5M Mennesker på Motalavej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5M Mennesker på Motalavej"

Transkript

1 5M Mennesker på Motalavej Et boligområde er mennesker, først og fremmest dem, der har deres hjem i området, men også dem, der har deres daglige arbejde i området Helhedsplan for Motalavej

2 5M Mennesker på Motalavej Forord Motalavejkvarteret er et boligområde med store udfordringer. De 960 boliger ligger i et område, hvor der bliver færre og færre funktioner. Korsør er i dag et udkantsområde, hvor de store arbejdspladser er flyttet fra, ligesom en række offentlige funktioner er forsvundet i forbindelse med kommunesammenlægningen. Motalavejkvarteret ligger i udkanten af Halvskov/Korsør, hvor der er få attraktioner, få handelsmuligheder og meget få arbejdspladser. Alt sammen en negativ spiral, der sammen med områdets dårlige image har medvirket til et voksende antal tomme boliger. Der er nu gennemsnitligt 140 tomme boliger, hvoraf 57 står til nedrivning som en del af en genopretningsplan. Få ønsker at flytte til området, selv om både fraflyttere og nuværende beboere udtrykker tilfredshed med boligen og boligområdet. BoligKorsør samarbejder med LBF og Slagelse Kommune om yderligere reduktioner. I Motalavejkvarteret er det en meget lille del af beboerne, der har tilknytning til arbejdsmarkedet, få, der har uddannelse ud over folkeskolen, og der en stor andel af udsatte børn og unge. Slagelse Kommune og BoligKorsør har derfor samarbejdet om at prækvalificere området til en boligsocial indsats, som nu konkretiseres i denne helhedsplan for at sikre større tryghed, mindre kriminalitet, højere gennemsnitligt indtægtsniveau og højere uddannelsesniveau. Helhedsplanen 5M Mennesker på Motalavej indgår sammen med helhedsplanerne for Oasen/Nordbyen og Sydbyen i Slagelse samt Parkvejsområdet i Skælskør i en fælles aftale om det boligsociale samarbejde i Slagelse Kommune. Her er Slagelse Kommune og de fem boligorganisationer gået sammen om at etablere et Boligsocialt Fællessekretariat Sekstanten, der udarbejder helhedsplanerne og sikrer en koordineret målsat indsats i helhedsplanerne inden for områderne: Børn, unge og familie Uddannelse, beskæftigelse og erhverv Beboernetværk, inddragelse og demokrati Sundhed Et femte indsatsområde, Image og kommunikation varetages for alle helhedsplanerne af Fællessekretariatet Sekstanten. 2

3 Indholdsfortegnelse Forord Resumé Baggrund Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde Beboere i Motalavejkvarteret Et udsat boligområde Projekt Ringparken og Motalavej Fysisk helhedsplan med ændring af boligformer og styrket liv i udeområdet Vision og overordnede mål Vision Mål og målinger Indsatserne Indsatsområde 1 Børn, Unge og Familie Forebyggende Børne og ungeaktiviteter Between Between Foreningsintegration Between aktiviteter i og ud fra kvarterhuset Fædregruppen Kvindeforum Projektlederuddannelse Uddannelse, beskæftigelse og erhverv Aktivitetsbeskrivelse U-Turn Ekstra uddannelse med udgangspunkt i beboernes behov Fremskudt beskæftigelsesindsats U-Turn lokale job Bien erhverv i lokalområdet Beboernetværk, inddragelse og demokrati Ungeråd Sundhed Motion og sundhed Tour de Motalavej Udlagte mødregrupper og legestue Image og kommunikation

4 6. Organisation Projektorganisation Fællessekretariatet Sekstanten Organisering og samarbejde Evaluering Tidsplan og milepæle Bilag 1 Beboere i Motalavejkvarteret Bilag 2: Målhieraki

5 2. Resumé Motalavejkvarteret er netop kommet på regeringens liste over udsatte boligområder. Motalavejkvarteret er udsat på flere måder. Boligområdet er præget af de mange tomme boliger, manglen på job og handelsmuligheder, utryghed og kriminalitet. Boligområdet har mange velfungerende beboere, der er engagerede i kvarterets foreninger og aktiviteter, hvor Kvarterhuset har en væsentlig rolle som facilitet og mødested. Børn og unge under 25 år udgør 40 % af beboerne i kvarteret, beboerne har væsentlig lavere uddannelsesniveau og indtægtsgrundlag, end i Slagelse kommune generelt. Målene for indsatsen er Større tryghed trygheden skal øges blandt beboere og mennesker, der kommer i området professionelt Mindre kriminalitet fald i kriminaliteten som den opleves i området Bedre livsmuligheder Højere uddannelsesniveau Højere gennemsnitligt indtægtsniveau - flere i arbejde, iværksætteri 5M mennesker på Motalavej bygger på tre bærende principper: Det handler om mennesker: Den boligsociale helhedsplan handler om mennesker. På den korte bane- og i den varige indsats i udsatte boligområder - handler det om at opbygge kapacitet i området gennem uddannelse og beskæftigelse, medborgerskab, frivillig indsats og aktiviteter, der øger kendskab og ansvarlighed på tværs af etnicitet og alder. Det handler om muligheder: Den boligsociale helhedsplan skal skabe bedre muligheder for beboerne på Motalavej, gennem aktiviteter i og ud af boligområdet, gennem brobygning til foreninger, institutioner og erhvervsliv og ved at skabe fornyet fokus på uddannelse, beskæftigelse og erhverv. I et længere perspektiv handler det om, hvem der vil flytte ind på Motalavej fremover, ved at tilføje nye muligheder til området i form at iværksættermuligheder, kollektive ungdomsboliger og andre boligformer, der kan medvirke til en bredere beboersammensætning. Det kræver medspillere: Beboerne er en væsentlig del af løsningen, men samspillet mellem denne boligsociale helhedsplan, en fysisk og økonomisk genopretningsplan, den ordinære indsats fra Slagelse Kommune og BoligKorsør og de stærke medspillere i Sydsjællands og Lolland Falsters Politi og Slagelse Kommune, der pt. er organiseret gennem projekt Ringparken og Motalavej, essentielt. Her og nu handler det om tryghed opsøgende aktiviteter for børn og unge, hurtig opfølgning på problemer og bekæmpelse af kriminalitet. 5

6 Heldigvis virker den markante tilstedeværelse i området, der er mange aktive og engagerede beboere, antallet af brande og den samlede kriminalitet i området er faldende og Slagelse Kommune har netop besluttet at forlænge projekt Ringparken og Motalavej - foreløbig til udgangen af 2014 fordi, det virker. Den boligsociale indsats er organiseret under fire hovedoverskrifter Det er os, der bor her, hvor der arbejdes med at skabe tryghed og opbygge identitet, frivilligt engagement, kompetencer og medborgerskab i boligområdet U-turn et lokalt uddannelsespunkt i Kvarterhuset, hvor vi samarbejder om at sætte fokus på uddannelse og beskæftigelse og give primært børn og unge motivation til uddannelse og job BI-en beboer-iværksætteri, hvor der gennem en lokal iværksætterbase rådgives og skabes rammer for opstart af egen virksomhed, og arbejdes med start af socialøkonomiskvirksomhed og lokal markedsplads Between opsøgende børne- og unge aktiviteter, der medvirker til tryghed og forebygger kriminalitet. Between er synlige på gadeplansniveau og bygger bro mellem gadeplansindsatsen, egne aktiviteter i og ud af Kvarterhuset, aktiviteter i samspil med lokale ungdomsklubber og idræts-og foreningslivet i Korsør og Slagelse Kommune. Kvarterhuset er med sin centrale placering et vigtigt mødested for beboerne og en væsentlig facilitet i den boligsociale helhedsplan Kvarterhuset skal være for alle. Et sted, hvor mennesker trygt kan mødes, hvor der skabes motivation og nye muligheder også ved at invitere medspillere fra Slagelse Kommune, institutioner og frivillige organisationer indenfor. 6

7 3. Baggrund 3.1 Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde Mangeårig indsats Gennem de sidste 10 år har Motalavejkvarteret undergået et generelt fysisk og socialt løft gennem omfattende renoveringer af boliger og facader, indretning af ældrecenter og forbedringer af blandt andet udearealer samt forskellige boligsociale indsatser. De mange beboerdemokratiske beslutninger har sammen med den boligsociale indsats i perioden betydet, at der er opbygget tætte beboernetværk med mange aktive beboere. 1. juni 2007 blev der indviet et nyt Kvarterhus, som i dag huser en lang række aktiviteter, mens flere aktiviteter er etableret som selvstændige foreninger og flyttet ud i aktivitetslokaler i boligområdet. På samme måde er cafeen i gang med at overgå fra projekt til drift og bliver med virkning fra den nye helhedsplan en beboeraktivitet, der indgår i Kvarterhusets drift, finansieret over huslejen. Mere end 150 beboere bruger dagligt huset og den frivillige indsats er i 2011 opgjort til timer eller ca. 28 årsværk. Ønsket er, at Kvarterhuset også fremover vil være en væsentlig facilitet i den fortsatte opbygning af kapacitet i boligområdet gennem beboernetværk, uddannelse, frivillighed og aktivering samt målrettede tilbud. I Motalavejkvarteret er der mange VI grupper, som er med til at bære områdets aktiviteter. Der er etableret kvindeforum, Fædregruppen, bydelsmødre og ældrenetværk, og der er stærke etniske grupperinger, som gerne går på banen og sammen med bl.a. de kommunale gadeplansmedarbejdere bidrager i løsning af konkrete konflikter. En meget stor del af de frivillige, der lægger mange timer og føler et stort ejerskab til Kvarterhuset, er midaldrende og ældre beboere med dansk baggrund organiseret omkring tilberedning og servering af mad i det nuværende cafetilbud. Såvel Kvindeforum som Fædregruppen deltager i planlægning af aktiviteter i Kvarterhuset, hvor der også er enkelte helt unge caféfrivillige. De fremtidige udfordringer Et særligt fokus for den kommende helhedsplan vil være at sikre en endnu bredere gruppe af brugere, aktive og frivillige i Kvarterhuset. En indsats, der forankres gennem nye demokratiske initiativer bl.a. mere aktive inddragelsesprocesser og aktive studiebesøg i forbindelse med den fysiske planlægning, etablering af ungeråd og synliggørelse af mulighederne for at være aktiv i beboerdemokratiet. Og en indsats, der forankres gennem indretning og brug af Kvarterhuset som en facilitet, hvor der nu indrettes et uddannelsescentrum U-Turn og et ungerum. Der er etableret faste pigeaftner, og der arbejdes på et styrket samspil gadeplan og de lokale klubber om fælles aktiviteter i og ud af Kvarterhuset. Med 140 tomme boliger og stigende udgifter til tomgang er det store spørgsmål hvem, der vil flytte ind i Motalavejkvarteret fremover. Der er vedtaget en genopretningsplan, hvor der dels nedrives 57 boliger, dels opføres 24 boliger til demente. For at tiltrække nye beboere og sikre en bredde i beboersammensætningen arbejdes der med planer for yderligere reduktioner i de nuværende boligblokke kombineret med omdannelse til nye boligformer fx kollektive ungdomsboliger og rækkehuse og haveboliger for nuværende og kommende beboere, der har lyst til at få jord under neglene. 7

8 En imageindsats, der markedsfører boligerne og deres muligheder, er derfor væsentlig i forhold til den fremtidige udvikling af boligområdet. Det betyder derfor meget, hvordan området italesættes i lokalområdet og er her er et positivt samspil med lokalområdets håndværkere og handlende, foreninger, politikere og medier. Væsentligt. Men forudsætningen for at tiltrække nye beboere er, at området er et trygt sted at bo og leve både for de nuværende beboere, naboer besøgende og ansatte. 3.2 Beboere i Motalavejkvarteret Beboerne i Motalavejkvarteret afviger markant fra Slagelse Kommune som helhed. Der er mange flere børn og unge, markant flere med etnisk baggrund, lavere uddannelsesniveau og lavere gennemsnitligt indtægtsniveau. I helhedsplanens bilag 1 sammenlignes boligområdet med Slagelse Kommune som helhed, men man skal være opmærksom på, at Slagelse Kommune også samlet har lavt uddannelses- og indtægtsniveau. 3.3 Et udsat boligområde Mangel på liv og handlemuligheder De 960 boliger ligger i et område, hvor der bliver færre og færre funktioner. Korsør er i dag et udkantsområde, hvor de store arbejdspladser er flyttet fra, ligesom en række offentlige funktioner er forsvundet i forbindelse med kommunesammenlægningen. Motalavejkvarteret ligger i udkanten af Halvskov/Korsør, hvor der er få attraktioner, få handelsmuligheder og meget få arbejdspladser. Tomme boliger Antallet af tomme boliger i Motalavejkvarteret er hurtigt stigende. Og er nærmest fordoblet siden januar 2012, hvor området havde 86 tomme lejligheder. Selv om der nu ligger en plan for de 57 af boligerne er det et voldsomt antal lejligheder, som på nuværende tidspunkt er svære at få genudlejet. Konsekvensen er et stort økonomisk tab for boligorganisationen, ligesom det forstærker kvarterets negative image og skaber utryghed blandt. områdets beboere, både rent økonomisk (risiko for huslejestigninger) og tryghedsmæssigt, i det det skaber en dårlig stemning at bo et sted, hvor så mange boliger står tomme. Behov for en sammenhængende områdebaseret indsats Helhedsplanen vil vægte den område baserede indsats og arbejdet med at styrke områdets samlede kapacitet. Et væsentligt fokus vil være på uddannelse, beskæftigelse og erhverv og indsats for kapacitetsopbygning i boligområdet, hvor det er målet, at uddannelse og beskæftigelse bliver en norm, der kan være med til at skabe bedre muligheder for børn og unge. Med fokus på mennesker skal den boligsociale helhedsplan: skabe mødesteder og positive rammer for møder mellem mennesker, arbejde med at motivere til uddannelse gennem fritidsjobs, uddannelsescafe og besøg på uddannelses- og arbejdspladser, i samspil med Slagelse Kommune skabe positive muligheder for ændring fra fx kontanthjælp til uddannelse eller beskæftigelse give forældre nye muligheder for uddannelse og beskæftigelse evt. i socialøkonomisk virksomhed, så de kan være gode rollemodeller styrke trygheden og indsatsen overfor særligt udsatte i tæt samspil med myndigheder og andre medspillere arbejde med områdets image ved tæt samspil med lokalområdet, Korsør og Slagelse Kommune 8

9 Sideløbende med helhedsplanen gennemføres en fireårig indsats for at forebygge udsættelser. BoligKorsør indgår i det gældsrådgivningsprojekt, som Fællessekretariatet Sekstanten skal gennemføre for de almene boligorganisationer i Slagelse Kommune. BoligKorsør indgår i lokaludvalg og banderåd sammen med politi, kommune og erhvervsråd. Der er indgået en aftale om 0-tollerance, hvor alle er velkomne i Kvarterhuset og områdets institutioner, men hvor man forventes at leve op til almindelige regler for god opførsel. Politiet har givet tilsagn om regelmæssige kaffevisitter i området og hurtig tilstedeværelse ved optræk til konflikt, Slagelse Kommune har mobile gadeplansmedarbejdere og BoligKorsør tager juraen i brug overfor familier, der overtræder husordnen og skaber utryghed i området. I tæt samspil med den fysiske helhedsplan arbejdes med: fortsat reduktion i tomgangstab etablering af nye boligformer, der tiltrækker bredere beboergrupper etablering af nye aktivitets- og handlemuligheder, samspil med boligdriften om at få fokus på service-og erhvervsuddannelser og etablering af job i tilknytning til boligområdets brug af håndværkere ved drift og nybyggeri 3.4 Projekt Ringparken og Motalavej Slagelse Kommune har netop besluttet at forlænge projekt Ringparken og Motalavej til udgangen af Projektet, der startede 1. januar 2012, er et resultat af et tværpolitisk initiativ, hvor byrådet har besluttet at arbejde med følgende overordnede mål: Større tryghed Mindre kriminalitet Højere uddannelsesniveau Højere gennemsnitligt indtægtsniveau Projektet arbejder med en høj grad af decentral beslutningskompetence for herigennem at sikre optimal koordinering af ressourcerne. Til projektet er knyttet flg. medarbejdere: Projektleder Leder tilbudsdel Leder Myndighed 1 Projekt medarbejder 7 Jobkonsulenter i Jobenheden, Socialrådgivere (Børn unge og familie) 3 Familiekoordinatorer 1 SSP Gadeplansmedarbejdere Klubpædagoger Politiet og Slagelse Kommune er således markant til stede i området med blandt andet gadeplansmedarbejdere, familiekoordinatorer og fremskudt uddannelses- og jobindsats. Motalavej indgår i resultatkontrakten for Sydsjællands og Lolland Falsters Politi, og udviklingen i områdets tryghed og kriminalitet følges nøje. Kvarteret har en fast lokalbetjent, og udviklingen i anmeldelser, sigtelser og domfældte følges nøje. 9

10 Boligområdet rummer selv mange ressourcer, ud over ejendomsfunktionærer og håndværkere er der er bl.a. mange frivillige i området og mange netværksgrupper, der arbejder på kryds og tværs i og ud af boligområdet. 3.5 Fysisk helhedsplan med ændring af boligformer og styrket liv i udeområdet I forbindelse med de mange ledige boliger er der fokus på antal og sammensætning af boliger og på muligheden for at etablere erhverv i området og på omdannelse til nye boligformer fx kollektive ungeboliger og rækkehuse med egne haver. BoligKorsør er i dialog med Landsbyggefonden om nedrivning af boligblokke med 57 boliger og ny -opførelse af 24 plejeboliger til demente. Plejeboligerne vil i sig selv betyde, at der etableres ca. 25 permanente arbejdspladser i området. BoligKorsør vil i sit samspil med entreprenører i de kommende byggesager lægge vægt på, at der etableres lokale arbejdspladser og fritidsjob samt uddannelsespladser. Den fysiske helhedsplan vil medvirke til intentionerne i den boligsociale helhedsplan om mere liv i boligområdet primært koncentreret omkring Motalavej. Der arbejdes med at etablere en fast stadeplads, centralt i området omkring Kvarterhuset, hvor offentlige servicefunktioner som borgerservice kan suppleres med holdested for kød - og fiskebil, stader med grønsager mv. Samtidig er der behov for nogle attraktive udendørs aktivitetsområder. I forbindelse med helhedsplanen inviteres områdets unge med i et idé og planforløb med muligheder for både at se og prøve andre pladser. I forbindelse med den boligsociale helhedsplan ønskes et antal boliger anvendt som kollektivt iværksætterhus med fælles kontor - og mødefaciliteter samt tilknyttet offentlig iværksætterbistand og ønsker om etablering af en socialøkonomisk virksomhed. 4 Vision og overordnede mål Figur 6 5M Mennesker på Motalavej Mennesker Møder Motivation Muligheder Medspillere Som boligområde er Motalavej først og fremmest mennesker Men også de mange møder mellem mennesker, der skaber motivation, og de nye muligheder der udvikles i fællesskabet og sammen med kvarterets mange medspillere. 10

11 Motalavejkvarteret skal være et trygt og bæredygtige boligområde. Vi vil styrke livsmulighederne i boligområdet gøre uddannelse og beskæftigelse til en positiv norm og reel mulighed for både de unge og deres forældre og arbejde for at gøre området til et levende kvarter, der spiller tættere sammen med lokalområdet Halsskov, byen Korsør og Slagelse Kommune. 5M mennesker på Motalavej bygger på tre bærende principper: Det handler om mennesker: Den boligsociale helhedsplan handler om mennesker. På den korte bane- og i den varige indsats i udsatte boligområder - handler det om at opbygge kapacitet i området gennem uddannelse og beskæftigelse, medborgerskab, frivillig indsats og aktiviteter, der øger kendskab og ansvarlighed på tværs af etnicitet og alder. Det handler om muligheder: Den boligsociale helhedsplan skal skabe bedre muligheder for beboerne på Motalavej, gennem aktiviteter i og ud af boligområdet, gennem brobygning til foreninger, institutioner og erhvervsliv og ved at skabe nyt fokus på uddannelse, beskæftigelse og erhverv. I et længere perspektiv handler det om at tilføje nye muligheder til området i form at iværksættermuligheder, kollektive ungdomsboliger og andre boligformer, der kan medvirke til en bredere beboersammensætning. Det kræver medspillere: Beboerne er en væsentlig del af løsningen, men samspillet mellem den boligsociale helhedsplan, den ordinære indsats fra Slagelse Kommune og BoligKorsør, en fysisk og økonomisk genopretningsplan, og de stærke medspillere i Sydsjællands og Lolland Falsters Politi og kommunens fremskudte indsats via projekt Ringparken og Motalavej, er essentielt. 4.1 Vision Motalavejkvarteret skal være et trygt og bæredygtige boligområde Med udgangspunkt i Slagelse Kommunes mål for den boligsociale indsats har vi derfor opstillet følgende mål: Større tryghed trygheden skal øges blandt beboere og mennesker, der kommer i området professionelt fx sundhedspleje, buschauffør, ejendomsfunktionær og postbud. Mindre kriminalitet fald i kriminaliteten som den opleves i området Bedre livsmuligheder Højere uddannelsesniveau Højere gennemsnitligt indtægtsniveau - flere i arbejde, iværksætteri Visionen spiller derfor tæt sammen med planerne for at ændre på boligsammensætningen, skabe mere liv i udearealerne og tilføre nye arbejdspladser, ved at skabe synlige aktivitets- og handlemuligheder. Og med Slagelse Kommunes ønsker for udvikling af Halskov. Det centrale led i indsatsen er fokus på uddannelse. Uddannelse som en kapacitetsopbyggende faktor i lokalområdet. Uddannelse og dokumentation for kompetencer som et aktivt element i områdets aktiviteter for unge og voksne. Ekstra og målrettet uddannelse, der skal sikre indgang og fastholdelse på ordinær uddannelse. 11

12 Uddannelse som noget, der er nemt at gå til gennem det lokale uddannelsespunkt U- turn med uddannelsesvejledning, lektiehjælp og fremskudt undervisning. Uddannelse som noget, vi lægger vægt på i boligområdet med rollemodeller, udstedelse af uddannelsesbeviser og markeringer af påbegyndte og gennemførte uddannelser. 4.2 Mål og målinger Større tryghed - mindre kriminalitet Det er et krav, at man kan føle sig tryg, der hvor man bor, og at ejendomsfunktionærer og myndighedspersoner som sundhedsplejersker, hjemmepleje, buschauffører, politi og brandvæsen kan udføre deres arbejde i boligområdet. Vi har valgt at måle kriminaliteten som den primære faktor for, om trygheden øges. Det gælder både den kriminalitet, som udføres af beboere fra området, som indgår i de nationale indikatorer for udsatte boligområder. Antal domfældte beboere Og så gælder det kriminalitet, som det opleves i området. Da trygheden ikke kun handler om det, der sker, men også om hvordan det omtales, følger vi tre tal: Udvikling i antallet af brande Antal hændelser i politirapporten, der omtales i Sjællandske Udviklingen i hærværk antal episoder og udgifter Desuden vil vi have fokus på, om den offentlige service kan opretholdes og Sekstanten vil gennemføre årlige tryghedssamtaler med et antal ansatte, der arbejder i området. Bedre livsmuligheder - højere uddannelses- og indtægtsniveau for beboerne i Motalavejkvarteret Gennem, Helhedsplanens målrettede uddannelsesfokus, arbejdet med liv og iværksættermuligheder i boligområdet og Slagelses Kommunens fremskudte indsats skal vi skabe motivation og sikre beboerne bedre adgang til uddannelse og beskæftigelse gennem bl.a. lektiecafe, studiebesøg, lokale jobs, udlagt uddannelse og kompetenceforløb som samlet skal hæve uddannelsesniveauet, beskæftigelsesniveauet og indkomsten i området. På de nationale indikatorer er det: Gennemsnitsindkomst for beboere, tilflyttere og fraflyttere Fordeling på uddannelsesniveau årige og årige Lokalt vil vi fokusere på: Antallet af selvstændige, der momsregistreres (hvis vi kan) Udviklingen i andelen af kontanthjælpsmodtagere i forhold til Slagelse Kommune Andelen af unge, der består folkeskolens afgangsprøve Voksne, der består kompetencegivende uddannelse Målhieraki Der er udarbejdet et målhierarkiet - indsat som bilag 1 - for den boligsociale helhedsplan 5M Mennesker på Motalavej. 12

13 5. Indsatserne Indsatserne tager udgangspunkt i de overordnede mål: større tryghed, mindre kriminalitet, og bedre livsmuligheder -højere gennemsnitligt indtægtsniveau og højere uddannelsesniveau. De samlede indsatser fremgår af målhierakiet. Her ses også sammenhængen mellem de indsatsområder, der søges støtte til fra Landsbyggefonden og de fire udadvendte projekttitler: Den boligsociale indsats er organiseret under fire hovedoverskrifter Det er os, der bor her, hvor der arbejdes med at skabe tryghed og opbygge identitet, frivilligt engagement, kompetencer og medborgerskab i boligområdet U-turn et lokalt uddannelsespunkt i Kvarterhuset, hvor vi samarbejder om at sætte fokus på uddannelse og beskæftigelse og give primært børn og unge motivation til uddannelse og job BI-en beboer-iværksætteri, hvor der gennem en lokal iværksætterbase rådgives og skabes rammer for opstart af egen virksomhed, og arbejdes med start af socialøkonomiskvirksomhed og lokal markedsplads Between opsøgende børne- og unge aktiviteter, der medvirker til tryghed og forebygger kriminalitet. Between er synlige på gadeplansniveau og bygger bro mellem gadeplansindsatsen, egne aktiviteter i og ud af Kvarterhuset, aktiviteter i samspil med lokale ungdomsklubber og idræts-og foreningslivet i Korsør og Slagelse Kommune. Helhedsplanens indsatsområder vil derfor efterfølgende være beskrevet ud fra områderne: Børn, unge og familie Uddannelse, beskæftigelse og erhverv Beboernetværk, inddragelse og demokrati Sundhed Et femte indsatsområde, image og kommunikation varetages for alle helhedsplanerne af Fællessekretariatet Sekstanten. En række af de indsatser, der indgår i helhedsplanerne varetages normalt af henholdsvis boligorganisation, aktive beboere og kommune. Her bliver helhedsplanen en ramme for fokuseret indsats, Kvarterhuset en væsentlig facilitet og helhedsplanens medarbejdere får primære roller med relationer, koordination, kapacitetsopbygning og brobygning. Det er et ønske, at der i samarbejdet om at nå helhedsplanens mål både tænkes i ordinære og ekstraordinære opgaver og ressourcer, dog således at finansiering fra LBF og kommunal medfinansiering udelukkende kan beskrive ekstraordinær indsats. Områdemæssig tilgang - Et udsat boligområde er ikke en ø. Boligområdet skal ses i tæt samspil med det omliggende samfund, og der skal til stadighed fokuseres på samspillet. Det er derfor ikke hensigten at opbygge egne selvstændige uddannelses- og kultur og idrætsaktiviteter, men at udnytte den boligsociale indfaldsvinkel til at opsøge og motivere deltagere, sikre udlagte tilbud med henblik på at skabe interesse for efterfølgende samspil med de ordinære tilbud. 13

14 5.1 Indsatsområde 1 Børn, Unge og Familie Problemkompleks Der er mange børn og unge i Motalavejkvarteret, hvor børn og unge under 25 udgør 40 % af beboerne. Der er mange, der hænger ud og få der benytter de traditionelle fritidstilbud. Afstanden til aktiviteter i Halskov og Korsør har en betydning, men der er i høj grad tale om manglende traditioner for at engagere sig uden for boligområdet og for at betale for fritidsaktiviteter. Når det overordnede mål for indsatsen er tryghed og mindre kriminalitet, bliver der derfor tale om en indsats, der går på flere ben. Et tæt samspil med politiet og Projekt Ringparken og Motalavej, der har udstationerede pædagoger, gadeplanmedarbejdere, familierådgivning og myndighedsafdeling, et koordineret samspil med de lokale ungdomsklubber og fælles og egne aktiviteter i og ud fra Kvarterhuset. For at nedsætte risikoen for hærværk og kriminalitet skal der lokalt være aktiviteter, der er mere spændende end at hænge ud og samtidig skal helhedsplanen engagere forældrene og motivere til almindelige klub- og foreningstilbud. Formål Indsatsen skal medvirke til at skabe større tryghed og mindske kriminalitet og hærværk i området og give børn unge og familier bedre livsbetingelser - med nye muligheder lokalt og motivation og brobygning til klub og foreningstilbud. Succeskriterier Aktivt samspil mellem KUK, Grotten, Gadeplansindsatsen og Kvarterhuset, hvor tidsog handlingsplan for børn og unge aktiviteter i og ud fra Kvarterhuset for periode er udarbejdet inden efterårsferien. I planen, som forelægges styregruppen fastlægges måltal for aktivitetsdage og deltagere Der udarbejdes fælles plan for ferieaktiviteter og beredskab første gang for efterårsferie 2013 Fædre gruppen forankres som selvstændig forening i unge gennemfører projektlederuddannelse i 2014 Samarbejde og forankring Klubberne i Slagelse Kommune har et integreret samarbejde og opgaver med at rekruttere også uden for egen medlemsskare. Kvarterhuset har i øjeblikket et tæt samarbejde med integrationsmedarbejderen på området, og der arbejdes for, at integrationsressourcer fast kan tilknyttes området. I forbindelse med de nye ressourcer udarbejdes en koordineret tids- og handlingsplan, som beskriver mål for aktiviteter deltagere, brobygning og samspil med klubberne. Med henblik på forankring. Planen revideres årligt og forelægges styregruppen. Der er tæt samspil med Politiet, der har lokalbetjent i området, og BoligKorsør indgår i Banderåd og Lokalråd. Slagelse Kommune er gennem projekt Ringparken og Motalavej, der foreløbig er besluttet frem til udgangen af 2014, markant til stede i området, og råder over fire lejemål til hhv. myndighed, hjerterummet og gadeplansindsats. Tendensmødet, der holdes hver 2. uge er derfor et væsentligt forum, når det gælder tryghed, og indsatsen for bøn, unge og familie. Fædregruppen og Kvindeforum, der begge er opbygget med støtte fra Kvarterhuset, står for en række selvstændige aktiviteter, og indgår i tryghedsindsatsen med konfliktløsning og opfølgning i forhold til inddragelse af forældre. 14

15 Når den nye opsøgende børne- og medarbejder er ansat, etableres et koordinerings og planlægningsforum omkring de opsøgende og tværgående aktiviteter i Between. Kvindeforum er i den nuværende projektperiode forankret i selvstændigt foreningsregi og Fædregruppen søges forankret i som blivende ressourcer i forhold til inddragelse af forældrene. Projektlederuddannelsen, der ligeledes handler om kapacitetsopbygning og dermed flere muligheder i boligområdet, gennemføres de første år via helhedsplanen, derefter søges samspil med det ordinære område fx Ungdomsskolen. Vi vurderer, at der også fremover vil være behov for lokale børne- og ungeaktiviteter, men at Kvarterhuset, der har mange brede formål, ikke skal være en selvstændig klub for børn og unge. Samarbejdet mellem klubberne og Kvarterhuset om klubaktiviteter bør derfor formaliseres gennem helhedsplanens periode, så der kan skabes permanente ressourcer til indsatsen. Ressourcer: Medarbejdere fra klubberne, projekt Ringparken og Motalavej samt medarbejdere fra Kvarterhuset med den opsøgende Børne- og Ungemedarbejder som ansvarlig for koordinationen af helhedsplanens aktiviteter på området. For 2014: Børn, unge og familie 2014 Pris Andel af Børne og Unge vejleder Andel af Opsøgende børne- og Ungemedarbejder Andel projektleder Kommunale medarbejdertimer (gadeplan mm)* Lokaler til kommunal indsats+ andel af kvarterhus Aktiviteter: Foreningsintegration Fædregruppe Ud af huset Game og event med klubber Børne og unge aktiviteter i kvarterhuset Unge projektlederuddannelse I alt Frem til udgangen af 2014 er Slagelse Kommune markant til stede i området. De i kommunal indsats angiver udelukkende den fremskudte indsats, som kommunen har forpligtet sig til gennem samarbejdsaftalen Forebyggende Børne og ungeaktiviteter Between Between er den overordnede betegnelse for børn og unge aktiviteter i og ud af kvarterhuset. Med navnet beskrives hele formålet, nemlig at være en brobygger mellem børn og unge i boligområdet, foreningslivet og normaltilbuddet fra familie, netværk og klubber. Kvarterhuset er samtidig en facilitet for mange aktiviteter Between Foreningsintegration Målgruppe Alle børn og unge på Motalavej, der ikke er tilknyttet en sports eller fritidsforening. Aktivitet Slagelse kommune har oprettet fritidspas, som er et projekt. De enkelte projektledere i boligområderne kan tildele fritidspas samt formidle, at der bliver tildelt en guide til den enkelte unge. 15

16 Via helhedsplanen vil vi bidrage med: Erstatning af forældre til kørsel og tøjvask gennem frivillige medarbejdere. Involvering af forældrene gennem forskellige indsatser for at øge foreningskendskabet og tillidsforholdet. Oprettelse af særlige pigeaktiviteter evt. som introduktion og overgang til andre foreningsaktiviteter. Tilbud om en foreningsform, der imødekommer deres ønske om at dyrke de sociale kontakter. Introducerer nye fritidsgrene gennem Kvarternyt og en årlig foreningsdag. Aktivitetsmål etablering af frivilliggruppe i samspil med aktive forældre, kvindeforum og Fædregruppen gennemførsel af årlig foreningsdag med relevante aktører Ressourcer. Børn og ungemedarbejder, foreningerne samt projekt fritidspas Between aktiviteter i og ud fra kvarterhuset Målgruppen kan deles op i to grupper: Børn mellem 8 og 12 år, som ikke frekventerer fritidsaktiviteter og klublivet. Unge der står mellem barn og teenager. Betweenagere kan beskrives som en gruppe, der drømmer om at være teenagere og målrettet går efter mærkevarer og andet, der dufter af ungdomsliv. Unge mellem 12 og 18 år, der står mellem teenagere og voksenlivet. De unge får vaner som voksne og fester bliver omdrejningspunktet for mange. Det betyder, at mange dropper sport, foreningslivet og klubberne og bliver inaktive. Kvarterhuset er i kontakt med mellem 70 og 80 børn og unge. Aktiviteter: Gam3 og andre street- og idrætsaktiviteter fast aktivitet 1 2 dage ugentligt for begge aldersgrupper primært som relationsopbygning og for at forebygge uhensigtsmæssig adfærd. Aktiviteter i og ud fra Kvarterhuset i samspil med klubberne og foreningerne. o Pigeklub o Spillecafé o Events fx Melodi grand prix og talentshow. o Sportsarrangementer ud over boligområdet o Café aftner o Grillaftener med leg og sport o Sports arrangementer fx. street fodbold og street dance. Aktivitets og resultatmål Der kommer nye medarbejderressourcer og stærkere samarbejdsrelationer omkring Børne og ungeaktiviteterne i og ud fra Kvarterhuset. Der skal derfor inden efterårsferien 2013 udarbejdes en tids- og handlingsplan for børn og unge aktiviteter i og ud fra Kvarterhuset for periode I planen, som forelægges styregruppen, fastlægges måltal for aktivitetsdage og deltagere, og der udarbejdes en samlet plan for børne- og unge aktiviteter. Der føres logbog for de enkelte aktiviteter i den forebyggende børne- og ungeindsats, så aktiviteterne kan målrettes og justeres efter det aktuelle behov. 16

17 5.1.4 Fædregruppen Målgruppe Fædregruppen består af 50 medlemmer fra 18 år og opefter. Fædregruppen søges nu forankret i området, så den fra kan finansieres via egenbetaling og foreningstilskud. Det er en selvstyrende gruppe, som arbejder konfliktløsende normsættende og som træder i karakter, når der er opstået problemer med og blandt de unge. De planlægger og arrangerer aktiviteter i området med henblik på tryghed. Aktiviteter i og omkring Kvarterhuset. Netværk med biblioteket, svømmehallen, busselskab og andre interessenter. Forældresamarbejde Skole/hjem samarbejde Succeskriterier Aktiv og deltagende Fædregruppe med minimum 30 medlemmer. Ressourcer Fædregruppen financierer egne aktiviteter, men får tilskud til Lokale, It opkobling og tv licens. Udgiften er pr. år Projektlederen er kontaktperson til Fædregruppen og mødes med dem hvert kvartal og i forbindelse med planlægning af større aktiviteter, og når der er ønske om Fædregruppens tilstedeværelse som tryghedsskaber eller i forbindelse med konfliktløsning Kvindeforum Målgruppe Kvindeforum består af 45 kvinder med mange forskellige baggrunde, etnisk, aldersmæssigt og uddannelsesmæssig. Kvindeforum er organiseret i egen forening og er selvstyrende. Deres primære mål med kvindeforum, er at få kvinderne ud af lejlighederne, at fortælle hvem de er, og arbejde med demokrati og tryghedsskabende aktiviteter. Aktivitet Foredrag for kvinder Legecontainer Arrangementer for beboerne Sommerfest Svømmehal Cykling og stavgang for kvinder Foredrag for kvinder i andre byer Skole/hjem samarbejde Konfliktløsning Aktivitetsmål Kvindeforum bidrager meget aktivt til helhedsplanen, dels som ansvarlige for legecontainer, der har åbent hele sommersæsonen, dels som ene- eller medarrangør af traditionelle årstidsfester mv, der finansieres gennem brugerbetaling og afdelingstilskud. Aktivitetsmålene går derfor på medlemstallet i kvindeforum, hvor målet er at opretholde 17

18 medlemstallet på ca medlemmer, samtidig med, at kvindeforum er en åben og mangfoldig gruppe. Ressourcer Kvindeforum søger eksterne midler til aktiviteterne. Det forventes, at kvindeforum indgår i at etablere og afvikle imageaktiviteter. Projektlederen er kontaktperson Projektlederuddannelse Målgruppen Målgruppen er unge årige. Til de første forløb gennemføres en målrettet Håndholdt rekruttering, hvor vi ønsker at kombinere unge med forskellige ressourcer og baggrund på en måde, så alle får udbytte af uddannelsen og et bredere netværk og arbejdsfællesskab. Aktivitet 1. modul 27. januar til 12.februar: Første modul være bygget op om et fælles projekt, som projektlederholdet skal løse i fællesskab. 2. modul 20.februar til 20.maj. Andet modul vil være bygget op omkring eget projekt. Det vil være centreret omkring at finde på, udvikle, planlægge og afvikle projekt. Præsentation og afslutning 20. maj. 17. juni Efter afvikling af eget projekt vil den unge skulle skrive en projektrapport, der reflekterer over projektet og arbejdsproces. Her vil den unge skulle forholde sig til alle de elementer, som de har lært på uddannelsen. Fokus for projektlederuddannelsen er to sideløbende spor: Projektledelse og personligt lederskab. Undervisning: Der undervises af teamledere, professionelle projektmagere og iværksættere, kreative hoveder og frivillige kloge mennesker. Undervisningen ligger hver tirsdag og torsdag fra kl Ud over de ugentlige 10 timers undervisning skal man regne med at bruge cirka 7-15 timer om ugen på projektarbejde (nogle perioder mere end andre). Aktivitetsmål Der gennemføres to hold af 6 personer pr år 1. gang i 1. halvår Og minimum fire gennemfører forløbet at få en gruppe af aktive veluddannede projektledere i boligområdet. Hvis projektlederuddannelsen har den ønskede effekt arbejdes videre med overbygning fra 2015, ligesom aktiviteten søges forankret i ordinært finansiering fx gennem ungdomsskolen. Ressourcer Projektlederen er ansvarlig for projektet i samspil med børne- og ungevejlederen. Der skal tilknyttes en række frivillige/udlånte undervisere fra helhedsplanens mange samarbejdspartnere. 18

19 5.2 Uddannelse, beskæftigelse og erhverv. Problemkompleks Da uddannelse er vejen frem til en mere stabil tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed højere indtægtsgrundlag er fokus på uddannelse og arbejde med områdets habitus, hvor uddannelse gøres til en norm og en positiv forventning det centrale led i helhedsplanen for Motalavej. Uddannelsesniveauet på Motalavej er lavere end for Slagelse Kommune, hvor uddannelsesniveauet også samlet er markant under landsgennemsnittet. Der er generelt et lavt uddannelsesniveau i boligområdet, hvor 70 % af de over 15 årige ikke har oplyst uddannelse ud over grundskole, mens 22 % har erhvervs- eller kort videregående uddannelse. Til sammenligning er der i Slagelse Kommune 41 %, der kun har grundskole og 39 % med erhvervs- eller kort videregående uddannelse. Den meget lave erhvervsfrekvens gør sammen med det lave uddannelsesniveau i området, at der mangler rollemodeller, når unge skal motiveres til uddannelse. Samtidig betyder den lave erhvervsfrekvens, at muligheden for at få fritidsjob, praktikplads eller job gennem netværk, der ellers er den mest almindelige formidlingsform, nærmest er ikke eksisterende og skal kompenseres gennem målrettet indsats. Formål Målet med uddannelses, beskæftigelses- og erhvervsindsatsen er gennem relationer, samarbejde og fremskudte tilbud at medvirke til at hæve uddannelsesniveauet og styrke indtægtsgrundlaget, og give børn og unge bedre erhvervsmuligheder. Succeskriterier At U-turn bliver professionelt bemandet og brugt af både unge og voksne At BoligKorsør etablerer et aktivt samspil med sine leverandører om praktik- og elevpladser At andelen af årige unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse eller en faglært uddannelse, øges, og blandt de beboere, der bliver boende i området, stiger fra nuværende 20 % At voksne beboere uden uddannelse motiveres til uddannelse, og at minimum 20 beboere over 30 år er aktive på eller har bestået en kompetencegivende uddannelse At de unge får adgang til fritidsjob gennem aktiv fritidsjobformidlig i samspil med jobenheden At der gennemføres særligt forløb på 12 måneders fremskudt beskæftigelsesindsats for udvalgte fokusgrupper blandt kontanthjælpsmodtagere i Motalavejkvarteret, og at 40 % af deltagerne efter forløbet er i arbejde eller uddannelse At der etableres en lokal iværksætterbase med tilknyttet vejledning At der etableres socialøkonomiske virksomheder i Motalavejkvarteret At minimum 6 personer bliver selvstændige med momsregistreret virksomhed og eget forsørgelsesgrundlag Samarbejde og forankring Den væsentligste samarbejdspartner er Slagelse Kommune, der er markant til stede i boliglområdet med sine fremskudte indsatser. BoligKorsør er som stor arbejdsgiver og kunde med mange leverandører en væsentlig aktør i forhold til at formidle uddannelsesog beskæftigelsesaftaler. Desuden Selandia til aftale om regelmæssige studiebesøg og etablering af samarbejdsaftale i forbindelse med fysisk helhedsplan svarende til 19

20 modellen for Sydbyen. Samarbejdet med Ungdomsskolen og Dansk Flygtningehjælp vedr. lektiehjælp ønskes opretholdt med lektiehjælp to gange om ugen. Uddannelse af frivillige er en lang igangværende forankringsstrategi, hvor en af metoderne er etablering af foreninger, der kan opnå kommunal støtte og evt. uddannelse gennem Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Uddannelse i forhold til beboerdemokrati kan for de allerede valgte finansieres via afdelingernes rådighedsbeløb og gennemføres såvel lokalt som i samarbejde med andre boligorganisationer og gennem BL. Da Kvarterhuset forventes at være en fortsat del af driften af boligområdet, vil uddannelse af frivillige være en fortsat opgave i tilknytning hertil. De udlagte uddannelser forankres hos de aktører, som Slagelse Kommune, der har opgaveansvaret, indgår aftale med. Her er Kvarterhuset og helhedsplanen en facilitet. Vi vurderer at der vil være et fortsat behov for fremskudt kommunal uddannelses- og beskæftigelsesindsats, og at Kvarterhuset også fremadrettet kan være en væsentlig facilitet for uddannelse i lokalområdet. Den særlige indsats i U-Turn skal evalueres i 2015 med henblik på afklaring af effekt og forankringsmål. Ressourcer 2014 Pris Andel af projektlederløn og partnerskabsaftale Andel børne- og ungevejleder Andel opsøgende børne- og ungemedarbejder Fremskudt kommunal indsats Lokaler iværksætterbase, lejemål jobenhed, andel af kvarterhusdrift U-Turn aktiviteter I alt Aktivitetsbeskrivelse Fokus på uddannelse U-turn som ramme for motivation, vejledning og matchning Målgruppe U-turn på Motalavej Den primære målgruppe er årige beboere på Motalavej. Vi vurderer at der er 349 i aldersgruppen, hvoraf ca. halvdelen har anden etnisk baggrund end dansk. Vi forventer, at der kommer ca. 30 unge i U-Turn om ugen og ca. 60 forskellige unge hen over året. Den sekundære målgruppe for uddannelsespunktet U-Turn er beboere uden uddannelse ud over grundskole. Denne gruppe udgør 70 % af de voksne. Vi satser på løbende at være i kontakt med 20, som kunne være målgruppe for motivation til uddannelse Den tredje målgruppe er forældrene, hvor vi satser på at være i dialog med ca. 50 % af forældrene til de unge, der benytter U-Turn Indholdet og praksis for U-turn Uddannelsespunktet U-Turn er et nyt mødested, der er ved at blive indrettet på 1. salen i Kvarterhuset. Det er ungt indrettet med høje borde og stole, computeradgang og 20

21 plads til diverse infostandere. U-Turn indgår i tæt samspil med kvarterhusets øvrige aktiviteter. Kvarterhusets medarbejdere og samarbejdspartere går ud og opsøger de unge i miljøet. U-Turn fungerer på flere måder: Åbent Hus formiddag som pause, inspirations- og infosted i dagtimerne, Uddannelsescafeen en åben uden medarbejdere i formiddagstimerne. Desuden aftales en fast Åbent Hus Tid 1 2 gange med samarbejdspartnere fra Kvarterhusets mange eksterne undervisere fx 3F, der står for ordblinde- test og særligt tilrettelagte undervisningstilbud. Åbent Hus eftermiddag/fyraften som pause, inspirations- og rådgivningssted i eftermiddagstimerne, hvor der aftales en fast Åbent Hus Tid 3 gange ugentligt med samarbejdspartnere fra Kvarterhusets mange medspillere fx Jobenheden, og evt. familiekoordinatorerne samt eksterne undervisere Rådgivning individuel rådgivning efter aftale uden for de faste åbningstider Uddannelsestraditioner o Månedlige fyraftensbesøg af servicemedarbejdere og håndværkere Kom og mød en cykelsmed, en murer, en SOSU hjælper osv. primært beboere og ansatte med tilknytning til området, der stiller sig til rådighed, men også Kvarterhusets netværk gennem fx Rotary o Markering af uddannelsesstart og afslutning ikke bare for dem med hue, men for alle, der starter og afslutter en uddannelse starter kvartalsvis o Studiebesøg ud af huset Besøg Selandia, TAMU, Uddannelsesmesser mv. med grupper af unge, voksne uden uddannelse eller unge og forældre o Aftaler med håndværkere omkring praktik og elevpladser. o Fremhæver rollemodeller og klæder håndværkermentorer på til håndholdt indsats. o Fritidsjob formidling ud fra Jobenhedens erfaringer med pilotprojekt Samarbejdsrelationer U-Turns rolle er at være opsøgende overfor børn, unge og forældre og at udnytte de nære relationer i området til at sætte fokus på og inspirere til uddannelse. Som ramme for møder og facilitet for de mange professionelle og frivillige medspillere på området. U- Turn er derfor baseret på samarbejdsrelationer. Konkret skal der indgås bindende aftaler om bemanding af U-Turn, hvor intentionerne ligger i forlængelse af allerede etablerede samarbejder, der i dag drives fra andre lokaler i og omkring Kvarterhuset U-Turn Ekstra uddannelse med udgangspunkt i beboernes behov Målgruppe Målgruppen for ekstra uddannelsesmuligheder i boligområdet er bred. Målgruppen for lektiecafé er eleverne i den skolesøgende alder der bor 338 børn og unge i alderen 7-17 år i Motalavejkvarteret, heraf er 193 med anden etnisk baggrund end dansk. I øjeblikket deltager der ca. 30 pr gang i de 3 ugentlige lektiecafeer i Kvarterhuset der vurderes desuden at være behov for studiecelle/rolig arbejdsplads med internet for en lille gruppe, ca. 5 unge, der er i gang med gymnasiet eller videregående uddannelse. 21

22 Målgrupper for særligt tilrettelagte forløb består dels af unge voksne der skal ind i uddannelsesforløb, selv om de mangler væsentlige dele af grundskolen dels af voksne med dårlige sprogkundskaber eller mange nederlag fx pga. af indlæringsvanskeligheder eller ordblindhed. Målgruppen for kurser for frivillige og aktive er den store gruppe, der aktivt deltager og tager ansvar for boligområdets liv og udvikling, som vi ønsker at klæde på med konkrete redskaber for at styrke den samlede kapacitet og sammenhængskraft i boligområdet. Her er målgruppen nuværende og kommende medlemmer af afdelingsbestyrelser, Kvarterhusbestyrelsen, ungeråd, bestyrelser for kvindeforum, Fædreklubben mv. i alt ca. 100 navngivne personer i området. Aktivitet - Indhold og praksis Med uddannelsespunktet U-Turn og dets samarbejdsparter som omdrejningspunkt fortsætter den aktive brug af Kvarterhuset som uddannelsessted. I formiddagstimerne stilles en række af Kvarterhusets faciliteter til rådighed for udlagt uddannelse, der gennemføres inden for de ordinære visitations- og finansieringsregler i samspil med bl.a. Jobenheden og familiekoordinatorerne. Individuelle tilbud - unge. Kvarterhuset kan lægge lokaler og rammer til midlertidige undervisningstilbud for enkelte elever og særlige forløb, som de mange parter etablerer med henblik på at få flere til at gennemfør og bestå. Der etableres en samarbejdsaftale med Slagelse Kommunes Ungdomsskole om tilbuddet Eventen. Individuelle tilbud voksne Med udgangspunkt i oplevede behov fx blandt hjemmegående voksne kan Kvarterhuset danne ramme om målrettede undervisningsforløb, der starter i Kvarterhuset for efterfølgende at gennemføre moduler i det ordinære VUC- system og egentlig kompetencegivende uddannelse. Opgaven varetages af Jobenheden, idet uddannelse af voksne prioriteres i forbindelse med jobindsats. Jobenheden er aktiv i området se Lektiecafeen søges opretholdt på nuværende niveau, hvor der er tre ugentlige åbningstider. En, der gennemføres af Slagelse Kommunes Ungdomsskole, en der gennemføres i samarbejde med frivillige fra Dansk Flygtningehjælp og en, som skal gennemføres med helhedsplanens børne- og ungevejleder og frivillige beboere. Studieplads er en formalisering af praksis, hvor unge, som er kendt i Kvarterhuset i en aftalt periode uden for dens åbningstid kan bruge den nyindrettede uddannelsescafe som stillezone med internetadgang, og dermed får forbedret deres muligheder for at gennemføre uddannelsen. Ordningen administreres af Kvarterhusets medarbejdere. Uddannelse af frivillige gennemføres som tilbud 1 3 gange årligt. For fx hygiejnebevis vil vi både gennemføre lokale kurser, der udelukkende giver kompetence til Kvarterhusets egen cafe, og købe kurser på Selandia, så man får et bredere hygiejnebevis, der kan forbedre jobmulighederne. Det er projektlederen, der er ansvarlig for afdækning af behov, rekruttering, planlægning og gennemførelse i samspil med eksterne undervisere. Et samspil med de øvrige helhedsplaner i kommune tilstræbes. Aktivitetsmål At de særlige udlagte og etablerede uddannelsesforløb i boligområdet fører til fortsat uddannelse i det ordinære system 22

23 At alle frivillige i Kvarterhuset årligt får minimum tilbud om et uddannelsesforløb med mulighed for diplom eller ekstern prøve fx konfliktmægling, medborgerskab og deltagelse, det gode beslutningsoplæg, præsentation og fremlæggelse, hygiejnebevis eller lignende at minimum 25 % af målgruppen deltager og at der udstedes min 30 beviser årligt At der er tilbud om almindelig lektiehjælp minimum to gange om ugen, og at denne vurderes som kvalificeret og relevant af børn og forældre At der etableres en studiepladsordning for unge uddannelsessøgende. Samarbejde Uddannelse af frivillige gennemføres for helhedsplanens ressourcer. Projektlederen er ansvarlig og undervisningen gennemføresmed helhedsplanens medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere/undervisere. Netop den kompetenceopbyggende virkning anses for vigtig i forhold til at opretholde og udvikle de nuværende aktive og tiltrække flere fra bredere målgrupper fx opbygning af ungeråd uddannelse som inspirerer til at gå ind i beboerdemokratiet mv. Forventet ressourcetræk: Ud over Børne og ungevejleder samt projektleder indgår sekretariatsleder fra Fællessekretariatet i uddannelsesaktiviteter i forbindelse med aktivt medborgerskab. Børne-og ungevejlederen har ansvar for koordination af studiepladser og lektiecafe, information, samspil med samarbejdspartnere og frivillige og er tovholder i en ugentlig åbningstid. De øvrige indsatser er forankret i Slagelse Kommune primært hos jobenheden og skoleforvaltningen Fremskudt beskæftigelsesindsats Fremskudt kommunal indsats for uddannelse og beskæftigelse Slagelse Kommunes målrettede indsats i området varetages af Integrations Jobenheden i daglig tale Jobenheden som beskæftiger sig med de over 30 årige - er Jobcentrets fremskudte beskæftigelsesindsats. Jobenheden har lokalkontor i en lejlighed i de to udsatte boligområder Ringparken (Nordbyen) og Motalavej, Korsør. Fremskudt indsats job og uddannelse er en del af Jobenhedens indsats og primært målrette unge i aldersgruppen år Jobenheden, herunder FJU indgår i den synlige motivationsindsats i helhedsplanen gennem Uddannelsespunktet. Målgruppe Den generelle beskæftigelsesindsats varetages af Jobcentret. Målgruppen for den fremskudte jobindsats er i konsekvens af den nuværende lovgivning delt i to: årige kontanthjælpsmodtagere. Metoderne i Jobenhedens er udviklet specifikt i forhold ledige med anden etnisk baggrund, men målgruppen i Motalavejskvarteret er årige kontanthjælpsmodtagere med risikofaktorer og behov for afklaring i forhold til fx sygdom (Matchgruppe 2) uanset etnicitet. Borgere, der vurderes at kunne profitere udvælges specifikt til indsatsen årige kontanthjælpsmodtagere Målgruppen er primært nydanske kontanthjælpsmodtagere år (evt. også omfattet unge år efter LAB 2.9) For Motalavej er det aftalt at unge, der opfylder øvrige kriterier kan optages 23

24 uafhængigt af etnicitet. Der indtages unge fra boligområdet, der har et særligt behov for vejledning, for at forebygge en kriminel løbebane, for at få beskæftigelse, begynde en uddannelse, eller undgå frafald.målgruppen er kendetegnet ved unge, som burde være på vej mod eller i gang med ungdomsuddannelse eller beskæftigelse, men som enten ikke er det eller hænger lige på kanten. Altså unge på kanten af uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Målgruppen er afgrænset til unge, der enten er bosiddende eller typisk indgår i gadebilledet i boligområdet. Aktivitet Håb for fremtiden ingen udsigtsløs aktivitet Der igangsættes aldrig en aktivitet uden såvel mål som tydeligt delmål med kort tidshorisont. Det betyder i forhold til Kompetence trappen, at der løbende evalueres og tilpasses på indsatserne i forhold til den enkelte borger, så at der hele tiden er fokus på målet. I relation til beskæftigelse kan anvendes de såkaldte Jobpakker, som er kombinerede sammensatte forløb målrettet en specifik jobfunktion. Jobpakkens styrke er, at målet er tydeligt, men også så realistisk, at den deltagende rent faktisk får et job ved en aktiv indsats. I relation til uddannelse arbejdes der med begrebet uddannelsespakker. Forstået som sammensatte kombinerede forløb målrettet uddannelse. Her skal der også være en høj grad af sandsynlighed for fodfæste i uddannelsessystemet ved aktiv deltagelse. For at understøtte den unges uddannelsespakke kan tilknytningen af en mentor blive et centralt værktøj. Uddannelsespakken kan blive en systematisk metode til at involvere den enkelte unge i formuleringen af egne mål, og opdele disse mål i overskuelige delmål og milepæle. Hurtig og nærværende indsats - håndholdt indsats På alle fronter prioriterer Jobenheden det hurtige. Det være sig i forhold til borgere, internt i organisationen og i forhold til samarbejdspartnere. Det giver troværdighed og bedre resultater med en hurtig respons, når der handles i øjeblikket. Og øjeblikket er i bogstaveligste forstand. Telefon opkald foretages med det samme. Hvis der opstår problemer i en praktik eller på en uddannelsesinstitution, så kører en af Jobkonsulenterne derud med det samme. Eller hvis problemet er besvær med at tage bussen, tager en jobkonsulent bussen med til uddannelsesstedet eller praktikpladsen den første dag. Aktivitetsmål For den samlede periode er målet, at 25 under og 25 over 30 år fra målgruppen kommer i varig beskæftigelse i løbet af perioden for helhedsplanen Ressourcer Slagelse Kommune er markant til stede i boligområdet. Som medfinansiering er indregnet ½ årsværk. 24

25 5.2.4 U-Turn lokale job Målgruppe Målgruppen for lokale jobs er bred. Lige fra personer, der kan profitere af en aktiveringsplads i lokalområdet over førtidspensionister, der kan indgå med reduceret timetal i en socialøkonomisk virksomhed til fuldt job parate og allerede beskæftigede, der kan bruge områdets nuværende lokalemuligheder til at blive selvstændige med momsregistreret virksomhed. Aktivitet Aktivering i Kvarterhuset Kvarterhuset danner rammen om en stor beskæftigelses indsats, ved årligt at have 60 til 70 personer i match gruppe 2 i aktivering. Målgruppen er lokale borgere, der kan deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud, men ikke kan arbejde i et omfang, der bringer vedkommende ud af offentlig forsørgelse inden for tre måneder. Derudover er der ofte tale om personer, hvor der er usikkerhed om diagnose, varighed og konsekvens (sygedagpengekategori). Kvarterhuset har indgået et partnerskab med jobcentret. Her er 4 pladser reserveret til særlige forløb. Metode og tilgang For Kvarterhuset betyder aktiveringssamarbejdet, at de frivillige i Kvarterhuset, lærer at tage imod mange forskellige mennesker med forskellige baggrunde. De lærer, at der højt til loftet i Kvarterhuset. Der skal være plads til alle, uanset hvilke sygdomme eller problemer, man har. For de aktiverede betyder tilknytningen til Kvarterhuset, at de får en synlig rolle i lokalsamfundet og et netværk, der kan opretholdes efter aktiveringen. Kompetence Der bliver udarbejdet et kompetenceskema i samarbejde med jobcentret. Der er to gange om året kursus for alle i aktivering og de frivillige, omkring psykiske og fysiske sygdomme. Alle i Cafeen, får hygiejnebevis, enten som virksomhedsforelagt kursus eller på Selandia. Der er udarbejdet et kompetenceprogram, som alle skal deltage i. Når man har været hele vejen rundt, får man et Diplom. Partnerskabsaftale i forbindelse med store byggeopgaver I forbindelse med den kommende fysiske genopretningsplan ønsker BoligKorsør i lighed med det netop etablerede samarbejde i Sydbyen at indgå et frivilligt partnerskab med aktørerne i byggesagen. Det er vores hensigt, at vi gennem en konkret og u bureaukratisk aftale mellem kommunerne, virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne vil kunne skaffe praktikpladser, lærepladser, skånejob, fleksjob eller ordinært arbejde på meget kort tid, for vores beboer i Motalavejkvarteret. Det endelige omfang af byggeopgaver kendes endnu ikke. Måltal opstilles i forbindelse med indgåelse af partnerskabsaftalen. Etablering af arbejdspladser i boligområdet I lighed med de 24 demensboliger, der nu skal etableres, kan etablering af boformer med personalestøtte og udgående servicefunktioner i området medvirke til at styrke området habitus og normer. Som et led i helhedsplanens imageindsats vil vi derfor arbejde for, at Motalavej ses som en relevant mulighed for placering af arbejdspladser. 25

26 5.2.5 Bien erhverv i lokalområdet Aktivitet Iværksætterbasen Gennem helhedsplanen ønsker vi at skabe mere liv og flere arbejdspladser i lokalområdet. Som en den af planen etableres derfor en iværksætterbase - som et kontorfællesskab for iværksættere. En lejlighed indrettes med arbejdspladser, wifi, printer og mødefaciliteter, så iværksættere kan gå målrette til værks i lokalområdet. Der tilknyttes rådgivningsbistand fra kommunens jobenhed. Det er målet at 3 5 personer er tilknyttet basen ad gangen, og at de får hjælp til at udarbejde forretningsplan og afklare markedet. For nogen vil det betyde, at fritidsinteressen gøres til levevej, og målsætningen er, at minimum 6 personer etablerer sig som selvstændige med momsregistreret virksomhed. Analyse, samarbejde og etablering af socialøkonomisk virksomhed I samarbejde med Jobenheden afdækkes muligheder for etablering af en eller flere socialøkonomiske virksomheder i området fx inden for håndarbejde/salg af garn og små service- og håndværksvirksomheder. Ud over at skabe nytte-opgaver til områdets beboere er målet at skabe mere liv i området, og noget at komme efter - udefra Markedsplads I forbindelse med den fysiske genopretningsplan arbejdes med planer for mere liv i området fx gennem etablering af en markedsplads omkring Motalavej. Pladsen kan samtidig være en synlig og billig måde at afprøve sin forretnings ideer. 5.3 Beboernetværk, inddragelse og demokrati Problemkompleks På Motalavej er der mange engagerede beboere, Afdelingen har næsten 100 frivillige engageret omkring Fædregruppe, Kvindeforum, beboercafé og kreativt værksted, hertil kommer de aktive i beboerdemokratiet. Alligevel oplever vi ofte lav deltagelse i beboermøder og samfundets demokratiske fora. Ligesom nogle har fået en opfattelse af, at Kvarterhuset er for nogen og ikke for andre. I denne helhedsplan vil der derfor være fokus på at sikre en endnu bredere gruppe af brugere, aktive og frivillige i Kvarterhuset. En indsats, der forankres gennem nye demokratiske initiativer bl.a. mere aktive inddragelsesprocesser, etablering af ungeråd og synliggørelse af mulighederne for at være aktiv i beboerdemokratiet.. I de kommende år skal der med oplæg til reduktion og ændring af boligtyper træffes mange væsentlige beslutninger. Derfor vil vi bruge de fysiske planlægning som et omdrejningspunkt i at styrke interessen for beboerdemokratiet fx gennem aktive studiebesøg og besøg på fx markedspladser og aktivitetsbaner i. Formål Det overordnede mål med indsatsen på området er at skabe tryghed ved: Kapacitetsopbygning og uddannelse af frivillige i boligområdet at understøtte netværksdannelse og ansvarlighed at skabe kendskab på tværs af alder og etnicitet 26

27 Succeskriterier Ungeråd etableres og får adgang til beslutninger fx i indretning af udearealer, aktiviteter mv Etablering af tværgående aktivitetsudvalg for afdelingsfinansierede beboeraktiviteter Ny rekruttering til beboerdemokratiet fx gennem nye mødeformer og uddannelse Etablere en tradition for samfundsdebat i kvarterhuset Ressourcer Beboeraktiviteter finansieres primært gennem afdelingerne, kvindeforum og deltagerbetaling. En række beboeraktiviteter er udviklet via Kvarterhuset og forankres nu gennem afdelingerne. Det gælder fx beboercafeen, Skt Hans mv. På en række områder fungerer Kvarterhuset som en facilitet. Ressourcer 2014 Pris Andel af projektlederløn Andel opsøgende medarbejder Fællessekretariatet - lønandel Uddannelse af frivillige Debatmøder, Motivation til deltagelse i beboerdemokrati og samfund Ungeråd Anvendelse af Kvarterhus, projektets andel af drift Startaktiviteter seminar I alt Samarbejdspartnere og forankring Kvarterhusets strategi med at etablere foreninger fortsættes, så en række aktiviteter bæres af frivillige med egen beslutningskompetence. Sammen med etablering at et nyt tværgående Aktivitetsudvalg med ansvar for beboerklubber og de traditionelle årstidsfejringer mv. Aktiviteter De fleste aktiviteter er beskrevet under hhv. uddannelse, børn, unge familie og imageindsats Det er os, der bor her er hovedoverskriften for dette indsatsområde. hvor der arbejdes med at skabe tryghed og opbygge identitet, frivilligt engagement, kompetencer og medborgerskab i boligområdet. Uddannelse af frivillige, og unge projektledere -se 5.2 -er væsentlige elementer. Etablering af Ungeråd for årige for at styrke de unges indflydelse i boligområdet og lære dem at deltage i demokratiet, så de får større ejerskab til deres område, samtidig med, at de også får opbygget en række individuelle kompetencer som de kan tage med sig videre i livet Ungeråd Ungerådets funktion er at arbejde for, at boligområdets unge får direkte del i og indflydelse på relevante projekter, der igangsættes i området gennem den boligsociale helhedsplan, gennem samspil med kvarterhusbestyrelse og afdelingsbestyrelser og i dialogen om de nye udeområder. Ved at sikre de unge en indsigt i demokratiet og erfaring med at få projekter op at stå, vil afdelingsbestyrelserne i fremtiden få nogle beboere, der har større mulighed for at gå 27

28 ind i demokratiet og større lyst til at være med til at tage ansvar for deres boligområdes udvikling. Umiddelbart efter projektstart samles en lille håndplukket gruppe, der indgår i forberedelsen. I efteråret gennemføres en ungeevent evt i samspil med DUF, hvor ungerådet kan formaliseres. Aktivitetsmål 15 nye frivillige under 25 år 2 årlige debatmøder med eksterne deltagere i kvarterhuset Nye inddragende processer i tilknytning til etablering af markedsplads mv. 5.4 Sundhed. Problemkompleks Mange beboere i Motalavejkvarteret har en lav sundhedstilstand, der er mange diabetikere og flere andre livsstilssygdomme. Blandt de arabiske og somaliske kvinder er der en norm og kultur omkring, at når man er fyldt 50 år, så er man nedslidt og behøver ikke at komme/forblive på arbejdsmarked. Målgruppe Den primære målgruppe er mænd og kvinder med livsstilssygdomme. Sekundært bred forebyggelse. Formål Målet med sundhedsindsatsen, er at give beboerne værktøjer til en sundere livsstil. At beboerne bliver motiveret til i højere grad at søge læge samt at motivere til regelmæssig motion. Succeskriterier at der i det nye Cafetilbud altid er mulighed for en "hjertemenu" at der gennemføres et årligt sundhesforløb i samspil med praktikanter fra Ankerhus at der til Kvarterhuset aktiviteter gives mulighed for sunde mad- og drikkevarer at der hver uge er et motionstilbud i form af stavgang, cykling, svømning eller lign - at den årlige foreningsdag også involverer motionstilbud til voksne at Tour de Motalavej øger antallet af deltagere til 25 at børnerummet er et godt formidlingssted for sundhedsaktører Samarbejde En meget stor og vigtig samarbejdspartner er Slagelses Kommunes folkesundhed. De er markant på banen og samarbejder på tværs af de fire helhedsplaner, således at aktiviteter gennemført i et boligområde kan tilpasses til de lokale forhold i Motalavejkvarteret, som ikke afsætter ressourcer til selvstændig udvikling på sundhedsområdet. Andre samarbejdspartnere er foreninger, ældrecentre og motionsklubber. Ressourcer 2014 Pris Andel af Børn og ungevejleder Udlagte Mødregrupper brug af Kvarterhus Stavgang, cykelevent m.v Sundhed i alt

29 5.4.1 Motion og sundhed Aktiviteter Svømning i Kvindeforums regi. Stavgang 1. gang ugentligt Line dans 1. gang ugentligt Sund mad projekter i samarbejde med Ankerhus seminarium Foredrag og debatmøde om forebyggelse af livsstilssygdomme Tour de Motalavej Kvarterhuset gennemfører årligt cykeluddannelser. Tour de Motalavej er en årlig cykelevent for voksne med ruter på 10 og 20 km, der markerer afslutningen på cykeluddannelsen. Det er målet at inddrage flere beboere og eksterne deltagere, så Tour de Motalavej også er for mere erfarne cyklister, herunder tidligere kursusdeltagere. Deltagerne får diplom Udlagte mødregrupper og legestue Kvarterhuset har indrettet et særskilt børnerum, der hen over ugen bruges flittigt af udlagte mødregrupper, fremskudt sundhedspleje, dagplejegrupper og legestue for beboerne 1 gang ugentligt. 5.5 Image og kommunikation Problemkompleks Med 140 tomme boliger og stigende udgifter til tomgang er det store spørgsmål hvem, der vil flytte ind i Motalavejkvarteret fremover. Der er vedtaget en genopretningsplan, hvor der dels nedrives 57 boliger, dels opføres 24 boliger til demente. For at tiltrække nye beboere og sikre en bredde i beboersammensætningen arbejdes der med planer for yderligere reduktioner i de nuværende boligblokke omdannelse af boliger til nye boligformer fx kollektive ungdomsboliger og rækkehuse og haveboliger for nuværende og kommende beboere, der har lyst til at få jord under neglene. En imageindsats, der markedsfører boligerne og deres muligheder, er derfor væsentlig i forhold til den fremtidige udvikling af boligområdet. Det betyder derfor meget, hvordan området italesættes i lokalområdet og er her er et positivt samspil med lokalområdets håndværkere og handlende, foreninger, politikere og medier væsentligt. Men forudsætningen for at tiltrække nye beboere er, at området er et trygt sted at bo og leve både for de nuværende beboere, naboer besøgende og ansatte. Formål Det overordnede mål med image- og kommunikationsindsatsen er at styrkeområdets selvbevidsthed og omdømme - hvor det langsigtede mål er at forbedre områdets attraktivitet og udlejning og dermed på sigt den gennemsnitlige indkomst i området. Målgruppe Der arbejdes med to målgrupper: Beboere generelt, og omverdenen i bred forstand forstået som naboer, samarbejdspartnere, leverandører og beboere i kommunen 29

30 Succeskriterier Fokus på den gode historie flere ambassadører, der kender og kan formidle gode historier fra området Lokal kommunikationsstrategi Gennemførelse af en imageundersøgelse i boligområde og lokalområde Udarbejdelse af en områdebaseret og tværgående imagestrategi gennem Fællessekretariatet Sekstanten i 2014 Samarbejde Vi lægger op til et bredt samarbejde med boligorganisationerne, afdelingsbestyrelsesmedlemmer områdets ejendomsfunktionærer om at sikre den gode boligafdeling gennem service og hurtig opfølgning på problemer. Men lige så væsentligt om at få fokus på og formidlet de gode historier sammen med ovenstående og områdets mange håndværkere. På kommunikations- og imageområdet etableres med Fællessekretariatet som ressource et tæt samspil mellem helhedsplanerne. Der ønskes et samspil med Slagelse Kommunes kulturinstitutioner om at skabe boligkultur hvor eksisterende aktiviteter tilbydes som åbne tilbud. Øvrige samarbejdspartnere skal afdækkes i forbindelse med etablering af imagestrategien. Ressourcer 2014 Pris Hjemmeside, beboerblad og pjecer Image og kommunikationsarbejde via Fællessekretariatet: lønandel Analyser og kampagner Events I alt Aktiviteter Ungejournalister, opdatering af hjemmeside Halvårlige kurser for ejendomsfunktionærer Etablering af lokalt ambassadørkorps bestående af bla,a ejendomsfunktionærer og håndværkere til at se og fortælle den gode historie Imageanalyse Boligkultur - Vi inviterer indenfor - Retorik for unge 6. Organisation 6.1 Projektorganisation Projektorganisationen varetager opgaver for det samlede projekt, og består af projektlederen, der har det overordnede ansvar for drift og udvikling og alt det, der skal for at få projektet til at fungere i form af lokaler, administrations-, møde- og kursusudgifter. Det er også her udgifter til det mangfoldige samarbejde føres. For at komme godt fra start gennemføres der i 2013 en teambuilding aktivitet i samspil med de mange samarbejdspartnere. 30

31 I 2013 indgår et engangsbeløb til udarbejdelse af denne helhedsplan og en begrænset drift i perioden mellem den tidligere helhedsplan udløb, og denne plans ikrafttræden Engangsbeløbet udgør , hvoraf støtte fra Landsbyggefonden udgør kr og medfinansiering fra boligafdelinger og boligorganisation udgør kr Som en del af denne bevilling er indrettet nye spændende faciliteter til uddannelses- og beskæftigelsesaktiviteterne i U-Turn. I beløbet for 2014 indgår midler til etablering af iværksætterbasen med ,-. Ressourcer 2014 Pris Andel Projektleder løn Erfa-samarbejde kurser og uddannelse for samtlige medarbejdere Administrationsudgifter, anskaffelser og kørsel incl. ny indretning Andel af driftsudgifter Kvarterhus Andel Fællessek - løn Andel Fællessekr. Projektorg. herunder- lokaler, adm., kurser, samarb. kørsel I alt Fællessekretariatet Sekstanten Helhedsplanen 5M Mennesker på Motalavej, indgår sammen med helhedsplanen for Oasen/Nordbyen og Prækvalifikation for Parkvej og Sydbyen i en fælles aftale om det boligsociale samarbejde i Slagelse Kommune. Her er Slagelse Kommune, og de fem boligorganisationer, gået sammen om at etablere et Boligsocialt Fællessekretariat Sekstanten. Etableringen af Sekstanten er udtryk for en bevidst strategi, som skal sikre en koordineret og målsat indsats i helhedsplanerne er et opbygningsår, hvor Sekstanten primært udarbejder helhedsplanerne. I forbindelse med starten af de nye helhedsplaner ultimo 2013 udvides sekstanten med ressourcer til opbygning af de fælles samarbejdsorganer/partnerskaber, analyse og dokumentationsopgaver. Sekstanten varetager bogføring for helhedsplanerne og understøtter projektledernes økonomistyring gennem dialog og styringsværktøjer. Det er et ønske på denne måde at aflaste projektlederne for en række administrative opgaver og analysearbejde, samtid med, at der skabes ressourcer til koordineret samspil og metodeudvikling mellem projekterne indbydes, med øvrige boligsociale projekter og mellem projekterne og Slagelse Kommune. Sekstanten er endvidere ramme om det fælles gældsrådgivningsprojekt, som de fem boligorganisationer, der står bag helhedsplanerne har fået støtte til i Fællessekretariatet får et særskilt ansvar for opbygning af et bolig- og imagepartnerskab med Slagelse Kommune, der etableres i 2014, og for en række tværgående kommunikations- og imageaktiviteter i tilknytning hertil. Indhold og praksis Månedlige projektledermøder Kvartalsvise møder i Erfanetværk for de boligsociale medarbejdere i projekterne Etablering af tværgående læring og metodeudvikling fx inden for socialøkonomi Tværgående koordinering, hvor de enkelte projektledere varetager opgaver for de samlede helhedsplaner i et eller flere partnerskaber Indgår i uddannelse og seminarer for aktive beboere og samarbejdspartnere i og på tværs af helhedsplanerne Månedlige opfølgningsmøder med hvert enkelt projekt 31

32 Løbende administration og dokumentation i samspil med projekterne Analyse i forhold til krav fra LBF Udvikling af lokale parametre i samspil med Slagelse Kommune Etablering af tværgående makker/partnerskaber inden for områderne Børn, unge og familie Uddannelse Erhverv og beskæftigelse Beboernetværk, inddragelse og demokrati Sundhed Etablering af boligpartnerskab i 2014, der skal arbejde med boligpolitiske initiativer, kommunikation og image herunder Imageanalyse 2014 Image- og kommunikationsstrategi 2014 Tværgående kommunikations- og image-aktiviteter Fokus på det gode boligområde Kurser for ejendomsfunktionærer starter i 2013 Storrytelling Retorik for unge Events, der giver lokalområdet og kommunens beboere anledning til at komme i områderne. Vi ønsker med inspiration fra bl.a. Urbanplanen at etablere et samarbejde mellem lokale beboere, helhedsplanerne, foreninger og kommunale kulturinstitutioner Events, der sætter fokus på og udvikler boligområdernes boligmæssige kvalitet Succeskriterier Udvikling af lokale målparametre i samspil med Slagelse Kommune Reduktion i antallet af hærværksepisoder og udgifterne til hærværk Forbedret omtalebrøk i Sjællandske dvs antallet af positive omtaler i forhold til det samlede antal omtaler Etablering af tværgående ansvarsprincip blandt helhedsplanerne Milepæle Opbygning af Fællessekretariatet Etablering af bolig- og imagepartnerskab Gennemførelse af imageanalyse Udarbejdelse af Imagestrategi i samspil mellem boligorganisationer, Slagelse Kommune og helhedsplanerne Ressourcer I Fællessekretariatet ansættes en sekretariatsleder, en AC medarbejder med ansvar for administration og analyse, og deltidsstillinger/studentermedhjælp inden for kommunikation og events. Udgifterne til Fællessekretariatet indgår i de enkelte helhedsplaner og fordeles efter fordelingsnøgle mellem planerne. Den endelige fordelingsnøgle og aktivitetsbeskrivelse udarbejdes derfor i 2014, når ansøgningsprocessen er afsluttet. Ressourcer til Fællessekretariatet er beskrevet under helhedsplanens afsnit 5.3 Beboernetværk, inddragelse og demokrati, afsnit 5.5 Image og kommunikation og 6.1 projektorganisation. Oversigtsbudget for det samlede Fællessekretariatet : 32

33 Fællessekretariatet Sekstanten Budgetoverslag Pr År LBF Boligorg. Slagelse Kommune Projektorganisering løn Kurser og uddannelse af medarbejder Kontorhold, møder og transport Samarbejde, inddragelse, information og metodeudvikling Bolig- og imagepartnerskab analyser(beboersammensætning mv) 5.3 beboernetværk, inddragelse og demokrati - lønandel 5.3 beboernetværk, inddragelse og demokrati - debatmøder, udd. og seminarer 5.5 Imageaktiviteter - lønandel Imageaktiviteter boligkvalitet, analyse og kampagne 5.5 Imageaktiviteter events nuværende og kommende beboere, I alt Organisering og samarbejde Organiseringen kan beskrives på to niveauer: Det lokale niveau bestående af: Styregruppen, der er ansvarlig for projekts mål, buget og fremdrift herunder tilpasning af mål og budgetter. Styregruppen består af repræsentanter for Slagelse Kommunes direktion, pt. Uddannelsesdirektør Vini Lindhardt, direktør for BoligKorsør Peter Hjort, tværgående medarbejder på det almene boligområde i Slagelse Kommune pt. Henrik Dons og sekretariatsleder for Sekstanten Hanne Thomsen. Projektlederen er sekretær for og deltager normalt i styregruppens møder. Styregruppen vil, efter helhedsplanen er udarbejdet, have to årlige møder. Projektleder 37 t, der er ansvarlig for projektets daglige ledelse, og sikrer at projektet leverer de aftalte indsatser til aftalt kvalitet, tid og ressourceforbrug Projektteam de faste medarbejdere i den boligsociale helhedsplan pt børne- og ungevejleder 37t og opsøgende ungemedarbejder 37 t. Projektteamet står for gennemførsel af helhedsplanens lokale aktiviteter; metodeudvikling, samarbejde, økonomistyring, daglig dokumentation og drift. Projektlederen er ansat af BoligKorsør og refererer hertil. Lokal projektgruppen består af områdets vigtigste interessenter og sammensættes med udgangspunkt i de deltagende afdelinger med repræsentanter for de tre afdelingsbestyrelser: Afdeling 15, afdeling 17, 18, 19 og 20 og afdeling 21 og en leder af ejendomsdriften samt en medarbejder fra Slagelse Kommune pt fra den fremskudte jobindsats). Fællessekretariatets sekretariatsleder kan deltage efter behov. Den lokale projektgruppe koordinerer med igangsatte og påtænkte beboeraktiviteter, følger projektets udvikling og kommer med baggrund i deres kendskab til boligområdet med forslag til nye indsatser og samarbejdspartnere. Projektgruppen kan indstille til styregruppen. 33

34 Markarbejdergruppe lokale medspillere fra ejendomsdrift, institutioner, frivillige organisationer og myndigheder, politi mv. mødes minimum 2 gange årligt. Markarbejdergruppen fungerer som faglig følgegruppe med holdninger projektets proces og resultat Samarbejdsfora Helhedsplanens medarbejdere indgår i relevante samarbejdsfora bla.a. det regelmæssige tendensmøde, der fokuserer på tryghed i boligområdet. Der oprettes lokale og tværgående uformelle koordinerings fora efter behov fx på unge og uddannelsesområdet. Det fælles niveau Styregruppen for Fællessekretariatet, der består af repræsentanter for Slagelse Kommunes direktion, ledelserne for de tilknyttede boligorganisationer samt tværgående medarbejder på det almene boligområde i Slagelse Kommune. Sekretariatslederen er sekretær for styregruppen og deltager normalt i styregruppens møder Fællessekretariatet Sekstanten, der har ansvar for opfølgning på mål og projektets målrettethed samt analyse, bogføring mv. Fællessekretariatet varetager faglig ledelse og sparring, og er ansvarlig for eksterne samarbejdsaftaler, herunder tovholder på de tværgående aftaler med Slagelse Kommune. Erfa Helhedsplanens projektleder og medarbejdere indgår i systematisk erfaringsudveksling, metodeudvikling og inspiration, der varetages af Sekstanten. Organisationsdiagram for 5M Mennesker på Motalavej 34

35 6.4. Evaluering Hvert år i december foretages en status på den boligsociale helhedsplan. Der følges op på, hvorvidt årets milepæle er nået, og næste års milepæle planlægges og justeres. Endvidere gennemføres der hvert år en mindre lokal evaluering i form af dialogmøder med brugere, frivillige, medarbejdere og samarbejdspartnere. Der er både fokus på procesevaluering, der skal styrke samarbejdet og hjælpe medarbejdere og samarbejdspartnere med at blive bevidste om, hvad de gør, og hvordan det kan gøres bedre og på resultatevaluering, der skal indgå i målopfyldelsesskemaerne. Det er et ønske at følge beboernes trivsel gennem hele forløbet. Pt. gennemfører Slagelse Kommune årlige trivselsundersøgelser i forbindelse med Projekt Ringparken og Motalavej, og det skal aftales, hvordan helhedsplanen og projektet kan koordinere, så vi får god viden, uden beboerne udsættes for sideløbende undersøgelser. Igennem Fællessekretariatet etableres evaluering af imageindsatsen. Denne tilrettelægges sammen med starten af de tværgående imageinitiativer i Fællessekretariatet og Slagelse Kommune samarbejder gennem perioden om at udvikle og forfine lokale effektmålinger, som er nemme at indsamle og formidle. Fællessekretariatet forestår en intern evaluering i 2015 med henblik på retningspile for et evt. fortsat boligsocialt projekt 7 Tidsplan og milepæle I skemaet på næste side er indført de overordnede tidsplaner for organisering og aktiviteter for den boligsociale helhedsplan, herunder aktiviteter, der varetages af Fællessekretariatet Sekstanten. Tekster i fed markerer markante milepæle af betydning for det samlede projekt. 35

36 År 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2013 Juni - august Stillingsprofiler Sommeraktiviteter Lokal projektgruppe Indretning af U-turn Opslag af stillinger Lokalt styregruppemøde Samarbejdsmøde U-turn September Officiel start på ny projektperiode 1. september Start børne- og unge vejleder Start opsøgende medarbejder Indvielse af U-turn Lokal projektgruppe infoseminar for samarbejdspartnere projektudvikling BI-en iværksætteri og socialøkonomisk virksomhed etablering af ungeråd U-Turn fyraftensarrangementer 1. virksomhedsbesøg Tour de Motalavej Kursusdage for ejedomsfunktionærer Ny hjemmeside Kursusplan for frivillige og aktive Markarbejdergruppe Refleksion og revision af milepæle Styregruppemøde Lokal projektgruppe Indretning af iværksætterbase 2014 Nytårskur håndværkere m.fl. Markering af uddannelser U-turn fyraftensarrangementer Etablering af info-korps Ny ansættelser i Fællessekretariatet Sekstanten Projektlederuddannelse for unge Unge journalister Melodigranprix Lokal projektgruppe Imageanalyse i samspil med Fællessekretariatet Imagestrategi i samspil med Fællessekretariatet Gam3 street aktiviteter Lokalt dialog evalueringsseminar Tryghedsdialog med professionelle aktører i området Styregruppemøde Markarbejdergruppen Lokal projektgruppe Sæsonplan og opdatering af samarbejdsaftaler for U-turn Markering af uddannelser Opdatering af lokale effektparametre i samspil med Slagelse Kommune Gam3 street aktiviteter Imageaktiviteter i samspil med fællessekretariatet Lokal projektgruppe Markering af uddannelser Kursusdage for ejendomsfunktionærer Styregruppemøde Tour de Motalavej Kursusplan for frivillige og aktive Møde i markarbejdergruppen Lokal projektgruppe Refleksion og revision af milepæle 2015 Nytårskur for håndværkere m.fl. Markering af uddannelser Lokal projektgruppe Tids- og procesplan for intern evaluering Gam3 street aktiviteter Lokal dialog evalueringsseminar Tryghedsdialog med professionelle aktører i området Styregruppemøde Markarbejdergruppen Lokal projektgruppe Sæsonplan og opdatering af samarbejdsaftaler for U-turn Markering af uddannelser Opdatering af lokale effektparametre i samspil med Slagelse Kommune Gam3 street aktiviteter Lokal projektgruppe Markering af uddannelser Intern evaluering Forankringsstrategier og oplæg til evt. fortsat projekt i samspil med Fællessekretariatet Kursusdage for ejendomsfunktionærer Styregruppemøde Tour de Motalavej Kursusplan for frivillige og aktive Markarbejdergruppen Lokal projektgruppe Refleksion og revision af milepæle 2016 Nytårskur for håndværkere m.fl. Markering af uddannelser Tryghedsdialog med professionelle aktører i området Lokal projektgruppe Gam3 street aktiviteter Samarbejdskonference evaluering og nye behov Styregruppemøde Markarbejder-gruppen Lokal projektgruppe Sæsonplan og opdatering af samarbejdsaftaler/- forankring for U-Turn Markering af uddannelser Gam3 street aktiviteter Lokal projektgruppe Markering af uddannelser Forankring og Projektudvikling Tour de Motalavej Kursusdage for ejendomsfunktionærer Styregruppemøde Lokal projektgruppe Intern evaluering 36

37 Bilag 1 Beboere i Motalavejkvarteret Beboerne i Motalavejkvateret afviger markant fra Slagelse Kommune som helhed. I helhedsplanens bilag 1 sammenlignes boligområdet med Slagelse Kommune som helhed, men man skal være opmærksom på, at Slagelse Kommune også samlet har lavt uddannelses- og indtægtsniveau. Figur 1: Udvikling i gennemsnitlig personlig bruttoindkomst for personer på 15 år og derover Motalavej Slagelse Kommune Indkomstniveauet i Motalavejkvarteret er generelt meget lavt. Ca. 50 % har en indkomst på under kr. Dette tal er svagt faldende over de senere år, mens den samlede gruppe af beboere med en indkomst på under kr. har ligget fast omring 70 % af de voksne beboere. Indtægten er gennemsnitlig kr. lavere end i Slagelse Kommune som helhed. Der er ikke udsigt til, at dette forhold forbedres gennem ind og udflytning, idet de sidste tre års statistik viser, at de beboere, der flytter til området, har en endnu lavere indkomst, end de nuværende beboere. Dette afspejles også i arbejdsmarkedstilknytningen, hvor kun 38 % af de voksne beboere har tilknytning til arbejdsmarkedet, mens 30 % er pensionister og 32 % er øvrige uden for erhverv. Her er fra 2009 til 2010 sket et fald i arbejdsstyrken på 3 % og en tilsvarende stigning i antallet af øvrige uden for erhverv. Der er mange børn og unge på Motalavej, og antallet af årige er fortsat stigende. På Motalavej udgør de 0 24 årige 40 % af beboerne, mens de udgør 29 % af beboerne i Slagelse Kommune. Der er specielt mange børn og unge med anden etnisk baggrund en dansk, der udgør 53 % af alle børn og unge i området. En stor del af indvandrere og efterkommere, nemlig 66 % af den samlede gruppe kommer fra gruppen asien, statsløse eller uoplyst. I Slagelse Kommune udgør denne gruppe 31,5% af indvandrere og efterkommere. 37

38 Figur 2: Andel af Børn og unge Motalavejkvarteret og Slagelse Kommune 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, år 7-17 år 0-6 år En væsentlig del af beboerne på Motalavej, nemlig 21 % er dermed 0 24 årige indvandrere eller efterkommere. Tilsvarende udgør denne gruppe 3 % af beboerne i Slagelse Kommune. Figur 3: 25,0 20,0 Børn og unge - indvandrere og efterkommere i procent af den samlede befolkning Motalavejkvateret og Slagelse Kommune 15,0 10,0 5, år 7-17 år 0-6 år 0, Når det gælder sundhed, er der store udfordringer generelt i Slagelse Kommune, hvor der er væsentligt flere med livsstilssygdomme som bl.a. KOL og et højere træk på indlæggelser og sundhedsydelser end i Danmark som helhed. Folkesundhed i Slagelse Kommune har opgjort sundhedsudgifter på skoledistrikter. Med udgangspunkt i de to skoledistrikter, som blandt andet dækker Motalavejkvarteret, nemlig Tårnborgskolen og Broskolen ses, at andelen af kontakter til sundhedsvæsenet grundet psykiske lidelser er høj. Som udgangspunkt ligger andelen af kontakter til sundhedsvæsenet (sygehus og praktiserende læge) blandt borgerne i området ikke over kommunens gennemsnit. Dette er dog ikke ensbetydende med, at sundhedstilstanden i området er på niveau med resten af kommunen, men kan være et udtryk for at området, omfatter mange, der ikke 38

39 er i kontakt med sundhedsvæsenet i så høj grad, som de burde dette grundet manglende viden om og/eller kompetencer til selv at opsøge behandling. Som for andre udsatte boligområder gælder, at der er en tydelig tendens i ind og fraflytningerne. Af KÅS tallene fremgår, at tilflyttere på 15 år og derover havde en gennemsnitlig indkomst på ca i 2009, mens fraflytterne havde en gennemsnitlig indkomst ca Det er en faglig vurdering blandt de ansatte i den fremskudte beskæftigelsesindsats at, mange af dem, der kommer i reel beskæftigelse, fraflytter området, og beskæftigelsesindsatsen starter forfra. Med de mange tomme boliger i Motalavejkvarteret er der flere fraflyttere end indflyttere. En høj andel af de rodfæstede beboere er pensionister og en ønsket stigning i beboernes uddannelsesniveau og indtægtsgrundlag vil derfor kræve, at der gennem genopretningsplaner skabes mulighed for indflytning af f bredere beboergrupper. Udsatte familier Et stigende antal børn og unge i området vokser op i både socialt og økonomisk udsatte familier. Ca. 38 % af områdets børn vokser op i familier med kun én forsørger. Dårlig økonomi og manglende overblik resulterer bl.a. i et voksende antal udsættelser 21 i 2011 med store konsekvenser for både beboere og boligafdeling. Ofte kommer det fuldstændigt bag på børnene og de efterfølgende konsekvenser med farvel til skole og kammerater, slår hårdt, hvis man i forvejen er i risikogruppen. Samtidig er tab på fraflyttere en væsentlig belastning for afdelingernes økonomi. Nedenfor er for hver afdeling angivet udviklingen i bruttoudgifter på tab ved fraflyttere opgjort før anvendelse af henlæggelser afviger markant i forbindelse med en ensretning af de to tidligere selskabers regnskabspraksis. Ellers ses en forholdsmæssig stabil, men høj udgift til tab på fraflyttere. Udgiften, der dækkes af de øvrige beboeres husleje med gennemsnitligt 175 kr. pr. lejemål pr. måned, skal ses i sammenhæng med BoligKorsør store udgifter i forbindelse med tomgang for pt. 140 boliger, der dækkes af boligorganisationens dispositionsfond. Figur 4: 39

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Boulevardbebyggelserne i Varde Journal nr.: Jnr: 171 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 213 214 215 216 217 Landsbyggefonden

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2013 1. Problemkomplekset 1.1 Hvilke problemer ønskes løst/afhjulpet? På Nørremarken ligger der 3 almene boligafdelinger

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Tibberupparken Journal nr.: Jnr: 100884 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 2014 2015 2016 2017 Landsbyggefonden Medfinans.

Læs mere

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8 Indhold 1 Baggrund... 1 2 Formål... 2 3 Organisering... 3... 3 4 Indsatsområder... 4 5 Evaluering... 7 6 Budget... 8 1 Baggrund AABs afdeling 54 og Baldersbos afdeling 12 har siden 2008 samarbejdet med

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Tryghedskonference 19.2.2014 Fælles oplæg fra boligorganisationerne: SAB

Tryghedskonference 19.2.2014 Fælles oplæg fra boligorganisationerne: SAB Tryghedskonference 19.2.2014 Fælles oplæg fra boligorganisationerne: SAB Udsatte boligområder 4 boligområder, der omfatter 5 boligorganisationer og 17 afdelinger Fakta om boligområderne Fakta om beboerne

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan Vangkvarteret Holbæk

Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan Vangkvarteret Holbæk Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan 2014-2018 Vangkvarteret Holbæk Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Boligområdets problemkompleks 3. Indsatsområder 4. Organisering 5. Koordinering

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016.

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016. NY BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2020 billede UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016 Version 2 TIL DIG, DER BOR I AAB S AFDELING 50 billede Boligforeningen

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse

Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale løbende ajourføres. Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

August 2014. Sammen kan vi mere

August 2014. Sammen kan vi mere August 2014 Sammen kan vi mere Boligsocial helhedsplan Vapnagaard 2015-2017 1.FORORD...2 2.RESUMÉ...2 3.BAGGRUND BESKRIVELSEAFBOLIGOMRÅDETOGDESOCIALEUDFORDRINGER...4 3.1BESKRIVELSEAFBOLIGOMRÅDET...4 Fællesfaciliteterogfællesområder...4

Læs mere

ÉN FÆLLES BOLIGSOCIAL INDSATS

ÉN FÆLLES BOLIGSOCIAL INDSATS ANSØGNING TIL ÉN FÆLLES BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2021 Prækvalifikation for Korsør, Skælskør og Slagelse Motalavej - Ringparken/Schackenborgvænge - Sydbyen - Skælskør SAB ANSØGNING TIL ÉN FÆLLES BOLIGSOCIAL

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgning for Vejle områderne Løget og Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgning for Vejle områderne Løget og Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgning for Vejle områderne Løget og Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2017 Opsummering Ansøgningen om prækvalifikation er en fælles ansøgning for

Læs mere

Program for de næste 45 minutter

Program for de næste 45 minutter Program for de næste 45 minutter Lidt om Svendborg Kommunes boligsociale samarbejde Lidt om København Kommunes boligsociale samarbejde Hvad skal vi så med hinanden? 1 Boligsocial årskonference 2012 Både

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING BEBOERSAMMEN- SÆTNING NYBYGGERI NYBYGGERI DET BYSTRATEGISKE SPOR DET BOLIGSOCIALE SPOR NYBYGGERI TRYGHED ORGANISERINGS- SPORET..

Læs mere

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 3, 1. kvartal 2013

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 3, 1. kvartal 2013 Greve Nord Projektet Kvartalsrapport Nr. 3, 1. kvartal 2013 Status på projektet Tværgående samarbejder og initiativer Et af målene med Greve Nord Projektet er at sikre en bedre brobygning, koordinering

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 2014 I forbindelse med udløbet af den boligsociale helhedsplan Projekt Brobygning

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen Punkt 8. Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen 2016-045554 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender:

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015

Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015 Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015 Der søges om at fortsætte projektet With a little help from my friend som siden 2009 har fungeret

Læs mere

OASEN BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN

OASEN BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN OASEN BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR RINGPARKEN 2013-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Resumé... 4 3. Baggrund - boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde... 5 3.1 Et udsat boligområde...

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov 1 Fakta om Fredensborg Kommune Der bor ca. 40.000 borgere

Læs mere

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Vision 2017 Esbjerg For den boligsociale indsats i Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Udgiver og redaktion Bydelsprojekt 3i1 Kvaglundparken 4 6705 Esbjerg Ø Tlf.: 61 20 33 89 www.bydelsprojekt3i1.com

Læs mere

BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER

BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER 1 BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER BO-VEST tager samfundsansvar BO-VEST arbejder aktivt på at skabe flere praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne

Læs mere

Organisering og samspil med helhedsplan

Organisering og samspil med helhedsplan Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 38 38 18 02 Videreførelse af beboerrådgiverfunktion og aktivitetspulje i AKB, Lundtoftegade pfa@kab-bolig.dk Boligselskabet AKB, København

Læs mere

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Denne vejledning er ment som en hjælp til udarbejdelsen af klubbydelsplanen gældende fra januar 2014 til januar 2016. Målgruppen for arbejdet

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR HEDE- OG MAGLEPARKEN

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR HEDE- OG MAGLEPARKEN BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR HEDE- OG MAGLEPARKEN 2013-2014 5 december 2012 Kuben Management A/S www.kubenman.dk BOLIGSELSSKABET BALDERSBO Indhold 1 Baggrund 3 1.1 Gode resultater men langt fra færdig 3

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Handleplan for Hotspot på Løvvangen

Handleplan for Hotspot på Løvvangen på Løvvangen den 24.3.2011 Handleplan for Hotspot på Løvvangen Kort om Løvvangen Løvvangen er et boligområde i Nørresundby i Aalborg Kommune. Boligområdet består primært af alment boligbyggeri med 818

Læs mere

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune November 2009 Holbæk Byråd har på møde d. 25. november 2009 vedtaget til Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune. Strategien har været fremlægget

Læs mere

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012 07.03.2013 Prækvalifikation af boligsocial helhedsplan i Vandtårnsområdet (Vorrevangen, Kalmargade og Reginehøj) 1.0 Problemkompleks Andel hærværk/indbrud Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Læs mere

Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune

Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune Udfordringen og visionen Udfordringen: Et boligområde i social ubalance En skæv beboersammensætning

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation

Ansøgning om prækvalifikation Ansøgning om prækvalifikation Højvangen i Skanderborg Grønnedalsparken/ Poul La Cours Vej Skanderborg Andelsboligforening & Midtjysk Boligselskab Ansøgning til Landsbyggefonden - oktober 2011 - Udarbejdet

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Endelig helhedsplan Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Lejerbo november 2008 Forord Frøgården står i dag over for store udfordringer i forbindelse med at skabe en højere grad af forståelse for det at bo i en almen

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Fællessekretariatet for BolivVejle Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Visionen for BolivVejle Vision for BolivVejle At boligselskaberne og Vejle

Læs mere

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 25. august 2014 Cover til unge-initiativer i Budget 2015 Overordnede mål Unge i København skal have gode rammer for at vokse op, udvikle sig og komme godt

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi

Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi 01.06.2016. Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi Forord Siden 2012 har Frederikssund Kommune, i lighed med mange af landets øvrige kommuner, modtaget et stadigt stigende antal flygtninge.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00 Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.eu www.lundens.eu 11. oktober 2016 Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund Indkaldelse

Læs mere

Styrket dialog og fælles løsninger. Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015

Styrket dialog og fælles løsninger. Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015 Styrket dialog og fælles løsninger Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015 1. Styrket dialog og fælles løsninger For andet år i træk afholdte Randers Kommune i samarbejde med RandersBolig en boligkonference

Læs mere

Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Slagelse Kommune

Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Slagelse Kommune Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen

Læs mere

Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel

Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale løbende ajourføres. Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen vedrører:

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 HELHEDSPLAN VOLLSMOSE 2016-2020 En kommende helhedsplan i Vollsmose skal gennem lokale indsatser understøtte de politiske udviklingsmål, som stat, kommune,

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse til alle. Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune

Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune Udarbejdet af Sekstanten 0 Januar 2015 Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling Mødereferat Den 15. oktober 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Styringsdialogmøde i Trigeparken Mødedato: 28. september 2012 Mødetid: 9:30-12:00 Mødested: Oasen, Trige Centervej 26A, 8380 Trige

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj 7.03.13 Prækvalifikation ny boligsocial helhedsplan i Frydenlund, Møllevangen og Charlottehøj (25 afdelinger i boligorganisationerne AAB, Boligkontoret, Almenbo Aarhus, Ringgaarden, Murersvendenes Stiftelse

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Oplæg ved KL netværk om UU, folkeskolen og ungdomsuddannelserne Fredericia 16. juni 2015 Sonja Krüger Walter SonjaWa@htk.dk Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE HVEM ER BRUG FOR ALLE UNGE? Brug for alle unge består af et team af udgående konsulenter i

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Notat Oversigt over de boligafdelinger, der har søgt om tilskud til boligsociale projekter.

Notat Oversigt over de boligafdelinger, der har søgt om tilskud til boligsociale projekter. Bilag til sag om tilskud til boligsociale projekter Økonomiudvalget den 14. juni 2016 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 2. juni 2016 Tlf. dir.: 72 30 95 45 E-mail: byogerhverv@balk.dk Kontakt: Hanne Nygård Jensen

Læs mere

Lokalt beskæftigelsesprojekt i Løvvangen

Lokalt beskæftigelsesprojekt i Løvvangen Lokalt beskæftigelsesprojekt i Løvvangen Indhold 1. BAGGRUND FOR INDSATSEN...2 2. BESKRIVELSE AF INDSATSEN... 3 2.1 OVERORDNET METODIK... 3 2.2 LOKALER, PLACERING OG INDHOLD... 5 2.3 DEN DAGLIGE BEMANDING

Læs mere