Salgs- og leveringsbetingelser for Wemakegraphics

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgs- og leveringsbetingelser for Wemakegraphics"

Transkript

1 Salgs- og leveringsbetingelser for Wemakegraphics Baseret pa betingelserne for den grafiske branche. Almindelig del nedensta ende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Kunden og Leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. 1. Tilbud og Aftale 1.1. Tilbud er bindende for Leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne Aftale er indga et, na r Kundens accept er modtaget af Leverandøren, i tilfælde, hvor Kunden ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indga et, na r Leverandøren har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling. 2. Pris 2.1. Alle priser er ekskl. moms Alle priser er afgivet pa grundlag af det pa datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger Har Kunden anmodet Leverandøren om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk, m.m., er Leverandøren berettiget til at fa dette arbejde betalt sa fremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtra dt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er Leverandøren berettiget til at regulere prisen med sa danne dokumenterede stigninger sa fremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtra dt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er Leverandøren berettiget til at regulere prisen med sa danne dokumenterede fald Priser i fremmed valuta er baseret pa den pa tilbuds- og ordrebekræftelsesdatoen gældende valuta i danske kroner. Leverandøren forbeholder sig ret til ved kursændring før betaling at ændre prisen tilsvarende ud over den tilbudte eller aftalte pris er Leverandøren berettiget til at kræve betaling for: Arbejde, der pa løber som følge af, at det grundmateriale, Kunden har givet Leverandøren, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt, eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter at arbejdet er pa begyndt Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med Kunden efter aftalens indga else Alle priser er beregnet for levering fra Leverandørens forretningslokale. omkostninger til transport ud over pladsens grænser og til transportsikring heraf betales af Kunden ud over en aftalte pris, jf. pkt Levering 3.1. Med de i pkt nævnte forbehold finder levering sted pa den med Kunden aftalte tid. Er ingen sa dan leveringstid aftalt, finder levering sted na r Leverandørens arbejde er færdigt forsinkes eller forhindres levering pa grund af nogen af de i pkt nævnte omstændigheder eller Kundens handling eller udeladelse, har Leverandøren ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af Leverandørens leveringsforpligtelser fordyres for Leverandøren, er Leverandøren dog forpligtet til at gennemføre disse,

2 sa fremt Kunden erklærer at ville skadesløs holde Leverandøren ved betaling af den af Leverandøren beregnede merpris. 4. Betaling 4.1. Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske inden 8 dage efter fakturadato Der pa løber rente fra forfaldsdagen med Leverandørens til enhver tid gældende rente Pa Leverandørens anmodning er Kunden til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indga else, er Leverandøren forpligtet til at friholde Kunden for enhver udgift forbundet hermed Er Kundens forhold a rsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er Leverandøren berettiget til delvis fakturering. 5. Ejendomsret, ophavsret, m.v Leverandørens skitser, layout, rentegning, tekstforslag o.l., uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset pa hvilken ma de de opbevares, tilhører Leverandøren og ma ikke uden Leverandørens godkendelse overlades til tredjemand Hvad Leverandøren har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejder eller mellemprodukter, som reproduktions- og trykmedia, uanset pa hvilken ma de de opbevares, samt værktøj som f.eks. stanse, præge- eller svejseværktøj er Leverandørens ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte ma tte være særskilt faktureret det i pkt omhandlede ma alene anvendes til arbejder for Kunden og opbevares kun efter aftale herom. 6. Forsinkelse Indtræder forsinkelse, er Kunden med det af pkt følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, sa fremt han samtidig med aftalens indga else har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid. 7. Mangler 7.1. Leverandøren har intet ansvar for fejl, som Kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke Kunden til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte Leverandøren har ret til en mer- eller mindrelevering pa indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde, hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end Leverandøren, har Leverandøren ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højst svarende til materiale Leverandørens leveringsbetingelser Viser leverancen sig at være mangelfuld, er Kunden pligtig til straks at reklamere herover. undlades reklamation, eller reklamerer Kunden for sent, mister Kunden adgangen til at gøre manglen gældende. Leverandøren er berettiget til at afhjælpe en mangel, sa fremt dette kan ske inden rimelig tid Sa fremt Kunden selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter Leverandøren ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil. 8. Ansvar 8.1. I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har Leverandøren intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har fora rsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som Leverandøren ikke er herre over, sa som brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering, eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel pa transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner pa drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt omhandlede ansvarsfrihed, hvis a rsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

3 8.3. I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter Leverandøren ikke for Kundens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af Kundens retsforhold over for tredje mand, jf. dog pkt Leverandøren er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt fora rsager personskade eller volder skade pa ting, hvis den pa gældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsage lig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. Leverandøren er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har bega et fejl, der ikke burde have været afværget ved Kundens kontrol af de leverede produkter. Leverandøren er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes pa Kundens eller andres produktion, pa produkter, der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter, eller pa ting, i hvis fremstilling disse produkter indga r, medmindre det dokumenteres, at der fra Leverandørens side er handlet med grov uagtsomhed. Leverandøren hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. i tilfælde af, at Leverandøren i anledning af en erhvervstingskade bliver pa lagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for Leverandørens ansvar, er Kunden pligtig at holde Leverandøren skadesløs herfor sa vel som for sagsomkostninger Leverandøren har intet ansvar for Kundens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pa drager Leverandøren sig ansvar overfor tredjemand i anledning af Kundens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder Kunden Leverandøren skadesløs for et sa dant ansvar Leverandøren har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o.l. som ikke er Leverandørens, men pa løsning af en aftalt opgave, eller med henblik pa løsning af en aftalt opgave, eller med hen blik pa opbevaring, herunder pa opbevaring af arbejder, Leverandøren har udført, jf. pkt Leverandøren er dog ansvarlig, sa fremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af Leverandøren eller hans folk. Kunden ma selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang. 9. Underleverandører Leverandøren er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører. 10. Periodiske skrifter Hvis der med Kunden af periodiske skrifter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist af 3 ma neder for ma neds- og kvartalsskrifter og 6 ma neder for uge- og 14-dages skrifter. 11. Købeloven Dansk lovgivning herunder købeloven finder anvendelse pa nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. en eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilka renes opfyldelse og ha ndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

4 Salgs- og leveringsbetingelser for web - Wemakegraphics Nedenstående, almindelige forretningsbetingelser er pr. 1. nov 2014 gældende for al samhandel med Wemakegraphics i det omfang, ændringer af en eller flere bestemmelser ikke særskilt er bekræftet af Wemakegraphics. Særligt vedrørende Wemakegraphics CMS løsninger 1. Tilbud, der ikke angiver anden acceptfrist, er gældende 14 dage fra tilbudetsdato. kun ordrer, hvor der foreligger en skriftlig ordrebekræftelse eller et skriftligt tilbud fra Wemakegraphics er bindende. Prisoverslag er ikke ensbetydende med endelig pris men skal blot ses som et estimat. 2. Den angivne leveringstid er omtrentlig og med forbehold for forsinkelse som følge af strejke, lockout, brand, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, transporthindringer, eksporteller importforbud, mangler ved forsinkelse ved leverancer fra underleverandører og lignende forhold. leveringstiden udskydes i sådanne tilfælde med et til hindringens varighed svarende antal dage. levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt en leveringshindring af en eller flere ovennævnte forhold kan påregnes at ville ved vare længere end 3 måned er, er såvel Wemakegraphics som Kunden berettiget til at hæve købet, uden at dette anses for mislig holdelse, medmindre andet er aftalt på forhånd. Wemakegraphics er berettiget til at foretage del-levering og del-fakturering. 3. I forbindelse med udarbejdelse af softwareløsninger, herunder CMS-løsninger anvender Wemakegraphics en særlig faseopdelt projektskabelon med følgende overordnede faseinddeling: 1 : Behovsanalyse, kravspecifikation og definition 2 : design og udvikling/implementering Alt efter opgavens kompleksitet opdeles denne i forskellige faser. i hver fase kan der være op til flere delfaser der skal accepteres af køber i løbet af selve projektforløbet inden der kan fortsættes til den næste fase de overordnede faser skal betragtes som milepæle og skal efter den enkelte fases færdiggørelse godkendes ved skriftlig accept af såvel Kunden som af Wemakegraphics. Hvis køber efter en given fases accept af den ene eller den anden årsag ønsker at vende tilbage til en allerede accepteret fase kan Wemakegraphics, såfremt ønsket ikke kan begrundes i en fejl eller mangel i krav specifikationen, kræve godtgørelse i overensstemmelse med Wemakegraphics s til enhver tid gældende priser for sådant arbejde. I forbindelse med udvikling af CMS-løsninger vil Kunden løbende blive præsenteret for prototyper til korrekturgennem gang. Kunden er forpligtet til senest 5 arbejdsdage efter henvendelse fra Wemakegraphics at gennemgå og evt. komme med revideringskrav til prototypen. Såfremt Kunden ikke reagerer på en sådan henvendelse indenfor tidsfristens udløb er Wemakegraphics berettiget til at betragte prototypen som accepteret og klar til videre forarbejdning eller idriftsættelse. Skulle Kunden alligevel efter tidsfristens udløb kræve ændringer til prototypen er Wemakegraphics berettiget til at kræve særskilt honorar for implementeringen af disse til gældende timesatser.

5 4. Såfremt køber indenfor et tidsrum af 6 måneder fra leveringen dokumenterer, at der er mangler ved det leverede i henhold til den indgåede aftale om udvikling, påtager Wemakegraphics sig efter sit valg enten ved udbedring at bringe det leverede i forskriftsmæssig stand eller uden beregning for køber at ombytte den eller de mangel fulde dele af leverancen ved levering af mangelfri ydelse på de i nærværende salgs- og leveringsbetingelser anførte betingelser, dog forudsat, at defekte enheder efter Wemakegraphics s instruks returneres til Wemakegraphics uden omkostninger for Wemakegraphics. Såfremt udbedring efter Wemakegraphics s skøn er mulig på købers adresse og dette ønskes af køber, sker transport og andre omkostninger i forbindelse hermed for købers regning. Kun forhold der afviger fra den af køber til Wemakegraphics givne aftale om udvikling/kravspecifikation kan betragtes som en mangel. I tilfælde af, at der ikke foreligger forudgående kravspecifikation, vil enhver ændring eller afvigelse kun være genstand for tilretning, for hvilket Wemakegraphics kan kræve særskilt betaling efter de til enhver tid gældende priser for den pågældende ydelse. 5. Har Kunden reklameret, og viser det sig, at der ikke foreligger en mangel, som Wemakegraphics bærer ansvaret for, har Wemakegraphics ret til godtgørelse for det arbejde reklamationen har påført Wemakegraphics i overensstemmelse med Wemakegraphics s til enhver tid gældende priser for sådant arbejde. 6. Wemakegraphics er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelig regler, dog under hensyntagen til de i disse salgs- og leveringsbetingelser anførte begrænsninger. Wemakegraphics er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens det leverede er i købers besiddelse. Wemakegraphics er ikke ansvarlig for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. Wemakegraphics design og reklamebureau s ansvar kan endvidere ikke overstige det leveredes værdi, ligesom Wemakegraphics kun er ansvarlig i 12 måneder fra leveringstidspunktet. I tilfælde af personskade forårsaget af det leverede og i tilfælde af skade på ting, hvor den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er bestemt til ikke erhvervsmæssig udnyttelse, er Wemakegraphics ansvarlig i overensstemmelse med produktansvarslovens regler herom. Hvis 3. mand fremsætter krav mod en af parterne om erstatning i henhold til reglerne om produktansvar, skal denne part straks underrette den anden herom. Enhver form for dokumentation, herunder tilbudsmateriale, som er overladt til Kunden, må ikke kopieres, forevises eller videregives til 3. mand, uden Wemakegraphics s skriftlige accept. Wemakegraphics er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for skader, som opstår som følge af omstændigheder, Wemakegraphics ikke er herre over, eksempelvis nedbrud eller udfald af strøm, virusangreb eller lignende. Wemakegraphics er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, som køber måtte blive påført. I det omfang Wemakegraphics yder rådgivning i forbindelse med levering af software, er Wemakegraphics ansvarlig for eventuelle dokumenterede mangler herved.

6 7. Alle rettigheder til skabeloner og indhold i Kundens CMS-løsning, (open source og dermed til fri afbenyttelse under GPl licencen) overgår til Kunden efter betaling er sket. 8. Ved opsigelse af abonnementsaftalen for CMS-løsningen er Wemakegraphics berettiget til at bibeholde eventuelt tildelte ip-numre. I tilfælde af abonnentens væsentlige misligholdelse af abonnementsaftalen er Wemakegraphics berettiget til uden yderligere varsel at ophæve abonnementsaftalen og hertil knyttede aftaler samt kræve sit tab og eventuelle udeståender betalt. Som væsentlig misligholdelse anses bl.a. abonnentens manglende betaling af forfaldne pengeydelser, abonnentens lovstridige handlinger eller undladelser ved brug af abonnementet samt overtrædelse af de til enhver tid gældende etiske regler for internettet, abonnentens misbrug af Wemakegraphics s og/eller tredjemandsimmaterielle rettigheder, herunder ophavsret, mønsteret, patentret, brugsmodelret, varemærket mv., indgivelse af konkursbegæring mod abonnenten, anmeldelse om betal ingsstandsning mv. 9. Wemakegraphics er kun berettiget til at opsige forpligtelserne til at driftshoste kundens CMS drifts hostingsabonnement i tilfælde af kundens misligholdelse af en eller flere indgåede aftaler. 10. Ønsker kunden at opsige driftsabonnementet for CMS-løsningen, har kunden mulighed for at foretage backup af CMS-løsningen gennem administrationen og flytte løsningen til en anden udbyder. Der henvises i øvrigt til salgs- og leveringsbetingelserne for Surftown. I tilfælde af opsigelse af driftsabonnementet, på foranledning af enten køber eller Wemakegraphics, eller Wemakegraphics s totale ophør, stopper Wemakegraphics s forpligtelser og ansvar for købers CMS-løsning på alle områder. Særligt vedrørende almindeligt webhotel Der henvises til salgs- og leveringsbetingelserne for Surftown. Særligt vedrørende domæne registrering Der henvises i øvrigt til salgs- og leveringsbetingelserne for Surftown. Betalingsbetingelser, fortrydelsesret, renter, rykkergebyrer mv. 1. Wemakegraphics udsteder faktura/ordrebekræftelse, så snart bestilling af en ydelse er modtaget. Denne fakturering/ordrebekræftelse kan ske såvel elektronisk som i papirform. Wemakegraphics s ydelse vil under normale omstændigheder først blive præsteret, når betaling er modtaget. Ved registrering af.dkdomænenavn skal endvidere registreringskortet være modtaget i underskrevet stand, før Wemakegraphics s ydelse præsteres. I tilfælde, hvor Wemakegraphics først fremsender faktura efter leveret ydelse, skal betaling ske netto 8 dage. Herefter påløber renter med 2% pr. påbegyndt måned. Manglende rettidig betaling medfører fremsendelse af rykkerskrivelser med tillæg af renter. For hver rykkerskrivelse, dog maksimalt 2 stk., pålægges et rykkergebyr på kr. 150,00.

7 2. Wemakegraphics s produkter/ydelser leveres specialtilpasset til Kunden og derfor gælder almindelig fortrydelsesret ikke ifølge forbrugeraftalelovens kapitel 4 12 (fortrydelsesret ved fjernsalg). 3. Kunden er forpligtet til altid at holde Wemakegraphics informeret om sin nuværende bopæl. Andet 1. Det er ikke tilladt at kopiere eller bruge Wemakegraphics s sider, ideer og grafiske oplæg uden Wemakegraphics s skriftlige samtykke. Misbrug og kopiering kan føre til øjeblikkelig lukning af abonnement uden varsel og krav om erstatning hvis det har påført Wemakegraphics unødige omkosninger. 2. Wemakegraphics forbeholder sig ret til at ændre forretningsbetingelser, specifikationer og priser. Ændringer vil blive offentliggjort på Wemakegraphics s hjemmeside. Ved prisændring vil dette træde i kraft fra næstkommende abonnementsperiode i forhold til Kundens abonnement. Værneting 1. I tilfælde af tvister på grundlag af nærværende forretningsbetingelser aftales retten i Viborg, Danmark som værneting.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM.

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. Grabowski Media generelle forretningsbetingelser Almindelig del Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. De generelle forretningsbetingelser er gældende

Læs mere

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser.

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Handelsbetingelser Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del Salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

WebmindIT - Salgs- og leveringsbetingelser

WebmindIT - Salgs- og leveringsbetingelser WebmindIT - Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende pr. 1/1-2017 og finder anvendelse mellem kunden og leverandøren (WebmindIT) i det omfang, de ikke fraviges

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2011 M.E.D. Skilteteknik ApS Virkelyst 3 DK 4420 Regstrup Tlf. +45 5917 1775 info@skilteteknik.dk www.skilteteknik.dk CVR-nr. 33771649 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder

Læs mere

Bording A/S generelle salgs- og leveringsbetingelser

Bording A/S generelle salgs- og leveringsbetingelser Bording A/S generelle salgs- og leveringsbetingelser Almindelig del Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og Bording A/S i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1 Tilbud og aftale 2 Pris 3 Levering 4 Betaling 5 Ejendomsret, ophavsret m.v. 6 Forsinkelse 7 Mangler 8 Ansvar 9 Underleverandører 10 Købeloven Salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de

Læs mere

HANDELSBETINGELSER Herrmann & Fischer A/S

HANDELSBETINGELSER Herrmann & Fischer A/S HANDELSBETINGELSER Herrmann & Fischer A/S Nærværende handelsbetingelser gælder for samtlige aftaler der indgås med Herrmann & Fischer A/S medmindre andet er aftalt skriftligt. I disse handelsbetingelser

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Følgende forretningsbetingelser er gældende for køb hos Nordjysk Webdesign ApS

Følgende forretningsbetingelser er gældende for køb hos Nordjysk Webdesign ApS Følgende forretningsbetingelser er gældende for køb hos Nordjysk Webdesign ApS 1. Generelle betingelser 1.1. For at kunne købe produkter hos Nordjysk Webdesign ApS forudsættes det, at kunden er myndig.

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S Vi gør en dyd ud af at der er styr på tingene når du handler eller samarbejder med os dette gælder både vores kreative og grafiske kunnen samt levering, men gælder også det

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

Salgs og leveringsbetngelser for Skilte Plus

Salgs og leveringsbetngelser for Skilte Plus Salgs og leveringsbetngelser for Skilte Plus 1 Tilbud og afale 1.1 Tilbud er bindende for leverandøren i 30 dage fra tlbuddets dato tl at regne. 1.2 Tilbuddet er betnget af, at: - Materiale og processer

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Side 1 af 7 Revision A9 Af: 3. Jan. 2014 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ydelser købt hos Explainer Captain, medmindre andet er aftalt. Explainer Captain

Læs mere

Salgs & Leveringsbetingeler

Salgs & Leveringsbetingeler Salgs & Leveringsbetingeler 1. Anvendelse og afgrænsning Nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale. Eventuelle modstående

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS.

Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS. Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS. 1. Almindelige vilkår. Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne, er nedenstående vilkår gældende for enhver arbejdsopgave udført

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser 1. Generelt West Diesel as Engineering Salgs og leveringsbetingelser Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for West

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. GYLDIGHED... 3 2. TILBUD... 3 3. PRIS... 3 4. BETALING... 3 5. LEVERING... 4 6. MONTAGE, INSTALLATION ETC.... 4 7. EMBALLAGE... 5 8. EJENDOMSFORBEHOLD...

Læs mere

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico:

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG OG LEVERING AF TJENESTEYDELSER

Læs mere

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber.

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Fokus på det vi er gode til Home Innovations aps har valgt en strategi, hvor vi ønsker at have fokus på det

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser Salgs og leveringsbetingelser Indledning Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne og finder anvendelse

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser pr. 1. jan. 2016

Salgs- og leveringsbetingelser pr. 1. jan. 2016 Salgs- og leveringsbetingelser pr. 1. jan. 2016 Anvendelse af salgs- og leveringsbetingelserne: Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser kommer til anvendelse, hvis ikke andet er aftalt citrusmedia og

Læs mere

Bestillingsliste ALTANTILBEHØR

Bestillingsliste ALTANTILBEHØR Bestillingsliste ALTANTILBEHØR Velkommen til MiNALTAN s bestillingsliste Vi er stolte af at kunne tilbyde et bredt udvalg af altantilbehør i meget høj kvalitet. Produkterne er udvalgte ved en række forskellige

Læs mere

Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. skal eventuelle fravigelser ske ved skriftlig aftale mellem parterne.

Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. skal eventuelle fravigelser ske ved skriftlig aftale mellem parterne. ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER (NL92) LEVERINGSBETINGELSER for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

Handelsbetingelser - generelt

Handelsbetingelser - generelt Handelsbetingelser - generelt for samhandel med Online Assistenten/musogco (CVR 35595791). Dato: 20. oktober 2016 Nærværende betingelser gælder i forbindelse med levering af design, grafiske ydelser, print,

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser ("Betingelserne") finder anvendelse, når V. Brøndum A/S afgiver tilbud over for en kunde, opfordrer

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR 1. Anvendelse 1.1 Enhver levering fra LITE A/S, CVR.NR. 34692432 (herefter benævnt "LITE"), sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8 1. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Fragtbetingelser Varer leveres med Postdanmark til brofaste øer til en pris afhængig af vægten (pakker under 50 kg). Prisen herfor oplyses i forbindelse med købet på hjemmesiden.

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Salgs-, leverings- og returbetingelser

Salgs-, leverings- og returbetingelser 1 Salgs-, leverings- og returbetingelser 2 Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Fisker Skanderborg A/S (Sælger) alle leverancer på følgende vilkår uanset

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 J.nr. 3874 Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 1. Generelt 1.1. Packshoot ApS ( Packshoot ) servicerer danske og udenlandske kunder med visuelt materiale og producerer

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere