i sagen havde haft den samme forside siden oktober 2008, samt at registranten i korrespondancen med klageren havde tilkendegivet at ville sælge domænet for et betydeligt beløb. På baggrund af disse forhold fandt Domæneklagenævnet, at»indklagedes reelle formål med at opretholde registreringen af domænenavnet energi.dk er at opnå økonomisk gevinst gennem videresalg af domænet«. (Min fremhævning).(6) Sagen viser, at»opretholdelse«ifølge Domæneklagenævnet i sig selv er i strid med bestemmelsen, uanset om registranten på registreringstidspunktet havde saglige hensigter om brugen af domænet eller ej. Domæneklagenævnet har nået et lignende resultat i flere andre sager.(7) Domæneklagenævnets fortolkning støttes så vidt ses af en række andre forfattere.(8) Forarbejderne til bestemmelsen indeholder enkelte bemærkninger, som kan siges at støtte det modsatte resultat. Eksempelvis fremgår det af betænkningen, som lå til grund for bestemmelsen, at bestemmelsen bør have et»snævert anvendelsesområde«(9), og et andet sted fremgår følgende:»et generelt forbud skal således ikke ramme de helt legale registreringer af flere domænenavne, og hvor der sker et reelt videresalg - også hvor der er en fortjeneste forbundet hermed - men alene de situationer, hvor en registrant registrerer et eller flere domænenavne med den bevidste hensigt at videresælge dette eller disse med fortjeneste for øje.«(10)(min fremhævning) De nævnte citater indeholder dog ikke en udtrykkelig stillingtagen, og andre steder i forarbejderne er der tungtvejende argumenter, som støtter Domæneklagenævnets fortolkning. Først og fremmest støttes fortolkningen af, at loven er baseret på et princip om, at et»internetdomæne, som angiver en landekode, er en offentlig knap ressource.«(11) I lyset heraf forekommer det mest rigtigt at foretage en dynamisk og løbende vurdering, således at registranter ikke kan have domæner til salg i adskillige år, blot fordi det ikke er muligt for en klager at bevise, hvilken hensigt registranten havde på registreringstidspunktet. Dernæst fremgår det udtrykkeligt af forarbejderne, at bestemmelsen ikke»... alene [vil] kunne bringes i anvendelse overfor den optræden, der udmønter sig i registreringsøjeblikket, men ved enhver efterfølgende adfærd«.(12) (Min fremhævning). Det kan dermed konkluderes, at 25, stk. 2, også kan anvendes i tilfælde, hvor registranten har anvendt domænet til legitime formål i en kortere eller længere periode efter registreringen, forudsat at»opretholdelsen«alene sker med videresalg for øje. 2.2.b) Perioden for»opretholdelse«med ovenstående konklusion opstår spørgsmålet, hvor lang tid et domæne skal»opretholdes«med videresalgshensigt for at blive omfattet af bestemmelsen. Indledningsvis kan det konkluderes, at det blotte udbud til salg ikke er i strid med 25, stk. 2, heller ikke selvom der opnås en fortjeneste ved salget.(13) Det må være et grundlæggende krav, at domænet opretholdes over en periode, udelukkende med det formål at sælge eller udleje det. Jo længere perioden har været, desto stærkere er beviset for, at opretholdelsen alene er sket med henblik på videresalg. Der kan dog ikke siges noget mere præcist om længden af denne periode. I Domæneklagenævnets praksis findes eksempler på»opretholdelse«helt ned til nogle få måneder, f.eks. afgørelsen i»bmc.dk«.(14) Man kan overveje, om bestemmelsen kan finde anvendelse, når et domæne sættes til salg som en del af et samlet virksomhedssalg. Det fremgår dog udtrykkeligt af forarbejderne, at bestemmelsen ikke rammer sådanne situationer. Dette må også antages at være tilfældet, selvom virksomheden måtte være til salg over en længere periode.(15) Om bevis og bevisbyrde for videresalgshensigt 3.1 Om bevisbyrden Det klare udgangspunkt er, at bevisbyrden for bestemmelsens anvendelse, og dermed også for registrantens videresalgshensigt, påhviler klageren.(16) I sager for Domæneklagenævnet oplyser nævnet dog i et vist omfang selv sagen. Ofte indhenter nævnet oplysninger om nuværende og tidligere brug af domænet, virksomhedsoplysninger hos CVR, søgeresultater hos på søgemaskiner mv. Ifølge Domæneklagenævnets praksis kan bevisbyrden efter omstændighederne vende, således at den indklagede registrant af domænet skal afkræfte formodningen om videresalgshensigt. Denne fremgangsmåde har nævnet således bl.a. anvendt i de sager, som omhandler»opretholdelse«, f.eks. sagen vedr.»tilsalg.dk«,(17) hvori nævnet udtaler følgende:»klagenævnet finder, at der med de anførte oplysninger er skabt en meget stærk formodning for, [at] indklagede i en årrække - også efter 1. juli alene har opretholdt registreringen af domænenavnet tilsalg.dk med det formål at opnå økonomisk vinding gennem videresalg eller udlejning af domænet. Indklagede har ikke anført noget, som kan afkræfte denne formodning...«. (Min fremhævning). Fremgangsmåden med den omvendte bevisbyrde ses også anvendt i enkelte sager, hvor det er selve formålet med»registreringen«, der behandles.(18) Dernæst kan indklagedes manglende udtalelse i sagen (herunder manglende indlevering af et svarskrift), tillægges bevismæssig betydning til skade for indklagede, jf. klagenævnets forretningsorden (sidst ændret i 2009), 14, stk Konkrete eksempler på bevis for videresalgshensigt Selvom der er tale om en konkret vurdering i hver enkelt sag, er det muligt at identificere nogle forhold, der i Domæneklagenævnets Copyright 2014 Karnov Group Denmark A/S side 2

3 praksis tillægges vægt ved vurderingen af, om en registrant alene har registreret eller opretholder et domæne med videresalg for øje, jf. 25, stk. 2. Således har nævnet bl.a. lagt vægt på, at:(19) domænet ikke anvendes til en aktiv og reel hjemmeside eller andre legitime formål,(20) domænet er udbudt til salg enten umiddelbart efter registreringen eller over en længere periode, registranten kræver en uforholdsmæssigt høj pris for at overdrage domænet, registranten har registreret et stort antal andre domæner. Såfremt flere eller samtlige af disse momenter er til stede, vil der være en formodning for videresalgshensigt. Herefter vil registranten have bevisbyrden for at tilbagevise denne formodning, jf. afsnit 3.1 ovenfor. Er derimod kun en enkelt af momenterne til stede, vil der som udgangspunkt ikke være skabt en sådan formodning: Manglende brug Manglende brug er ikke i sig selv i strid med 25, stk. 2, idet man ved indførelsen af bestemmelsen udtrykkeligt valgte ikke at indføre en egentlig brugspligt for domæner.(21) Internetdomænelovens 11 giver hjemmel til, at administrator (Foreningen Dansk Internet Forum, DIFO) kan indføre brugspligt i kraft af sine forretningsbetingelser. Denne hjemmel er dog foreløbigt ikke udnyttet. Udbud til salg Dernæst fremgår det også udtrykkeligt af forarbejderne, at udbud til salg ikke i sig selv er i strid med bestemmelsen.(22) Det samme gælder formentlig også, hvor et domæne er»parkeret«hos en udbyder, f.eks. idet sådanne tjenester ikke kan anses for at falde ind under begrebet»udlejning«i 25, stk. 2.(24) Krav om høj pris Heller ikke det faktum, at registranten kræver en meget høj pris, udgør i sig selv en overtrædelse af 25, stk. 2.(25) Derimod vil sådanne tilfælde efter omstændighederne kunne være omfattet af stk. 1, jf. nærmere herom nedenfor under afsnit Et stort antal domæner Sidst, men ikke mindst, er det ikke givet, at et meget stort antal registrerede domæner i sig selv er tilstrækkeligt.(26) 3.3 Registrantens forklaringer om fremtidsplaner for domænet I mange af de ovenfor nævnte sager kommer registranten med en mere eller mindre troværdig forklaring om sine planer for brug af domænet. Da bestemmelsen kun forbyder registrering/opretholdelse, som»alene«sker med henblik på videresalg, skal det overvejes i hvilket omfang sådanne forklaringer om fremtidsplaner er tilstrækkeligt til, at registranten kan beholde domænet. Indledningsvis kan det konkluderes, at 25, stk. 2, ikke finder anvendelse, såfremt registranten rent faktisk har sådanne planer, heller ikke selvom registranten på et tidligere tidspunkt ubestridt alene har registreret eller opretholdt domænet med videresalg for øje, jf. udtrykkeligt forarbejderne til bestemmelsen.(27) Såfremt der på baggrund af de øvrige omstændigheder er skabt en formodning for videresalgshensigt, vil bevisbyrden for sådanne fremtidsplaner dog som udgangspunkt påhvile registranten, jf. ovenfor afsnit 3.1. Løsere forklaringer uden nogen form for dokumentation vil typisk ikke være tilstrækkeligt,(28) og selv hvor der foreligger f.eks. skriftlig dokumentation, må der antages at være forholdsvis strenge krav til beviserne. I sagen»aktiekurser.dk«(29) fremlagde registranten under sagen diverse bilag, som skulle dokumentere registrantens påstand om sine fremtidsplaner for domænet. Domæneklagenævnet afviste, at disse beviser kunne tilbagevise formordningen og bemærkede samtidig, at det var»påfaldende at hjemmesiden først har fået et mere reelt indhold efter indgivelsen af klagen i nærværende sag«. Sagen»energi.dk«belyser, hvad der udgør tilstrækkelig dokumentation for påståede fremtidsplaner for et domæne: På tidspunktet for sagens anlæggelse ved Domæneklagenævnet indeholdt den pågældende hjemmeside alene en oplysning om, at domænet var til salg, og hjemmesiden havde været uændret siden Under sagens behandling oplyste registranten, at han nogle måneder tidligere havde genoptaget sin selvstændige virksomhed, samt at en ny hjemmeside var på vej. Nævnet fandt ikke, at registranten herved havde afkræftet formodningen for videresalgshensigt. Afgørelsen blev efterfølgende indbragt for domstolene, og her blev der fremlagt skriftlig dokumentation for, at den nye hjemmeside nu var blevet lavet. Under hovedforhandlingen forklarede et vidne (en webdesigner), at registranten allerede før indgivelse af klagen til Domæneklagenævnet havde henvendt sig med henblik på at få lavet en ny hjemmeside. Østre Landsret gav registranten medhold under henvisning til vidnets forklaring.(30) 4. Øvrige praktiske spørgsmål 4.1 Om klagers forhold Såfremt Domæneklagenævnet eller en domstol finder, at der foreligger videresalgshensigt, får klager som udgangspunkt overdraget domænet til sig uden at betale noget vederlag herfor. Modsat, hvad der gælder efter stk. 1, skal der ikke foretages en egentlig interesseafvejning,(31) og det er derfor som udgangspunkt alene afgørende, at klageren er»først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domæneavnet«.(32) Klager vil dog ikke få medhold, såfremt der er indikationer på at denne selv har videresalgshensigt i strid med 25, stk. 2, jf. sagen om»vo.dk«(33). 4.2 Fuldmagtsforhold I praksis forekommer det ofte, at registreringen af et domæne gennemføres af en person eller virksomhed på vegne af en anden person eller virksomhed, f.eks. en webdesigner, som skal lave en ny hjemmeside til en kunde. I et sådant tilfælde vil fuldmægtigen (f.eks. en webdesigner) i rollen som registrant ubestridt registrere domænet med henblik på at sælge det videre til sin kunde. Sådanne»fuldmagtsforhold«rammes ikke af bestemmelsen, idet det hele tiden har været hensigten, at kunden, og ikke webdesigneren, sluttelig skal være registrant. Der foreligger dermed ikke nogen overdragelse.(34) 4.3 Domænet som en del af et koncept En anden variant af ovennævnte problemstilling foreligger, når registranten har registreret domænet med henblik på at sælge det videre sammen med en tilhørende 114 hjemmeside som et samlet koncept. Her er der ikke tale om fuldmagtsforhold, idet registreringen ikke sker til en bestemt kunde. I sagen»sym.dk«udtalte Domæneklagenævnet, at 25 stk. 2:»næppe [er] anvendelig, såfremt et domænenavn registreres med henblik på at indgå som en integreret del af et samlet koncept, som udarbejdes med videresalg eller udlejning for øje Det må dog normalt være en forudsætning, at domænets sammenkædning med konceptet i sig selv er egnet til at skabe en merværdi, som ikke kan opnås ved at afsætte domænenavnet og hjemmesiden hver for sig.«i sagen fandt nævnet dog ikke, at registranten havde fremlagt tilstrækkelige beviser for det planlagte koncept. Klageren fik derfor medhold. Det samme var tilfældet i en række andre sager. Dermed Copyright 2014 Karnov Group Denmark A/S side 3

4 må der antages at gælde forholdsvis strenge krav til beviserne for et påstået koncept.(35) 5. Forholdet til stk. 1 Afslutningsvis skal der kort knyttes nogle kommentarer til forholdet mellem 25, stk. 1 og 2, i internetdomæneloven. Som nævnt indledningsvis udgør stk. 1 en bred generalklausul, og bestemmelsens anvendelse kan således bl.a. støttes på en varemærkerettighed, en navneret eller en konkret afvejning af interesserne hos hhv. klageren og registranten. Særligt i sidstnævnte situation vil der kunne være overlap mellem anvendelsesområdet for stk. 1 og stk. 2, og de i afsnit 3.2 nævnte momenter kan således også indgå i en interesseafvejning efter stk. 1. I UfR H lagde Højesteret bl.a. vægt på, at registranten ikke havde taget det omhandlede domæne (»br.dk«) i brug, samt at registranten havde krævet kr for domænet. Det bemærkes, at afgørelsen er baseret på markedsføringslovens 1, idet internetdomæneloven endnu ikke var trådt i kraft. I UfR H lagde Højesteret bl.a. vægt på, at registranten havde registreret en række forskellige domæner, herunder domænet»domain-salg.dk«, at registranten endnu ikke havde taget det omtvistede domæne i brug, og at registrantens påstand om fremtidsplaner for domænet ikke kunne anses for dokumenteret. Som følge heraf fandt Højesteret, at registrantens»opretholdelse af registeringen af domænenavnet»ups.dk«og nægtelse af at overføre det til United Parcel Service er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens 12, stk. 1, og tidligere markedsføringslovens 1 om god markedsføringsskik.«som nævnt ovenfor under afsnit 3.2 vil registrantens krav om et stort vederlag ofte ikke i sig selv være tilstrækkeligt til at blive 1 Lovbekendtgørelse nr Forslag til lov om internetdomæner, 2013/2014, L 66, fremsat den 13. november Betænkning nr om administration af domænenavne i Danmark, s Afgørelse af 10. marts 2009, j. nr Se også afgørelserne»kontorhuset.dk«(afgørelse af 2. februar 2011, j.nr ),»salsaundervisning.dk«(afgørelse af 16. marts 2011, j.nr ),»gas.dk«(afgørelse af 14. november 2011, j.nr ). 6 Sagen blev indbragt for domstolene og henvist til Østre Landsret, som dog ikke direkte tog stilling til fortolkningen af bestemmelsen, idet der under retssagen fremkom nye oplysninger, jf. den utrykte dom af 20. september 2013, 15. afd., j.nr. B Se f.eks. afgørelserne»bmc.dk«(30. januar 2007, j.nr. 1058),»tre.dk«(2. maj 2013, j.nr ) samt»tilsalg.dk«(10. juli 2013, j.nr ) 8 Kragelund m.fl., Domænenavne - en juridisk håndbog, 2. udg. 2009, s. 85; Nielsen og Sandfeld Jakobsen, E-handelsret, 3. udg., 2011, s. 461; Udsen, IT-ret, 1. udg., 2013, s Betænkning nr om administration af domænenavne i Danmark, s Betænkning nr om administration af domænenavne i Danmark, s LFF nr. 165 Internetdomæner, der særligt tildeles Danmark, Baggrunden for lovforslaget. 12 LFF nr. 165 Internetdomæner, der særligt tildeles Danmark, 13 Betænkning nr om administration af domænenavne i Danmark, s Afgørelse af 30. januar 2007, j.nr Sagen kunne øjensynligt også have været baseret på at»registreringen«var sket med videresalg for øje, og præmisserne anvendelse af»opretholdelse«må således antages at være omfattet af 25, stk. 2, hvorimod stk. 1 efter omstændighederne vil kunne være anvendelig. Dette vil særligt være tilfældet, såfremt registranten»uden selv at have en interesse i domænenavnet forsøger at udnytte klagerens interesse i at få sit virksomhedsnavn registreret som domænenavn til at betinge sig en overpris for domænenavnet på trods af, at indklagede selv har fået dette registreret for et beskedent vederlag«, jf. Domæneklagenævnets afgørelse i sagen om»simplify.dk.«(36) Det bemærkes, at betænkning 1450 indeholdt følgende afsnit i lovforslagets bemærkninger til 12, stk. 2 (nu 25, stk. 2):»Som nævnt i bemærkningerne til stk. 1 vil en række tilfælde af warehousing, der ikke falder indenfor stk. 2, kunne tænkes omfattet af stk. 1.«(37) Denne formulering udgik, da lovforslaget formelt blev fremsat, men i lyset af Højesterets praksis må det lægges til grund, at bemærkningen fortsat er korrekt. 6. Afrunding Internetdomænelovens 25, stk. 2, har i mange år levet en tilværelse i skyggen af»storebroren«i stk. 1. Domæneklagenævnet har dog i de seneste år afsagt en række afgørelser, som bidrager til at fastlægge bestemmelsens anvendelse i forskellige situationer. Bestemmelsens grundlæggende kriterium, videresalgshensigt, forudsætter en fastlæggelse af hensigten hos en registrant. Dette kan være meget vanskeligt, ikke mindst fordi bestemmelsen kun finder anvendelse, såfremt registreringen og/eller opretholdelsen»alene«sker med dette formål. Alligevel forekommer vanskelighederne at være overkommelige i praksis, og der findes således en række fortolkningsbidrag i bestemmelsens forarbejder samt i praksis fra Domæneklagenævnet. begrundet i, at registranten ikke udtalte sig i sagen og at der derfor var uvished om formålet med registreringen. 15 Spørgsmålet om virksomhedssalg omtales udtrykkeligt på s. 147 af betænkning nr om administration af domænenavne i Danmark. 16 Jf. også Høringsnotat vedrørende domæneudvalgets forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark, s Afgørelse af 10. juli 2013, j.nr Se f.eks. afgørelsen»salsaundervisning.dk«, afgørelse af 16. marts 2011, j.nr Se f.eks.»vestvolden.dk«(afgørelse af 10. marts 2009, j. nr. 1648),»salsaundervisning.dk«(afgørelse af 16. marts 2011, j.nr ),»gas.dk«(afgørelse af 14. november 2011, j.nr ),»aktiekurser.dk«(afgørelse af 28. juni 2012, j.nr ) samt»mælk.dk«(afgørelse af 2. maj 2013, j.nr m.fl.). 20 Det bemærkes, at selvom anvendelsen af domæner til hjemmesider er det primære formål, så vil også andre formål kunne være legitime, jf. f.eks.»n-tech.dk«(afgørelse af 7. oktober 2010, j.nr ), som vedrørte brug af domænet til»mailhotel«og»testside«. 21 Betænkning nr om administration af domænenavne i Danmark, s. 138 ff. 22 LFF nr 165 Internet-domæner, der særligt tildeles Danmark, 23 Der er tale om en automatiseret annoncetjeneste, hvor registranten af domænet modtager et mindre honorar fra sedo.com, mod at sidstnævnte får råderetten over domænet og typisk anvender for at indsætte annoncer, som har en større eller mindre tilknytning til domænenavnet. 24 Jf. udtrykkeligt nævnets afgørelse i»olie.dk«(afgørelse af 9. oktober 2012, j.nr ). 25 Jf. f.eks. afgørelsen»i.dk«(af 14. november 2011, j.nr ). 26 Jf. f.eks. afgørelsen»webregnskab.dk«(afgørelse af 10. maj 2012, j.nr ) 27 LFF nr. 165 Internetdomæner, der særligt tildeles Danmark, Copyright 2014 Karnov Group Denmark A/S side 4

5 28 Jf. f.eks. afgørelsen»tilsalg.dk«, (af 2. maj 2013, j.nr m.fl.), hvor registranten efter anlæggelse af klagesagen ændrede hjemmesidens indhold, således at den herefter indeholdt billeder af diverse malerier og links til en kunsters hjemmeside. 29 Afgørelse af 28. juni 2012, j.nr Østre Landsrets dom af 20. september 2013, 15. afd., j.nr. B Undertegnede førte sagen for klager. 31 Se f.eks. afgørelsen»schweiz.dk«(af 23. april 2008, j.nr. 1369), hvor Domæneklagenævnet afviste klagerens forklaring om hans planer for domænet. 32 Jf. f.eks. afgørelsen»berthelsen.dk«(af 14. november, j.nr samt ) 33 Afgørelse af 9. oktober 2009, j. nr LFF nr. 165 Internetdomæner, der særligt tildeles Danmark, Se også afgørelsen»flint.dk«(afgørelse af 2. marts 2012, j.nr ). 35 Se f.eks.»slikbutik.dk«(31. marts 2009, j.nr. 1659) samt»gas.dk«(14. november 2011, j.nr ). 36 Afgørelse af 24. april 2007, j.nr Domæneklagenævnet fandt dog ikke, at sådanne omstændigheder forelå i den pågældende sag. 37 Betænkning nr om administration af domænenavne i Danmark, s Copyright 2014 Karnov Group Denmark A/S side 5

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0089 Klager: B-WEB ApS Industrivej 21 6740 Bramming Indklagede: Atop Capital GmbH Waltherstrasse 23 80337 Muenchen Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0025 Klager: Thomas B. Nielsen Auktionsgade 30 6700 Esbjerg Indklagede: Mads Nygaard Thaysen-Müller Møllegade 26 B, 2. 8700 Horsens Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0128 Klager: Pensionspleje v/ Pensionsforsikringsmægler Frank Peter Sørensen Espevangen 6 b 2860 Søborg Indklagede: Daniel Normann Pedersen Strandvejen 365 B 2980 Kokkedal Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0131 Klager: EL-TA A/S Nydamsvej 4 8362 Hørning v/ Henrik Andersen Indklagede: Atop Capital GmbH Waltherstrasse 23 80337 Muenchen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0078 Klager: Boliga ApS Blegdamsvej 104A, 1 2100 København Ø Indklagede: BIINCOM HOLDING ApS Baldershøj 24, A 2635 Ishøj Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0118 Klager: SB Group IVS Birkevej 39 6100 Haderslev Indklagede: SB Møbler Møllevænget 6 3730 Nexø og Henrik Munch Jensen Møllevænget 6 3730 Nexø Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0102 (Tidl. j.nr. 1850) Klager: Bagsværd Roklub v/formand Mikael Espersen Skovalleen 38B 2880 Bagsværd Indklagede: Mira Internet A/S Nybrovej 19 7500 Holstebro Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0147 (Tidl. j.nr. 1893) Klager: Rigspolitiet Polititorvet 14 1780 København V Indklagede: Kristian Lind Damhustorvet 3, 1. tv 2610 Rødovre Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0153 Klager: Nem CV ApS Drejøgade 26C, lejl. 203 2100 København Ø Indklagede: Mark Henriksen Gurrevej 175 St. 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0189 Klager: Masterlab ApS Århusvej 22 A 8500 Grenaa v/advokatfirmaet Bech-Bruun Indklagede: Merck & Co., Inc. One Merck Drive 08889 Whitehouse Station United States v/advokat Ida Dinesen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0188 Klager: Det Danske Advokatsamfund Kronprinsessegade 28 1306 København K Indklagede: Ole Torben Larsen Køgevejen 189 4621 Gadstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0174 Klager: Andelsboligforeningen Svanemøllebo Østerbrogade 234 2100 København Ø v/ formand Bo Fønss Indklagede: Torben Kam Sohngårdsholmsvej 72, 2. th. 9210 Aalborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0088 Klager: Horne Vognmandsforretning ApS Møllebakken 1 5600 Faaborg Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0163 Klager: USB UDSTYR & HDMIKABEL v/arsalan Afzai Kisumparken 66, 2. tv. 2660 Brøndby Strand Indklagede: NOMITION LTD 75 Bell Gardens Haddenham Ely CB6 3TX Cambridgeshire

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0020 Klager: Boris Hoyer Mathiasen Århusvej 68 8660 Skanderborg Indklagede: Lars Mathiasen Ravnsborggade 8B 2200 København N Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0018 Klager: Nis Gerdes Møllegyden 18 5250 Odense SV Indklagede: Tilsalg.dk ApS Gammel Bagsværdsvej 64 2800 Kgs. Lyngby v/advokat Khuram Ahmed Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0097 Klager: Holstebro Auktioner v/hans Jørgen Eriksen Stationsvej 76 7500 Holstebro Indklagede: Onyx Co 964 Teel Run Rd. 18038 Danielsville USA Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0139 Klager: Preben Bang Henriksen Horsevænget 3 9000 Aalborg Danmark Indklagede: Guo Liyan Zi ni zhen xi liang cun nan an 14hao Fujian 363100 LONG HAI SHI Kina

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0037 Klager: Jan Dybdahl Mikkelsen Langdalsparken 10 8600 Silkeborg Indklagede: Christian Wissing Kruse Granen 12 9260 Gistrup Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0035 Klager: Live-IT v/ Michael Conradsen Østerbæksvej 8, 2. th. 5230 Odense M Indklagede: WINNER HOLDING A/S Flæsketorvet 26 1711 København V Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0208 Klager: NH Handling A/S Lundvej 48 8800 Viborg Danmark Indklagede: KEMP & LAURITZEN A/S Roskildevej 12 2620 Albertslund Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 810 Klager: Lind & Risør A/S v/ advokat Jørgen Matthiesen Indklagede: Claus Christiansen Agerkrogen 4 4040 Jyllinge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 802 Klager: Lone Ingemann Mellemvangen 17 3400 Hillerød Indklagede: Tele Danmark Internet Olof Palmes Alle 36 8200 Århus N Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0031 Klager: Taj Mondozay Danmarksgade 16 7000 Fredericia Indklagede: Raza Shah Frederikssundsvej 303, 1. tv. 2700 Brønshøj Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0078 Klager: Fredericia Golf Club Stenhøjvej 57 7000 Fredericia Indklagede: Ruben Jensen Hvidkjærsvej 11 7000 Fredericia Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0064 Klager: BEESITE ApS Lystrupvej 227 8520 Lystrup Danmark Indklagede: GN Triova ApS Råsøvej 23 Hjelmsølille 4160 Herlufsmagle Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0017 Klager: Dan Duus Thøisen Øster Løgumvej 92 6230 Rødekro Indklagede: Thomas Thøisen Stavensbølgade 35 6440 Augustenborg Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0011 og 2016-0012 Klager: Nem Ejendomsmægler ApS Marielundsvej 43 B 2. sal 2730 Herlev Indklagede: Bent Christensen Rådmand Steins Alle 16 A,6,-605 2000 Frederiksberg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0010 Klager: Gulbaek I/S Brandtlund Mark 5 7080 Børkop Indklagede: Online Traffic Media ApS Nørre Voldgade 68, 3. 1358 København K Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0176 Klager: Mikkel Meyer Andersen Tranekæret 3 9320 Hjallerup Indklagede: Knut Robert Nägele Søborg Hovedgade 42, D, 2,-1 2860 Søborg Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0198 Klager: Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Tyskland v/advokat Tanya Meedom Indklagede: Cui Long Tiaoxi jiayuan 3#502 313000 HuZhou Kina Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 650 Klager: Tidsskriftet Banen v/vido Hribar Løjtoftevej 233 4900 Nakskov Indklagede: Jysk System Service v/ Ken Jepsen Dannersvej 1 6000 Kolding Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0138 Klager: StopRotten ApS Hættevej 41 4100 Ringsted Danmark Indklagede: Rasmus Sørensen Romancevej 16 2730 Herlev Danmark Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0093 Klager: Nordisk Film Biografer A/S Mosedalvej 14 2500 Valby Indklagede: Ann Smith Am Hoefel 1 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0023 Klager: Jysk Vikarservice A/S Sundvej 9 8700 Horsens Indklagede: Jysk Handel & Service ApS (under konkurs) Danmarksgade 11 8900 Randers C Parternes påstande:

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0185 Klager: Lægerne Over Virum Apotek v/per Høeg Frederiksdalsvej 75, 2. 2830 Virum Indklagede: Daniel Normann Pedersen Gøngehusvej 135 2950 Vedbæk Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0122 Klager: Dennis Andersen Perto [adresse] Indklagede: Sussie Perto Maskedel 3 8660 Skanderborg Parternes påstand: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 851 Klager: Lyngby Data Shop Askhøjvej 4 8570 Trustrup Indklagede: BWISE.DK Storegade 15 8500 Grenaa Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen af domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 398 Klager: Lars Gadkjær Karenvænget 28, Næsby 5270 Odense N Indklagede: Ringsted Energi, domæne afd. Holbækvej 223 4100 Ringsted Att.: Ib Holm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1510

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1510 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1510 Klager: Havecentret Hobbyland ApS Navervej 9 4000 Roskilde v/advokat Finn Andersen Indklagede: Walbum.it v/michael Walbum Knarreborgvej 1A, st. th. 2770 Kastrup

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0203 Klager: ATP Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongensvænge 8 3400 Hillerød v/ advokatfuldmægtig Katja Vejhe Djurhuus Indklagede: International Domain Names Shearwater

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0084 Klager: Freezone v/bjørn Vidø Rosenborggade 15-17, 4. 1130 København K. Indklagede: Shen WenXian Lichengqu,kuokouxiaoqu 13hao 302 65 351100 Putian Kina Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0121 Klager: A/S Bryggeriet Vestfyen Fåborgvej 4 5610 Assens Indklagede: Rune Asboe Thorsvej 35, st. tv. 8230 Åbyhøj Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0123 og 2017-0124 Klager: N.S. Høm Fritidshuse A/S Skovbrynet 17 9900 Frederikshavn Indklagede: Alexander Norquist Præstholm Graae Fossgårdsvej 14 2720 Vanløse Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0057 Klager: Cerno ApS Bøgevej 17 2900 Hellerup v/adm. direktør Nicolas Delbing Indklagede: Thomas Svensson Rødager Allé 113, 3.tv 2610 Rødovre Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0058 Klager: Facton Ltd. Strawinikylaan 3105 1077ZX Amsterdam Holland v/advokat Hanne Weywardt Indklagede: Søren Schaarup Rødegårdsvej 104, st. tv. 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0074 Klager: PowerMax A/S Industrivej 50 6740 Bramming Indklagede: Torben Kügler Sørensen Åstrup Strandvej 7 8250 Egå Parternes påstande: Klagerens påstand Domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1081 Klager: Jonas Krogager Ritz Hedebygade 28, 5. 1754 København V. Indklagede: Michael Hedegaard Lind c/o Schiffhauer Teglværksgade 2,1 th. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0109 Klager: Sri Lanka Rejser v/kurt Juel Andersen Bøgevej 5, Strøby Egede 4600 Køge Indklagede: Svane Rejser Laurentsvej 14 2880 Bagsværd Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0004 Klager: Københavns Dødsbo ApS Sankt Nikolaj Vej 13, st. 1953 Frederiksberg C. v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: 1. Totalrydning ApS Damhusvænget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) Klager: MIBIT ApS Vængevej 2, Kirkeby 5771 Stenstrup Indklagede: Landbruget I/S v/anette og Steffen Nyeland Hovvej 4, Herluflille 4160 Herlufmagle

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1553

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1553 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1553 Klager: Top-Line A/S Vestergade 31 9632 Møldrup Indklagede: Skælskør Skilte v/peter Christiansen Tystoftehusevej 15 4230 Skælskør Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0090 Klager: Scanleasing Danmark A/S Pakhustorvet 4, 1. 6000 Kolding Danmark v/ advokat Martin Holm Land Indklagede: Sergi Avaliani Nutsubidze Street 203 0186 Tbilisi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0115 Klager: Tolkegruppen Oversættergruppen P/S Amaliegade 14A, 2. sal 1256 København K. Indklagede: Richard Puente 2725 White Oak Drive 64106 Kansas City USA Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0156 Klager: ABC Bolte ApS Lejrvej 1 3500 Værløse v/advokat Sven Petersen Indklagede: Kongerslev Fasteners Lillebæltsvej 11 6715 Esbjerg N Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0204 Klager: Akvarieudlejningen v/frank Sørensen Peter Bangs Vej 18 2000 Frederiksberg Indklagede: Sarto Akvarie Service v/claes W. Larsson Vadgårdsvej 234 2860

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0069 Klager: MOSS CPH ApS Artvej 1 7100 Vejle Indklagede: rhsarrtte Tefelen Koningsloper 224 5348 KS Oss Kina Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-163/164 Klager: Scandinavian Airlines System v/advokat Jeppe Skadshauge Bredgade 38 1260 København K Indklagede: Callnet ApS Strandmarksvej 63 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0148 Klager: Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Indklagede: Peter Sørensen Lindevangsvej 33 Trørød 2950 Vedbæk Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0146 Klager: Dantræ Brændesalg / Solbjerghus Træpillecenter v/morten Bo Pedersen Gribskovvej 7 3200 Helsinge Indklagede: Pejsebrænde.dk v/poul Holm Jensen Nyvangsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0189 Klager: Dan-Form A/S Lejrvej 5 3500 Værløse v/advokat Niels Bo Jørgensen Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0157 Klager: Frimann Biler A/S Energivej 2 4800 Nykøbing Falster v/advokat Christina Bjørndal Indklagede: John Kaj Frimann Poppelhusene 140 2600 Glostrup Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 473 Klager: Cand. Psych. Jimmi Andreasen Strickersvej 4, 2. tv. 2300 København S Indklagede: Morten Julius Bøgh Hospitalsvej 3, 3.th 2000 Frederiksberg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0183 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Lone Prehn Indklagede: DI S.A 12 Route De Longwy 8080 Bertrange Luxembourg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1054 Klager: Regnskabsservice v/hans Torben Andersen Damvejen 8 3400 Hillerød Indklagede: Regnskabsservice Rosenkæret 13 3310 Ølsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153 (H.P. Rosenmeier, Per Holmgård Andersen, Jens Fejø) 22. januar 1998 K E N D E L S E Unitron Scandinavia A/S og Danske Svineproducenters Serviceselskab (advokat Jeppe

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0144 Klager: Access Advokater Indiavej 1, 2. 2100 København Ø v/administrationsselskabet Indiavej 1 ApS Indklagede: E-Dimension ApS Friland 10 8210 Rønde Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0113 Klager: Behandl os ordentligt Vestre alle 20 7800 Skive Indklagede: John Nielsen Mølagervej 6 8382 Hinnerup Parternes påstande: Klagerens påstand Domænenavnet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0054 Klager: Juul Schouenborg Advokatfirma v/david Schouenborg Bruunbjergvej 1 8240 Risskov Indklagede: Evelina Bendinskaite Naujakuriu 51, Maciuni K 59157 Prienai

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0188 og 2013-0189 Klager: Tooltrade.dk ApS Thujavej 13 Dyrup 5250 Odense SV v/ajour Advokater Vindegade 74, 3. sal Postboks 1227 5000 Odense C Indklagede: Carl Hassing

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere