Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund"

Transkript

1 Bilag 8. København, den 7. juni 2005 Til Grøndalslund Menighedsråd Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund sogn. Modellerne er tilvejebragt på baggrund af mit forslag til refordeling af opgaverne således, at kordegnekontoret overtog en væsentlig større andel af administrationen, herunder betalingsformidling og udarbejdelse af årsregnskab og årsbudget. Denne refordeling svarer til vedlagte alternativ B. Beskrivelsen af ændringerne for henholdsvis kirkegårdskontor og kordegnekontor er i samtaler blevet forlagt henholdsvis kirkegårdsleder og kordegn. Kirkegårdslederen gav udtryk for, at han stort set var villig til hvilken som helst løsning blot opgaverne blev præciseret og resurserne var tilstede. Kordegnen gav udtryk for at, hun ikke ønskede ændringer i sit stillingsindhold og ikke på nuværende tidspunkt ville tage stilling til de konkrete forslag. Efterfølgende er det min vurdering, at alternativ B næppe er realistisk at gennemføre og måske heller ikke så hensigtsmæssigt som oprindeligt formodet. Det er min opfattelse, at Grøndalslund menighedsråd har behov for, at løsningen af de økonomiadministrative opgaver koncentreres på få personer i én lokalitet samt at menighedsrådet har mulighed for at have en enkeltperson som ansvarlig for regnskab og som menighedsrådets rådgiver. Derfor skal jeg anbefale menighedsrådet at vælge alternativ C hvor kassererfunktionen samlet flyttes til kirkegårdskontoret. Dette vil indebære forhandlinger om normeringen både på kirkegårdskontoret og på kordegnekontoret. Det vil også indebære forhandling om kordegnestillingens fremtidige klassificering. Jeg skal foreslå menighedsrådet, at vurdere alternativerne og eventuelt give en eller flere personer mandat til at forhandle om et af de opstillede alternativer. Til brug for menighedsrådets vurdering er vedlagt beskrivelse af de øvrige opgaver på de 2 kontorer. Beskrivelsen er udarbejdet efter drøftelse med kirkegårdsleder og kordegn. Beskrivelsen er i overskriftsform og indeholder således ikke opgaver vedrørende de formelle kirkeregnskabsforhold. Det samlede materiale foreslås sendt til kirkegårdsleder og kordegn med henblik på indhentning af kommentarer. Med venlig hilsen Allan Dalkvist revisor ALSØ & BREINHOLT statsautoriseret revisionsaktieselskab

2 Organisation for økonomisk forvaltning for Grøndalslund menighedsråd Kirkegårdskontor Alternativ A Nuværende fordeling i forhold til regulativer Kirkegårdsadministrationen Forestår al betaling Forestår al bogholderi Forestår afstemninger af bogholderi 37 timers kirkegårdsleder 31 timers kontormedhjælp Usikkerheder Hvem udarbejder årsregnskab/årsbudget? Hvem administrerer B-indkomster (foredrag mv) Kordegnekontor Alternativ A Nuværende fordeling i forhold til regulativer Officiel kasserer for menighedsrådet Forestår al lønadministration Administrerer kollekter Menighedsplejen Udsmykningsfonden 37 timers kordegn 25 timers medhjælp (inkl. vikardækning) Fordele Opgaverne er delt over flere personer Kordegn og kirkegårdsleder er indforstået med opgavefordelingen. Indebærer ikke ændring af regulativer. Ulemper Opgaverne er delt over flere personer Personerne kan næppe afløse hinanden ved fravær. Menighedsrådet har ikke en fast person som ansvarlig for regnskabet, og som menighedsrådets regnskabsmæssige rådgiver. Særskilte procedurer Der bør udarbejdes procedurer for: Attestationer Lønadministrationen Betalingsfunktionen Varetagelse af opgaver under fravær

3 Organisation for økonomisk forvaltning for Grøndalslund menighedsråd Kirkegårdskontor Alternativ B Kirkegårdsadministrationen Forestår al betaling af kirkegårdens udgifter Forestår al bogholderi Forestår afstemninger af bogholderi 37 timers kirkegårdsleder Mindre end 31 timers kontormedhjælp Usikkerheder Kordegnens vurdering af egen lyst og evne til de nye opgaver. Kordegnen har undladt at tage konkret stilling til forslaget. Fordele Opgaver vedrørende kirken og kirkegården er tydelig delt. Menighedsrådet har en ansvarlig for regnskabet og en rådgiver. Bogholderiet er koncentreret på en person. Bør forblive på kirkegårdskontoret, da det er fast forbundet med kirkegårdsadministrationen. Ulemper Kordegnen er ikke indforstået med opgavefordelingen. Der skal forhandles ændring af regulativ i hvert fald for kordegn. Særskilte procedurer Der bør udarbejdes procedurer for: Attestationer Lønadministrationen Betalingsfunktionen Varetagelse af opgaver under fravær Kordegnekontor Alternativ B Officiel kasserer for menighedsrådet Forestår udarbejdelse af årsregnskab og årsbudget. Forestår betaling af kirkens og præsteboligernes udgifter. Forestår opkrævning af bidrag (varme, vand, el) fra præster. Konterer kirkens indtægter og udgifter. Forestår al lønadministration Administrerer kollekter Menighedsplejen Udsmykningsfonden 37 timers kordegn Mere end 25 timers medhjælp (inkl. vikardækning)

4 Organisation for økonomisk forvaltning for Grøndalslund menighedsråd Kirkegårdskontor Alternativ C Alternativ C Officiel kasserer for menighedsrådet Forestår udarbejdelse af årsregnskab og årsbudget. Forestår al betaling. Forestår opkrævning af bidrag (varme, vand, el) fra præster. Forestår al lønadministration Kirkegårdsadministrationen Forestår al betaling af kirkegårdens udgifter Forestår al bogholderi Forestår afstemninger af bogholderi 37 timers kirkegårdsleder Mindst 31 timers kontormedhjælp formentlig Usikkerheder Kræver en kompetent kontormedhjælp og større tidsforbrug for kirkegårdsleder. Kordegnen har undladt at tage konkret stilling til forslaget. Fordele De økonomiske opgaver i sognet er entydig placeret. Menighedsrådet har en ansvarlig for regnskabet og en rådgiver. Bogholderiet er koncentreret på en person. Bør forblive på kirkegårdskontoret, da det er fast forbundet med kirkegårdsadministrationen. Ulemper Normeringen på kordegnekontoret skal reduceres. Der skal forhandles ændret stillingsindhold i kordegnestillingen. Forhandlingen vil involvere kordegneforeningen. Særskilte procedurer Der bør udarbejdes procedurer for: Attestationer Lønadministrationen Betalingsfunktionen Varetagelse af opgaver under fravær Administrerer kollekter Menighedsplejen Udsmykningsfonden Kordegnekontor 37 timers kordegn Væsentlig færre medhjælpstimer -formentlig kun vikardækning.

5 GRØNDALSLUND SOGNS MENIGHEDSRÅD Rødovre, den 7. juni 2005 Beskrivelse af kirkegårdskontorets opgaver Lederfunktion Planlægger og leder arbejdet på kirkegården. Ansætter og afskediger gartnere og kontorpersonale. Forhandler tillæg til Ny Løn for gartnere og kontorpersonale herunder indplacering af nyansatte. Registrerer målopfyldelse, samt ferie, fravær mv. Deltager i budgetprocedure, samt budgetopfølgning. Forestår indkøb af varer til videresalg, samt materialer, maskiner og inventar til kirkegårdens eget forbrug. Deltager i kirkegårdsudvalgsmøder. Ledelsesansvarlig for sikkerhedsarbejdet på kirkegården. Kundebetjening Forestår salg og fornyelse af gravsteder herunder rådgivning til pårørende. Afgiver tilbud på anlæg og flerårig vedligeholdelse. Udsender tilbud/regning på årlig vedligeholdelse (forårs/sommerblomster) og på årlig grandækning. Modtager og registrerer betalinger primært via bank, men også kontantbetalinger. Vedligeholdelse af gravstedkartotek. Kirkelige handlinger Medvirker ved begravelser når nedsættelsen sker på Grøndalslund kirkegård, og selve handlingen er foregået ved andre kirker eller kapeller. Forestår nedsættelse af urner efter de pårørendes ønsker eventuel sammen med de pårørende. Lønadministration Udarbejder ansættelsesbreve for kirkegårdspersonale. Administrerer arbejdstøj-regulativ Administrerer afspadseringsregnskab Øvrigt Herudover foretages pt. alle udbetalinger og al bogføring for kirke og kirkegård, - samt lønindberetninger til kordegnen.

6 GRØNDALSLUND SOGNS MENIGHEDSRÅD Rødovre, den 7. juni 2005 Beskrivelse af kordegnekontorets opgaver Kirketjenester Deltager i højmesser og gudstjenester ved Grøndalslund kirke. Deltager i ca. halvdelen af begravelser og bisættelser ved Grøndalslund kirke. Deltager i eventuelle dåbsgudtjenester ved Grøndalslund kirke. Deltager i vielser ved Grøndalslund kirke. Kirkebogsregistrering Den Ny Kirkebog Verificerer kirkebøger efter gældende regler (tilbage fra fødte i 1960). Dette er en midlertidig opgave, der slutter når verificeringen er afsluttet. Udfører kirkebogsregistrering i henhold til gældende regler under tilsyn af den kirkebogsførende sognepræst. Sagsbehandler navneændringer, fødsler, dåbshandlinger, konfirmationer, bryllupper, dødsfald efter nærmere aftale med den kirkebogsførende sognepræst. Sagsbehandler andre forespørgsler til kordegnekontoret. Udarbejder hændelseskatalog til kirkebogsførende præst. Sekretærfunktion Er sekretær for menighedsrådet. Primært protokolfører ved menighedsrådsmøder Ad hoc sekretæropgaver med udsendelse og skrivning for udvalg og enkeltpersoner. Arkiverer menighedsrådets korrespondance i den udstrækning den rammer kontoret. Servicefunktioner Formidler information om kirkelige handlinger mv. til/fra organist, bedemand, præst, kirketjener mv Prædikantlister til aviser. Udarbejder lister, oversigter mv. til konfirmandundervisningen. Udsender breve til visse konfirmander. Deltager i visse af konfirmandindskrivningerne. Udsender kirkeblade til sognebåndsløsere mv. Forbereder dåb herunder dåbshilsner. Forestår udleje, udlån af lokaler, opkrævning af eventuel leje. Bistår med opsporing af flyttede gravstedsejere. Billetter, tilmeldinger til arrangementer udflugter mv. Kassererfunktion Menighedsplejen Udsmykningsfonden Kollektregnskab (procedure foreslås forenklet) Øvrigt Herudover er kordegnen pt. menighedsrådets formelle kasserer og foretager pt. al lønindberetning til lønsystemet via FLØS

REGNSKABSINSTRUKS. for. Den Selvejende Kirke. Grøndalslund

REGNSKABSINSTRUKS. for. Den Selvejende Kirke. Grøndalslund REGNSKABSINSTRUKS for Den Selvejende Kirke Grøndalslund Regnskabsinstruksen forelagt og vedtaget på menighedsrådets møde den 28. maj 2009. Jann Larsen (formand) Instruksen udleveres til medlemmerne af

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi. lokale økonomi. Betænkning. Betænkning 1491 Betænkning 1491

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi. lokale økonomi. Betænkning. Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Folkekirkens Folkekirkens Folkekirkens lokale lokale Folkekirkens økonomi økonomi lokale økonomi lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om

Læs mere

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491.

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491. Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Folkekirkens Folkekirkens Folkekirkens lokale Folkekirkens økonomi lokale økonomi lokale økonomi lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Effektivisering og kvalitetsudvikling.

Effektivisering og kvalitetsudvikling. Teknisk Diplomuddannelse i Parkvirksomhed TDP Modul 2 Intern og ekstern opgavedeling. Projektrapport Titel: Kirkegårdsdriftens organisation og ledelsesformer. Effektivisering og kvalitetsudvikling. Københavns

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Kasserer (forretningsfører) Provstiets Fælleskontor

Kasserer (forretningsfører) Provstiets Fælleskontor Kasserer (forretningsfører) Provstiets Fælleskontor Brandsoft regnskab Der foreslås indkøbt et Brandsoft regnskab med licenser til samtlige menighedsråd. 1. Menighedsrådene får således mulighed for at

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune April 2011 Baggrunden for Deloittes notat Indledning I forbindelse med byrådets vedtagelse af Strategi for konkurrenceudsættelse den 6. december 2010

Læs mere

Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses.

Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses. KAMs formålskontoplan og bogføring Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses. Overblik/indsigt: Budget/formålsudskrift Budget/formålsudskriften kan vælges

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rousthøje Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode 9273. CVR-nr. 66603016. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rousthøje Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode 9273. CVR-nr. 66603016. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Rousthøje Sogns Menighedsråd i Varde Provsti i Varde Kommune Myndighedskode 9273 CVR-nr. 66603016 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Værd at vide om præsteansættelse

Værd at vide om præsteansættelse Værd at vide om præsteansættelse Udarbejdet i samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd og Den danske Præsteforening Indholdsfortegnelse Forord.... 3 1. Indledende overvejelser....................................

Læs mere

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Side 2 Indhold 1 Beskrivelse af rolle- og opgavefordelingen mellem provstiudvalg,

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sundby Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7084. CVR-nr. 66873315

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sundby Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7084. CVR-nr. 66873315 ÅRSREGNSKAB for Sundby Sogns Menighedsråd i Amagerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7084 CVR-nr. 66873315 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder Løbenr. 637211/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder Indholdsfortegnelse: Forord... 3 1. Den regnskabsmæssige organisation... 4 1.1. Menighedsrådet... 4 1.2. Provstiudvalget... 4 1.3.

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort 4. udgave 23. marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hovedstadsområdet... 6 Vesterbro,

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Forenklingsudvalgets Delbetæ nkning II (Kirkefunktionæ rområdet) afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. juni 1999 nedsatte udvalg

Forenklingsudvalgets Delbetæ nkning II (Kirkefunktionæ rområdet) afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. juni 1999 nedsatte udvalg Forenklingsudvalgets Delbetæ nkning II (Kirkefunktionæ rområdet) afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. juni 1999 nedsatte udvalg 1 Betænkning nr. 1405/2001 2 Delbetænkning II Udgivet af Kirkeministeriet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210 ÅRSREGNSKAB for Glostrup Sogns Menighedsråd i Glostrup Provsti i Glostrup Kommune Myndighedskode 7147 CVR-nr. 64925210 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere