A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å"

Transkript

1 Ordliste Listen indeholder beskrivelse og forklaringer på en række af de mest anvendte begreber i forhold til Lean Construction, Trimmet Byggeri og byggelogistik. Ordlisten er afstemt i forhold til den Terminologioversigt, der blev udarbejdet i forbindelse med Projekt Hus, Temagruppe 4, samt den Begrebsoversigt, der findes i bogen Bygherren som forandringsagent på vej mod en ny byggekultur, Byggecentrum A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å A ADM Se aktivitetsdefinitionsmodel. afkald Rekvirering af tidligere bestilte materialer fra leverandøren aktivitet assignment (task) En opgave eller en ordre til en medarbejder / gruppe af medarbejdere, der umiddelbart producerer eller bidrager til fremstilling af arbejdstegninger eller byggearbejde. Enheden i arbejdsplanlægningen, især i den rullende ugeplan. Eksempel: Scott, vil du og Julie inden udgangen af denne uge flytte væggene som angivet i memo # 123. Anne, vil du finde ud af, hvad der skal til for at få byggetilladelse. aktivitetsdefinitionsmodel (ADM) activity definition model En input-proces-output fremstilling af tegneopgaver eller processer i forbindelse med byggeri. Fremstillingen viser opgaver (føres ind i procesrektanglet fra oven), nødvendige forudgående arbejder, herunder materialer og information der skal transformeres til det ønskede output (føres ind i procesrektanglet fra venstre), og ressourcer (føres ind i procesrektanglet fra neden). Modellen indeholder tillige en "NEJ" / "JA" inspektionsproces med afvisning - "Gentag processen" eller godkendelse - "Frigives" til næste led i proceskæden. Modellen skal ses som en hjælp til opdeling af planlagte opgaver til et sådant detaljeringsniveau, at man kan bedømme om arbejdet er parat til udførelse. Process = Proces, Directives = Opgaver, Prerequisite Work = (nødvendigt) Forudgåendarbejder, Ressourcer = Ressourcer, Meets Criteria? = Opfylder betingelserne?, NO = NEJ, Redo= Gentag processen, YES = JA, Release = Frigives, Output = Output arbejdsbuffer workable backlog aktiviteter, der opfylder samtlige kvalitetskrav, idet visse aktiviteter dog yderligere skal opfylde et krav til sekvensen, dvs. rækkefølgen på udførelsen af allerede planlagt forudgåendearbejder. En del aktiviteter i arbejdsbufferen kan udføres inden for et givet tidsinterval uden at konflikte med andre aktiviteter. Eksempel: Disse reservedelslister behøver ikke ifølge lookahead planen at være færdige før end om 3 uger, men der sker ingenting ved at udarbejde dem tidligere. Brug dem bare som reservearbejde eller ind-i-mellem-arbejde efter behov. Side 1 af 17

2 arbejdsflow work flow Strømmen af informationer og materialer gennem et netværk af produktionsenheder, der hver især udfører en bearbejdning før frigivelse downstream - dvs. til efterfølgende produktionsenheder. arbejdsflow,, styring af work flow control Sørger for, at informationer og / eller materialer føres gennem et netværk af produktionsenheder i en forud fastlagt rækkefølge og med en forud fastlagt hastighed. aktiviteter, igangværende work-in-process (WIP) Igangværende aktiviteter defineres som mængden af påbegyndte, men ikke afsluttetede aktiviteter. B bearbejdning conversion Proces hvor materialer skifter form og vokser i værdi. I Lean Production sondres der mellem procestyperne: Flow og bearbejdning, idet flow er nødvendige processer som transport, oplagring og kontrol, der ikke i sig selv skaber værdi. bench marking Bench marking er en metode til at firmaer i samme branche kan sammenligne sig med hinanden ved hjælp af nøgletal. Målet er, at de bedste inpirerer andre til at blive lige så gode. Anvendt rigtigt vil bench marking kunne føre til forbedringer, dog mest til de firmaer, der ikke hører til blandt de bedste. Bench marking kan ifølge sin natur aldrig gøre de bedste bedre. Og ikke - isoleret betragtet - stimulere til dybere forandringer i fx. byggeriets struktur og arbejdsdeling. Bench marking i byggeriet vil lede til suboptimering, hvis der sker en ensidig fokusering på eksempelvis de enkelte operationer. For at undgå dette er det vigtigt også at inddrage de processer, der skaber værdien. belastning load Det forventede output fra en produktionsenhed eller en enkelt medarbejder inden for et givet tidsrum. Brugt i forbindelse med ugentligarbejdsplan forstås, hvad der forventes udført af et designerhold eller den enkelte designer, ingeniør, tekniske tegner, bygningsarbejder, sjak eller lignende i en given uge. En aktivitet "belaster" en ressource inden for ressourcens kapacitet. belastning under kapacitetsgrænse underloading Belastning af en produktionsenhed eller ressource i en produktionsenhed med et antal aktiviteter, der samlet set beslaglægger mindre en 100% af enhedens kapacitet. Belastning til under fuld kapacitetsudnyttelse sikrer pålidelighed i planlægningen, idet der herved skabes "luft" til at udjævne variationer i forarbejdningstid eller produktionshastighed. Belastning til under fuld kapacitetsudnyttelse sikrer tillige tid til, at medarbejderne kan deltage i kurser, opsamle erfaring - dvs. bruge tid på at få en dybere forståelse og indsigt i arbejdet - udføre forhåndstests, implementere procesforbedringer eller vedligeholde udstyr. betingelser for accept (kundetilfredshed) conditions of satisfaction (COS) Opgaver, almindeligvis krav, udstukket af den, der har ønsket arbejdet udført - som oftest bygherren - og som definerer, hvorledes det færdige resultat vil blive bedømt. bindendeplanlægning commitment planning Det laveste niveau i planlægningshierarkiet, lavere end lookahead planlægningen. Medarbejderen / gruppen påtager sig en leveringsforpligtelse, som andre i produktionssystemet kan regne med, fordi der planlægges efter et princip om, at kun sunde aktiviteter accepteres eller udføres. Eksempel: I min arbejdsplan for næste uge vil jeg afsætte tid til, at Karen får de data, som hun har brug for at kunne udarbejde alternative forslag. Alle allerede kendte forhindringer herfor er fjernet. Side 2 af 17

3 Jeg ved, hvad der er brug for, hvordan informationen skal bruges, og jeg har sørget for nødvendig arbejdskraft og udstyr. brugerdel Omverdenens, ejer og brugers domæne i byggeprocessen og byggeriets udvikling. buffer backlog Bruges til at dæmpe kraften af et stød, dvs. en stødpude. Eksempelvis kan en kapacitetsbuffer skabes ved at indregne en kortere totaltid i planlægningen, end der faktisk er til rådighed. Halter produktionen eksempelvis bagud i forhold til planen, er der kapacitet til at samle op. (I Lean produktion/byggeri foretrækkes kapacitetsbuffere frem for lagerbuffere.) bygherre Den person eller organisation, der iværksætter byggeprocessen på egne eller andres vegne. bygherrerådgiver En professionel rådgiver, der assisterer bygherren eller som på hans vegn organiserer og forestår byggeprocessen. brugsbyggeri Et almindeligt byggeri, hvor stort set alt vedrørende det færdige produkt kan fastlægges på forhånd, hvor værdiparametrene kan gøres entydigt op før byggeproduktionen startes, og hvor en rolig og kontrolleret gennemførelse er målet. De arkitektoniske krav er "ordentligt byggeri", men ikke "land marks". Ud fra en klassisk fortolkning af Projekt Hus' målsætning: Dobbelt værdi til halv pris, er det denne type byggeri, der bedst giver mulighed for at skabe den overordnede byggeproces, der kan lede frem til opfyldelsen af målet om halv pris. byggedel Byggevirksomhedernes domæne i byggeprocessen og byggeriets udvikling. byggeleder Den person, der leder byggeriets udførelse overfor fagentreprenørerne administrerer kontrakter og aftaler, men som herunder holder fingrene langt fra produktionen. byggelogistik Logistik som metode har være anvendt til styring af materialestrømme i 60'ernes og 70'ernes montagebyggeri og efterfølgende i begyndelsen af 90'erne, hvor der blev gennemført ret omtalt forsøg med materialestyring under betegnelsen Byggelogistik. De anvendte metoder er næsten identiske med de metoder, som i dag benyttes i Trimmet Byggeri, dog med den forskel, at forsøgene i begyndelsen af 90'erne fandt sted uden en bagvedliggende forståelse for byggeprocessen. byggeprojekt Skabelse af et byggeri i en proces og ved arbejdsoperationer inden for en kendt kontekst. byggeri Byggeri er skabelsen af unikke produkter i form af projekter, dvs. aktiviteter, der ofte finder sted i en temporær organisation, der opløses, når opgaven er afsluttet. byggeriets natur Byggeri er i sin natur et uforudsigeligt, komplekst fænomen med stor dynamik, der ikke forlods kan planlægges i detaljer. Det ligger i byggeriets natur, at der i planlægningen må tages højde for, at små afvigelser i forudsætningerne giver stor effekt på helheden. Derfor giver det ikke mening at forudsætte en styring, der er baseret på en idé om, at det lader sig gøre at styre de mindste Side 3 af 17

4 enheder i byggeriet ud fra en funktionel planlægningslogistik. Alternativet hertil er at rette fokus mod forståelse af byggeriets komplekse natur og organisering af planlægningen og arbejdet derefter, fx ved at øge den lokale kompetence på byggepladsen og ved at uddellegere beslutningerne. bygherredel Bygherrens domæne i byggeprocessen og byggeriets udvikling. bygherren som forandringsagent begrebet er introduceret i Projekt Hus. Som forandringsagent skal bygherren både beherske det muliges og forandringens kunst. Som forandringsagent tilskrives fremtidens bygherre kompetence til at supplere almindelig saglighed og professionalisme med kunsten at agere på et marked, hvor der med kvalitet ikke kun fokuseres på byggekvalitet, men hvor brugsværdi og livskvalitet medtænkes. Brugernes oplevelse af bygningernes brugsværdi. Omgivelsernes oplevelse af bygninger som kvalitet i byen. Skabelsen af bygninger, der over tid bliver til bykultur. Det er hér, bygherrens fokus skal ligge. Som forandringsagent skal bygherren også kunne stimulere byggesektorens projekterende og udførende virksomheder til at udvikle en mere effektiv byggeproces. bygherrens køberrolle En rolle, hvor bygherren optræder som "køber" ved at sikre sig fuld kontrol over organisering, tilrettelæggelse og styring af den proces, der omsætter penge til værdi. C D de 7 strømme De syv forudsætninger, der skal være i orden for at en aktivitet er sund. De syv strømme er: 1. De forudgående arbejder skal være afsluttede 2. Der skal være den nødvendige plads til at udføre arbejdet 3. De ydre omstændigheder skal være i orden 4. Materiellet skal være tilstede 5. Materialerne skal være tilstede 6. Mandskabet skal være tilstede 7. Korrekt information i form af tegninger og beskrivelser skal være tilstede Strømmene anvendes til at rette fokus mod forudsætningerne for at der kan bygges. definition (af aktiviteter) definition Kvalitetskrav for aktiviteter, hvor der svares JA / NEJ til spørgsmålet: er aktiviteten tilstrækkeligt specificeret til, at den rette type og mængde af information og materialer kan indsamles, arbejdet kan koordineres med øvrige aktører, og er det ved ugens slutning muligt at fastslå, om den uddelegerede aktivitet er fuldført. den klassiske byggeproces En proces i byggesektoren følger et mønster, hvor de projekterende først specificerer byggeriet med fagvise detailbeskrivelser og tegninger. Selve opførelsesprocessen følger et mønster med mange aktører, der opererer fagvis uden et samlet blik på produktet: Det færdige byggeri. Derved Side 4 af 17

5 opstår en række utilsigtede grænseflader og transaktioner, som gør det vanskeligt at optimere prisniveau, kvalitet og tid. den professionelle bygherre Begrebet stammer fra "Task Force"-redegørelsen fra december 2000, hvor der lægges op til, at fremtidens professionelle bygherre ikke kun skal have mulighed for at bygge alt. Han skal også kunne organisere byggeprocessen. Forventninger til fremtidens bygherre er, at han både skal mestre kunsten at efterspørge/købe bygninger og kunsten at skabe bygninger med en høj arkitektonisk brugsværdi. På den måde skal han være den, der går forrest i byggeriets innovation. Han skal udvikle sig til at blive en central skikkelse i arbejdet med at realisere visionen i Projekt Hus om at skabe "dobbelt værdi til halv pris". design (projektering) design En form for målstyret ræsonnement. Der er altid mange forskellige udformningsmuligheder, specielt hvis der ses stort på begrænsningerne. Design af et produkt starter ved funktion og slutter med form. Design af en proces starter ved endemålet og afsluttes med midlerne til at nå dette. design, krav til design criteria Karakteregenskaber, der er nødvendige for, at et produkt- eller procesdesign kan godkendes. Eksempel 1: Bygningsingeniøren har brug for såvel geometrisk som belastningsmæssigt input fra arkitekten, maskiningeniøren eller elektroingeniøren. Det er tilstrækkeligt at angive belastninger inden for et interval på ± 20%. Eksempel 2: Facadeudformningen skal passe til arkitekturen i vedkommende historiske lokalitet. Endvidere skal et budget på 2 mio. dollars overholdes, og arbejdet skal kunne gennemføres inden for et tidsrum af seks uger og kunne afsluttes senest 6. april E erfaringsopsamling learning Indsamling af ny viden eller forståelse, der anvendt kan føre til udvikling af bedre produkter og mere effektive processer. evaluering Systematisk opsamling af erfaringer om "hårde" og "bløde" data fra det gennemførte byggeri efterfulgt af en systematisk vurdering af resultaterne gennem en sammenligning med andre, tilsvarende data. Fx data fra samme byggesag, andre lignende byggesager i eget eller andres regi eller andre typer byggerier. F fagenes parade parade of trades Udtryk for de enkelte fags følgen efter hinanden i byggeprocessen. "Snubler" de første - dvs. bliver de ikke færdige til tiden - er det de efterfølgende, der får problemet. Paraden er årsagen til, at man med PPU sætter fokus på at aktiviteterne afsluttes som planlagt. fast track byggeri Et byggeri hvor det drejer sig om at holde så mange beslutninger åbne så længe som muligt, samtidig med at der stræbes efter en kort byggetid med streng overholdelse af afleveringsdatoen. Side 5 af 17

6 Et byggeri, hvor begrebet værdi får en ny betydning, idet det er den værdi, der ligger i en optimal proces og organisering, der søges. flow Se arbejdsflow. forhindring constraint Noget, der forhindrer, at en aktivitet kan udføres, dvs. betegnes som sund. En typisk forhindring for en tegneopgave er manglende input fra andre, manglende klarhed over krav til det, der skal produceres eller leveres, manglende godkendelser eller frigivelser og endvidere mangel på arbejdskraft og udstyr. Typiske forhindringer på byggeopgaver er manglende færdiggørelse af tegninger eller nødvendige forarbejder og mangel på materialer, information og direktiver. Screening af aktiviteter for parathed vil sige at bedømme status for forhindringer. At fjerne en forhindring svarer til at klargøre en aktivitet. forhåndstest first-run study Forhåndstest af en proces med henblik på at optimere midler, metoder og rækkefølge m.v. for udførelsen. Forhåndstester udføres 2-3 uger før den planlagte proces skal gennemføres, således at der er tid til at sørge for yderligere forarbejder og ressourcer. formand En funktionær, der på fagentreprenørens vegne leder arbejdet på byggepladsen. Ofte vil kun store fagentrepriser med flere sjak have en formand. Mindre entrepriser ledes ofte af konduktøren sammen med sjakbajsen. forudgåendearbejde prerequisite work Andre personers / gruppers bearbejdning af materialer eller information, hvor outputtet skal anvendes som input eller grundlag for dit arbejde. Eksempel: Du har brug for at vide, hvor stort et glasareal arkitekten har regnet med for at kunne dimensionere køleudstyret. front end planlægning front end planning Det øverste niveau i planlægningshierarkiet, over lookaheadplanlægning. På dette niveau indsættes overordnede aktiviteter med angivelse af varighed og rækkefølge for et samlet projekt og danner derved en masterplan. Se tillige lookaheadplanlægning og bindendeplanlægning. G gennemløbstid cycle time Den tid det tager for et produkt at vandre fra begyndelsen til afslutningen af en produktionsproces, dvs. den tid produktet er igangværende arbejde. genotype/phenotype Genotypen er et individs genetiske "opskrift", mens phenotypen (fænotypen) er individets faktiske udseende og egenskaber. Begreberne stammer fra biologien, men benyttes i dag også på andre områder som udtryk for dualismen mellem opskrift og resultat. I forbindelse med byggeri findes denne dualisme mellem projekter - "byggeriets genotype" - og det færdige bygværk - "byggeriets phenotyper". Side 6 af 17

7 globalisering Påvirkninger udefra, som indebærer at erhvervslivets markeds- og produktionsbetingelser fremover vil forandre sig hurtigere og stadigt mere dybdegående. godkendelse af aktiviteters kvalitet quality assignment En aktivitet, der opfylder kvalitetskriterierne for frigivelse til led i processen. H Harlekinskema Grafisk præsentation af indikatorerne. I Harlekinskemaet vises udviklingen i de enkelte indikatorer uge for uge med 5 farver fra rød (dårlig) over gul (normal byggeplads) til grøn (perfekt). Sættes op i skurene og sendes til deltagernes ledelse. Hovedtidsplan master schedule Se Masterplan I incitamentsaftale Aftale, der indgås ved konceptfasens afslutning, hvor der på bygherrens initiativ eventuelt indarbejdes incitamenter i aftaleforholdet mellem bygherren og det valgte team. Fx om henholdsvis en øvre fastprisgrænse, som de udførende er ansvarlige for ikke overskrides og deling af besparelser mellem bygherre og de øvrige parter. indikatorer Nøgleindikatorer, er indikatorer, som Bygherren kan benytte til at bedømme værdiskabelsen både i processen og værdien af det færdige produkt. En metode hertil er udviklet ud fra tankegangen i det engelske program om Key Performance Indicators. En metode der bygger på en systematisk registrering og dokumentation af opfyldelsen af bygherrens værdiparametre gennem hele byggeprocessen. De generelle værdiparametre formuleres i kravspecifikationsfasen, og metoden lægger op til. at bygherren i hvert efterfølgende faseskift foretager en evaluering af resultatet i forhold til forventningerne. Produktivitetsindikatorer er indikatorer, der - på en normal byggeplads - kan benyttes til at vurdere den øjeblikkelige produktivitet. I hvert enkelt tilfælde udvælges ekesempelvis 5-10 indikatorer, der derefter følges på ugebasis. Udvælgelsen af indikatorer sker under hensyn til den aktuelle byggeopgaves særlige karakteristika og i samarbejde med alle de involverede parter. innovation Innovation er et spørgsmål om at finde (innovation som metode, systematik og kritik) og at finde på (innovation som erkendelse). Begrebet innovation skal ses i relation til selve produktet, materialer til produktion, produktionsproces og organisations- og ledelsesstruktur, metoder og research, koncept, kommunikation, selektion osv. Innovation forløser eksisterende know-how med retning mod et produkt eller en proces. Innovation gør eksisterende viden aktuel. Innovation drejer sig om kontinuitet, fordi begrebets kerne er at sikre en velforberedt fantasis frembrud. At det innovative indfinder sig i det rette øjeblik. innovation i byggeriet Innovation i byggeriet er en særlig form for ansvarlighed over for de værdifulde i traditionen Side 7 af 17

8 gennem evnen til i fantasien at kunne foregribe dens forvandling. Innovation udtrykker en proces, der forøger ethvert samarbejdes muligheder for at skabe kvalitative forbedringer gennem produktionens mange led eller kommunikationen om dem. At gøre eksisterende viden aktuel, dvs. den viden der er begrundet i eller ud fra det gamle. Det nye består i en afklaring af, hvad der er værd at fastholde i stedet for at afvikle. input Kombinationen af opgaver, forudgåendearbejder, og ressourcer, der under et er nødvendige for at udføre en given proces. Se ADM. J K kapacitet capacity Den mængde arbejde, som en given produktionsenhed - en enkelt person eller gruppe - kan udføre pr. tidsenhed. Eksempel: Ingeniøren Jim kan i gennemsnit lave 10 rørbelastningsprøver om dagen, men de analyser, der skal gennemføres i denne uge er særligt komplicerede, så dem kan han kun lave 7 af. Jim s gennemsnitlige kapacitet er 10, men for den specielle type opgave, der skal laves i denne uge, er hans kapacitet kun 7. klargøre make ready "At klargøre" vil sige at iværksætte nødvendige tiltag for at fjerne forhindringer fra aktiviteter med henblik på at gøre disse sunde. konceptfase En fase, hvor Bygherrens kravspecifikation fulgt op af en byggeprogram omsættes til et design for byggeriet og udmøntes i et kontraktprojekt, der konkretiserer og illustrerer bygherrens værdiparametre i prissatte løsninger og danner grundlag for en bindende aftale om færdigprojektering og udførelse. konduktør Den funtionær, der på fagentreprnørens vegne leder og administrerer gennemførelsen af hans entreprise. konstruktionsfase En fase, hvor byggeriets detaljer fastlægges, og hvor byggeprocessen designes og planlægges samt hvor byggeriet udføres. Konstuktionen realiserer værdien og udløser omkostningerne. kravspecifikationsfasen En fase, hvor bygherrens rationale for at skabe byggeriet formuleres, herunder de generelle værdiparametre. kvalitetskrav quality criteria (1) definition, (2) sundhed, (3) rækkefølge, (4) størrelse, og (5) erfaringsopsamling. kunde customer Brugeren af den enkelte / gruppens output. Side 8 af 17

9 Eksempel: John har brug for vore akustiske prøver for at kunne vælge den mest hensigtsmæssige placering af sit mekaniske udstyr. John er vores kunde, fordi han anvender det, som vi laver, dvs. vore produkter. L lager inventory Lagerbeholdning, der som oftest opdeles i beholdning af råmaterialer, igangværende aktiviteter og færdigvarelager.' Last Planner Den person eller gruppe, der uddelegerer aktiviteter til direkte udførende medarbejdere. Projektleder er en almindeligt anvendt betegnelse for det sidste led i planlægningskæden i designprocesser. "Sjakbajs" (hvis der er tale om et mindre projekter) eller "Formand" er sædvanligt anvendte betegnelser for Last Planner på selve byggepladsen. levaranceplan Ugeopdelt plan for materialeleverancerne. Benyttes til at bestille materialerne. leveranceteam Et team af byggevirksomheder (rådgivere og udførende), der forestår byggeriets koncipiering og udførelse. leverandør supplier Leverandør af nødvendigt input, eksempelvis forudgåendearbejder (herunder materialer og information), ressourcer og opgaver. leveringstid supplier lead time Tidsrummet fra anmodning om levering afgives og indtil levering sker. lookaheadplanlægning lookahead planning Det mellemste niveau i planlægningshierarkiet, under front end planlægning og over bindendeplanlægning. På dette niveau kontrolleres arbejdsflow et gennem produktionssystemet. lookaheadplan (periodeplan) lookahead schedule Outputtet af lookaheadplanlægning, der fremkommer ved opdeling af masterplanaktiviteterne ved hjælp af aktivitetsdefinitionsmodellen, screening af de heraf afledte aktiviteter før disse overføres til the lookaheadplan window eller til forbedret status inden for et vindue, og udførelse af tiltag, der er nødvendige for at klargøre aktiviteter til udførelse på det planlagte tidspunkt. Lookaheadplaner kan præsenteres i form af lister eller bjælkediagrammer. Altså en rullende plan for de kommende 3-6 uger. Medtager ikke den førstkommende uge, der er dækket af arbejdsplanen. Benyttes til at forberede aktiviteterne ved at gøre dem sunde - og dermed til at styre flowet af forudsætninger samt til at varsle materialeleverancer. lookaheadplan (periodevindue) window lookahead window Før planlagt start skal aktiviteter i masterplanen gennemgå eksplodering, screening, eller klargørelse. Lookaheadplanens tidshorisont rækker typisk 3 til 12 uger frem i tiden. Side 9 af 17

10 M masterplan (hovedtidsplan) master schedule Plan udarbejdet ved front end planlægning. Planen dækker et samlet projekt og indeholder aktiviteter, der skal opdeles med henblik på at indgå i lookaheadplanen. montage Montage omfatter både udførelse af de arbejdsprocesser, der henlægges til byggepladsen, og montering af de komponenter og systemer, der fremstillet industrielt. myndighedsdel De regulerende og kontrollerende byggevirksomheders domæne i byggeprocessen og byggerietsudvikling. mængde size Kvalitetskrav, hvor spørgsmålet lyder: Matcher mængden af arbejde indeholdt i en given aktivitet den pågældende produktionsenheds kapacitet. Eksempel: Ruben og James burde kunne indsamle og analysere disse data senest til på tirsdag. Hov - jeg glemmer, at det er Ruben og Tim, der skal klare opgaven, og Tim er ikke så erfaren som Ruben. Jeg må hellere afsætte en dag mere. N ny byggekultur En byggekultur, der er baseret på ansvarlighed over for det værdifulde i danske byggetradition, kombineret med evnen til ved ny viden at skabe fornyelse. nye leverandørkostellation Nye former for leveranceteams eller -selskaber, der er ledet og sammensat af udøvende og rådgivende byggevirksomheder. Der kan være tale om egentlige aktieselskaber dannet af flere interessenter, både projekterende og udførende. Der kan være tale om egentlige joint ventures. Endelig kan der være tale om forskellige former for partnerskab. O opdeling exploding Illustrere en aktivitet i større detaljeringsgrad, typisk i form af et flowdiagram over processen, hvis output er den eksploderede opgave. Herefter fastslås hvilke delopgaver, det er nødvendigt at udføre for at gøre aktiviteten klar til uddelegering og udførelse på det planlagte tidspunkt. Delopgaver kategoriseres efter aktivitetsdefinitionsmodellen, hvilket afføder tiltag med henblik på at få præciseret eller specificeret opgaver, anmodninger til leverandører om udførelse af forudgåendearbejder og reservation af nødvendige ressourcer. opgave directive Instruktion eller ordre givet af Last Planner direkte til en udførende medarbejder / arbejdsgruppe om, hvad der skal udføres og måske hvornår og på hvilken måde. Opgaver kan eventuelt påvirke valg af forudgåendearbejder, ressourcer, den praktiske gennemførelse af aktiviteten, eller kriterier for bedømmelse af output. Se ADM. Side 10 af 17

11 opgaver, strukturering af work structuring Opdeling af et arbejde i delopgaver, og hvor hver enkelt delopgave almindeligvis er forskellig fra en produktionsenhed til den næste. Opdelingen sker med henblik på at øge flow og produktionshastighed. output Det produkt eller den serviceydelse, der fremkommer som følge af en aktivitet eller proces. P partnering En form for samarbejde i byggeriet, der er opstået i USA og har bredt sig til bl.a. England og Australien som bygger på følgende principper: En fælles strategi, korpsånd, fælles værdier, gensidig tillid, mål for en fortsat forbedring af ydelserne, systematiserede processer og erfaringsdannelse (feedback). planlægning planning Definition af succeskriterier og udarbejdelse af strategier og opgaver med henblik på at opnå succes. PPU PPC Den procentdel af det planlagt, der er udført, dvs. forholdet mellem antal faktisk gennemførte færdiggørelser og antal planlagte færdiggørelser angivet i procent. Anvendes i almindelighed i forbindelse med ugentligarbejdsplan og er således en løbende registrering af arbejdsplanens troværdighed. Registreres den følgende uge idet der for hver aktivitet, der ikke blev afsluttet som planlagt, noteres årsagen hertil. Benyttes til en løbende forbedring af forudsætningerne, idet der følges op overfor "syndere". procent planlagt udført percent plan complete se PPU. procesenhed En samlet del af en bygning, der kan analyseres, udvikles, projekteres og fremstilles som en enhed. Fx bygningens varmesystem, klimaskærmen eller badeværelserne. Benyttes til udvikling af nye løsninger og leveranceformer mv i samarbejde mellem projekterende, udførende og leverandører. procesleder En ny rolle i den nye byggeproces. Proceslederen er et neutralt supplement til de øvrige rollehavere, der stort set alle repræsenterer deres virksomheds egne interesser. Proceslederen funktionsområde er ikke selve byggeriet, men byggeprocessen. procestyrer En person, der organiserer og styrer den proces, der fører frem til formulering af bygherrens krav og udarbejdelse af byggeprogram og koncept. Processtyrerens opgave er, at sikre et god samarbejd og en fremadskridende proces. Han kan enten være tilknyttet bygherrerådgiverfunktionen eller - i konceptfasen - være en del af leverancesystemet. Side 11 af 17

12 procesvejen En produktionsform, der har præget byggeriet i 80'erne og 90'erne og som bygger på små enheder, stærke relationer til "håndværksprægede processer", hensyntagen til lokale værdier, naturen, stedets "ånd", menneskelige behov, kvalitet, produktvariation og miljøhensyn men med svagt udviklet fokus på effektivisering og optimering. En produktionsform, der giver mulighed for at bringe brugernes forventninger og bygherrens værdiparametre i spil og udfordrer til en innovativ udvikling at rågivernes og de udførende aktørers samlede kompetence. Procesvejen er kendetegnet ved, at den professionelle bygherre må gå aktivt ind og skabe en dialog med de parter, der skal medvirke i kravspecifikationsfasen. Procesvejen vil naturligt komme i spil ved byggerier, hvor der ikke kan påregnes typiserede bygninger, der kan tilpasses indhold i bygherrens kravspecifikation. produktvejen En produktionsform i byggeriet, der bygger på en filosofi om masseproduktion af identiske produkter og en konsekvent byggelogistik. Fx 60'erne og 70'ernes montagebyggeri i store serier med dels en arkitektur præget af en streng funktionsopdeling og dels en høj grad af kompetence hos producenterne. Produktvejen er i dag kendetegnet ved, at bygherren vil kunne se på referencebyggerier - typebygninger - der giver et godt udtryk for den bygning, han kan få ved at vælge produktvejen. Produktvejen er endvidere kendetegnet ved en relativ enkel transaktionsproces, idet bygherren og producenten af produktet, efter en tilretning af dette til kravspecifikationen, afslutter konceptfasen med en købekontrakt, hvorefter bygherren i princippet ikke medvirker i processen, førend produktet er færdigt og skal afleveres til bygherren. produktionsenhed production unit Et hold produktionsmedarbejdere, der udfører eller i fællesskab har ansvaret for samme type opgaver, der udføres baseret på samme færdigheder og teknikker. Eksempel: Et team elektrokonstruktører og elektroingeniører, der har ansvaret for et givet område eller en given funktion i en bygning. produktionshastighed throughput Output pr. tidsenhed for en given produktionsproces. produktivitet productivity Forholdet mellem produceret output og anvendte ressourcer. Eksempel: x-antal tegninger pr. arbejdstime. projektering Se under design projektleder Den person, der repræsenterer leveranceteamet i gennemførelsen af byggeriet. projekteringsleder Den person, der forestår projekteringen og koordinerer arkitekt og ingeniører mfl. prækvalifikation af team Udvælgelse af et lille antal teams/virksomeheder forud for konceptfasen. Q udtrykker, i hvor høj grad produktspecifikationen udtrykker kundens bevidste og ubevidste værdiopfattelse. q udtrykker produktdesignet opfylder produktspecifikationens intentioner. Q udtrykker fx i hvor høj grad, kravspecifikationen udtrykker brugernes og bygherrens værdiønsker og -forventninger, mens q udtykker i hvor høj grad byggeriets design og konceptet opfylder kravspecifikationens generelle værdiparametre. Side 12 af 17

13 pull (træk) Initiering af leverancer af input på grundlag af parathedstilstanden for den proces, i hvilken inputtet skal indgå for at blive transformeret til output. Eksempel: Forlang levering af nødvendig information på eller før det tidspunkt, på hvilket du er klar til at bearbejde informationen. Bemærk, at situationen her er, at processens parathed er kendt - ikke blot ønsket. Enten er du klar til at bearbejde materialet før det krævede leveringstidspunkt eller også er planens pålidelighed tilstrækkelig høj til, at arbejdsplanerne kan bruges til at forudsige parathed. Se også push contra pull push kontra pull Et push system frigiver arbejde på grundlag af efterspørgsel, medens et pull system autoriserer frigivelsen af arbejdet på grundlag af systemstatus (Hopp og Spearman 1996 s. 317). push (skub) Muliggør frigivelse af materialer, information, eller opgaver efter en forud fastlagt plan uden hensyntagen til om downstream, dvs. de efterfølgende led i processen, er klar til at modtage. pålidelighed, planlægningens plan reliability Den udstrækning i hvilken en plan kan siges at være en nøjagtig forudsigelse af forløbet for fremtidige aktiviteter, angivet ved PPU. Eksempel: Hvis din ugeplan viser 60% PPU, har planen med 60% nøjagtighed forudsagt færdiggørelser / frigivelser af ugens aktiviteter. pålidelighedens tidshorisont window of reliability Hvor langt fremme kommende færdiggørelser kan forudsiges nøjagtigt. Eksempel: Hvis du kun kan forudsige 1 dag frem i tiden, hvornår givne aktiviteter er færdige, har din pålidelighed en tidshorisont på 1 dag. Q Quality Function Deployment - QFD En metode til krydstabulering af værdiegenskaberne med bygningsdele mv., således at det vises, hvordan bygeherrens værdikrav indfries i det aktuelle byggeri. Nok bedst egnet til større bygningsdele eller systemer. R relationsaftale En aftaleform, hvor ydelsen ikke er præcist defineret, hvor modydelsen tilsvarende er vagt formuleret og hvor udløbet af aftalen ikke er fastsat tidsmæssigt. Aftalen er kort og ofte symbolsk. En aftaleform, der bygger på tilstedeværelse eller udvikling af et stærkt tillidsforhold aftaleparterne imellem. ressource resource Arbejdskraft eller arbejdsredskaber, herunder værktøj, udstyr og lokaler / plads. Ressourcer karakteriseres ved kapacitet til at fremstille et produkt og omkostninger i forbindelse med Side 13 af 17

14 fremstillingen. Følgelig er materialer og information ikke at betragte som ressourcer, men snarere hvad ressourcerne reagerer på grundlag af eller bearbejder. rækkefølge sequence Kvalitetskrav, der anvendes til udvælgelse af sunde aktiviteter til udførelse i prioritetsorden såvel som i konstruktiv hensigtsmæssig byggeorden. S screening Fastlæggelse af status for aktiviteter i the lookaheadplan window under hensyntagen til forhindringer, dvs. forhold der hindrer, at aktiviteterne kan udføres og beslutningen om at fremskynde eller udsætte aktiviteter på grundlag af disses status for forhindringer samt undersøgelse af mulighederne for at fjerne forhindringerne. seneste rettidige tidspunkt Last responsible moment Begreber er introduceret af British Airport Authority i forbindelse med planlægningen af den nye Terminal 5 i Heathrow. Man forsøger her at etablere en planlægningsmetode, hvor der "regnes baglæns" på de beslutninger, der nødvendigvis må holdes åbne på grund af den teknologiske udvikling, trafikudviklingen mv. Endnu er der tale om en tænkning - og mindre om en teori og en praktisk metode. Men idéen kan være attraktiv for byggerier af Fast Track typen. sjakbajs Den - som oftest timelønnede - medarbejder hos fagentreprenøren, der deltager i og leder sjakkets udførelse af arbejdet. Forskellige fag har forskellige betegnelser: Sjakbajs, formand, overmontør osv. men i den forbindelse med procesledelsen, trimmet byggeri og den rullende planlægning er det vigtigt, at den der varetager "sjakbajsfunktionen" er så tæt på dem, der udfører arbejdet som muligt. skal-kan-vil-gjorde should-can-will-did Produktionsstyringssystemet skal indrettes med henblik på højest mulig effektivitet. Derfor skal systemet ikke alene kunne informere om, hvad vi skal udføre, men også hvad vi i praksis kan udføre. På grundlag heraf kan vi beslutte, hvad vi vil udføre og efterfølgende, med henblik på at forbedre planlægningen, sammenligne med hvad vi faktisk gjorde. styring og kontrol control At bringe et forløb i overensstemmelse med planen eller at initieret revidering af planer og erfaringsopsamling. Eksempel: Opdeling af masterplan-aktiviteter til en højere detaljeringsgrad, screening af de heraf resulterende aktiviteter for forhindringer, og iværksættelse af initiativer til at fjerne forhindringer er styrings- og kontrolaktiviteter med henblik på at bringe det faktiske forløb i overensstemmelse med planen, eller med henblik på så hurtigt som praktisk muligt at fastslå behovet for en revision af planen. Erfaringsopsamling initieres gennem analyse af årsagerne til, at det faktiske forløb ikke er i overensstemmelse med planen. sund(hed) sound(ness) Kvalitetskrav for aktiviteter: Er alle forhindringer for en given aktivitet fjernet. Eksempel: Vi uddelegerer selvsagt aldrig bevidst en aktivitet, der ikke er sundt. Vi undersøger eksempelvis altid, om vi allerede har eller kan få den nødvendige information fra andre, og om opgaver er forståelige og entydige. Side 14 af 17

15 systemvejen En produkttionsform i byggeriet, der er vokset frem som en praksis siden midten af 80'erne og som er karakteristisk ved, at der ikke er tale om typiserede løsninger, men om typiserede processer baseret på en industriel tænkning med et stærkt fokus på en effektivisering og optimering. Frihedsgraderne er stort set de samme, som i det traditionelle byggeri - procesvejen - men de findes i andre dimensioner, og systemvejen lægger derfor bl.a. op til en anderledes arkitektur i såvel helheden som i deltaljerne. En produktionsform, der giver mulighed for at bringe brugernes forventnigner og bygherrens værdiparametre i spil og udfordre til en innovativ udvikling af rådgivernes og de udførende aktørers samlede kompetence. Systemvejn er kendetegnet ved at lede til en anderledes produktionsproces - og dermed også til andre samarbejdspartnere - end produktvejen, men kravet om en aktiv dialog i konceptfasen er den samme i procesvejen. Bygherrens muligheder for at øve detaljeret indflydelse på byggeriets udformning og funktion vil ofte være lige store i procesvejen og systemvejen, men i procesvejen skal beslutninger træffes tidligere og er mere bindende end i procesvejen. T tilbageholde arbejdsopgaver shielding Tilbageholde arbejdsopgaver til produktionsenheder, fordi opgaverne ikke opfylder kvalitetskrav, dvs. ikke opfylder betingelserne for at være aktivteter hvis kvalitet er godkendt. Det svarer til at "standse samlebåndet". Formålet med at tilbageholde aktiviteter er at minimere den usikkerhed og variation, som produktionsenhederne udsættes for med henblik på at øge enhedernes pålidelighed. transaktionsaftale En aftaleform, der i sin enkelste form kendes fra en simpel køb/salg situation. Ydelsen og dens leveringsbetingelser er veldefinerede. Det samme gælder modydelsen, der som regel blot er en betaling her og nu, men som også kan være spredt over tid. Varigheden er altid begrænset. Enten til købssiturationen, til garantiperioden eller til udløbet af lejeaftalen. Aftalen er ofte lang og yderst detaljeret. Altså stik modsat en realtionsaftale. trimmet byggeri En ny forskningsbaseret byggeproces, hvis "teori" og "metode" er udviklet gennem 90'erne ved et internationalt samarbejde mellem forskning og praksis under betegnelsen Lean Construction (på dansk Trimmet Byggeri). Resultaterne herfra er omsat til metoder, der også her i landet viser sig at give en hurtig, forbedret produktivitet. Det sker bl.a. ved at have fokus på følgende fem skridt: (1) Indkredsning af de aktiviteter, der skaber værdi, (2) Optimering af disse aktiviteter, (3) Skabelse af jævnt arbejdsflow, (4) Vidtgående anvendelse af Pull-logistik og (5) En tilstræbt stadig forbedring. U udførelsesprojekteringen Udførelsesprojekteringen er en del af konstruktionsfasen og består i at udforme og beslutte de detaljer, der indgår i byggeriet og samtidig designe produktionsprocessen. udnyttelsesgrad utilization Den procentvise andel af en ressources kapacitet, der er beslaglagt af produktionsopgaver. Eksempel 1: Vores udnyttelse af arbejdskraften var kun 40% i sidste uge, fordi vi spildte en masse tid med at vente på materialer. Side 15 af 17

16 Eksempel 2: Vi valgte selv at reducere næste uges planmæssige arbejdsudnyttelsesgrad, for at arbejdsholdet kunne komme på kursus. udviklingsprojekt Skabelse af et byggeri, hvor der indgår væsentlige innovative elementer (fx værdistyring, nye aftaler - og samarbejdsformer, Trimmet byggeri og nye byggetekniske løsninger), og hvor styring og erfaringsdannelse finder sted indenfor en udviklingskontekst. ugentligarbejdsplan weekly work plan En oversigt over aktiviteter, der skal afsluttes i en given uge, og typisk produceres så tidligt som muligt i begyndelsen af ugen. Må kun indeholde sunde aktiviteter. Benyttes også til afkald af materialer. Benyttes også til registrere PPU. unica byggeri Et byggeri, hvor det gælder om at skabe det unikke - kirken, operahuset eller virksomhedens hovedsæde. Et byggeri, hvor arkitekturen er i højsæde og hvor der stræbes efter en arbejdsproces, der tilgodeser den kunstneriske udfoldelse bedst muligt. Ændringer accepteres på samme vis som afvigelser fra budgettet. Værdien er i fokus, ikke mindst den kunstneriske værdi, og vægten flytter dermed væk fra produktionsprisen. unit Enhed i materialeleverancen. En unit omfatter principielt samtlige materialer til en bestemt aktivitet i arbejdsplanen, dvs. til ét sjak, ét bestemt sted på ét bestemt tidspunkt. Unit'en fastlægges før starten på en fase, fx. som et led i projektgennemgangen, og benyttes i leveranceplanen, i varslerne og i afkaldene. V variabilitet variability Uregelmæssighed eller pulséren i logistikkens flows. varsler Advis til leverandørerne om materialer der forventes afkaldt i de kommende uger. Følger lookahead planen. værdi Værdi som begreb retter sig dels mod det materielle, fx værdiskabelsen i byggeriet som produktion ("mursten"), og det immaterielle, fx værdi knyttet til organisatorisk og individrelateret kompetence ("adfærd"). En værdi markerer en forskel. At noget er bedre end noget andet. Forskellen markeres i en konkret beslutning eller en konkret løsning af et problem. På den måde er værdier både betingelse og vilkår for den situation, der kræver en beslutning/løsning. I byggeriet kan værdibegrebet sættes på en operationel formel ved anvendelse af følgende definitioner, dvs. ved at værdi defineres som: (1) Krav til løsninger - på den måde at værdier ikke noget man har, men noget man lever op til, (2) En indre følelse og tro - "Jeg føler, at sådan skal det være. Det har værdi for mig" og (3) Det der bedst betaler sig - en værdi oversættes til kroner og ører. Denne måde definere værdier på bygger på en antagelse om, at værdier kan beregnes. Værdibegrebet opfattes forskelligt af byggeprocessens forskellige interessenter. I kravspecifikationsfasen afklares brugernes og bygherrens generelle værdiopfattelse, så den kan være udgangspunkt for både værdidialogen og illustrationen heraf i konceptfasen og værdistyringen i konstruktionsfasen, dvs. i udførelsesprojekteringen og i byggeriets udførelse, hvor værdibegrebet både er rettet mod "mursten" og "adfærd" i byggeprocessen. Side 16 af 17

17 værdiledelse value management En arbejdsform til at fastlægge og systematisere bygherrens værdikriterier i forbindelse med byggeprogrammet. værdiparametre Parametre, der gør det muligt for bygherren at etablere en konsistent styring og evaluering af den værdi, der skabes gennem de enkelte projekter. værdistyring En metode udviklet af temagruppe 1 under Projekt Hus, til at konstatere hvorvidt bygherrens værdikriterier opfyldes. W workshop Et forum for dialog af ligeværdige parter. workshop i konceptfasen Et dialogforum, (1) Hvor bygherrens og brugernes generelle værdiparametre afklares og konkretiseres, (2) Hvor der sker en klar afgrænsning mellem bygherrens værdiparametre og rådgivernes forslag for konceptdesign, (3) Hvor der skabes en værdistyret og byggeteknisk funktionel sammenhæng herimellem, (4) Hvor leveranceteamets parter lærer bygherren bedre at kende og får lejlighed til at leve sig ind i bygherrens værdigrundlag og præferencer, (5) Hvor brugerne og bygherren lærer tænkningen i byggeprocessen bedre at kende og hvor bygherren gennem det tætte samarbejde med leveranceteamet udvikler sin egne kompetence i bl.a. kravformulering og værdistyring. X Y Z Æ Ø Å årsager reasons...til, at den enkelte uges aktiviteter ikke er færdiggjorte, f.eks. manglende forudgåendearbejder, utilstrækkelig tid eller uklare opgaver. Andre forklaringer kan være, at aktiviteter ikke overføres tids nok fra masterplanen til lookaheadplanen eller fra en uge til næste uge i lookaheadplanen. Side 17 af 17

Lean Construction. DTU Diplom 29. oktober Jakob Lemming Lean Construction - DK

Lean Construction. DTU Diplom 29. oktober Jakob Lemming Lean Construction - DK Lean Construction DTU Diplom 29. oktober 2015 Jakob Lemming Lean Construction - DK lcdk@leanconstruction.dk Lean hos Toyota Mål for Lean Production Maksimér værdien Fastlæg værdier ud fra kundens definition

Læs mere

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Introduktion til Lean Construction Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Hvad sker der på byggepladsen Spild 39% Transport 5% Gå 6% Forberedelse Prod./mont. 31% 30% Vente 21% Borte 12%

Læs mere

Trimmet byggeri. Trimmet byggeri. Byggeprocessen - historisk

Trimmet byggeri. Trimmet byggeri. Byggeprocessen - historisk Trimmet byggeri Trimmet byggeri Lidt om trimmet byggeri (Lean Construction) Der tales meget om det, og der er ikke tvivl om, at det er nødvendigt at kigge nærmere på det. Der er mange navne i spil: TrimByg

Læs mere

Byggeri som en Produktion

Byggeri som en Produktion Netværket for Ledelse i Byggeriet Byggeri som en Produktion 1. Februar 2012 Sven Bertelsen 1 Hvad er det? TP WIP / CT 2 Hvorfor? Byggeri er en produktion Vi fremstiller noget Vi tror det er noget særligt

Læs mere

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,! " # $

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,!  # $ %& ' &(&(( & ) * +, ! Kernen i i begrebet mobilitet er er ophævelse af af stedfaktoren. Den mobile sagsmedarbejder skal kunne agerer her og og nu nu på på grundlag af af relevante og og opdaterede data,

Læs mere

"Trimmet Byggeri" - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv

Trimmet Byggeri - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv Nettverkssamling Lean Shipbuilding/Lean Construction "Trimmet Byggeri" - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv Pernille Walløe Bygherrerådgivning og projektledelse COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Værdibaseret workshopprojektering

Værdibaseret workshopprojektering Værdibaseret workshopprojektering Lean Construction DK Lisbet Wolters Workshopbaserede byggeprocesser siden 2001. Workshopprojektering på boligprojekter, skoler, erhvervsdomiciler Workshops hvad er det?

Læs mere

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen PROJEKTLEDELSE Mini projekt C201 Afleveret d. 30. april 2003 Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen Jesper Linding Rikke Pedersen BROHUSET 1 Indledning En virksomheds struktur kan være

Læs mere

Værdiskabelse og Trimmet Projektering. Eksempel fra Helsebygg Midt-Norge

Værdiskabelse og Trimmet Projektering. Eksempel fra Helsebygg Midt-Norge Værdiskabelse og Trimmet Projektering Eksempel fra Helsebygg Midt-Norge Medlemsmøde Lean Construction-DK 25.-26. november 2008 Rolf Simonsen rs@vaerdibyg.dk Projektet Slidesne er fra et konsulentforløb

Læs mere

Odense Byggetekniske Højskole. 2. februar 2005. Trimmet Byggeri. Sven Bertelsen. www.trimmetbyggeri.dk

Odense Byggetekniske Højskole. 2. februar 2005. Trimmet Byggeri. Sven Bertelsen. www.trimmetbyggeri.dk Odense Byggetekniske Højskole 2. februar 2005 Trimmet Byggeri Sven Bertelsen www.trimmetbyggeri.dk Introduktion Hvad er Lean Construction? En produktionsteori for byggeprocessen Et sæt værktøjer til dens

Læs mere

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction?

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Årsmøde 2008 - Lean Construction Construction Norge Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Pernille Walløe COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Kongens Lyngby Direkte +45

Læs mere

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser.

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser. Forberedelse fremmer I dette kapitel beskrives nogle af de faser og opgaver, hvor byggeprojektets aktører kan forbedre deres forberedelse og opgavestyring. Der er til dette vedlagt en folder der beskriver

Læs mere

Menneskerne bag maskinerne

Menneskerne bag maskinerne Menneskerne bag maskinerne - Om optimering af produktivitet i byggebranchen Nye ledelsesmetoder vinder frem over alt, og en branche, som er særligt i fokus er byggeriet, da optimering af produktivitet

Læs mere

Civilingeniør i. Byggeledelse

Civilingeniør i. Byggeledelse Civilingeniør i Byggeledelse Specialet i Byggeledelse En byggesag gennemløber flere faser, og i alle faser spiller ingeniører en væsentlig rolle. Specialet i Byggeledelse tager udgangspunkt i byggeriets

Læs mere

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis LCDK medlemsmøde 06 november 2014 Lean værktøjer i praksis Lean værktøjer i praksis Et uddrag af visionen "Vi vil være epicenter for forskning, viden, uddannelse, erfaring, værktøjer, netværk og fordomsfri

Læs mere

SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS

SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS Morlenesvej 22! 2840 Holte tlf 4542 4705 fax 4541 4705 sven@bertelsen.org 14. april 2001 rev. juni 2003 TRIMMET BYGGERI En kort introduktion Dette er en kort beskrivelse

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Dansk Byggeri, 11. april 2013 Program Den kvantitative undersøgelse - Forhold der har særlig betydning - Store og små byggesager - Entrepriseformerne Den kvalitative

Læs mere

DALGASPARKEN - forsøgsprojekt

DALGASPARKEN - forsøgsprojekt ÅRSMØDE I LEAN CONSTRUCTION 1. april 2005 Bjarne Krog-Jensen direktør Boligselskabet Fruehøjgaard Herning DALGASPARKEN - forsøgsprojekt 38 boliger (heraf 28 medejerboliger) Stor beboerindflydelse - i hele

Læs mere

Christin Egebjerg Civ.ing.(B), PhD

Christin Egebjerg Civ.ing.(B), PhD Christin Egebjerg Civ.ing.(B), PhD Forskning i Construction Management Arbejde i Film Branchen PhD: sammenligne PRODUKTIONS processer Postdoc: SOFTWARE til at koordinere Byggepladser ...and ACTION! Filmprojektets

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Side 1 af 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal BEK nr 1394 af 17/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002. Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst

Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002. Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002 Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst Byggeprocessen Bygherre Rådgiver Entreprenør Det problemfyldte

Læs mere

Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet

Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet Emne: Skilleblad nr. 3 Undervisningsministeriet. Marts 2009. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Bæredygtighed Viden til tiden

Bæredygtighed Viden til tiden Bæredygtighed Viden til tiden Det bæredygtige byggeri Uanset hvilket abstraktionsniveau man fokuserer på, så kommer vi ikke uden om bæredygtighed. Hensynet til Moder Jord, til menneskene omkring os, til

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Lean Construction baggrund, overblik og et koncept i forandring

Lean Construction baggrund, overblik og et koncept i forandring Lean Construction baggrund, overblik og et koncept i forandring Rolf Simonsen Teknologisk Institut Rolf.Simonsen@teknologisk.dk Tlf: 7220 2251 Temadag 19. nov 2007 1 Program Lean historien kort Lean Construction

Læs mere

Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune

Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune Gentofte Kommune er overbevist om man med fordel vil kunne anvende LEAN princippet for Trimmet Anlæg. Spørgsmålet er blot, om der er forandringsvilje, forståelse

Læs mere

Partnering og kompetencer

Partnering og kompetencer Partnering og kompetencer En forudsætning for samarbejde i partnering er, at de basale faglige kompetencer er til stede hos bygherren, rådgivere, entreprenører, leverandører, mv. I de traditionelle samarbejdsformer

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

Det virker også i mindre virksomheder!

Det virker også i mindre virksomheder! Det virker også i mindre virksomheder! Fundamentet for at dele viden er, at der skabes en fælles f forståelse af praksis Agenda 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor arbejde med Lean C. hos CEG 3. BygSol pyramiden

Læs mere

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger Agenda Problemstillinger Analyser og Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram Løsninger Byggeprogram Forberedelse Anbefalinger Konklusion 1 Initierende Problem Hvorledes kan ressourcerne, brugt på de

Læs mere

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering'

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' Notat Projekt: Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser Aktivitet 6: Nyindustrialisering, effektive processer og BIM Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' I Interreg IV

Læs mere

Planlægning af virksomhedens sager

Planlægning af virksomhedens sager Planlægning af virksomhedens sager Ved planlægningen af virksomhedens sager kan man bruge to værktøjer, som er lette at bruge og som giver et rigtigt godt overblik over, hvilke sager virksomheden har under

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Sjakbajsuddannelsen. Gennemgang af moduler

Sjakbajsuddannelsen. Gennemgang af moduler Sjakbajsuddannelsen Gennemgang af moduler Mål/moduler/kurser Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimering Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeriet Sjakbajs - Service og kundepleje Sjakbajs - Byggeriets lov- og

Læs mere

Musikkens Hus i Nordjylland. Anvendelse af Lean Construction. Thomas N. Christensen, Bygherrerådgiver 20 JUNI 2012 MUSIKKENS HUS I NORDJYLLAND

Musikkens Hus i Nordjylland. Anvendelse af Lean Construction. Thomas N. Christensen, Bygherrerådgiver 20 JUNI 2012 MUSIKKENS HUS I NORDJYLLAND Musikkens Hus i Nordjylland Anvendelse af Lean Construction Thomas N. Christensen, Bygherrerådgiver 1 Agenda Historikken Visionen Organisationen Udførelsen Akustikken Tidsplanlægning Opsamling 2 Historikken

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

Auditbeskrivelser for TPM

Auditbeskrivelser for TPM 2-5-3 V01 Udføres vedligeholdelse: Forebyggende på udstyr? Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at der udføres forebyggende vedligeholdelse på udstyr. Verifikationen kan opfyldes ved, at der er

Læs mere

En ny form for konkurrencepræget dialog daog

En ny form for konkurrencepræget dialog daog En ny form for konkurrencepræget dialog daog 1 Michael C Hartmann - født 1943 - arkitekt MAA 1972 - Byggeøkonom 1987 - chartered surveyor FRICS 1991 - arkitekt MAK 2008 2 1 Ansættelser - lærer på 1970-71

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Hvad der værdi? UDFORDRINGEN VÆRDIBEGREBET. Nævn nogle

Hvad der værdi? UDFORDRINGEN VÆRDIBEGREBET. Nævn nogle UDFORDRINGEN Hvordan får vi gjort en uhåndgribelig idé eller et behov hos en kunde til noget meget håndgribeligt, der på alle måder tilfredsstiller og gerne overgår de behov og forventninger kunden har?

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge noget, så hvordan

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Indholdsfortegnelse Beskrivelse af sagsforløb... 2 Fra idé til forslag... 3 Opstilling af krav... 4 et... 5 n... 6... 7 Januar 2001 Beskrivelse

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR

BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR Knud Erik Busk, Formand for Bygherreforeningen i Danmark Indhold: INDLEDNING...2 BYGHERREFORENINGEN I DANMARK...2 IKKE KUN EN KØBENHAVNER-KLUB...2

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

Uddelegering? Du er dig eller din leder eller en anden leder

Uddelegering? Du er dig eller din leder eller en anden leder Uddelegering? Du er dig eller din leder eller en anden leder Arbejder du ofte med opgaver, som kun du kan udføre? Tør du uddelegere? Eller er du bange for at miste kontrollen? Har du ikke tid til at uddelegere?

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs 21. april 2014 Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs I udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs ( Projekt 1 ) er der udviklet en række metoder og processer, der udgør grundstenen i arbejdsmetoder

Læs mere

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976 Mål og resultatstyring i den offentlige sektor Kursusnr. 45976 Mål: Deltageren kan medvirke til opstillingen af mål- og handleplaner for udførelsen af egne opgaver. kan arbejde med mål- og handleplaner

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

4. april 2002. Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17

4. april 2002. Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 4. april 2002 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 Resumé: OFFENTLIG OG PRIVAT SEKTOR - KAMP ELLER SAMARBEJDE Med VK-regeringens nye lovforslag om privat udfordringsret synes regeringen nærmest

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewreferat Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30 Interviewede: Projektleder, arkitektfirmaet Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewområder: Projektmaterialet o Udarbejdelse af projektmateriale

Læs mere

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011 Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar 28. marts 2011 Grafik: Morten FC Dagens program Projektoptimering Oplæg: Glenn Ballard om projektoptimering Projektgruppen præsenterer arbejdet

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2014-12-17 SAS Standardarbejde i Administration og Service Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Ledelsens Vejledning - 2014-12-17 side 1 af 8 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI

Læs mere

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS s. 12 _ MAGASIN BENSPÆND _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ budget BUDGET i byggeriet INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS Der er en tendens til, at man

Læs mere

Møde om renovering. v/erik Vibe Pedersen 11-01-2016

Møde om renovering. v/erik Vibe Pedersen 11-01-2016 Møde om renovering Renovering kræver fokus på eksisterende forhold, planlægning og en fleksibel og effektiv produktion. Samarbejde og Lean er helt nødvendigt og har stor indflydelse på trivsel, arbejdsmiljø

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK REGION SJÆLLANDS REGION SJÆLLANDS 1 Introduktion til Region Sjællands Kvalitetspolitik I Region Sjælland arbejder vi struktureret og målrettet med kvalitet og sikrer, at vi leverer ydelser af høj kvalitet

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

Ledelse af byggeriets processer fra bygherrens perspektiv

Ledelse af byggeriets processer fra bygherrens perspektiv Ledelse af byggeriets processer fra bygherrens perspektiv Hans Peter Svendler Direktør Lean Construction DK årsmøde 2014 Bygherren skal mere på banen! 3 faser i mit indlæg: En case: Den Blå Planet - og

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 013861-0079

PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 013861-0079 PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 OPP og samlet udbud Torben Brøgger 013861-0079 Torben Brøgger Bech-Bruun, Århus Partner i afdelingen for Fast ejendom, entreprise og

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Virksomhedsprofil Brandbook

Virksomhedsprofil Brandbook Virksomhedsprofil Brandbook KTerhvervsbyg A/S Ryttervangen 18 7323 Give Telefon: 7573 3366 www.klaebel-design.dk www.www.kterhvervsbyg.dk VIRKSOMHEDS- IDENTITET Vision & Mission Vision KTerhvervsbyg A/S

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

OPRØR MOD PLEJER-KULTUREN

OPRØR MOD PLEJER-KULTUREN OPRØR MOD PLEJER-KULTUREN - om det er muligt at være lidt mere grænseoverskridende i dansk planlægning? Michael Sloth, regionsdirektør, Kuben Management [klip I] HVORFOR ER DET HER KLIP RELEVANT? Forstå

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere